Xin Hãy Ôm Em

Chương 139 :

    trước sau   
luiv lẽzuzahihjydjyypxei phúchast, hoặiunic lâyoryu hơrychn nữxbiia...

Khi Lâyorym Uyểbpgfn Bạrdhhch ngẩavelng lêzpeyn, đmvwamllbu óluivc vẫqpgsn còchasn mơrychhihjng.

Tớhihji bâyoryy giờypxeqqwi vẫqpgsn khôqqwing dáigfim tin, mìgarfnh lạrdhhi dáigfim to gan lớhihjn mậzuzat làhihjm chuyệwznmn nhưydjy vậzuzay. Ban nãpsuuy trêzpeyn đmvwazuzanh đmvwamllbu vọjewyng xuốmvwang âyorym thanh bậzuzat ra từnvkj cổrych họjewyng anh, côqqwi hồiunii tưydjyzpeyng lạrdhhi vẫqpgsn cảqkoqm thấyzbcy cảqkoq tráigfii tim nóluivng bừnvkjng lêzpeyn.

Trong miệwznmng ngậzuzap đmvwamllby mùbxnni vịpsuu củbxnna anh, mãpsuui khôqqwing thểbpgf tan đmvwai.

Xấyzbcu hổrych khôqqwing tưydjyzpeyng đmvwaưydjyhngvc, Lâyorym Uyểbpgfn Bạrdhhch cuốmvwang quýwirut kéqkoqo chiếfkrzc khăsxden tắtpoqm giậzuzat xuốmvwang ban nãpsuuy lêzpeyn, đmvwatpoqp lạrdhhi vàhihjo hôqqwing anh rồiunii cóluiv ýwiru đmvwapsuunh chạrdhhy trốmvwan.

Nhưydjyng sao côqqwiluiv thểbpgf đmvwaưydjyhngvc nhưydjy ýwiru, mộgsmht cáigfinh tay đmvwaãpsuu kịpsuup thờypxei giữxbii chặiunit côqqwi lạrdhhi.


Chỉzuza trong khoảqkoqnh khắtpoqc, côqqwi đmvwaãpsuu bịpsuu bếfkrz ngồiunii lêzpeyn đmvwaùbxnni anh, toàhihjn bộgsmhhihj mộgsmht sứwznmc mạrdhhnh kìgarfm kẹrychp. Côqqwi hoảqkoqng loạrdhhn ngẩavelng đmvwamllbu, đmvwazuzap mắtpoqt vàhihjo làhihj áigfinh nhìgarfn u tốmvwai ấyzbcy. Bấyzbcy giờypxeqqwi mớhihji bàhihjng hoàhihjng pháigfit hiệwznmn ra trong đmvwaóluiv toàhihjn làhihjluivng dữxbii, dưydjyypxeng nhưydjy anh vẫqpgsn còchasn đmvwaang đmvwatpoqm chìgarfm trong dưydjy âyorym củbxnna sựbpgfvmiwch tìgarfnh.

yorym Uyểbpgfn Bạrdhhch run rẩavely néqkoq tráigfinh nhưydjyng nhanh chóluivng bịpsuu anh giữxbii chặiunit lấyzbcy cằypxem, éqkoqp côqqwi nhìgarfn vàhihjo mắtpoqt mìgarfnh.

"Dáigfim làhihjm khôqqwing dáigfim chịpsuuu?"

Giọjewyng nóluivi hơrychi khàhihjn, Lâyorym Uyểbpgfn Bạrdhhch bốmvwai rốmvwai: "Em..."

"Ai dạrdhhy em?" Hoắtpoqc Trưydjyypxeng Uyêzpeyn nheo mắtpoqt lạrdhhi.

tqye..." Côqqwiyzbcp úchasng.

"Tiểbpgfu yêzpeyu tinh!" Hoắtpoqc Trưydjyypxeng Uyêzpeyn bấyzbct ngờypxe mắtpoqng mộgsmht câyoryu rồiunii thu chặiunit cáigfinh tay đmvwaiunit trêzpeyn eo côqqwi lạrdhhi: "Lạrdhhi dáigfim dỗndhc đmvwaàhihjn ôqqwing bằypxeng cáigfich nàhihjy àhihj? Hm?"

Đigfiãpsuuhihjm rồiunii khôqqwing thểbpgf chốmvwai cãpsuui, Lâyorym Uyểbpgfn Bạrdhhch đmvwaàhihjnh bấyzbcm bụlcryng hỏwaiui: "Hoắtpoqc Trưydjyypxeng Uyêzpeyn, vậzuzay anh... rốmvwat cuộgsmhc đmvwaãpsuu nguôqqwii giậzuzan chưydjya?"

Hoắtpoqc Trưydjyypxeng Uyêzpeyn khôqqwing lêzpeyn tiếfkrzng, nhưydjyng áigfinh mắtpoqt rõxxcehihjng đmvwaãpsuu tốmvwai đmvwai nhiềavelu.

yorym Uyểbpgfn Bạrdhhch cóluiv phầmllbn bốmvwai rốmvwai, cảqkoq ngưydjyypxei bấyzbct ngờypxe mấyzbct đmvwai sứwznmc nặiuning mãpsuunh liệwznmt, côqqwi bịpsuu anh bếfkrz thẳbxnnng lêzpeyn đmvwai vềavel phívmiwa giưydjyypxeng.

Gầmllbn nhưydjy chỉzuzahihji ba bưydjyhihjc châyoryn, họjewy đmvwaãpsuu ngãpsuu xuốmvwang giưydjyypxeng.

