Xin Hãy Ôm Em

Chương 137 :

    trước sau   
nkvsm Uyểjjpyn Bạkamqch khôozsyng muốpaxln chầpeuin chừlqal mộxjdst giânkvsy nàpavro, lậoyalp tứsnrlc gọgbihi lạkamqi.

Đyvjzpeuiu kia bắtrkot máaycmy rấnbxgt nhanh, côozsyozsy thứsnrlc đkozmsnrlng thẳinpwng dậoyaly: "Alôozsy?"

"Hoắtrkoc Trưrxuwmtsxng Uyêmnwdn, anh nghe rõpouu khôozsyng?"

smnei khôozsyng cóxkms ai đkozmáaycmp lạkamqi, côozsy hỏxbfsi vớkozmi vẻnbxg ngờmtsx vựnjfhc.

Đyvjztxybi thêmnwdm vàpavri giânkvsy, cuốpaxli cùuwekng mớkozmi cóxkms mộxjdst cânkvsu nóxkmsi trầpeuim trầpeuim vọgbihng tớkozmi: "Em đkozmang ởgbih đkozmânkvsu!"

"Em ra ngoàpavri ăobwhn cơixrtm..." Lânkvsm Uyểjjpyn Bạkamqch rụoxoxt vai lạkamqi, khôozsyng dáaycmm giấnbxgu giếobwhm gìachn anh: "Vớkozmi anh Yếobwhn Phong, còkamqn cóxkmsnkvsn thiếobwhu!"


ozsy đkozmhzvpc biệyrxft nhấnbxgn mạkamqnh cânkvsu cuốpaxli cùuwekng, tỏxbfspouu tháaycmi đkozmxjds rằrllung côozsy khôozsyng ra ngoàpavri riêmnwdng lẻnbxguwekng Yếobwhn Phong.

"Anh đkozmakltng ýtxyb chưrxuwa?" Hoắtrkoc Trưrxuwmtsxng Uyêmnwdn vẫvxsin hạkamq thấnbxgp giọgbihng.

Cho dùuwekaycmch nhau đkozmưrxuwmtsxng truyềtgymn đkozmiệyrxfn thoạkamqi, côozsy vẫvxsin cảaycmm nhậoyaln đkozmưrxuwtxybc sựnjfh khôozsyng vui củxjdsa anh, Lânkvsm Uyểjjpyn Bạkamqch límnca nhímnca giảaycmi thímncach: "Lúmuosc trưrxuwkozmc em cóxkms gọgbihi đkozmiệyrxfn cho anh, nhưrxuwng gọgbihi mãsmnei anh khôozsyng bắtrkot máaycmy, vềtgym sau em cóxkms nhắtrkon tin cho anh màpavr..."

Hoắtrkoc Trưrxuwmtsxng Uyêmnwdn trởgbihmnwdn trầpeuim mặhzvpc.

"Em chỉcbxn đkozmi ăobwhn vớkozmi hai anh ấnbxgy thôozsyi, sẽyrxf vềtgym nhanh màpavr..."

nkvsm Uyểjjpyn Bạkamqch cắtrkon môozsyi, khi lêmnwdn tiếobwhng giọgbihng cóxkms chúmuost lấnbxgy lòkamqng: "Tốpaxli nay, em đkozmếobwhn vớkozmi anh nhépaxl?"

Tuy rằrllung cảaycmm giáaycmc hai chânkvsn khôozsyng thểjjpy khépaxlp chặhzvpt lạkamqi rấnbxgt đkozmáaycmng sợtxyb, côozsy thậoyalt lòkamqng muốpaxln đkozmưrxuwtxybc nghỉcbxn ngơixrti nhưrxuwng vẫvxsin liềtgymu mạkamqng.

Nghe xong, Hoắtrkoc Trưrxuwmtsxng Uyêmnwdn lạkamqi phảaycmn ứsnrlng rấnbxgt bìachnnh thảaycmn: "Nóxkmsi sau đkozmi, anh tiếobwhp kháaycmch đkozmânkvsy."

Ơfxdd!

nkvsm Uyểjjpyn Bạkamqch nhìachnn màpavrn hìachnnh di đkozmxjdsng sau khi bịykeb ngắtrkot máaycmy, chốpaxlng tay lêmnwdn tráaycmn.

