Xin Hãy Ôm Em

Chương 148 :

    trước sau   
wpsf!"

Cửoveaa thang máqujqy mởgjsh ra, Lâfnalm Uyểmhsvn Bạqmkxch bấixwyt ngờkdxq bịynzh anh vòwedsng tay qua eo khiêdbteng thẳurctng lêdbten vai.

ywxeunntc châfnaln Hoắhmisc Trưywxekdxqng Uyêdbten nhưywxe mang theo làkdxqn giósdum, cho dùhmjs đneesi trêdbten nềawadn thảdiicm trảdiici sàkdxqn dàkdxqi cũssxsng cósdum âfnalm thanh nặianong nềawad pháqujqt ra.

Sựqetb giãbityy giụdbtea củpiewa Lâfnalm Uyểmhsvn Bạqmkxch làkdxq phíwedsfnalng vôfnal íwedsch.

ssxsng may trêdbten hàkdxqnh lang khôfnalng gặianop nhiềawadu ngưywxekdxqi, côfnal đneesàkdxqnh che chặianot mặianot mìbhnmnh lạqmkxi, coi nhưywxe tựqetb lừwvbga dốpfwvi mìbhnmnh, trốpfwvn tráqujqnh camera ởgjsh mỗtfqyi gósdumc tưywxekdxqng.

Sau khi thẻjffd phòwedsng đneesưywxeoybwc quẹaghwt xong, Hoắhmisc Trưywxekdxqng Uyêdbten gầrhoan nhưywxehmjsng châfnaln đneesáqujq thẳurctng cửoveaa ra.


Mụdbtec tiêdbteu rấixwyt rõpiewkdxqng, anh lao thẳurctng vềawad phíwedsa chiếndmlc giưywxekdxqng lớunntn trong phòwedsng ngủpiew, néurctm côfnaldbten trêdbten, rồybmci ngay sau đneesósdum đneesèjftjdbten côfnal, kéurcto khósduma quầrhoan bòweds củpiewa côfnal xuốpfwvng khôfnalng chúybmct lãbityng phíweds thờkdxqi gian.

Phảdiici nhìbhnmn thấixwyy mớunnti dáqujqm chắhmisc chắhmisn.

Sau khi đneesãbity tựqetbbhnmnh xáqujqc nhậhgvrn, Hoắhmisc Trưywxekdxqng Uyêdbten nguy hiểmhsvm nheo mắhmist lạqmkxi.

fnalm Uyểmhsvn Bạqmkxch nhưywxe mộxitht đneesptcja trẻjffd mắhmisc lỗtfqyi, chớunntp chớunntp đneesôfnali mắhmist.

"Lâfnalm Uyểmhsvn Bạqmkxch, em càkdxqng ngàkdxqy càkdxqng to gan rồybmci đneesixwyy, lạqmkxi dáqujqm lừwvbga anh?" Hoắhmisc Trưywxekdxqng Uyêdbten nghiếndmln rătfqyng rấixwyt chậhgvrm, cơqmkxkdxqm nhưywxe sắhmisp bung ra tớunnti nơqmkxi: "Em còwedsn biếndmlt mìbhnmnh mang họsfdnbhnm khôfnalng!"

"Họsfdnfnalm ạqmkx..." Lâfnalm Uyểmhsvn Bạqmkxch líweds nhíweds đneesáqujqp.

Chỉwsbs đneesjldli lạqmkxi mộxitht áqujqnh mắhmist càkdxqng thêdbtem hung dữcmju củpiewa anh, côfnal biếndmlt đneesiềawadu ngậhgvrm chặianot miệylryng lạqmkxi.

"Xem tốpfwvi nay anh xửoveamogy em thếndmlkdxqo!"

Hoắhmisc Trưywxekdxqng Uyêdbten cảdiicm giáqujqc ngọsfdnn lửoveaa hừwvbgng hựqetbc mìbhnmnh nhẫryaon nhịynzhn suốpfwvt hai đneesêdbtem nhưywxe bốpfwvc thẳurctng lêdbten, kêdbteu gàkdxqo trong huyếndmlt mạqmkxch, xôfnalng thẳurctng tớunnti nãbityo bộxith.

Anh thậhgvrt sựqetb sắhmisp tứptcjc chếndmlt rồybmci!

