Xin Hãy Ôm Em

Chương 138 :

    trước sau   
Mộjprut âdfqgm thanh rấloikt lớrjtfn vang lêhmfqn.

Nhữxzhbng ngưciebtozvi trong phòsiamng vốhaotn đpkmaang đpkmadilqng hếrnsbt lêhmfqn hôzufrjwlfo côzufr, lúnzbuc nàjwlfy đpkmaiiqfu ngâdfqgy ngốhaotc cảepyf.

ciebrjtfi sàjwlfn trảepyfi mộjprut lớrjtfp thảepyfm lôzufrng dàjwlfi, giẫnzbum lêhmfqn mềiiqfm mạhmfqi, khôzufrng đpkmaếrnsbn mứdilqc bịocgg ngãloik quáyjbn đpkmaau, nhưciebng ngãloik nhưcieb vậpliqy trưciebrjtfc mặrjtft bao nhiêhmfqu ngưciebtozvi làjwlf rấloikt mấloikt mặrjtft, cũyvedng may côzufr mặrjtfc quầzzgun dàjwlfi, nếrnsbu làjwlfyjbny ngắdwgrn kiểggiau gìnkbayvedng hởwnht hếrnsbt sạhmfqch.

dfqgm Uyểggian Bạhmfqch thêhmfq thảepyfm bòsiamciebrjtfi đpkmaloikt, thậpliqt sựmydz muốhaotn cắdwgrm mặrjtft vàjwlfo tấloikm thảepyfm luôzufrn cho xong.

Mộjprut cáyjbnnh tay rắdwgrn chắdwgrc chìnkbaa ra trưciebrjtfc mặrjtft, nhấloikc côzufrhmfqn nhẹtozv nhàjwlfng nhưcieb nhấloikc mộjprut chúnzbu chim.

Giang Phórghgng làjwlf ngưciebtozvi tỉjelonh lạhmfqi sớrjtfm nhấloikt, vộjprui tiếrnsbn lêhmfqn hỏzvcwi: "Côzufrdfqgm, côzufr khôzufrng sao chứdilq!"


iiqfdilqng lêhmfqn xem córghg bịocgg thưciebơtknhng chỗmxoojwlfo khôzufrng? Tôzufri làjwlfyjbnc sỹxwwc, córghg vấloikn đpkmaiiqfnkba cứdilqrghgi vớrjtfi tôzufri." Tầzzgun Tưcieb Niêhmfqn đpkmawcsdzufr xong cũyvedng đpkmadilqng dậpliqy.

dfqgm Uyểggian Bạhmfqch lắdwgrc đpkmazzguu, tỏzvcw ýufro khôzufrng sao.

Nhìnkban thấloiky phíuehna xa córghg ngưciebtozvi vẫnzbun háyjbn hốhaotc miệtlopng chưcieba thểggia khérjtfp lạhmfqi, côzufr thậpliqt sựmydz xấloiku hổtoqm muốhaotn chếrnsbt.

"Thậpliqt ngạhmfqi quáyjbn, tôzufri ngãloikjwlfm hỏzvcwng micro rồtozvi..."

Chiếrnsbc micro tan thàjwlfnh hai nửggiaa, Lâdfqgm Uyểggian Bạhmfqch nhìnkban mộjprut Hoắdwgrc Trưciebtozvng Uyêhmfqn im lặrjtfng khôzufrng nórghgi, xua tay tỏzvcw ýufro vớrjtfi mọpliqi ngưciebtozvi: "Àrnsb, tôzufri cũyvedng xin lỗmxooi, thậpliqt ra tôzufri khôzufrng biếrnsbt háyjbnt ca kịocggch gìnkba đpkmaâdfqgu..."

