Xin Hãy Ôm Em

Chương 145 :

    trước sau   
"Khôsavung phảgkaoi vậvally đrudcâduodu..." Lâduodm Uyểuvwwn Bạkvugch dèrpuh dặzliat lắshknc đrudcdrtju.

Khi ngưgkaowhmpc mắshknt lêzlian, côsavu pháfhaut hiệsyggn Hoắshknc Trưgkaouqhjng Uyêzlian đrudcang nhìifjsm chằtcdvm chằtcdvm vàiztjo mu bàiztjn tay côsavu. Anh đrudcãnbnk lấsavuy tăuqhjm bôsavung vàiztjgkaowhmpc khửnbsa trùdrtjng ra, đrudcang tiếdnxpn hàiztjnh khửnbsa trùdrtjng vếdnxpt thưgkaoơbefbng.

"Córudc đrudcau khôsavung?" Anh nhílesuu màiztjy mãnbnki.

"Khôsavung đrudcau..." Lâduodm Uyểuvwwn Bạkvugch lắshknc đrudcdrtju.

Khi tăuqhjm bôsavung đrudcưgkaofhauc ấsavun mạkvugnh lêzlian vếdnxpt thưgkaoơbefbng, côsavu bỗzuwpng chốxlhic đrudcau đrudcwhmpn kêzliau lêzlian: "Ádnxp..."

"Thôsavui đrudcưgkaofhauc rồzfxni, làiztj rấsavut đrudcau..." Thấsavuy anh đrudcen xìifjs mặzliat lạkvugi, côsavu khôsavung dáfhaum nórudci dốxlhii nữwavba, nhưgkaong lạkvugi cảgkaom thấsavuy anh đrudcãnbnk lo lắshknng quáfhau mứgsfvc, côsavurpuhn nâduodng cao tay lêzlian mộzfxnt chúifjst: "Nhưgkaong anh córudc thểuvww thổmakvi thổmakvi, thổmakvi chúifjst làiztj hếdnxpt đrudcau thôsavui!"


Quảgkao nhiêzlian, khórudce miệsyggng Hoắshknc Trưgkaouqhjng Uyêzlian giậvallt giậvallt.

Sau khi xửnbsaiztj xong vếdnxpt thưgkaoơbefbng bằtcdvng nưgkaowhmpc khửnbsa trùdrtjng, anh dáfhaun lạkvugi băuqhjng urgo.

Hoắshknc Trưgkaouqhjng Uyêzlian vẫjiuhn trừlnlpng mắshknt giậvalln dữwavb nhìifjsn côsavu, chấsavun đrudczfxnng trong lòiztjng thìifjs rấsavut lớwhmpn.

Nghĩyorw tớwhmpi chuyệsyggn côsavu chạkvugy qua đrudcâduody nhưgkaong lạkvugi khôsavung nórudci mộzfxnt lờuqhji trong đrudciệsyggn thoạkvugi, cứgsfv thếdnxp ngốxlhic nghếdnxpch đrudcgsfvng trưgkaowhmpc cửnbsaa kháfhauch sạkvugn đrudcfhaui mộzfxnt mạkvugch ba tiếdnxpng đrudczfxnng hồzfxn, sao anh khôsavung hiểuvwwu, côsavu khôsavung chỉvall đrudcơbefbn thuầdrtjn muốxlhin tạkvugo bấsavut ngờuqhj cho anh, cũrudcng làiztjifjs sợfhauiztjm phiềvmtln tớwhmpi côsavung việsyggc củqubya anh.

iztjn cảgkao vếdnxpt thưgkaoơbefbng trêzlian mu bàiztjn tay nữwavba, nếdnxpu khôsavung phảgkaoi bịxqza anh pháfhaut hiệsyggn ra, côsavurudc thểuvww sẽnbsa giấsavuu mãnbnki, thậvallm chílesuiztjn nórudci dốxlhii làiztjiztjm rơbefbi vílesu tiềvmtln, chỉvall toàiztjn báfhauo chuyệsyggn vui khôsavung báfhauo chuyệsyggn buồzfxnn! Hơbefbn nữwavba ban nãnbnky còiztjn mừlnlpng thầdrtjm vìifjs khôsavung mang theo chiếdnxpc thẻkdhc đrudcen củqubya anh...

uvwwzfxn khờuqhj khạkvugo!"

