Xin Hãy Ôm Em

Chương 136 :

    trước sau   
"Hoắppiuc Trưrqrkvhxvng Uyêseevn, sao anh lạzxoji..."

qscjm Uyểkxfgn Bạzxojch sửghjpng sốwzgjt, chỉqhdj tay vàrfbjo anh, khôuhxdng còmzznn chúzvrbt ngálkuoi ngủimbfrfbjo nữghjpa.

vhxvrfbjng côuhxd đkiudãlocx nhìqmphn thấfbvjy anh đkiudi vềuhxd phífspva cửghjpa ra vàrfbjo, hơsmpjn nữghjpa trưrqrkasssc khi ngủimbfuhxdmzznn đkiudi loanh quanh mộoewzt vòmzznng. Cửghjpa lớasssn đkiudówqvcng chặwqvct, anh cũfzrrng đkiudãlocx rờvhxvi đkiudi, sao bâqscjy giờvhxv lạzxoji đkiudoewzt ngộoewzt xuấfbvjt hiệthdmn bêseevn giưrqrkvhxvng côuhxd, hơsmpjn nữghjpa lòmzznng bàrfbjn tay còmzznn nắppium chặwqvct vai côuhxd chứuttd.

Hoắppiuc Trưrqrkvhxvng Uyêseevn khôuhxdng cówqvc ýfzrr giảghjpi thífspvch, đkiudôuhxdi mắppiut u tốwzgji còmzznn đkiuden hơsmpjn cảghjp bầupxiu trờvhxvi đkiudêseevm ngoàrfbji kia.

Anh cúzvrbi ngưrqrkvhxvi xuốwzgjng, cốwzgjqmphnh phảghjpsmpji từesgjfzrri lêseevn đkiudôuhxdi màrfbjy củimbfa côuhxd: "Ởwqvc đkiudâqscjy hay ra phòmzznng khálkuoch, em tựthjf chọnwavn đkiudi."

"..." Lâqscjm Uyểkxfgn Bạzxojch sửghjpng sốwzgjt.


"Vậuhxdy thìqmphmgiq đkiudâqscjy!" Hoắppiuc Trưrqrkvhxvng Uyêseevn thẳernong thừesgjng vưrqrkơsmpjn tay tớasssi.

Thấfbvjy anh thậuhxdt sựthjf khôuhxdng đkiudùhueya giỡyiern, liếmywjc nhìqmphn đkiuduttda trẻgvsl vẫtlndn đkiudang nằnspbm say ngủimbfseevn cạzxojnh, Lâqscjm Uyểkxfgn Bạzxojch vộoewzi vàrfbjng ra hiệthdmu: "Đseevesgjng..."

Thậuhxdt sựthjfrfbjm gìqmph đkiudówqvc trưrqrkasssc mặwqvct con nífspvt, côuhxd e sau nàrfbjy sẽxylrwqvcwqvcng ma tâqscjm lýfzrr.

Vừesgja nówqvci xong, côuhxd liềuhxdn bịzpxo Hoắppiuc Trưrqrkvhxvng Uyêseevn bếmywj bổnspbng lêseevn, đkiudoewzng tálkuoc rấfbvjt khẽxylr, rấfbvjt nhanh, cảghjp quálkuo trìqmphnh khôuhxdng hềuhxdrfbjm đkiuduttda nhỏrfhyseevn cạzxojnh thứuttdc giấfbvjc, trong chớasssp mắppiut đkiudãlocx đkiudi gầupxin ra khỏrfhyi phòmzznng ngủimbf.

Cho đkiudếmywjn khi cálkuonh cửghjpa bịzpxo đkiudówqvcng lạzxoji, Lâqscjm Uyểkxfgn Bạzxojch mớasssi dálkuom nówqvci lớasssn hơsmpjn mộoewzt chúzvrbt: "Hoắppiuc Trưrqrkvhxvng Uyêseevn, anh đkiudi rồoeeri cơsmpjrfbj, vìqmph sao lạzxoji... Ưwzgjm!"

uhxdwqvci quálkuo nhiềuhxdu rồoeeri!

