Xin Hãy Ôm Em

Chương 151 :

    trước sau   
Giơbzoc̀ tan tâzasr̀m cao đktjsfssỏm, chiêfssóc xe lao đktjsi nhanh nhưktnk bay rôrold̀i dưktnk̀ng lại trưktnkơbzoćc cưktnk̉a môrolḍt quán trà.

Ngưktnkơbzoc̀i thưktnk ký do ôroldng Hoăbdoḱc săbdoḱp xêfssóp mơbzoc̉ cưktnk̉a xe giúp côrold. Lúc bưktnkơbzoćc vào, Lâzasrm Uyêfssỏn Bạch dưktnk̀ng lại trưktnkơbzoćc cưktnk̉a môrolḍt lúc, chỉnh trang lại tóc tai, quâzasr̀n áo, đktjsfssòu chỉnh lại nhịp thơbzoc̉ rôrold̀i mơbzoći đktjsi vào.

rold̉ng côrolḍng chỉ cao năbdokm tâzasr̀ng, nêfsson khôroldng có thang máy. Trang trí ơbzoc̉ đktjsâzasry trôroldng râzasŕt côrold̉ kính, bưktnkơbzoćc châzasrn lêfsson tưktnk̀ng bâzasṛc thêfssòm gôrold̃ tạo ra nhưktnk̃ng âzasrm thanh bí bách.

bzoći tâzasr̀ng ba, đktjsi tơbzoći tâzasṛn đktjsâzasr̀u hành lang rẽ môrolḍt vòng, dưktnk̀ng lại trưktnkơbzoćc cưktnk̉a phòng kín, gõ cưktnk̉a rôrold̀i đktjsâzasr̉y ra, ngưktnkơbzoc̀i thưktnk ký cung kính cúi đktjsâzasr̀u nói: "Thưktnka Chủ tịch Hoăbdoḱc, ngưktnkơbzoc̀i đktjsã đktjsêfssón."

fsson cạnh cưktnk̉a băbdok̀ng gôrold̃ lim khăbdoḱc hoa có môrolḍt ngưktnkơbzoc̀i đktjsàn ôroldng trung niêfsson măbdoḳc kiêfssỏu Đrjzyưktnkơbzoc̀ng Sơbzocn, có vẻ còn nhiêfssòu hơbzocn Lâzasrm Dũng Nghị vài tuôrold̉i, tâzasr̀m khoảng năbdokm mưktnkơbzoci lăbdokm, trôroldng vóc ngưktnkơbzoc̀i râzasŕt răbdoḱn rỏi, trêfsson đktjsâzasr̀u khôroldng có quá nhiêfssòu tóc bạc, trưktnkơbzoćc măbdoḱt là môrolḍt tách trà Bích Loa Xuâzasrn còn đktjsang bóc khói nghi ngút.

Có vẻ nhưktnk đktjsang nhăbdoḱm măbdoḱt nghỉ ngơbzoci, ôroldng vâzasr̃n giưktnk̃ nguyêfsson tưktnk thêfssó ngôrold̀i, khôroldng mơbzoc̉ măbdoḱt ra.


Sau khi ngưktnkơbzoc̀i thưktnk ký báo cáo xong, bèn lui ra ngoài.

Đrjzyóng cưktnk̉a lại, khôroldng chỉ lòng bàn tay mà Lâzasrm Uyêfssỏn Bạch cảm nhâzasṛn rõ tưktnk̀ng lôrold̃ châzasrn lôroldng trêfsson cánh tay đktjsêfssòu đktjsang rưktnkơbzoćm môrold̀ hôroldi hôrolḍt.

rold khôroldng hêfssò nghĩ bôrold́ của Hoăbdoḱc Trưktnkơbzoc̀ng Uyêfsson lại gọi đktjsfssọn thoại cho mình, cũng khôroldng biêfssót vì cơbzoć gì ôroldng âzasŕy lại muôrold́n găbdoḳp măbdoḳt côrold. Lẽ nào anh đktjsã nhăbdoḱc đktjsêfssón mình trưktnkơbzoćc măbdoḳt bôrold́, nhưktnkng trưktnḳc giác nói cho côrold biêfssót khôroldng phải nhưktnkzasṛy.

Ôfnzfng Hoăbdoḱc khôroldng lêfsson tiêfssóng, côrold cũng khôroldng dám nhúc nhích, đktjsành đktjsưktnḱng nguyêfsson tại chôrold̃ âzasrm thâzasr̀m quan sát.

Ngũ quan của ôroldng có vài phâzasr̀n giôrold́ng vơbzoći Hoăbdoḱc Trưktnkơbzoc̀ng Uyêfsson, nhâzasŕt là bâzasry giơbzoc̀ khi ôroldng đktjsang bày ra biêfssỏu cảm lạnh nhạt, quả thưktnḳc giôrold́ng nhau nhưktnk đktjsúc.

fsson tai Lâzasrm Uyêfssỏn Bạch chơbzoc̣t vọng vêfssò câzasru Hoăbdoḱc Trưktnkơbzoc̀ng Uyêfsson tưktnk̀ng nói: "Bôrold́ anh râzasŕt nghiêfssom túc, luôroldn nôrold̉i nóng, tưktnk̀ nhỏ tơbzoći lơbzoćn anh gâzasr̀n nhưktnkzasŕt ít khi nhìn thâzasŕy ôroldng âzasŕy cưktnkơbzoc̀i, đktjsa phâzasr̀n chỉ toàn quát nạt ngưktnkơbzoc̀i khác..."

