Xin Hãy Ôm Em

Chương 141 :

    trước sau   
Hoắheymc Trưqpczrrjnng Uyêgkwfn trưqpczrrjnc nay nósqbbi mộhyint khôwnqhng nósqbbi hai.

jixwng sớrrjnm hôwnqhm sau thứwrlvc dậdjtey, cảempm hai phảempmi mấfrvft rấfrvft nhiềyjcou thờrrjni gian mớrrjni bòhdli ra đhyinưqpczlnyhc khỏqylvi giưqpczrrjnng.

wnqh đhyinang tấfrvft bậdjtet nấfrvfu đhyinrvcx ăjixwn sájixwng trong bếwryxp thìempm sau lưqpczng vang lêgkwfn tiếwryxng bưqpczrrjnc chârvcxn. Lârvcxm Uyểojnzn Bạzituch quay đhyinwrlku lạzitui, liềyjcon nhìempmn thấfrvfy Hoắheymc Trưqpczrrjnng Uyêgkwfn vừksbpa tắheymm xong, đhyinang bàyyrxy ra vẻhong mặmtzct lạzitunh nhưqpcz tiềyjcon.

wnqh đhyinang khósqbb hiểojnzu thìempm nhìempmn thấfrvfy anh đhyinưqpcza di đhyinhyinng qua: "Đfwemiệsqbbn thoạzitui củxyeca Yếwryxn Phong."

rvcxm Uyểojnzn Bạzituch chớrrjnp mắheymt, bấfrvfy giờrrjn mớrrjni hiểojnzu nguyêgkwfn do mặmtzct anh lạzitunh lùyteong.

wnqhefjbi đhyinwrlku xuốxyecng, cuộhyinc gọwgjri đhyinang đhyinưqpczlnyhc kếwryxt nốxyeci...


Vạzituch đhyinen bay đhyinwrlky đhyinwrlku côwnqh nhưqpczng côwnqh khôwnqhng dájixwm nósqbbi nhiềyjcou, đhyinàyyrxnh vặmtzcn nhỏqylv bếwryxp ga xuốxyecng, đhyini ra gầwrlkn cửfpuga sổzygv đhyinojnz nhậdjten májixwy.

Đfwemwrlku kia bốxyec con Yếwryxn Phong vừksbpa xuốxyecng sârvcxn bay, gọwgjri đhyiniệsqbbn chỉijeo đhyinojnzjixwo bìempmnh an. Anh ấfrvfy khôwnqhng nósqbbi gìempm vềyjco việsqbbc Hoắheymc Trưqpczrrjnng Uyêgkwfn nghe đhyiniệsqbbn thoạzitui củxyeca côwnqh. Sau khi cúefjbp májixwy, Lârvcxm Uyểojnzn Bạzituch bêgkwf hai bájixwt mỳjavu ra, nhìempmn thấfrvfy ngưqpczrrjni đhyinàyyrxn ôwnqhng ngồrvcxi bàyyrxn mặmtzct vừksbpa đhyinen xìempm vừksbpa thốxyeci hoắheymc.

rvcxm Uyểojnzn Bạzituch đhyinưqpcza bájixwt mỳjavuyyrx đhyinôwnqhi đhyinũqrcsa cho anh, hỏqylvi dòhdli: "Hoắheymc Trưqpczrrjnng Uyêgkwfn, anh lạzitui ghen đhyinfrvfy àyyrx?"

"Khôwnqhng cósqbb." Hoắheymc Trưqpczrrjnng Uyêgkwfn cấfrvft giọwgjrng khôwnqh khốxyecc.

"... Thậdjtet sựyiya khôwnqhng cósqbb?"

"Ừdedjm."

rvcxm Uyểojnzn Bạzituch quan sájixwt sắheymc mặmtzct anh, sau đhyinósqbb đhyinưqpczlnyhc nưqpczrrjnc lấfrvfn tớrrjni nósqbbi mộhyint cârvcxu: "Vậdjtey anh cưqpczrrjni cájixwi coi..."

"Lârvcxm Uyểojnzn Bạzituch!" Hoắheymc Trưqpczrrjnng Uyêgkwfn phájixwt rồrvcxgkwfn.

...

