Xin Hãy Ôm Em

Chương 147 :

    trước sau   
Chiếtcwac xe thưhnwpơqfatng vụqfat dừsryjng lạqohni bêqohnn dưhnwpsryji thávwxvp Macao.

qfati giávwxvm đxvbjdevhc Từsryj đxvbjtkyvt hàhsjmng làhsjm mộrslat nhàhsjmhsjmng xoay nằoihjm trêqohnn tầqohnng, khôzqppng nhữhnwpng cóoeoj thểzypf ăquman màhsjmtvecn cóoeoj thểzypf ngắtcwam nhìuiezn quang cảqohnnh toàhsjmn thàhsjmnh phốdevh Macao vềdevh đxvbjêqohnm, cóoeoj thểzypfoeoji làhsjm tốdevhn nhiềdevhu tâiftym sứbxybc.

Nghe nóoeoji thávwxvp Macao cao 338 méunhdt, xếtcwap thứbxybvwxvm tạqohni châiftyu Áqwcyhsjm thứbxybhnwpiftyi toàhsjmn thếtcwa giớsryji vềdevh đxvbjrsla nộrslai tiếtcwang, thậqrzrm chíbwqmtvecn cao hơqfatn cảqohn thávwxvp Eiffel củusira Paris, hơqfatn thếtcwatvecn cóoeoj thểzypf nhìuiezn xa tậqrzrn Chu Hảqohni* vàhsjm mộrslat phầqohnn cảqohnnh quan cávwxvc đxvbjqohno xa củusira Hồzypfng Kôzqppng.

*Châiftyu Hảqohni hay còtvecn gọoykli làhsjm Chu Hảqohni làhsjm mộrslat thàhsjmnh phốdevh trựvkxwc thuộrslac tỉqfatnh ởoqpf bờifty biểzypfn phíbwqma nam tỉqfatnh Quảqohnng Điftyôzqppng, Trung Quốdevhc.

iftym Uyểzypfn Bạqohnch phóoeojng tầqohnm mắtcwat nhìuiezn ra ngoàhsjmi, đxvbjúcyawng làhsjm cảqohnnh đxvbjêqohnm rấxvbjt đxvbjjarhp, nhưhnwpng lúcyawc nàhsjmy đxvbjâiftyy côzqpp lạqohni khôzqppng cóoeojiftym trạqohnng ngắtcwam nhìuiezn, lồzypfng ngựvkxwc nghẹjarhn lạqohni khóoeoj chịtcwau.

Trêqohnn chiếtcwac bàhsjmn đxvbjen cóoeoj trảqohni mộrslat lớsryjp khăquman màhsjmu trăqumang tinh. Chiếtcwac ly đxvbjếtcwa cao bằoihjng thủusiry tinh trong veo, đxvbjĩaocba cũdevhng sạqohnch bong cóoeoj thểzypf soi rõifty mặtkyvt ngưhnwpiftyi.


Giávwxvm đxvbjdevhc Từsryj thểzypf hiệcibqn rấxvbjt tốdevht phong thávwxvi củusira mộrslat ngưhnwpiftyi chủusir nhàhsjm, sau khi đxvbjtkyvt túcyawi xávwxvch xuốdevhng, côzqppxvbjy mỉqfatm cưhnwpiftyi lêqohnn tiếtcwang: "Điftyâiftyy làhsjm nhàhsjmhsjmng buffet, chúcyawng ta đxvbji lấxvbjy đxvbjzypf ăquman đxvbjãgyri đxvbjưhnwpzypfc khôzqppng?"

"Ừkabfm." Hoắtcwac Trưhnwpiftyng Uyêqohnn khẽkabf đxvbjávwxvp.

iftym Uyểzypfn Bạqohnch vừsryja ngồzypfi xuốdevhng tứbxybc thìuiez, nghe thấxvbjy vậqrzry đxvbjàhsjmnh đxvbjbxybng dậqrzry theo.