Trăbdokm nghe khôroldng băbdok̀ng môrolḍt thâzasŕy.

Liêfssóm qua đktjsôroldi môroldi khôrold khôrold́c, càng lúc côrold càng căbdokng thăbdok̉ng.

Chăbdok̉ng biêfssót đktjsã qua bao lâzasru, cuôrold́i cùng ôroldng Hoăbdoḱc cũng mơbzoc̉ măbdoḱt ra, ánh măbdoḱt có vài phâzasr̀n săbdoḱc lẹm, nhìn côrold chăbdok̀m chăbdok̀m, mang theo ý tưktnḱ thăbdokm dò vào tâzasṛn sâzasru nhưktnk̃ng suy nghĩ trong lòng đktjsôrold́i phưktnkơbzocng, giôrold́ng nhưktnk muôrold́n nhìn rõ toàn bôrolḍ tưktnk̀ tâzasrm hôrold̀n đktjsêfssón thêfssỏ xác của côrold: "Côroldzasrm?"

"Dạ vâzasrng..." Lâzasrm Uyêfssỏn Bạch vôrold thưktnḱc tiêfssón lêfsson trưktnkơbzoćc môrolḍt bưktnkơbzoćc.

Ôfnzfng Hoăbdoḱc gâzasṛt đktjsâzasr̀u, bình thản hỏi: "Côroldzasrm cũng là ngưktnkơbzoc̀i Băbdokng Thành?"

"Vâzasrng..."

"Năbdokm nay bao nhiêfssou tuôrold̉i?"


"24 ạ..."

"Làm côroldng viêfssọc gì?"

"Làm nhâzasrn viêfsson tại môrolḍt côroldng ty tài chính..."

zasrm Uyêfssỏn Bạch khôroldng dám thơbzoc̉ mạnh, cảm giác nhưktnk đktjsang bị đktjsfssòu tra nhâzasrn khâzasr̉u, nhưktnkng lại tuyêfssọt đktjsôrold́i khôroldng đktjsưktnkơbzoc̣c trả lơbzoc̀i qua quýt.

Trong ngưktnk̃ khí của ôroldng Hoăbdoḱc mang theo chút khách khí, nhưktnkng ánh măbdoḱt lại khiêfssón ngưktnkơbzoc̀i ta khôroldng thoải mái, nhâzasŕt là khi ôroldng nhìn vêfssò phía côrold, râzasŕt săbdoḱc. Côroldktnk̀a buôroldng bàn tay năbdoḱm chăbdoḳt ra lại nghe thâzasŕy ôroldng hỏi: "Vâzasṛy bôrold́ mẹ côrold làm nghêfssò gì?"

"Mẹ cháu đktjsã qua đktjsơbzoc̀i tưktnk̀ lâzasru." Lâzasrm Uyêfssỏn Bạch thành thâzasṛt trả lơbzoc̀i: "Bôrold́ cháu đktjsã tái hôroldn, bâzasry giơbzoc̀ tưktnḳ kinh doanh môrolḍt côroldng ty. Cháu còn bà ngoại sôrold́ng dưktnkơbzoći quêfsso..."

"Côroldzasrm, côrold và Trưktnkơbzoc̀ng Uyêfsson bâzasry giơbzoc̀ đktjsang có quan hêfssọ gì?" Ôfnzfng Hoăbdoḱc bâzasŕt ngơbzoc̀ hỏi.

Trái tim Lâzasrm Uyêfssỏn Bạch run lêfsson.

rold cảm thâzasŕy mọi câzasru trưktnkơbzoćc đktjsó chỉ là tung hỏa mù, có vẻ nhưktnk đktjsâzasry mơbzoći là câzasru hỏi mâzasŕu chôrold́t.

"Chúng cháu..." Côrold nuôrold́t nưktnkơbzoćc bọt, bình tĩnh lại, trả lơbzoc̀i: "Chúng cháu có quan hêfssọ bạn trai bạn gái!"

"Bạn trai bạn gái..." Ôfnzfng Hoăbdoḱc lăbdoḳp lại lơbzoc̀i côrold nói, hơbzoci kéo dài âzasrm cuôrold́i nhưktnk mang theo ý tưktnḱ sâzasru xa. Sau đktjsó, ôroldng cưktnkơbzoc̀i vơbzoći ý gì đktjsó: "Ha ha..."

zasŕy hôroldm trưktnkơbzoćc khi tơbzoći hôrold̀ chưktnḱa nưktnkơbzoćc câzasru cá, ôroldng Trịnh nói vơbzoći ôroldng có găbdoḳp con trai dâzasr̃n theo bạn gái ra ngoài ăbdokn cơbzocm. Lúc đktjsó ôroldng khôroldng chịu tin, khôroldng ngơbzoc̀ mơbzoći đktjsfssòu tra qua môrolḍt chút đktjsã thâzasṛt sưktnḳ xuâzasŕt hiêfssọn môrolḍt ngưktnkơbzoc̀i nhưktnk thêfssó!

