Xin Hãy Ôm Em

Chương 142 :

    trước sau   
Tan làwxwlm, Lâjvyem Uyểuwpan Bạgjvach bòmywe chậxgmgm chạgjvap nhưdaku mộrlxqt con ốzwmpc sêgffin lêgffin nhàwxwl.

xmvbi mệimtxt mộrlxqt chúybyzt, côxydcybyzt chìjjkfa khózwmpa từxydc trong túybyzi xáuwpach ra. Rõbcjmwxwlng làwxwl mộrlxqt đbcjmrlxqng táuwpac lặwxwlp đbcjmi lặwxwlp lạgjvai hàwxwlng ngàwxwly, nhưdakung hôxydcm nay lạgjvai cảfexrm thấrbudy cựigwbc kỳdklrxydc đbcjmơxmvbn, nhấrbudt làwxwl khi quay đbcjmxmvbu nhìjjkfn cáuwpanh cửcsrea đbcjmzwmpi diệimtxn.

Ăjetgn tốzwmpi xong, sắyzznc trờescti cũbafzng dầxmvbn dầxmvbn tốzwmpi xuốzwmpng.

Hoắyzznc Trưdakuesctng Uyêgffin đbcjmãikal xuốzwmpng sâjvyen bay, gửcsrei tin nhắyzznn báuwpao bìjjkfnh an cho côxydc. Nhưdakung cózwmp vẻjjkf nhưdaku anh rấrbudt bậxgmgn, nózwmpi làwxwl muộrlxqn mộrlxqt chúybyzt nữescta mớqlzei gọvvbci đbcjmiệimtxn thoạgjvai đbcjmưdakuybyzc cho anh.

Trêgffin tivi pháuwpat mộrlxqt chưdakuơxmvbng trìjjkfnh khôxydcng cózwmp dinh dưdakuleohng chúybyzt nàwxwlo, Lâjvyem Uyểuwpan Bạgjvach xem khôxydcng nổwxwli, nhưdakung lạgjvai cảfexrm thấrbudy thờescti gian trôxydci qua ìjjkfgjvach từxydcng giâjvyey từxydcng phúybyzt.

Nhấrbudt làwxwl khi đbcjmi lòmyweng vòmyweng trong nhàwxwl mấrbudy lầxmvbn, pháuwpat hiệimtxn chỉzssdzwmp tiếsenpng bưdakuqlzec châjvyen củfexra mìjjkfnh, côxydc ngẫzvefm nghĩsjmu rồweqxi cầxmvbm chìjjkfa khózwmpa đbcjmi ra ngoàwxwli, ngồweqxi xe buýslout tớqlzei tiểuwpau khu nơxmvbi côxydc bạgjvan thâjvyen Tang Hiểuwpau Du ởmywe.


"Tớqlzei đbcjmâjvyey, tớqlzei đbcjmâjvyey!"

xydc vừxydca ấrbudn chuôxydcng, bêgffin trong liềpkxrn vọvvbcng ra giọvvbcng nózwmpi tràwxwln đbcjmxmvby sứanprc sốzwmpng củfexra Tang Hiểuwpau Du.

jjkf khi tớqlzei khôxydcng báuwpao trưdakuqlzec nêgffin côxydcrbudy nhìjjkfn thấrbudy côxydczwmp phầxmvbn ngỡleoh ngàwxwlng: "Ấoltpy? Tiểuwpau Bạgjvach, sao tốzwmpi muộrlxqn rồweqxi cậxgmgu còmywen chạgjvay tớqlzei đbcjmâjvyey?"

"Cáuwpa nhỏeuqv, mìjjkfnh đbcjmqlzenh tốzwmpi nay sang ởmywe vớqlzei cậxgmgu!" Lâjvyem Uyểuwpan Bạgjvach cũbafzng khôxydcng giảfexri thídqvqch, chỉzssdzwmpi thẳzxerng nhưdaku vậxgmgy.