Hoắtpoqc Trưydjyypxeng Uyêzpeyn mộgsmht tay nâyoryng mặiunit côqqwizpeyn hôqqwin. Giữxbiia lúchasc môqqwii lưydjykpqki đmvwaan càhihji, anh cấyzbct giọjewyng trầmllbm trầmllbm: "Muốmvwan khiếfkrzn anh nguôqqwii giậzuzan, láigfit nữxbiia em phảqkoqi báigfin sứwznmc mộgsmht chúchast!"

Nguôqqwii giậzuzan ưydjy?


yoryy giờypxe anh khôqqwing nhữxbiing hếfkrzt giậzuzan, còchasn rấyzbct hưydjyng phấyzbcn.

Trong âyorym thanh xéqkoqchasi bao cao su xen lẫqpgsn tiếfkrzng thởzpey dốmvwac củbxnna hai ngưydjyypxei nam nữxbii...

...

Buổrychi trưydjya, đmvwaa sốmvwa mọjewyi ngưydjyypxei đmvwaavelu tớhihji phòchasng tràhihjydjyhihjc.

yorym Uyểbpgfn Bạrdhhch chốmvwang tay lêzpeyn máigfi, màhihjn hìgarfnh máigfiy tívmiwnh đmvwaen ngòchasm soi rõxxceqkoqt mặiunit bứwznmt rứwznmt củbxnna côqqwi.

qqwi cầmllbm chiếfkrzc di đmvwagsmhng vẫqpgsn chưydjya đmvwaúchast vàhihjo ngăsxden kéqkoqo lêzpeyn, gọjewyi vàhihjo mộgsmht sốmvwa. Đigfimllbu kia bắtpoqt máigfiy rấyzbct nhanh, trạrdhhng tháigfii nhẹrych nhõxxcem kháigfic hẳbxnnn vớhihji côqqwi. Cóluiv thểbpgf nghe thấyzbcy tiếfkrzng lậzuzat giởzpeyhihji liệwznmu vàhihj tiếfkrzng búchast kýwiruzpeyn lêzpeyn giấyzbcy sộgsmht soạrdhht.

chasc nàhihjy đmvwaãpsuuhihj giờypxe nghỉzuza trưydjya màhihj anh vẫqpgsn chưydjya rảqkoqnh.

Đigfiwznmng trêzpeyn cao phảqkoqi chịpsuuu đmvwaưydjyhngvc giáigfi lạrdhhnh, Lâyorym Uyểbpgfn Bạrdhhch thậzuzam chívmiwchasn tưydjyzpeyng tưydjyhngvng đmvwaưydjyhngvc dáigfing vẻvwbv củbxnna anh: Ngồiunii trêzpeyn chiếfkrzc ghếfkrz tựbpgfa, mộgsmht tay cầmllbm đmvwaiệwznmn thoạrdhhi, mộgsmht tay cầmllbm búchast mựbpgfc kýwiruzpeyn, côqqwi chợhngvt đmvwaau lòchasng.

"Nhớhihj anh àhihj?"

Giọjewyng nam trầmllbm đmvwagsmht ngộgsmht vọjewyng tớhihji.

Cho dùbxnnigfich nhau đmvwaưydjyypxeng truyềaveln đmvwaiệwznmn thoạrdhhi, Hoắtpoqc Trưydjyypxeng Uyêzpeyn vẫqpgsn cóluiv thểbpgf nhẹrych nhàhihjng chọjewyc đmvwaưydjyhngvc côqqwi.

"Còchasn lâyoryu!" Lâyorym Uyểbpgfn Bạrdhhch vộgsmhi che loa đmvwai, cũcioing may mấyzbcy đmvwaiuning nghiệwznmp bàhihjigfim xung quanh khôqqwing cóluiv mặiunit. Côqqwi đmvwawaiu mặiunit giảqkoqi thívmiwch: "Em cóluiv chuyệwznmn muốmvwan nóluivi vớhihji anh..."

"Ừxbii." Hoắtpoqc Trưydjyypxeng Uyêzpeyn khẽzuza đmvwaáigfip.


"Ban nãpsuuy anh Yếfkrzn Phong gọjewyi đmvwaiệwznmn thoạrdhhi cho em..." Lâyorym Uyểbpgfn Bạrdhhch bắtpoqt đmvwamllbu lêzpeyn tiếfkrzng vẻvwbv thăsxdem dòchas.

"Lạrdhhi phảqkoqi đmvwai gặiunip anh ta?" Còchasn chưydjya đmvwahngvi côqqwiluivi hếfkrzt câyoryu, đmvwamllbu kia đmvwaãpsuu hỏwaiui thẳbxnnng.

"Vâyoryng..." Lâyorym Uyểbpgfn Bạrdhhch thàhihjnh thậzuzat đmvwaáigfip: "Àtqye, vìgarf em đmvwaãpsuu hứwznma vớhihji anh, lầmllbn sau nếfkrzu cóluiv hẹrychn hai anh ấyzbcy, em nhấyzbct đmvwapsuunh sẽzuza hỏwaiui ýwiru kiếfkrzn anh trưydjyhihjc."

Chủbxnn yếfkrzu làhihjgarfqqwi sợhngv chọjewyc giậzuzan anh.

Dỗndhc đmvwaàhihjn ôqqwing vui tuyệwznmt đmvwamvwai làhihj chuyệwznmn khóluiv nhấyzbct thiêzpeyn hạrdhh. Lầmllbn trưydjyhihjc côqqwi phảqkoqi tốmvwan rấyzbct nhiềavelu sứwznmc mớhihji dỗndhc đmvwaưydjyhngvc anh. Hơrychn nữxbiia việwznmc ấyzbcy côqqwicioing khôqqwing muốmvwan làhihjm lạrdhhi lầmllbn thứwznm hai nữxbiia. Khôqqwing đmvwaúchasng, khôqqwing thểbpgfhihjm lạrdhhi cảqkoq đmvwaypxei nàhihjy!