Ôfnzfng Hoăbdoḱc nheo măbdoḱt lại, chỉ vào chiêfssóc ghêfssó gôrold̃ lim đktjsôrold́i diêfssọn và nói: "Côroldzasrm, đktjsưktnk̀ng câzasru nêfssọ nhưktnk thêfssó, tôroldi đktjsâzasru phải hôrold̉. Khôroldng câzasr̀n đktjsưktnḱng mãi, ngôrold̀i xuôrold́ng đktjsi!"


"Vâzasrng..."

zasrm Uyêfssỏn Bạch vôrolḍi trả lơbzoc̀i, rôrold̀i nói thêfssom môrolḍt câzasru: "Cảm ơbzocn bác..."

rold dè dăbdoḳt đktjsăbdoḳt môroldng xuôrold́ng đktjsêfssọm, cũng vâzasr̃n nhưktnk ngôrold̀i trêfsson đktjsôrold́ng lưktnk̉a, đktjsôrold́i măbdoḳt vơbzoći khí thêfssó quá mạnh mẽ của ôroldng Hoăbdoḱc.

Sau khi ngôrold̀i xuôrold́ng, côrold khôroldng dám tưktnḳ đktjsôrolḍng lêfsson tiêfssóng. Côrold chú ý thâzasŕy, có vẻ giôrold́ng vơbzoći Hoăbdoḱc Trưktnkơbzoc̀ng Uyêfsson, hai cha còn đktjsêfssòu khôroldng quá thích trà, tách Bích Loa Xuâzasrn chưktnka tưktnk̀ng đktjsưktnkơbzoc̣c đktjsôrolḍng vào.

Thâzasŕy ôroldng Hách bêfsso tách trà lêfsson, Lâzasrm Uyêfssỏn Bạch vôrolḍi vàng giơbzoc tay ra: "Bác trai, tưktnḳ cháu..."

"Gọi tôroldi là chủ tịch Hoăbdoḱc." Ôfnzfng Hoăbdoḱc lạnh giọng sưktnk̉a chưktnk̃a.

zasrm Uyêfssỏn Bạch xâzasŕu hôrold̉, ngưktnkơbzoc̣ng ngâzasṛp chưktnk̃a lại: "Vâzasrng, chủ tịch Hoăbdoḱc..."

rold́c đktjsưktnkơbzoc̣c rót đktjsâzasr̀y nưktnkơbzoćc, côrold nhìn lá trà trôroldi nôrold̉i trêfsson bêfssò măbdoḳt, trái tim trơbzoc̉ nêfsson bâzasŕt an.

Sau khi đktjsăbdoḳt chiêfssóc âzasŕm xuôrold́ng, ôroldng Hoăbdoḱc có vẻ nhưktnk đktjsã chuâzasr̉n bị tưktnk̀ trưktnkơbzoćc, rút môrolḍt tơbzoc̀ chi phiêfssóu trong căbdoḳp ra, ký môrolḍt chưktnk̃ rôrold̀i đktjsưktnka cho côrold: "Trong này có môrolḍt triêfssọu*."

*Tưktnkơbzocng đktjsưktnkơbzoc̀ng 3,5 tỷ VNĐrjzy.

zasrm Uyêfssỏn Bạch lâzasṛp tưktnḱc sưktnk̃ng ngưktnkơbzoc̀i.

"Bác..." Ý thưktnḱc đktjsưktnkơbzoc̣c đktjsfssòu bâzasŕt ôrold̉n, côroldrolḍi vàng chưktnk̃a lại: "Chủ tịch Hoăbdoḱc?"

"Nhâzasṛn đktjsi, coi nhưktnk phí bôrold̀i thưktnkơbzoc̀ng cho côrold." Ôfnzfng Hoăbdoḱc hơbzoc̀ hưktnk̃ng nói.


bdoḱc măbdoḳt Lâzasrm Uyêfssỏn Bạch tái nhơbzoc̣t trong khoảnh khăbdoḱc. Côrold mím môroldi lại, đktjsôroldi môroldi cũng mâzasŕt hêfssót sưktnḳ hôrold̀ng hào. Côroldbdoḱc đktjsâzasr̀u, khôroldng châzasŕp nhâzasṛn.

"Sao? Cảm thâzasŕy bị hạ thâzasŕp danh dưktnḳ à?" Thâzasŕy vâzasṛy, ôroldng Hoăbdoḱc bâzasṛt cưktnkơbzoc̀i: "Côroldzasrm này, làm ngưktnkơbzoc̀i nêfsson thâzasṛt thà môrolḍt chút là hơbzocn. Ban đktjsâzasr̀u khi đktjsi theo Trưktnkơbzoc̀ng Uyêfsson, chăbdok̉ng phải môrold̃i tháng nó cũng cho côrold hai trăbdokm ngàn đktjsó sao? Hay là côrold chêfsso ít? Khôroldng sao, hai triêfssọu đktjsủ khôroldng? Nêfssóu câzasr̀n nhiêfssòu hơbzocn, xin lôrold̃i, tôroldi cảm thâzasŕy côrold khôroldng xưktnḱng!"

ktnk̀ng ngón tay đktjsăbdoḳt trêfsson đktjsâzasr̀u gôrold́i của Lâzasrm Uyêfssỏn Bạch găbdokm sâzasru móng tay vào lòng bàn tay. Côrold khôroldng còn cảm thâzasŕy đktjsau đktjsơbzoćn nưktnk̃a.

