Xin Hãy Ôm Em

Chương 153 :

    trước sau   
Giữkjhoa chừbyrzng, côclqh dừbyrzng lạclqhi hai lầsdgvn mớknowi nókmabi đclqhưxqciwqcnc mộqerrt câyvelu hoàonfcn chỉnnujnh.

Đpwraqerrng táilgtc củlpaxa Hoắhnbnc Trưxqcionfcng Uyêcdeon khựcobgng lạclqhi, anh nhítgweu màonfcy: "Đpwrabyrzng giỡifgxn."

"Chúgscing ta chia tay đclqhi!"

yvelm Uyểljqtn Bạclqhch lặeftbp lạclqhi lầsdgvn nữkjhoa câyvelu nókmabi nàonfcy, còmklen kiêcdeon đclqhmqghnh hơvihin ban nãmkley mộqerrt chúgscit.

Đpwraôclqhi mắhnbnt u tôclqhi củlpaxa Hoắhnbnc Trưxqcionfcng Uyêcdeon hơvihii nheo lạclqhi, đclqhbhplng tửrwmv gầsdgvn nhưxqci co rụcmuit nhanh chókmabng dưxqciknowi áilgtnh đclqhèjcgjn, nhưxqcing tay anh vẫcobgn đclqhang vuốkdvgt ve cằnzmim côclqh, cảzkymnh cáilgto côclqh: "Lâyvelm Uyểljqtn Bạclqhch, đclqhbyrzng cậqklry đclqhưxqciwqcnc cưxqcing chiềyqxyu màonfconfcm nũkdvgng, đclqhang yêcdeon đclqhang làonfcnh giởpxyd tròmkleslkr vậqklry!"

"Em nghiêcdeom túgscic đclqhqunhy..." Lâyvelm Uyểljqtn Bạclqhch mítgwem chặeftbt môclqhi, nhìslkrn thẳpdzung vàonfco mắhnbnt anh.


Tuầsdgvn trưxqciknowc tuy rằnzming côclqh bay tớknowi Macao nhưxqcing trêcdeon thựcobgc tếilgt, hai ngưxqcionfci họoikl chỉnnuj thậqklrt sựcobg quấqunhn lấqunhy nhau mộqerrt tốkdvgi màonfc thôclqhi.

Từbyrzgscic vàonfco cửrwmva, Hoắhnbnc Trưxqcionfcng Uyêcdeon đclqhãmkle khókmabonfc kiểljqtm soáilgtt. Từbyrz ngàonfcy gặeftbp côclqh, khao kháilgtt ngủlpaxbyrzi suốkdvgt ba mưxqciơvihii năqunhm đclqhãmkle thứvaqoc tỉnnujnh toàonfcn bộqerr, gầsdgvn nhưxqci anh lúgscic nàonfco cũkdvgng nhớknow đclqhếilgtn côclqh. Cókmab đclqhiềyqxyu, bâyvely giờonfc mọoikli sựcobg rụcmuic rịmqghch, kítgwech đclqhqerrng sôclqhi tràonfco trong mạclqhch máilgtu đclqhyqxyu vìslkronfci ba câyvelu củlpaxa côclqhonfc tắhnbnt ngấqunhm nhưxqci bịmqgh dộqerri nưxqciknowc.

Lầsdgvn nàonfcy, Hoắhnbnc Trưxqcionfcng Uyêcdeon đclqhvaqong lêcdeon, đclqhvaqong xuốkdvgng đclqhclqhi giưxqcionfcng, nhìslkrn côclqh từbyrz trêcdeon xuốkdvgng, rấqunht gay gắhnbnt, nhưxqci chỉnnuj muốkdvgn nhìslkrn thấqunhu côclqh đclqhếilgtn tậqklrn cùbyrzng vậqklry: "Em đclqhang đclqhùbyrza vớknowi anh sao? Khôclqhng vui đclqhâyvelu!"

yvelm Uyểljqtn Bạclqhch chậqklrm rãmklei ngồbhpli dậqklry.

jrnakmabc đclqhqerronfcy, côclqh buộqerrc phảzkymi ngẩqerrng đclqhsdgvu mớknowi cókmab thểljqt nhìslkrn rõzrox khuôclqhn mặeftbt anh.

Tuy rằnzming trêcdeon khuôclqhn mặeftbt khôclqhng cókmab sựcobg thay đclqhwhkdi cảzkymm xúgscic quáilgtzroxlgtjt, nhưxqcing Lâyvelm Uyểljqtn Bạclqhch biếilgtt, thậqklrt ra trong lòmkleng anh giậqklrn dữkjhoclqhbyrzng, hai khókmabe miệyqxyng đclqhãmkle bắhnbnt đclqhsdgvu căqunhng ra rồbhpli.

clqh ngồbhpli thẳpdzung lưxqcing, lặeftbp lạclqhi: "Hoắhnbnc Trưxqcionfcng Uyêcdeon, em hoàonfcn toàonfcn nghiêcdeom túgscic..."

"Em khôclqhng muốkdvgn tiếilgtp tụcmuic hẹlkvsn hòmkle vớknowi anh nữkjhoa. Đpwraôclqhi nàonfco yêcdeou nhau cũkdvgng cókmab thểljqt đclqhi tớknowi kếilgtt cụcmuic chia tay, đclqhâyvely làonfc chuyệyqxyn rấqunht bìslkrnh thưxqcionfcng! Em hy vọoiklng anh cókmab phong đclqhqerr mộqerrt chúgscit, sau khi chia tay, đclqhbyrzng quấqunhy rầsdgvy em..."

"Nguyêcdeon nhâyveln!" Hoắhnbnc Trưxqcionfcng Uyêcdeon quáilgtt.

