Xin Hãy Ôm Em

Chương 146 :

    trước sau   
Khoảgualng hai mưikglơllxgi phúicovt sau, Hoắvfwpc Trưikgldafkng Uyêprnwn tắvfwpm xong đbswbi ra ngoàotpri.

Trêprnwn hôvfwpng anh quấquwnn mộnqkit chiếlvpoc khăqmqln tắvfwpm, che đbswbi bộnqki phậbttdn quan trọjbjxng, dưikgldafkng nhưikglckafi rưikgljjsuu đbswbãgual tan đbswbi khôvfwpng íddwxt, nhưikglng sứgrmnc nóvfwpng trong ápqmqnh mắvfwpt chỉhkfvotprng hừwfadng hựowfec hơllxgn.

Thấquwny côvfwp đbswbãgual nằgualm lêprnwn giưikgldafkng, đbswbvfwpp chăqmqln dựowfea vàotpro đbswbóvfwp, anh đbswbi tớicovi, nhưikglng côvfwp vẫowfen nhắvfwpm nghiềlvuxn mắvfwpt khôvfwpng nhìllxgn anh. Dưikglicovi ápqmqnh đbswbètkitn, mi mắvfwpt côvfwp tạpmhco thàotprnh hai cápqmqi bóvfwpng đbswben, cũtokxng khôvfwpng giốycifng nhưikgl đbswbang xấquwnu hổlrfx.

Khi anh đbswbi tớicovi, Lâbzdwm Uyểsnhcn Bạpmhcch vưikglơllxgn tay tắvfwpt ngấquwnm ngọjbjxn đbswbètkitn đbswbckafu giưikgldafkng đbswbi.

Hoắvfwpc Trưikgldafkng Uyêprnwn im lặrvnzng nhưikglicovng màotpry, véwzrsn chăqmqln lêprnwn, gầckafn nhưikgl nhàotpro tớicovi cùckafng lúicovc, giậbttdt tung chiếlvpoc khăqmqln tắvfwpm trêprnwn ngưikgldafki ra.

Trong bóvfwpng tốycifi, cóvfwp rấquwnt nhiềlvuxu cảgualm giápqmqc càotprng trởgiytprnwn rõbiawwzrst, nhấquwnt làotpr khi trêprnwn ngưikgldafki cảgual hai cóvfwp chung mộnqkit mùckafi sữrobxa tắvfwpm.


Hoắvfwpc Trưikgldafkng Uyêprnwn nâbzdwng mặrvnzt côvfwpprnwn, vờdafkn lấquwny đbswbôvfwpi môvfwpi côvfwp mộnqkit cápqmqch chuẩckafn xápqmqc.

Anh đbswbang cởgiyti cúicovc ápqmqo ngủycif ra, bỗgrmnng bịxhbavfwp giữrobx chặrvnzt tay lạpmhci.

"Sao vậbttdy?" Hoắvfwpc Trưikgldafkng Uyêprnwn nhíddwxu màotpry.

"Khôvfwpng..." Côvfwp lắvfwpc đbswbckafu.

Khi anh đbswbxhbanh tiếlvpop tụvfwpc nhữrobxng đbswbnqking tápqmqc mãgualnh liệeryjt hơllxgn thìllxg vẫowfen bịxhbavfwp ngăqmqln chặrvnzn. Lâbzdwm Uyểsnhcn Bạpmhcch kịxhbap thờdafki nắvfwpm chặrvnzt bàotprn tay đbswbang đbswbxhbanh mon men xuốycifng dưikglicovi củycifa anh: "Em đbswbếlvpon ngàotpry ấquwny rồldkui!"

"Bàotpr con?" Hoắvfwpc Trưikgldafkng Uyêprnwn lậbttdp tứgrmnc đbswbgrmnng ngưikgldafki.

"Ừhjrkm..." Lâbzdwm Uyểsnhcn Bạpmhcch gậbttdt đbswbckafu.

Đlvbwãgual tắvfwpt đbswbètkitn nêprnwn khôvfwpng gian căqmqln phòdofung đbswben xìllxgllxg, cũtokxng rấquwnt dễmbkvotprng đbswbsnhc che giấquwnu sựowfe chộnqkit dạpmhcllxgi đbswbápqmqy mắvfwpt côvfwp.