Nghe côzufrrghgi vậpliqy, nhữxzhbng ngưciebtozvi trong phòsiamng đpkmaiiqfu ngẩxzhbn ra, sau đpkmaórghg lậpliqp tứdilqc bậpliqt cưciebtozvi. Córghg ngưciebtozvi vìnkba muốhaotn làjwlfm cho bầzzguu khôzufrng khíuehnzufri nổtoqmi trởwnht lạhmfqi, còsiamn cốhaotnkbanh trêhmfqu chọpliqc rằwfcing côzufr khôzufrng biếrnsbt háyjbnt nêhmfqn mớrjtfi căwfcing thẳdilqng đpkmaếrnsbn vấloikp ngãloik.

Ngưciebvmfjc lạhmfqi, Giang Phórghgng ban nãloiky bấloikt bìnkbanh thay côzufrjwlfm mặrjtft khôzufrng cam tâdfqgm: "Côzufrdfqgm, rõyrewjwlfng côzufryjbnt rấloikt..."

Nhữxzhbng lờtozvi sau đpkmaórghg khi nhậpliqn đpkmaưciebvmfjc mộjprut áyjbnnh nhìnkban lạhmfqnh lùiwxung quérjtft qua từaheq phíuehna sếrnsbp đpkmaãloik lậpliqp tứdilqc ngưciebng lạhmfqi.

Trêhmfqn màjwlfn hìnkbanh đpkmaãloik đpkmatoqmi sang mộjprut bàjwlfi nhạhmfqc thịocggnh hàjwlfnh kháyjbnc. Thấloiky mọpliqi ngưciebtozvi trong phòsiamng đpkmaãloik chúnzbu ýufro sang chuyệtlopn kháyjbnc, Lâdfqgm Uyểggian Bạhmfqch thởwnht phàjwlfo, ngồtozvi xuốhaotng khôzufrng bao lâdfqgu, côzufr vẫnzbun đpkmadilqng lêhmfqn: "Tôzufri vàjwlfo nhàjwlf vệtlop sinh mộjprut chúnzbut..."

jwlfo trong rồtozvi, côzufr mớrjtfi dáyjbnm giơtknh tay ôzufrm cằwfcim.

Ban nãloiky ngãloik đpkmaếrnsbn têhmfq dạhmfqi, chỉjelojwlf khôzufrng thểggia hiệtlopn ra.

"Córghg bịocgg thưciebơtknhng ởwnht đpkmaâdfqgu khôzufrng?"

Bấloikt thìnkbanh lìnkbanh, córghg mộjprut giọpliqng nam trầzzgum vang lêhmfqn.


Chỉjelorghg đpkmaiềiiqfu, ngữxzhb khíuehnloiky quáyjbn lạhmfqnh quáyjbn cứdilqng nhắdwgrc, dưciebtozvng nhưcieb chủljlp nhâdfqgn củljlpa nórghg thậpliqt ra cũyvedng chẳdilqng tìnkbanh nguyệtlopn hỏzvcwi câdfqgu nàjwlfy cho lắdwgrm.

dfqgm Uyểggian Bạhmfqch ngưciebrjtfc mắdwgrt lêhmfqn liềiiqfn nhìnkban thấloiky mộjprut bórghgng hìnkbanh cao lớrjtfn xuấloikt hiệtlopn phíuehna sau qua gưciebơtknhng, cao hơtknhn côzufr hẳdilqn mộjprut cáyjbni đpkmazzguu.

zufr quay ngưciebtozvi lạhmfqi, nhìnkban vềiiqf phíuehna cửggiaa, córghg chúnzbut hoang mang: "Hoắdwgrc Trưciebtozvng Uyêhmfqn, sao anh... đpkmaâdfqgy làjwlf nhàjwlf vệtlop sinh nữxzhbjwlf!"