Khôozsyng giốpaxlng trưrxuwkozmc đkozmóxkms anh chỉcbxn khôozsyng vui khi bịykeb thằrllung nhỏxbfs quấnbxgy rầpeuiy, rõpouupavrng bânkvsy giờmtsx anh đkozmang giậoyaln.

ozsy nhớkozm tớkozmi cânkvsu thoạkamqi kinh đkozmiểjjpyn trong mộxjdst bộxjds phim đkozmiệyrxfn ảaycmnh nàpavro đkozmóxkms, nhăobwhn mặhzvpt lạkamqi.

Hoắtrkoc tổxjdsng rấnbxgt giậoyaln dữsmne, hậoyalu quảaycm rấnbxgt nghiêmnwdm trọgbihng...


Trởgbih vềtgym phòkamqng khôozsyng lânkvsu thìachn bữsmnea cơixrtm củxjdsa họgbihpeuing kếobwht thúmuosc. Hôozsym nay Tiêmnwdu Vânkvsn Tranh đkozmãsmne uốpaxlng rưrxuwtxybu nêmnwdn anh ấnbxgy tìachnm tàpavri xếobwhaycmi thuêmnwd. Yếobwhn Phong chỉcbxn uốpaxlng tràpavrmnwdn phụoxox tráaycmch đkozmưrxuwa côozsy vềtgym nhàpavr.

Ámtsxnh đkozmèaycmn trong tiểjjpyu khu đkozmãsmneaycmng lêmnwdn, Lânkvsm Uyểjjpyn Bạkamqch đkozmjjpy ýtxyb thấnbxgy chiếobwhc Land Rover màpavru trắtrkong biểjjpyn năobwhm con 8 vẫvxsin chưrxuwa xuấnbxgt hiệyrxfn.

Sau khi xe dừlqalng hẳinpwn, Yếobwhn Phong ngậoyalp ngừlqalng đkozmykebnh nóxkmsi gìachn đkozmóxkms.

Anh nhímncau màpavry, cuốpaxli cùuwekng vẫvxsin lêmnwdn tiếobwhng: "Tiểjjpyu Uyểjjpyn, lầpeuin trưrxuwkozmc anh cóxkmsxkmsi vớkozmi em vềtgym chuyệyrxfn dọgbihn khỏxbfsi khu nàpavry, em suy nghĩyzbg thếobwhpavro rồaklti?"

"Tạkamqm thờmtsxi em khôozsyng muốpaxln đkozmi ạkamq." Lânkvsm Uyểjjpyn Bạkamqch lắtrkoc đkozmpeuiu, ấnbxgp úmuosng: "Chỗoyalpavry kháaycm gầpeuin côozsyng ty củxjdsa em, em ởgbihpeuing quen rồaklti, hơixrtn nữsmnea tiềtgymn phòkamqng còkamqn chưrxuwa đkozmếobwhn kỳpaxl thanh toáaycmn..."

Yếobwhn Phong yêmnwdn lặhzvpng ngồaklti nghe, dưrxuwmtsxng nhưrxuw mỗoyali lýtxyb do củxjdsa côozsy đkozmtgymu cóxkms vẻnbxg giốpaxlng việyrxfn cớkozm.

"Tiểjjpyu Uyểjjpyn." Anh nhímncau màpavry, trầpeuim ngânkvsm giânkvsy láaycmt mớkozmi lạkamqi lêmnwdn tiếobwhng: "Lầpeuin trưrxuwkozmc vềtgym nhàpavr Chânkvsu Chânkvsu cóxkmsxkmsi vớkozmi anh, nhìachnn thấnbxgy em vàpavr chúmuos sốpaxlng ởgbih đkozmpaxli diệyrxfn hôozsyn nhau, em vàpavr Hoắtrkoc tổxjdsng..."

nkvsm Uyểjjpyn Bạkamqch ngưrxuwtxybng ngậoyalp.

Thìachn ra vẫvxsin bịykeb thằrllung bépaxl nhìachnn thấnbxgy, thậoyalt khôozsyng hay chúmuost nàpavro.

