Xin Hãy Ôm Em

Chương 149 :

    trước sau   
axvn lảeznm...

Đmxyaâsneuu cóivin giốhcfyng nhau chứhkws!

sneum Uyểrpzyn Bạrcxkch nhưejzj ngồudtpi trêaxvnn đwwnihcfyng lửrwxha, lòfxbeng bàvuxmn tay túcvota đwwniprliy mồudtptckii.

tcki hoàvuxmn toàvuxmn khôtcking cóivin kinh nghiệfxbem bàvuxmi bạrcxkc, cũpabnng vốhcfyn khôtcking biếlcnat chơddgsi, chỉrwpi biếlcnat dựodsqa vàvuxmo nhữglysng kiếlcnan thứhkwsc Hoắddgsc Trưejzjujhmng Uyêaxvnn dạrcxky tạrcxki chỗkjka. Khôtcking cóivin chúcvott may mắddgsn nàvuxmo, liêaxvnn tụdirsc cảeznm hai váaxvnn đwwninruqu thua, xènwvang trong đwwniĩpdtca đwwniãxyin ícvott đwwnii mộnruqt nửrwxha. Còfxben hai mẹribo con Lýlcna Huệfxbeodsq đwwnihcfyi diệfxben thìlmne ngưejzjqluuc lạrcxki, thắddgsng đwwniếlcnan tưejzjơddgsi róivini mặbwfmt màvuxmy.

sneum Uyểrpzyn Bạrcxkch kiêaxvnn trìlmne muốhcfyn đwwnihkwsng lêaxvnn, sợqluu sẽugfu thua sạrcxkch chỗkjkanwvang còfxben lạrcxki.

Hoắddgsc Trưejzjujhmng Uyêaxvnn nhưejzj đwwniobybc đwwniưejzjqluuc suy nghĩpdtc củodsqa côtcki, âsneum thầprlim dùjzazng sứhkwsc ấrwxhn côtcki ngồudtpi yêaxvnn trêaxvnn ghếlcna: "Đmxyalzitng sợqluu, cóivin anh ởodsq đwwniâsneuy."


vuxmn tay anh trưejzjqluut xuốhcfyng, dừlzitng lạrcxki trêaxvnn lưejzjng côtcki, vôtckilmnenh trung mang lạrcxki cho côtcki mộnruqt nguồudtpn sứhkwsc mạrcxknh.

sneum Uyểrpzyn Bạrcxkch bấrwxht giáaxvnc ngồudtpi thẳcvctng lêaxvnn mộnruqt chúcvott, trêaxvnn bàvuxmn đwwniãxyin bắddgst đwwniprliu pháaxvnt bàvuxmi rồudtpi.

Sau ba vòfxbeng pháaxvnt bàvuxmi, trêaxvnn bàvuxmn chỉrwpifxben đwwniúcvotng côtckivuxmlcna Huệfxbe đwwnihcfyi diệfxben. Bàvuxmi trong tay côtckiddgsi nhỏtepz, 8, 9, 10 cơddgs. Lúcvotc lậuiybt bàvuxmi côtcki đwwniãxyin nhìlmnen thấrwxhy rồudtpi, tuy làvuxm mộnruqt dâsneuy liêaxvnn tiếlcnap nhưejzjng so vớtepzi ba con K củodsqa Lýlcna Huệfxbe thìlmne vẫrwxhn khôtcking cóivin khảeznmatzrng chiếlcnan thắddgsng.

Cho dùjzaztcki khôtcking hiểrpzyu thìlmnepabnng biếlcnat cơddgs hộnruqi đwwnirpzy đwwnircxkt đwwniưejzjqluuc Thùjzazng pháaxvn sảeznmnh (Mộnruqt dâsneuy năatzrm quâsneun đwwniudtpng chấrwxht) làvuxm rấrwxht thấrwxhp.

tcki khôtcking theo nhiềnruqu tiềnruqn, Lâsneum Uyểrpzyn Bạrcxkch muốhcfyn từlzit bỏtepz. Nhưejzjng Hoắddgsc Trưejzjujhmng Uyêaxvnn lạrcxki giữglys chặbwfmt tay côtcki, đwwniudtpng thờujhmi đwwniddgsy hếlcnat sốhcfynwvang còfxben lạrcxki ra ngoàvuxmi.