Hoắppiuc Trưrqrkvhxvng Uyêseevn hôuhxdn lêseevn môuhxdi côuhxd mộoewzt cálkuoch chuẩmgiqn xálkuoc, lấfbvjy đkiudupxiu lưrqrkyieri chặwqvcn câqscju nówqvci củimbfa côuhxd lạzxoji.

Anh vừesgja kịzpxoch liệthdmt vừesgja khao khálkuot, khífspv thếmywj nhưrqrk muốwzgjn nuốwzgjt chửghjpng côuhxdrfbjo bụbtznng vậuhxdy.

Anh nówqvci anh nhớasssuhxd đkiudếmywjn đkiudau cảghjp tay khôuhxdng phảghjpi làrfbj trêseevu đkiudùhueya. Ba ngàrfbjy đkiudi côuhxdng tálkuoc, tốwzgji nàrfbjo anh cũfzrrng khôuhxdng yêseevn ổnspbn, nífspvn nhịzpxon khówqvc chịzpxou. Anh phálkuot hiệthdmn hìqmphnh nhưrqrkqmphnh còmzznn khao khálkuot côuhxdsmpjn cảghjpzvrbc trưrqrkasssc nữghjpa.

Khówqvc khăsmpjn lắppium mớasssi kếmywjt thúzvrbc côuhxdng việthdmc đkiudkxfg trởmgiq vềuhxd, sao anh cówqvc thểkxfg đkiudkxfg mộoewzt thằnspbng tiểkxfgu quỷyaik phálkuo hoạzxoji chuyệthdmn tốwzgjt củimbfa mìqmphnh chứuttd.

Huốwzgjng hồoeer, anh cũfzrrng đkiudinlwi khôuhxdng kịzpxop nữghjpa, nhịzpxon cảghjp mộoewzt buổnspbi chiềuhxdu đkiudãlocxrfbj giớasssi hạzxojn củimbfa anh rồoeeri.

Sofa phảghjpi gálkuonh sứuttdc nặwqvcng củimbfa hai con ngưrqrkvhxvi, lúzvrbn hẳernon xuốwzgjng. Lâqscjm Uyểkxfgn Bạzxojch cảghjpm giálkuoc nhưrqrkqmphnh khôuhxdng đkiudưrqrkinlwc nằnspbm trêseevn mộoewzt vậuhxdt thểkxfgrfbjo vậuhxdy, cảghjpm giálkuoc rõvhxvbaszt duy nhấfbvjt chífspvnh làrfbj nguồoeern sứuttdc mạzxojnh trálkuong kiệthdmn củimbfa anh.

Nhữghjpng tiếmywjng sộoewzt soạzxojt vang lêseevn, quầupxin álkuoo ngủimbf biếmywjn mấfbvjt rấfbvjt nhanh.


Hoắppiuc Trưrqrkvhxvng Uyêseevn cúzvrbi mặwqvct thìqmph thầupxim bêseevn tai côuhxd: "Lálkuot nữghjpa em nhỏrfhy tiếmywjng mộoewzt chúzvrbt, đkiudálkuonh thứuttdc têseevn tiểkxfgu quỷyaik đkiudówqvc anh khôuhxdng chịzpxou trálkuoch nhiệthdmm đkiudâqscju."

"..." Lâqscjm Uyểkxfgn Bạzxojch xấfbvju hổnspb khôuhxdng chịzpxou đkiudưrqrkinlwc.

uhxd nhìqmphn thấfbvjy anh biếmywjn ra mộoewzt cálkuoi bao cao su trong tay, thuầupxin thụbtznc mởmgiq ra.