"..." Lâyvelm Uyểljqtn Bạclqhch bặeftbm môclqhi.

"Anh đclqhang hỏsqzei em đclqhqunhy!" Hoắhnbnc Trưxqcionfcng Uyêcdeon lạclqhi quáilgtt.

yvelm Uyểljqtn Bạclqhch rụcmuit vai lạclqhi, hơvihii e sợwqcn nhưxqcing vẫcobgn buồbhpln bãmkle ngẩqerrng đclqhsdgvu, đclqhau khổwhkd chỉnnuj ra sựcobg thậqklrt: "Hoắhnbnc Trưxqcionfcng Uyêcdeon, anh cókmab vợwqcn chưxqcia cưxqciknowi..."

"Em biếilgtt rồbhpli?" Hoắhnbnc Trưxqcionfcng Uyêcdeon chếilgtt sữkjhong.


Thấqunhy anh ngẩqerrn ra, lòmkleng Lâyvelm Uyểljqtn Bạclqhch đclqhau đclqhknown vôclqhbyrzng.

Ngoàonfci cáilgti chếilgtt sữkjhong ấqunhy khiếilgtn côclqh cảzkymm thấqunhy buồbhpln ra, còmklen vìslkr anh khôclqhng hềyqxy phủlpax nhậqklrn.

kdvgng phảzkymi, dùbyrz sao cũkdvgng đclqhãmkle tậqklrn mắhnbnt chứvaqong kiếilgtn rồbhpli, hàonfc tấqunht phảzkymi ôclqhm theo chúgscit hy vọoiklng mong manh, bâyvely giờonfc thìslkrzkymo vọoiklng đclqhãmkle vỡifgx vụcmuin hoàonfcn toàonfcn.

yvelm Uyểljqtn Bạclqhch cụcmuip mắhnbnt xuốkdvgng, run rẩqerry, ra sứvaqoc nắhnbnm chặeftbt tay lạclqhi. Côclqh nghe thấqunhy tiếilgtng cưxqcionfci khẽeftb củlpaxa mìslkrnh, còmklen mang theo vàonfci phầsdgvn tựcobg chếilgt giễzkymu: "Hoắhnbnc Trưxqcionfcng Uyêcdeon, em biếilgtt anh chỉnnujkmab cảzkymm giáilgtc vớknowi cơvihi thểljqt củlpaxa em, thếilgtcdeon bao lâyvelu nay mớknowi khôclqhng chịmqghu buôclqhng tay. Anh đclqhưxqcia ra đclqhyqxy nghịmqgh hẹlkvsn hòmklekmab lẽeftbkdvgng chỉnnuj muốkdvgn tìslkrm mộqerrt cáilgti cớknow đclqhljqt tiếilgtp tụcmuic ngủlpax vớknowi em màonfc thôclqhi..."

Từbyrz khi anh chuyểljqtn tớknowi sốkdvgng đclqhkdvgi diệyqxyn, côclqh vẫcobgn luôclqhn giữkjho tháilgti đclqhqerr đclqhyqxy phòmkleng.

Nhưxqcing cuốkdvgi cùbyrzng vẫcobgn cứvaqo từbyrzng bưxqciknowc đclqhhnbnm chìslkrm màonfc khôclqhng thểljqt tựcobg kiểljqtm soáilgtt, khôclqhng tiếilgtc ngàonfcn dặeftbm xa xôclqhi chạclqhy tớknowi Macao làonfcm ấqunhm giưxqcionfcng cho anh, hơvihin nữkjhoa còmklen cam tâyvelm tìslkrnh nguyệyqxyn.

Thậqklrt ra cókmab kháilgtc gìslkr trưxqciknowc kia đclqhâyvelu?

Chẳpdzung qua nókmabi dễzkym nghe hơvihin mộqerrt chúgscit, lấqunhy hìslkrnh thứvaqoc hẹlkvsn hòmkleonfc thôclqhi.

Ngốkdvgc, thậqklrt ngốkdvgc...

Cảzkymm giáilgtc đclqhưxqciwqcnc tiếilgtng nuốkdvgt nưxqciknowc bọoiklt củlpaxa anh, sau đclqhókmabonfc ngữkjho khítgwe thấqunhm lạclqhnh, khôclqhng dáilgtm tin: "Lâyvelm Uyểljqtn Bạclqhch, hókmaba ra em nghĩtzvo nhưxqci vậqklry?"

"Hm? Nókmabi đclqhi! Em nghĩtzvo nhưxqci vậqklry sao?"

Nghe anh mộqerrt lầsdgvn nữkjhoa lặeftbp lạclqhi câyvelu hỏsqzei, Lâyvelm Uyểljqtn Bạclqhch vôclqh thứvaqoc ngẩqerrng đclqhsdgvu lêcdeon.

Tráilgti tim nhưxqci bịmqgh đclqhâyvelm mộqerrt nháilgtt.


Áxqirnh đclqhèjcgjn trêcdeon đclqhnnujnh đclqhsdgvu sáilgtng rựcobgc, nhưxqcing trong đclqhôclqhi mắhnbnt kia chỉnnuj toàonfcn bókmabng tôclqhi, biểljqtu cảzkymm trêcdeon gưxqciơvihing mặeftbt gầsdgvn nhưxqcikmab thểljqtslkrnh dung bằnzming từbyrzclqhau lòmkleng".

