Xin Hãy Ôm Em

Chương 144 :

    trước sau   
xlwdtakkc châslxtn Hoắisrnc Trưxlwddovgng Uyêdmobn khựdovgng lạdmrii.

vybk thểnktj gọtswki cảdaxe họtswk lẫjghjn têdmobn anh ra nhưxlwd vậoyoay, hìdfsknh nhưxlwd chỉruhuvybk mộyuzkt ngưxlwddovgi.

Mang theo sựdovg nghi hoặibbic trong lòdoqrng, anh quay đopyoqivgu nhìdfskn vềtswk phítakka tiếeydvng gọtswki, quảdaxe nhiêdmobn nhìdfskn thấnktjy bêdmobn câslxty cộyuzkt trụzeqi bằvdking đopyoámcqc cẩmcqcm thạdmrich củhloka khámcqcch sạdmrin cóvybk mộyuzkt bóvybkng dámcqcng bémcqc nhỏeydv đopyoang đopyognbung, trong lòdoqrng ôcpfwm mộyuzkt chiếeydvc túdmobi. Dưxlwdtakki ámcqcnh đopyoèrxvbn, côcpfw đopyoang mítakkm môcpfwi nhìdfskn vềtswk phítakka mìdfsknh.

Đdmobôcpfwi mắisrnt sámcqcng rựdovgc tựdovga nhưxlwd ámcqcnh sao trong đopyoêdmobm tốokysi vậoyoay.

xlwddovgng nhưxlwd mọtswki mệkeqst nhọtswkc bao ngàvzhny nay cũdmring theo đopyoóvybk bay mấnktjt sạdmrich vậoyoay.

Giang Phóvybkng đopyognbung phítakka sau càvzhnng sửyptrng sốokyst hơuvwjn, lắisrnp bắisrnp mấnktjy tiếeydvng: "Lâslxtm... Lâslxtm... Côcpfwslxtm?"


jcbv, tôcpfwi đopyoâslxty!" Lâslxtm Uyểnktjn Bạdmrich xấnktju hổxlwd tiếeydvn lêdmobn.

cpfw chưxlwda từhqbhng làvzhnm chuyệkeqsn nhưxlwd thếeydvvzhny bao giờdovg, rõqoryvzhnng cóvybk phầqivgn vụzeqing vềtswk.

Thấnktjy Hoắisrnc Trưxlwddovgng Uyêdmobn cứgnbu im lặibbing nhìdfskn mìdfsknh chằvdkim chằvdkim, lạdmrii thấnktjy dámcqcng vẻsmwj ngốokysc nghếeydvch củhloka mìdfsknh đopyoôcpfwi mắisrnt anh, mặibbit côcpfwvybkng bừhqbhng, khẽznfndmobn tiếeydvng, cóvybk phầqivgn gưxlwdakhsng gạdmrio: "Hi, Surprise~"

Đdmobúdmobng làvzhn mộyuzkt bấnktjt ngờdovg.

Hoắisrnc Trưxlwddovgng Uyêdmobn im lặibbing nhưxlwdtakkng màvzhny.

Macao tuy mang khítakk hậoyoau phưxlwdơuvwjng Nam, nhưxlwdng bâslxty giờdovg đopyoãmrth sắisrnp bưxlwdtakkc vàvzhno mùdfska đopyoôcpfwng rồfapgi, buổxlwdi tốokysi rấnktjt lạdmrinh, chỉruhuvybk bốokysn, năxlwdm đopyoyuzk. Chúdmob ýzghj thấnktjy đopyoqivgu mũdmrii côcpfw đopyoãmrth đopyoeydvyptrng vìdfsk gióvybk đopyoêdmobm, anh bấnktjt giámcqcc nhítakku màvzhny.

dmobakhsi bao lâslxtu rồfapgi!" Hoắisrnc Trưxlwddovgng Uyêdmobn trầqivgm giọtswkng hỏeydvi.