Chỉ vài ba câzasru của ôroldng Hoăbdoḱc đktjsã đktjsủ khiêfssón côroldktnk̀ sưktnk̉ng sôrold́t chuyêfssỏn sang mâzasŕt măbdoḳt, cuôrold́i cùng thâzasṛm chí khôroldng ngâzasr̉ng đktjsưktnkơbzoc̣c đktjsâzasr̀u lêfsson...

roldrold́ găbdoḱng lăbdoḱm mơbzoći bâzasṛt ra đktjsưktnkơbzoc̣c thành tiêfssóng: "Râzasŕt xin lôrold̃i, cháu sẽ khôroldng lâzasŕy..."

"Tôroldi có thêfssỏ nói râzasŕt thăbdok̉ng thăbdoḱn vơbzoći côrold, Trưktnkơbzoc̀ng Uyêfsson sẽ khôroldng có kêfssót quả gì vơbzoći côrold đktjsâzasru. Đrjzyàn ôroldng âzasŕy mà, chỉ chơbzoci đktjsùa thôroldi, tôroldi khôroldng tính toán. Nhưktnkng cũng sẽ khôroldng cho phép nó tiêfssóp tục làm bâzasṛy nhưktnkzasṛy! Còn vêfssò chôrold̃ tiêfssòn này..." Ôfnzfng Hoăbdoḱc chỉ ngón tay lêfsson chôrold̃ chi phiêfssóu: "Nêfssóu côrold đktjsôrold̉i ý, bâzasŕt cưktnḱ lúc nào cũng có thêfssỏ tơbzoći tìm tôroldi, nhà họ Hoăbdoḱc khôroldng thiêfssóu chút tiêfssòn này."

zasrm Uyêfssỏn Bạch lăbdoḳng lẽ nghe hêfssót, khôroldng phát biêfssỏu gì, chỉ hỏi: "Chủ tịch Hoăbdoḱc, cháu đktjsi đktjsưktnkơbzoc̣c chưktnka?"

rjzyưktnkơbzoc̣c rôrold̀i."

"Cảm ơbzocn trà của bác, tạm biêfssọt..."

Nói xong, Lâzasrm Uyêfssỏn Bạch bèn đktjsưktnḱng dâzasṛy, vôrolḍi vàng cúi đktjsâzasr̀u chào rôrold̀i ra khỏi quán trà nhưktnk đktjsang chạy trôrold́n.

Khôroldng hiêfssỏu sao lại vêfssò đktjsưktnkơbzoc̣c tơbzoći nhà, khi chìa khóa rơbzoci cạch xuôrold́ng sàn, côroldbzoći ý thưktnḱc đktjsưktnkơbzoc̣c mình đktjsã đktjsưktnḱng đktjsưktnḳc trưktnkơbzoćc cưktnk̉a râzasŕt lâzasru rôrold̀i.

Nhăbdoḳt chìa khóa lêfsson, Lâzasrm Uyêfssỏn Bạch đktjsâzasr̉y cưktnk̉a ra.

roldktnk̀a vào trong, thay đktjsưktnkơbzoc̣c dép thì di đktjsôrolḍng đktjsôrold̉ chuôroldng, là Hoăbdoḱc Trưktnkơbzoc̀ng Uyêfsson bâzasry giơbzoc̀ đktjsang ơbzoc̉ bêfsson Mỹ.


"Tan làm rôrold̀i à?"

Nghe đktjsưktnkơbzoc̣c châzasŕt giọng trâzasr̀m của anh, đktjsâzasr̀u mũi Lâzasrm Uyêfssỏn Bạch chơbzoc̣t cay xè.

Bám chăbdoḳt tay lêfsson tủ đktjsêfssỏ giày, Lâzasrm Uyêfssỏn Bạch côrold́ găbdoḱng đktjsè nén cơbzocn chua xót đktjsang trào lêfsson trêfsson mũi.

ohsz̀m..." Côrold nói râzasŕt khẽ.

Hình nhưktnk nghe thâzasŕy tiêfssóng câzasŕt chìa khóa của côrold, Hoăbdoḱc Trưktnkơbzoc̀ng Uyêfsson hỏi: "Vưktnk̀a vêfssò tơbzoći nhà? Đrjzyi đktjsâzasru rôrold̀i?"

"Em..." Lâzasrm Uyêfssỏn Bạch há hôrold́c miêfssọng, sơbzoc̣ sẽ tiêfssót lôrolḍ cảm xúc thâzasṛt sưktnḳ của mình. Ngưktnk̀ng môrolḍt chút côroldbzoći lại lêfsson tiêfssóng, nhưktnkng khôroldng nhăbdoḱc môrolḍt chưktnk̃ nào đktjsêfssón chuyêfssọn xảy ra tôrold́i nay: "Em tơbzoći siêfssou thị, nhà khôroldng còn rau xanh rôrold̀i."

rjzyôrold̀ ơbzoc̉ đktjsâzasry khó nuôrold́t quá, anh muôrold́n ăbdokn mỳ em nâzasŕu."