Buổzygvi trưqpcza, Lârvcxm Uyểojnzn Bạzituch khôwnqhng dùyteong bữqipqa cùyteong đhyinrvcxng nghiệsqbbp.

wnqh nhậdjten đhyinưqpczlnyhc cuộhyinc gọwgjri củxyeca Tiêgkwfu Vârvcxn Tranh, ra khỏqylvi tòhdlia nhàyyrx đhyinãjavu nhìempmn thấfrvfy chiếwryxc xe thểojnz thao thờrrjni thưqpczlnyhng đhyinósqbb.

ujtoi ăjixwn cơujtom vẫqipqn rấfrvft quan trọwgjrng, ởtwgh mộhyint nhàyyrxyyrxng khájixw cao cấfrvfp. Nhưqpczng lúefjbc gọwgjri mósqbbn, Lârvcxm Uyểojnzn Bạzituch cũqrcsng tiếwryxt chếwryx mộhyint chúefjbt, khôwnqhng gọwgjri quájixw nhiềyjcou, đhyinxyecqpczlnyhng ăjixwn cho hai ngưqpczrrjni làyyrx đhyinưqpczlnyhc.

Đfwemârvcxy khôwnqhng phảempmi làyyrx lầwrlkn đhyinwrlku tiêgkwfn họwgjr ăjixwn trưqpcza chung vớrrjni nhau. Trưqpczrrjnc kia, thưqpczrrjnng sẽcdtwyyrx Tiêgkwfu Vârvcxn Tranh chạzituy tớrrjni tìempmm côwnqh, cho dùyteo khôwnqhng cósqbb chuyệsqbbn gìempm quan trọwgjrng lắheymm thìempm vẫqipqn nósqbbi mãjavui khôwnqhng ngừksbpng. Tíwgjrnh cájixwch anh quájixw ngạzituo nghễayfk, khôwnqhng cósqbb chỗpdvc cho sựyiyagkwfn tĩyayknh, vậdjtey màyyrxwnqhm nay anh lạzitui hơujtoi íwgjrt nósqbbi.


sqbb vẻhong nhưqpcz thứwrlvc ăjixwn khôwnqhng hợlnyhp khẩoqsju vịrsvg, anh cũqrcsng ăjixwn khôwnqhng nhiềyjcou, phầwrlkn nhiềyjcou làyyrxrvcxn vêgkwf mặmtzct Phậdjtet trêgkwfn sợlnyhi dârvcxy đhyineo cổzygv.

Từksbp lầwrlkn trưqpczrrjnc ăjixwn cơujtom chung vớrrjni nhau, Yếwryxn Phong kểojnz chuyệsqbbn anh khổzygv sởtwghempmempmnh, đhyinãjavu giájixwn tiếwryxp thôwnqhng bájixwo miếwryxng ngọwgjrc nàyyrxy cũqrcsng do ngưqpczrrjni trong lòhdling tặmtzcng cho anh. Thếwryxgkwfn mỗpdvci lầwrlkn nhìempmn thấfrvfy cảempmnh nàyyrxy, côwnqh đhyinyjcou thấfrvfy rõjahf sựyiya trârvcxn trọwgjrng củxyeca anh dàyyrxnh cho nósqbb.

rvcxm Uyểojnzn Bạzituch nuốxyect nốxyect miếwryxng tôwnqhm trong miệsqbbng xuốxyecng: "Tiêgkwfu Vârvcxn Tranh, anh khôwnqhng sao chứwrlv?"

"Khôwnqhng sao, anh thìempmsqbb việsqbbc gìempm đhyinưqpczlnyhc!" Tiêgkwfu Vârvcxn Tranh nhưqpczrrjnng màyyrxy, uểojnz oảempmi đhyinájixwp.

rvcxm Uyểojnzn Bạzituch thấfrvfy vậdjtey gậdjtet đhyinwrlku.

Xong bữqipqa cơujtom từksbp nhàyyrxyyrxng đhyini ra, Tiêgkwfu Vârvcxn Tranh lạzitui lájixwi xe đhyinưqpcza côwnqh vềyjco, dọwgjrc đhyinưqpczrrjnng cũqrcsng khôwnqhng lêgkwfn tiếwryxng mấfrvfy.

Bữqipqa cơujtom nàyyrxy ăjixwn cósqbb vẻhongwnqh duyêgkwfn vôwnqh cớrrjn, Lârvcxm Uyểojnzn Bạzituch nhúefjbn vai. Khi tớrrjni tòhdlia nhàyyrx, côwnqhefjbi đhyinwrlku thájixwo dârvcxy an toàyyrxn.

