Xin Hãy Ôm Em

Chương 150 :

    trước sau   
Khi từtmhj trong khu giảldmyi trísjbx đtldsi ra, sắrmkyc trờiravi bêkuoon ngoàsvdki vừtmhja nhátlsi nhem.

Vẫvshwn còmlaan hai tiếdtdnng đtldswxkung hồwxku nữzagea mớituui tớituui giờirav bay, họvshwucgd thểjavl men theo con đtldsưchpfiravng nàsvdky, đtldsi dạftwno thêkuoom mộmsust chúsvdkt.

Buổzagei trưchpfa, Cụamebc cảldmynh sátlsit gọvshwi đtldsiệchpfn thoạftwni cho côldmy, nóucgdi làsvdk đtldsãgnxbqdobm đtldsưchpfaadpc vísjbx tiềelmun củrlhba côldmy, tiềelmun mặelmut vàsvdk thẻeems ngâdnqvn hàsvdkng bêkuoon trong đtldselmuu khôldmyng còmlaan nữzagea, chỉeziimlaan lạftwni giấnhxzy tờiraveziiy thâdnqvn, cóucgd lẽchhgkuoon trộmsusm sau khi lấnhxzy hếdtdnt nhữzageng thứvshwucgd giátlsi trịiqkw đtldsãgnxblnlbm nóucgdsvdko trong thùeziing rátlsic.

Nhưchpfng đtldsdmini vớituui Lâdnqvm Uyểjavln Bạftwnch màsvdkucgdi, đtldsâdnqvy đtldsãgnxbsvdk chuyệchpfn quátlsi may mắrmkyn rồwxkui.

Nhưchpfng cho dùezii khôldmyng tìqdobm lạftwni đtldsưchpfaadpc giấnhxzy tờiraveziiy thâdnqvn, côldmychpfng khôldmyng quátlsi lo lắrmkyng nữzagea. Vìqdobucgd Hoắrmkyc Trưchpfiravng Uyêkuoon ởjavl đtldsâdnqvy, anh nhấnhxzt đtldsiqkwnh sẽchhgucgdtlsich đtldsưchpfa mìqdobnh vềelmu.

Phầahytn bịiqkwtlsich ra củrlhba túsvdki xátlsich đtldsưchpfaadpc tạftwnm thờiravi khâdnqvu lạftwni, bâdnqvy giờiravkuoon trong đtldsang phồwxkung lêkuoon, đtldsksfsng toàsvdkn tiềelmun, mỗymjhi bưchpfituuc đtldsi Lâdnqvm Uyểjavln Bạftwnch đtldselmuu cảldmym thấnhxzy thấnhxzp thỏsvdkm lo âdnqvu, căehhxng thẳdnqvng lấnhxzy tay đtldsffes đtldsátlsiy túsvdki, sợaadp sẽchhg rớituut ra ngoàsvdki.


Cuốdmini cùeziing Hoắrmkyc Trưchpfiravng Uyêkuoon vẫvshwn kiêkuoon trìqdob nhélnlbt tiềelmun cho côldmy.

ucgd đtldsiềelmuu chỗymjh tiềelmun tàsvdki nặelmung trịiqkwch nàsvdky Lâdnqvm Uyểjavln Bạftwnch lạftwni cầahytm khôldmyng mấnhxzy tựksfs nhiêkuoon. Đqmifi đtldsưchpfaadpc nửmsusa đtldsưchpfiravng, nhìqdobn thấnhxzy gìqdob đtldsóucgd, côldmy khẽchhg đtldsung đtldsưchpfa tay Hoắrmkyc Trưchpfiravng Uyêkuoon: "Chúsvdkng ta vàsvdko cửmsusa hàsvdkng kia xem đtldsi?"

"Ừsjbxm." Hoắrmkyc Trưchpfiravng Uyêkuoon khẽchhg đtldsátlsip.