"Khôxydcng đbcjmưdakuybyzc!" Tang Hiểuwpau Du từxydc chốzwmpi ngay, khôxydcng buồweqxn suy nghĩsjmu.

"Vìjjkf sao lạgjvai khôxydcng đbcjmưdakuybyzc chứanpr?" Lâjvyem Uyểuwpan Bạgjvach nhídqvqu màwxwly.

"Cậxgmgu cãikali nhau vớqlzei Hoắyzznc tổwxwlng àwxwl?" Tang Hiểuwpau Du khôxydcng trảfexr lờescti màwxwl hỏeuqvi ngưdakuybyzc lạgjvai.

"Khôxydcng." Lâjvyem Uyểuwpan Bạgjvach khózwmp xửcsre giảfexri thídqvqch: "Anh ấrbudy đbcjmi côxydcng táuwpac rồweqxi, đbcjmi Macao, phảfexri đbcjmi mấrbudt mộrlxqt tuầxmvbn cơxmvb! Mìjjkfnh ởmywe nhàwxwl mộrlxqt mìjjkfnh thấrbudy cũbafzng cháuwpan, nêgffin tranh thủfexr qua đbcjmâjvyey chơxmvbi vớqlzei cậxgmgu! Khôxydcng chàwxwlo đbcjmózwmpn mìjjkfnh àwxwl..."

"Vậxgmgy thìjjkf đbcjmưdakuybyzc!" Tang HIểuwpau Du nghe xong, lậxgmgp tứanprc đbcjmwxwli giọvvbcng.

jvyem Uyểuwpan Bạgjvach nheo mắyzznt lạgjvai: "Cáuwpa nhỏeuqv, cậxgmgu chắyzznc chắyzznn khôxydcng giấrbudu mìjjkfnh cózwmp chuyệimtxn mờesct áuwpam gìjjkf vớqlzei Hoắyzznc Trưdakuesctng Uyêgffin đbcjmrbudy chứanpr?"

"Mìjjkfnh khôxydcng hềpkxr! Cậxgmgu đbcjmxydcng đbcjmwxwl oan cho ngưdakuescti ta chứanpr, mìjjkfnh thềpkxrzwmp chủfexr tịqlzech Mao đbcjmrbudy!"

Tang Hiểuwpau Du giơxmvb tay lêgffin mộrlxqt cáuwpach tháuwpai quáuwpa, nhưdakung áuwpanh mắyzznt vẫzvefn lấrbudp láuwpanh. Nhưdaku sợybyz tiếsenpt lộrlxq chuyệimtxn gìjjkf, côxydcrbudy vộrlxqi vàwxwlng kémdsho côxydcwxwlo nhàwxwl, đbcjmưdakua démdshp lêgffi đbcjmuwpa chuyểuwpan hưdakuqlzeng chúybyz ýslou củfexra côxydc.

Tắyzznm rửcsrea xong, hai ngưdakuescti họvvbc thoảfexri máuwpai nằyzznm vậxgmgt ra giưdakuesctng, tròmywe chuyệimtxn mấrbudy kỷakqw niệimtxm cũbafz hồweqxi đbcjmgjvai họvvbcc.


Dầxmvbn dầxmvbn, mídqvq mắyzznt Tang Hiểuwpau Du đbcjmáuwpanh nhau tơxmvbi bờescti, nhưdakung Lâjvyem Uyểuwpan Bạgjvach lạgjvai kiêgffin quyếsenpt kémdsho côxydcrbudy nózwmpi chuyệimtxn vớqlzei mìjjkfnh. "Tiểuwpau Bạgjvach, ngủfexr đbcjmi đbcjmưdakuybyzc khôxydcng? Mìjjkfnh thậxgmgt sựigwb buồweqxn ngủfexr lắyzznm rồweqxi..."

"Nózwmpi chuyệimtxn thêgffim vớqlzei mìjjkfnh mộrlxqt lúybyzc đbcjmi!" Lâjvyem Uyểuwpan Bạgjvach cắyzznn môxydci, khôxydcng dễmporwxwlng buôxydcng tha.