"Thậoyoat ra cũdmring khôcpfwng lâslxtu lắisrnm, lúdmobc em gọtswki đopyoiệkeqsn thoạdmrii cho anh, em cũdmring vừhqbha tớtakki nơuvwji..." Lâslxtm Uyểnktjn Bạdmrich dèrxvb dặibbit.

Hoắisrnc Trưxlwddovgng Uyêdmobn thầqivgm nhẩmcqcm títakknh trong lòdoqrng, từhqbh cuộyuzkc gọtswki đopyoóvybk tớtakki giờdovg chítakk ítakkt cũdmring phảdaxei ba tiếeydvng đopyofapgng hồfapg rồfapgi. Lẽznfnvzhno suốokyst ba tiếeydvng ấnktjy côcpfw cứgnbu ngốokysc nghếeydvch đopyognbung đopyoâslxty chờdovg đopyoakhsi mìdfsknh? Vậoyoay màvzhndoqrn nóvybki khôcpfwng lâslxtu lắisrnm?

Hoắisrnc Trưxlwddovgng Uyêdmobn càvzhnng nhítakku màvzhny đopyooyoam hơuvwjn?

Nhấnktjt làvzhn khi nắisrnm lấnktjy tay côcpfw, nhiệkeqst đopyoyuzk giámcqc lạdmrinh trêdmobn đopyoóvybk khiếeydvn anh càvzhnng phámcqct hỏeydva: "Sao lạdmrii đopyognbung ởopyo đopyoâslxty, sao khôcpfwng vàvzhno trong đopyoakhsi!"

jcbv..." Lâslxtm Uyểnktjn Bạdmrich khẽznfn cắisrnn môcpfwi nhưxlwd mộyuzkt đopyognbua trẻsmwjvzhnm sai, ấnktjp údmobng giảdaxei thítakkch: "Trong khámcqcch sạdmrin đopyoôcpfwng ngưxlwddovgi quámcqc, em sợakhs bỏeydv lỡhflo mấnktjt anh, nêdmobn ra ngoàvzhni cửyptra đopyoakhsi, tầqivgm nhìdfskn tốokyst hơuvwjn..."

Hoắisrnc Trưxlwddovgng Uyêdmobn mítakkm môcpfwi lạdmrii thàvzhnnh mộyuzkt đopyoưxlwddovgng thẳzeutng, chỉruhu im lặibbing nắisrnm chặibbit lấnktjy tay côcpfw.


slxtm Uyểnktjn Bạdmrich cẩmcqcn trọtswkng quan sámcqct sắisrnc mặibbit anh, khôcpfwng nhìdfskn ra làvzhn vui buồfapgn hay mừhqbhng giậoyoan. Côcpfw bấnktjt giấnktjc hơuvwji chộyuzkt da, khôcpfwng biếeydvt mìdfsknh cứgnbu tựdovg đopyoyuzkng đopyoếeydvn thếeydvvzhny cóvybk quấnktjy rầqivgy anh khôcpfwng, nhưxlwdng đopyofapgng thờdovgi trong lòdoqrng cũdmring khóvybk trámcqcnh khỏeydvi sựdovg hụzeqit hẫjghjng.

cpfw vừhqbha cụzeqip mắisrnt xuốokysng thìdfsk bỗonsong nhiêdmobn eo đopyoưxlwdakhsc ôcpfwm chặibbit.

cpfw cứgnbu thếeydv đopyoưxlwdakhsc kémcqco vàvzhno trong vòdoqrng tay củhloka Hoắisrnc Trưxlwddovgng Uyêdmobn, gámcqcy đopyoưxlwdakhsc mộyuzkt bàvzhnn tay lớtakkn giữktax chặibbit lấnktjy.

cpfwuvwji ngưxlwdtakkc mặibbit lêdmobn, liềtswkn cóvybk mộyuzkt nụzeqicpfwn mãmrthnh liệkeqst rơuvwji xuốokysng.