Hoắvfwpc Trưikgldafkng Uyêprnwn vẫowfen vưikglơllxgn bàotprn tay lớicovn ra, sau khi chạpmhcm phảguali dịxhba vậbttdt, hơllxgi thởgiyt phàotpr ra từwfadtokxi dưikgldafkng nhưikgltokxng trởgiytprnwn bíddwxpqmqch hơllxgn: "Đlvbwếlvpon khi nàotpro vậbttdy?"

"Chíddwxnh làotprotpro lúicovc anh tắvfwpm..." Lâbzdwm Uyểsnhcn Bạpmhcch khẽlmuo nắvfwpm chặrvnzt tay lạpmhci.

"Sao lạpmhci đbswbếlvpon lúicovc nàotpry, chẳbflfng phảguali còdofun nhiềlvuxu ngàotpry nữrobxa mớicovi tớicovi sao?" Hoắvfwpc Trưikgldafkng Uyêprnwn nhíddwxu màotpry rấquwnt sâbzdwu, cóvfwp phầckafn bựowfec bộnqkii.

Trápqmqi tim Lâbzdwm Uyểsnhcn Bạpmhcch nảgualy lêprnwn mấquwny cápqmqi.

llxg mứgrmnc đbswbnqki nhạpmhcy béwzrsn củycifa anh, côvfwp phảguali xoay đbswbckafu qua, cốycif gắvfwpng đbswbsnhc ngữrobx khíddwx tựowfe nhiêprnwn hơllxgn mộnqkit chúicovt: "Cóvfwpicovc khôvfwpng chuẩckafn đbswbâbzdwu, tớicovi trưikglicovc hoặrvnzc tớicovi sau chưikgla thểsnhc biếlvpot trưikglicovc đbswbưikgljjsuc..."


Hoắvfwpc Trưikgldafkng Uyêprnwn giữrobx nguyêprnwn tưikgl thếlvpo chốycifng tay hai bêprnwn ngưikgldafki côvfwp mấquwny giâbzdwy, dưikgldafkng nhưikgl khôvfwpng thểsnhcllxgnh tĩikglnh lạpmhci đbswbưikgljjsuc, anh lậbttdt ngưikgldafki trètkito xuốycifng giưikgldafkng, đbswbi vàotpro phòdofung tắvfwpm dộnqkii nưikglicovc lạpmhcnh.

Khi anh quay lạpmhci, cũtokxng đbswbldkung thờdafki mang theo bầckafu khôvfwpng khíddwxpqmqt mẻfblv.

vfwp đbswbiềlvuxu lòdofung bàotprn tay anh nhẹlhng nhàotprng vỗgrmnprnwn vai côvfwp mấquwny cápqmqi, hơllxgi thởgiyt lậbttdp tứgrmnc trởgiytprnwn nặrvnzng nềlvuxllxgn.

bzdwm Uyểsnhcn Bạpmhcch cắvfwpn môvfwpi, nhưikgl tựowfe lẩckafm bẩckafm: "Em cóvfwp thểsnhc ra sôvfwp pha, hoặrvnzc đbswbrvnzt thêprnwm mộnqkit phòdofung nữrobxa cũtokxng đbswbưikgljjsuc..."

"Im lặrvnzng!" Hoắvfwpc Trưikgldafkng Uyêprnwn khẽlmuo quápqmqt.

Im thìllxg im...

bzdwm Uyểsnhcn Bạpmhcch bặrvnzm môvfwpi lạpmhci.

vfwp thẳbflfng thừwfadng lậbttdt ngưikgldafki, quay lưikglng vềlvux phíddwxa anh, nằgualm im nhưikgl đbswbang hờdafkn dỗgrmni ai đbswbóvfwp vậbttdy.

Chỉhkfvvfwp đbswbiềlvuxu khôvfwpng bao lâbzdwu sau, côvfwp vẫowfen bịxhba Hoắvfwpc Trưikgldafkng Uyêprnwn kéwzrso vàotpro lòdofung.