Bữhnwpa tốdevhi nay nhàhsjmhsjmng phụqfatc vụqfatvwxvc móoeojn củusira Bồzypf Điftyàhsjmo Nhàhsjmhsjmhznwn Điftyrslahsjm cảqohn nhữhnwpng móoeojn hảqohni sảqohnn tưhnwpơqfati ngon, phong phúcyawoqpfng vớsryji mộrslat vàhsjmi móoeojn ăquman đxvbjtkyvt làhsjmm ngay. Phóoeojng tầqohnm mắtcwat nhìuiezn qua, la liệcibqt, đxvbjqohny rẫpldfy, Lâiftym Uyểzypfn Bạqohnch lặtkyvng lẽkabf cầqohnm đxvbjĩaocba đxvbji phíbwqma sau.

Phíbwqma trưhnwpsryjc làhsjmoeojng hai ngưhnwpiftyi đxvbji song song vớsryji nhau, Hoắtcwac Trưhnwpiftyng Uyêqohnn cao lớsryjn, còtvecn giávwxvm đxvbjdevhc Từsryj vừsryja gầqohny vừsryja cao, cựvkxwc kỳoqpf đxvbjjarhp đxvbjôzqppi.

Dọoyklc đxvbjưhnwpiftyng, cuộrslac nóoeoji chuyệcibqn giữhnwpa họoykl chưhnwpa lúcyawc nàhsjmo ngừsryjng.

Điftya phầqohnn họoyklhsjmn luậqrzrn vềdevh nhữhnwpng chuyệcibqn trong cuộrslac việcibqc, toàhsjmn làhsjmvwxvc chủusir đxvbjdevhzqpp nghe khôzqppng hiểzypfu. Màhsjm cho dùoqpfoeoj hiểzypfu cũdevhng khôzqppng đxvbjếtcwan lưhnwpzypft côzqpp xen vàhsjmo.

hsjmn tay cầqohnm kẹjarhp củusira Lâiftym Uyểzypfn Bạqohnch siếtcwat chặtkyvt lạqohni, lồzypfng ngựvkxwc càhsjmng lúcyawc càhsjmng bíbwqmvwxvch.

Giốdevhng nhưhnwp phávwxvt tiếtcwat vậqrzry, côzqpp chọoyklc mạqohnnh vàhsjmo con cua đxvbjang giưhnwpơqfatng càhsjmng trêqohnn lớsryjp đxvbjávwxv. Nhưhnwpng giốdevhng nhưhnwp đxvbjdevhi đxvbjqohnu vớsryji côzqpp vậqrzry, gắtcwap mộrslat hồzypfi, con cua cứbxyb trưhnwpzypft xuốdevhng. Nhiềdevhu lầqohnn nhưhnwp vậqrzry, côzqpp chẳhsjmng gắtcwap đxvbjưhnwpzypfc con nàhsjmo.

Tứbxybc chếtcwat đxvbji!

Khi Lâiftym Uyểzypfn Bạqohnch đxvbjtcwanh từsryj bỏrsla thìuiez trong đxvbjĩaocba bấxvbjt ngờiftyoeoj thêqohnm mộrslat con cua to đxvbjrsla rựvkxwc.

zqpp ngẩcvkmng lêqohnn, va phảqohni đxvbjôzqppi mắtcwat sâiftyu húcyawt củusira Hoắtcwac Trưhnwpiftyng Uyêqohnn đxvbjang nhìuiezn mìuieznh nửtcwaa đxvbjùoqpfa nửtcwaa thậqrzrt.

iftym Uyểzypfn Bạqohnch quay mặtkyvt đxvbji, cắtcwam đxvbjqohnu đxvbjtcwanh tớsryji khu bávwxvnh trưhnwpsryjc mặtkyvt.


Khi đxvbji ngang qua anh, khuôzqppn mặtkyvt cưhnwpơqfatng nghịtcwa củusira anh bấxvbjt ngờifty ávwxvp sávwxvt côzqpp, yếtcwat hầqohnu hơqfati đxvbjrslang.

"Cho phéunhdp em ghen đxvbjxvbjy."

"..." Bưhnwpsryjc châiftyn côzqppqfati khựvkxwng lạqohni.

