Xin Hãy Ôm Em

Chương 135 :

    trước sau   
ecoym Uyểgnzsn Bạiygich đnbwfjvbt mặvdqqt vìepsfecoyu nóepsfi trầbqpxn trụsvlki củgvyoa anh.

Nhấjzfct làypcwypcwn tay táqgspc quáqgspi củgvyoa anh, bụsvlkng ngóepsfn tay thôvttxqgspp cọxqvfkqewn làypcwn da củgvyoa côvttx giốmbinng nhưvttx gồyvndkqewn mộuhpft cụsvlkc mụsvlkn cơjzfcm mảpysanh nhỏjvbt.

Dầbqpxn dầbqpxn cóepsf phầbqpxn khôvttxng kiểgnzsm soáqgspt đnbwfưvttxnhcwc hơjzfci thởecoy dốmbinc, Lâecoym Uyểgnzsn Bạiygich cảpysam thấjzfcy đnbwfbqpxu lưvttxpvcoi khôvttx khốmbinc. Bảpysan thâecoyn Hoắbqpxc Trưvttxiqoing Uyêkqewn cũpkshng khôvttxng thoảpysai máqgspi gìepsf, lồyvndng ngựsoqnc bêkqewn dưvttxbyrpi lớbyrpp sơjzfc mi trắbqpxng phậpvcop phồyvndng lêkqewn xuốmbinng, đnbwfôvttxi mắbqpxt u tốmbini bừibwang lêkqewn ngọxqvfn lửkuyra.

"Rầbqpxm rầbqpxm..."

Đloobuhpft nhiêkqewn tiếqdlmng đnbwfpvcop cửkuyra vang lêkqewn.

epsf vẻotje nhưvttx thằimecng béxqsj đnbwfpysang ngoàypcwi khôvttxng đnbwfvzcpy đnbwfưvttxnhcwc cửkuyra ra, đnbwfàypcwnh phảpysai dùezxfng tay đnbwfpvcop.


Họxqvf suýblfvt nữnhcwa thìepsf quêkqewn mấjzfct, trong nhàypcw khôvttxng chỉkqewepsf hai ngưvttxiqoii.

ecoym Uyểgnzsn Bạiygich híhzrjt sâecoyu mộuhpft hơjzfci, đnbwfgnzs bảpysan thâecoyn nhanh chóepsfng bìepsfnh tĩepsfnh lạiygii, rồyvndi lặvdqqng lẽaahuxqsjo vạiygit váqgspy đnbwfãlhoy tớbyrpn lêkqewn tậpvcon eo xuốmbinng.

vttx len léxqsjn liếqdlmc nhìepsfn Hoắbqpxc Trưvttxiqoing Uyêkqewn, quảpysa nhiêkqewn sắbqpxc mặvdqqt anh khôvttxng vui vẻotjeepsf, cơjzfc miệigwlng vìepsf dụsvlkc vọxqvfng khôvttxng đnbwfưvttxnhcwc thỏjvbta mãlhoyn màypcwonjlng ra. Anh lạiygii rúecoyt mộuhpft đnbwfiếqdlmu thuốmbinc ra châecoym lêkqewn, dùezxfng nicotin đnbwfgnzsepsfnh ổibwan lạiygii mọxqvfi thứpysa.

Khi phảpysa ra mộuhpft làypcwn khóepsfi, anh hằimecn họxqvfc nóepsfi mộuhpft câecoyu: "Sau nàypcwy nhấjzfct đnbwfvdqqnh phảpysai sinh con gáqgspi."

jzfc..." Lâecoym Uyểgnzsn Bạiygich ngưvttxnhcwng ngậpvcop, quảpysa thựsoqnc làypcw khinh thưvttxiqoing mộuhpft cáqgspch lộuhpf liễottdu.

Nhưvttxng ngay sau đnbwfóepsf trảpysai tim côvttx lạiygii nảpysay mạiyginh lêkqewn.

epsfecoyu nóepsfi củgvyoa anh...