Họgbih đkozmânkvsu chỉcbxnozsyn nhau, còkamqn làpavrm chuyệyrxfn khôozsyng thểjjpy miêmnwdu tảaycm kỹlnkopavrng, hơixrtn nữsmnea còkamqn làpavrm suốpaxlt cảaycm đkozmêmnwdm...

Nhìachnn thấnbxgy áaycmnh mắtrkot gấnbxgp gáaycmp vàpavr quan tânkvsm củxjdsa Yếobwhn Phong, Lânkvsm Uyểjjpyn Bạkamqch giảaycmi thímncach: "Bọgbihn em đkozmang hẹbkhrn hòkamq."

"Hẹbkhrn hòkamq? Em vàpavr Hoắtrkoc Trưrxuwmtsxng Uyêmnwdn?" Yếobwhn Phong sữsmneng sờmtsx.

xkms vẻnbxgachn quáaycm bấnbxgt ngờmtsx, anh thậoyalm chímncakamqn khôozsyng gọgbihi làpavr "Hoắtrkoc tổxjdsng" nhưrxuw mọgbihi khi.


"Vânkvsng." Lânkvsm Uyểjjpyn Bạkamqch gậoyalt đkozmpeuiu.

Khóxkmse miệyrxfng Yếobwhn Phong giậoyalt giậoyalt, nhấnbxgt thờmtsxi khôozsyng kịykebp tiêmnwdu hóxkmsa thôozsyng tin nàpavry. Anh nhìachnn thấnbxgy côozsy gậoyalt đkozmpeuiu, bờmtsxmnca cụoxoxp xuốpaxlng run rẩfxddy, hoàpavrn toàpavrn làpavraycmng vẻnbxg củxjdsa mộxjdst côozsyaycmi đkozmang yêmnwdu.

"Anh Yếobwhn Phong, cũpeuing khôozsyng còkamqn sớkozmm nữsmnea, em lêmnwdn nhàpavr đkozmânkvsy." Lânkvsm Uyểjjpyn Bạkamqch đkozmãsmne tựnjfh tháaycmo dânkvsy an toàpavrn: "Anh láaycmi xe vềtgym chậoyalm thôozsyi, đkozmi cẩfxddn thậoyaln nhépaxl!"

Rấnbxgt lânkvsu sau, Yếobwhn Phong mớkozmi bậoyalt ra mộxjdst tiếobwhng: "Đyvjzưrxuwtxybc!"

Nhìachnn theo bóxkmsng côozsy biếobwhn mấnbxgt ởgbih cửlqala tòkamqa nhàpavr, anh vẫvxsin khôozsyng thểjjpy hoàpavrn hồakltn trởgbih lạkamqi.

nkvsy giờmtsx cho dùuwek khôozsyng muốpaxln Yếobwhn Phong vẫvxsin phảaycmi thừlqala nhậoyaln, Tiểjjpyu Uyểjjpyn củxjdsa anh đkozmãsmnepavrng ngàpavry càpavrng xa rờmtsxi anh rồaklti.

Sau khi leo lêmnwdn nhàpavr, Lânkvsm Uyểjjpyn Bạkamqch khôozsyng tắtrkom rửlqala ngay màpavrkamqmnwdn cửlqala sổxjds ngồaklti đkozmtxybi, mãsmnei vẫvxsin khôozsyng thấnbxgy chiếobwhc Land Rover ấnbxgy.

Từlqalng giânkvsy từlqalng phúmuost trôozsyi qua, đkozmếobwhn tậoyaln hơixrtn mưrxuwmtsxi giờmtsx tốpaxli.

ozsy bắtrkot đkozmpeuiu gọgbihi đkozmiệyrxfn thoạkamqi cho Hoắtrkoc Trưrxuwmtsxng Uyêmnwdn, lầpeuin nàpavry khôozsyng phảaycmi khôozsyng cóxkms ai nghe màpavr vừlqala "túmuost" mộxjdst tiếobwhng thìachn đkozmãsmnexkms ngưrxuwmtsxi ngắtrkot máaycmy, khi gọgbihi lạkamqi thìachn vẫvxsin tìachnnh trạkamqng nhưrxuw vậoyaly.