Khi míbwqmm môzqppi lạqohni, côzqpp nghe thấxvbjy anh lạqohni buôzqppng mộrslat câiftyu bêqohnn tai: "Nhưhnwpng khôzqppng đxvbjưhnwpzypfc phéunhdp đxvbjávwxvnh đxvbjmscd cảqohn thùoqpfng giấxvbjm."

"Em khôzqppng cóoeoj..." Lâiftym Uyểzypfn Bạqohnch phảqohnn bávwxvc.

Nhưhnwpng ngoàhsjmi miệcibqng thìuiezoeoji vậqrzry, trong lòtvecng vẫpldfn cóoeoj mộrslat âiftym thanh nhỏrslabwqmu đxvbjang phảqohnn bávwxvc côzqpp.

Lấxvbjy đxvbjzypf ăquman xong, ba ngưhnwpiftyi lạqohni trởoqpf vềdevhhsjmn. Tuy làhsjm nhàhsjmhsjmng xoay ngắtcwam cảqohnnh 360 đxvbjrsla nhưhnwpng tốdevhc đxvbjrsla xoay rấxvbjt chậqrzrm, phảqohni mộrslat tiếtcwang rưhnwptveci mớsryji xoay đxvbjưhnwpzypfc mộrslat vòtvecng, sẽkabf khôzqppng khiếtcwan ngưhnwpiftyi ta chóoeojng mặtkyvt, cung cấxvbjp mộrslat trảqohni nghiệcibqm ăquman uốdevhng rấxvbjt thoảqohni mávwxvi.

Giávwxvm đxvbjdevhc Từsryjhsjm Hoắtcwac Trưhnwpiftyng Uyêqohnn vẫpldfn chuyệcibqn tròtvec rấxvbjt hợzypfp ýquma, bỗndkzng đxvbjqohnu gốdevhi côzqpp chợzypft ấxvbjm lêqohnn.

iftym Uyểzypfn Bạqohnch cúcyawi đxvbjqohnu, quảqohn nhiêqohnn nhìuiezn thấxvbjy bàhsjmn tay lớsryjn củusira anh vưhnwpơqfatn qua.

tvecng bàhsjmn tay lớsryjn đxvbjang nắtcwam chặtkyvt lấxvbjy đxvbjqohnu gốdevhi côzqpp, ngóoeojn tay ma sávwxvt qua lớsryjp vảqohni.

zqpp nhúcyawc nhíbwqmch, khôzqppng giằoihjng ra, sợzypfhsjmm ra đxvbjrslang tĩaocbnh quávwxv lớsryjn nêqohnn đxvbjàhsjmnh thôzqppi.

Khi côzqpp nhìuiezn qua lầqohnn nữhnwpa thìuiez thấxvbjy anh vẫpldfn đxvbjang nóoeoji chuyệcibqn vớsryji giávwxvm đxvbjdevhc Từsryj, ra vẻutek nghiêqohnm túcyawc, giốdevhng nhưhnwphsjmn tay chọoyklc ghẹjarho mìuieznh dưhnwpsryji gầqohnm bàhsjmn khôzqppng phảqohni củusira anh vậqrzry. Tìuieznh huốdevhng kiểzypfu nàhsjmy thậqrzrt ra đxvbjãgyri khôzqppng phảqohni lầqohnn mộrslat, lầqohnn hai nữhnwpa rồzypfi, chỉqfat khávwxvc trưhnwpsryjc làhsjmcyawc nàhsjmy trong ávwxvnh mắtcwat côzqpp khôzqppng cóoeoj chúcyawt khóoeoj chịtcwau nàhsjmo.

qfatn nữhnwpa khôzqppng biếtcwat nóoeoji đxvbjếtcwan chuyệcibqn gìuiezhsjm bỗndkzng cóoeoj tiếtcwang cưhnwpiftyi khẽkabf vang lêqohnn, nhưhnwpng anh lạqohni hơqfati liếtcwac mắtcwat vềdevh phíbwqma mìuieznh. Lâiftym Uyểzypfn Bạqohnch dávwxvm khẳhsjmng đxvbjtcwanh, anh đxvbjang cưhnwpiftyi mìuieznh.


hnwpiftyi cávwxvi gìuiezhsjmhnwpiftyi!

iftym Uyểzypfn Bạqohnch trúcyawt hếtcwat mọoykli giậqrzrn dữhnwphsjmo con cua trêqohnn đxvbjĩaocba, bắtcwat đxvbjqohnu dùoqpfng dao "giảqohni phẫpldfu" nóoeoj.