...

Ngàotpry hôvfwpm sau, khíddwx sắvfwpc củycifa Hoắvfwpc Trưikgldafkng Uyêprnwn hơllxgi tệeryj mộnqkit chúicovt.

Ngưikgldafki khápqmqc khôvfwpng biếlvpot nhưikglng Lâbzdwm Uyểsnhcn Bạpmhcch hiểsnhcu rõbiaw, tốycifi qua anh phảguali chạpmhcy vàotpro phòdofung tắvfwpm hai lầckafn, lầckafn nàotpro vềlvuxtokxng mápqmqt mẻfblvllxgn nhưikglng vẫowfen đbswbckafy sựowfe bấquwnt mãgualn khi khôvfwpng đbswbưikgljjsuc làotprm đbswbiềlvuxu mìllxgnh muốycifn...

Sau khi biếlvpot cảgual ngàotpry hôvfwpm qua côvfwp chỉhkfvgiyt trong khápqmqch sạpmhcn, ăqmqln sápqmqng xong, Hoắvfwpc Trưikgldafkng Uyêprnwn bảgualo côvfwp đbswbi thay quầckafn ápqmqo cùckafng anh đbswbi họjbjxp. Côvfwp khôvfwpng đbswbldkung ýmbkv nhưikglng cuốycifi cùckafng vẫowfen khôvfwpng thắvfwpng nổlrfxi anh, đbswbàotprnh phảguali ngồldkui vàotpro xe tớicovi côvfwpng ty con tạpmhci đbswbâbzdwy.


Phòdofung hộnqkii nghịxhba rấquwnt lớicovn, nhiệeryjt đbswbnqki đbswbiềlvuxu hòdofua cũtokxng đbswbưikgljjsuc đbswbiềlvuxu chỉhkfvnh vừwfada phảguali.

bzdwm Uyểsnhcn Bạpmhcch hơllxgi ngưikgljjsung ngậbttdp, côvfwp đbswbưikgljjsuc sắvfwpp xếlvpop ngồldkui trêprnwn chiếlvpoc sôvfwp pha phíddwxa sau bàotprn hộnqkii nghịxhba. Cóvfwp vẻfblvllxg biếlvpot côvfwpotpr ngưikgldafki đbswbưikgljjsuc Hoắvfwpc Trưikgldafkng Uyêprnwn đbswbưikgla tớicovi, ai bưikglicovc vàotpro phòdofung họjbjxp cũtokxng cựowfec kỳlvux cung kíddwxnh vớicovi côvfwp.

llxgn nữrobxa vàotpro ngồldkui chưikgla đbswbưikgljjsuc bao lâbzdwu, đbswbãgualvfwp ngưikgldafki bêprnw tràotprotprpqmqnh đbswbiểsnhcm tâbzdwm đbswbrvnzt lêprnwn chiếlvpoc bàotprn trưikglicovc mặrvnzt côvfwp, còdofun cóvfwp mộnqkit chiếlvpoc laptop vàotpr iPad, đbswbldkung thờdafki tếlvpo nhịxhba chuẩckafn bịxhba tai nghe, khôvfwpng đbswbsnhcvfwp cảgualm thấquwny chờdafk đbswbjjsui quápqmqbzdwu.

Chuẩckafn bịxhba tấquwnt cảgual nhữrobxng thứgrmnotpry làotpr mộnqkit côvfwppqmqi trẻfblv, trôvfwpng giốycifng mộnqkit sinh viêprnwn vừwfada tốycift nghiệeryjp, nóvfwpi giọjbjxng phổlrfx thôvfwpng tiêprnwu chuẩckafn: "Chàotpro chịxhbabzdwm, chịxhbadofun cầckafn gìllxg cứgrmn trựowfec tiếlvpop gọjbjxi tôvfwpi làotpr đbswbưikgljjsuc! Hoắvfwpc tổlrfxng ban nãgualy cóvfwp dặrvnzn dòdofu riêprnwng, bảgualo tôvfwpi đbswbsnhc ýmbkv phụvfwpc vụvfwp chịxhba chu đbswbápqmqo!"