Tiếqdlmng đnbwfpvcop cửkuyra bêkqewn ngoàypcwi vẫhzrjn còhwhin vang vọxqvfng, Lâecoym Uyểgnzsn Bạiygich ấjzfcn nhẹtuebkqewn ngựsoqnc, chạiygiy qua mởecoyqgspnh cửkuyra khóepsfa tráqgspi.

Thằimecng nhỏjvbt đnbwfang ôvttxm bụsvlkng, vừibwaa nhìepsfn thấjzfcy côvttx lậpvcop tứpysac kêkqewu gàypcwo: "Tiểgnzsu Bạiygich, cháqgspu đnbwfóepsfi rồyvndi!"

"Châecoyu Châecoyu đnbwfóepsfi sao?" Lâecoym Uyểgnzsn Bạiygich nhìepsfn ra áqgspnh hoàypcwng hôvttxn sắbqpxp tắbqpxt bêkqewn ngoàypcwi, vộuhpfi hỏjvbti: "Vậpvcoy tốmbini cháqgspu muốmbinn ăonjln gìepsf? Trong tủgvyo lạiyginh cóepsf nhiềtvdiu thứpysac ăonjln lắbqpxm, cháqgspu cóepsfepsfn gìepsf đnbwfvdqqc biệigwlt thíhzrjch cứpysaepsfi vớbyrpi côvttx, côvttx sẽaahuypcwm ngay cho cháqgspu!"

imec..." Thằimecng béxqsj nghiêkqewng đnbwfbqpxu, nhanh chóepsfng nóepsfi ra hai móepsfn.

ecoym Uyểgnzsn Bạiygich vui vẻotje đnbwfyvndng ýblfv, quay đnbwfbqpxu nhìepsfn ngưvttxiqoii đnbwfàypcwn ôvttxng đnbwfang húecoyt thuốmbinc: "Àimec, Hoắbqpxc Trưvttxiqoing Uyêkqewn, anh muốmbinn ăonjln gìepsf?"

Thấjzfcy anh khôvttxng đnbwfqgspi hoàypcwi tớbyrpi mìepsfnh, côvttx lặvdqqng lẽaahu đnbwfi xuốmbinng bếqdlmp.


Khi bóepsfng tốmbini đnbwfãlhoy bao trùezxfm bốmbinn phíhzrja, trong phòhwhing ăonjln cũpkshng đnbwfãlhoyjzfcm áqgspp mùezxfi thơjzfcm củgvyoa thứpysac ăonjln. Hoắbqpxc Trưvttxiqoing Uyêkqewn vàypcw Châecoyu Châecoyu cháqgspn ghéxqsjt nhau, dĩepsf nhiêkqewn khôvttxng ngồyvndi cạiyginh, đnbwfàypcwnh mỗbyrpi ngưvttxiqoii mộuhpft bêkqewn, đnbwfmbini diệigwln khôvttxng ai nhìepsfn ai.

Hoắbqpxc Trưvttxiqoing Uyêkqewn đnbwfếqdlmn tậpvcon lúecoyc ăonjln cơjzfcm, tay vẫhzrjn kẹtuebp đnbwfiếqdlmu thuốmbinc.

Khi nhìepsfn thấjzfcy côvttxvttxng báqgspt mỳqxbt ra cho mìepsfnh, anh mớbyrpi lẳecoyng lặvdqqng nhưvttxbyrpng màypcwy, cóepsf vẻotje nhưvttxecoym trạiyging kháqgspjzfcn khôvttxng íhzrjt, lậpvcop tứpysac dậpvcop tắbqpxt đnbwfiếqdlmu thuốmbinc.

ecoym Uyểgnzsn Bạiygich làypcwm thêkqewm hai móepsfn so vớbyrpi mọxqvfi ngàypcwy, cảpysa hai ngưvttxiqoii họxqvf đnbwftvdiu ăonjln rấjzfct ngon miệigwlng, bầbqpxu khôvttxng khíhzrj trong giâecoyy láqgspt ôvttxn hòhwhia hơjzfcn.

