Xin Hãy Ôm Em

Chương 133 :

    trước sau   
Cuốnnjxi tuầvfpzn nhanh chóujpqng tớjwoui gầvfpzn.

xrding sớjwoum tỉoioznh dậzqsby, Lâigucm Uyểzqsbn Bạqmfych liềzxhan ra siêjwouu thịinsu, mua khôwlakng íequit thứiarvc ăxrdin vềzxha.

Buổnbhoi trưsniqa, côwlak úhjdap mỳylir ăxrdin đjwouơbllen giảpvbon, ăxrdin xong thìwhor nhìwhorn đjwourkpang hồrkpa, thầvfpzm nhẩgjatm tíequinh thờwagvi gian trong lòzzrung. Hai giờwagv chiềzxhau chuyếrgxsn bay củaovha Hoắivdnc Trưsniqwagvng Uyêjwoun hạqmfyxrdinh, chỉoiozzzrun khoảpvbong gầvfpzn ba tiếrgxsng nữdwtca làsxky anh trởwagv vềzxha, côwlak bỗsniqng cóujpq chúhjdat chờwagv mong.

fgzxhjvgi anh vềzxha, xem anh giảpvboi quyếrgxst em ra sao!"

Nhớjwou tớjwoui câigucu nóujpqi nàsxkyy củaovha anh trong đjwouiệgoqkn thoạqmfyi, Lâigucm Uyểzqsbn Bạqmfych bỗsniqng đjwousniq mặvrjwt, tim đjwouzqsbp nhanh.

wlak nhìwhorn ra ngoàsxkyi cửiabza sổnbho, áxrdinh nắivdnng chan hòzzrua, cóujpq lẽxvun anh khôwlakng đjwouinsunh ngay ban ngàsxkyy đjwouãfgzx...


Nhưsniqng côwlakksgung lậzqsbp tứiarvc nhớjwou tớjwoui mộpvbot ngàsxkyy nàsxkyo đjwouóujpq trưsniqjwouc đjwouâigucy, đjwouâigucu phảpvboi anh chưsniqa từnnjxng, sau đjwouóujpq tim càsxkyng đjwouzqsbp dữdwtc dộpvboi hơbllen. Lâigucm Uyểzqsbn Bạqmfych đjwouiarvng lêjwoun, dùxhuqng tay quạqmfyt quạqmfyt lêjwoun mặvrjwt sau đjwouóujpq ra ban côwlakng đjwoui vòzzrung vòzzrung.

Chuôwlakng di đjwoupvbong đjwoupvbot ngộpvbot vang lêjwoun, Lâigucm Uyểzqsbn Bạqmfych phảpvbon ứiarvng lạqmfyi, tứiarvc tốnnjxc nhậzqsbn máxrdiy.

Khi nhìwhorn thấnnjxy cáxrdii têjwoun trêjwoun màsxkyn hìwhornh, côwlak khôwlakng khỏsniqi sữdwtcng sờwagv, ngậzqsbp ngừnnjxng đjwouưsniqa lêjwoun tai: "Alôwlak, anh Yếrgxsn Phong ạqmfy?"

iarvigucng... em biếrgxst rồrkpai... Khôwlakng sao ạqmfy, đjwouưsniqơblleng nhiêjwoun làsxky đjwouưsniqhjvgc, vâigucng! Bye bye!"

Nhanh chóujpqng ngắivdnt máxrdiy, Lâigucm Uyểzqsbn Bạqmfych khẽxvun nhíequiu màsxkyy, biểzqsbu cảpvbom trởwagvjwoun hơbllei bốnnjxi rốnnjxi.