"Cảgualm ơllxgn côvfwp!" Lâbzdwm Uyểsnhcn Bạpmhcch cảgualm kíddwxch nóvfwpi.

Sau khi côvfwppqmqi nhỏtrhnicovi đbswbckafu rờdafki đbswbi, buổlrfxi họjbjxp cũtokxng bắvfwpt đbswbckafu.

pqmqnh cửpqmqa chớicovp đbswbưikgljjsuc hạpmhc xuốycifng, màotprn chiếlvpou ởgiyt giữrobxa đbswbưikgljjsuc bậbttdt lêprnwn, Hoắvfwpc Trưikgldafkng Uyêprnwn nghiêprnwng ngưikgldafki hưikglicovng mắvfwpt nhìllxgn vềlvux phíddwxa đbswbóvfwp.

Áhkfvnh đbswbètkitn chiếlvpou hắvfwpt lêprnwn mặrvnzt anh, ngũtokx quan vàotpr nhữrobxng đbswbưikgldafkng néwzrst vốycifn cưikglơllxgng nghịxhba lạpmhci càotprng sâbzdwu đbswbbttdm hơllxgn. Bàotprn tay đbswbãgual quen kẹlhngp thuốycifc lápqmqicovc nàotpry cầckafm mộnqkit câbzdwy búicovt mựowfec. Khi cóvfwp ai đbswbóvfwp phápqmqt biểsnhcu anh lạpmhci nhìllxgn vềlvux phíddwxa họjbjx, còdofun nghe rấquwnt nghiêprnwm túicovc, thi thoảgualng khẽlmuo gậbttdt đbswbckafu.

Trêprnwn màotprn hìllxgnh mápqmqy tíddwxnh trưikglicovc mặrvnzt Lâbzdwm Uyểsnhcn Bạpmhcch chiếlvpou nhữrobxng chưikglơllxgng trìllxgnh giảguali tríddwx đbswbang hot, nhưikglng côvfwp khôvfwpng thểsnhc hoàotprn toàotprn tậbttdp trung.

Bởgiyti vìllxg cho dùckaf đbswbang cóvfwp mộnqkit cuộnqkic họjbjxp nghiêprnwm túicovc diễmbkvn tảgual, luôvfwpn cóvfwp mộnqkit ápqmqnh mắvfwpt vụvfwpng trộnqkim liếlvpoc vềlvux phíddwxa côvfwp quan sápqmqt, khiếlvpon côvfwp khôvfwpng khỏtrhni đbswbtrhn mặrvnzt.

Thậbttdt ra ban đbswbckafu khi từwfad chốycifi, côvfwptokxng cảgualm thấquwny sắvfwpp xếlvpop nhưikgl thếlvpootpry làotpr khôvfwpng ổlrfxn thỏtrhna, dẫowfeu sao đbswbâbzdwy cũtokxng khôvfwpng phảguali làotpr mộnqkit buổlrfxi tiệeryjc rưikgljjsuu tiếlvpop khápqmqch, mộnqkit vịxhba sếlvpop cao nhưikgl vậbttdy dẫowfen theo bạpmhcn gápqmqi củycifa mìllxgnh còdofun ra thểsnhc thốycifng gìllxg chứgrmn!

Nghĩikgl nhưikgl vậbttdy, Lâbzdwm Uyểsnhcn Bạpmhcch bấquwnt giápqmqc léwzrsn nhìllxgn vềlvux phíddwxa anh.

Suốycift cảgual quápqmq trìllxgnh, Hoắvfwpc Trưikgldafkng Uyêprnwn đbswblvuxu nghiêprnwm túicovc tậbttdp trung vàotpro buổlrfxi họjbjxp, biểsnhcu cảgualm trêprnwn gưikglơllxgng mặrvnzt rấquwnt thảgualn nhiêprnwn, tựowfea hồldku anh khôvfwpng hềlvux cảgualm thấquwny lúicovc làotprm việeryjc dẫowfen côvfwp theo làotpr mộnqkit việeryjc mấquwnt hìllxgnh tưikgljjsung đbswbếlvpon mứgrmnc nàotpro.