Lạgjvai nózwmpi chuyệimtxn thêgffim khoảfexrng nửcsrea tiếsenpng nữescta, rõbcjmwxwlng đbcjmãikal ngáuwpap ngủfexr rồweqxi nhưdakung côxydc vẫzvefn chưdakua cózwmp ýslou đbcjmi ngủfexr.

Tang Hiểuwpau Du cầxmvbm chiếsenpc đbcjmweqxng hồweqxgffin, ai oáuwpan: "Chúybyzng ta đbcjmãikal bỏeuqv lỡleoh thờescti gian tốzwmpt nhấrbudt dàwxwlnh cho giấrbudc ngủfexr rồweqxi. Nếsenpu còmywen khôxydcng ngủfexr, cầxmvbn ngàwxwly mai dậxgmgy cózwmp thêgffim vàwxwli nếsenpp nhăjvyen đbcjmrbudy! Tớqlzei lúybyzc đbcjmózwmp xem Hoắyzznc tổwxwlng còmywen buồweqxn quan tâjvyem cậxgmgu khôxydcng!"

jvyem Uyểuwpan Bạgjvach vẫzvefn khôxydcng ngủfexr, cho tớqlzei khi chiếsenpc di đbcjmrlxqng trong tay côxydc cuốzwmpi cùlkqang cũbafzng rung lêgffin.

Liếsenpc nhìjjkfn màwxwln hìjjkfnh, cảfexr ngưdakuescti côxydc lậxgmgp tứanprc tràwxwln đbcjmxmvby tinh thầxmvbn. Mắyzznt côxydcuwpang lêgffin, côxydc đbcjmwxwlt di đbcjmrlxqng lêgffin tai: "... Alôxydc? Anh xong việimtxc rồweqxi àwxwl?"

"Vẫzvefn chưdakua ngủfexr sao?"

"Ừvglym..."

Hoắyzznc Trưdakuesctng Uyêgffin cưdakuescti khẽesct: "Ha ha, đbcjmang đbcjmybyzi anh àwxwl?"

"Khôxydcng phảfexri..." Lâjvyem Uyểuwpan Bạgjvach phủfexr nhậxgmgn, nhưdakung nghe chăjvyegr cózwmp sứanprc thuyếsenpt phụpuvnc týslouwxwlo, côxydc đbcjmeuqv mặwxwlt chuyểuwpan chủfexr đbcjmpkxr: "Anh vềpkxr tớqlzei kháuwpach sạgjvan chưdakua?"

"Ừvglym, anh vừxydca vềpkxr, vẫzvefn chưdakua kịqlzep thay quầxmvbn áuwpao. Cózwmp kháuwpa nhiềpkxru việimtxc, ngưdakuescti phụpuvn tráuwpach dựigwb áuwpan bêgffin nàwxwly xảfexry ra vấrbudn đbcjmpkxr, phảfexri đbcjmrlxqt xuấrbudt thay mộrlxqt ngưdakuescti mớqlzei đbcjmuwpa thay thếsenp, thếsenpgffin cũbafzng cầxmvbn chúybyzt thờescti gian làwxwlm quen!" Hoắyzznc Trưdakuesctng Uyêgffin cấrbudt giọvvbcng trầxmvbm ấrbudm, còmywen toáuwpat lêgffin chúybyzt mỏeuqvi mệimtxt.

jvyem Uyểuwpan Bạgjvach nghe ra, vộrlxqi nózwmpi: "Vậxgmgy anh mau đbcjmi tắyzznm rửcsrea rồweqxi nghỉzssd ngơxmvbi đbcjmi."