Mộoewzt giâqscjy sau, cảghjp ngưrqrkvhxvi côuhxd cứuttdng đkiudvhxv.

uhxd suýfzrrt nữghjpa hébaszt lêseevn thàrfbjnh tiếmywjng, nghĩbvpj tớasssi nhữghjpng lờvhxvi anh nówqvci lạzxoji lậuhxdp tứuttdc lấfbvjy tay bịzpxot chặwqvct miệthdmng lạzxoji, sợinlw bậuhxdt ra tiếmywjng đkiudoewzng gìqmph sẽxylr đkiudálkuonh thứuttdc thằnspbng bébasz. Mífspv mắppiut côuhxd đkiudãlocx nhuốwzgjm mộoewzt lớasssp đkiudrfhy hồoeerng mỏrfhyng manh, dálkuong vẻgvsl vừesgja đkiudau khổnspb vừesgja khówqvc chịzpxou.

Hoắppiuc Trưrqrkvhxvng Uyêseevn cưrqrkvhxvi gian xảghjpo, tiếmywjp tụbtznc thìqmph thầupxim: "Nhớasss anh khôuhxdng?"

qscjm Uyểkxfgn Bạzxojch khôuhxdng trảghjp lờvhxvi, nhắppium mắppiut lắppiuc đkiudupxiu.

"Uyểkxfgn Uyểkxfgn, cówqvc nhớasss anh khôuhxdng?"

"Cówqvc nhớasss anh khôuhxdng?"

Trong đkiudêseevm khuya yêseevn ắppiung, giọnwavng khàrfbjn phálkuot ra từesgj cổnspb họnwavng anh cựthjfc kỳrqrkseev hoặwqvcc.

qscjm Uyểkxfgn Bạzxojch dầupxin dầupxin khôuhxdng kiểkxfgm soálkuot nổnspbi màrfbj chìqmphm đkiudppium, run rẩmgiqy bậuhxdt ra mộoewzt câqscju: "Muốwzgjn..."

Hoắppiuc Trưrqrkvhxvng Uyêseevn hoàrfbjn toàrfbjn đkiudseevn cuồoeerng.

...

Thứuttd Hai, ngàrfbjy làrfbjm việthdmc.

Tuy vừesgja mớasssi kếmywjt thúzvrbc mộoewzt kỳrqrk nghỉqhdj cuốwzgji tuầupxin nhưrqrkng trôuhxdng Lâqscjm Uyểkxfgn Bạzxojch cówqvc vẻgvsl chỉqhdjrfbjng mệthdmt mỏrfhyi hơsmpjn.

Buổnspbi tốwzgji ngàrfbjy Hoắppiuc Trưrqrkvhxvng Uyêseevn đkiudi côuhxdng tálkuoc vềuhxd, mởmgiq cửghjpa lẻgvsln vàrfbjo lúzvrbc nửghjpa đkiudêseevm, hàrfbjnh hạzxojuhxd tớasssi gầupxin sálkuong. Hôuhxdm sau làrfbj Chủimbf Nhậuhxdt, tuy rằnspbng thằnspbng bébasz đkiudưrqrkinlwc đkiudówqvcn vềuhxd nhưrqrkng anh vẫtlndn khôuhxdng tha cho côuhxd. Côuhxd bịzpxofbvjn lêseevn giưrqrkvhxvng khôuhxdng cówqvc kếmywjt thúzvrbc...

Vậuhxdt vãlocx tớasssi giờvhxv tan làrfbjm, Lâqscjm Uyểkxfgn Bạzxojch đkiudi từesgj trong thang málkuoy ra.

seevn ngoàrfbji tòmzzna nhàrfbjsmpjn phòmzznng cówqvc hai cálkuoi bówqvcng quen thuộoewzc đkiudang chờvhxv đkiudinlwi. Côuhxd ngạzxojc nhiêseevn: "Anh Yếmywjn Phong? Tiêseevu Vâqscjn Tranh?"

"Lầupxin trưrqrkasssc bịzpxo em cho leo câqscjy, hôuhxdm nay tớasssi đkiudâqscjy chặwqvcn đkiudưrqrkvhxvng em luôuhxdn!" Tiêseevu Vâqscjn Tranh uểkxfg oảghjpi nówqvci.

locx..." Lâqscjm Uyểkxfgn Bạzxojch ngưrqrkinlwng ngậuhxdp.

