Xin Hãy Ôm Em

Chương 134 :

    trước sau   
"Châmflcu Châmflcu, chácorzu thậgfdzt sựqgbe rấqtwyt muốccktn uốccktng sao? Vậgfdzy côepqitbuvm thêqgbem cho chácorzu mộekbit cốccktc?"

mflcm Uyểyqkin Bạfssmch đibasàtbuvnh lêqgben tiếqgbeng nóccvyi. Ai ngờnpdlepqi vừbibwa dứhcret lờnpdli, Hoắmjywc Trưrutonpdlng Uyêqgben đibasãtyyx hạfssm giọqgbeng: "Khôepqing đibasưrutotdtjc!"

"Hoắmjywc Trưrutonpdlng Uyêqgben..." Côepqi khóccvy xửmjef gọqgbei têqgben anh.

Hoắmjywc Trưrutonpdlng Uyêqgben hừbibw mộekbit tiếqgbeng, lạfssmi bắmjywt đibasqtwyu phácorzt huy thóccvyi ngang ngưrutotdtjc củnzkya mìccvynh.

Thằkenmng béztcu ngẩhdbang đibasqtwyu lêqgben, cấqtwyt giọqgbeng giòucpqn tan: "Tiểyqkiu Bạfssmch, khôepqing sao ạfssm! Chácorzu khôepqing giốccktng nhưruto chúekmp kỳkkso lạfssmtbuvy đibasâmflcu. Dùchak sao thìccvy bốccktccvyccvyi, uốccktng nhiềhoqqu càtbuv phêqgbe sẽxxmy khôepqing ngủnzky đibasưrutotdtjc! Khôepqing ngủnzky đibasưrutotdtjc sẽxxmy rụyqking tóccvyc đibasqtwyy, chácorzu khôepqing muốccktn hóccvyi đibasqtwyu!"

"Khụyqki!" Lâmflcm Uyểyqkin Bạfssmch suýcokvt chúekmpt nữxkpaa thìccvy sặepauc nưrutovzenc bọqgbet. Nhâmflcn lúekmpc Hoắmjywc Trưrutonpdlng Uyêqgben chưrutoa nổtgari đibasqgben, côepqi vộekbii nóccvyi: "Châmflcu Châmflcu, chácorzu mau uốccktng nốccktt nưrutovzenc hoa quảlqfu éztcup đibasi!"


Thấqtwyy thằkenmng béztcu đibasang tậgfdzp trung uốccktng nưrutovzenc, côepqi ngồibjbi xuốccktng bêqgben giưrutonpdlng, cốccktccvynh an ủnzkyi nhâmflcn vậgfdzt lớvzenn: "Hoắmjywc Trưrutonpdlng Uyêqgben, em cóccvy chuyệrtphn muốccktn nóccvyi vớvzeni anh."

"Nóccvyi đibasi." Hoắmjywc Trưrutonpdlng Uyêqgben buôepqing mộekbit câmflcu.

mflcm Uyểyqkin Bạfssmch khẽxxmy liếqgbem khóccvye môepqii, nóccvyi vớvzeni anh: "Hôepqim trưrutovzenc em đibasãtyyx quẹmjglt chiếqgbec thẻcorz đibasen củnzkya anh..."

Khôepqing phảlqfui côepqi cốccktccvynh tìccvym chủnzky đibasyqkitbuv chuyệrtphn nàtbuvy vốccktn dĩuziaqgben nóccvyi cho anh biếqgbet.

Khi trưrutovzenc cuốcckti cùchakng côepqi chấqtwyp nhậgfdzn cầqtwym tấqtwym thẻcorz đibasen đibasóccvy phầqtwyn nhiềhoqqu cũdakmng làtbuvccvymflcu nóccvyi củnzkya anh "Nếqgbeu đibasãtyyx đibasibjbng ýcokv hẹmjgln hòucpq thìccvy tiêqgbeu tiềhoqqn củnzkya bạfssmn trai chẳmjefng phảlqfui làtbuv việrtphc rấqtwyt bìccvynh thưrutonpdlng sao". Nhưrutong tuy đibasãtyyx nhậgfdzn, côepqidakmng khôepqing đibasyimynh dùchakng thậgfdzt, hôepqim trưrutovzenc chỉtdtitbuv chuyệrtphn ngoàtbuvi ýcokv muốccktn...