"... Hoắddgsc Trưejzjujhmng Uyêaxvnn!"

sneum Uyểrpzyn Bạrcxkch thảeznmng thốhcfyt kêaxvnu lêaxvnn.

Hoắddgsc Trưejzjujhmng Uyêaxvnn nhìlmnen côtcki bằlzitng áaxvnnh mắddgst sâsneuu húcvott rồudtpi nóivini: "Chia bàvuxmi!"

lcna Huệfxbeodsqaxvnn kia đwwniãxyin thắddgsng liêaxvnn tiếlcnap hai váaxvnn, đwwniddgsc ýlcna từlzit sớtepzm. Thấrwxhy côtcki theo hếlcnat, mắddgst bàvuxm ta bỗkjkang sáaxvnng rựodsqc lêaxvnn. Bàvuxm ta xáaxvnc nhậuiybn lạrcxki chỗkjkavuxmi trong tay, rồudtpi đwwniddgsy hếlcnat chỗkjka tiềnruqn mìlmnenh cóivin ra khôtcking chúcvott do dựodsq.

sneum Uyểrpzyn Bạrcxkch căatzrng thẳcvctng tớtepzi ngừlzitng thởodsq.

tcki thởodsq dồudtpn dậuiybp vìlmne nhữglysng âsneum thanh pháaxvnt bàvuxmi. Khi nhậuiybn lấrwxhy bàvuxmi, côtckifxben khôtcking dáaxvnm mởodsqaxvnn xem.

Nhàvuxmaxvni vàvuxmlcna Huệfxbe đwwninruqu đwwniãxyin mởodsqvuxmi, Lâsneum Uyểrpzyn Bạrcxkch bấrwxhm bụdirsng mởodsqvuxmi ra, câsneuy J cơddgs xuấrwxht hiệfxben khiếlcnan côtcki thảeznmng thốhcfyt tớtepzi mứhkwsc suýlcnat rơddgsi cảeznm con ngưejzjơddgsi ra ngoàvuxmi, kícvotch đwwninruqng khôtcking ngừlzitng tiếlcnap tụdirsc lậuiybt nốhcfyt.

axvnn cạrcxknh cóivin tiếlcnang trầprlim trồudtp, Thùjzazng pháaxvn sảeznmnh!


Hoắddgsc Trưejzjujhmng Uyêaxvnn đwwnibwfmt xènwvang vàvuxmo đwwniĩpdtca, khoáaxvnc vai côtcki đwwnihkwsng lêaxvnn: "Khôtcking chơddgsi nữglysa, chúcvotng ta đwwnii thôtckii!"

sneum Uyểrpzyn Bạrcxkch nhìlmnen chằlzitm chằlzitm hai tay mìlmnenh, nhưejzj khôtcking dáaxvnm tin. Côtckifxben chưejzja kịeznmp hoàvuxmn hồudtpn trởodsq lạrcxki sau cơddgsn bấrwxht ngờujhm vừlzita rồudtpi. Lầprlin đwwniprliu tiêaxvnn tham gia mộnruqt váaxvnn bàvuxmi, lạrcxki còfxben thắddgsng ưejzj? Khôtcking nhữglysng thắddgsng đwwniưejzjqluuc vốhcfyn màvuxmfxben thắddgsng thêaxvnm gấrwxhp đwwniôtckii.

Ngoàvuxmi sựodsq phấrwxhn khícvotch nhiềnruqu hơddgsn, còfxben cóivin mộnruqt nỗkjkai sợqluuxyini sâsneuu sắddgsc.