Hoắdwgrc Trưciebtozvng Uyêhmfqn vẫnzbun khôzufrng buồtozvn đpkmayjbni hoàjwlfi nhưciebnzbuc trưciebrjtfc. Anh thẳdilqng thừaheqng ngồtozvi xuốhaotng, vérjtfn gấloiku quầzzgun bòsiam củljlpa côzufrhmfqn. Hai đpkmazzguu gốhaoti hơtknhi tíuehnm lạhmfqi, nhưciebng cũyvedng khôzufrng phảepyfi làjwlf quáyjbn nghiêhmfqm trọpliqng, córghg lẽiwxu sau ngàjwlfy mai sẽiwxu bớrjtft thâdfqgm hơtknhn.

Anh rúnzbut tay vềiiqf, đpkmadilqng lêhmfqn lạhmfqi.

dfqgm Uyểggian Bạhmfqch cắdwgrn môzufri, khôzufrng nhịocggn đpkmaưciebvmfjc nhỏzvcw giọpliqng hờtozvn tráyjbnch: "... Anh cốhaotnkbanh!"

zufrm nay côzufr đpkmai giàjwlfy đpkmaếrnsb bằwfcing, khảepyfwfcing tựmydz vấloikp ngãloik gầzzgun nhưcieb bằwfcing khôzufrng. Cộjprung thêhmfqm việtlopc côzufr đpkmai ngang qua trưciebrjtfc mặrjtft anh, khi ngãloik đpkmaãloik rấloikt chắdwgrc chắdwgrn làjwlf do châdfqgn anh chìnkbaa ra. Điiqfâdfqgy rõyrewjwlfng làjwlfjwlfnh đpkmajprung củljlpa mộjprut đpkmadilqa trẻpkmajwlf...

"Ai bảepyfo em háyjbnt cho ngưciebtozvi ta?" Hoắdwgrc Trưciebtozvng Uyêhmfqn khôzufrng phủljlp nhậpliqn, hừaheq mộjprut tiếrnsbng lạhmfqnh lùiwxung.

"..." Thôzufri đpkmaưciebvmfjc rồtozvi, họpliqa do côzufrdfqgy ra.

dfqgm Uyểggian Bạhmfqch nhớrjtf lạhmfqi, trưciebrjtfc kia anh từaheqng nórghgi, sau nàjwlfy chỉjelo đpkmaưciebvmfjc phérjtfp háyjbnt cho mìnkbanh anh nghe.

Thấloiky côzufrrghg vẻpkma khôzufrng bịocggnkba nghiêhmfqm trọpliqng, Hoắdwgrc Trưciebtozvng Uyêhmfqn đpkmaúnzbut hai tay vàjwlfo túnzbui, quay ngưciebtozvi đpkmai ra ngoàjwlfi.

Thấloiky vậpliqy, Lâdfqgm Uyểggian Bạhmfqch cũyvedng rảepyfo bưciebrjtfc báyjbnm theo.

Khi đpkmai ra, bắdwgrt gặrjtfp mộjprut nữxzhb nhâdfqgn viêhmfqn đpkmai vàjwlfo, bấloikt chấloikp sựmydz xấloiku hổtoqm, côzufr chạhmfqy bưciebrjtfc nhỏzvcw đpkmauổtoqmi theo bórghgng hìnkbanh cao lớrjtfn phíuehna trưciebrjtfc. Nhưciebng anh khôzufrng quay vềiiqf phòsiamng màjwlf đpkmai thẳdilqng ra thang máyjbny.


Nhưcieb vậpliqy cũyvedng tốhaott, ban nãloiky bịocgg ngãloik mộjprut cúnzbu trưciebrjtfc mặrjtft bao ngưciebtozvi, côzufryvedng chẳdilqng còsiamn mặrjtft mũyvedi nàjwlfo quay vềiiqf nữxzhba.

Thang máyjbny từaheq từaheq đpkmai xuốhaotng, Lâdfqgm Uyểggian Bạhmfqch nhìnkban sang ngưciebtozvi đpkmaàjwlfn ôzufrng bêhmfqn cạhmfqnh.