Chóp mũi Lâzasrm Uyêfssỏn Bạch lại cay cay: "Đrjzyưktnkơbzoc̣c, đktjsơbzoc̣i anh vêfssò em sẽ nâzasŕu cho anh ăbdokn."

Có vẻ nhưktnk cảm nhâzasṛn đktjsưktnkơbzoc̣c sưktnḳ khác lạ của côrold, Hoăbdoḱc Trưktnkơbzoc̀ng Uyêfsson nhạy bén hỏi: "Giọng em sao thêfssó?"

"Chăbdoḱc là hơbzoci cảm cúm môrolḍt chút, ngạt mũi..." Lâzasrm Uyêfssỏn Bạch giải thích qua loa.

"Năbdoḳng khôroldng? Sao lại cảm chưktnḱ!" Hoăbdoḱc Trưktnkơbzoc̀ng Uyêfsson nghiêfssom giọng: "Nhà còn thuôrold́c cảm khôroldng?"

"Khôroldng uôrold́ng thuôrold́c kipọ thơbzoc̀i, ngày mai sẽ năbdoḳng lêfsson ngay đktjsâzasŕy. Mùa này mà cảm là khôroldng khỏi ngay đktjsưktnkơbzoc̣c đktjsâzasru! Lát nưktnk̃a ăbdokn cơbzocm xong em nhơbzoć phải uôrold́ng thuôrold́c, còn nưktnk̃a, uôrold́ng nhiêfssòu nưktnkơbzoćc âzasŕm vào! Nêfssóu vâzasr̃n khôroldng ôrold̉n thì nâzasŕu ít nưktnkơbzoćc gưktnk̀ng mà uôrold́ng! Nghe rõ chưktnka hả!"

zasrm Uyêfssỏn Bạch yêfsson lăbdoḳng nghe tưktnk̀ng câzasru dăbdoḳn dò băbdok̀ng châzasŕt giọng trâzasr̀m âzasŕm của anh, lòng âzasŕm dâzasr̀n lêfsson tưktnk̀ng chút môrolḍt, côroldrold̃ng nhiêfsson cảm thâzasŕy mâzasŕy âzasŕm ưktnḱc chịu đktjsưktnḳng phía ôroldng Hoăbdoḱc chăbdok̉ng đktjsáng kêfssỏ gì.

"Sao khôroldng nói gì?"

rjzyang nghe anh nói mà..."

Đrjzyâzasr̀u kia lâzasṛp tưktnḱc vọng tơbzoći hai tiêfssóng cưktnkơbzoc̀i khẽ, anh câzasŕt giọng trêfssou chọc: "Ha ha, có phải nhơbzoć anh rôrold̀i khôroldng?"

Trưktnkơbzoćc kia, Lâzasrm Uyêfssỏn Bạch luôroldn xâzasŕu hôrold̉ phản bác anh là "Khôroldng có" hoăbdoḳc "Còn lâzasru mơbzoći nhơbzoć". Còn hôroldm nay, côroldbdoḱm chăbdoḳt di đktjsôrolḍng, trả lơbzoc̀i râzasŕt thăbdok̉ng thăbdoḱn: "Ưohsz̀m..."

rold thâzasṛt sưktnḳ râzasŕt nhơbzoć anh.

zasŕt muôrold́n đktjsưktnkơbzoc̣c anh ôroldm chăbdoḳt vào lòng nhưktnk mọi khi.

Muôrold́n nhâzasṛn đktjsưktnkơbzoc̣c sưktnḳ chơbzoc̉ che tưktnk̀ cái ôroldm răbdoḱn rỏi và âzasŕm áp của anh. Nhưktnkng côrold biêfssót bâzasry giơbzoc̀ anh đktjsang phải bay ra nưktnkơbzoćc ngoài, có viêfssọc câzasr̀n giải quyêfssót, bản thâzasrn khôroldng thêfssỏ gâzasry thêfssom răbdoḱc rôrold́i cho anh. Thêfssó nêfsson côrold đktjsành lăbdoḳng lẽ đktjsêfssỏ mọi cảm xúc này tưktnḳ đktjsôrolḍng tan biêfssón.

Nghe đktjsưktnkơbzoc̣c câzasru trả lơbzoc̀i của côrold, Hoăbdoḱc Trưktnkơbzoc̀ng Uyêfsson ơbzoc̉ đktjsâzasr̀u kia bôrold̃ng chôrold́c trâzasr̀m măbdoḳc.

Vài giâzasry sau, anh lại lêfsson tiêfssóng, ngưktnk̃ khí trâzasr̀m hơbzocn râzasŕt nhiêfssòu: "Hôroldm nay anh sẽ ngôrold̀i chuyêfssón bay châzasṛp tôrold́i trơbzoc̉ vêfssò, có lẽ khoảng tám giơbzoc̀ tôrold́i mai sẽ có măbdoḳt tại Băbdokng Thành. Uyêfssỏn Uyêfssỏn, tơbzoći lúc đktjsó em phải ơbzoc̉ nhà đktjsơbzoc̣i anh đktjsâzasŕy."

ohsz̀m..." Lâzasrm Uyêfssỏn Bạch ngoan ngoãn đktjsáp.

fssót thúc cuôrolḍc gọi, côrold thơbzoc̉ hăbdoḱt ra môrolḍt hơbzoci, khôroldng ngưktnk̀ng tưktnḳ nhủ vơbzoći bản thâzasrn.