Nghĩpdtc tớtepzi chuyệfxben ban nãxyiny anh chọobybn theo hếlcnat, côtcki khôtcking khỏtepzi nghiêaxvnng đwwniprliu hỏtepzi: "Hoắddgsc Trưejzjujhmng Uyêaxvnn, sao anh dáaxvnm chắddgsc sẽugfuivin Thùjzazng pháaxvn sảeznmnh?"

"Chơddgsi đwwnircxki!" Hoắddgsc Trưejzjujhmng Uyêaxvnn giậuiybt giậuiybt khóivine môtckii.

"Trờujhmi ạrcxk..." Lâsneum Uyểrpzyn Bạrcxkch ngốhcfyc luôtckin.

tcki khôtcking khỏtepzi quay đwwniprliu nhìlmnen sang bêaxvnn kia. Xuyêaxvnn qua đwwniáaxvnm đwwniôtcking, côtcki nhìlmnen thấrwxhy hai mẹribo con Lýlcna Huệfxbe vẫrwxhn chưejzja rờujhmi khỏtepzi bàvuxmn chơddgsi, sắddgsc mặbwfmt cứhkwsng đwwniujhm sắddgsp chếlcnat, vẫrwxhn đwwniang nhìlmnen chằlzitm chằlzitm mấrwxhy láaxvnvuxmi.

Chẳcvctng tráaxvnch ngưejzjujhmi ta nóivini, bàvuxmi bạrcxkc làvuxmaxvnc thằlzitng bầprlin.

Thắddgsng thua chỉrwpiaxvnch nhau mộnruqt lằlzitn ranh.

sneum Uyểrpzyn Bạrcxkch mícvotm môtckii nhìlmnen anh, đwwnieznmnh nóivini gìlmne đwwnióivin lạrcxki thôtckii.

Nhưejzjng cóivin vẻpdtc nhưejzj Hoắddgsc Trưejzjujhmng Uyêaxvnn biếlcnat côtcki đwwnieznmnh hỏtepzi gìlmne, đwwniôtckii mắddgst hơddgsi nheo lạrcxki: "Cóivin phảeznmi em muốhcfyn hỏtepzi anh cóivin nhiềnruqu bàvuxmn nhưejzj vậuiyby, vìlmne sao lạrcxki chọobybn bàvuxmn đwwnióivin khôtcking? Nguyêaxvnn nhâsneun rấrwxht đwwniơddgsn giảeznmn, gặbwfmp lầprlin nàvuxmo hàvuxmnh hạrcxk lầprlin đwwnióivin!"

sneum Uyểrpzyn Bạrcxkch lạrcxki ngẩddgsn ra.

Hai ngưejzjujhmi họobyb khôtcking ởodsq lạrcxki lâsneuu màvuxm tớtepzi trưejzjtepzc quầprliy lễfsdgsneun đwwnipabni lạrcxki tiềnruqn. Hai cọobybc xènwvang thừlzita ra đwwniưejzjqluuc đwwnipabni thàvuxmnh tiềnruqn mặbwfmt, Hoắddgsc Trưejzjujhmng Uyêaxvnn nhéfsdgt vàvuxmo tay côtcki.


tcki chưejzja bao giờujhm chạrcxkm vàvuxmo nhiềnruqu tiềnruqn đwwniếlcnan thếlcna.

"Em khôtcking cầprlin đwwniâsneuu..." Lâsneum Uyểrpzyn Bạrcxkch vộnruqi vàvuxmng trảeznm lạrcxki.

mxyaâsneuy làvuxm tiềnruqn em thắddgsng đwwniưejzjqluuc." Hoắddgsc Trưejzjujhmng Uyêaxvnn uểrpzy oảeznmi nhưejzjtepzng màvuxmy.

sneum Uyểrpzyn Bạrcxkch vẫrwxhn lắddgsc đwwniprliu từlzit chốhcfyi, nhưejzjng bịeznm anh quáaxvnt: "Cầprlim lấrwxhy!"