Quảqkoq thựbpgfc xấyzbcu hổrych!

"Khôqqwing cho phéqkoqp!" Hoắtpoqc Trưydjyypxeng Uyêzpeyn trầmllbm giọjewyng, câyoryy búchast trong tay chợhngvt dựbpgfng lạrdhhi.

yorym Uyểbpgfn Bạrdhhch cắtpoqn môqqwii, cóluiv chúchast khóluiv xửpsuu, cốmvwa gắtpoqng nóluivi tiếfkrzp: "Anh Yếfkrzn Phong bay chuyếfkrzn chậzuzap tốmvwai, em chỉzuza đmvwai tiễnhnsn thôqqwii, chẳbxnnng làhihj sẽzuza vềavel rấyzbct nhanh..."

"Anh ta quay vềavel New York?" Nghe xong, Hoắtpoqc Trưydjyypxeng Uyêzpeyn kháigfi ngạrdhhc nhiêzpeyn.

"Vâyoryng!"

"Thằypxeng béqkoqcioing đmvwai theo?"

"Ừxbiim."

yorym Uyểbpgfn Bạrdhhch nắtpoqm chặiunit di đmvwagsmhng, còchasn muốmvwan lan man thêzpeym vàhihji câyoryu nhưydjyng đmvwamllbu kia bấyzbct ngờypxezpeyn tiếfkrzng: "Anh biếfkrzt rồiunii, em cóluiv thểbpgf đmvwai."


Ngàhihjy sau đmvwaóluiv, hìgarfnh nhưydjyluiv ngưydjyypxei gõxxce cửpsuua đmvwai vàhihjo báigfio cáigfio côqqwing việwznmc, anh nóluivi mộgsmht câyoryu "Anh bậzuzan rồiunii" sau đmvwaóluivchasp máigfiy.

yorym Uyểbpgfn Bạrdhhch ngẩaveln ngưydjyypxei nhìgarfn màhihjn hìgarfnh di đmvwagsmhng.

Trởzpey mặiunit trưydjyhihjc sau cũcioing nhanh quáigfi đmvwayzbcy...

Đigfiưydjyhngvc sựbpgf cho phéqkoqp củbxnna Hoắtpoqc Trưydjyypxeng Uyêzpeyn, sau khi tan ca, Lâyorym Uyểbpgfn Bạrdhhch ngồiunii taxi tớhihji sâyoryn bay.

Khi côqqwi đmvwaếfkrzn nơrychi, bốmvwa con Yếfkrzn Phong đmvwaãpsuu check-in xong, Tiêzpeyu Vâyoryn Tranh cũcioing đmvwawznmng mộgsmht bêzpeyn, cóluiv vẻvwbv đmvwaang nóluivi lờypxei tạrdhhm biệwznmt.

Thấyzbcy côqqwi đmvwai tớhihji, họjewy đmvwaavelu dừnvkjng lạrdhhi cùbxnnng lúchasc.

Yếfkrzn Phong khẽzuza thởzpeyhihji: "Anh vốmvwan còchasn đmvwapsuunh dẫqpgsn Châyoryu Châyoryu vềavelydjyhihjc ởzpey mộgsmht thờypxei gian, khôqqwing ngờypxe gia đmvwaìgarfnh bỗndhcng nhiêzpeyn cóluiv ngưydjyypxei đmvwarych bệwznmnh. Ôrychng muốmvwan gặiunip cháigfiu nộgsmhi, khôqqwing còchasn cáigfich nàhihjo kháigfic, đmvwaàhihjnh phảqkoqi vềavel ngay!"

yorym Uyểbpgfn Bạrdhhch gậzuzat đmvwamllbu. Từnvkj trưydjyhihjc đmvwaóluiv khi Yếfkrzn Phong chuyểbpgfn trọjewyng tâyorym sang Mỹiuni, cảqkoq nhàhihj anh cũcioing di dâyoryn sang đmvwaóluiv theo.

Thằypxeng béqkoqydjyng đmvwaeo túchasi sáigfich buồiunin rầmllbu, chạrdhhy qua nắtpoqm lấyzbcy tay côqqwi lắtpoqc lắtpoqc: "Tiểbpgfu Bạrdhhch, cháigfiu sẽzuza quay lạrdhhi thăsxdem côqqwi sớhihjm thôqqwii, côqqwi đmvwanvkjng quêzpeyn nhớhihj cháigfiu mỗndhci ngàhihjy nhéqkoq!"

igfiưydjyhngvc, côqqwi sẽzuza nhớhihj cháigfiu, ngàhihjy nàhihjo cũcioing nhớhihj!" Lâyorym Uyểbpgfn Bạrdhhch mỉzuzam cưydjyypxei hứwznma hẹrychn.

Yếfkrzn Phong nhìgarfn côqqwi, trong áigfinh mắtpoqt nhưydjy chấyzbct chứwznma ngàhihjn vạrdhhn lờypxei muốmvwan nóluivi, cuốmvwai cùbxnnng chỉzuza đmvwaúchasc kếfkrzt thàhihjnh mộgsmht câyoryu: "Tiểbpgfu Uyểbpgfn, nhớhihjhihjluiv bấyzbct kỳnnzl chuyệwznmn gìgarfcioing gọjewyi đmvwaiệwznmn thoạrdhhi cho anh nhéqkoq!"

"Vâyoryng." Lâyorym Uyểbpgfn Bạrdhhch gậzuzat đmvwamllbu.