Khi kim giờwagv trêjwoun chiếrgxsc đjwourkpang hồrkpa treo tưsniqwagvng chạqmfyy tớjwoui sốnnjx 3, trêjwoun hàsxkynh lang loáxrding thoáxrding vang lêjwoun nhữdwtcng tiếrgxsng bưsniqjwouc châigucn vữdwtcng chãfgzxi. Khi nóujpq biếrgxsn mấnnjxt, cáxrdinh cửiabza ra vàsxkyo cũksgung đjwourkpang thờwagvi vọlwejng tớjwoui tiếrgxsng gõzrts.

igucm Uyểzqsbn Bạqmfych đjwouang đjwouiarvng trong bếrgxsp rửiabza hoa quảpvbo, bấnnjxt chấnnjxp việgoqkc tay đjwouang ưsniqjwout áxrdit chạqmfyy vộpvboi ra ngoàsxkyi. Côwlakzxhao cửiabza ra, bêjwoun ngoàsxkyi làsxky Hoắivdnc Trưsniqwagvng Uyêjwoun bụbwiui bặvrjwm mệgoqkt mỏsniqi, thậzqsbm chíequi anh còzzrun chưsniqa vềzxha nhàsxkywhornh đjwouãfgzx sang thẳmpvvng đjwouâigucy.

iarv, anh vềzxha rồrkpai sao..."

igucm Uyểzqsbn Bạqmfych liếrgxsm môwlaki, níequin thởwagv nhìwhorn anh.

zrtssxkyng mớjwoui chỉoiozujpq ba ngàsxkyy khôwlakng gặvrjwp vậzqsby màsxky giốnnjxng nhưsniq rấnnjxt lâigucu rồrkpai.

Hoắivdnc Trưsniqwagvng Uyêjwoun sảpvboi bưsniqjwouc rộpvbong đjwoui thẳmpvvng vàsxkyo trong. Sau khi đjwouáxrdixrdinh cửiabza xong lưsniqng vàsxkyo, anh ôwlakm chầvfpzm lấnnjxy côwlak, cúhjdai đjwouvfpzu xuốnnjxng hôwlakn.

Nụbwiuwlakn khôwlakng kháxrdic gìwhor con ngưsniqwagvi anh, cũksgung báxrdi đjwouqmfyo vàsxky mạqmfynh mẽxvun.

Lạqmfyi vìwhor khao kháxrdit tíequich tụbwiu sau nhiềzxhau ngàsxkyy khôwlakng gặvrjwp, anh càsxkyng khíequi thếrgxs bừnnjxng bừnnjxng.


igucm Uyểzqsbn Bạqmfych còzzrun chưsniqa kịinsup thíequich ứiarvng, hai châigucn đjwouãfgzx rờwagvi khỏsniqi mặvrjwt đjwounnjxt, bịinsu anh bếrgxs bổnbhong lêjwoun đjwouèxrdisxkyo tưsniqwagvng, bàsxkyn tay trốnnjxng ra xézxha quầvfpzn áxrdio củaovha côwlak, eo côwlak nhanh chóujpqng máxrdit lạqmfynh mộpvbot mảpvbong.

Trong sựwlyt kịinsuch liệgoqkt ấnnjxy, côwlak thậzqsbm chíequiujpq thểzqsb cảpvbom nhậzqsbn đjwouưsniqhjvgc mộpvbot nơbllei nàsxkyo đjwouóujpq trêjwoun cơblle thểzqsb anh đjwouang rụbwiuc rịinsuch chờwagvxhuqng nổnbho.

Đfgzxpvbot ngộpvbot nghĩzxha tớjwoui chuyệgoqkn gìwhor đjwouóujpq rấnnjxt quan trọlwejng, Lâigucm Uyểzqsbn Bạqmfych giậzqsbt mìwhornh, lậzqsbp tứiarvc tỉoioznh táxrdio lạqmfyi: "Đfgzxnnjxng! Hoắivdnc Trưsniqwagvng Uyêjwoun, khôwlakng đjwouưsniqhjvgc..."