Sau khi bưchpfituuc vàsvdko, anh hơvhoqi bấnhxzt ngờirav, hóucgda ra đtldsâdnqvy làsvdk mộmsust cửmsusa hàsvdkng đtldswxku hiệchpfu.

svdk mộmsust thưchpfơvhoqng hiệchpfu nổzagei tiếdtdnng thếdtdn giớituui, chủrlhb yếdtdnu kinh doanh cátlsic loạftwni đtldswxku da cao cấnhxzp, bêkuoon trong bàsvdky la liệchpft hàsvdkng, toàsvdkn làsvdktlsic loạftwni vísjbx da đtldsrlhb kiểjavlu dátlsing, bêkuoon trong đtldsa phầahytn làsvdktlsic khátlsich nữzage.

dnqvm Uyểjavln Bạftwnch tay giữzagesvdki xátlsich, hỏsvdki vớituui vẻeemsdrir dặelmut: "Hoắrmkyc Trưchpfiravng Uyêkuoon, chỗymjh tiềelmun nàsvdky... em cóucgd thểjavl chi tiêkuoou tùeziiy ýxyab phảldmyi khôldmyng?"

qmifãgnxbucgdi làsvdk em thắrmkyng đtldsưchpfaadpc màsvdk!" Hoắrmkyc Trưchpfiravng Uyêkuoon mỉeziim cưchpfiravi.

Nghe vậtmhjy, côldmy khẽchhg gậtmhjt đtldsahytu, bắrmkyt đtldsahytu đtldsi theo côldmy nhâdnqvn viêkuoon lưchpfaadpn khắrmkyp cátlsic tủrlhb đtldswxku.

Di đtldsmsusng đtldszage chuôldmyng, Hoắrmkyc Trưchpfiravng Uyêkuoon nóucgdi vớituui côldmy: "Em cứvshw chọvshwn đtldsi, anh đtldsi nghe đtldsiệchpfn thoạftwni!"

"Vâdnqvng..." Lâdnqvm Uyểjavln Bạftwnch lạftwni gậtmhjt đtldsahytu lầahytn nữzagea.

Cuộmsusc gọvshwi tớituui từtmhj ngưchpfiravi phụameb trátlsich côldmyng ty con tạftwni đtldsâdnqvy, bàsvdkn luậtmhjn vềelmu việchpfc côldmyng nêkuoon kélnlbo dàsvdki khátlsidnqvu. Sau khi Hoắrmkyc Trưchpfiravng Uyêkuoon kếdtdnt thúsvdkc cuộmsusc nóucgdi chuyệchpfn quay trởjavl vềelmu, Lâdnqvm Uyểjavln Bạftwnch đtldsang cúsvdki đtldsahytu đtldsvshwng trưchpfituuc mộmsust khu vựksfsc nàsvdko đtldsóucgd, rấnhxzt lâdnqvu khôldmyng nhúsvdkc nhísjbxch.

Hoắrmkyc Trưchpfiravng Uyêkuoon từtmhj phísjbxa sau đtldsi tớituui: "Chọvshwn xong chưchpfa?"

"Ừsjbxm." Lâdnqvm Uyểjavln Bạftwnch liếdtdnc nhìqdobn anh, sau đtldsóucgducgdi vớituui nhâdnqvn viêkuoon: "Phiềelmun côldmy thanh toátlsin cátlsii nàsvdky giúsvdkp tôldmyi!"


ldmy đtldsi theo ngưchpfiravi đtldsóucgd đtldsếdtdnn quầahyty thu ngâdnqvn đtldsjavl thanh toátlsin.

svdkc côldmy nhâdnqvn viêkuoon đtldsưchpfa móucgdn đtldswxku đtldsãgnxbucgdi xong xuôldmyi tớituui, Hoắrmkyc Trưchpfiravng Uyêkuoon ngỡffes ngàsvdkng. Cuốdmini cùeziing côldmy lạftwni chọvshwn mộmsust chiếdtdnc thắrmkyt lưchpfng nam. Côldmy cầahytm chưchpfa đtldsahyty hai giâdnqvy đtldsãgnxb đtldsưchpfa thẳdnqvng cho anh.

"Mua cho anh?" Hoắrmkyc Trưchpfiravng Uyêkuoon nhưchpfituung màsvdky.

"Ừsjbxm!" Lâdnqvm Uyểjavln Bạftwnch gậtmhjt đtldsahytu.

Đqmifôldmyi mắrmkyt Hoắrmkyc Trưchpfiravng Uyêkuoon hơvhoqi tốdmini đtldsi. Đqmifâdnqvy làsvdk kiểjavlu thắrmkyt lưchpfng kỷwoag niệchpfm, ởjavl giữzagea cóucgd mộmsust chữzage H biểjavlu tưchpfaadpng, giátlsi khôldmyng hềelmu rẻeems. Anh liếdtdnc mắrmkyt nhìqdobn tờiravucgda đtldsơvhoqn vừtmhja đtldsưchpfaadpc in ra, giátlsi vừtmhja vặelmun bằksfsng sốdmin tiềelmun mớituui thắrmkyng đtldsưchpfaadpc...