Trong lúcyawc đxvbjang ăquman, Hoắtcwac Trưhnwpiftyng Uyêqohnn chợzypft đxvbjbxybng lêqohnn: "Anh đxvbji nghe cuộrslac đxvbjiệcibqn thoạqohni."

oeoji xong, anh bèeoron cầqohnm di đxvbjrslang rờiftyi đxvbji.

Giávwxvm đxvbjdevhc Từsryjoeoj vẻutekhsjm mộrslat ngưhnwpiftyi nhanh nhạqohny, khôzqppng đxvbjzypf khôzqppng khíbwqm đxvbjôzqppng lạqohnnh màhsjm chủusir đxvbjrslang mởoqpf lờiftyi: "Hảqohni sảqohnn ởoqpf đxvbjâiftyy đxvbjdevhu rấxvbjt ngon, tôzqppi thấxvbjy hìuieznh nhưhnwpzqppiftym rấxvbjt thíbwqmch ăquman cua?"

ckmy, đxvbjúcyawng làhsjm rấxvbjt ngon..." Lâiftym Uyểzypfn Bạqohnch trảqohn lờiftyi hơqfati dốdevhi lòtvecng.

"Con trai tôzqppi cũdevhng thíbwqmch ăquman cua ởoqpf đxvbjâiftyy, tuầqohnn nàhsjmo cũdevhng ầqohnm ĩaocb đxvbjòtveci tôzqppi đxvbjưhnwpa tớsryji."

"Giávwxvm đxvbjdevhc Từsryjoeoj con rồzypfi ạqohn?" Lâiftym Uyểzypfn Bạqohnch ngẩcvkmn ngưhnwpiftyi.

iftyúcyawng vậqrzry, năqumam nay nóoeoj đxvbji họoyklc mẫpldfu giávwxvo rồzypfi, làhsjm con trai nêqohnn rấxvbjt nghịtcwach ngợzypfm, thuêqohn cảqohn ngưhnwpiftyi giúcyawp việcibqc vềdevhhsjmoeoj trôzqppng đxvbjưhnwpzypfc nóoeoj đxvbjâiftyu!" Giávwxvm đxvbjdevhc Từsryjhnwpơqfati cưhnwpiftyi gậqrzrt đxvbjqohnu, cuốdevhi cùoqpfng còtvecn hỏrslai thêqohnm mộrslat câiftyu: "Côzqppiftym làhsjm bạqohnn gávwxvi củusira Hoắtcwac tổmscdng phảqohni khôzqppng?"

"Vâiftyng..." Lâiftym Uyểzypfn Bạqohnch khẽkabf gậqrzrt đxvbjqohnu.

zqppqfati khóoeoj hiểzypfu, khôzqppng biếtcwat rốdevht cuộrslac đxvbjdevhi phưhnwpơqfatng đxvbjang suy nghĩaocb chuyệcibqn gìuiez trong lòtvecng.

"Vậqrzry coi nhưhnwpzqppi mờiftyi bữhnwpa cơqfatm nàhsjmy làhsjm đxvbjúcyawng rồzypfi!" Giávwxvm đxvbjdevhc Từsryj mỉqfatm cưhnwpiftyi chắtcwap hai tay lạqohni.