Hoắivdnc Trưsniqwagvng Uyêjwoun làsxkym nhưsniq khôwlakng nghe thấnnjxy, chỉoioz nghĩzxhawlak vẫigucn xấnnjxu hổnbho, áxrdinh mắivdnt nóujpqng rựwlytc, đjwouèxrdiwlakjwoun khoảpvbong khôwlakng giữdwtca bứiarvc tưsniqwagvng vàsxky lồrkpang ngựwlytc anh, ôwlakm chặvrjwt côwlak khôwlakng mộpvbot kẽxvun hởwagv, máxrdiu huyếrgxst khắivdnp ngưsniqwagvi nhưsniqwlaki sụbwiuc.

Việgoqkc duy nhấnnjxt anh muốnnjxn làsxkym bâigucy giờwagv chíequinh làsxky chiếrgxsm hữdwtcu côwlak mộpvbot cáxrdich mạqmfynh mẽxvun.

hjdac nàsxkyy, bấnnjxt ngờwagvujpq tiếrgxsng chạqmfyy lạqmfych bạqmfych củaovha mộpvbot đjwouiarva trẻiabz vang lêjwoun.

"Tiểzqsbu Bạqmfych, ai đjwouếrgxsn thếrgxsqmfy!"

Hai ngưsniqwagvi đjwouang quấnnjxn lấnnjxy nhau lậzqsbp tứiarvc sữdwtcng lạqmfyi.

igucm Uyểzqsbn Bạqmfych làsxky ngưsniqwagvi phảpvbon ứiarvng lạqmfyi đjwouvfpzu tiêjwoun. Côwlak gầvfpzn nhưsniq nhảpvboy xuốnnjxng khỏsniqi ngưsniqwagvi anh, loạqmfyng choạqmfyng sửiabza sang lạqmfyi quầvfpzn áxrdio. Cáxrdii bóujpqng nhỏsniqequiu ấnnjxy đjwouãfgzx thòzzru đjwouvfpzu ra, đjwouang chắivdnp tay sau lưsniqng hỏsniqi nhưsniq mộpvbot chủaovh nhâigucn nhỏsniq.

wlak nuốnnjxt nưsniqjwouc bọlwejt, cóujpq phầvfpzn khôwlakng dáxrdim nhìwhorn sang Hoắivdnc Trưsniqwagvng Uyêjwoun đjwouiarvng bêjwoun cạqmfynh.

Bởwagvi vìwhor khi liếrgxsc mắivdnt, côwlak đjwouãfgzx thấnnjxy biểzqsbu cảpvbom trêjwousniqơblleng mặvrjwt anh thay đjwounbhoi trong khoảpvbonh khắivdnc. Đfgzxôwlaki đjwourkpang tửiabz củaovha anh co rụbwiut lạqmfyi, anh cũksgung đjwouang trừnnjxng mắivdnt vềzxha phíequia cậzqsbu nhóujpqc bấnnjxt ngờwagv xuấnnjxt hiệgoqkn pháxrdi ngang chuyệgoqkn hay củaovha ngưsniqwagvi ta.

"Từnnjx đjwouâigucu ra thếrgxssxkyy?"

Anh gầvfpzn nhưsniq bậzqsbt câigucu hỏsniqi ra từnnjx nhữdwtcng kẽxvunxrding.


igucm Uyểzqsbn Bạqmfych liếrgxsm khóujpqe miệgoqkng, ngưsniqhjvgng ngậzqsbp giảpvboi thíequich: "Àiarv, anh gặvrjwp rồrkpai màsxky, con củaovha anh Yếrgxsn Phong..."

zxha nhiêjwoun làsxky anh biếrgxst!

bllesxkym củaovha Hoắivdnc Trưsniqwagvng Uyêjwoun nhưsniq sắivdnp bung ra hai bêjwoun máxrdi, anh trầvfpzm giọlwejng hỏsniqi: "Vìwhor sao lạqmfyi ởwagv đjwouâigucy!"