Họjewyluivi chuyệwznmn thêzpeym mấyzbcy câyoryu thìgarf loa thôqqwing báigfio bắtpoqt đmvwamllbu nhắtpoqc nhởzpey chuyếfkrzn bay.


"Khôqqwing còchasn sớhihjm nữxbiia, bọjewyn anh phảqkoqi qua cửpsuua kiểbpgfm tra an ninh đmvwaâyoryy!" Yếfkrzn Phong nhìgarfn lêzpeyn màhihjn hìgarfnh đmvwaiệwznmn tửpsuu, sau đmvwaóluiv khôqqwing quêzpeyn dặiunin dòchas: "Vâyoryn Tranh, giúchasp anh đmvwaưydjya Tiểbpgfu Uyểbpgfn vềavel nhéqkoq!"

"Anh yêzpeyn tâyorym!" Tiêzpeyu Vâyoryn Tranh đmvwaiuning ýwiru.

Hai ngưydjyypxei họjewy nhìgarfn mãpsuui cho đmvwaếfkrzn khi hai bốmvwa con Yếfkrzn Phong qua cửpsuua kiểbpgfm tra an ninh, vẫqpgsy tay tạrdhhm biệwznmt rồiunii mớhihji rờypxei đmvwai.

Vừnvkja ra khỏwaiui đmvwardhhi sảqkoqnh sâyoryn bay, Tiêzpeyu Vâyoryn Tranh bỗndhcng gọjewyi côqqwi mộgsmht tiếfkrzng.

"Lâyorym Uyểbpgfn Bạrdhhch."

yorym Uyểbpgfn Bạrdhhch cóluiv phầmllbn khóluiv hiểbpgfu: "Sao thếfkrzrdhh?"

qqwim nay côqqwi vừnvkja đmvwaếfkrzn đmvwaãpsuu pháigfit hiệwznmn sựbpgf kháigfic lạrdhh củbxnna anh ấyzbcy, anh ấyzbcy cứwznm nhívmiwu màhihjy suốmvwat khôqqwing biếfkrzt đmvwaang suy nghĩcioi chuyệwznmn gìgarf. Lúchasc nàhihjy biểbpgfu cảqkoqm anh ấyzbcy nhìgarfn côqqwicioing cóluiv phầmllbn nghiêzpeym nghịpsuu, nhưydjyluiv lờypxei muốmvwan nóluivi vậzuzay.

"Anh nghe anh Phong nóluivi, em vàhihj Hoắtpoqc tổrychng củbxnna Hoắtpoqc Thịpsuu..."

yorym Uyểbpgfn Bạrdhhch đmvwaang nghe thìgarf bỗndhcng nhiêzpeyn áigfinh mắtpoqt quéqkoqt phảqkoqi thứwznmgarf đmvwaóluiv.

qqwiqqwi thứwznmc nhìgarfn qua, mởzpey to mắtpoqt cóluiv phầmllbn kinh ngạrdhhc, nhưydjy khôqqwing dáigfim tin.

Nuốmvwat nưydjyhihjc bọjewyt, tâyorym tưydjyqqwi đmvwaãpsuu bay đmvwai xa. Lâyorym Uyểbpgfn Bạrdhhch cầmllbm chặiunit túchasi xáigfich vộgsmhi vàhihjng nóluivi: "Àtqye, em xin lỗndhci, em bỗndhcng nhiêzpeyn cóluiv chúchast chuyệwznmn. Tiêzpeyu Vâyoryn Tranh, láigfit nữxbiia anh cứwznm tựbpgf vềavel đmvwai ạrdhh!"

luivi xong, côqqwizuzan rảqkoqo bưydjyhihjc chạrdhhy vềavel mộgsmht phívmiwa nàhihjo đmvwaóluiv.

ydjyu lưydjyhngvng ngưydjyypxei vàhihj xe bêzpeyn ngoàhihji đmvwardhhi sảqkoqnh sâyoryn bay làhihj rấyzbct lớhihjn. Lâyorym Uyểbpgfn Bạrdhhch rảqkoqo bưydjyhihjc đmvwai, chiếfkrzc xe Land Rover màhihju trắtpoqng hoàhihjn toàhihjn lọjewyt vàhihjo tầmllbm mắtpoqt.

Xe khôqqwing tắtpoqt máigfiy, qua kívmiwnh chắtpoqn gióluivluiv thểbpgf nhìgarfn rõxxceydjyơrychng mặiunit cưydjyơrychng nghịpsuu. Trong tay anh kẹrychp đmvwaiếfkrzu thuốmvwac, cùbxnnng vớhihji đmvwagsmhng táigfic nhảqkoq khóluivi củbxnna anh, làhihjn khóluivi trắtpoqng cũcioing từnvkj từnvkj bay lêzpeyn.

Đigfiúchasng làhihj anh thậzuzat!

Ban nãpsuuy côqqwichasn tưydjyzpeyng mìgarfnh nhìgarfn nhầmllbm!

Nhịpsuup tim đmvwazuzap nhanh hẳbxnnn lêzpeyn, Lâyorym Uyểbpgfn Bạrdhhch đmvwai qua kéqkoqo cửpsuua xe, ngơrych ngẩaveln nhìgarfn ngưydjyypxei đmvwaàhihjn ôqqwing ngồiunii trong xe ghếfkrzigfii.

Hoắtpoqc Trưydjyypxeng Uyêzpeyn phóluivng áigfinh mắtpoqt qua, ngữxbii khívmiw uểbpgf oảqkoqi: "Tiễnhnsn xong rồiunii sao?"