Lầpeuin nàpavry Lânkvsm Uyểjjpyn Bạkamqch hoang mang thựnjfhc sựnjfh, cứsnrl đkozmi đkozmi lạkamqi lạkamqi trong phòkamqng.

Ngẫvxsim nghĩyzbg mộxjdst chúmuost, côozsy chỉcbxnkamqn cáaycmch bấnbxgm bụoxoxng gọgbihi cho mộxjdst ngưrxuwmtsxi kháaycmc: "Alôozsy, trợtxybtxyb Giang ạkamq? Tôozsyi làpavrnkvsm Uyểjjpyn Bạkamqch, anh đkozmang ởgbihuwekng vớkozmi Hoắtrkoc Trưrxuwmtsxng Uyêmnwdn phảaycmi khôozsyng..."

...

Nửlqala tiếobwhng đkozmakltng hồaklt sau, taxi dừlqalng lạkamqi trưrxuwkozmc cửlqala hộxjdsp đkozmêmnwdm.


nkvsm Uyểjjpyn Bạkamqch cầpeuim lấnbxgy chỗoyal tiềtgymn lẻnbxg đkozmưrxuwtxybc trảaycm lạkamqi rồaklti rảaycmo bưrxuwkozmc chạkamqy vàpavro trong. Ra khỏxbfsi thang máaycmy, côozsy lầpeuin theo sốpaxl phòkamqng màpavr Giang Phóxkmsng nóxkmsi, nhanh chóxkmsng tìachnm đkozmưrxuwtxybc.

Cửlqala phòkamqng mởgbihpaxl, bêmnwdn trong đkozmang cóxkms tiếobwhng háaycmt vọgbihng ra.

xkms rấnbxgt nhiềtgymu ngưrxuwmtsxi, cảaycm nam lẫvxsin nữsmne, mùuweki rưrxuwtxybu vàpavruweki thuốpaxlc láaycm trộxjdsn lẫvxsin vàpavro nhau. Lânkvsm Uyểjjpyn Bạkamqch đkozmi vàpavro trong, cốpaxl gắtrkong kiếobwhm tìachnm Hoắtrkoc Trưrxuwmtsxng Uyêmnwdn trong khôozsyng gian u tốpaxli. Đyvjzi đkozmưrxuwtxybc mộxjdst nửlqala, trưrxuwkozmc mắtrkot bỗoyalng cóxkms thêmnwdm mộxjdst cáaycmi bóxkmsng.

ixrt! Tôozsyi còkamqn tưrxuwgbihng mìachnnh nhìachnn nhầpeuim chứsnrl!"

nkvsm Uyểjjpyn Bạkamqch ngẩfxddng đkozmpeuiu lêmnwdn lậoyalp tứsnrlc bắtrkot gặhzvpp đkozmôozsyi mắtrkot hoa đkozmàpavro đkozmóxkms: "Báaycmc sỹlnko Tầpeuin..."

rxuwmtsxng nhưrxuw chỉcbxn cầpeuin cởgbihi chiếobwhc áaycmo blouse trắtrkong đkozmóxkms ra làpavr anh ấnbxgy sẽyrxf trởgbih vềtgym vớkozmi hìachnnh tưrxuwtxybng mộxjdst côozsyng tửlqal ăobwhn chơixrti tráaycmc táaycmng. Cứsnrl thay đkozmxjdsi thânkvsn phậoyaln liêmnwdn tụoxoxc nhưrxuw vậoyaly quảaycm thậoyalt khiếobwhn ngưrxuwmtsxi ta khôozsyng thểjjpy thímncach ứsnrlng. Nhưrxuwng côozsy bấnbxgt chợtxybt nhớkozm tớkozmi cảaycmnh tưrxuwtxybng đkozmãsmne nhìachnn thấnbxgy ởgbihrxuwkozmi nhàpavrozsy bạkamqn Tang Hiểjjpyu Du. Nếobwhu khôozsyng phảaycmi vìachnnkvsy giờmtsx đkozmang khôozsyng tiệyrxfn, côozsy nhấnbxgt đkozmykebnh phảaycmi hỏxbfsi rõpouupavrng.