Từtmhj cửmsusa hàsvdkng đtldswxku cao cấnhxzp đtldsi ra, Lâdnqvm Uyểjavln Bạftwnch nhẹvjir nhõsjbxm cảldmy ngưchpfiravi.

ldmy nhìqdobn Hoắrmkyc Trưchpfiravng Uyêkuoon ởjavlkuoon, ban nãgnxby khi đtldsi ra, anh đtldsãgnxbchpfaadpn phòmlaang thay đtldswxku đtldsjavl đtldseo thắrmkyt lưchpfng lêkuoon.

"Cóucgd biếdtdnt bìqdobnh thưchpfiravng tặelmung thắrmkyt lưchpfng cho đtldsàsvdkn ôldmyng cóucgd ýxyab nghĩucgda gìqdob khôldmyng?" Hoắrmkyc Trưchpfiravng Uyêkuoon bỗymjhng chốdminc lưchpfiravi biếdtdnng rưchpfituun khóucgde môldmyi.

"... Ýpupn nghĩucgda gìqdob chứvshw?" Lâdnqvm Uyểjavln Bạftwnch ngẩpupnn ngưchpfiravi, côldmy khôldmyng nghĩucgd nhiềelmuu nhưchpf vậtmhjy.

Sốdmin tiềelmun thắrmkyng đtldsưchpfaadpc anh nằksfsng nặelmuc bắrmkyt côldmy nhậtmhjn, côldmy khôldmyng muốdminn, chỉeziiucgd thểjavl nghĩucgd ra cátlsich thứvshwc nàsvdky.

"Nếdtdnu mộmsust côldmytlsii tặelmung thắrmkyt lưchpfng cho đtldsàsvdkn ôldmyng, vậtmhjy thìqdobucgd nghĩucgda làsvdk muốdminn tróucgdi chặelmut anh ấnhxzy cảldmy đtldsiravi." Nóucgdi tớituui đtldsâdnqvy, Hoắrmkyc Trưchpfiravng Uyêkuoon vòmlaang tay qua eo kélnlbo côldmysvdko lòmlaang mìqdobnh. Anh cúsvdki xuốdminng, átlsinh mắrmkyt tràsvdkn ngậtmhjp mùeziii vịiqkw nam tísjbxnh: "Sao, em cũchpfng muốdminn dùeziing thắrmkyt lưchpfng tróucgdi chặelmut anh àsvdk?"

"Nếdtdnu đtldsúsvdkng vậtmhjy thìqdob sao..."

dnqvm Uyểjavln Bạftwnch nísjbxn thởjavl, khẽchhg hỏsvdki lạftwni.


Đqmifátlsip lạftwni côldmysvdk nụamebldmyn nồwxkung nhiệchpft củrlhba Hoắrmkyc Trưchpfiravng Uyêkuoon.

Ătnwrn tốdmini xong trong mộmsust nhàsvdksvdkng ởjavl đtldsahytu phốdmin, hai ngưchpfiravi họvshw trởjavl lạftwni khátlsich sạftwnn, thu dọvshwn đtldswxku đtldsftwnc, chuẩpupnn bịiqkw xuấnhxzt phátlsit ra sâdnqvn bay.

svdknh lýxyab củrlhba Lâdnqvm Uyểjavln Bạftwnch khôldmyng nhiềelmuu, quầahytn átlsio thay giặelmut vàsvdki ba bộmsussvdk đtldsưchpfaadpc. Hoắrmkyc Trưchpfiravng Uyêkuoon tớituui Macao lâdnqvu hơvhoqn côldmy, dọvshwn xong đtldswxku củrlhba mìqdobnh côldmy qua dọvshwn giúsvdkp đtldswxku củrlhba anh. Côldmy đtldsang đtldssvdk mặelmut giấnhxzu chỗymjh quầahytn lóucgdt củrlhba anh vàsvdko trong vali thìqdob chợaadpt cóucgd tiếdtdnng gõsjbx cửmsusa.

Mởjavl cửmsusa ra, ngưchpfiravi tớituui làsvdk Giang Phóucgdng, nhìqdobn nélnlbt mặelmut cóucgd vẻeems vộmsusi vàsvdkng.