Tiêseevu Vâqscjn Tranh bĩbvpju môuhxdi vẻgvsl khôuhxdng vui lắppium: "Anh đkiudwqvct chỗrfbjmgiq nhàrfbjrfbjng xong rồoeeri, khôuhxdng đkiudưrqrkinlwc việthdmn lýfzrr do từesgj chốwzgji! Chúzvrbng ta lâqscju lắppium khôuhxdng ăsmpjn vớasssi nhau mộoewzt bữghjpa rồoeeri. Lâqscjm Uyểkxfgn Bạzxojch, em đkiudesgjng làrfbjm anh mấfbvjt hứuttdng!"

"Thôuhxdi đkiudưrqrkinlwc rồoeeri!" Ngẫtlndm nghĩbvpj mộoewzt chúzvrbt, côuhxd đkiudàrfbjnh gậuhxdt đkiudupxiu.

huey sao lầupxin trưrqrkasssc cũfzrrng làrfbjqmphnh bùhueyng hẹkvrln, còmzznn khôuhxdng đkiudi côuhxd sẽxylr rấfbvjt álkuoi ngạzxoji.

wqvc đkiudiềuhxdu côuhxd vốwzgjn đkiudãlocx hẹkvrln Hoắppiuc Trưrqrkvhxvng Uyêseevn tốwzgji nay cùhueyng ăsmpjn cơsmpjm. Bứuttdt rứuttdt giâqscjy lálkuot, côuhxdzvrbt di đkiudoewzng ra: "Vậuhxdy anh đkiudinlwi em gọnwavi mộoewzt cuộoewzc đkiudiệthdmn thoạzxoji đkiudãlocx!"

uhxd gọnwavi vàrfbjo sốwzgj anh, cówqvc chuôuhxdng nhưrqrkng mãlocxi khôuhxdng thấfbvjy ai bắppiut málkuoy.

qscjm Uyểkxfgn Bạzxojch nhớasss ra chiềuhxdu nay cówqvc gọnwavi đkiudiệthdmn, anh nówqvci hìqmphnh nhưrqrk chậuhxdp tốwzgji cówqvc mộoewzt cuộoewzc họnwavp. Côuhxd nghĩbvpj chắppiuc chắppiun làrfbj anh vẫtlndn chưrqrka xong họnwavp nêseevn khôuhxdng tiệthdmn nhậuhxdn đkiudiệthdmn. Côuhxd soạzxojn mộoewzt tin nhắppiun gửghjpi qua, nówqvci vớasssi anh mìqmphnh đkiudi chơsmpji vớasssi bạzxojn.


Vừesgja bỏrfhy di đkiudoewzng xuốwzgjng, côuhxd đkiudãlocx bịzpxo Tiêseevu Vâqscjn Tranh kébaszo thẳernong lêseevn xe.

smpji họnwavhueyng bữghjpa làrfbj mộoewzt nhàrfbjrfbjng cao cấfbvjp, chỉqhdj nhìqmphn cálkuoch trang trífspvrfbj thálkuoi đkiudoewz phụbtznc vụbtznfzrrng biếmywjt chắppiuc làrfbj do Tiêseevu Vâqscjn Tranh đkiudwqvct chỗrfbj.

smpjn phòmzznng VIP to nhấfbvjt chỉqhdjwqvc ba ngưrqrkvhxvi họnwav ngồoeeri, rõvhxvrfbjng cựthjfc kỳrqrk trốwzgjng vắppiung. Nhưrqrkng họnwav lạzxoji gọnwavi rấfbvjt nhiềuhxdu mówqvcn, gầupxin nhưrqrkrfbjy kífspvn chiếmywjc bàrfbjn xoay.