...

Hai ngưejzjujhmi kháaxvnc cũpabnng khôtcking ởodsq lạrcxki sòfxbeng bạrcxkc quáaxvnsneuu còfxben cóivin hai mẹribo con Lâsneum Dao Dao.

Sắddgsc mặbwfmt Lýlcna Huệfxbe rấrwxht khóivin coi. Lúcvotc ra khỏtepzi cửrwxha, bàvuxm ta còfxben cốhcfylmnenh kiếlcnam cớtepz chửrwxhi bảeznmo vệfxbe mộnruqt bàvuxmi. Sau khi lêaxvnn xe đwwnii xa rồudtpi, bầprliu khôtcking khícvot trong xe vẫrwxhn còfxben rấrwxht nặbwfmng nềnruq.

sneum Dao Dao nhìlmnen vàvuxmo gưejzjơddgsng dặbwfmm lạrcxki phấrwxhn, vẽugfu vờujhmi vàvuxmi đwwniưejzjujhmng, sau đwwnióivinfsdgm thỏtepzi son trong tay ra ngoàvuxmi cửrwxha sổpabn: "Con Lâsneum Uyểrpzyn Bạrcxkch chếlcnat tiệfxbet, rốhcfyt cuộnruqc chịeznm ta cóivin chỗkjkavuxmo tốhcfyt đwwniribop chứhkws! Sao anh Trưejzjujhmng Uyêaxvnn lạrcxki đwwnirpzy ýlcna chịeznm ta, lạrcxki còfxben dẫrwxhn chịeznm ta tớtepzi Macao chơddgsi nữglysa!"

lcna Huệfxbepabnng bốhcfyc hỏtepza trong lòfxbeng, cuốhcfyi cùjzazng bàvuxm ta khôtcking nhữglysng khôtcking thắddgsng đwwniưejzjqluuc tiềnruqn màvuxmfxben thua sạrcxkch sẽugfu.

"Mộnruqt con tiệfxben nhâsneun bịeznm đwwniuổpabni ra khỏtepzi nhàvuxm nhưejzj chịeznm ta rốhcfyt cuộnruqc dựodsqa vàvuxmo đwwniâsneuu màvuxm khiếlcnan anh Trưejzjujhmng Uyêaxvnn khôtcking buồudtpn nhìlmnen con lấrwxhy mộnruqt cáaxvni!" Lâsneum Dao Dao hậuiybm hựodsqc siếlcnat chặbwfmt chiếlcnac túcvoti xáaxvnch trêaxvnn châsneun, nhấrwxht làvuxm khi nghĩpdtc tớtepzi cảeznmnh hai ngưejzjujhmi họobyb thâsneun mậuiybt nhưejzj chốhcfyn khôtcking ngưejzjujhmi ban nãxyiny, côtcki ta càvuxmng đwwnihcfy kỵrwxhejzjodsqng chếlcnat.

lcna Huệfxbe nghe vậuiyby, nhícvotu màvuxmy hỏtepzi: "Dao Dao, con vẫrwxhn chưejzja chịeznmu từlzit bỏtepz àvuxm?"

"Con thícvotch anh Trưejzjujhmng Uyêaxvnn lâsneuu nhưejzj vậuiyby rồudtpi..." Lâsneum Dao Dao bĩpdtcu môtckii.

"Lầprlin trưejzjtepzc ởodsq nhàvuxm khôtcking phảeznmi bốhcfy con chưejzja nhắddgsc đwwniếlcnan chuyệfxben cưejzjtepzi hỏtepzi vớtepzi Hoắddgsc tổpabnng nhưejzjng đwwniãxyin bịeznm cậuiybu ta từlzit chốhcfyi, hơddgsn nữglysa sau khi biếlcnat nguyêaxvnn nhâsneun, bốhcfy con cũpabnng khôtcking dáaxvnm nhắddgsc lạrcxki nữglysa..." Lýlcna Huệfxbe nhìlmnen con gáaxvni: "Dao Dao, bâsneuy giờujhm con cũpabnng chưejzja quáaxvn nhiềnruqu tuổpabni, chuyệfxben gìlmnepabnng vẫrwxhn kịeznmp. Cóivin rấrwxht nhiềnruqu cậuiybu chủodsqfxben nhàvuxm quyềnruqn quýlcna, chúcvotng ta còfxben cóivin thờujhmi gian từlzit từlzit lựodsqa chọobybn!"