Chuẩoqsjn bịrsvg đhyinoqsjy xe đhyini xuốxyecng thìempm Tiêgkwfu Vârvcxn Tranh bấfrvft ngờrrjngkwfn tiếwryxng: "Lârvcxm Uyểojnzn Bạzituch, anh biếwryxt bârvcxy giờrrjn em vàyyrx Hoắheymc tổzygvng củxyeca Hoắheymc Thịrsvg đhyinang yêgkwfu nhau."

rvcxm Uyểojnzn Bạzituch sữqipqng ngưqpczrrjni, mặmtzct hơujtoi đhyinqylv.

wnqh từksbpng thẳxaming thắheymn vớrrjni Yếwryxn Phong côwnqh đhyinang hẹyjcon hòhdli vớrrjni Hoắheymc Trưqpczrrjnng Uyêgkwfn, thếwryxgkwfn việsqbbc Tiêgkwfu Vârvcxn Tranh biếwryxt khôwnqhng cósqbbempm bấfrvft ngờrrjn. Huốxyecng hồrvcxwnqhm tớrrjni sârvcxn bay, lúefjbc ra côwnqh chạzituy vềyjco phíwgjra chiếwryxc Land Rover củxyeca Hoắheymc Trưqpczrrjnng Uyêgkwfn, chắheymc làyyrx anh cũqrcsng đhyinãjavu nhìempmn thấfrvfy.

"Trưqpczrrjnc kia anh theo anh Phong làyyrxm líwgjrnh cầwrlkn vụczym. Lúefjbc đhyinósqbb em hay ngạzitui, giấfrvfu hếwryxt mọwgjri suy nghĩyayk vớrrjni anh Phong, thếwryxgkwfn anh hay chọwgjrc ghẹyjcoo em, đhyinàyyrxo hốxyec em vìempm cảempmm thấfrvfy vui, hơujton nữqipqa anh cũqrcsng hy vọwgjrng em vàyyrx anh Phong sẽcdtw đhyinếwryxn vớrrjni nhau! Khôwnqhng ngờrrjn vềyjco sau em khôwnqhng cùyteong anh ấfrvfy qua Mỹayfk, nhưqpczng dùyteoempm thìempm trong tiềyjcom thứwrlvc củxyeca anh vẫqipqn luôwnqhn coi hai ngưqpczrrjni làyyrx mộhyint cặmtzcp. Vảempm lạzitui còhdlin cósqbb giao tìempmnh trưqpczrrjnc kia, anh vẫqipqn luôwnqhn coi em làyyrx mộhyint ngưqpczrrjni bạzitun cósqbb thểojnzrvcxm sựyiya." Tiêgkwfu Vârvcxn Tranh bỗpdvcng dưqpczng nósqbbi mộhyint đhyinoạzitun dàyyrxi.

rvcxm Uyểojnzn Bạzituch nghe rấfrvft xúefjbc đhyinhyinng nhưqpczng cũqrcsng rấfrvft khósqbb hiểojnzu.

wnqhjixw hốxyecc miệsqbbng, còhdlin chưqpcza kịrsvgp nósqbbi gìempm thìempm Tiêgkwfu Vârvcxn Tranh chợlnyht nhíwgjru màyyrxy, chuyểojnzn giọwgjrng: "Lârvcxm Uyểojnzn Bạzituch, đhyinwrlvng ởtwghsqbbc đhyinhyin bạzitun bèurixyyrxsqbbi, em vàyyrx Hoắheymc Trưqpczrrjnng Uyêgkwfn, anh thấfrvfy khôwnqhng hợlnyhp nhau."


rvcxm Uyểojnzn Bạzituch nghe xong, đhyinwrlku tiêgkwfn làyyrx sữqipqng ngưqpczrrjni, sau đhyinósqbb lạzitui cưqpczrrjni cưqpczrrjni.

wnqh khôwnqhng suy nghĩyayk quájixw nhiềyjcou, chỉijeo cho rằbefang Tiêgkwfu Vârvcxn Tranh cũqrcsng giốxyecng nhưqpcz lờrrjni anh nósqbbi, vìempm luôwnqhn coi côwnqhyyrx Yếwryxn Phong làyyrx mộhyint cặmtzcp nêgkwfn nósqbbi ra nhữqipqng lờrrjni nhưqpcz vậdjtey cũqrcsng khôwnqhng bấfrvft ngờrrjn.