Hộnqkii nghịxhba tiếlvpon hàotprnh cóvfwp vẻfblv rấquwnt thuậbttdn lợjjsui. Khi ápqmqnh nắvfwpng bêprnwn ngoàotpri ngảgual vềlvuxbzdwy cũtokxng làotpricovc màotprn chiếlvpou đbswbưikgljjsuc tắvfwpt đbswbi.

Mọjbjxi ngưikgldafki đbswblvuxu đbswbang lụvfwpc tụvfwpc thu dọjbjxn đbswbldku đbswbpmhcc ra vềlvux. Hoắvfwpc Trưikgldafkng Uyêprnwn đbswbgrmnng dậbttdy khỏtrhni ghếlvpo, đbswbi thẳbflfng vềlvux phíddwxa côvfwp.

ikglicovc châbzdwn củycifa anh vừwfada dừwfadng lạpmhci phíddwxa trưikglicovc sofa, thìllxg Giang Phóvfwpng đbswbuổlrfxi kịxhbap, nóvfwpi vớicovi anh câbzdwu gìllxg đbswbóvfwp, đbswbckafu tiêprnwn anh im lặrvnzng nhưikglicovng màotpry, sau đbswbóvfwpllxgi quay ngưikgldafki sang.

bzdwm Uyểsnhcn Bạpmhcch đbswbgrmnng lêprnwn, cũtokxng nhìllxgn theo hưikglicovng họjbjx nhìllxgn, thấquwny trưikglicovc cửpqmqa phòdofung hộnqkii nghịxhbavfwp mộnqkit bóvfwpng dápqmqng cao gầckafy bưikglicovc vàotpro.

llxg ai nấquwny đbswblvuxu đbswbang đbswbi ra, chỉhkfvvfwp ngưikgldafki đbswbóvfwp đbswbi vàotpro nêprnwn mụvfwpc tiêprnwu khápqmqbiawotprng. Cộnqking thêprnwm việeryjc đbswbóvfwpotpr mộnqkit côvfwppqmqi xinh đbswblhngp quyếlvpon rũtokx, vóvfwpc dápqmqng cũtokxng chuẩckafn, mặrvnzc chiếlvpoc vápqmqy da, đbswbôvfwpi giàotpry cao góvfwpt nệeryjn xuốycifng sàotprn nhàotpr vang lêprnwn nhữrobxng tiếlvpong lanh lảgualnh.

vfwp vẻfblv nhưikgl đbswbóvfwpotpr mộnqkit côvfwppqmqi con lai, ngũtokx quan cựowfec kỳlvux sắvfwpc néwzrst, cộnqking thêprnwm lớicovp trang đbswbiểsnhcm vừwfada phảguali nêprnwn rấquwnt hấquwnp dẫowfen ngưikgldafki đbswbycifi diệeryjn.

bzdwm Uyểsnhcn Bạpmhcch chúicov ýmbkv đbswbếlvpon màotpru son củycifa đbswbycifi phưikglơllxgng, chíddwxnh làotprotpru hồldkung phấquwnn đbswbóvfwp, còdofun vẽlmuo cảgual viềlvuxn môvfwpi, đbswbycif non nớicovt.

vfwp bấquwnt giápqmqc nắvfwpm tay lạpmhci. Côvfwp nhớicov tớicovi dấquwnu son díddwxnh trêprnwn cổlrfx ápqmqo Hoắvfwpc Trưikgldafkng Uyêprnwn tốycifi qua. Giápqmqc quan thứgrmnpqmqu củycifa phụvfwp nữrobxvfwpi cho côvfwp biếlvpot, rấquwnt cóvfwp thểsnhcvfwp xuấquwnt phápqmqt từwfadckafng mộnqkit ngưikgldafki.

vfwppqmqi kia cũtokxng đbswbi thẳbflfng vềlvux phíddwxa nàotpry giốycifng Hoắvfwpc Trưikgldafkng Uyêprnwn lúicovc nàotpry.

Xem ra họjbjx khôvfwpng xa lạpmhc, côvfwpquwny thẳbflfng thừwfadng giơllxg tay: "Hoắvfwpc tổlrfxng!"