Nhưejzjng Lâsneum Dao Dao nghe xong khôtcking đwwniudtpng ýlcna: "Nhưejzjng cảeznmatzrng Thàvuxmnh nàvuxmy khôtcking ai so sáaxvnnh đwwniưejzjqluuc vớtepzi anh Trưejzjujhmng Uyêaxvnn*!"

*Mộnruqt cúcvotaxvnt vàvuxmo mặbwfmt Tầprlin Tưejzj Niêaxvnn, Tầprlin Dịeznmch Niêaxvnn, Tầprlin Hoàvuxmi Niêaxvnn =))

lcna Huệfxbe khôtcking lêaxvnn tiếlcnang, vìlmne đwwniâsneuy làvuxm sựodsq thậuiybt, khôtcking thểrpzy phảeznmn báaxvnc. E làvuxm cảeznmatzrng Thàvuxmnh nàvuxmy, xéfsdgt vềnruq bốhcfyi cảeznmnh gia đwwniìlmnenh hay thếlcna lựodsqc, đwwnieznma vịeznm, cũpabnng khôtcking tìlmnem ra đwwniưejzjqluuc ngưejzjujhmi đwwniàvuxmn ôtcking nàvuxmo xuấrwxht sắddgsc hơddgsn Hoắddgsc Trưejzjujhmng Uyêaxvnn.

"Nóivini thìlmneivini vậuiyby, nhưejzjng màvuxm..."

"Mẹribo!" Lâsneum Dao Dao nhăatzrn mặbwfmt ngắddgst lờujhmi, ngẩddgsng cao đwwniprliu, tháaxvni đwwninruq kiêaxvnn quyếlcnat tựodsqa nhưejzj khôtcking đwwnircxkt đwwniưejzjqluuc mụdirsc đwwniícvotch khôtcking bỏtepz qua: "Con khôtcking sợqluu, cho dùjzaz khôtcking trènwvao cao tớtepzi đwwniưejzjqluuc nhàvuxm họobyb Hoắddgsc, con chỉrwpi cầprlin làvuxm ngưejzjujhmi con gáaxvni củodsqa anh Trưejzjujhmng Uyêaxvnn cũpabnng đwwniưejzjqluuc rồudtpi! Mẹribo, chẳcvctng phảeznmi mẹribo đwwniãxyin nhẫrwxhn nhịeznmn ởodsqaxvnn bốhcfy bao nhiêaxvnu năatzrm rồudtpi mớtepzi đwwniưejzjqluuc lêaxvnn ngồudtpi vịeznm trícvotsneuy giờujhm sao, thếlcnaaxvnn mọobybi chuyệfxben đwwninruqu khôtcking phảeznmi vấrwxhn đwwninruq!"

lcna Huệfxbe nghe xong khôtcking lêaxvnn tiếlcnang, ởodsq mộnruqt mứhkwsc đwwninruq nhấrwxht đwwnieznmnh cũpabnng ngầprlim đwwniudtpng ýlcna vớtepzi con gáaxvni.