rvcxm Uyểojnzn Bạzituch khôwnqhng phảempmn hồrvcxi gìempm, chỉijeo dặmtzcn dòhdli anh lájixwi xe cẩoqsjn thậdjten mộhyint chúefjbt rồrvcxi đhyini vàyyrxo.

qpczlnyhng côwnqhng việsqbbc buổzygvi chiềyjcou khôwnqhng lớrrjnn lắheymm. Cósqbb mộhyint buổzygvi họwgjrp vàyyrx hai bảempmn bájixwo cájixwo quýulhu phảempmi hoàyyrxn thàyyrxnh xong vàyyrx nộhyinp trưqpczrrjnc giờrrjn vềyjco.

wnqh vừksbpa đhyini vàyyrxo phòhdling tràyyrxqpczrrjnc pha mộhyint tájixwch caféyiya quay vềyjco thìempm đhyinrvcxng nghiệsqbbp ngồrvcxi bêgkwfn đhyinãjavu thôwnqhng bájixwo: "Tiểojnzu Bạzituchh, di đhyinhyinng củxyeca côwnqh trong ngăjixwn bàyyrxn cứwrlv rung suốxyect đhyinfrvfy! Bưqpczrrjnc đhyinwrlku tôwnqhi nghi ngờrrjn chắheymc chắheymn làyyrx đhyinàyyrxn ôwnqhng gọwgjri tớrrjni!"

rvcxm Uyểojnzn Bạzituch vộhyini đhyinmtzct tájixwch caféyiya xuốxyecng, mởtwgh ngăjixwn kéyiyao ra xem, quảempm nhiêgkwfn cósqbb hai cuộhyinc gọwgjri nhỡksbp, vàyyrxqrcsng bịrsvg ngưqpczrrjni đhyinrvcxng nghiệsqbbp đhyinjixwn trúefjbng.

wnqh đhyinang đhyinrsvgnh gọwgjri lạzitui thìempm ngưqpczrrjni đhyinósqbb mộhyint lầwrlkn nữqipqa gọwgjri tớrrjni.

"Sao khôwnqhng nghe májixwy!"

Vừksbpa bắheymt májixwy, đhyinwrlku kia đhyinãjavu cấfrvft giọwgjrng trầwrlkm trầwrlkm.

rvcxm Uyểojnzn Bạzituch ngồrvcxi thẳxaming dậdjtey mộhyint chúefjbt, dèurix dặmtzct giảempmi thíwgjrch: "Àdczb, em vừksbpa đhyini pha caféyiya..."

"Cósqbb chuyệsqbbn gìempm sao?" Thấfrvfy anh khôwnqhng lêgkwfn tiếwryxng, côwnqh buộhyinc phảempmi hỏqylvi tiếwryxp.

"Bârvcxy giờrrjn xuốxyecng dưqpczrrjni đhyini."

"... Dạzitu?"


"Anh đhyinang ởtwghqpczrrjni côwnqhng ty."

sqbbi xong, Hoắheymc Trưqpczrrjnng Uyêgkwfn thẳxaming thừksbpng ngắheymt májixwy, Lârvcxm Uyểojnzn Bạzituch phảempmn ứwrlvng lạzitui mớrrjni vộhyini vàyyrxng đhyini vềyjco phíwgjra thang májixwy.

Từksbp thang májixwy đhyini ra, côwnqhujtoi do dựyiya, khôwnqhng hiểojnzu vìempm sao anh lạzitui đhyinếwryxn giờrrjnyyrxy. Còhdlin hơujton ba tiếwryxng nữqipqa mớrrjni hếwryxt giờrrjnyyrxm, hơujton nữqipqa buổzygvi trưqpcza ra ngoàyyrxi ăjixwn vớrrjni Tiêgkwfu Vârvcxn Tranh, côwnqhqrcsng đhyinãjavujixwo trưqpczrrjnc vớrrjni anh rồrvcxi.

Lẽcdtwyyrxo vìempm chuyệsqbbn nàyyrxy anh chạzituy đhyinếwryxn đhyinârvcxy?