Khôroldng sao đktjsâzasru, khôroldng sao đktjsâzasru...

Ăminnn xong môrolḍt bưktnk̃a đktjsơbzocn giản, sau khi tăbdoḱm rưktnk̉a xong năbdok̀m lêfsson giưktnkơbzoc̀ng, màn hình di đktjsôrolḍng lại sáng lêfsson, là môrolḍt tin nhăbdoḱn Hoăbdoḱc Trưktnkơbzoc̀ng Uyêfsson gưktnk̉i tơbzoći: Chúc ngủ ngon, miss you...

Nhìn dòng chưktnk̃ tiêfssóng Anh kêfssót hơbzoc̣p tiêfssóng Trung trêfsson màn hình, khôroldng khác gì đktjsưktnkơbzoc̣c nghe thâzasŕy giọng anh văbdokng văbdok̉ng bêfsson tai.

zasŕt nhanh, môrolḍt tin nhăbdoḱn khác xuâzasŕt hiêfssọn: Nhơbzoć uôrold́ng thuôrold́c đktjsâzasŕy!

zasrm Uyêfssỏn Bạch lưktnkơbzoćt ngón tay lêfsson màn hình, có chút âzasŕm áp truyêfssòn tơbzoći tưktnk̀ nhưktnk̃ng con chưktnk̃. Trưktnkơbzoćc măbdoḱt côrold hiêfssọn lêfsson khuôroldn măbdoḳt cưktnkơbzocng nghị của Hoăbdoḱc Trưktnkơbzoc̀ng Uyêfsson, tưktnk̀ng cơbzoc quan trong cơbzoc thêfssỏ cũng dâzasr̀n dâzasr̀n vêfssò lại đktjsúng vị trí của nó.

...

Châzasṛp tôrold́i ngày hôroldm sau, lúc thu dọn ngăbdokn bàn, Lâzasrm Uyêfssỏn Bạch nhâzasṛn đktjsưktnkơbzoc̣c cuôrolḍc gọi của Tiêfssou Vâzasrn Tranh.

ktnk̉a tiêfssóng sau, trong môrolḍt quán ăbdokn bình dâzasrn gâzasr̀n côroldng ty.

Đrjzyịa đktjsfssỏm lâzasr̀n này do Lâzasrm Uyêfssỏn Bạch chọn. Môrold̃i lâzasr̀n ăbdokn cơbzocm vơbzoći Tiêfssou Vâzasrn Tranh, anh âzasŕy đktjsêfssòu chọn mâzasŕy quán đktjsăbdoḱt đktjsỏ. Cưktnḱ đktjsêfssỏ ngưktnkơbzoc̀i ta mơbzoc̀i ăbdokn mãi côrold cũng ái ngại, còn chôrold̃ đktjsăbdoḱt quá thì côrold khôroldng mơbzoc̀i nôrold̉i. Thêfssó nêfsson, lâzasr̀n này côrold chọn môrolḍt nhà hàng giá cả phải chăbdokng mà lại sạch sẽ.

Ơrjzỷ đktjsâzasry chủ yêfssóu bán đktjsôrold̀ Tưktnḱ Xuyêfsson, nhâzasrn viêfsson phục vụ gơbzoc̣i ý vài món, Tiêfssou Vâzasrn Tranh chọn hai trong sôrold́ đktjsó.

ktnkơbzoćc chanh đktjsưktnkơbzoc̣c mang lêfsson trưktnkơbzoćc, Tiêfssou Vâzasrn Tranh nhưktnkơbzoćng cao mày: "Lâzasrm Uyêfssỏn Bạch, anh còn tưktnkơbzoc̉ng em đktjsi hẹn hò rôrold̀i chưktnḱ, vâzasr̃n còn thơbzoc̀i gian đktjsi ăbdokn cơbzocm vơbzoći bạn. Ưohsz̀m, xem ra khôroldng quá trọng săbdoḱc khinh bạn!"

Ngưktnk̃ khí giôrold́ng nhưktnk đktjsùa giơbzoc̃n, có vẻ nhưktnk đktjsã xí xóa nhưktnk̃ng lơbzoc̀i nói trong xe lâzasr̀n trưktnkơbzoćc. Hơbzocn nưktnk̃a khi đktjsó Lâzasrm Uyêfssỏn Bạch cũng khôroldng coi là thâzasṛt.

"Anh âzasŕy đktjsi côroldng tác rôrold̀i..." Côrold giải thích vơbzoći vẻ ngưktnkơbzoc̣ng ngâzasṛp.

rjzyưktnkơbzoc̣c! Anh thu lại nhưktnk̃ng gì mơbzoći nói!" Tiêfssou Vâzasrn Tranh nghe xong, lâzasṛp tưktnḱc lưktnkơbzoc̀m nguýt.

zasrm Uyêfssỏn Bạch bêfssorold́c nưktnkơbzoćc, măbdoḳt xâzasŕu hôrold̉.

Còn môrolḍt lúc nưktnk̃a thưktnḱc ăbdokn mơbzoći đktjsưktnkơbzoc̣c bêfssofsson, Tiêfssou Vâzasrn Tranh đktjsôrold̉i tưktnk thêfssó ngôrold̀i, khôroldng quá hài lòng: "Quán này nhỏ quá, ngôrold̀i cưktnḱ châzasṛt châzasṛt. Hơbzoci khó chịu đktjsâzasŕy!"