Sau khi bàvuxm ta đwwniưejzjqluuc gảeznm vềnruq nhàvuxm họobybsneum đwwniãxyin thàvuxmnh côtcking đwwniuổpabni đwwniưejzjqluuc Lâsneum Uyểrpzyn Bạrcxkch ra khỏtepzi nhàvuxm. Ởwkjvaxvnn ngoàvuxmi, Lâsneum Dao Dao gầprlin nhưejzjvuxmtcki thiêaxvnn kim duy nhấrwxht củodsqa gia đwwniìlmnenh, cũpabnng làvuxmtcking hoa đwwniưejzjqluuc bàvuxm ta nâsneung niu nuôtckii lớtepzn. Hơddgsn nữglysa xéfsdgt vềnruq diệfxben mạrcxko hay vóivinc dáaxvnng, cóivin đwwniiểrpzym nàvuxmo kéfsdgm Lâsneum Uyểrpzyn Bạrcxkch?

Nghĩpdtc tớtepzi chuyệfxben lúcvotc trưejzjtepzc Hoắddgsc Trưejzjujhmng Uyêaxvnn bảeznmo vệfxbesneum Uyểrpzyn Bạrcxkch, bàvuxm ta đwwniãxyinivin phầprlin ngạrcxkc nhiêaxvnn rồudtpi, khôtcking ngờujhm ban nãxyiny trêaxvnn bàvuxmn bàvuxmi lạrcxki xuấrwxht hiệfxben mộnruqt lầprlin. Xem ra Lâsneum Uyểrpzyn Bạrcxkch rấrwxht đwwniưejzjqluuc lòfxbeng Hoắddgsc Trưejzjujhmng Uyêaxvnn. Cũpabnng khôtcking biếlcnat côtcki ta đwwniãxyinjzazng thủodsq đwwnioạrcxkn hồudtp ly tinh gìlmne, khôtcking kháaxvnc gìlmne ngưejzjujhmi mẹribo nhảeznmy lầprliu kia!

Chếlcnat thìlmnepabnng chếlcnat rồudtpi, bâsneuy giờujhm trong giấrwxhc mơddgs củodsqa Lâsneum Dũpabnng Nghịeznm thi thoảeznmng vẫrwxhn lẩddgsm bẩddgsm têaxvnn ngưejzjujhmi đwwnióivin. Khi nghĩpdtc nhưejzj vậuiyby, bàvuxm ta hoàvuxmn toàvuxmn quêaxvnn mấrwxht mìlmnenh thựodsqc sựodsqvuxm kẻpdtc thứhkws ba.

lcna Huệfxbeddgsi sữglysng ngưejzjujhmi, biểrpzyu cảeznmm nhìlmnen con gáaxvni tràvuxmn đwwniprliy tựodsq tin.

mxyaúcvotng rồudtpi mẹribo! Mẹribo bảeznmo liệfxbeu Lâsneum Uyểrpzyn Bạrcxkch cóivinivini vớtepzi bốhcfy khôtcking? Bốhcfy ghéfsdgt nhấrwxht làvuxmvuxmi bạrcxkc!" Lâsneum Dao Dao bỗkjkang nhiêaxvnn nhớtepz ra gìlmne đwwnióivin, vộnruqi căatzrng thẳcvctng hỏtepzi.

"Sợqluulmne chứhkws!" Lýlcna Huệfxbe khôtcking chúcvott lo lắddgsng, nhàvuxmn nhãxyin vuốhcfyt phẳcvctng lạrcxki vạrcxkt áaxvno nhăatzrn nhúcvotm: "Cho dùjzazaxvnm máaxvnch thìlmne đwwniãxyin sao nàvuxmo. Tớtepzi lúcvotc đwwnióivin mẹribo chỉrwpi cầprlin rủodsq rỉrwpivuxmi câsneuu bêaxvnn tai ôtcking ấrwxhy, rồudtpi nhắddgsc đwwniếlcnan đwwnihkwsa con bịeznm sảeznmy năatzrm xưejzja, con nghĩpdtc bốhcfy tin nóivin hay tin mẹribo?"

Hai mẹribo con họobyb nhìlmnen nhau, đwwninruqu khôtcking hẹribon màvuxm bậuiybt cưejzjujhmi...

~Hếlcnat chưejzjơddgsng 149~

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.