"Côldmydnqvm."

Giang Phóucgdng cúsvdki đtldsahytu chàsvdko sau đtldsóucgd hỏsvdki ngay: "Hoắrmkyc tổzageng đtldsâdnqvu ạftwn?"

"Anh ấnhxzy ởjavl trong..." Lâdnqvm Uyểjavln Bạftwnch chỉeziisvdko phòmlaang ngủrlhbkuoon trong.

Giang Phóucgdng hơvhoqi gậtmhjt đtldsahytu tỏsvdk ýxyab đtldsãgnxb biếdtdnt rồwxkui rảldmyo bưchpfituuc đtldsi vàsvdko trong, cung kísjbxnh nóucgdi gìqdob đtldsóucgd. Hoắrmkyc Trưchpfiravng Uyêkuoon hơvhoqi nhísjbxu màsvdky, trầahytm ngâdnqvy mấnhxzy giâdnqvy: "Tôldmyi biếdtdnt rồwxkui, cậtmhju đtldsi sắrmkyp xếdtdnp đtldsi!"

Thấnhxzy Giang Phóucgdng lạftwni vộmsusi vãgnxb đtldsi ra, Lâdnqvm Uyểjavln Bạftwnch tiếdtdnn lêkuoon hỏsvdki: "Sao vậtmhjy?"

"E làsvdk anh khôldmyng thểjavleziing em quay vềelmu."

"Dạftwn?" Côldmy khôldmyng hiểjavlu.

Hoắrmkyc Trưchpfiravng Uyêkuoon chau màsvdky giảldmyi thísjbxch: "Anh lạftwni phảldmyi bay qua Mỹirav mộmsust chuyếdtdnn, giảldmyi quyếdtdnt mộmsust vàsvdki việchpfc. Nhưchpfng lầahytn nàsvdky sẽchhg khôldmyng quátlsidnqvu, tớituui đtldsóucgd giảldmyi quyếdtdnt xong làsvdkucgd thểjavl vềelmu ngay."

Đqmifftwni sảldmynh sâdnqvn bay.


qdob Hoắrmkyc Trưchpfiravng Uyêkuoon phảldmyi đtldsi Mỹiravkuoon anh qua cửmsusa bay quốdminc tếdtdn, khátlsic vớituui côldmy.

Giang Phóucgdng đtldsãgnxb giúsvdkp họvshw check-in xong xuôldmyi. Lâdnqvm Uyểjavln Bạftwnch vẫvshwn giốdminng nhưchpfsvdkc tớituui, ôldmym túsvdki xátlsich củrlhba mìqdobnh đtldsvshwng đtldsóucgd, nhìqdobn Hoắrmkyc Trưchpfiravng Uyêkuoon phísjbxa trưchpfituuc. Anh bỗymjhng lêkuoon tiếdtdnng:

"Vềelmu tớituui nơvhoqi rồwxkui nhắrmkyn tin cho anh, cóucgd thểjavl anh đtldsang ởjavl trêkuoon mátlsiy bay khôldmyng nhậtmhjn đtldsưchpfaadpc, nhưchpfng vẫvshwn phảldmyi nhắrmkyn, nghe rõsjbx khôldmyng?"

"Nghe rõsjbx rồwxkui..." Lâdnqvm Uyểjavln Bạftwnch gậtmhjt đtldsahytu.

Hoắrmkyc Trưchpfiravng Uyêkuoon nóucgdi tiếdtdnp: "Lúsvdkc hạftwntlsinh cũchpfng nửmsusa đtldsêkuoom rồwxkui, anh đtldsãgnxb bảldmyo Giang Phóucgdng sắrmkyp xếdtdnp, bảldmyo anh Trầahytn tàsvdki xếdtdn qua đtldsóucgdn em."

"Ừsjbxm..." Côldmy ngoan ngoãgnxbn đtldsátlsip.

Anh Trầahytn làsvdksvdki xếdtdn củrlhba anh, nghe sựksfs sắrmkyp xếdtdnp đtldsâdnqvu ra đtldsnhxzy củrlhba anh, côldmy rấnhxzt an tâdnqvm.

ldmy đtldsãgnxb xin quảldmyn lýxyab nghỉezii phélnlbp, ngàsvdky mai làsvdk thứvshw Hai phảldmyi đtldsi làsvdkm, côldmy khôldmyng thểjavltlsim theo anh sang Mỹirav đtldsưchpfaadpc.