"... Phảzkymi!" Lâyvelm Uyểljqtn Bạclqhch nắhnbnm chặeftbt hai tay lạclqhi, gắhnbnng sứvaqoc tìslkrm lạclqhi giọoiklng nókmabi, cốkdvg gắhnbnng khôclqhng đclqhljqt bịmqghzkymnh hưxqcipxydng: "Hoắhnbnc Trưxqcionfcng Uyêcdeon, ban đclqhsdgvu chúgscing ta hẹlkvsn hòmkle vớknowi nhau làonfc đclqhôclqhi bêcdeon tìslkrnh nguyệyqxyn, em hy vọoiklng kếilgtt thúgscic cũkdvgng vui vẻgsci. Đpwraâyvely làonfc quyếilgtt đclqhmqghnh củlpaxa em, em mong anh tôclqhn trọoiklng. Nếilgtu anh đclqhbhplng ýifqe, em cókmab thểljqt coi anh nhưxqci bạclqhn. Nếilgtu anh khôclqhng chấqunhp nhậqklrn, chúgscing ta cũkdvgng cókmab thểljqtonfcm ngưxqcionfci xa lạclqh."

"Em chắhnbnc chứvaqo?" Hoắhnbnc Trưxqcionfcng Uyêcdeon nhìslkrn côclqh, ngữkjho đclqhiệyqxyu nhạclqht nhòmklea.

Khung cảzkymnh vàonfc cuộqerrc đclqhkdvgi thoạclqhi nàonfcy cókmab phầsdgvn quen thuộqerrc.

Lầsdgvn hai ngưxqcionfci kếilgtt thúgscic giao dịmqghch, côclqh đclqhyqxy nghịmqgh, anh cũkdvgng từbyrzng hỏsqzei côclqh nhưxqci vậqklry.

Khuôclqhn cằnzmim cứvaqong đclqhonfc củlpaxa Lâyvelm Uyểljqtn Bạclqhch hưxqciknowng xuốkdvgng: "Ừzkymm..."

Khôclqhng cókmab tiếilgtng đclqháilgt cửrwmva nặeftbng nềyqxy vọoiklng tớknowi nhưxqci lầsdgvn đclqhókmab.

Hoắhnbnc Trưxqcionfcng Uyêcdeon chỉnnuj đclqhvaqong đclqhcobgc ra đclqhókmab, khôclqhng gàonfco thélgtjt, khôclqhng nổwhkdi giậqklrn lôclqhi đclqhìslkrnh, đclqhôclqhi mắhnbnt nheo lạclqhi cứvaqo nhìslkrn côclqh chằnzmim chằnzmim, áilgtnh sáilgtng trong đclqhókmab nhưxqci bịmqgh dậqklrp tắhnbnt.

xqciknowi cáilgti nhìslkrn sáilgtt sao ấqunhy, mặeftbt hơvihii ngứvaqoa ngáilgty, Lâyvelm Uyểljqtn Bạclqhch giơvihi tay chạclqhm lêcdeon mặeftbt mớknowi pháilgtt hiệyqxyn chẳpdzung biếilgtt nưxqciknowc mắhnbnt mìslkrnh đclqhãmkle chảzkymy ra từbyrzgscic nàonfco.

Trưxqciknowc mặeftbt cókmab mộqerrt bókmabng đclqhen ậqklrp xuốkdvgng, Hoắhnbnc Trưxqcionfcng Uyêcdeon cúgscii ngưxqcionfci, dùbyrzng ngókmabn tay cáilgti từbyrz từbyrz lau đclqhi nưxqciknowc mắhnbnt củlpaxa côclqh.

kmab mộqerrt đclqhôclqhi lôclqhng màonfcy đclqhưxqciwqcnc phókmabng to, sáilgtt lạclqhi gầsdgvn, dưxqciknowi mítgwe mắhnbnt cókmab nhiệyqxyt đclqhqerrkmabng rẫcobgy từbyrz đclqhôclqhi môclqhi truyềyqxyn tớknowi. Lâyvelm Uyểljqtn Bạclqhch choàonfcng tỉnnujnh mớknowi ýifqe thứvaqoc đclqhưxqciwqcnc anh đclqhang hôclqhn khôclqh nhữkjhong giọoiklt nưxqciknowc mắhnbnt củlpaxa côclqh. Mítgwe mắhnbnt run rẩqerry, côclqh hoảzkymng hốkdvgt nghiêcdeong đclqhsdgvu nélgtj tráilgtnh.

Hoắhnbnc Trưxqcionfcng Uyêcdeon cũkdvgng khôclqhng kiêcdeon trìslkr, chốkdvgng hai cáilgtnh tay ởpxyd hai bêcdeon ngưxqcionfci côclqh, tầsdgvm mắhnbnt nhìslkrn thẳpdzung vàonfco côclqh.

"Lâyvelm Uyểljqtn Bạclqhch, đclqhâyvely làonfc lầsdgvn thứvaqo hai em khókmabc vìslkr anh."


"..." Tráilgti tim côclqh thắhnbnt lạclqhi.

Sau đclqhókmab, côclqh nhìslkrn thấqunhy anh đclqhvaqong lêcdeon lạclqhi, rúgscit bao thuốkdvgc láilgt từbyrz trong túgscii quầsdgvn ra, đclqhwhkd ra mộqerrt đclqhiếilgtu, nhưxqcing khôclqhng húgscit, chỉnnujyveln vêcdeo trong tay, nhẹlkvs nhàonfcng mơvihin man nhưxqciilgtch anh lau nưxqciknowc mắhnbnt cho côclqh ban nãmkley.

Anh khôclqhng nhìslkrn vềyqxy phítgwea côclqhonfc nhìslkrn vàonfco mộqerrt khoảzkymng vôclqh đclqhmqghnh nàonfco đclqhókmab.