"Côozsynkvsm chạkamqy tớkozmi đkozmânkvsy làpavrm gìachn vậoyaly?" Tầpeuin Tưrxuw Niêmnwdn nhìachnn thấnbxgy côozsy, cóxkms vẻnbxg rấnbxgt kinh ngạkamqc.

vxsi, tôozsyi tìachnm Hoắtrkoc Trưrxuwmtsxng Uyêmnwdn..." Lânkvsm Uyểjjpyn Bạkamqch ngưrxuwtxybng ngậoyalp.

"Tìachnm Trưrxuwmtsxng Uyêmnwdn? Lầpeuin trưrxuwkozmc gặhzvpp, chẳinpwng phảaycmi côozsyxkmsi khôozsyng cóxkms quan hệyrxf vớkozmi cậoyalu ấnbxgy sao?" Tầpeuin Tưrxuw Niêmnwdn nhưrxuwkozmng cao màpavry, cốpaxlachnnh nóxkmsi. Thấnbxgy côozsy đkozmxbfs mặhzvpt, anh ấnbxgy bèaycmn bậoyalt cưrxuwmtsxi xua tay: "Đyvjzưrxuwtxybc rồaklti, khôozsyng chọgbihc côozsy nữsmnea, cậoyalu ấnbxgy ởgbih kia!"

Nhìachnn theo hưrxuwkozmng ấnbxgy, côozsy quảaycm nhiêmnwdn nhìachnn thấnbxgy Hoắtrkoc Trưrxuwmtsxng Uyêmnwdn ngồaklti xoay lưrxuwng lạkamqi.

nkvsm Uyểjjpyn Bạkamqch thởgbih phàpavro nhẹbkhr nhõpouum, bêmnwdn cạkamqnh anh khôozsyng cóxkmsozsyaycmi nàpavro, chỉcbxnxkms Giang Phóxkmsng.

ozsy nghiêmnwdng ngưrxuwmtsxi đkozmi tớkozmi, Giang Phóxkmsng thấnbxgy côozsy lậoyalp tứsnrlc đkozmsnrlng dậoyaly: "Côozsynkvsm!"

nkvsm Uyểjjpyn Bạkamqch gậoyalt đkozmpeuiu, ngồaklti xuốpaxlng cạkamqnh anh.


Hoắtrkoc Trưrxuwmtsxng Uyêmnwdn chỉcbxn hờmtsx hữsmneng liếobwhc nhìachnn côozsy mộxjdst cáaycmi, rồaklti lạkamqi tiếobwhp tụoxoxc húmuost thuốpaxlc, cốpaxlachnnh coi côozsy nhưrxuw khôozsyng khímnca.

"Hoắtrkoc Trưrxuwmtsxng Uyêmnwdn..."

ozsyaycm dặhzvpt gọgbihi mộxjdst tiếobwhng, rồaklti lạkamqi thậoyaln trọgbihng hỏxbfsi: "Anh vẫvxsin còkamqn giậoyaln àpavr?"

"Con mắtrkot nàpavro củxjdsa em nhìachnn thấnbxgy anh đkozmang giậoyaln?" Hoắtrkoc Trưrxuwmtsxng Uyêmnwdn hừlqal lạkamqnh mộxjdst tiếobwhng.

"..." Bêmnwdn mắtrkot nàpavro cũpeuing thấnbxgy cảaycm.

Thấnbxgy anh vừlqala húmuost hếobwht mộxjdst đkozmiếobwhu thuốpaxlc lạkamqi đkozmykebnh rúmuost thêmnwdm đkozmiếobwhu nữsmnea, côozsy buộxjdsc phảaycmi giữsmne tay anh lạkamqi: "Anh đkozmlqalng húmuost thuốpaxlc nữsmnea, uốpaxlng chúmuost nưrxuwkozmc đkozmi!"

Hoắtrkoc Trưrxuwmtsxng Uyêmnwdn népaxlm chiếobwhc bậoyalt lửlqala lêmnwdn mặhzvpt bàpavrn, đkozmúmuosng làpavr khôozsyng húmuost nữsmnea nhưrxuwng vẫvxsin lờmtsxozsy đkozmi.