"Vâyoryng..."

yorym Uyểbpgfn Bạrdhhch gậzuzat đmvwamllbu, khôqqwing thểbpgf rờypxei mắtpoqt khỏwaiui anh: "Hoắtpoqc Trưydjyypxeng Uyêzpeyn, sao anh lạrdhhi tớhihji đmvwaâyoryy?"

tqye, vừnvkja hay cóluiv mộgsmht vịpsuu kháigfich hàhihjng phảqkoqi tiễnhnsn." Hoắtpoqc Trưydjyypxeng Uyêzpeyn gạrdhht tàhihjn thuốmvwac.

Nghe vậzuzay, Lâyorym Uyểbpgfn Bạrdhhch bấyzbct giáigfic mívmiwm môqqwii.

yoryu nóluivi nàhihjy khôqqwing cóluiv quáigfi nhiềavelu sứwznmc thuyếfkrzt phụlcryc. Mộgsmht sếfkrzp lớhihjn nhưydjy anh khôqqwing thểbpgfhihjm mộgsmht việwznmc nhỏwaiu nhưydjy vậzuzay, hơrychn nữxbiia cho dùbxnnhihj chuyệwznmn côqqwing, bêzpeyn cạrdhhnh anh cũcioing còchasn sựbpgf tồiunin tạrdhhi củbxnna trợhngvwiru Giang Phóluivng.

Nghĩcioi tớhihji chuyệwznmn mìgarfnh ra sâyoryn bay tiễnhnsn bốmvwa con Yếfkrzn Phong, hàhihjnh đmvwagsmhng củbxnna anh càhihjng giốmvwang nhưydjy đmvwaang theo dõxxcei...

ydjyypxeng nhưydjy bịpsuuqqwi nhìgarfn chăsxdem chúchaspsuui, Hoắtpoqc Trưydjyypxeng Uyêzpeyn nhívmiwu màhihjy: "Nhìgarfn gìgarf chứwznm!"

yorym Uyểbpgfn Bạrdhhch thoáigfing thấyzbcy chúchast gưydjyhngvng gạrdhho áigfinh lêzpeyn trong đmvwaôqqwii mắtpoqt anh, lạrdhhi càhihjng chắtpoqc chắtpoqn suy nghĩcioi củbxnna mìgarfnh.

Tuy rằypxeng cảqkoqm thấyzbcy anh ấyzbcu trĩcioi, nhưydjyng trong lòchasng lạrdhhi nhưydjyluiv ai đmvwaáigfinh đmvwarych mộgsmht hũcioi mậzuzat vậzuzay.

Nắtpoqm chắtpoqc dâyoryy an toàhihjn trong tay, côqqwi khôqqwing càhihji ngay lậzuzap tứwznmc, màhihj đmvwagsmht ngộgsmht rưydjyhihjn ngưydjyypxei vềavel phívmiwa anh. Mộgsmht tiếfkrzng "chụlcryt" rấyzbct khẽzuza vang lêzpeyn trong khoang xe. Côqqwi chỉzuzaqqwin lêzpeyn khóluive miệwznmng nhưydjy chuồiunin chuồiunin đmvwardhhp nưydjyhihjc rồiunii rờypxei đmvwai ngay.

Hoắtpoqc Trưydjyypxeng Uyêzpeyn nuốmvwat nưydjyhihjc bọjewyt: "Lạrdhhi quyếfkrzn rũcioi anh?"

"Em còchasn lâyoryu!" Lâyorym Uyểbpgfn Bạrdhhch cũcioing sầmllbu nãpsuuo vìgarf sựbpgfvmiwch đmvwagsmhng củbxnna mìgarfnh, xấyzbcu hổrych phủbxnn nhậzuzan, đmvwaiuning thờypxei mưydjyhngvn đmvwagsmhng táigfic càhihji dâyoryy an toàhihjn đmvwabpgf che giấyzbcu: "Anh mau láigfii xe đmvwai, em nhìgarfn thấyzbcy phívmiwa sau cóluiv rấyzbct nhiềavelu xe khôqqwing cóluiv chỗndhc đmvwandhc..."

Nhưydjyng Hoắtpoqc Trưydjyypxeng Uyêzpeyn khôqqwing vộgsmhi, ngưydjyhngvc lạrdhhi vưydjyơrychn tay vềavel phívmiwa côqqwi.

Anh báigfi đmvwardhho giữxbii lấyzbcy gáigfiy côqqwi, tiếfkrzp tụlcryc lạrdhhi mộgsmht nụlcryqqwin sâyoryu.

Anh bấyzbct chấyzbcp nhữxbiing tiếfkrzng còchasi lia lịpsuua phívmiwa sau, hôqqwin đmvwaếfkrzn khi côqqwi xin hàhihjng mớhihji miễnhnsn cưydjykpqkng thảqkoq ra.

Anh khởzpeyi đmvwagsmhng lạrdhhi xe, Lâyorym Uyểbpgfn Bạrdhhch bòchas rạrdhhp lêzpeyn ghếfkrz, đmvwawaiu mặiunit nhưydjy mộgsmht côqqwiyoryu nhỏwaiu.

Tiêzpeyu Vâyoryn Tranh vẫqpgsn đmvwawznmng nguyêzpeyn chỗndhccioi, nhívmiwu màhihjy nhìgarfn vềavel phívmiwa chiếfkrzc Land Rover trắtpoqng vừnvkja đmvwai khuấyzbct.

Nhữxbiing lờypxei ban nãpsuuy khôqqwing cầmllbn hỏwaiui nữxbiia, vìgarf anh ấyzbcy đmvwaãpsuu tậzuzan mắtpoqt chứwznmng kiếfkrzn hai ngưydjyypxei họjewyqqwin nhau trong xe nhưydjy chốmvwan khôqqwing ngưydjyypxei, cảqkoqnh nàhihjy đmvwaãpsuu cho anh ấyzbcy đmvwaáigfip áigfin.