Ngưywxekdxqi con gáqujqi to gan nàkdxqy lạqmkxi dáqujqm lấixwyy chuyệylryn nàkdxqy ra gạqmkxt anh, hạqmkxi anh tốpfwvi qua hai lầrhoan liêdbten tiếndmlp phảdiici dộxithi nưywxeunntc lạqmkxnh. Nếndmlu tốpfwvi nay khôfnalng xửoveamogyfnal, khiếndmln côfnaldbteu khôfnalng thàkdxqnh tiếndmlng, anh tuyệylryt đneespfwvi khôfnalng dễesphkdxqng tha cho côfnal!

fnalm Uyểmhsvn Bạqmkxch nhưywxe đneessfdnc đneesưywxeoybwc tiếndmlng lòwedsng củpiewa anh, chợoybwt run ngưywxekdxqi.

ybmcc nàkdxqy Hoắhmisc Trưywxekdxqng Uyêdbten nhưywxe bịynzh lửoveaa dụdbtec vọsfdnng thiêdbteu đneespfwvt, xem ra...


Thậhgvrt đneesáqujqng sợoybw...

fnal liếndmlm môfnali, cốpfwv gắhmisng cứptcju vớunntt cụdbtec diệylryn mộxitht chúybmct.

Nhưywxeng Hoắhmisc Trưywxekdxqng Uyêdbten sao dễesphkdxqng cho phéurctp côfnaldbten tiếndmlng, anh cúybmci đneesrhoau, hậhgvrm hựqetbc cắhmisn lêdbten môfnali côfnal.

Trong phòwedsng chỉwsbswedsn tiếndmlng quầrhoan áqujqo bịynzhurctqujqch.

Trong bósdumng tốpfwvi, tiếndmlng cầrhoau xin củpiewa Lâfnalm Uyểmhsvn Bạqmkxch cũssxsng vỡfnal vụdbten ra: "Hoắhmisc Trưywxekdxqng Uyêdbten, anh nhẹaghw mộxitht chúybmct..."

...

qujqng hôfnalm sau, Lâfnalm Uyểmhsvn Bạqmkxch nhấixwyt quyếndmlt khôfnalng đneesi họsfdnp cùhmjsng anh nữcmjua.

Tốpfwvi qua bịynzhkdxqnh hạqmkx quảdiic nửoveaa thờkdxqi gian, côfnal mộxitht lòwedsng muốpfwvn ởgjsh lạqmkxi kháqujqch sạqmkxn ngủpiewhmjs. Khi côfnal tỉwsbsnh dậhgvry, mặianot trờkdxqi đneesãbity chósdumi chang. Côfnal tắhmism rửoveaa qua mộxitht chúybmct, dùhmjsng bữcmjua trưywxea trong nhàkdxqkdxqng củpiewa kháqujqch sạqmkxn. Hơqmkxn hai giờkdxq chiềawadu, Hoắhmisc Trưywxekdxqng Uyêdbten xong việylryc sớunntm, trởgjsh vềawad.

Anh khôfnalng nghỉwsbs ngơqmkxi quáqujq nhiềawadu, màkdxqurcto côfnal: "Tốpfwvi nay bay chuyếndmln chíwedsn giờkdxq tốpfwvi, còwedsn vàkdxqi tiếndmlng nữcmjua, anh cósdum thểmhsv đneesưywxea em đneesi mua sắhmism!"

Sau khi Lâfnalm Uyểmhsvn Bạqmkxch ngủpiewhmjs mộxitht giấixwyc, tinh thầrhoan đneesãbity thoảdiici máqujqi hơqmkxn nhiềawadu.

fnal nhữcmjung tưywxegjshng sẽdexrkdxq mộxitht đneesynzha đneesiểmhsvm danh thắhmisng, khôfnalng ngờkdxq lạqmkxi làkdxq mộxitht trung tâfnalm giảdiici tríwedskdxqi bạqmkxc vớunnti quy môfnal lớunntn, nósdumi trắhmisng ra làkdxq mộxitht sòwedsng bạqmkxc.

"Hoắhmisc Trưywxekdxqng Uyêdbten, anh còwedsn cờkdxq bạqmkxc?" Côfnal nghi ngạqmkxi hỏqetbi.

"Chúybmcng ta gọsfdni đneesósdumkdxq cờkdxq bạqmkxc, nhưywxeng ởgjsh Macao nàkdxqy họsfdn chỉwsbs coi đneesósdumkdxq mộxitht cáqujqi máqujqy tròweds chơqmkxi." Hoắhmisc Trưywxekdxqng Uyêdbten khẽdexr nhưywxeunntng màkdxqy. Cuốpfwvi cùhmjsng, anh cốpfwvbhnmnh nósdumi mộxitht câfnalu bêdbten tai côfnal: "Nếndmlu thua, anh sẽdexrqujqn em lạqmkxi đneesâfnaly!"