Thờiravi gian trôldmyi nhanh từtmhjng phúsvdkt từtmhjng giâdnqvy, loa thôldmyng bátlsio đtldsãgnxb bắrmkyt đtldsahytu nhắrmkyc nhởjavl.

"Qua đtldsâdnqvy."

Hoắrmkyc Trưchpfiravng Uyêkuoon đtldsưchpfa tay vềelmu phísjbxa côldmy.

dnqvm Uyểjavln Bạftwnch khôldmyng khátlsing cựksfssvdk nghe lờiravi, ngưchpfaadpng ngùeziing dựksfsa vàsvdko anh.

Loa phátlsit thanh vẫvshwn đtldsang ầahytm ĩucgd. Côldmy giãgnxby giụameba nhưchpfng khôldmyng thểjavl thoátlsit ra. Côldmy nghe thấnhxzy anh thìqdob thầahytm bêkuoon tai mìqdobnh: "Buôldmyng ra cũchpfng đtldsưchpfaadpc, em hôldmyn anh mộmsust cátlsii!"


"Ởdmgr đtldsâdnqvy?" Lâdnqvm Uyểjavln Bạftwnch sửmsusng sốdmint nhìqdobn anh.

"Ừsjbxm." Hoắrmkyc Trưchpfiravng Uyêkuoon hờirav hữzageng đtldsátlsip.

dnqvm Uyểjavln Bạftwnch nhìqdobn trátlsii ngóucgd phảldmyi, xấnhxzu hổzagednqvn vêkuoo ngóucgdn tay: "Nhưchpfng ởjavl đtldsâdnqvy đtldsôldmyng ngưchpfiravi quátlsi..."

"Khôldmyng hôldmyn thìqdob khôldmyng thảldmy." Hoắrmkyc Trưchpfiravng Uyêkuoon thu chặelmut cátlsinh tay lạftwni vẻeems uy hiếdtdnp.

chpfituui cátlsii nhìqdobn chísjbxnh diệchpfn vớituui anh, Lâdnqvm Uyểjavln Bạftwnch cuốdmini cùeziing cũchpfng nhắrmkym lạftwni, từtmhj từtmhj kiễzageng châdnqvn lêkuoon.

ehhxm phúsvdkt sau, côldmy ôldmym hai gòmlaatlsimsusng hồwxkung, chạftwny qua cửmsusa kiểjavlm tra an ninh.

Đqmifếdtdnn tậtmhjn cùeziing củrlhba chỗymjh ngoặelmut, Lâdnqvm Uyểjavln Bạftwnch quay đtldsahytu lạftwni vẫvshwn nhìqdobn thấnhxzy bóucgdng Hoắrmkyc Trưchpfiravng Uyêkuoon đtldsvshwng sữzageng đtldsóucgd. Dưchpfituui átlsinh đtldsèdrirn, anh nhưchpf mộmsust ngưchpfiravi đtldsahytu đtldsmsusi trờiravi châdnqvn đtldsftwnp đtldsnhxzt, khiếdtdnn ngưchpfiravi ta khôldmyng thểjavl rờiravi mắrmkyt.

...

Thứvshw Hai, ngàsvdky làsvdkm việchpfc.

Cảldmy ngàsvdky đtldsúsvdkng làsvdk chỉezii toàsvdkn côldmyng việchpfc. Ngoàsvdki giờirav nghỉezii trưchpfa ra thìqdob khôldmyng cóucgdsvdkc nàsvdko đtldsưchpfaadpc nghỉezii. Trưchpfituuc khi tan làsvdkm, cuốdmini cùeziing côldmy mớituui đtldsưchpfaadpc thởjavl mộmsust chúsvdkt.

tlsic đtldswxkung nghiệchpfp thísjbxch buôldmyn dưchpfa lêkuookuoon cạftwnnh dĩucgd nhiêkuoon khôldmyng rảldmynh. Họvshw bắrmkyt đtldsahytu kélnlbo côldmy ra hỏsvdki cho rõsjbx ngọvshwn ngàsvdknh, gạftwnn hỏsvdki côldmy tuầahytn trưchpfituuc xin nghỉezii đtldsjavlsvdkm gìqdob, cóucgd phảldmyi cùeziing bạftwnn trai đtldsi chơvhoqi khôldmyng.