Khi lêcdeon tiếilgtng lầsdgvn nữkjhoa, giọoiklng anh đclqhãmkle tậqklrp trung mọoikli sựcobg lạclqhnh lẽeftbo: "Uyểljqtn Uyểljqtn, tốkdvgt nhấqunht em hãmkley suy nghĩtzvo thậqklrt kỹkgtz. Khôclqhng phảzkymi lầsdgvn nàonfco anh cũkdvgng sẽeftb quay đclqhsdgvu đclqhâyvelu."

Anh khôclqhng gọoikli thẳpdzung têcdeon côclqhonfc thâyveln mậqklrt gọoikli côclqh nhưxqci thếilgt.

Từbyrzng đclqhwqcnt căqunhng thẳpdzung tràonfcn qua tráilgti tim Lâyvelm Uyểljqtn Bạclqhch, vìslkrxqcing hôclqh củlpaxa anh, cũkdvgng đclqhbhplng thờonfci vìslkr nhữkjhong lờonfci anh nókmabi sau đclqhókmab.

Nhưxqcing chớknowp mắhnbnt côclqh lạclqhi nghĩtzvo, anh đclqhúgscing làonfc khôclqhng cầsdgvn quay đclqhsdgvu, vìslkr vợwqcn chưxqcia cưxqciknowi củlpaxa anh đclqhãmkle quay vềyqxy rồbhpli...

"Em đclqhãmkle nghĩtzvo kỹkgtz rồbhpli..." Cuốkdvgi cùbyrzng côclqhkdvgng bậqklrt thàonfcnh tiếilgtng.

Đpwraiếilgtu thuốkdvgc trong tay Hoắhnbnc Trưxqcionfcng Uyêcdeon bịmqgh bẻgscimkley, nhưxqcing bờonfcclqhi anh thìslkrvihii mấqunhp máilgty. Anh rưxqciknown môclqhi cưxqcionfci.

"Bỏsqze đclqhi."

Lạclqhi làonfc hai chữkjhoonfcy.

Đpwraiếilgtu thuốkdvgc đclqhưxqciwqcnc vứvaqot xuốkdvgng dưxqcionfci sàonfcn, cùbyrzng vớknowi đclqhqerrng táilgtc quay ngưxqcionfci, xoay lưxqcing vềyqxy phítgwea côclqh. Hoắhnbnc Trưxqcionfcng Uyêcdeon giấqunhu cơvihin giậqklrn dữkjho u áilgtm sảzkymi bưxqciknowc rờonfci đclqhi, cuốkdvgi cùbyrzng, chỉnnujmklen lạclqhi tiếilgtng đclqhókmabng cửrwmva mạclqhnh mẽeftb vang lêcdeon bêcdeon ngoàonfci.

yvelm Uyểljqtn Bạclqhch nhắhnbnm mắhnbnt lạclqhi. Bỏsqze đclqhi, vậqklry thìslkr thôclqhi, đclqhâyvely chẳpdzung phảzkymi làonfc nhữkjhong gìslkrclqh muốkdvgn sao?


clqh chợwqcnt nhớknow lạclqhi lúgscic hai ngưxqcionfci mớknowi bắhnbnt đclqhsdgvu hẹlkvsn hòmkle, Hoắhnbnc Trưxqcionfcng Uyêcdeon nókmabi mìslkrnh giốkdvgng côclqh, khi ấqunhy côclqhmklen kinh ngạclqhc hỏsqzei anh vẫcobgn đclqhqerrc thâyveln bao nhiêcdeou năqunhm qua sao, anh đclqhãmkle đclqhưxqcia ra mộqerrt đclqháilgtp áilgtn khẳpdzung đclqhmqghnh.

zkymm, thậqklrt ra anh cũkdvgng đclqhâyvelu lừbyrza gạclqht gìslkrslkrnh.

Anh quảzkym thựcobgc đclqhqerrc thâyveln, khôclqhng cókmab bạclqhn gáilgti, nhưxqcing cókmabclqhn thêcdeo sắhnbnp cưxqciknowi.

Từbyrzng tiếilgtng chuôclqhng di đclqhqerrng vang lêcdeon, tiếilgtng rung bậqklrt ra trong túgscii áilgto, khiếilgtn tứvaqo chi củlpaxa côclqhkdvgng têcdeo dạclqhi theo.

yvelm Uyểljqtn Bạclqhch rúgscit ra, cốkdvg gắhnbnng mởpxyd to mắhnbnt mớknowi khiếilgtn tầsdgvm nhìslkrn mơvihi hồbhpl trởpxydcdeon rõzroxlgtjt hơvihin. Làonfc bạclqhn thâyveln Tang Hiểljqtu Du gọoikli tớknowi. Côclqh bắhnbnt máilgty, đclqhsdgvu kia làonfc chấqunht giọoiklng tràonfcn đclqhsdgvy sinh lựcobgc: "Tiểljqtu Bạclqhch, cậqklru làonfcm gìslkr đclqhókmab? Sao giờonfc mớknowi nghe đclqhiệyqxyn thoạclqhi. Mìslkrnh gửrwmvi cho cậqklru link sảzkymn phẩqerrm Taobao yêcdeou quýifqe đclqhókmab, đclqhãmkle nhìslkrn thấqunhy chưxqcia! Mua đclqhôclqhi thìslkr giáilgt hờonfci, siêcdeou rẻgsci, chúgscing ta mua chung đclqhi!"

"Tiểljqtu Bạclqhch, cậqklru sao vậqklry?"

xqcionfcng nhưxqci rấqunht lâyvelu khôclqhng thấqunhy côclqhcdeon tiếilgtng, Tang Hiểljqtu Du vộqerri hỏsqzei.

Cuốkdvgi cùbyrzng Lâyvelm Uyểljqtn Bạclqhch cũkdvgng khôclqhng cầsdgvn giấqunhu giếilgtm nữkjhoa, nghẹlkvsn ngàonfco lêcdeon tiếilgtng: "Cáilgt nhỏsqze, mìslkrnh thấqunht tìslkrnh rồbhpli..."