Hoắbqpxc Trưvttxiqoing Uyêkqewn khềtvdiu đnbwfưvttxnhcwc hai đnbwfũpksha mỳqxbt thìepsf nhìepsfn vềtvdi phíhzrja côvttx: "Uyểgnzsn Uyểgnzsn, em khôvttxng chỉkqew phảpysai làypcwm no cáqgspi dạiygiypcwy củgvyoa anh màypcwhwhin phảpysai làypcwm no cơjzfc thểgnzs anh nữnhcwa."

"Cơjzfc thểgnzs thìepsfypcwm sao no đnbwfưvttxnhcwc ạiygi?" Thằimecng béxqsj xen vàypcwo.

"Trẻotje con hiểgnzsu gìepsf." Hoắbqpxc Trưvttxiqoing Uyêkqewn nhếqdlmch màypcwy.

"Xìepsf!" Thằimecng nhỏjvbtepsfu môvttxi, nhìepsfn sang bêkqewn cạiyginh, nghiêkqewng đnbwfbqpxu khóepsf hiểgnzsu: "Tiểgnzsu Bạiygich, sao mặvdqqt côvttx đnbwfjvbt nhưvttx đnbwfíhzrjt khỉkqew thếqdlmiygi?"

"Cóepsf thểgnzsepsf quáqgspepsfng..." Lâecoym Uyểgnzsn Bạiygich đnbwfpysao đnbwfpysao mắbqpxt.

Thấjzfcy áqgspnh mắbqpxt Hoắbqpxc Trưvttxiqoing Uyêkqewn lộuhpf vẻotje trêkqewu chọxqvfc, thằimecng béxqsj lạiygii càypcwng tòhwhihwhi. Nhiệigwlt đnbwfuhpf trêkqewn gòhwhiqgsponjlng cao, côvttx gắbqpxp mộuhpft chiếqdlmc đnbwfùezxfi gàypcw, nóepsfi lấjzfcy lệigwl: "Mau ăonjln đnbwfi!"

Cuốmbini cùezxfng họxqvfpkshng ăonjln xong bữnhcwa cơjzfcm mộuhpft cáqgspch bìepsfnh an vôvttx sựsoqn.

Thằimecng béxqsj trong lúecoyc gặvdqqp đnbwfùezxfi gàypcw phúecoyt cuốmbini, xưvttxơjzfcng văonjlng vàypcwo áqgspo, bắbqpxn ra rấjzfct nhiềtvdiu dầbqpxu mỡpvco.

epsf mang theo quầbqpxn áqgspo thay giặvdqqt nêkqewn Lâecoym Uyểgnzsn Bạiygich đnbwfàypcwnh đnbwfưvttxa nóepsf đnbwfi thay quầbqpxn áqgspo ngủgvyo, rồyvndi mang cho quầbqpxn áqgspo bẩvzcpn ngâecoym vàypcwo chậpvcou. Sau khi làypcwm xong mọxqvfi việigwlc trởecoy lạiygii bếqdlmp, côvttx thấjzfcy Hoắbqpxc Trưvttxiqoing Uyêkqewn đnbwfang đnbwfpysang trưvttxbyrpc bồyvndn nưvttxbyrpc, xắbqpxn cao tay áqgspo, đnbwfgnzsvttxbyrpc chảpysay ồyvndyvnd.


vttx chợnhcwt sữnhcwng ngưvttxiqoii.

Lầbqpxn từibwavttxbyrpi quêkqewkqewn vàypcw đnbwfyvndng ýblfv hẹtuebn hòhwhi, Hoắbqpxc Trưvttxiqoing Uyêkqewn cũpkshng từibwang rửkuyra báqgspt cho côvttx.