Hoắshknc Trưgkaouqhjng Uyêzlian quáfhaut ngoàiztji miệsyggng nhưgkaong khôsavung córudc ýiztj tráfhauch cứgsfv.

"..." Lâduodm Uyểuvwwn Bạkvugch ngồzfxni khélgrnp chặzliat hai đrudcdrtju gốxlhii nhưgkao mộzfxnt côsavu họeomkc sinh bịxqza giáfhauo viêzlian quởfhau tráfhauch.

fhaut sau, côsavu nhìifjsn anh, đrudcưgkaoa tay giựaxart giựaxart tay áfhauo củqubya anh: "Àzknd, Hoắshknc Trưgkaouqhjng Uyêzlian, córudc thểuvww cho em chúifjst gìifjs ăuqhjn đrudcưgkaofhauc khôsavung, em vẫjiuhn chưgkaoa ăuqhjn..."

Lầdrtjn nàiztjy, Hoắshknc Trưgkaouqhjng Uyêzlian khôsavung gọeomki đrudciệsyggn thoạkvugi cho Giang Phórudcng nữwavba màiztj gọeomki thẳsavung cho phụdnxpc vụdnxp phòiztjng.

Sau khi anh tắshknm rửnbsaa xong đrudci ra, phụdnxpc vụdnxp đrudcãnbnkzlia đrudczfxn ăuqhjn từlnlp xe đrudcgsfvy lêzlian.

Hoắshknc Trưgkaouqhjng Uyêzlian khôsavung nhúifjsc nhílesuch, chỉvall đrudcgsfvng bêzlian cạkvugnh húifjst thuốxlhic. Dưgkaowhmpi cáfhaui nhìifjsn chăuqhjm chúifjs củqubya anh, Lâduodm Uyểuvwwn Bạkvugch ngưgkaofhaung ngùdrtjng ăuqhjn hếdnxpt mộzfxnt báfhaut cơbefbm to. Khi đrudczliat đrudcũrudca xuốxlhing, côsavu no căuqhjng tưgkaofhaung chừlnlpng vỡzlia bụdnxpng.

rpuhn xong chưgkaoa?"


rpuhn xong rồzfxni..."

Nghe xong, Hoắshknc Trưgkaouqhjng Uyêzlian dậvallp tắshknt đrudciếdnxpu thuốxlhic trong tay: "Vậvally ngủquby thôsavui."

duodm Uyểuvwwn Bạkvugch nhưgkao mộzfxnt côsavu con dâduodu nhỏcrgp theo sau anh đrudci vàiztjo phòiztjng ngủquby. Giưgkaouqhjng rấsavut rộzfxnng, đrudcsyggm cũrudcng rấsavut êzliam, nằtcdvm lêzlian trêzlian nhưgkao nằtcdvm trêzlian mâduody vậvally.

Đuvwwãnbnkbefbn mưgkaouqhji mộzfxnt giờuqhj rồzfxni, bêzlian ngoàiztji đrudcãnbnk hoàiztjn toàiztjn im ắshknng.

Hoắshknc Trưgkaouqhjng Uyêzlian vưgkaoơbefbn cáfhaunh tay qua, côsavu ngoan ngoãnbnkn dựaxara vàiztjo anh, trong tầdrtjm mắshknt làiztj yếdnxpt hầdrtju gồzfxnzlian củqubya anh.

"Nếdnxpu còiztjn chuyệsyggn nhưgkao vậvally xảgkaoy ra nữwavba thìifjs phảgkaoi thàiztjnh thậvallt nórudci vớwhmpi anh."

"Vâduodng..." Lâduodm Uyểuvwwn Bạkvugch khẽnbsa đrudcáfhaup.

Sau đrudcórudc, cằtcdvm củqubya côsavu đrudcưgkaofhauc nâduodng lêzlian, hai ngưgkaouqhji hôsavun nhau trong bórudcng tốxlhii.

Ngưgkaouqhji ta hay nórudci "tiểuvwwu biệsyggt thắshknng tâduodn hôsavun", mộzfxnt khi thâduodn mậvallt rồzfxni, sao còiztjn córudc thểuvww chia xa đrudcưgkaofhauc nữwavba.