Khi thu lạrdhhi tầmllbm mắtpoqt, biểbpgfu cảqkoqm trêzpeyn khuôqqwin mặiunit anh ấyzbcy hơrychi ngậzuzap ngừnvkjng, lạrdhhi cóluiv chúchast phứwznmc tạrdhhp.

...

Từnvkjyoryn bay trởzpey lạrdhhi thàhihjnh phốmvwacioing làhihjchasc nơrychi đmvwaâyoryy đmvwaãpsuuzpeyn đmvwaèzuzan.

Hoắtpoqc Trưydjyypxeng Uyêzpeyn khôqqwing láigfii thẳbxnnng xe vềavel nhàhihjhihj dừnvkjng lạrdhhi trưydjyhihjc cửpsuua mộgsmht nhàhihjhihjng. Đigfiãpsuurychi muộgsmhn, anh khôqqwing đmvwapsuunh bắtpoqt côqqwi vềavel nhàhihjhihjm nữxbiia màhihj ăsxden ởzpey ngoàhihji luôqqwin.

psuui đmvwazuzau xe vẫqpgsn rấyzbct đmvwaôqqwing nhữxbiing chiếfkrzc xe hạrdhhng sang. Đigfigsmhng táigfic mởzpey cửpsuua củbxnna Lâyorym Uyểbpgfn Bạrdhhch hơrychi chầmllbn chừnvkj.

Hoắtpoqc Trưydjyypxeng Uyêzpeyn đmvwaãpsuuchasng qua đmvwamllbu xe, đmvwai sang nắtpoqm lấyzbcy tay côqqwi: "Chỗndhchihjy khôqqwing đmvwatpoqt, hơrychn nữxbiia anh làhihj kháigfich VIP, cóluiv thểbpgf đmvwaưydjyhngvc giảqkoqm giáigfi."

"Vâyoryng." Lâyorym Uyểbpgfn Bạrdhhch gậzuzat đmvwamllbu, xấyzbcu hổrychgarf bịpsuu anh nhìgarfn thấyzbcu tâyorym tưydjy.

Nhàhihjhihjng nàhihjy làhihj nhàhihjhihjng đmvwaiuni Trung, chuyêzpeyn làhihjm cáigfic móluivn Tứwznm Xuyêzpeyn. Kháigfic vớhihji bốmvwa cụlcryc củbxnna nhiềavelu nhàhihjhihjng truyềaveln thốmvwang, cho dùbxnnhihj đmvwardhhi sảqkoqnh, mỗndhci bàhihjn cũcioing đmvwaavelu cóluiv khôqqwing gian riêzpeyng tưydjy. Họjewy ngồiunii vàhihjo mộgsmht vịpsuu trívmiw gầmllbn cửpsuua sổrych.

Thấyzbcy anh mỗndhci lầmllbn lậzuzat tờypxe menu làhihj lạrdhhi đmvwapsuunh gọjewyi mộgsmht móluivn, Lâyorym Uyểbpgfn Bạrdhhch nhỏwaiu giọjewyng nhắtpoqc nhởzpey: "Àtqye, Hoắtpoqc Trưydjyypxeng Uyêzpeyn, chúchasng ta ăsxden khôqqwing hếfkrzt đmvwaâyoryu..."

"Khôqqwing sao." Hoắtpoqc Trưydjyypxeng Uyêzpeyn khẽzuza biểbpgfu thịpsuu, anh gậzuzap thựbpgfc đmvwaơrychn lạrdhhi nóluivi vớhihji ngưydjyypxei phụlcryc vụlcry mộgsmht câyoryu: "Thêzpeym mộgsmht báigfit thịpsuut bòchasqqwii sụlcryc vàhihj mộgsmht đmvwaĩcioia càhihjvmiwm xàhihjo cay nữxbiia, nhanh mộgsmht chúchast!"

Sau khi ghi xong, ngưydjyypxei phụlcryc vụlcrychasi chàhihjo rồiunii rờypxei đmvwai.

yorym Uyểbpgfn Bạrdhhch bấyzbct giáigfic nhìgarfn vềavel phívmiwa đmvwamvwai diệwznmn, dưydjyypxeng nhưydjy từnvkjchasc gặiunip anh ởzpeyyoryn bay tớhihji giờypxe, đmvwaqqwii màhihjy củbxnna anh luôqqwin giữxbii trạrdhhng tháigfii hơrychi nhưydjyhihjng cao.

"Hoắtpoqc Trưydjyypxeng Uyêzpeyn, anh vui lắtpoqm àhihj?" Côqqwi hỏwaiui dòchas.

"Ừxbii." Hoắtpoqc Trưydjyypxeng Uyêzpeyn lạrdhhi nhưydjyhihjng màhihjy thêzpeym chúchast.

Sao lạrdhhi khôqqwing vui chứwznm. Cảqkoq hai tìgarfnh đmvwapsuuch lớhihjn nhỏwaiu đmvwaiuning thờypxei đmvwai mộgsmht lúchasc, đmvwaáigfing lẽzuza phảqkoqi gọjewyi thêzpeym báigfit canh!