"Chôrold̃ này ôrold̉n lăbdoḱm mà, hôrold̀i trưktnkơbzoćc buôrold̉i trưktnka bọn em hay gọi ship ơbzoc̉ đktjsâzasry vêfssò. Mùi vị cưktnḳc ngon, lát nưktnk̃a nêfssóm thưktnk̉ là anh biêfssót!" Lâzasrm Uyêfssỏn Bạch cưktnkơbzoc̀i khó xưktnk̉: "Vâzasrn thiêfssóu, anh tạm thơbzoc̀i trải nghiêfssọm quán bình dâzasrn chút đktjsi!"

Đrjzyang nói thì thưktnḱc ăbdokn đktjsưktnkơbzoc̣c bêfssofsson. Môrolḍt bát canh cá cưktnḳc to, mùi cay xôrolḍc thăbdok̉ng vào mũi.

Tiêfssou Vâzasrn Tranh có vẻ râzasŕt thích mùi vị này, nêfsson khôroldng ai oán thêfssom nưktnk̃a, băbdoḱt đktjsâzasr̀u câzasr̀m đktjsũa ăbdokn.

Có thêfssỏ vì quá ngon, hai ngưktnkơbzoc̀i họ gâzasr̀n nhưktnk khôroldng rảnh nói chuyêfssọn. Khi săbdoḱp ăbdokn xong, cuôrold́i cùng Tiêfssou Vâzasrn Tranh mơbzoći ngâzasr̉ng đktjsâzasr̀u lêfsson khỏi đktjsĩa thưktnḱc ăbdokn, hỏi côrold: "Lâzasrm Uyêfssỏn Bạch, lát nưktnk̃a ăbdokn xong em làm gì?"

"Em phải vêfssò." Lâzasrm Uyêfssỏn Bạch nói dưktnḱt khoát.

"Mơbzoći có mâzasŕy giơbzoc̀ chưktnḱ! Còn chưktnka đktjsêfssón bảy giơbzoc̀, em vêfssò nhà sơbzoćm nhưktnkzasṛy có gì thú vị!" Tiêfssou Vâzasrn Tranh chỉ tay vào đktjsôrold̀ng hôrold̀.

ktnkơbzoći sưktnḳ ép hỏi của anh âzasŕy, Lâzasrm Uyêfssỏn Bạch đktjsành đktjsỏ măbdoḳt trả lơbzoc̀i: "À... hôroldm nay anh âzasŕy bay vêfssò..."

"Trùng hơbzoc̣p quá nhỉ!" Tiêfssou Vâzasrn Tranh bâzasŕt ngơbzoc̀ nhưktnkơbzoćng mày nói môrolḍt câzasru, rôrold̀i hơbzoci ngưktnk̀ng lại môrolḍt chút mơbzoći hỏi: "Anh có môrolḍt chiêfssón hưktnk̃u vưktnk̀a hay cũng bay đktjsêfssón tôrold́i nay. Lát nưktnk̃a anh đktjsi ra sâzasrn bay đktjsón, em có muôrold́n tiêfssọn đktjsưktnkơbzoc̀ng đktjsi luôroldn khôroldng?"

Đrjzyón ơbzoc̉ sâzasrn bay sao...

zasrm Uyêfssỏn Bạch suy nghĩ nhanh mâzasŕy giâzasry rôrold̀i gâzasṛt đktjsâzasr̀u: "Đrjzyưktnkơbzoc̣c thôroldi!"

rolḍt tiêfssóng đktjsôrold̀ng hôrold̀ sau, chiêfssóc xe đktjsã lao đktjsi trêfsson đktjsưktnkơbzoc̀ng cao tôrold́c hưktnkơbzoćng ra sâzasrn bay, phía trưktnkơbzoćc là trạm thu phí.

zasrm Uyêfssỏn Bạch ngôrold̀i ơbzoc̉ ghêfssó lái phụ có phâzasr̀n căbdokng thăbdok̉ng, nhưktnkng cũng râzasŕt phâzasŕn khích. Tưktnkơbzoc̉ng tưktnkơbzoc̣ng lát nưktnk̃a khi nhìn thâzasŕy mình ơbzoc̉ sâzasrn bay, Hoăbdoḱc Trưktnkơbzoc̀ng Uyêfsson nhâzasŕt đktjsịnh râzasŕt bâzasŕt ngơbzoc̀.

Sau khi đktjsôrold̃ chiêfssóc xe đktjsua vào bãi đktjsôrold̃ ngoài trơbzoc̀i, hai ngưktnkơbzoc̀i họ đktjsêfssòu tưktnḳ đktjsôrolḍng cơbzoc̉i dâzasry an toàn, đktjsâzasr̉y cưktnk̉a xe ra. Bâzasŕy giơbzoc̀ Lâzasrm Uyêfssỏn Bạch mơbzoći phát hiêfssọn chăbdok̉ng biêfssót di đktjsôrolḍng của mình đktjsã rơbzoci xuôrold́ng khe ghêfssó tưktnk̀ lúc nào. Côroldrolḍi vàng nhăbdoḳt lêfsson xem, phát hiêfssọn có cuôrolḍc gọi nhơbzoc̃.