"Ừnpdlm." Hoắmjywc Trưrutonpdlng Uyêqgben tiếqgbep tụyqkic kiệrtphm lờnpdli nhưruto ngọqgbec.

mflcm Uyểyqkin Bạfssmch thấqtwyy anh phảlqfun ứhcreng hờnpdl hữxkpang, đibasàtbuvnh ấqtwyp úekmpng nóccvyi mộekbit mìccvynh: "Thậgfdzt ra khi gặepaup phảlqfui Lâmflcm Dao Dao, trong lúekmpc nhấqtwyt thờnpdli tứhcrec giậgfdzn... Tóccvym lạfssmi, cuốcckti cùchakng em đibasãtyyx mua mộekbit chiếqgbec vácorzy, giácorzccvycorzi đibasmjywt mộekbit chúekmpt, nhưrutong rấqtwyt đibasmjglp. Em mặepauc thửmjef cho anh xem nhéztcu?"

Thấqtwyy anh lạfssmnh nhạfssmt, Lâmflcm Uyểyqkin Bạfssmch bèjwhln đibashcreng lêqgben lấqtwyy chiếqgbec vácorzy trong tủnzky ra, phầqtwyn nhiềhoqqu làtbuv muốccktn dỗtdtitbuvnh anh.

Đekmphcreng trong phòucpqng tắmjywm khôepqing bao lâmflcu, khi côepqi đibasi ra đibasãtyyx thay xong vácorzy.

epqi xoay trácorzi xoay phảlqfui cóccvy phầqtwyn ngưrutotdtjng nghịyimyu rồibjbi kéztcuo kéztcuo vạfssmt vácorzy, hỏfnjbi anh: "Thếqgbetbuvo?"

"Tiểyqkiu Bạfssmch, côepqi mặepauc chiếqgbec vácorzy nàtbuvy đibasmjglp quácorz đibasi!"

ucpqn chưrutoa đibastdtji Hoắmjywc Trưrutonpdlng Uyêqgben đibasưrutoa ra lờnpdli bìccvynh luậgfdzn, thằkenmng nhỏfnjb uốccktng xong nưrutovzenc hoa quảlqfu đibasãtyyx chạfssmy tớvzeni khen.

"Thếqgbe sao? Cảlqfum ơcorzn chácorzu!" Lâmflcm Uyểyqkin Bạfssmch cóccvy phầqtwyn xấqtwyu hổtgar, dùchak sao thìccvy đibasưrutotdtjc khen ai cũdakmng vui.


"Vâmflcng vâmflcng, quảlqfu thậgfdzt giốccktng hệrtpht nhưruto tiêqgben nữxkpaqtwyy ạfssm!" Thằkenmng nhỏfnjb liêqgben tụyqkic gậgfdzt gùchak, chạfssmy vòucpqng vòucpqng xung quanh côepqi nhưruto mộekbit chúekmpekmpn con, cuốcckti cùchakng ngoắmjywc ngoắmjywc tay vớvzeni côepqi, mắmjywt sácorzng long lanh.

mflcm Uyểyqkin Bạfssmch khôepqing hiểyqkiu, hơcorzi ngồibjbi sụyqkip xuốccktng.

Sau đibasóccvy, cóccvy mộekbit tiếqgbeng "chụyqkit" vang lêqgben bêqgben mácorzepqi.

Thằkenmng béztcu xấqtwyu hổtgar bẻcorz ngóccvyn tay: "Hìccvyccvy, Tiểyqkiu Bạfssmch, côepqi đibasmjglp quácorz, chácorzu khôepqing nhịyimyn đibasưrutotdtjc muốccktn thơcorzm!"

"Chácorzu ấqtwyy àtbuv!" Lâmflcm Uyểyqkin Bạfssmch mỉtdtim cưrutonpdli.

Đekmpekbit ngộekbit, côepqi cảlqfum nhậgfdzn đibasưrutotdtjc cóccvy luồibjbng gióccvy lạfssmnh ùchaka tớvzeni.

epqi ngẩhdbang đibasqtwyu liềhoqqn nhìccvyn thấqtwyy Hoắmjywc Trưrutonpdlng Uyêqgben đibasang phóccvyng vềhoqq phíilnua côepqi mộekbit ácorznh mắmjywt u ácorzm.

Thằkenmng béztcu cảlqfum nhậgfdzn đibasưrutotdtjc cơcorzn bãtyyxo tốcckt tớvzeni từbibw ngưrutonpdli lớvzenn, bèjwhln nghiêqgbeng đibasqtwyu tỏfnjb ýcokv: "Tiểyqkiu Bạfssmch, chácorzu đibasi xem phim hoạfssmt hìccvynh ạfssm!"

ekmpi đibasi đibasi đibasi!" Lâmflcm Uyểyqkin Bạfssmch vộekbii gậgfdzt đibasqtwyu.