Sựsoqn sửkuyrng sốmbint củgvyoa lầbqpxn ấjzfcy vôvttxezxfng lớbyrpn rồyvndi. Cóepsf đnbwfiềtvdiu khi tậpvcon mắbqpxt bắbqpxt gặvdqqp lạiygii cảpysanh nàypcwy, cảpysam giáqgspc ngỡpvco ngàypcwng củgvyoa côvttx vẫhzrjn khôvttxng thuyêkqewn giảpysam. Mộuhpft tổibwang giáqgspm đnbwfmbinc cao ngạiygio lạiygii tìepsfnh nguyệigwln làypcwm mộuhpft việigwlc màypcw khôvttxng nhiềtvdiu ngưvttxiqoii đnbwfàypcwn ôvttxng thègvyom làypcwm...

ecoym Uyểgnzsn Bạiygich đnbwfi tớbyrpi, cơjzfc thểgnzs đnbwfãlhoy tựsoqnepsf ýblfv thứpysac củgvyoa nóepsf.

vttx từibwa phíhzrja sau vòhwhing tay ôvttxm lấjzfcy anh.

hwhing hôvttxng tráqgspng kiệigwln, Lâecoym Uyểgnzsn Bạiygich phảpysai rấjzfct nỗbyrp lựsoqnc mớbyrpi cóepsf thểgnzs ôvttxm chặvdqqt, cảpysam nhậpvcon cơjzfc thểgnzs rắbqpxn rỏjvbti vàypcw nhiệigwlt đnbwfuhpf củgvyoa anh.

Hoắbqpxc Trưvttxiqoing Uyêkqewn nghiêkqewng ngưvttxiqoii nhìepsfn côvttx, khẽaahu đnbwfáqgspp: "Còhwhin hai cáqgspi đnbwfĩepsfa nữnhcwa làypcw xong rồyvndi."

ecoym Uyểgnzsn Bạiygich khôvttxng nhúecoyc nhíhzrjch, càypcwng ôvttxm anh chặvdqqt hơjzfcn mộuhpft chúecoyt, thậpvcom chíhzrjhwhin áqgspp mặvdqqt lêkqewn lưvttxng anh, cọxqvf qua cọxqvf lạiygii nhẹtueb nhàypcwng.

loobibwang cóepsf dụsvlk dỗbyrp anh nhéxqsj?" Hoắbqpxc Trưvttxiqoing Uyêkqewn nuốmbint nưvttxbyrpc bọxqvft.

Khi âecoym cuốmbini cùezxfng kếqdlmt thúecoyc, khuỷiworu tay anh cũpkshng cửkuyr đnbwfuhpfng, theo đnbwfàypcwxqsjo tay côvttx xuốmbinng dưvttxbyrpi.

Qua lớbyrpp quầbqpxn Âyhfnu, Lâecoym Uyểgnzsn Bạiygich cảpysam nhậpvcon đnbwfưvttxnhcwc sứpysac mạiyginh củgvyoa anh đnbwfang thứpysac tỉkqewnh.

hwhiqgspjzfci ửkuyrng hồyvndng, côvttx vộuhpfi buôvttxng tay ra mộuhpft chúecoyt. Cắbqpxn môvttxi mộuhpft lúecoyc lâecoyu, cuốmbini cùezxfng côvttx khôvttxng nhịvdqqn đnbwfưvttxnhcwc, hỏjvbti lêkqewn tiếqdlmng lòhwhing bứpysat rứpysat bấjzfcy nay: "Hoắbqpxc Trưvttxiqoing Uyêkqewn, àypcw... anh thậpvcot sựsoqn chỉkqewepsf thểgnzs... vớbyrpi em?"

"Em nghe ai nóepsfi!" Hoắbqpxc Trưvttxiqoing Uyêkqewn khựsoqnng lạiygii.


"Báqgspc sỹibwa Tầbqpxn đnbwfóepsf..." Lâecoym Uyểgnzsn Bạiygich thậpvcot thàypcw kểgnzs: "Khôvttxng phảpysai anh ấjzfcy cốmbinepsfnh nóepsfi vớbyrpi em đnbwfâecoyu! Làypcwepsf mộuhpft lầbqpxn em vôvttxepsfnh nghe đnbwfiệigwln thoạiygii củgvyoa anh..."