"Hoắtrkoc tổxjdsng khôozsyng đkozmjjpynkvsm đkozmếobwhn em, hay làpavr qua đkozmânkvsy chơixrti xúmuosc xắtrkoc vớkozmi mấnbxgy anh đkozmi?"

mnwdn cạkamqnh cóxkms ngưrxuwmtsxi cưrxuwmtsxi trêmnwdu chọgbihc ghépaxlaycmt tớkozmi. Nhưrxuwng chưrxuwa chạkamqm đkozmưrxuwtxybc vàpavro côozsy, Tầpeuin Tưrxuw Niêmnwdn đkozmãsmne giơixrt chânkvsn đkozmáaycm mộxjdst cáaycmi: "Qua bêmnwdn kia, muốpaxln chếobwht hảaycm!"

"Mìachnnh đkozmùuweka ấnbxgy màpavr!" Đyvjzpaxli phưrxuwơixrtng dĩyzbg nhiêmnwdn sẽyrxf hiểjjpyu ngay, vộxjdsi cưrxuwmtsxi ha ha: "Côozsyaycmi, muốpaxln dỗoyal đkozmàpavrn ôozsyng vui quáaycm đkozmơixrtn giảaycmn đkozmi, háaycmt cho Hoắtrkoc tổxjdsng nghe mộxjdst bàpavri!"

"Thôozsyi bỏxbfs đkozmi, nếobwhu buổxjdsi vui nàpavry củxjdsa chúmuosng ta còkamqn muốpaxln tan thìachn đkozmlqalng bắtrkot côozsy đkozmânkvsy háaycmt!" Tầpeuin Tưrxuw Niêmnwdn lậoyalp tứsnrlc nóxkmsi.

"..." Lânkvsm Uyểjjpyn Bạkamqch mấnbxgt mặhzvpt.

"Ai nóxkmsi vậoyaly!" Cóxkms ngưrxuwmtsxi bấnbxgt bìachnnh thay côozsy, làpavr Giang Phóxkmsng đkozmsnrlng bêmnwdn: "Tôozsyi từlqalng nghe côozsynkvsm háaycmt rồaklti, khôozsyng, làpavr ca kịykebch, kịykebch Hoàpavrng Mai, cựnjfhc kỳpaxl hay luôozsyn!"

Trưrxuwkozmc kia khi đkozmếobwhn thàpavrnh phốpaxl S côozsyng táaycmc, dưrxuwkozmi lờmtsxi đkozmtgym nghịykeb củxjdsa quảaycmn lýtxyb, Lânkvsm Uyểjjpyn Bạkamqch đkozmímncach thựnjfhc từlqalng háaycmt qua...

Sau cânkvsu nóxkmsi ấnbxgy, tấnbxgt cảaycm mọgbihi ngưrxuwmtsxi trong phòkamqng đkozmtgymu tậoyalp trung sựnjfh chúmuos ýtxybmnwdn ngưrxuwmtsxi côozsy, đkozmtgymu hôozsypavro muốpaxln nghe, hơixrtn nữsmnea còkamqn gọgbihi sẵxwesn, đkozmưrxuwa luôozsyn cảaycm micro cho côozsy.

nkvsm Uyểjjpyn Bạkamqch nhưrxuw mộxjdst con vịykebt bịykeb khiêmnwdng lêmnwdn giáaycmrxuwkozmng.

ozsy liếobwhc nhìachnn Hoắtrkoc Trưrxuwmtsxng Uyêmnwdn ngồaklti bêmnwdn cạkamqnh, thấnbxgy anh khôozsyng buồakltn ngưrxuwkozmc lêmnwdn, đkozmàpavrnh phảaycmi đkozmsnrlng dậoyaly đkozmi vềtgym phímncaa màpavrn hìachnnh. Côozsy khôozsyng hềtgym chúmuos ýtxyb thấnbxgy, mộxjdst đkozmôozsyi chânkvsn dàpavri cũpeuing đkozmakltng thờmtsxi đkozmưrxuwa ra khi côozsy cấnbxgt bưrxuwkozmc.

"Rầpeuim..."

nkvsm Uyểjjpyn Bạkamqch ngãsmnepouung soàpavri.

~Hếobwht chưrxuwơixrtng 137~

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.