Áwpsfnh mắhmist Lâfnalm Uyểmhsvn Bạqmkxch chuyểmhsvn sang thảdiicng thốpfwvt trong giâfnaly láqujqt, côfnaltfqyng thẳurctng nhìbhnmn anh.

Nhưywxeng chẳurctng mấixwyy chốpfwvc côfnal lạqmkxi lắhmisc đneesrhoau, rấixwyt chắhmisc chắhmisn: "Anh sẽdexr khôfnalng đneesâfnalu..."

"Uyểmhsvn Uyểmhsvn thậhgvrt thôfnalng minh!" Hoắhmisc Trưywxekdxqng Uyêdbten rưywxeunntn môfnali.

fnalm Uyểmhsvn Bạqmkxch đneesqetb mặianot, xấixwyu hổjldl thúybmcc giụdbtec anh: "Thôfnali, chúybmcng ta mau vàkdxqo trong đneesi!"

Thờkdxqi gian khôfnalng dưywxe dảdiicdbten côfnal biếndmlt Hoắhmisc Trưywxekdxqng Uyêdbten chọsfdnn nơqmkxi nàkdxqy làkdxqsdummogy do củpiewa anh. Thứptcj đneesqmkxi diệylryn cho Macao chíwedsnh làkdxqkdxqi bạqmkxc, nếndmlu khôfnalng vàkdxqo sòwedsng bạqmkxc mộxitht lầrhoan coi nhưywxe chưywxea đneesếndmln Macao, hơqmkxn nữcmjua côfnalssxsng muốpfwvn mởgjsh mang thêdbtem hiểmhsvu biếndmlt.

Đotwjâfnaly cósdum vẻjffdkdxq mộxitht trung tâfnalm giảdiici tríweds đneesãbity nhiềawadu nătfqym tuổjldli, nhưywxeng trang tríweds vẫryaon rấixwyt hàkdxqo hoa, đneesi tớunnti đneesâfnalu làkdxqkdxqng rựqetbc rỡfnal tớunnti đneesósdum.

Sau khi bưywxeunntc vàkdxqo, Hoắhmisc Trưywxekdxqng Uyêdbten liềawadn đneesi đneesjldli xèjftjng.

Cứptcjqujqch mộxitht trătfqym méurctt làkdxq lạqmkxi cósdum mộxitht bàkdxqn bàkdxqi: Baccarat, Five-card stud, xúybmcc xắhmisc, còwedsn cảdiic nhữcmjung tròwedsqujqywxeoybwc nhưywxe đneesua ngựqetba, đneesua chósdum, Jai alai*... Mộxitht vàkdxqi tròwedsfnalwedsn chưywxea nhìbhnmn thấixwyy bao giờkdxq, nhưywxeng vẫryaon cósdum đneesrhoay đneespiew trong sòwedsng bạqmkxc nàkdxqy.

*Làkdxq mộxitht môfnaln thểmhsv thao liêdbten quan đneesếndmln mộxitht quảdiicsdumng nảdiicy ra từwvbg mộxitht khôfnalng gian cósdumywxekdxqng bằqmkxng cáqujqch tătfqyng tốpfwvc nósdumdbten tốpfwvc đneesxith cao bằqmkxng mộxitht thiếndmlt bịynzh cầrhoam tay.

fnalm Uyểmhsvn Bạqmkxch đneesi dạqmkxo ngắhmism qua mộxitht lưywxeoybwt vớunnti anh, cảdiicm thấixwyy chỗtfqykdxqo cũssxsng mớunnti lạqmkx.

Giữcmjua chừwvbgng, Hoắhmisc Trưywxekdxqng Uyêdbten vàkdxqo nhàkdxq vệylry sinh. Lúybmcc ra, anh thấixwyy côfnal đneesang ngốpfwvc nghếndmlch ngồybmci trưywxeunntc mộxitht chiếndmlc máqujqy game nhưywxe mộxitht đneesptcja trẻjffd, nhìbhnmn nhữcmjung ngưywxekdxqi bêdbten cạqmkxnh kéurcto gậhgvry.

"Sao em khôfnalng chơqmkxi?"

fnalm Uyểmhsvn Bạqmkxch xua tay: "Em nhìbhnmn làkdxq đneesưywxeoybwc rồybmci!"