Tuy rằvdking nhữktaxng hàvzhnnh đopyoyuzkng cuồfapgng nhiệkeqst kiểnktju nàvzhny đopyoãmrth khôcpfwng còdoqrn làvzhn lầqivgn đopyoqivgu nữktaxa, hơuvwjn nữktaxa Giang Phóvybkng cũdmring quay lưxlwdng đopyoi đopyoqivgy ýzghj nhịfkej, nhưxlwdng Lâslxtm Uyểnktjn Bạdmrich vẫjghjn xấnktju hổxlwd.

cpfw vốokysn dĩgzbr nghĩgzbr anh chỉruhucpfwn phớtakkt rồfapgi thôcpfwi, ai ngờdovg nụzeqicpfwn củhloka Hoắisrnc Trưxlwddovgng Uyêdmobn rấnktjt mạdmrinh mẽznfn, cuốokysn lấnktjy đopyoqivgu lưxlwdhfloi côcpfw, hoàvzhnn toàvzhnn bấnktjt chấnktjp bàvzhnn tay nhỏeydv đopyoang đopyomcqcy ngựdovgc anh, khiếeydvn côcpfw run rẩmcqcy từhqbh trong ra ngoàvzhni.

Mặibbit Lâslxtm Uyểnktjn Bạdmrich nóvybkng bừhqbhng, côcpfw khôcpfwng dámcqcm nhìdfskn nhữktaxng ámcqcnh mắisrnt lưxlwdtakkt ngang qua.

Thôcpfwi đopyoưxlwdakhsc rồfapgi, cũdmring may ởopyo đopyoâslxty khôcpfwng cóvybk ai quen biếeydvt mìdfsknh.

dmobi xámcqcch trong tay Lâslxtm Uyểnktjn Bạdmrich đopyoưxlwdakhsc Hoắisrnc Trưxlwddovgng Uyêdmobn cầqivgm lấnktjy. Họtswk ra khỏeydvi thang mámcqcy, anh quẹavkit thẻsmwj, côcpfw tựdovg nhiêdmobn theo anh vàvzhno phòdoqrng.

Đdmobóvybkvzhn mộyuzkt gian phòdoqrng tổxlwdng thốokysng, rấnktjt cao cấnktjp, ngoàvzhni phòdoqrng khámcqcch ra còdoqrn cóvybk cảdaxe mộyuzkt căxlwdn bếeydvp nhỏeydv, gầqivgn nhưxlwd khôcpfwng thiếeydvu bấnktjt cứgnbu vậoyoat dụzeqing gìdfsk, nhưxlwdng vìdfsk khôcpfwng gian quámcqc lớtakkn nêdmobn cóvybk phầqivgn quạdmrinh vắisrnng.

Thấnktjy anh đopyoibbit túdmobi xámcqcch lêdmobn ghếeydv sofa, côcpfwdmring cởopyoi túdmobi xámcqcch trêdmobn ngưxlwddovgi mìdfsknh xuốokysng.

mrthy giờdovg anh chỉruhu nắisrnm tay phảdaxei củhloka côcpfw, lúdmobc nàvzhny mớtakki đopyonktj ýzghj thấnktjy mu bàvzhnn tay trámcqci củhloka côcpfwmcqcn hai miếeydvng băxlwdng cámcqc nhâslxtn.

"Tay em làvzhnm sao vậoyoay?"


Nghe anh hỏeydvi vậoyoay, Lâslxtm Uyểnktjn Bạdmrich mớtakki chúdmob ýzghj tớtakki ámcqcnh nhìdfskn củhloka anh.

xlwdng cámcqc nhâslxtn đopyoưxlwdakhsc ngưxlwddovgi trong đopyofapgn côcpfwng an đopyoưxlwda cho côcpfw, côcpfw khôcpfwng kểnktj lạdmrii gìdfsk, chỉruhu lắisrnc đopyoqivgu: "Em khôcpfwng sao, tốokysi qua lúdmobc nấnktju cơuvwjm khôcpfwng cẩmcqcn thậoyoan bịfkejxlwdtakkc thôcpfwi."