"Em còhwhin từibwang nghe léxqsjn đnbwfiệigwln thoạiygii củgvyoa ngưvttxiqoii kháqgspc cơjzfc àypcw?" Hoắbqpxc Trưvttxiqoing Uyêkqewn nheo mắbqpxt lạiygii.

"Khôvttxng phảpysai nghe léxqsjn!" Lâecoym Uyểgnzsn Bạiygich xấjzfcu hổibwa giảpysai thíhzrjch: "Làypcw khôvttxng cẩvzcpn thậpvcon. Lúecoyc giúecoyp anh treo quầbqpxn áqgspo, nóepsfjzfci từibwa trong túecoyi áqgspo ra, lúecoyc em nhặvdqqt lêkqewn thìepsf chạiygim vàypcwo... Rốmbint cuộuhpfc cóepsf đnbwfúecoyng nhưvttx vậpvcoy khôvttxng?"

Cuốmbini cùezxfng, côvttx vẫhzrjn gạiygin hỏjvbti.

Hoắbqpxc Trưvttxiqoing Uyêkqewn đnbwfáqgspp cứpysang ngắbqpxc: "Em còhwhin hỏjvbti!"

Lầbqpxn nàypcwy, anh thẳecoyng thừibwang ấjzfcn tay côvttx xuốmbinng xuốmbinng bằimecng đnbwfôvttxi bàypcwn tay còhwhin ưvttxbyrpt nưvttxbyrpc.

ecoym Uyểgnzsn Bạiygich co rụsvlkt lạiygii, khôvttxng dáqgspm nóepsfi thêkqewm câecoyu nàypcwo, míhzrj mắbqpxt cụsvlkp xuốmbinng, run rẩvzcpy.

Hoắbqpxc Trưvttxiqoing Uyêkqewn nhìepsfn ngọxqvfn đnbwfègvyon đnbwfưvttxiqoing sáqgspng lêkqewn bêkqewn ngoàypcwi, nhíhzrju màypcwy: "Khi nàypcwo têkqewn tiểgnzsu quỷiwor kia mớbyrpi đnbwfi?"

imec..."

"Nóepsf khôvttxng đnbwfi?"

ecoym Uyểgnzsn Bạiygich nuốmbint nưvttxbyrpc bọxqvft, ấjzfcp úecoyng: "Cóepsf vẻotjeypcw nhưvttx vậpvcoy... Tốmbini nay nóepsf sẽaahuecoy lạiygii đnbwfâecoyy, nhanh nhấjzfct cũpkshng phảpysai sáqgspng mai anh Yếqdlmn Phong mớbyrpi qua đnbwfóepsfn nóepsf..."

Sắbqpxc mặvdqqt Hoắbqpxc Trưvttxiqoing Uyêkqewn đnbwfen tớbyrpi cựsoqnc đnbwfiểgnzsm.

Khi họxqvf từibwa trong bếqdlmp đnbwfi ra, thằimecng nhỏjvbt trong phòhwhing kháqgspch đnbwfãlhoy dụsvlki mắbqpxt: "Tiểgnzsu Bạiygich, con buồyvndn ngủgvyo rồyvndi!"


loobưvttxnhcwc, côvttx dỗbyrp con ngủgvyo nhéxqsj!" Lâecoym Uyểgnzsn Bạiygich đnbwfàypcwnh đnbwfi qua.

loobnhcwi nóepsf ngủgvyo rồyvndi thìepsf em qua tìepsfm anh!" Hoắbqpxc Trưvttxiqoing Uyêkqewn bấjzfct ngờiqoi hạiygi giọxqvfng nóepsfi mộuhpft câecoyu.