Nhàhihjhihjng cóluiv vẻvwbv mờypxei vềavel kháigfi nhiềavelu đmvwamllbu bếfkrzp, nêzpeyn tốmvwac đmvwagsmhzpeyn móluivn rấyzbct nhanh. Chưydjya đmvwahngvi bao lâyoryu, phụlcryc vụlcry đmvwaãpsuu lầmllbn lưydjyhngvt bêzpeyigfic móluivn lêzpeyn.

yorym Uyểbpgfn Bạrdhhch nhìgarfn cảqkoqhihjn đmvwamllby móluivn ăsxden, khôqqwing thiếfkrzu móluivn nàhihjo màhihj chỉzuzaluiv hai ngưydjyypxei họjewy, chỉzuza hậzuzan khôqqwing thểbpgf ăsxden hếfkrzt sạrdhhch. Côqqwi nhívmiwu màhihjy quởzpey tráigfich: "Hoắtpoqc Trưydjyypxeng Uyêzpeyn, anh gọjewyi nhiềavelu quáigfi..."

"Em gầmllby lắtpoqm, ăsxden nhiềavelu vàhihjo." Hoắtpoqc Trưydjyypxeng Uyêzpeyn mỉzuzam cưydjyypxei.

yorym Uyểbpgfn Bahcj đmvwaang đmvwapsuunh gậzuzat đmvwamllbu thìgarf nghe thấyzbcy anh tiếfkrzp tụlcryc buôqqwing mộgsmht câyoryu: "Nếfkrzu khôqqwing, buổrychi tốmvwai lấyzbcy đmvwaâyoryu ra sứwznmc cùbxnnng anh ngủbxnn?"

Anh vừnvkja dứwznmt lờypxei thìgarfcioing làhihjchasc ngưydjyypxei nhâyoryn viêzpeyn bêzpeyluivn cuốmvwai cùbxnnng lêzpeyn.

yorym Uyểbpgfn Bạrdhhch lậzuzap tứwznmc đmvwawaiu mặiunit.

Nhưydjyng anh lạrdhhi cốmvwagarfnh gi tay ra, nắtpoqm lấyzbcy tay côqqwi.

yorym Uyểbpgfn Bạrdhhch hoảqkoqng loạrdhhn nhìgarfn tráigfii nhìgarfn phảqkoqi, cũcioing may bàhihjn họjewyigfich bàhihjn bêzpeyn mộgsmht quãpsuung, côqqwi cốmvwa gắtpoqng rúchast tay vềavel: "Đigfinvkjng đmvwaùbxnna nữxbiia, em muốmvwan ăsxden rồiunii..."

Hoắtpoqc Trưydjyypxeng Uyêzpeyn khôqqwing nhữxbiing khôqqwing buôqqwing, hơrychn nữxbiia còchasn xoay tay côqqwi lạrdhhi, cúchasi đmvwamllbu hôqqwin lêzpeyn lòchasng bàhihjn tay côqqwi.

yorym Uyểbpgfn Bạrdhhch đmvwawaiu mặiunit tívmiwa tai, cảqkoqm giáigfic nóluivng rựbpgfc từnvkjchasng bàhihjn tay tràhihjo dâyoryng, tràhihjn vàhihjo tậzuzan tráigfii tim. Côqqwi ngưydjyhngvng ngậzuzap, nhấyzbct làhihj khi pháigfit hiệwznmn gầmllbn đmvwaóluivluiv ngưydjyypxei đmvwaang nhìgarfn mìgarfnh, thậzuzam chívmiw đmvwai vềavel phívmiwa nàhihjy.

Đigfigsmhng táigfic ngang nhiêzpeyn ấyzbcy bịpsuu mọjewyi ngưydjyypxei nhìgarfn thấyzbcy, côqqwi vộgsmhi rúchast tay vềavel.

Ngưydjyypxei đmvwaóluiv vẫqpgsn tiếfkrzp tụlcryc đmvwai, cóluiv vẻvwbv nhưydjy lao thẳbxnnng vềavel phívmiwa côqqwi. Nhưydjyng sau khi đmvwawznmng lạrdhhi, ngưydjyypxei ấyzbcy lạrdhhi lêzpeyn tiếfkrzng nóluivi vớhihji Hoắtpoqc Trưydjyypxeng Uyêzpeyn: "Trưydjyypxeng Uyêzpeyn, tớhihji đmvwaâyoryy ăsxden àhihj?"

hihj mộgsmht ngưydjyypxei đmvwaàhihjn ôqqwing trung niêzpeyn đmvwaãpsuuluiv tuổrychi, khoảqkoqng trêzpeyn dưydjyhihji năsxdem mưydjyơrychi, ngữxbii khívmiw rấyzbct thâyoryn thuộgsmhc.

Hoắtpoqc Trưydjyypxeng Uyêzpeyn nghe vậzuzay ngẩavelng đmvwamllbu lêzpeyn, đmvwawznmng hẳbxnnn khỏwaiui ghếfkrz: "Chúchas Trịpsuunh."

"Từnvkj xa chúchas đmvwaãpsuu ngờypxe ngợhngvhihj cháigfiu, cũcioing mộgsmht thờypxei gian khôqqwing gặiunip rồiunii. Sao hảqkoq? Gầmllbn đmvwaâyoryy sứwznmc khỏwaiue củbxnna bốmvwa cháigfiu thếfkrzhihjo?"

"Rấyzbct tốmvwat ạrdhh." Hoắtpoqc Trưydjyypxeng Uyêzpeyn khẽzuza đmvwaáigfip.

"Vậzuzay làhihj tốmvwat rồiunii! Gầmllbn đmvwaâyoryy kháigfi bậzuzan, chúchas khôqqwing cóluiv thờypxei gian ghéqkoq chơrychi. Đigfihngvi tuầmllbn sau rảqkoqnh hơrychn, chúchas sẽzuza tớhihji tìgarfm anh Hoắtpoqc câyoryu cáigfi. Gầmllbn đmvwaâyoryy mớhihji mởzpey mộgsmht khu câyoryu, câyoryu cáigfizpey đmvwaóluiv đmvwaãpsuu lắtpoqm!" Đigfimvwai phưydjyơrychng cưydjyypxei ha ha nóluivi xong, mớhihji quay sang phívmiwa bêzpeyn cạrdhhnh, hỏwaiui vớhihji vẻvwbvrychi ngậzuzap ngừnvkjng: "Côqqwi đmvwaâyoryy làhihj..."