Hai tay anh vẫnzbun đpkmaúnzbut túnzbui, côzufr chỉjelorghg thểggia giậpliqt giậpliqt cổtoqm tay áyjbno củljlpa anh, dèyved dặrjtft: "Hoắdwgrc Trưciebtozvng Uyêhmfqn, anh đpkmaãloik bớrjtft giậpliqn chưcieba?"

"Chưcieba." Hoắdwgrc Trưciebtozvng Uyêhmfqn lạhmfqnh nhạhmfqt buôzufrng mộjprut chữxzhb.

"..." Lâdfqgm Uyểggian Bạhmfqch nghẹtozvn lờtozvi.

Điiqfúnzbung lúnzbuc nàjwlfy, thang máyjbny tớrjtfi nơtknhi, từaheq từaheq mởwnht ra, nhữxzhbng ngưciebtozvi đpkmavmfji bêhmfqn ngoàjwlfi cũyvedng ùiwxua vàjwlfo.

Hoắdwgrc Trưciebtozvng Uyêhmfqn vẫnzbun sảepyfi bưciebrjtfc đpkmai trưciebrjtfc. Anh cao lớrjtfn châdfqgn dàjwlfi, bưciebrjtfc mộjprut bưciebrjtfc làjwlf đpkmai kháyjbn xa, lạhmfqi khôzufrng đpkmaocggnh chờtozvzufr, nêhmfqn chẳdilqng mấloiky chốhaotc đpkmaãloikyjbnch nhau mộjprut quãloikng.

"S-ss..."

dfqgm Uyểggian Bạhmfqch kêhmfqu lêhmfqn thàjwlfnh tiếrnsbng.

iwxung vớrjtfi đpkmaórghgzufryvedng ngồtozvi sụjtoap xuốhaotng ôzufrm lấloiky đpkmazzguu gốhaoti ban nãloiky bịocgg ngãloik, làjwlfm ra vẻpkma đpkmaau khổtoqm.

zufr len lérjtfn nhìnkban, bórghgng dáyjbnng cao lớrjtfn trong tầzzgum mắdwgrt vẫnzbun rấloikt lạhmfqnh nhạhmfqt, hoàjwlfn toàjwlfn khôzufrng córghg ýufro dừaheqng lạhmfqi.

zufrtknhi sầzzguu nãloiko, đpkmaáyjbnng nhẽiwxu phảepyfi diễepyfn giốhaotng hơtknhn chúnzbut mớrjtfi phảepyfi...

Điiqfhmfqi sảepyfnh ngưciebtozvi ra ngưciebtozvi vàjwlfo tấloikp nậpliqp, Hoắdwgrc Trưciebtozvng Uyêhmfqn đpkmai tớrjtfi đpkmaâdfqgu cũyvedng dễepyfjwlfng thu húnzbut sựmydz chúnzbu ýufro củljlpa ngưciebtozvi kháyjbnc. Lúnzbuc hai ngưciebtozvi từaheq trong thang máyjbny đpkmai ra đpkmaãloikrghg áyjbnnh mắdwgrt phórghgng qua. Lúnzbuc nàjwlfy nhìnkban thấloiky côzufr cốhaotnkbanh ngồtozvi sụjtoap xuốhaotng, còsiamn anh thìnkba thảepyfn nhiêhmfqn nhưcieb khôzufrng, họpliq nhưcieb đpkmaang giễepyfu cợvmfjt côzufr đpkmaocggnh giởwnht tròsiamyvedo nhưciebng khôzufrng thàjwlfnh.


dfqgm Uyểggian Bạhmfqch đpkmazvcw bừaheqng mặrjtft.

Điiqfang chuẩxzhbn bịocgg rầzzguu rĩmxoo tựmydz đpkmadilqng lêhmfqn thìnkba trưciebrjtfc mặrjtft córghg thêhmfqm mộjprut cáyjbni bórghgng.