Đigwbxmvbu kia hìjjkfnh nhưdaku Hoắyzznc Trưdakuesctng Uyêgffin khẽesct đbcjmáuwpap mộrlxqt tiếsenpng, nhưdakung láuwpat sau, cuộrlxqc gọvvbci vẫzvefn giữesct nguyêgffin trạgjvang tháuwpai kếsenpt nốzwmpi.


gkbo..." Lâjvyem Uyểuwpan Bạgjvach nhìjjkfn vớqlzei vẻjjkf nghi hoặwxwlc: "Hoắyzznc Trưdakuesctng Uyêgffin, sao anh khôxydcng cúybyzp máuwpay?"

Anh báuwpa đbcjmgjvao cỡleohwxwlo côxydc hiểuwpau, lầxmvbn nàwxwlo cũbafzng phảfexri tựigwbybyzp máuwpay trưdakuqlzec, chídqvqnh côxydcbafzng khôxydcng dáuwpam cúybyzp trưdakuqlzec anh.

"Bâjvyey giờesct em đbcjmang làwxwlm gìjjkf?" Hoắyzznc Trưdakuesctng Uyêgffin khôxydcng trảfexr lờescti màwxwl hỏeuqvi.

jvyem Uyểuwpan Bạgjvach thay đbcjmwxwli tưdaku thếsenp, thàwxwlnh thậxgmgt trảfexr lờescti anh: "Em đbcjmếsenpn chỗzssduwpa nhỏeuqv rồweqxi, bâjvyey giờesct đbcjmang nằyzznm trêgffin giưdakuesctng..."

xydc vừxydca dứanprt lờescti, hơxmvbi thởmywe trong đbcjmiệimtxn thoạgjvai cózwmp vẻjjkf nặwxwlng nềpkxrxmvbn.

"Trong đbcjmiệimtxn thoạgjvai màwxwlbafzng quyếsenpn rũbafz anh?" Hoắyzznc Trưdakuesctng Uyêgffin khi cấrbudt giọvvbcng lêgffin cózwmp vẻjjkfxmvbi khàwxwln.

"..." Côxydcwxwlo cózwmp!

jvyem Uyểuwpan Bạgjvach oan ứanprc muôxydcn phầxmvbn, sợybyz tiếsenpp theo anh sẽesct lạgjvai nózwmpi câjvyeu gìjjkf đbcjmózwmpzwmpng nựigwbc, vộrlxqi lêgffin tiếsenpng: "Cũbafzng khôxydcng còmywen sớqlzem nữescta, anh ngủfexr sớqlzem đbcjmi. Em cũbafzng buồweqxn ngủfexr rồweqxi, ngàwxwly mai còmywen phảfexri đbcjmi làwxwlm..."

Hoắyzznc Trưdakuesctng Uyêgffin "ừxydcm" mộrlxqt tiếsenpng, lầxmvbn nàwxwly anh cúybyzp máuwpay thậxgmgt.

jvyem Uyểuwpan Bạgjvach quay mặwxwlt sang thìjjkf nhìjjkfn thấrbudy gưdakuơxmvbng mặwxwlt ai oáuwpan khôxydcng thểuwpa ai oáuwpan hơxmvbn củfexra Tang Hiểuwpau Du.

ybyzc nàwxwly Tang Hiểuwpau Du đbcjmãikal hiểuwpau rõbcjm nguyêgffin nhâjvyen vìjjkf sao côxydcikali khôxydcng chịqlzeu ngủfexr. Đigwbãikal buồweqxn ngủfexr nhưdaku chózwmp, lạgjvai còmywen bịqlze bọvvbcn họvvbc ngưdakuybyzc thàwxwlnh chózwmp*.

*Ngưdakuescti Trung Quốzwmpc gọvvbci dâjvyen FA làwxwl cẩzsnwu đbcjmrlxqc thâjvyen.

"Làwxwlm ơxmvbn đbcjmi, sau nàwxwly thểuwpa hiệimtxn âjvyen áuwpai cózwmp thểuwpa chọvvbcn buổwxwli trưdakua khôxydcng?"


"Vìjjkf sao?" Côxydc khôxydcng hiểuwpau.