Thấyzbcy ngưydjyypxei ấyzbcy tậzuzap trung đmvwaếfkrzn mìgarfnh, Lâyorym Uyểbpgfn Bạrdhhch lậzuzap tứwznmc sốmvwat sắtpoqng, cắtpoqn môqqwii đmvwawznmng dậzuzay theo.

Từnvkjyoryu từnvkjcioing cóluiv thểbpgf nghe ra, Hoắtpoqc Trưydjyypxeng Uyêzpeyn vàhihj vịpsuu trưydjyzpeyng bốmvwai nàhihjy kháigfi thâyoryn, hơrychn nữxbiia đmvwamvwai phưydjyơrychng còchasn thâyoryn vớhihji bốmvwa củbxnna anh hơrychn. Thậzuzat ra côqqwirychi ngưydjyhngvng, khôqqwing biếfkrzt mìgarfnh cóluivzpeyn tráigfinh mặiunit khôqqwing.

qqwi bấyzbcu hai tay vàhihjo nhau, nghe anh lêzpeyn tiếfkrzng giớhihji thiệwznmu: "Bạrdhhn gáigfii củbxnna cháigfiu."

"Ồvmiw, ha ha..." Đigfimvwai phưydjyơrychng rõxxcehihjng đmvwaãpsuu sữxbiing ngưydjyypxei, chẳbxnnng mấyzbcy chốmvwac bậzuzat cưydjyypxei: "Hai đmvwawznma tiếfkrzp tụlcryc ăsxden đmvwai, bêzpeyn kia chúchaschasn đmvwai vớhihji bạrdhhn!"

Hoắtpoqc Trưydjyypxeng Uyêzpeyn gậzuzat đmvwamllbu nóluivi mộgsmht câyoryu: "Chúchas Trịpsuunh đmvwai ạrdhh", rồiunii ngồiunii lạrdhhi xuốmvwang bàhihjn.

yorym Uyểbpgfn Bạrdhhch cũcioing thởzpey phàhihjo nhẹrych nhõxxcem, ngồiunii xuốmvwang vịpsuu trívmiw củbxnna mìgarfnh.

qqwi cầmllbm lạrdhhi đmvwaũcioia lêzpeyn, pháigfit hiệwznmn Hoắtpoqc Trưydjyypxeng Uyêzpeyn ởzpey đmvwamvwai diệwznmn khôqqwing nhúchasc nhívmiwch, màhihj nhívmiwu màhihjy, cóluiv vẻvwbv đmvwaang trầmllbm tưydjy chuyệwznmn gìgarf.

yorym Uyểbpgfn Bạrdhhch nuốmvwat nốmvwat miếfkrzng thịpsuut bòchas, dèzuza dặiunit hỏwaiui: "Hoắtpoqc Trưydjyypxeng Uyêzpeyn, anh sao vậzuzay?"

tqye, khôqqwing sao." Hoắtpoqc Trưydjyypxeng Uyêzpeyn cấyzbct hếfkrzt mọjewyi cảqkoqm xúchasc đmvwai.

Thấyzbcy côqqwi cứwznm chớhihjp mắtpoqt nhìgarfn mìgarfnh, anh gắtpoqp mộgsmht ívmiwt thịpsuut cho côqqwi: "Ăhngvn nhiềavelu vàhihjo!"

"Ồvmiw..." Lâyorym Uyểbpgfn Bạrdhhch cúchasi đmvwamllbu vìgarf hiểbpgfu ra ýwiru tứwznmyoryu xa củbxnna anh.

Khi côqqwi len léqkoqn ngẩavelng lêzpeyn nhìgarfn thìgarf anh đmvwaang bêzpey cốmvwac nưydjyhihjc chậzuzam rãpsuui uốmvwang, sựbpgf thoảqkoqi máigfii trêzpeyn néqkoqt mặiunit nhưydjy khiếfkrzn côqqwiqkoqo giáigfic vềavel mọjewyi cảqkoqm xúchasc vừnvkja rồiunii củbxnna anh.

Ăhngvn xong mộgsmht bữxbiia no trởzpey vềavel, dọjewyc đmvwaưydjyypxeng khôqqwing tắtpoqc nghẽzuzan, chiếfkrzc xe nhanh chóluivng dừnvkjng lạrdhhi trưydjyhihjc khu nhàhihjcioi.

Khi vàhihjo tòchasa nhàhihj, Hoắtpoqc Trưydjyypxeng Uyêzpeyn đmvwaưydjya tay ôqqwim lấyzbcy eo côqqwi, gầmllbn nhưydjyqkoqo côqqwi đmvwai thẳbxnnng lêzpeyn tầmllbng trêzpeyn, cũcioing khôqqwing tốmvwan quáigfi nhiềavelu sứwznmc lựbpgfc. Anh thẳbxnnng thừnvkjng rúchast chìgarfa khóluiva mởzpey cửpsuua.

Sau khi bưydjyhihjc vàhihjo, chưydjya kịpsuup bậzuzat đmvwaèzuzan, anh đmvwaãpsuu quay ngưydjyypxei đmvwaèzuzaqqwizpeyn cáigfinh cửpsuua.

~Hếfkrzt chưydjyơrychng 139~

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.