"Mặtkyvc dùoqpfzqppi vàhsjm Hoắtcwac tổmscdng nãgyriy giờifty chỉqfathsjmn côzqppng việcibqc, nhưhnwpng hôzqppm nay chủusir yếtcwau làhsjm muốdevhn cảqohnm ơqfatn anh ấxvbjy! Bữhnwpa cơqfatm tốdevhi qua tôzqppi cũdevhng tham gia, khôzqppng ngờifty lạqohni gặtkyvp chồzypfng cũdevh. Anh ta làhsjm ngưhnwpiftyi cốdevh chấxvbjp, ly hôzqppn đxvbjãgyri hai năqumam màhsjm vẫpldfn bávwxvm riếtcwat lấxvbjy tôzqppi khôzqppng buôzqppng, cũdevhng may cóoeoj Hoắtcwac tổmscdng kịtcwap thờiftyi ra tay giúcyawp đxvbjtvec! Vìuiez muốdevhn chồzypfng trưhnwpsryjc từsryj bỏrsla, tôzqppi cũdevhng thuậqrzrn nưhnwpsryjc đxvbjcvkmy thuyềdevhn, cùoqpfng Hoắtcwac tổmscdng diễzqppn mộrslat vởoqpf kịtcwach!"


"Nhưhnwpng màhsjmzqppqohnn tâiftym, chúcyawng tôzqppi chỉqfat diễzqppn bềdevh ngoàhsjmi vậqrzry thôzqppi, khôzqppng làhsjmm gìuiez quávwxv đxvbjávwxvng đxvbji quávwxv giớsryji hạqohnn đxvbjâiftyu, tôzqppi chỉqfatzqppn mộrslat cávwxvi vàhsjmo cổmscd ávwxvo Hoắtcwac tổmscdng. Dùoqpf sao côzqppdevhng làhsjm bạqohnn gávwxvi củusira anh ấxvbjy, tôzqppi cảqohnm thấxvbjy cùoqpfng làhsjm phụqfat nữhnwp, tôzqppi nêqohnn nóoeoji vớsryji côzqpp mộrslat tiếtcwang."

"Hảqohn..." Lâiftym Uyểzypfn Bạqohnch lầqohnn nàhsjmy ngâiftyy ngốdevhc thậqrzrt sựvkxw.

"Côzqppiftym đxvbjsryjng đxvbjzypf bụqfatng nhéunhd!"

"Khôzqppng đxvbjâiftyu, khôzqppng đxvbjâiftyu..."

iftym Uyểzypfn Bạqohnch hoàhsjmn hồzypfn lạqohni, giảqohni thíbwqmch lia lịtcwaa.

Khi nhìuiezn thấxvbjy dấxvbju son trêqohnn cổmscd ávwxvo, trong lòtvecng côzqpp rấxvbjt khóoeoj chịtcwau. Thậqrzrt ra tốdevhi qua côzqppdevhng chẳhsjmng ngủusir đxvbjưhnwpzypfc, suốdevht cảqohn buổmscdi tốdevhi trong đxvbjqohnu hiệcibqn lêqohnn rấxvbjt nhiềdevhu hìuieznh ảqohnnh.

Trưhnwpsryjc kia trong hộrslap đxvbjêqohnm hay quávwxvn bar, Hoắtcwac Trưhnwpiftyng Uyêqohnn cũdevhng ra vàhsjmo rấxvbjt nhiềdevhu đxvbjzypf tiếtcwap khávwxvch, côzqppdevhng nhìuiezn thấxvbjy cóoeoj nhữhnwpng côzqppvwxvi ởoqpfqohnn cạqohnnh anh nhưhnwpng anh gầqohnn nhưhnwp khôzqppng chạqohnm vàhsjmo họoykl. Vậqrzry màhsjm lạqohni bấxvbjt ngờifty xuấxvbjt hiệcibqn mộrslat dấxvbju hôzqppn khiếtcwan côzqpp lo đxvbjưhnwpzypfc lo mấxvbjt. Hoặtkyvc cóoeoj thểzypfuiez đxvbjâiftyy làhsjm tậqrzrt xấxvbju đxvbjãgyri ăquman vàhsjmo bảqohnn chấxvbjt củusira đxvbjàhsjmn ôzqppng, côzqpp thậqrzrm chíbwqmtvecn nghi ngờifty việcibqc mìuieznh đxvbjếtcwan đxvbjâiftyy đxvbjzypfng thờiftyi tưhnwpoqpfng tưhnwpzypfng ra cảqohnnh mộrslat côzqppvwxvi khávwxvc ngồzypfi lêqohnn đxvbjùoqpfi, thâiftyn mậqrzrt vớsryji anh...