...

Mỗupqsi ngàonfcy mặeftbt trờonfci lêcdeon đclqhyqxyu mang theo nguồbhpln sốkdvgng vôclqh tậqklrn.

Chẳpdzung cókmab chuyệyqxyn gìslkr thay đclqhwhkdi, tấqunht cảzkym vẫcobgn đclqhang vậqklrn hàonfcnh ổwhkdn đclqhmqghnh.

Chẳpdzung qua chỉnnujonfc thấqunht tìslkrnh màonfc thôclqhi, giốkdvgng nhưxqci bịmqgh tai nạclqhn vậqklry, trêcdeon đclqhmqgha cầsdgvu bìslkrnh quâyveln mỗupqsi tiếilgtng, thậqklrm chítgwe mỗupqsi phúgscit, mỗupqsi giâyvely đclqhyqxyu cókmab thểljqtkmabonfci ngưxqcionfci thấqunht tìslkrnh, côclqh chẳpdzung qua chỉnnujonfc mộqerrt trong sốkdvg đclqhókmab, khôclqhng cókmabslkr to táilgtt.

yvelm Uyểljqtn Bạclqhch cốkdvg gắhnbnng hítgwet thởpxydyvelu, đclqhljqtslkrnh tậqklrp trung hơvihin vàonfco côclqhng việyqxyc.

Sau khi lưxqciu tậqklrp tàonfci liệyqxyu cuốkdvgi cùbyrzng xong xuôclqhi, côclqh bắhnbnt đclqhsdgvu làonfcm báilgto cáilgto quýifqe sau. Đpwrabhplng nghiệyqxyp bêcdeon cạclqhnh chạclqhy tớknowi: "Tiểljqtu Bạclqhch, hôclqhm nay phòmkleng kỹkgtz thuậqklrt bêcdeon cạclqhnh tụcmui tậqklrp, gọoikli chúgscing ta đclqhi chúgscing, bảzkymo thốkdvgng kêcdeo sốkdvg ngưxqcionfci, côclqh đclqhi khôclqhng?"

bhpln uốkdvgng àonfc..." Bàonfcn tay Lâyvelm Uyểljqtn Bạclqhch đclqheftbt trêcdeon bàonfcn phítgwem chợwqcnt khựcobgng lạclqhi.

"Tôclqhi thấqunhy côclqhclqhm nàonfco tan ca cũkdvgng ngoan ngoãmklen vềyqxy nhàonfc, chẳpdzung vui gìslkr cảzkym!" Đpwrabhplng nghiệyqxyp tiếilgtp tụcmuic thuyếilgtt phụcmuic côclqh: "Lâyvelu lắhnbnm rồbhpli khôclqhng cókmab mấqunhy hoạclqht đclqhqerrng thếilgtonfcy, đclqhi cùbyrzng nhau đclqhi! Ăbhpln xong còmklen tớknowi bar nữkjhoa, chỗupqs đclqhókmab ngoàonfci háilgtt còmklen nhiềyqxyu tròmkle vui lắhnbnm! Thoảzkymi máilgti chúgscit!"

yvelm Uyểljqtn Bạclqhch vốkdvgn đclqhmqghnh từbyrz chốkdvgi, chỉnnuj muốkdvgn vềyqxy nhàonfc xem tivi vàonfc ngủlpax mộqerrt giấqunhc.

Nhưxqcing nghe câyvelu "Thoảzkymi máilgti chúgscit" cuốkdvgi cùbyrzng, côclqh sửrwmva lạclqhi: "Vậqklry títgwenh cảzkymclqhi đclqhi..."

"Ok!" Đpwrabhplng nghiệyqxyp lậqklrp tứvaqoc đclqháilgtp.

yvelm Uyểljqtn Bạclqhch nhìslkrn nhữkjhong con chữkjhoonfcy đclqheftbc trêcdeon màonfcn hìslkrnh, cảzkymm thấqunhy đclqhúgscing làonfcslkrnh nêcdeon thảzkym lỏsqzeng mộqerrt chúgscit.

Chậqklrp tốkdvgi, cảzkym đclqhonfcn ngưxqcionfci rầsdgvm rộqerrlgtjo nhau đclqhi ra khỏsqzei tòmklea nhàonfcqunhn phòmkleng. Họoikl chọoikln ăqunhn thịmqght nưxqciknowng. Sau khi ăqunhn xong thìslkr tớknowi mộqerrt club ởpxyd đclqhkdvgi diệyqxyn chơvihii bờonfci.

slkr đclqhôclqhng ngưxqcionfci lạclqhi tụcmui tậqklrp theo kiểljqtu "Cam-pu-chia" nêcdeon mọoikli ngưxqcionfci chơvihii rấqunht hăqunhng, đclqhòmklei vàonfco phòmkleng to, bêcdeon trong chứvaqoa đclqhưxqciwqcnc khoảzkymng hơvihin hai mưxqciơvihii ngưxqcionfci. Tiếilgtng nhạclqhc củlpaxa máilgty háilgtt, tiếilgtng lụcmuic lạclqhc, còmklen cảzkym tiếilgtng đclqháilgtnh bida.

Ngưxqcionfci đclqhbhplng nghiệyqxyp bìslkrnh thưxqcionfcng ngồbhpli bêcdeon cạclqhnh côclqh sau khi chơvihii phi tiêcdeou mộqerrt lưxqciwqcnt lúgscic nàonfcy mớknowi chạclqhy vềyqxy.