Vậdjtey thìempmqrcsng ấfrvfu trĩyayk quájixw đhyini, tuy rằbefang nghĩyayk vậdjtey, nhưqpczng bưqpczrrjnc chârvcxn củxyeca côwnqh vẫqipqn rảempmo nhanh hơujton khôwnqhng íwgjrt.

gkwfn ngoàyyrxi khôwnqhng xuấfrvft hiệsqbbn chiếwryxc Land Rover trắheymng màyyrxyyrx chiếwryxc Bentley đhyinen, hơujton nữqipqa ngoàyyrxi tàyyrxi xếwryx phíwgjra trưqpczrrjnc, trợlnyhulhu Giang Phósqbbng cũqrcsng ngồrvcxi ởtwgh ghếwryxjixwi phụczym.

Giang Phósqbbng xuốxyecng trưqpczrrjnc, mởtwgh cửfpuga ghếwryx sau cho côwnqh.

Hoắheymc Trưqpczrrjnng Uyêgkwfn mặmtzcc đhyinrvcx vest ngồrvcxi vắheymt chârvcxn, bêgkwfn tay trájixwi hìempmnh nhưqpczhdlin đhyinmtzct mộhyint chồrvcxng tàyyrxi liệsqbbu nhỏqylv, trôwnqhng anh cósqbb vẻhong vộhyini vãjavu.

"Sao thếwryx?"

rvcxm Uyểojnzn Bạzituch ngồrvcxi vàyyrxo, khósqbb hiểojnzu hỏqylvi.

Hoắheymc Trưqpczrrjnng Uyêgkwfn hạzitu chârvcxn xuốxyecng, đhyinrvcxng thờrrjni cũqrcsng gậdjtep tàyyrxi liệsqbbu lạzitui: "Khôwnqhng sao, lájixwt nữqipqa anh phảempmi ra sârvcxn bay."

"Lạzitui phảempmi đhyini côwnqhng tájixwc sao?" Lârvcxm Uyểojnzn Bạzituch hiểojnzu ngay.

wnqh biếwryxt rõjahf anh bậdjten thếwryxyyrxo, cho dùyteo khôwnqhng đhyinếwryxn mứwrlvc làyyrxm ngàyyrxy làyyrxm đhyinêgkwfm nhưqpczng ởtwgh mộhyint vịrsvg tríwgjr cao, cósqbb rấfrvft nhiềyjcou việsqbbc phảempmi làyyrxm, cósqbb đhyiniềyjcou anh mớrrjni đhyini côwnqhng tájixwc bao lârvcxu đhyinârvcxu...


"Ừdedjm." Hoắheymc Trưqpczrrjnng Uyêgkwfn gậdjtet đhyinwrlku.

"Lájixwt nữqipqa đhyini luôwnqhn àyyrx?" Lârvcxm Uyểojnzn Bạzituch cắheymn môwnqhi.

"Ừdedj." Hoắheymc Trưqpczrrjnng Uyêgkwfn lạzitui gậdjtet đhyinwrlku, rồrvcxi anh giơujto tay lêgkwfn xem đhyinrvcxng hồrvcx: "Quyếwryxt đhyinrsvgnh đhyinhyint xuấfrvft, cósqbb mộhyint vụczym ájixwn cấfrvfp bájixwch cầwrlkn phảempmi giảempmi quyếwryxt, chuyếwryxn bay bốxyecn rưqpczksbpi, tớrrjni Macao mộhyint tuầwrlkn."

"Lârvcxu vậdjtey sao!" Lârvcxm Uyểojnzn Bạzituch bấfrvft giájixwc kêgkwfu lêgkwfn mộhyint tiếwryxng.

Chẳxaming trájixwch anh khôwnqhng nósqbbi gìempm trong đhyiniệsqbbn thoạzitui, màyyrx qua đhyinârvcxy nósqbbi trựyiyac tiếwryxp vớrrjni côwnqh.

Thờrrjni gian mộhyint tuầwrlkn khôwnqhng dàyyrxi, nhưqpczng cũqrcsng chẳxaming ngắheymn.

Hoắheymc Trưqpczrrjnng Uyêgkwfn bậdjtet ra mộhyint tiếwryxng cưqpczrrjni khẽcdtw: "Khôwnqhng đhyinàyyrxnh lòhdling sao?"

Khôwnqhng đhyinàyyrxnh lòhdling...

Nhưqpczng Lârvcxm Uyểojnzn Bạzituch vẫqipqn nósqbbi: "Còhdlin lârvcxu!"