Cho dùoqpf chỉqfathsjm mua vui qua đxvbjưhnwpiftyng, côzqpp vẫpldfn khóoeoj chịtcwau trong lòtvecng.

Nhưhnwpng bâiftyy giờifty hiểzypfu rõifty ngọoykln nguồzypfn, mọoykli bíbwqmvwxvch nơqfati lồzypfng ngựvkxwc Lâiftym Uyểzypfn Bạqohnch đxvbjdevhu tan biếtcwan sạqohnch sẽkabf.

Thìuiez ra chỉqfathsjm mộrslat hiểzypfu lầqohnm...

...

oqpfng bữhnwpa xong, chiếtcwac xe côzqppng vụqfat đxvbjen vẫpldfn đxvbjndkz trưhnwpsryjc cửtcwaa khávwxvch sạqohnn.

Trong thang mávwxvy khôzqppng đxvbjôzqppng ngưhnwpiftyi, khi đxvbjếtcwan tầqohnng mưhnwpiftyi chỉqfattvecn lạqohni hai ngưhnwpiftyi họoykl.

Nghĩaocb đxvbjếtcwan nhữhnwpng lờiftyi tổmscdng giávwxvm đxvbjdevhc Từsryjoeoji, Lâiftym Uyểzypfn Bạqohnch nhìuiezn ngưhnwpiftyi đxvbjàhsjmn ôzqppng đxvbjang đxvbjbxybng thẳhsjmng bêqohnn cạqohnnh, bấxvbjt giávwxvc dịtcwach chuyểzypfn bưhnwpsryjc nhỏrsla vềdevh phíbwqma anh, giơqfat tay khẽkabf nắtcwam lấxvbjy tay anh, sau đxvbjóoeoj nắtcwam chặtkyvt lạqohni từsryjng chúcyawt mộrslat.

Giốdevhng nhưhnwpcyawc ăquman cơqfatm vậqrzry côzqppdevhng dùoqpfng ngóoeojn tay cọoykl cọoykl.

Hoắtcwac Trưhnwpiftyng Uyêqohnn liếtcwac sang bêqohnn cạqohnnh, nóoeoji mộrslat câiftyu hơqfati nặtkyvng nềdevh: "Bàhsjm con củusira em đxvbjang đxvbjếtcwan, đxvbjsryjng cóoeoj chọoyklc vàhsjmo anh nghe rõifty chưhnwpa!"

"Hoắtcwac Trưhnwpiftyng Uyêqohnn, thậqrzrt ra..."

iftym Uyểzypfn Bạqohnch liếtcwam môzqppi, thấxvbjy anh hơqfati nhưhnwpsryjng màhsjmy đxvbjzypfi côzqppoeoji nốdevht, côzqppeoron nuốdevht nưhnwpsryjc bọoyklt, từsryj từsryjoeoji: "Cóoeoj chuyệcibqn nàhsjmy em muốdevhn nóoeoji vớsryji anh!"

"Chuyệcibqn gìuiez?"

iftym Uyểzypfn Bạqohnch cụqfatp mắtcwat xuốdevhng, sau đxvbjóoeoj kiễzqppng châiftyn lêqohnn, thìuiez thầqohnm mộrslat câiftyu gìuiez đxvbjóoeojhsjmo tai anh.

Con ngưhnwpơqfati củusira Hoắtcwac Trưhnwpiftyng Uyêqohnn đxvbjrslat ngộrslat co rụqfatt lạqohni.

Sau đxvbjóoeoj eo côzqpp bịtcwa anh ôzqppm chặtkyvt.

iftym Uyểzypfn Bạqohnch bịtcwa anh kéunhdo vàhsjmo lòtvecng, anh thu mạqohnnh cávwxvnh tay lạqohni, ávwxvnh mắtcwat nhìuiezn côzqpp nhưhnwpoeoj thểzypf ăquman thịtcwat ngưhnwpiftyi vậqrzry: "Em dávwxvm lừsryja anh!"

~Hếtcwat chưhnwpơqfatng 147~

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.