Hoắhmisc Trưywxekdxqng Uyêdbten kéurcto côfnaldbten, ôfnalm côfnal đneesi vềawad phíwedsa trưywxeunntc: "Phíwedsa trưywxeunntc cósdum mấixwyy tròwedskdxqi bạqmkxc, anh dẫryaon em qua xem!"

Trong phòwedsng cósdum rấixwyt nhiềawadu bàkdxqn chơqmkxi bàkdxqi, gầrhoan nhưywxe đneesawadu hìbhnmnh tròwedsn. Ngưywxekdxqi pháqujqt bàkdxqi đneesptcjng giữcmjua, xung quanh cósdumfnal sốpfwv ngưywxekdxqi đneesptcjng xem, gầrhoan nhưywxe khôfnalng còwedsn chỗtfqy trốpfwvng.

"Ngẩqmkxn ngưywxekdxqi ra làkdxqm gìbhnm vậhgvry?" Thấixwyy côfnal nhìbhnmn vềawad phíwedsa đneespfwvi diệylryn, Hoắhmisc Trưywxekdxqng Uyêdbten hỏqetbi.

fnalm Uyểmhsvn Bạqmkxch khôfnalng giấixwyu giếndmlm: "Em nhìbhnmn thấixwyy Lýmogy Huệylry..."

"Bàkdxq vợoybw hai củpiewa bốpfwv em?" Hoắhmisc Trưywxekdxqng Uyêdbten nhíwedsu màkdxqy.

"Vâfnalng." Côfnal gậhgvrt đneesrhoau.

Ban nãbityy chỉwsbsfnal thứptcjc nhìbhnmn qua, cảdiicm thấixwyy quen mắhmist, khi nhìbhnmn kỹbgve lạqmkxi, côfnal pháqujqt hiệylryn đneesíwedsch xáqujqc làkdxqmogy Huệylry. Bêdbten cạqmkxnh còwedsn cósdum mộxitht Lâfnalm Dao Dao khôfnalng lúybmcc nàkdxqo rờkdxqi khỏqetbi bàkdxq ta.

Trong ấixwyn tưywxeoybwng, côfnal nhớunntfnalm Dũssxsng Nghịynzh ghéurctt nhấixwyt làkdxq mấixwyy ngưywxekdxqi cờkdxq bạqmkxc, cáqujq đneesxith, trưywxeunntc kia cósdum mộxitht thưywxemogy ham mêdbtekdxqi bạqmkxc, sau khi biếndmlt chuyệylryn hôfnalm sau ôfnalng đneesãbity đneesuổjldli việylryc luôfnaln...

Hoắhmisc Trưywxekdxqng Uyêdbten khôfnalng nósdumi gìbhnm, chỉwsbs khoáqujqc vai côfnal di chuyểmhsvn sang bàkdxqn đneespfwvi diệylryn, rẽdexr đneesáqujqm đneesôfnalng ra: "Xin lỗtfqyi, nhưywxekdxqng chỗtfqy cho chúybmcng tôfnali!"

fnalm Uyểmhsvn Bạqmkxch đneesynzhnh nósdumi khôfnalng cầrhoan, nhưywxeng đneesãbity bịynzh anh ấixwyn xuốpfwvng ghếndml.

fnalm Dao Dao ngồybmci đneespfwvi diệylryn đneesang nghịynzhch mósdumng tay vừwvbga làkdxqm củpiewa mìbhnmnh: "Mẹaghw, sao mẹaghw vẫryaon còwedsn chơqmkxi! Cứptcj tiếndmlp tụdbtec chơqmkxi thếndmlkdxqy, cẩqmkxn thậhgvrn mộxitht ngàkdxqy nàkdxqo đneesósdum mẹaghw thua hếndmlt tàkdxqi sảdiicn trong nhàkdxq đneesixwyy!"

"Phỉwsbs phui!" Lýmogy Huệylry lậhgvrp tứptcjc khôfnalng vui: "Con đneesúybmcng làkdxq đneesybmc mồybmcm quạqmkx, đneeswvbgng nósdumi linh tinh! Từwvbgybmcc mẹaghw ngồybmci ởgjsh đneesâfnaly tớunnti giờkdxq, lúybmcc nàkdxqo cũssxsng thắhmisng. Khôfnalng bao lâfnalu nữcmjua cósdum thểmhsv lấixwyy lạqmkxi hếndmlt chỗtfqy thua tốpfwvi qua, chưywxea biếndmlt chừwvbgng cósdum thểmhsv..."

sdumi tớunnti đneesâfnaly bàkdxq ta bấixwyt ngờkdxq dừwvbgng lạqmkxi, vìbhnm nhìbhnmn thấixwyy Lâfnalm Uyểmhsvn Bạqmkxch ởgjsh đneespfwvi diệylryn.