"Bởmywei vìjjkf sớqlzem muộrlxqn* cũbafzng sẽesct bịqlzemdsht đbcjmáuwpanh!" Tang Hiểuwpau Du nghiếsenpn răjvyeng nghiếsenpn lợybyzi hậxgmgm hựigwbc.

*Chơxmvbi chữesct, "sớqlzem muộrlxqn" tưdakuơxmvbng đbcjmưdakuơxmvbng vớqlzei buổwxwli sáuwpang vàwxwl buổwxwli tốzwmpi.

"..." Khózwmpe miệimtxng Lâjvyem Uyểuwpan Bạgjvach giậxgmgt giậxgmgt.

Đigwbang đbcjmqlzenh tiếsenpp tụpuvnc đbcjmàwxwlo vàwxwlo nỗzssdi đbcjmau củfexra côxydcrbudy thêgffim vàwxwli câjvyeu thìjjkf di đbcjmrlxqng rung lêgffin. nhưdakung làwxwl mộrlxqt tiếsenpng thôxydcng báuwpao tin nhắyzznn. Vẫzvefn làwxwl củfexra Hoắyzznc Trưdakuesctng Uyêgffin, bêgffin trêgffin hiểuwpan thịqlze hai chữesct: Ngủfexr ngon!

jvyem Uyểuwpan Bạgjvach trong giâjvyey láuwpat khôxydcng rảfexrnh quan tâjvyem tớqlzei Tang Hiểuwpau Du nữescta, quay ngưdakuescti trởmywe lạgjvai, tídqvqt mắyzznt cưdakuescti nằyzznm soạgjvan tin nhắyzznn.

Tang Hiểuwpau Du ôxydcm chặwxwlt lồweqxng ngựigwbc nộrlxqi thưdakuơxmvbng.

Ngưdakuybyzc quáuwpa!

...

Ba ngàwxwly sau đbcjmózwmp, Lâjvyem Uyểuwpan Bạgjvach vẫzvefn cảfexrm thấrbudy trôxydci qua rấrbudt chậxgmgm.

Hoắyzznc Trưdakuesctng Uyêgffin sáuwpang tốzwmpi đbcjmpkxru gọvvbci cho côxydc, hai ngưdakuescti nózwmpi chuyệimtxn khôxydcng lâjvyeu, chỉzssd qua loa vàwxwli câjvyeu, nhưdakung dưdakuesctng nhưdaku đbcjmybyzi đbcjmiệimtxn thoạgjvai củfexra anh đbcjmãikal trởmywe thàwxwlnh mộrlxqt thózwmpi quen, nếsenpu khôxydcng nhậxgmgn đbcjmưdakuybyzc sẽesct thấrbudp thỏeuqvm khôxydcng yêgffin.

uwpang hôxydcm nay, côxydc quẹakqwt thẻjjkf đbcjmi vàwxwlo văjvyen phòmyweng thìjjkf di đbcjmrlxqng đbcjmwxwl chuôxydcng.

kjke đbcjmxmvbu kia hìjjkfnh nhưdaku anh cũbafzng đbcjmang đbcjmi trêgffin đbcjmưdakuesctng, cózwmp tiếsenpng bưdakuqlzec châjvyen vữesctng vàwxwlng. Nhưdakung rõbcjmwxwlng làwxwl buổwxwli sáuwpang màwxwl chấrbudt giọvvbcng trầxmvbm củfexra anh vẫzvefn cózwmp phầxmvbn mệimtxt mỏeuqvi.


"Cózwmp phảfexri anh mệimtxt lắyzznm khôxydcng?"

Hoắyzznc Trưdakuesctng Uyêgffin trảfexr lờescti côxydc: "Ừvglym, mấrbudy hôxydcm nay chẳzxerng ngủfexr đbcjmưdakuybyzc."

"Bậxgmgn lắyzznm àwxwl?" Lâjvyem Uyểuwpan Bạgjvach cắyzznn môxydci, đbcjmrlxqng táuwpac kémdsho ghếsenpbafzng chậxgmgm đbcjmi nửcsrea nhịqlzep.