"Tiểljqtu Bạclqhch, sao côclqh lạclqhi uốkdvgng bia?" Nhìslkrn cốkdvgc nưxqciknowc sủlpaxi tăqunhm bọoiklt trong tay côclqh, côclqhqunhy bỗupqsng chốkdvgc khẽeftblgtjt lêcdeon: "Uốkdvgng ítgwet thôclqhi, đclqhbyrzng đclqhljqtilgtt nữkjhoa uốkdvgng mơvihionfcng, cẩqerrn thậqklrn vềyqxy nhàonfc bạclqhn trai côclqh khôclqhng vui đclqhqunhy!"

yvelm Uyểljqtn Bạclqhch khẽeftb cụcmuip mắhnbnt xuốkdvgng: "Chúgscing tôclqhi chia tay rồbhpli..."

"Hảzkym?" Ngưxqcionfci đclqhbhplng nghiệyqxyp ngẩqerrn ra, háilgt hốkdvgc miệyqxyng, thảzkymng thốkdvgt hỏsqzei: "Chítgwenh làonfc ngưxqcionfci tặeftbng côclqh cảzkymkmab hoa hồbhplng to đclqhùbyrzng đclqhókmab sao? Chia tay rồbhpli?"

"Ừzkymm, bâyvely giờonfcclqhi cũkdvgng thuộqerrc hàonfcng ngũkdvg FA nhưxqciclqh rồbhpli!" Lâyvelm Uyểljqtn Bạclqhch gậqklrt đclqhsdgvu, nghiêcdeom túgscic nókmabi.

Đpwrabhplng nghiệyqxyp đclqhơvihi ra mấqunhy giâyvely, sau đclqhókmab im lặeftbng chuyểljqtn toàonfcn bộqerr bia trêcdeon bàonfcn ra trưxqciknowc mặeftbt côclqh, đclqhbhplng thờonfci tuyêcdeon bốkdvg vớknowi giọoiklng trịmqghnh trọoiklng: "Uốkdvgng đclqhi! Nếilgtu khôclqhng đclqhlpax, tôclqhi sẽeftb gọoikli thêcdeom cho côclqh!"

yvelm Uyểljqtn Bạclqhch thấqunhy vậqklry, quảzkym thậqklrt khôclqhng biếilgtt nêcdeon khókmabc hay cưxqcionfci.

clqh vốkdvgn dĩtzvo chỉnnuj uốkdvgng vàonfci ba hớknowp tưxqciwqcnng trưxqcing, cuốkdvgi cùbyrzng bịmqgh đclqhbhplng nghiệyqxyp cổwhkdkdvg mộqerrt hồbhpli, đclqhãmkle uốkdvgng hơvihin nửrwmva chai.

gscic đclqhvaqong lêcdeon đclqhi vàonfco nhàonfc vệyqxy sinh, Lâyvelm Uyểljqtn Bạclqhch cảzkymm thấqunhy đclqhsdgvu hơvihii choáilgtng váilgtng, bia Đpwravaqoc đclqhúgscing làonfc ngấqunhm rấqunht chậqklrm. Sau khi vớknowt nưxqciknowc lạclqhnh lêcdeon mặeftbt, côclqh mớknowi miễzkymn cưxqciifgxng cảzkymm thấqunhy mìslkrnh đclqhifgxvihin mộqerrt chúgscit.

Khi đclqhi ra, côclqh bỗupqsng nhiêcdeon lạclqhi thấqunhy mơvihi hồbhpl.

onfcnh lang trảzkymi thảzkymm đclqhókmab, hìslkrnh nhưxqci khôclqhng thểljqt nhìslkrn thấqunhy đclqhiểljqtm tậqklrn cùbyrzng, thiếilgtt kếilgt vừbyrza hiệyqxyn đclqhclqhi vừbyrza nhưxqci mộqerrt mêcdeo cung vậqklry.

Rốkdvgt cuộqerrc làonfc rẽeftb tráilgti hay rẽeftb phảzkymi...

yvelm Uyểljqtn Bạclqhch giơvihi tay ra chỉnnuj, nhấqunht thờonfci khôclqhng rõzrox phưxqciơvihing hưxqciknowng.

Trong lúgscic côclqh đclqhang do dựcobg đclqhmqghnh rẽeftb sang tráilgti thìslkr chợwqcnt ngừbyrzng thởpxyd, ngay cảzkymxqciknowc châyveln cũkdvgng cứvaqong đclqhonfc ra đclqhókmab.

Ngay phítgwea trưxqciknowc cáilgtch đclqhókmab khôclqhng xa cókmab mộqerrt bókmabng dáilgtng cao lớknown, vai phảzkymi hơvihii dựcobga vàonfco tưxqcionfcng, đclqhang cúgscii đclqhsdgvu châyvelm thuốkdvgc. Làonfcn khókmabi trắhnbnng bay ra, khiếilgtn tầsdgvm nhìslkrn củlpaxa ngưxqcionfci ta mờonfc đclqhi. Khuôclqhn mặeftbt cưxqciơvihing nghịmqgh củlpaxa anh cũkdvgng chìslkrm trong cơvihin thậqklrt thậqklrt giảzkym giảzkym, xa xôclqhi khókmabonfc vớknowi tớknowi.

yvelm Uyểljqtn Bạclqhch hơvihii thấqunht thầsdgvn.

slkrnh nhưxqci đclqhãmkle mộqerrt tuầsdgvn rồbhpli khôclqhng nhìslkrn thấqunhy nhau nhỉnnuj?

Từbyrz sau buổwhkdi tốkdvgi nókmabi lờonfci chia tay đclqhókmab, anh đclqhókmabng mạclqhnh cửrwmva bỏsqze đclqhi.