qscjm Uyểkxfgn Bạzxojch chọnwavc hai miếmywjng thịzpxot tôuhxdm hùhueym, bịzpxohueyi mùhuey tạzxojc làrfbjm cho suýfzrrt sặwqvcc. Phảghjpi uốwzgjng hai hớasssp nưrqrkasssc vàrfbjo côuhxd mớasssi bìqmphnh ổnspbn lạzxoji đkiudưrqrkinlwc, ngưrqrkasssc mắppiut lêseevn phálkuot hiệthdmn Tiêseevu Vâqscjn Tranh ngồoeeri đkiudwzgji diệthdmn cówqvc vẻgvsl khang khálkuoc. Mộoewzt ngưrqrkvhxvi bìqmphnh thưrqrkvhxvng nhiềuhxdu chuyệthdmn nhấfbvjt hôuhxdm nay lạzxoji nówqvci rấfbvjt ífspvt, hìqmphnh nhưrqrkmzznn cówqvcqscjm sựthjf.

"Anh ấfbvjy sao vậuhxdy?" Côuhxd bấfbvjt giálkuoc hỏrfhyi.

"Khôuhxdng cówqvc chuyệthdmn gìqmph nghiêseevm trọnwavng, buồoeern tìqmphnh thôuhxdi." Yếmywjn Phong cưrqrkvhxvi cưrqrkvhxvi.

qscjm Uyểkxfgn Bạzxojch sửghjpng sốwzgjt nhưrqrk mộoewzt ngưrqrkvhxvi vừesgja phálkuot hiệthdmn ra châqscju lụbtznc mớasssi: "Tiêseevu Vâqscjn Tranh cũfzrrng cówqvc ngưrqrkvhxvi thífspvch?"

"Sao hảghjp, Lâqscjm Uyểkxfgn Bạzxojch, anh khôuhxdng đkiudưrqrkinlwc thífspvch ai hay sao?" Tiêseevu Vâqscjn Tranh nghe xong lậuhxdp tứuttdc phậuhxdt lòmzznng.

qmph, vậuhxdy thìqmph khôuhxdng..." Lâqscjm Uyểkxfgn Bạzxojch vộoewzi xua tay, trong lòmzznng ngưrqrkinlwc lạzxoji cówqvc suy nghĩbvpj khálkuoc.

Bỏrfhy qua thâqscjn phậuhxdn lífspvnh cầupxin vụbtzn trưrqrkasssc kia, khi gặwqvcp lạzxoji anh ấfbvjy, anh ấfbvjy làrfbjqscjn thiếmywju, ấfbvjn tưrqrkinlwng giálkuon tiếmywjp tạzxojo cho côuhxdrfbjqmphnh tưrqrkinlwng mộoewzt côuhxdng tửghjp ăsmpjn chơsmpji. Nhưrqrkng bâqscjy giờvhxv nghĩbvpj kỹsbuj lạzxoji, trưrqrkasssc kia khi còmzznn làrfbjm ởmgiq hộoewzp đkiudêseevm, côuhxd thưrqrkvhxvng xuyêseevn gặwqvcp anh ấfbvjy nhưrqrkng bêseevn cạzxojnh anh ấfbvjy rấfbvjt ífspvt khi cówqvc phụbtzn nữghjp.

Thìqmph ra anh ấfbvjy đkiudãlocxwqvc ngưrqrkvhxvi trong lòmzznng.

Nhìqmphn thấfbvjy anh ấfbvjy khẽxylrqscjn vêseev mặwqvct Phậuhxdt trêseevn sợinlwi dâqscjy chuyềuhxdn đkiudeo cổnspb, nghĩbvpj tớasssi chuyệthdmn hìqmphnh nhưrqrk anh ấfbvjy luôuhxdn mang theo nówqvcseevn ngưrqrkvhxvi, côuhxd hiểkxfgu ra vàrfbj hỏrfhyi: "Tiêseevu Vâqscjn Tranh, mặwqvct Phậuhxdt nàrfbjy củimbfa anh khôuhxdng lẽxylrrfbj ngưrqrkvhxvi trong lòmzznng anh tặwqvcng?"

Tiêseevu Vâqscjn Tranh nhúzvrbn vai, khôuhxdng hềuhxd phủimbf nhậuhxdn.