Thấqtwyy bóccvyng thằkenmng béztcu đibasãtyyx biếqgben mấqtwyt vềhoqq phíilnua phòucpqng khácorzch, côepqi ra đibasóccvyng cửmjefa lạfssmi, phíilnua sau vang lêqgben mộekbit loạfssmt nhữxkpang tiếqgbeng bưrutovzenc châmflcn rấqtwyt nhanh.

epqi vừbibwa quay đibasqtwyu, ngưrutonpdli đibasãtyyx đibasekbit ngộekbit bịyimy đibasèjwhlqgben cácorznh cửmjefa.

Khuôepqin miệrtphng vìccvy sửmjefng sốccktt màtbuvcorz hốccktc ra lậgfdzp tứhcrec bịyimy anh thừbibwa cơcorzmflcm nhậgfdzp.

Khácorzc vớvzeni sựqgbe kịyimych liệrtpht ban nãtyyxy, nụyqkiepqin nàtbuvy thậgfdzm chíilnuucpqn mang theo vàtbuvi phầqtwyn trừbibwng phạfssmt bêqgben trong.


Khi đibasưrutotdtjc thảlqfu ra, Lâmflcm Uyểyqkin Bạfssmch khôepqing nhịyimyn đibasưrutotdtjc, khẽxxmy khácorzng nghịyimy: "Đekmpau quácorz..."

Hoắmjywc Trưrutonpdlng Uyêqgben nghe vậgfdzy, lạfssmi cúekmpi đibasqtwyu cắmjywn thêqgbem cácorzi nữxkpaa lêqgben môepqii côepqi.

Thấqtwyy côepqi nhíilnuu màtbuvy, néztcut mặepaut căwhocng ra củnzkya anh mớvzeni dịyimyu đibasi đibasôepqii chúekmpt. Khi lêqgben tiếqgbeng, giọqgbeng anh vẫxkpan trầqtwym trầqtwym: "Còucpqn dácorzm đibasyqki ngưrutonpdli đibasàtbuvn ôepqing khácorzc hôepqin em thửmjef xem?"

"Châmflcu Châmflcu chỉtdtitbuv mộekbit đibashcrea con níilnut thôepqii màtbuv..." Lâmflcm Uyểyqkin Bạfssmch dởmznr khóccvyc dởmznrrutonpdli.

"Vậgfdzy cũdakmng khôepqing đibasưrutotdtjc!" Hoắmjywc Trưrutonpdlng Uyêqgben nhíilnuu màtbuvy.

Đekmpôepqii mắmjywt anh hơcorzi nhíilnuu lạfssmi, anh nóccvyi mộekbit câmflcu khóccvy hiểyqkiu: "Cóccvy mộekbit tìccvynh đibasyimych làtbuv Yếqgben Phong thìccvy thôepqii, giờnpdl lạfssmi xuấqtwyt hiệrtphn thêqgbem mộekbit tiểyqkiu tìccvynh đibasyimych!"

mflcm Uyểyqkin Bạfssmch im lặepaung, khôepqing dácorzm lêqgben tiếqgbeng.

epqi thựqgbec sựqgbeccvy phầqtwyn câmflcm níilnun, khôepqing ngờnpdl anh lạfssmi đibasi tíilnunh toácorzn vớvzeni mộekbit đibashcrea con níilnut...

Ban nãtyyxy đibasqtwyu lưrutofxhni côepqiqgbe dạfssmi cảlqfu, khóccvy khăwhocn lắmjywm mớvzeni dịyimyu đibasi đibasưrutotdtjc đibasôepqii chúekmpt nhưrutong anh vẫxkpan ghìccvym chặepaut mìccvynh khôepqing buôepqing. Côepqi ngẩhdbang đibasqtwyu lêqgben muốccktn anh buôepqing ra mộekbit chúekmpt, phácorzt hiệrtphn anh đibasang nhìccvyn mìccvynh chằkenmm chằkenmm, ácorznh mắmjywt hơcorzi dọqgbea ngưrutonpdli.

mflcm Uyểyqkin Bạfssmch cắmjywn môepqii, dèjwhl dặepaut nóccvyi: "Hoắmjywc Trưrutonpdlng Uyêqgben, sao anh lạfssmi nhìccvyn em nhưruto vậgfdzy..."

"Lâmflcm Uyểyqkin Bạfssmch." Hoắmjywc Trưrutonpdlng Uyêqgben bấqtwyt ngờnpdl gọqgbei mộekbit tiếqgbeng.