Ban nãnbnky lúifjsc tắshknt đrudcèrpuhn, côsavu chúifjs ýiztj thấsavuy trêzlian tủquby đrudcdrtju giưgkaouqhjng córudc đrudcvmtl hai hộzfxnp đrudczfxn nhạkvugy cảgkaom do kháfhauch sạkvugn chuẩgsfvn bịxqza.

duodm Uyểuvwwn Bạkvugch cũrudcng nghĩyorw anh sẽnbsa muốxlhin mìifjsnh, ai ngờuqhj anh lạkvugi chỉvall ôsavum côsavuiztjo lòiztjng: "Em mệsyggt cảgkao ngàiztjy rồzfxni, ngủquby sớwhmpm đrudci, khôsavung vộzfxni, cứgsfv hồzfxni phụdnxpc lạkvugi tinh thầdrtjn rồzfxni tílesunh!"

Giọeomkng nórudci rấsavut trầdrtjm, nhưgkaong toáfhaut lêzlian sựaxarrudct xa anh dàiztjnh cho côsavu.

duodm Uyểuvwwn Bạkvugch nằtcdvm trong lòiztjng anh, áfhaup sáfhaut vàiztjo cơbefb thểuvww anh, córudc thểuvww cảgkaom nhậvalln đrudcưgkaofhauc khao kháfhaut củqubya anh.


savu cắshknn môsavui, lílesu nhílesurudci: "Thậvallt ra khôsavung sao đrudcâduodu màiztj..."

"Ngủquby ngay!"

duodm Uyểuvwwn Bạkvugch nhắshknm mắshknt lạkvugi màiztjiztjng ngọeomkt ngàiztjo.

...

Ngàiztjy hôsavum sau, Lâduodm Uyểuvwwn Bạkvugch ởfhauzlian trong kháfhauch sạkvugn khôsavung ra ngoàiztji.

Chuyệsyggn ăuqhjn trộzfxnm ílesut nhiềvmtlu gìifjsrudcng đrudcuvww lạkvugi bórudcng ma tâduodm lýiztj trong lòiztjng côsavu. Côsavu khôsavung dáfhaum mộzfxnt mìifjsnh đrudci lung tung nữwavba. Hơbefbn nữwavba côsavurudc âduodm thầdrtjm quan sáfhaut giáfhau củqubya căuqhjn phòiztjng nàiztjy, nếdnxpu chỉvallfhau đrudcúifjsng mộzfxnt đrudcêzliam thìifjs thiệsyggt quáfhau.

Trêzlian tivi córudc kháfhau nhiềvmtlu chưgkaoơbefbng trìifjsnh, mộzfxnt ngàiztjy cũrudcng cứgsfv thếdnxp nhàiztjm cháfhaun trôsavui qua.

Khi thàiztjnh phốxlhizlian đrudcèrpuhn, Lâduodm Uyểuvwwn Bạkvugch đrudci ra khỏcrgpi phòiztjng tắshknm. Côsavu nhìifjsn chiếdnxpc chăuqhjn đrudcãnbnk đrudcưgkaofhauc xếdnxpp gọeomkn, lạkvugi bấsavuu vàiztjo gòiztjfhau đrudccrgpnbsang củqubya mìifjsnh, tựaxar mắshknng mìifjsnh khôsavung biếdnxpt xấsavuu hổmakv, lạkvugi xin nghỉvall phélgrnp đrudcuvww qua đrudcâduody làiztjm ấsavum giưgkaouqhjng cho ngưgkaouqhji ta.

Trưgkaowhmpc kia khi còiztjn giao dịxqzach, anh cũrudcng từlnlpng yêzliau cầdrtju côsavu nhưgkao vậvally, nhưgkaong tâduodm trạkvugng vàiztj hoàiztjn cảgkaonh bâduody giờuqhj đrudcãnbnk kháfhauc, làiztjsavu cam tâduodm tìifjsnh nguyệsyggn.

befbn chílesun giờuqhj tốxlhii, Hoắshknc Trưgkaouqhjng Uyêzlian quay vềvmtl.

Anh đrudcãnbnk uốxlhing rưgkaofhauu, vừlnlpa mởfhau cửnbsaa ra làiztjdrtji rưgkaofhauu ậvallp tớwhmpi. Giang Phórudcng đrudci bêzlian cạkvugnh dìifjsu anh.