Di đtldsmsusng rung lêkuoon, Lâdnqvm Uyểjavln Bạftwnch việchpfn cớituu đtldsóucgd thoátlsit thâdnqvn, vàsvdko nhàsvdk vệchpf sinh nghe mátlsiy.

Nhìqdobn màsvdkn hìqdobnh, côldmy nhísjbxu màsvdky, đtldsóucgdsvdk mộmsust sốdmintlsiy lạftwn.

"Alôldmy?" Lâdnqvm Uyểjavln Bạftwnch ngậtmhjp ngừtmhjng.

Đqmifahytu kia ngừtmhjng lạftwni mấnhxzy giâdnqvy rồwxkui mộmsust giọvshwng nóucgdi vang lêkuoon: "Chàsvdko côldmy, côldmysvdkldmydnqvm, Lâdnqvm Uyểjavln Bạftwnch?"

dnqvm Uyểjavln Bạftwnch bàsvdky ra vẻeems mặelmut khóucgd hiểjavlu.

Ban đtldsahytu côldmymlaan nghĩucgdsvdk cuộmsusc gọvshwi chàsvdko mờiravi dịiqkwch vụameb, nhưchpfng cóucgd vẻeems lạftwni khôldmyng giốdminng, vìqdobjavl đtldsahytu kia làsvdk mộmsust chấnhxzt giọvshwng rấnhxzt dàsvdky dặelmun, cóucgd vẻeems nhưchpfsvdk mộmsust ngưchpfiravi cóucgd tuổzagei, thậtmhjm chísjbxsvdk mộmsust ngưchpfiravi đtldsàsvdkn ôldmyng trung niêkuoon.

"Dạftwndnqvng đtldsúsvdkng làsvdkldmyi!" Côldmy nắrmkym chặelmut di đtldsmsusng, bấnhxzt giátlsic hỏsvdki: "Xin hỏsvdki, bátlsic làsvdk..."

Đqmifahytu kia đtldsátlsip mộmsust câdnqvu: "Tôldmyi làsvdk bốdmin củrlhba Trưchpfiravng Uyêkuoon!"

Hảldmy!

dnqvm Uyểjavln Bạftwnch lậtmhjp tứvshwc bụamebm chặelmut miệchpfng.

Quátlsi sửmsusng sốdmint, côldmy suýxyabt nữzagea hélnlbt lêkuoon thàsvdknh tiếdtdnng.

Nghĩucgd tớituui chuyệchpfn làsvdk bốdmin củrlhba Hoắrmkyc Trưchpfiravng Uyêkuoon gọvshwi tớituui, Lâdnqvm Uyểjavln Bạftwnch thiếdtdnu nưchpfituuc làsvdkm rớituut di đtldsmsusng. Côldmy phảldmyi cầahytm hai tay, nuốdmint nưchpfituuc bọvshwt mộmsust lúsvdkc lâdnqvu, cuốdmini cùeziing mớituui tìqdobm lạftwni đtldsưchpfaadpc giọvshwng nóucgdi: "Àmhyg, khôldmyng biếdtdnt bátlsic..."

"Liệchpfu côldmydnqvm cóucgd thờiravi gian rảldmynh gặelmup tôldmyi mộmsust chúsvdkt khôldmyng? Sau khi hếdtdnt giờiravsvdkm, tôldmyi sẽchhg sắrmkyp xếdtdnp thưchpfxyab qua đtldsóucgdn côldmy.

mlaan chưchpfa đtldsaadpi côldmyucgdi xong, đtldsahytu bêkuoon kia cóucgd vẻeems nhưchpf đtldsãgnxb ngắrmkyt mátlsiy. Tuy rằksfsng chỉeziisvdk nhữzageng lờiravi hỏsvdki ýxyab, nhưchpfng rõsjbxsvdkng ôldmyng ta đtldsãgnxb thay côldmy quyếdtdnt đtldsiqkwnh tấnhxzt cảldmy.

Ngắrmkyt mátlsiy rồwxkui, rấnhxzt lâdnqvu sau, Lâdnqvm Uyểjavln Bạftwnch mớituui thởjavl hắrmkyt ra mộmsust hơvhoqi đtldsãgnxb nhịiqkwn từtmhjdnqvu.

~Hếdtdnt chưchpfơvhoqng 150~

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.