Kiểyqkiu gọqgbei cảlqfu họqgbe lẫxkpan têqgben nhưruto vậgfdzy khiếqgben côepqiilnut thởmznrdakmng căwhocng thẳmjefng theo.

ekmpc níilnun thởmznr, côepqi nhìccvyn thấqtwyy anh giơcorz ngóccvyn trỏfnjb ra chấqtwym lêqgben chóccvyp mũdakmi củnzkya mìccvynh: "Em thàtbuvnh thậgfdzt trảlqfu lờnpdli anh, trưrutovzenc kia cóccvy phảlqfui em rấqtwyt muốccktn làtbuvm mẹmjgl kếqgbe củnzkya ngưrutonpdli ta khôepqing?"


nwov..." Lâmflcm Uyểyqkin Bạfssmch ấqtwyp úekmpng.

ccvyi thậgfdzt, khi chưrutoa gặepaup anh, khôepqing xảlqfuy ra chuyệrtphn ngoàtbuvi ýcokv muốccktn đibasóccvy, côepqi đibasíilnuch thựqgbec từbibwng cóccvy suy nghĩuziatbuvy.

Sau khi bịyimy đibasuổtgari ra khỏfnjbi nhàtbuv họqgbemflcm, côepqi vẫxkpan luôepqin sốccktng nưrutoơcorzng tựqgbea cùchakng bàtbuv ngoạfssmi trong mộekbit con hẻcorzm cũdakm kỹjrnv. Quan hệrtph giữxkpaa họqgbetbuvccvym giềhoqqng cũdakmng rấqtwyt tốccktt, nhấqtwyt làtbuv nhữxkpang ngưrutonpdli tầqtwym tuổtgari bàtbuv, họqgbeucpqn thưrutonpdlng âmflcm thầqtwym khen con rểyqki củnzkya mìccvynh.

Khi côepqi tốccktt nghiệrtphp cấqtwyp ba, cuốcckti cùchakng cũdakmng đibasưrutotdtjc nhìccvyn thấqtwyy vịyimy con rểyqki trong truyềhoqqn thuyếqgbet. Đekmpóccvytbuv Yếqgben Phong trong trang phụyqkic quâmflcn nhâmflcn tay bếqgbe mộekbit đibashcrea nhỏfnjb.

ccvynh ảlqfunh ấqtwyy khiếqgben côepqi cảlqfum thấqtwyy giốccktng nhưruto mộekbit ngưrutonpdli đibasàtbuvn ôepqing bềhoqq ngoàtbuvi mạfssmnh mẽxxmy, bêqgben trong dịyimyu dàtbuvng nhưruto trong tiểyqkiu thuyếqgbet.

ekmpc đibasóccvyccvy chăwhocm sóccvyc con, Yếqgben Phong thưrutonpdlng xuyêqgben sốccktng bêqgben cạfssmnh. Côepqitbuvtbuv ngoạfssmi cũdakmng hay chạfssmy qua giúekmpp đibasfxhn anh. Cóccvy thểyqkiccvycorzc côepqicorzi nhỏfnjb rấqtwyt hay hâmflcm mộekbi nhữxkpang ngưrutonpdli đibasàtbuvn ôepqing cóccvymflcu chuyệrtphn. Cộekbing thêqgbem việrtphc hìccvynh tưrutotdtjng ngưrutonpdli đibasàtbuvn ôepqing mấqtwyt vợtdtj phảlqfui gàtbuv trôepqing nuôepqii con đibasơcorzn đibasekbic ấqtwyy lạfssmi rấqtwyt hấqtwyp dẫxkpan côepqi...

Hoắmjywc Trưrutonpdlng Uyêqgben cảlqfum giácorzc cóccvy mộekbit ngọqgben lửmjefa đibasang bùchakng lêqgben tậgfdzn đibasqtwyu.

epqi lạfssmi khôepqing hềhoqq phủnzky nhậgfdzn!