Cảepyf ngưciebtozvi côzufr lậpliqp tứdilqc nhẹtozv bẫnzbung, côzufr đpkmaưciebvmfjc anh bếrnsb bổtoqmng lêhmfqn rồtozvi đpkmai thẳdilqng ra cửggiaa.

dfqgm Uyểggian Bạhmfqch vôzufr thứdilqc vòsiamng hai tay ôzufrm lấloiky cổtoqm anh, mặrjtft càjwlfng đpkmazvcw lựmydzng, ngoàjwlfi sựmydz xấloiku hổtoqmsiamn córghg sựmydz ngưciebvmfjng ngùiwxung.

"Em sai rồtozvi..."

Điiqfôzufri mắdwgrt u tốhaoti đpkmaórghg liếrnsbc qua, tựmydz biếrnsbt mìnkbanh đpkmauốhaoti lýufro, côzufr chủljlp đpkmajprung thừaheqa nhậpliqn sai lầzzgum: "Lầzzgun sau nếrnsbu còsiamn córghg chuyệtlopn nàjwlfy xảepyfy ra, trưciebrjtfc khi đpkmai vớrjtfi cáyjbnc anh ấloiky, em nhấloikt đpkmaocggnh sẽiwxu hỏzvcwi ýufro kiếrnsbn anh!"

Điiqfáyjbnp lạhmfqi côzufrjwlf mộjprut tiếrnsbng hừaheq bậpliqt ra từaheqyvedi Hoắdwgrc Trưciebtozvng Uyêhmfqn.

Nhưciebng tốhaott hơtknhn lúnzbuc trưciebrjtfc nhiềiiqfu rồtozvi, sắdwgrc mặrjtft anh khôzufrng còsiamn quáyjbnwfcing thẳdilqng nữxzhba.

Hoắdwgrc Trưciebtozvng Uyêhmfqn khôzufrng uốhaotng rưciebvmfju nêhmfqn tựmydzyjbni xe đpkmaưcieba côzufr vềiiqf. Dọpliqc đpkmaưciebtozvng, hìnkbanh nhưcieb anh còsiamn gửggiai tin nhắdwgrn báyjbno cho Giang Phórghgng làjwlfnkbanh đpkmaãloik đpkmai trưciebrjtfc.

Điiqfêhmfqm xuốhaotng đpkmaưciebtozvng khôzufrng tắdwgrc, họpliq vềiiqf tớrjtfi nhàjwlf kháyjbn nhanh. Sau khi đpkmamxoo xe xong, hai ngưciebtozvi mộjprut trưciebrjtfc mộjprut sau bưciebrjtfc xuốhaotng. Lầzzgun nàjwlfy anh khôzufrng cốhaotnkbanh bỏzvcwzufr lạhmfqi nữxzhba, chỉjelojwlf đpkmai tậpliqn tớrjtfi nhàjwlf rồtozvi, anh vẫnzbun khôzufrng nórghgi câdfqgu nàjwlfo, tựmydz đpkmajprung mởwnht cửggiaa.

dfqgm Uyểggian Bạhmfqch đpkmaàjwlfnh mặrjtft dàjwlfy theo anh vàjwlfo trong.

rnsb, anh đpkmai tắdwgrm trưciebrjtfc đpkmai..." Điiqfórghgng cửggiaa lạhmfqi, côzufr đpkmadilqng vuốhaott vuốhaott máyjbni tórghgc dàjwlfi.

Hoắdwgrc Trưciebtozvng Uyêhmfqn cởwnhti áyjbno khoáyjbnc xuốhaotng, đpkmai vàjwlfo phòsiamng tắdwgrm, tiếrnsbng nưciebrjtfc chảepyfy ồtozvtozv vang lêhmfqn.


dfqgm Uyểggian Bạhmfqch phồtozvng máyjbn, nhúnzbun vai rồtozvi thởwnht hắdwgrt ra.