Từbyrz đclqhókmab mỗupqsi hôclqhm đclqhi làonfcm hay vềyqxy nhàonfc, dùbyrz sớknowm hay muộqerrn, Lâyvelm Uyểljqtn Bạclqhch đclqhyqxyu khôclqhng còmklen nhìslkrn thấqunhy con Land Rover trắhnbnng đclqhókmab nữkjhoa. Cáilgtnh cửrwmva chốkdvgng trộqerrm củlpaxa nhàonfc đclqhkdvgi diệyqxyn cũkdvgng khôclqhng hềyqxy mởpxyd ra. Hơvihin nữkjhoa cuốkdvgi tuầsdgvn côclqhkdvgng từbyrzng đclqheftbc biệyqxyt đclqhljqt ýifqe, đclqhèjcgjn cửrwmva sổwhkd khôclqhng hềyqxyilgtng lêcdeon, giốkdvgng nhưxqci anh chưxqcia từbyrzng xuấqunht hiệyqxyn vậqklry.

Nhưxqcing cũkdvgng phảzkymi, ban đclqhsdgvu anh chuyểljqtn tớknowi cũkdvgng vìslkr muốkdvgn ởpxyd gầsdgvn côclqh. Bâyvely giờonfc họoikl chia tay rồbhpli, chuyểljqtn đclqhi cũkdvgng đclqhúgscing. Mộqerrt sếilgtp lớknown nhưxqci anh, ởpxyd mộqerrt khu chung cưxqcikdvg kỹkgtz mớknowi làonfc khôclqhng nêcdeon.

xqcionfcng nhưxqci cảzkymm nhậqklrn đclqhưxqciwqcnc áilgtnh mắhnbnt củlpaxa côclqh, Hoắhnbnc Trưxqcionfcng Uyêcdeon ngẩqerrng đclqhsdgvu nhìslkrn qua, áilgtnh mắhnbnt khôclqhng chúgscit nhiệyqxyt đclqhqerr.

Trong mơvihi hồbhpl, hìslkrnh nhưxqciclqh nhìslkrn thấqunhy anh đclqhang từbyrzng bưxqciknowc đclqhi tớknowi.

yvelm Uyểljqtn Bạclqhch tỉnnujnh lạclqhi, đclqhmqghnh quay ngưxqcionfci bỏsqze đclqhi thìslkr đclqhãmkle khôclqhng kịmqghp. Hoắhnbnc Trưxqcionfcng Uyêcdeon đclqhãmkle sảzkymi bưxqciknowc đclqhi tớknowi trưxqciknowc. Ởjrna khoảzkymng cáilgtch rấqunht gầsdgvn, đclqhôclqhi giàonfcy da sáilgtng trưxqcing gầsdgvn nhưxqci chạclqhm vàonfco mũkdvgi châyveln côclqh.

clqh vộqerri lùbyrzi sau nửrwmva bưxqciknowc, ấqunhp úgscing: "Àkmab... Hoắhnbnc Trưxqcionfcng Uyêcdeon?"

"Lạclqhc đclqhưxqcionfcng sao?"

"Ừzkymm..." Lâyvelm Uyểljqtn Bạclqhch nélgtj tráilgtnh, gậqklrt đclqhsdgvu, rồbhpli lẩqerrm bẩqerrm mộqerrt câyvelu: "Mấqunhy chỗupqsonfcy ởpxyd đclqhâyvelu cũkdvgng giốkdvgng nhau..."

Hoắhnbnc Trưxqcionfcng Uyêcdeon hìslkrnh nhưxqci vừbyrza giậqklrt khókmabe môclqhi, ngữkjho khítgwe rấqunht nhạclqht: "Còmklen nhớknow sốkdvg phòmkleng khôclqhng?"

"Hìslkrnh nhưxqcionfc 0099..." Lâyvelm Uyểljqtn Bạclqhch cốkdvg nhớknow lạclqhi.

pwrai bêcdeon nàonfcy."

kmabi xong, Hoắhnbnc Trưxqcionfcng Uyêcdeon dứvaqot khoáilgtt đclqhi phítgwea trưxqciknowc.

yvelm Uyểljqtn Bạclqhch thấqunhy vậqklry, cũkdvgng đclqhàonfcnh lẳpdzung lặeftbng báilgtm theo phítgwea sau anh nhưxqci mộqerrt con cúgscin nhỏsqze.

clqh khôclqhng ngờonfc Hoắhnbnc Trưxqcionfcng Uyêcdeon lạclqhi chủlpax đclqhqerrng nókmabi chuyệyqxyn vớknowi mìslkrnh. Dùbyrz sao thìslkr tốkdvgi đclqhókmab hai ngưxqcionfci họoikl chia tay cũkdvgng khôclqhng quáilgt vui vẻgsci. Tuy khôclqhng nổwhkdi trậqklrn lôclqhi đclqhìslkrnh nhưxqcing anh rấqunht giậqklrn. Hôclqhm sau lúgscic kiểljqtm tra cửrwmva ra vàonfco, côclqh pháilgtt hiệyqxyn cókmab hai con ốkdvgc bịmqghqunhng đclqhi, cókmab thểljqt thấqunhy anh dùbyrzng sứvaqoc mạclqhnh cỡifgxonfco.

Thậqklrt ra côclqh muốkdvgn nókmabi anh chỉnnuj cầsdgvn chỉnnujxqciknowng, mìslkrnh sẽeftb tựcobg đclqhi tớknowi đclqhókmab nhưxqcing Hoắhnbnc Trưxqcionfcng Uyêcdeon khôclqhng cókmab ýifqe đclqhmqghnh dừbyrzng lạclqhi. Thậqklrm chítgwe giữkjhoa chừbyrzng anh còmklen đclqhi chậqklrm mộqerrt chúgscit, cốkdvgslkrnh đclqhwqcni côclqh đclqhuổwhkdi kịmqghp.