Nhìifjsn thấsavuy côsavu, Hoắshknc Trưgkaouqhjng Uyêzlian tựaxar đrudczfxnng nhàiztjo vàiztjo lòiztjng côsavu, cảgkao ngưgkaouqhji nặzliang nềvmtl đrudcèrpuhzlian côsavu. Lâduodm Uyểuvwwn Bạkvugch loạkvugng choạkvugng mấsavuy bưgkaowhmpc, gáfhauy bịxqza anh phảgkaobefbi nórudcng rựaxarc vàiztjo.

Cuốxlhii cùdrtjng Lâduodm Uyểuvwwn Bạkvugch cũrudcng đrudcgsfvng vậvally lạkvugi, pháfhaut hiệsyggn Giang Phórudcng đrudcãnbnk chuồzfxnn lẹwvmi từlnlpifjsc nàiztjo.


savu đrudcórudcng cửnbsaa lạkvugi, nhọeomkc nhằtcdvn kélgrno Hoắshknc Trưgkaouqhjng Uyêzlian vàiztjo trong phòiztjng ngủquby. Họeomk đrudci tớwhmpi bêzlian giưgkaouqhjng, côsavu gầdrtjn nhưgkao phảgkaoi cạkvugy tay anh ra, nélgrnm anh nhưgkao mộzfxnt con thúifjs khổmakvng lồzfxnzlian giưgkaouqhjng.

Đuvwwsyggm giưgkaouqhjng mềvmtlm đrudcếdnxpn nỗzuwpi bậvallt lêzlian mấsavuy cáfhaui, Hoắshknc Trưgkaouqhjng Uyêzlian lạkvugi nílesuu tay côsavu.

"Cởfhaui quầdrtjn áfhauo cho anh!"

"..."

duodm Uyểuvwwn Bạkvugch cắshknn môsavui đrudcgsfvng im. Côsavu bịxqza anh kélgrno, ngãnbnk ngồzfxni xuốxlhing giưgkaouqhjng. Bàiztjn tay lớwhmpn củqubya anh kélgrno tay côsavu đrudczliat lêzlian sơbefb mi củqubya mìifjsnh: "Mau lêzlian, cởfhaui cho anh! Uyểuvwwn Uyểuvwwn!"

"Em biếdnxpt rồzfxni..." Nghe đrudcưgkaofhauc tiếdnxpng gọeomki cuốxlhii cùdrtjng, côsavu nhưgkao bịxqzaiztjng phụdnxpc vậvally.

Lầdrtjn nàiztjo anh gọeomki côsavu nhưgkao vậvally, Lâduodm Uyểuvwwn Bạkvugch lạkvugi khôsavung kìifjsm đrudcưgkaofhauc lòiztjng mìifjsnh.

Tuy Hoắshknc Trưgkaouqhjng Uyêzlian đrudcãnbnk uốxlhing rưgkaofhauu nhưgkaong khôsavung đrudcếdnxpn nỗzuwpi say be bélgrnt, mứgsfvc đrudczfxn hợfhaup táfhauc vẫjiuhn rấsavut cao, áfhauo vest vàiztj áfhauo sơbefb mi đrudcãnbnk nhanh chórudcng đrudcưgkaofhauc cởfhaui xuốxlhing.

duodm Uyểuvwwn Bạkvugch nhưgkao đrudcang cởfhaui đrudczfxn cho mộzfxnt đrudcgsfva trẻkdhc vậvally. Tớwhmpi khi chỉvalliztjn mộzfxnt chiếdnxpc quầdrtjn lórudct trêzlian ngưgkaouqhji, anh thẳsavung thừlnlpng ấsavun tay côsavuzlian, côsavu lắshknc đrudcdrtju, tuyệsyggt đrudcxlhii khôsavung cởfhaui thêzliam nữwavba.

Hoắshknc Trưgkaouqhjng Uyêzlian đrudcãnbnk nhẫjiuhn nhịxqzan quáfhauduodu, ngồzfxni bậvallt dậvally.

duodm Uyểuvwwn Bạkvugch khôsavung hềvmtl phòiztjng bịxqza, cứgsfv thếdnxp bịxqza anh bếdnxpzlian châduodn, tạkvugo nêzlian tưgkao thếdnxp mờuqhj áfhaum, môsavui anh cũrudcng rơbefbi xuốxlhing ngay sau đrudcórudc.

drtji rưgkaofhauu rấsavut nồzfxnng, côsavubefbi nélgrn tráfhaunh, nụdnxpsavun bèrpuhn rơbefbi xuốxlhing cổmakvsavu.

iztjn da nórudcng rựaxarc chợfhaut rùdrtjng mìifjsnh.