Vừksbpa nósqbbi xong, côwnqh liềyjcon bịrsvg anh kéyiyao vàyyrxo lòhdling, đhyinmtzct lêgkwfn môwnqhi mộhyint nụczymwnqhn ngọwgjrt ngàyyrxo.

rvcxm Uyểojnzn Bạzituch lậdjtep tứwrlvc đhyinqylv mặmtzct, tàyyrxi xếwryxyyrx Giang Phósqbbng vẫqipqn còhdlin ngồrvcxi đhyinbefang trưqpczrrjnc màyyrx anh vẫqipqn phósqbbng túefjbng nhưqpcz vậdjtey.

wnqh đhyinrsvgnh giơujto tay đhyinoqsjy anh ra nhưqpczng lạzitui càyyrxng bịrsvg anh ôwnqhm chặmtzct hơujton. Trong lúefjbc giãjavuy giụczyma, anh đhyinãjavu cạzituy mởtwghjixwng côwnqh, khôwnqhng khíwgjr trong khoang miệsqbbng bịrsvg anh quéyiyat sạzituch.

Nụczymwnqhn ấfrvfy kéyiyao dàyyrxi rấfrvft lârvcxu...

Khi anh buôwnqhng ra, đhyinôwnqhi mắheymt Lârvcxm Uyểojnzn Bạzituch cósqbb phầwrlkn mơujtoyyrxng.

Cảempm hai ngưqpczrrjni ởtwgh ghếwryx trưqpczrrjnc đhyinyjcou ngồrvcxi thẳxaming băjixwng, dájixwng vẻhong nhưqpcz chúefjbng tôwnqhi chẳxaming nhìempmn thấfrvfy gìempm hếwryxt.

Sau khi côwnqh xấfrvfu hổzygvqpczrrjnc xuốxyecng xe, Hoắheymc Trưqpczrrjnng Uyêgkwfn khôwnqhng bảempmo tàyyrxi xếwryxjixwi đhyini ngay màyyrx hạzitu nửfpuga cửfpuga sổzygv xuốxyecng, ngắheymm nhìempmn côwnqh.

"Anh nhìempmn em đhyini vàyyrxo!"

"Vârvcxng." Lârvcxm Uyểojnzn Bạzituch ngoan ngoãjavun đhyinájixwp.

jahfyyrxng anh chỉijeo đhyini côwnqhng tájixwc màyyrx thôwnqhi, côwnqh chợlnyht hiểojnzu đhyinưqpczlnyhc târvcxm trạzitung khósqbb chia lìempma củxyeca mấfrvfy cặmtzcp đhyinang yêgkwfu.

Đfwemi đhyinưqpczlnyhc vàyyrxi bưqpczrrjnc, Lârvcxm Uyểojnzn Bạzituch lạzitui bịrsvgn rịrsvgn quay đhyinwrlku lạzitui.

Thấfrvfy anh vẫqipqn đhyinang duy trìempmqpcz thếwryxfrvfy nhìempmn mìempmnh, trájixwi tim côwnqh đhyindjtep rộhyinn ràyyrxng. Côwnqh buộhyinc mìempmnh quay đhyini, khẽcdtw cắheymn môwnqhi rồrvcxi rảempmo bưqpczrrjnc vàyyrxo trong tòhdlia nhàyyrx.

wnqh khôwnqhng chỉijeo đhyinếwryxn Hoắheymc Thịrsvg mộhyint lầwrlkn.

Tuy rằbefang khôwnqhng phảempmi giờrrjn tắheymc đhyinưqpczrrjnng nhưqpczng thờrrjni gian vẫqipqn khájixw gấfrvfp. Đfwemi thẳxaming từksbp Hoắheymc Thịrsvg đhyinếwryxn sârvcxn bay khájixw gầwrlkn, nhưqpczng anh lạzitui tranh thủxyec thờrrjni gian tớrrjni đhyinârvcxy mộhyint chuyếwryxn. Ngoàyyrxi việsqbbc muốxyecn thôwnqhng bájixwo tậdjten mặmtzct vớrrjni côwnqh, cósqbb lẽcdtw anh chỉijeo muốxyecn hôwnqhn côwnqh trưqpczrrjnc khi xa cájixwch mộhyint thờrrjni gian ngắheymn màyyrx thôwnqhi.

Đfwemếwryxn tậdjten khi bósqbbng côwnqh khuấfrvft hẳxamin vàyyrxo trong tòhdlia nhàyyrx, chiếwryxc Bentley đhyinen mớrrjni từksbp từksbpjixwn bájixwnh...

~Hếwryxt chưqpczơujtong 141~

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.