"Vậpvcoy sao đnbwfưvttxnhcwc!" Lâecoym Uyểgnzsn Bạiygich quay ngưvttxiqoii lạiygii, nhíhzrju màypcwy: "Anh Yếqdlmn Phong gửkuyri con ởecoy đnbwfâecoyy đnbwfgnzs em chăonjlm sóepsfc. Nóepsfi gìepsfepsfpkshng làypcw trẻotje con, sao cóepsf thểgnzs bỏjvbtepsf mộuhpft mìepsfnh ởecoy nhàypcw..."

ezxfepsfi thếqdlmypcwo, đnbwfãlhoy hứpysaa rồyvndi côvttx vẫhzrjn phảpysai cóepsf tráqgspch nhiệigwlm.

vttx cắbqpxn môvttxi, nhìepsfn anh vớbyrpi vẻotje lấjzfcy lòhwhing: "Ngàypcwy mai em ởecoykqewn anh đnbwfưvttxnhcwc khôvttxng?"

Hoắbqpxc Trưvttxiqoing Uyêkqewn im lặvdqqng mộuhpft lúecoyc rồyvndi buôvttxng mộuhpft câecoyu: "Biếqdlmt rồyvndi."

"Em tiễottdn anh nhéxqsj?"

Thấjzfcy anh quay ngưvttxiqoii đnbwfvdqqnh đnbwfi, Lâecoym Uyểgnzsn Bạiygich vộuhpfi nóepsfi.

Hoắbqpxc Trưvttxiqoing Uyêkqewn chau màypcwy từibwa chốmbini: "Khôvttxng cầbqpxn đnbwfâecoyu, dỗbyrpepsf đnbwfi!"

"Ồbyrp..." Lâecoym Uyểgnzsn Bạiygich gậpvcot đnbwfbqpxu, thằimecng béxqsj ngáqgspp ngủgvyo đnbwfãlhoy chỵiqoi tớbyrpi bêkqewn cạiyginh côvttx.

Nhìepsfn bóepsfng hìepsfnh cao lớbyrpn đnbwfãlhoy đnbwfi ra tớbyrpi cửkuyra, côvttx vẫhzrjn hơjzfci bấjzfct ngờiqoi. Côvttx nhữnhcwng tưvttxecoyng anh sẽaahu khóepsf chịvdqqu, khôvttxng ngờiqoi anh đnbwfyvndng ýblfv dễottdypcwng nhưvttx vậpvcoy.

Thằimecng béxqsj quấjzfcn lấjzfcy côvttx đnbwfòhwhii ngủgvyo, Lâecoym Uyểgnzsn Bạiygich khôvttxng quan tâecoym đnbwfưvttxnhcwc nhiềtvdiu nữnhcwa, dẫhzrjn nóepsfypcwo trong phòhwhing.

hwhin khi côvttx quay đnbwfi, Hoắbqpxc Trưvttxiqoing Uyêkqewn đnbwfang thàypcwy giàypcwy đnbwfãlhoy lẳecoyng lặvdqqng lấjzfcy luôvttxn chiếqdlmc chìepsfa khóepsfa đnbwfvdqqt trêkqewn túecoyi xáqgspch củgvyoa côvttx.

Trong đnbwfêkqewm khuya khoắbqpxt, tiếqdlmng thởecoy đnbwftvdiu đnbwftvdiu.

Loáqgspng thoáqgspng cóepsf đnbwfuhpfng tĩepsfnh gìepsf đnbwfóepsf rấjzfct khẽaahu, nhưvttx thựsoqnc nhưvttxjzfc.

Âyhfnm thanh đnbwfóepsf mỗbyrpi lúecoyc mộuhpft gầbqpxn thêkqewm, rơjzfci xuốmbinng nêkqewn đnbwfjzfct. Sau đnbwfóepsf bảpysa vai hởecoy ngoàypcwi chăonjln củgvyoa côvttx đnbwfưvttxnhcwc ai nắbqpxm chặvdqqt. Côvttxjzfcypcwng mởecoy mắbqpxt ra, đnbwfpvcop phảpysai đnbwfôvttxi mắbqpxt sâecoyu húecoyt ấjzfcy.

ecoym Uyểgnzsn Bạiygich trợnhcwn trừibwang mắbqpxt: "Anh..."

~Hếqdlmt chưvttxơjzfcng 135~

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.