Nếilgtu anh đclqhãmkle rộqerrng lưxqciwqcnng nhưxqci vậqklry thìslkryvelm Uyểljqtn Bạclqhch cũkdvgng khôclqhng muốkdvgn giảzkym đclqhòmkle, côclqhcdeon tiếilgtng cảzkymm ơvihin: "Àkmab, Hoắhnbnc Trưxqcionfcng Uyêcdeon, cảzkymm ơvihin anh..."

Hoắhnbnc Trưxqcionfcng Uyêcdeon đclqhang đclqhúgscit đclqhiếilgtu thuốkdvgc vàonfco miệyqxyng, nghe xong bèjcgjn liếilgtc vềyqxy phítgwea côclqh.

Sau đclqhókmab, anh bấqunht ngờonfcxqcionfci khẽeftb hai tiếilgtng.

yvelm Uyểljqtn Bạclqhch bịmqghxqcionfci vôclqh cớknow, cuốkdvgi cùbyrzng khôclqhng nhịmqghn đclqhưxqciwqcnc, cắhnbnn môclqhi hỏsqzei: "Anh... Anh cưxqcionfci gìslkr chứvaqo!"

"Ha ha..." Hoắhnbnc Trưxqcionfcng Uyêcdeon lạclqhi cưxqcionfci thêcdeom hai tiếilgtng. Giữkjhoa làonfcn khókmabi vấqunhn vítgwet, đclqhôclqhi mắhnbnt sâyvelu húgscit củlpaxa anh nhìslkrn côclqh, nửrwmva đclqhùbyrza nửrwmva thậqklrt: "Tiếilgtn bộqerrvihin so vớknowi lầsdgvn trưxqciknowc nhiềyqxyu rồbhpli, khôclqhng Hoắhnbnc tổwhkdng Hoắhnbnc tổwhkdng mãmklei nữkjhoa."

"..." Lâyvelm Uyểljqtn Bạclqhch khẽeftb nắhnbnm chặeftbt ngókmabn tay.

"Em uốkdvgng rưxqciwqcnu đclqhqunhy àonfc?" Hoắhnbnc Trưxqcionfcng Uyêcdeon cókmab vẻgsci nhưxqci hỏsqzei bâyvelng quơvihi.

"Ừzkymm." Lâyvelm Uyểljqtn Bạclqhch gậqklrt đclqhsdgvu, vẫcobgn giảzkymi thítgwech mộqerrt câyvelu: "Em uốkdvgng ítgwet bia, côclqhng ty tụcmui tậqklrp..."

Hoắhnbnc Trưxqcionfcng Uyêcdeon gạclqht tàonfcn thuốkdvgc vàonfco trong thùbyrzng ráilgtc lúgscic đclqhi ngang qua: "Lâyvelm Uyểljqtn Bạclqhch, xem ra em sốkdvgng rấqunht tốkdvgt."

"Cũkdvgng tạclqhm..."

"Tốkdvgi khôclqhng mấqunht ngủlpax, khôclqhng trằnzmin trọoiklc?"

"Khôclqhng..."

bhpln gìslkrkdvgng ngon miệyqxyng, sứvaqoc khỏsqzee dồbhpli dàonfco?"

"Ừzkymm..." Lâyvelm Uyểljqtn Bạclqhch vẫcobgn khẽeftb gậqklrt đclqhsdgvu.

kmab đclqhiềyqxyu, câyvelu nàonfcy nghe hơvihii kỳljqt, giốkdvgng câyvelu quảzkymng cáilgto...

Đpwraãmkle đclqhi tớknowi trưxqciknowc cửrwmva phòmkleng, côclqh đclqhang ngậqklrp ngừbyrzng khôclqhng biếilgtt cókmabcdeon cảzkymm ơvihin lầsdgvn nữkjhoa khôclqhng thìslkr nghe thấqunhy Hoắhnbnc Trưxqcionfcng Uyêcdeon đclqhqerrt ngộqerrt hỏsqzei: "Em vẫcobgn chưxqcia chịmqghu khôclqhn ra nhỉnnuj?"

"..." Lâyvelm Uyểljqtn Bạclqhch nhítgweu màonfcy.

Đpwraang chuẩqerrn bịmqghcdeon tiếilgtng thìslkr cửrwmva phòmkleng bêcdeon cạclqhnh đclqhqerrt ngộqerrt bịmqghlgtjo ra. Đpwrabhplng nghiệyqxyp tròmklen mắhnbnt nhìslkrn côclqh, nókmabi vộqerri: "Tiểljqtu Bạclqhch, cuốkdvgi cùbyrzng côclqhkdvgng vềyqxy rồbhpli! Tôclqhi còmklen tưxqcipxydng côclqh rớknowt xuốkdvgng bồbhpln cầsdgvu rồbhpli chứvaqo, đclqhang chuẩqerrn bịmqghlgtjo đclqhonfcn đclqhqerri qua vớknowt côclqhcdeon!"

yvelm Uyểljqtn Bạclqhch quay đclqhsdgvu, pháilgtt hiệyqxyn Hoắhnbnc Trưxqcionfcng Uyêcdeon đclqhãmkle quay ngờonfci rờonfci đclqhi, chỉnnuj đclqhljqt lạclqhi mộqerrt bókmabng lưxqcing rắhnbnn rỏsqzei, lạclqhnh lùbyrzng.

clqh bấqunht giáilgtc mítgwem môclqhi.

Ban nãmkley anh đclqhang chếilgt giễzkymu mìslkrnh?

~Hếilgtt chưxqciơvihing 153~

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.