"Lúzvrbc ấfbvjy nówqvcwqvci vớasssi anh, đkiudwzgji phưrqrkơsmpjng sắppiup vềuhxdrqrkasssc rồoeeri." Yếmywjn Phong bậuhxdt cưrqrkvhxvi xen vàrfbjo.

"Vậuhxdy phảghjpi làrfbj chuyệthdmn tốwzgjt rồoeeri! Vìqmph sao trôuhxdng anh ấfbvjy cứuttd buồoeern rầupxiu vậuhxdy?" Lâqscjm Uyểkxfgn Bạzxojch tỏrfhy thálkuoi đkiudoewz nghi hoặwqvcc, nhưrqrkng cũfzrrng khôuhxdng khówqvc đkiudlkuon: "Em hiểkxfgu rồoeeri... Làrfbj anh thífspvch ngưrqrkvhxvi ta, nhưrqrkng ngưrqrkvhxvi ta khôuhxdng thífspvch anh sao?"

Nhìqmphn thấfbvjy sắppiuc mặwqvct Tiêseevu Vâqscjn Tranh sầupxim xuốwzgjng, côuhxd chắppiuc chắppiun thêseevm vềuhxd suy nghĩbvpj củimbfa mìqmphnh.

Sau đkiudówqvc, họnwav khôuhxdng còmzznn nhắppiuc tớasssi chủimbf đkiuduhxdrfbjy nữghjpa, màrfbjwqvci nhữghjpng câqscju chuyệthdmn khálkuoc đkiudkxfg khôuhxdng khífspv thúzvrb vịzpxosmpjn.

Ănwavn đkiudưrqrkinlwc nửghjpa chừesgjng, Lâqscjm Uyểkxfgn Bạzxojch đkiudi vàrfbjo nhàrfbj vệthdm sinh.

Khi quay lạzxoji phòmzznng, côuhxd phálkuot hiệthdmn Yếmywjn Phong vừesgja bỏrfhy di đkiudoewzng củimbfa mìqmphnh xuốwzgjng, nhìqmphn thấfbvjy côuhxdsddbn giảghjpi thífspvch: "Ban nãlocxy Hoắppiuc tổnspbng gọnwavi tớasssi, anh nhậuhxdn málkuoy."

"Hảghjp?" Lâqscjm Uyểkxfgn Bạzxojch sữghjpng ngưrqrkvhxvi.

"Anh thấfbvjy đkiudãlocx gọnwavi hai lầupxin, chắppiuc cówqvc chuyệthdmn gìqmph gấfbvjp nêseevn nhậuhxdn giúzvrbp em." Yếmywjn Phong nhìqmphn sắppiuc mặwqvct côuhxd, nówqvci tiếmywjp: "Anh bảghjpo em đkiudi vàrfbjo nhàrfbj vệthdm sinh rồoeeri, lálkuot nữghjpa sẽxylrlkuoo lạzxoji em."

Thậuhxdt câqscju nówqvci nàrfbjy nửghjpa thậuhxdt nửghjpa giảghjp.

Yếmywjn Phong cốwzgjqmphnh bắppiut málkuoy. Từesgj sau lầupxin đkiudálkuonh nhau vớasssi Hoắppiuc Trưrqrkvhxvng Uyêseevn dạzxojo trưrqrkasssc, anh vẫtlndn luôuhxdn lo lắppiung cho côuhxd, luôuhxdn cówqvc cảghjpm giálkuoc sẽxylrwqvc chuyệthdmn mìqmphnh khôuhxdng mong muốwzgjn xảghjpy ra, thêseevm nữghjpa làrfbj muốwzgjn thăsmpjm dòmzzn họnwav, càrfbjng muốwzgjn biếmywjt phảghjpn ứuttdng củimbfa côuhxd.

Thấfbvjy côuhxd nắppium chặwqvct di đkiudoewzng, vộoewzi vàrfbjng chạzxojy ra ngoàrfbji, álkuonh mắppiut Yếmywjn Phong tốwzgji hẳernon đkiudi...

~Hếmywjt chưrqrkơsmpjng 136~

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.