Nguồibjbn sứhcrec mạfssmnh trêqgben ngưrutonpdli đibasekbit ngộekbit biếqgben mấqtwyt, Lâmflcm Uyểyqkin Bạfssmch thấqtwyy Hoắmjywc Trưrutonpdlng Uyêqgben đibasãtyyx sảlqfui bưrutovzenc đibasi vềhoqq phíilnua cửmjefa sổtgar, rúekmpt mộekbit đibasiếqgbeu thuốccktc trong túekmpi ra. Cóccvy vẻcorzccvymflcm trạfssmng ảlqfunh hưrutomznrng, anh bậgfdzt bậgfdzt lửmjefa mấqtwyy lầqtwyn mớvzeni châmflcm đibasưrutotdtjc đibasiếqgbeu thuốccktc, mùchaki thuốccktc lácorz lan ra.

epqi khẽxxmyilnum môepqii, nhìccvyn tứhcrec góccvyc đibasekbi củnzkya côepqi vừbibwa hay thấqtwyy đibasưrutotdtjc đibasôepqii môepqii bặepaum chặepaut củnzkya anh.

mflcm Uyểyqkin Bạfssmch đibasi tớvzeni, im lặepaung nhìccvyn anh mấqtwyy giâmflcy: "Hoắmjywc Trưrutoơcorzng Uyêqgben, anh ghen àtbuv?"

Hoắmjywc Trưrutonpdlng Uyêqgben nghe xong, bàtbuvn tay cầqtwym đibasiếqgbeu thuốccktc đibasekbit ngộekbit bịyimy bỏfnjbng.

Anh vôepqi thứhcrec buôepqing ta, tàtbuvn thuốccktc rơcorzi xuốccktng chácorzy vàtbuvo ácorzo vest củnzkya anh. Anh hỗtdtin loạfssmn phủnzkyi đibasi: "Ghen cácorzi đibasqtwyu!"

mflcm Uyểyqkin Bạfssmch đibashcreng nhìccvyn, càtbuvng thêqgbem chắmjywc chắmjywn vềhoqq suy nghĩuzia củnzkya mìccvynh.

"Anh ghen rồibjbi!" Lầqtwyn nàtbuvy côepqiccvyi bằkenmng giọqgbeng khẳmjefng đibasyimynh.

Cuốcckti cùchakng côepqi khôepqing nhịyimyn đibasưrutotdtjc cưrutonpdli, trong lòucpqng nhưrutoccvy mộekbit hũdakm mậgfdzt bịyimy đibasácorznh đibastgar.

Hoắmjywc Trưrutonpdlng Uyêqgben bịyimyepqirutonpdli, càtbuvng thêqgbem xấqtwyu hổtgar, bựqgbec dọqgbec kéztcuo côepqi qua, mộekbit lầqtwyn nữxkpaa nâmflcng mặepaut côepqiqgben, giậgfdzn dữxkpaepqin.

mflcm Uyểyqkin Bạfssmch bịyimy éztcup phảlqfui ngẩhdbang đibasqtwyu lêqgben, cảlqfum nhậgfdzn môepqii lưrutofxhni củnzkya anh.

Trong lúekmpc hơcorzi thởmznr đibasan càtbuvi, côepqi khôepqing nhịyimyn đibasưrutotdtjc, giơcorz tay vòucpqng qua bờnpdl vai dàtbuvi rộekbing củnzkya anh, non nớvzent đibasácorzp lạfssmi anh từbibwng chúekmpt mộekbit. Chẳmjefng mấqtwyy chốccktc, côepqi đibastgari lạfssmi làtbuv thếqgbe tấqtwyn côepqing hùchakng hổtgarcorzn củnzkya anh.

Khi nụyqkiepqin nàtbuvy kếqgbet thúekmpc, mắmjywt Hoắmjywc Trưrutonpdlng Uyêqgben đibasãtyyx đibasfnjb quạfssmch.

Trong mơcorz hồibjb, Lâmflcm Uyểyqkin Bạfssmch chẳmjefng biếqgbet mìccvynh đibasãtyyx đibasưrutotdtjc anh bếqgbeqgben giưrutonpdlng từbibwekmpc nàtbuvo, hai cácorznh tay côepqi ôepqim vòucpqng qua cổtgar anh, hìccvynh thàtbuvnh mộekbit tưruto thếqgbe mờnpdl ácorzm.

Hoắmjywc Trưrutonpdlng Uyêqgben chốccktng hai tay bêqgben cạfssmnh côepqi, hạfssm thấqtwyp trọqgbeng tâmflcm cơcorz thểyqki rắmjywn chắmjywc, giơcorz mộekbit tay lêqgben vuốccktt ve vạfssmt vácorzy củnzkya côepqi, rồibjbi luồibjbn vàtbuvo trong từbibwng chúekmpt mộekbit. Anh hừbibw mộekbit tiếqgbeng: "Têqgben tiểyqkiu quỷhoqq đibasóccvy thìccvy hiểyqkiu gìccvy, em rõkksotbuvng khôepqing mặepauc gìccvytbuv đibasmjglp nhấqtwyt."

~Hếqgbet chưrutoơcorzng 134~

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.