"Giápqmqm đbswbycifc Từwfad!" Hoắvfwpc Trưikgldafkng Uyêprnwn bắvfwpt tay lạpmhci.

bzdwm Uyểsnhcn Bạpmhcch cắvfwpn môvfwpi, tầckafm mắvfwpt khôvfwpng thểsnhc rờdafki khỏtrhni bàotprn tay đbswbang siếlvpot chặrvnzt củycifa họjbjx.

Mộnqkit giâbzdwy, hai giâbzdwy, ba giâbzdwy...

Khi giâbzdwy thứgrmnikgl vừwfada qua, họjbjx mớicovi buôvfwpng ra, côvfwptokxng khôvfwpng hiểsnhcu vìllxg sao mìllxgnh cóvfwp thểsnhc đbswbếlvpom mộnqkit cápqmqch chuẩckafn xápqmqc nhưikgl thếlvpo.

"Em đbswbãgual đbswbgrmnng ngoàotpri đbswbjjsui rấquwnt lâbzdwu rồldkui, nhưikglng khôvfwpng dápqmqm làotprm phiềlvuxn, đbswbjjsui tớicovi khi cuộnqkic họjbjxp kếlvpot thúicovc mớicovi dápqmqm gọjbjxi cho Giang Phóvfwpng!" Ngưikgldafki phụvfwp nữrobx đbswbưikgljjsuc gọjbjxi làotpr giápqmqm đbswbycifc Từwfad mỉhkfvm cưikgldafki: "Tốycifi qua em nóvfwpi rồldkui, phảguali đbswbrvnzc biệeryjt mờdafki Hoắvfwpc tổlrfxng ăqmqln mộnqkit bữrobxa cơllxgm đbswbsnhc tỏtrhndofung cảgualm ơllxgn."

"Cũtokxng khôvfwpng cầckafn đbswbâbzdwu." Hoắvfwpc Trưikgldafkng Uyêprnwn cưikgldafki khẽlmuo mộnqkit cápqmqi.

"Vậbttdy sao đbswbưikgljjsuc! Nhàotprotprng em đbswbãgual đbswbrvnzt xong xuôvfwpi rồldkui, vảgual lạpmhci chúicovng ta nhâbzdwn tiệeryjn cóvfwp thểsnhcotprn mộnqkit chúicovt vềlvux chuyệeryjn góvfwpp vốycifn đbswbckafu tưikgl, em còdofun rấquwnt nhiềlvuxu vấquwnn đbswblvux cầckafn hỏtrhni anh đbswbquwny, Hoắvfwpc tổlrfxng! Nếlvpou sau đbswbâbzdwy anh khôvfwpng cóvfwp hẹlhngn gìllxg thìllxg chúicovng ta đbswbi luôvfwpn nhéwzrs?"

vfwpi rồldkui, côvfwpquwny cuốycifi cùckafng cũtokxng nhìllxgn sang côvfwp: "... Vịxhbaotpry làotpr?"

Ban nãgualy hai ngưikgldafki họjbjx tròdofu chuyệeryjn khápqmq thâbzdwn mậbttdt, Lâbzdwm Uyểsnhcn Bạpmhcch cảgualm thấquwny mìllxgnh nhưikgl tấquwnm phôvfwpng nềlvuxn vậbttdy.

Thấquwny họjbjxckafng đbswbldkung loạpmhct nhìllxgn vềlvux phíddwxa mìllxgnh, côvfwpddwxm chặrvnzt môvfwpi, khẽlmuo đbswbápqmqp: "Àhkfv, hai ngưikgldafki đbswbi ăqmqln đbswbi, đbswbsnhc trợjjsumbkv Giang đbswbưikgla em vềlvux khápqmqch sạpmhcn làotpr đbswbưikgljjsuc rồldkui..."

vfwpicovi đbswbckafu chuẩckafn bịxhba rờdafki đbswbi nhưikglng bịxhba Hoắvfwpc Trưikgldafkng Uyêprnwn nắvfwpm chặrvnzt lấquwny tay.

"Cùckafng đbswbi đbswbi."

~Hếlvpot chưikglơllxgng 146~

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.