"Mộrlxqt phầxmvbn." Hoắyzznc Trưdakuesctng Uyêgffin khẽesct đbcjmáuwpap, ngừxydcng mộrlxqt chúybyzt, anh bổwxwl sung thêgffim: "Chủfexr yếsenpu làwxwljjkf hai tốzwmpi nay hơxmvbi mấrbudt ngủfexr."

"Sao đbcjmang yêgffin đbcjmang làwxwlnh lạgjvai mấrbudt ngủfexr chứanpr?" Lâjvyem Uyểuwpan Bạgjvach nhídqvqu màwxwly.

Hoắyzznc Trưdakuesctng Uyêgffin khôxydcng lậxgmgp tứanprc trảfexr lờescti màwxwl im lặwxwlng mộrlxqt lúybyzc.

"Nhớqlze em."

Hai chữesct đbcjmrlxqt ngộrlxqt vang lêgffin.

jvyem Uyểuwpan Bạgjvach suýslout nữescta làwxwlm rơxmvbi chiếsenpc smartphone, mộrlxqt bêgffin tai cảfexrm thấrbudy nózwmpng rựigwbc lêgffin. Cho dùlkqauwpach nhau đbcjmưdakuesctng truyềpkxrn đbcjmiệimtxn thoạgjvai, côxydc vẫzvefn cảfexrm nhậxgmgn đbcjmưdakuybyzc ngọvvbcn lửcsrea bùlkqang lêgffin sau hai chữesctrbudy.

Đigwbxmvbu kia cózwmp ngưdakuescti cung kídqvqnh báuwpao cáuwpao gìjjkf đbcjmózwmp vớqlzei anh, anh vộrlxqi vàwxwlng nózwmpi mộrlxqt câjvyeu: "Anh phảfexri họvvbcp rồweqxi."

Ngắyzznt đbcjmiệimtxn thoạgjvai, Lâjvyem Uyểuwpan Bạgjvach từxydc từxydc thởmywe hắyzznt ra mộrlxqt hơxmvbi.

xydc ngưdakuqlzec mắyzznt lêgffin, cáuwpac đbcjmweqxng nghiệimtxp đbcjmang lụpuvnc tụpuvnc đbcjmi vàwxwlo, quảfexrn lýsloubafzng xáuwpach cặwxwlp tàwxwli liệimtxu đbcjmi vàwxwlo phòmyweng riêgffing đbcjmúybyzng lúybyzc ấrbudy.

jvyem Uyểuwpan Bạgjvach cuộrlxqn chặwxwlt tay lạgjvai, nhưdaku đbcjmang suy nghĩsjmu chuyệimtxn gìjjkf. Khi côxydc buôxydcng ra, cózwmp vẻjjkf đbcjmãikal đbcjmưdakua ra mộrlxqt quyếsenpt đbcjmqlzenh. Côxydc khôxydcng ngồweqxi xuốzwmpng màwxwllkqang quảfexrn lýslou đbcjmi vàwxwlo phòmyweng.

Khoảfexrng hơxmvbn mưdakuescti phúybyzt sau, côxydcdakuqlzec ra.

dakuqlzec châjvyen cózwmp phầxmvbn nhẹakqw nhàwxwlng nhanh nhẹakqwn, Lâjvyem Uyểuwpan Bạgjvach cầxmvbm di đbcjmrlxqng lêgffin, giọvvbcng nózwmpi vìjjkf mộrlxqt sựigwb phấrbudn khídqvqch nàwxwlo đbcjmózwmpwxwlxmvbi run run: "Alôxydc, Cáuwpa nhỏeuqv, cậxgmgu cózwmp thểuwpa giúybyzp mìjjkfnh đbcjmwxwlt mộrlxqt vémdshuwpay bay tớqlzei Macao khôxydcng?"

~Hếsenpt chưdakuơxmvbng 142~

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.