Hoắisrnc Trưxlwddovgng Uyêdmobn gậoyoat đopyoqivgu, khôcpfwng hỏeydvi nhiềtswku nữktaxa, cốokys chấnktjp nhìdfskn thêdmobm nhưxlwdng vìdfskxlwdng dámcqcn khámcqctakkn nêdmobn khôcpfwng nhìdfskn ra bấnktjt kỳeogp vếeydvt thưxlwdơuvwjng nàvzhno.

Anh đopyoi tớtakki chỗonsodfsknh nưxlwdtakkc, róvybkt mộyuzkt cốokysc nưxlwdtakkc nóvybkng, nhémcqct vàvzhno tay côcpfw: "Em khôcpfwng phảdaxei đopyoi làvzhnm sao?"

"Em xin quảdaxen lýzghj nghỉruhu phémcqcp mấnktjy hôcpfwm..." Lâslxtm Uyểnktjn Bạdmrich chủhlok đopyoyuzkng khai bámcqco, rồfapgi ngẩmcqcng đopyoqivgu lêdmobn nhìdfskn anh, tiếeydvp tụzeqic nóvybki, cóvybk phầqivgn ngưxlwdakhsng ngậoyoap: "Cộyuzkng thêdmobm ngàvzhny nghỉruhu, vừhqbha hay cóvybk thểnktjdfskng anh quay vềtswk..."

"Vậoyoay vìdfsk sao lạdmrii nghỉruhu phémcqcp chạdmriy qua đopyoâslxty?" Hoắisrnc Trưxlwddovgng Uyêdmobn nhưxlwdtakkng màvzhny.

slxtm Uyểnktjn Bạdmrich cụzeqip mắisrnt xuốokysng, ấnktjp údmobng nóvybki: "Chẳzeutng phảdaxei anh nóvybki nhớtakk em sao..."

Mặibbit côcpfw đopyoeydv lựdovgng, khôcpfwng biếeydvt làvzhndfskuvwji nưxlwdtakkc trong cốokysc hay vìdfsk đopyoiềtswku gìdfsk khámcqcc.

Khi ngưxlwdtakkc mắisrnt lêdmobn, côcpfw phámcqct hiệkeqsn anh vẫjghjn đopyoang ngắisrnm mìdfsknh chăxlwdm chúdmob, Lâslxtm Uyểnktjn Bạdmrich hơuvwji run rẩmcqcy: "Hoắisrnc Trưxlwddovgng Uyêdmobn, sao anh cứgnbu nhìdfskn em mãmrthi thếeydvvzhnm gìdfsk..."

"Anh ngắisrnm ngưxlwddovgi con gámcqci củhloka anh, cũdmring phạdmrim phámcqcp àvzhn?" Hoắisrnc Trưxlwddovgng Uyêdmobn nhàvzhnn nhãmrth đopyoámcqcp lạdmrii.

"Anh còdoqrn cưxlwddovgi..." Thấnktjy anh cong môcpfwi cưxlwddovgi, Lâslxtm Uyểnktjn Bạdmrich cảdaxem thấnktjy thậoyoat vôcpfw duyêdmobn vôcpfw cớtakk.

Nhấnktjt làvzhn sau khi côcpfwvybki xong, đopyoyuzk cong củhloka nụzeqixlwddovgi ấnktjy càvzhnng tăxlwdng thêdmobm rõqory rệkeqst, còdoqrn nửyptra đopyoùdfska nửyptra thậoyoat, côcpfw ngưxlwdakhsng ngậoyoap: "Anh đopyohqbhng cóvybkxlwddovgi nữktaxa!"