Mộjprut tiếrnsbng đpkmatozvng hồtozv sau, trong áyjbnnh đpkmaèyvedn ấloikm áyjbnp củljlpa phòsiamng ngủljlp, hai ngưciebtozvi họpliq đpkmaiiqfu đpkmaãloik lầzzgun lưciebvmfjt tắdwgrm rửggiaa xong. Hoắdwgrc Trưciebtozvng Uyêhmfqn ngồtozvi trêhmfqn chiếrnsbc ghếrnsb đpkmaơtknhn bêhmfqn cạhmfqnh, hôzufrng quấloikn khăwfcin tắdwgrm, hai châdfqgn vắdwgrt chérjtfo, ngórghgn tay kẹtozvp đpkmaiếrnsbu thuốhaotc, dáyjbnng vẻpkma thuầzzgun thụjtoac.

Ngoàjwlfi cửggiaa córghgyjbni bórghgng lérjtfn la lérjtfn lúnzbut.

dfqgm Uyểggian Bạhmfqch đpkmaang che loa đpkmaiệtlopn thoạhmfqi đpkmai, hạhmfq thấloikp giọpliqng nórghgi: "Cáyjbn nhỏzvcw, cậpliqu chắdwgrc chắdwgrn... cáyjbnch nàjwlfy córghgyjbnc dụjtoang chứdilq?"

"Thìnkba cứdilq thửggia xem!" Tang Hiểggiau Du đpkmaáyjbnp trong cơtknhn buồtozvn ngủljlp.

Ngắdwgrt đpkmaiệtlopn thoạhmfqi rồtozvi, Lâdfqgm Uyểggian Bạhmfqch nhìnkban vềiiqf phíuehna cáyjbni bórghgng bêhmfqn cửggiaa sổtoqm, đpkmazzguy áyjbnp lựmydzc.

Ai cũyvedng bảepyfo dỗmxoo con gáyjbni khôzufrng dễepyfjwlfng...

yrewjwlfng dỗmxoo đpkmaàjwlfn ôzufrng vui mớrjtfi khórghg!

zufruehnt sâdfqgu mộjprut hơtknhi, dưciebtozvng nhưcieb đpkmaãloik quyếrnsbt đpkmaocggnh đpkmaiềiiqfu gìnkba đpkmaórghg, tiếrnsbn thẳdilqng vàjwlfo trong.

Thấloiky côzufr ngồtozvi xuốhaotng trưciebrjtfc mặrjtft mìnkbanh, ngẩxzhbng đpkmazzguu lêhmfqn ngoan nhưciebnzbun con, Hoắdwgrc Trưciebtozvng Uyêhmfqn hỏzvcwi: "Em làjwlfm gìnkba vậpliqy?"

dfqgm Uyểggian Bạhmfqch im lặrjtfng, chỉjelo liếrnsbm môzufri.

Nghĩmxoo tớrjtfi việtlopc mìnkbanh sắdwgrp làjwlfm, tim côzufr đpkmapliqp nhanh tớrjtfi mứdilqc gầzzgun nhưcieb sắdwgrp bắdwgrn ra khỏzvcwi lồtozvng ngựmydzc.

ciebrjtfi cáyjbni nhìnkban củljlpa anh, côzufrciebơtknhn bàjwlfn tay nhỏzvcw ra, tháyjbno chiếrnsbc khăwfcin tắdwgrm củljlpa anh, đpkmazzguu ngórghgn tay córghg phầzzgun run rẩxzhby. Nhưcieb sợvmfjnkbanh sẽiwxuiwxui bưciebrjtfc, côzufr quyếrnsbt tâdfqgm cắdwgrm đpkmazzguu làjwlfm tớrjtfi bưciebrjtfc cuốhaoti cùiwxung.

Sau đpkmaórghg, côzufrnzbui đpkmazzguu...

~Hếrnsbt chưciebơtknhng 138~

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.