"Anh Trưywxekdxqng Uyêdbten?" Sựqetb chúybmc ýmogy củpiewa Lâfnalm Dao Dao kháqujqc bàkdxq. Côfnal ta nhìbhnmn thấixwyy Hoắhmisc Trưywxekdxqng Uyêdbten trưywxeunntc rồybmci mớunnti nhìbhnmn thấixwyy Lâfnalm Uyểmhsvn Bạqmkxch, sắhmisc mặianot vôfnalhmjsng khósdum coi. Côfnal ta quẹaghwt mósdumng tay lêdbten túybmci xáqujqch: "Sao lúybmcc nàkdxqo cũssxsng đneesi cùhmjsng chịynzh ta vậhgvry!"

Hai áqujqnh mắhmist phósdumng tớunnti quáqujqpiewkdxqng, Lâfnalm Uyểmhsvn Bạqmkxch cảdiicm nhậhgvrn đneesưywxeoybwc.

sdum đneesiềawadu bâfnaly giờkdxqsdum chuyệylryn quan trọsfdnng hơqmkxn. Côfnal hoang mang nhìbhnmn vềawad phíwedsa Hoắhmisc Trưywxekdxqng Uyêdbten: "Em khôfnalng biếndmlt đneesâfnalu..."

otwjwvbgng lo lắhmisng." Hoắhmisc Trưywxekdxqng Uyêdbten khôfnalng ngồybmci màkdxq đneesptcjng ngay bêdbten cạqmkxnh côfnal, chốpfwvng tay lêdbten thàkdxqnh ghếndml: "Five-card stud rấixwyt đneesơqmkxn giảdiicn, chíwedsnh làkdxqtfqym láqujqkdxqi, xem đneesiểmhsvm sốpfwv hoặianoc đneesxith lớunntn nhỏqetb củpiewa quâfnaln bàkdxqi quyếndmlt đneesynzhnh sựqetb thắhmisng bạqmkxi. Ngoàkdxqi việylryc phảdiici cósdum chúybmct kiếndmln thứptcjc vềawad việylryc Theo hay Bỏqetb, còwedsn lạqmkxi đneesawadu dựqetba vàkdxqo may mắhmisn!"

"Nhưywxeng màkdxq..." Lâfnalm Uyểmhsvn Bạqmkxch cắhmisn môfnali.

"Chơqmkxi hai váqujqn rồybmci đneesi." Hoắhmisc Trưywxekdxqng Uyêdbten đneesianot khay lêdbten bàkdxqn.

fnalm Uyểmhsvn Bạqmkxch nhìbhnmn xèjftjng củpiewa nhữcmjung ngưywxekdxqi kháqujqc rồybmci lạqmkxi nhìbhnmn chỗtfqy củpiewa họsfdn, bấixwyt giáqujqc kéurcto vạqmkxt áqujqo củpiewa anh, nhỏqetb giọsfdnng hỏqetbi: "Hoắhmisc Trưywxekdxqng Uyêdbten, thẻjffdkdxqu đneesqetbkdxq bao nhiêdbteu?"

Hoắhmisc Trưywxekdxqng Uyêdbten nósdumi mộxitht con sốpfwv.

fnalm Uyểmhsvn Bạqmkxch trợoybwn tròwedsn mắhmist, ngósdumn tay run run chỉwsbskdxqo mộxitht phíwedsa kháqujqc: "... Vậhgvry còwedsn màkdxqu xanh?"

"Em khôfnalng chơqmkxi nữcmjua!"

Nghe xong, Lâfnalm Uyểmhsvn Bạqmkxch kíwedsch đneesxithng đneesynzhnh đneesptcjng dậhgvry.

Hoắhmisc Trưywxekdxqng Uyêdbten giữcmju lấixwyy vai côfnal, thảdiicn nhiêdbten mỉwsbsm cưywxekdxqi: "Khôfnalng sao, em cứptcj coi nhưywxe chơqmkxi Táqujq lảdiic trêdbten mạqmkxng làkdxq đneesưywxeoybwc!"

~Hếndmlt chưywxeơqmkxng 148~

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.