Thậvallt ra sáfhaung nay tỉvallnh giấsavuc, anh đrudcãnbnk rấsavut muốxlhin, nhưgkaong bịxqza cuộzfxnc gọeomki củqubya Giang Phórudcng ngắshknt ngang, tốxlhii nay dĩyorw nhiêzlian sẽnbsa khôsavung bìifjsnh yêzlian.

duodm Uyểuvwwn Bạkvugch khôsavung kháfhaung cựaxar, nhưgkaong vẫjiuhn đrudcgsfvy đrudcgsfvy anh: "Hoắshknc Trưgkaouqhjng Uyêzlian, anh đrudci tắshknm trưgkaowhmpc đrudcãnbnk..."

"Vậvally em đrudcfhaui anh ra đrudcsavuy!" Hoắshknc Trưgkaouqhjng Uyêzlian nhưgkaowhmpng màiztjy.

savu khôsavung đrudcáfhaup, anh tiếdnxpp tụdnxpc hàiztjbefbi vàiztjo tai côsavu: "Nhélgrn?"

duodm Uyểuvwwn Bạkvugch đrudccrgp mặzliat gậvallt đrudcdrtju: "Vâduodng..."

Nhậvalln đrudcưgkaofhauc lờuqhji bảgkaoo đrudcgkaom, Hoắshknc Trưgkaouqhjng Uyêzlian vưgkaoơbefbn cáfhaunh tay dàiztji ra, tỏcrgp ýiztjsavunbnky dìifjsu mìifjsnh vàiztjo phòiztjng tắshknm nhưgkao mộzfxnt đrudckvugi gia.

Đuvwwi tớwhmpi cửnbsaa, sợfhau anh đrudczfxnt nhiêzlian nổmakvi hứgsfvng kélgrno cảgkaoifjsnh vàiztjo trong, côsavubefbi buôsavung tay. Nhìifjsn thấsavuy cáfhaunh cửnbsaa màiztji cáfhaut đrudcórudcng lạkvugi, côsavu mớwhmpi thởfhau phàiztjo.

Chỉvalliztj khi đrudcang đrudcxqzanh quay đrudci, thìifjs cửnbsaa phòiztjng đrudczfxnt ngộzfxnt bậvallt mởfhau.

rudc thứgsfvifjs đrudcưgkaofhauc nélgrnm ra ngoàiztji.

duodm Uyểuvwwn Bạkvugch đrudcgsfvng nguyêzlian tạkvugi chỗzuwp đrudccrgp mặzliat nhìifjsn chiếdnxpc quầdrtjn lórudct dưgkaowhmpi đrudcsavut lêzlian.

Thậvallt nguy hiểuvwwm!

rudcng may trốxlhin nhanh, suýiztjt nữwavba thìifjsbefbi vàiztjo đrudcdrtju côsavu.

Ngórudcn cáfhaui vàiztj ngórudcn trỏcrgp củqubya côsavuduodn vêzlia mộzfxnt górudcc quầdrtjn, trêzlian lớwhmpp vảgkaoi dưgkaouqhjng nhưgkao vẫjiuhn còiztjn hơbefbi ấsavum củqubya anh. Côsavu đrudci qua, nélgrnm nórudciztjo giỏcrgp đrudczfxn thay giặzliat nhưgkaolgrnm mộzfxnt củquby khoai nórudcng.

Đuvwwsavui giưgkaouqhjng vẫjiuhn còiztjn mộzfxnt ílesut quầdrtjn áfhauo anh cởfhaui ra, córudc phầdrtjn hỗzuwpn loạkvugn, côsavurudcng dọeomkn dẹwvmip lạkvugi luôsavun.

iztjo lúifjsc đrudcang vo chiếdnxpc áfhauo sơbefb mi lạkvugi, Lâduodm Uyểuvwwn Bạkvugch chợfhaut dừlnlpng đrudczfxnng táfhauc, khórudce môsavui từlnlp từlnlplesum chặzliat.

uoxt phílesua cổmakv áfhauo, córudc mộzfxnt dấsavuu môsavui son màiztju hồzfxnng...

~Hếdnxpt chưgkaoơbefbng 145~

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.