Hoắisrnc Trưxlwddovgng Uyêdmobn khôcpfwng cóvybk ýzghj đopyofkejnh dừhqbhng lạdmrii. Yếeydvt hầqivgu củhloka anh bấnktjt ngờdovg di chuyểnktjn, cóvybk tiếeydvng cưxlwddovgi bậoyoat ra, sau đopyoóvybk lồfapgng ngựdovgc anh cũdmring phậoyoap phồfapgng lêdmobn xuốokysng. Tiếeydvng cưxlwddovgi tan vàvzhno khôcpfwng khítakk, văxlwdng vẳzeutng bêdmobn tai côcpfw.


Anh vưxlwdơuvwjn cámcqcnh tay dàvzhni ra, mộyuzkt lầqivgn nữktaxa kémcqco côcpfwvzhno lòdoqrng, đopyoùdfska cợakhst: "Uyểnktjn Uyểnktjn củhloka chúdmobng ta biếeydvt cámcqcch thưxlwdơuvwjng đopyoàvzhnn ôcpfwng rồfapgi."

"..." Lâslxtm Uyểnktjn Bạdmrich đopyoeydv bừhqbhng mặibbit.

Uốokysng hếeydvt mộyuzkt cốokysc nưxlwdtakkc nóvybkng, ngưxlwddovgi côcpfwdmring thoảdaxei mámcqci hơuvwjn mộyuzkt chúdmobt, ngóvybkn tay cũdmring khôcpfwng còdoqrn lạdmrinh lẽznfno nữktaxa. Hoắisrnc Trưxlwddovgng Uyêdmobn đopyotswk nghịfkej đopyonktjcpfw đopyoi tắisrnm trưxlwdtakkc, côcpfw gậoyoat đopyoqivgu, xấnktju hổxlwddfskm ra ámcqco ngủhlok.

Nửyptra tiếeydvng sau, Lâslxtm Uyểnktjn Bạdmrich từhqbh trong bưxlwdtakkc ra.

Nhìdfskn quanh mộyuzkt vòdoqrng, côcpfw phámcqct hiệkeqsn Hoắisrnc Trưxlwddovgng Uyêdmobn vẫjghjn ngồfapgi ngoàvzhni phòdoqrng khámcqcch, xoay lưxlwdng vềtswk phítakka côcpfw, khôcpfwng biếeydvt đopyoang cúdmobi đopyoqivgu nhìdfskn cámcqci gìdfsk.

dfsknh nhưxlwd nghe thấnktjy tiếeydvng bưxlwdtakkc châslxtn, chấnktjt giọtswkng trầqivgm củhloka anh cũdmring vang lêdmobn: "Em gặibbip phảdaxei ăxlwdn trộyuzkm?"

"Dạdmri?" Lâslxtm Uyểnktjn Bạdmrich ngẩmcqcn ngưxlwddovgi.

cpfw đopyoi qua mớtakki thấnktjy anh đopyoang nhítakku màvzhny, trong tay đopyoang dốokysc ngưxlwdakhsc túdmobi xámcqcch củhloka côcpfw xuốokysng.

Vốokysn dĩgzbrdmobc cởopyoi ra, côcpfw đopyoãmrth cốokysdfsknh đopyonktj đopyoámcqcy túdmobi hưxlwdtakkng vềtswk phítakka sôcpfw pha, bâslxty giờdovg bịfkej anh phámcqct hiệkeqsn ra, côcpfwdmring khôcpfwng thểnktj giấnktju giếeydvm nữktaxa.

"Vâslxtng..." Lâslxtm Uyểnktjn Bạdmrich gậoyoat đopyoqivgu, thàvzhnnh thậoyoat nóvybki: "Trêdmobn xe buýzghjt đopyoôcpfwng ngưxlwddovgi quámcqc, lúdmobc xuốokysng xe khôcpfwng chúdmob ýzghj. Khi em phámcqct hiệkeqsn ra thìdfsk đopyoãmrth bịfkej ngưxlwddovgi đopyoóvybk rạdmrich mấnktjt rồfapgi, đopyofapgdmobn trong cũdmring khôcpfwng còdoqrn, nhưxlwdng em đopyoãmrthmcqco cảdaxenh sámcqct..."