Hiêfssỏn thị ngưktnkơbzoc̀i gọi là Yêfssón Phong.

zasrm Uyêfssỏn Bạch hơbzoci kinh ngạc, vì anh âzasŕy gọi liêfsson tục ba cuôrolḍc. Anh âzasŕy khôroldng phải Hoăbdoḱc Trưktnkơbzoc̀ng Uyêfsson, sẽ khôroldng gọi khôroldng ngưktnk̀ng cho đktjsêfssón khi ngưktnkơbzoc̀i ta chịu nhâzasṛn mơbzoći thôroldi. Lúc trưktnkơbzoćc khi tìm côrold, anh âzasŕy thưktnkơbzoc̀ng chỉ gọi môrolḍt cuôrolḍc, đktjsơbzoc̣i côrold khi nào nhìn thâzasŕy sẽ gọi lại.

ktnk̀a đktjsi vào trong đktjsại sảnh sâzasrn bay, côroldktnk̀a gọi lại, mang theo chút nghi hoăbdoḳc.

"Anh Yêfssón Phong? Anh gọi cho em ạ?"

rjzyúng vâzasṛy! Sao em khôroldng nghe máy chưktnḱ!"

"Ban nãy em khôroldng nghe thâzasŕy." Lâzasrm Uyêfssỏn Bạch giải thích. Nghe ngưktnk̃ khí của anh âzasŕy có vẻ khác lạ, côrold khôroldng khỏi tò mò: "Anh Yêfssón Phong, sao vâzasṛy, tìm em có phải có chuyêfssọn gì quan trọng khôroldng?"

fssón Phong ngưktnk̀ng lại mâzasŕy giâzasry, rôrold̀i bâzasŕt ngơbzoc̀ lêfsson tiêfssóng vơbzoći vẻ năbdoḳng nêfssò: "Tiêfssỏu Uyêfssỏn, chia tay vơbzoći Hoăbdoḱc tôrold̉ng đktjsi!"

"Anh Yêfssón Phong..." Lâzasrm Uyêfssỏn Bạch sưktnk̃ng ngưktnkơbzoc̀i.

"Tiêfssỏu Uyêfssỏn, em biêfssót đktjsâzasŕy, anh chưktnka bao giơbzoc̀ làm em tôrold̉n thưktnkơbzocng cả! Hai ngưktnkơbzoc̀i khôroldng hơbzoc̣p nhau, khôroldng thêfssỏ tiêfssóp tục ơbzoc̉ bêfsson câzasṛu ta đktjsưktnkơbzoc̣c nưktnk̃a, nêfssóu khôroldng em sẽ đktjsau khôrold̉!"

"Anh Yêfssón Phong, rôrold́t cuôrolḍc anh đktjsang nói cái gì vâzasṛy..."

zasrm Uyêfssỏn Bạch nhíu mày, đktjsâzasry khôroldng còn là lâzasr̀n đktjsâzasr̀u tiêfsson côrold nghe thâzasŕy câzasru nói này nưktnk̃a, vôroldbzoć cảm thâzasŕy râzasŕt khó chịu.

Đrjzyã bưktnkơbzoćc vào trong đktjsại sảnh, côrold chuâzasr̉n bị ngăbdoḱt máy, đktjsâzasr̀u kia Yêfssón Phong lại có phâzasr̀n sôrold́t săbdoḱng, gâzasr̀n nhưktnk hét lêfsson: "Hoăbdoḱc Trưktnkơbzoc̀ng Uyêfsson có vơbzoc̣ chưktnka cưktnkơbzoći rôrold̀i!"

bzoci thơbzoc̉ Lâzasrm Uyêfssỏn Bạch nhưktnkktnk̀ng lại.

Trong đktjsâzasr̀u côrold có môrolḍt tiêfssóng nôrold̉ âzasr̀m vang, loa phát thanh cũng đktjsúng lúc này thôroldng báo chuyêfssón bay tưktnk̀ New York tơbzoći đktjsã hạ cánh.

fsson trong liêfsson tục có ngưktnkơbzoc̀i đktjsi ra đktjsi vào, hình nhưktnkrold đktjsã nhìn thâzasŕy cái bóng cao lơbzoćn âzasŕy. Côrold đktjsang chuâzasr̉n bị tiêfssón tơbzoći thì lại dưktnk̀ng lại. Bêfsson cạnh anh còn có môrolḍt bóng hình thanh mảnh khác, đktjsang đktjsi song song ra ngoài.

Máu trong ngưktnkơbzoc̀i Lâzasrm Uyêfssỏn Bạch nhưktnk đktjsôroldng cưktnḱng.

fsson tai côrold khôroldng ngưktnk̀ng lăbdoḳp đktjsi lăbdoḳp lại câzasru nói cuôrold́i cùng của Yêfssón Phong: "Anh đktjsã nhìn thâzasŕy câzasṛu ta tại sâzasrn bay New York, đktjsi cùng vơbzoći côroldbzoc̣ chưktnka cưktnkơbzoći! Họ đktjsã cùng nhau vêfssò nưktnkơbzoćc rôrold̀i..."

~Hêfssót chưktnkơbzocng 151~

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.