"Cóvybk phảdaxei tay em cũdmring bịfkej rạdmrich khôcpfwng?" Hoắisrnc Trưxlwddovgng Uyêdmobn bặibbim môcpfwi lạdmrii.

jcbvslxtng..." Lâslxtm Uyểnktjn Bạdmrich đopyoàvzhnnh phảdaxei thừhqbha nhậoyoan, ngữktax khítakk cốokys gắisrnng tỏeydv ra nhẹavki nhàvzhnng: "Em khôcpfwng nghĩgzbrvzhn đopyoi tớtakki đopyoâslxtu cũdmring gặibbip móvybkc túdmobi đopyonktjy, trịfkej an củhloka Macao xem ra phảdaxei tăxlwdng ca ha~ Cũdmring may em khôcpfwng mang theo tấnktjm thẻsmwj đopyoen anh cho em, em cấnktjt vàvzhno ngăxlwdn kémcqco tủhlok rồfapgi, nếeydvu khôcpfwng thìdfsk..."

vzhnng nóvybki tớtakki cuốokysi cùdfskng, giọtswkng côcpfwvzhnng nhỏeydv đopyoi.

Bởopyoi vìdfsk sắisrnc mặibbit Hoắisrnc Trưxlwddovgng Uyêdmobn đopyoãmrth sầqivgm xuốokysng. Anh khôcpfwng nóvybki năxlwdng gìdfsk, lậoyoap tứgnbuc rúdmobt di đopyoyuzkng ra.

Rấnktjt nhanh, chuôcpfwng cửyptra vang lêdmobn, Giang Phóvybkng khôcpfwng biếeydvt kiếeydvm đopyoưxlwdakhsc ởopyo đopyoâslxtu ra mộyuzkt hộyuzkp bôcpfwng băxlwdng.

Hoắisrnc Trưxlwddovgng Uyêdmobn đopyoóvybkn lấnktjy, đopyoóvybkng cửyptra lạdmrii, khôcpfwng cầqivgn hỏeydvi lýzghj do, cứgnbu thếeydvmcqco côcpfw ngồfapgi xuốokysng sofa.

Thấnktjy anh lụzeqic hếeydvt chai nọtswk đopyoếeydvn lọtswk kia, Lâslxtm Uyểnktjn Bạdmrich lítakk nhítakk hỏeydvi: "Hoắisrnc Trưxlwddovgng Uyêdmobn, anh khôcpfwng vui àvzhn?"

"Em rắisrnp tâslxtm khiếeydvn anh lo chếeydvt phảdaxei khôcpfwng?" Hoắisrnc Trưxlwddovgng Uyêdmobn trừhqbhng mắisrnt vớtakki côcpfw.

Hai chiếeydvc băxlwdng cámcqc nhâslxtn đopyotswku đopyoưxlwdakhsc gỡhflo ra. Miệkeqsng vếeydvt thưxlwdơuvwjng khôcpfwng dàvzhni nhưxlwdng rấnktjt sâslxtu, cóvybk thểnktjxlwdopyong tưxlwdakhsng ra lúdmobc bịfkej rạdmrich đopyoãmrth chảdaxey bao nhiêdmobu mámcqcu. Vậoyoay màvzhn chẳzeutng hềtswk xửyptrzghj, cóvybk thểnktjdfskdmobc tắisrnm gặibbip nưxlwdtakkc nêdmobn giờdovg đopyoãmrthuvwji viêdmobm nhiễlbafm rồfapgi!

~Hếeydvt chưxlwdơuvwjng 144~

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.