iarv thìwhor..." Lâigucm Uyểzqsbn Bạqmfych nhúhjdan vai, dèxrdi dặvrjwt chọlwejn lựwlyta câigucu từnnjx giảpvboi thíequich: "Chuyệgoqkn làsxky thếrgxssxkyy, anh Yếrgxsn Phong phảpvboi nhậzqsbn nhiệgoqkm vụbwiu mớjwoui, côwlak giúhjdap việgoqkc mờwagvi vềzxha lạqmfyi bỗsniqng dưsniqng bịinsunnjxm, khôwlakng ai chăxrdim sóujpqc cho Châigucu Châigucu, cũksgung khôwlakng kịinsup tìwhorm ngưsniqwagvi thay thếrgxs đjwoupvbot xuấnnjxt. Thếrgxsjwoun anh ấnnjxy đjwouưsniqa nóujpq tớjwoui chỗsniq em, đjwouzqsb em tạqmfym thờwagvi chăxrdim sóujpqc nóujpq..."

Hoắivdnc Trưsniqwagvng Uyêjwoun nghe xong câigucu giảpvboi thíequich củaovha côwlak, mặvrjwt càsxkyng lúhjdac càsxkyng đjwouen xìwhor lạqmfyi.

zxha nhiêjwoun Lâigucm Uyểzqsbn Bạqmfych cóujpq thểzqsb cảpvbom nhậzqsbn đjwouưsniqhjvgc sựwlyt khôwlakng vui củaovha anh, nhấnnjxt làsxky nhữdwtcng cơbllen gióujpq lạqmfynh đjwouang lùxhuqa vàsxkyo trong tay áxrdio.

wlak nhấnnjxt thờwagvi khôwlakng biếrgxst làsxkym sao cho phảpvboi, háxrdi hốnnjxc miệgoqkng, chợhjvgt nghe thấnnjxy thằwagvng nhóujpqc chắivdnp tay sau lưsniqng đjwoupvbot ngộpvbot hézxhat lêjwoun: "Ôekwxng nộpvboi hung dữdwtc quáxrdi!"

Ôekwxng nộpvboi...

igucm Uyểzqsbn Bạqmfych giậzqsbt giậzqsbt khóujpqe miệgoqkng.

whornh thưsniqwagvng tuy rằwagvng Hoắivdnc Trưsniqwagvng Uyêjwoun đjwoua phầvfpzn đjwouzxhau mặvrjwc quầvfpzn áxrdio màsxkyu đjwouen, nhưsniqng gưsniqơblleng mặvrjwt nam tíequinh cưsniqơblleng nghịinsu đjwouóujpq chỉoioz cầvfpzn đjwouiarvng ởwagv đjwouâigucu làsxky đjwouaovh sứiarvc hấnnjxp dẫigucn vôwlaksxkyn phụbwiu nữdwtc. Nézxhat mặvrjwt củaovha anh đjwouúhjdang làsxkyujpqbllei chíequin chắivdnn nhưsniqng khôwlakng hềzxha tạqmfyo cảpvbom giáxrdic giàsxky cỗsniqi.

bllen nữdwtca nếrgxsu xézxhat vềzxha tuổnbhoi táxrdic, anh còzzrun nhỏsniqbllen Yếrgxsn Phong sáxrdiu tuổnbhoi... Thằwagvng nhỏsniqsxkyy!

igucm Uyểzqsbn Bạqmfych lẳmpvvng lặvrjwng nhìwhorn sang Hoắivdnc Trưsniqwagvng Uyêjwoun, quảpvbo nhiêjwoun thấnnjxy mặvrjwt anh đjwouãfgzx đjwouáxrding sợhjvg nhưsniq sắivdnp cóujpqwlakng lốnnjxc kézxhao tớjwoui.

iarv, Châigucu Châigucu, đjwouóujpqsxky chúhjda!" Côwlak vộpvboi sửiabza chữdwtca lạqmfyi.


"Thôwlaki đjwouưsniqhjvgc ạqmfy!" Thằwagvng nhỏsniq nhúhjdan vai, rồrkpai bĩzxhau môwlaki: "Chúhjdasxkyy, chúhjda chạqmfyy tớjwoui nhàsxky ngưsniqwagvi kháxrdic làsxkym kháxrdich, sao lạqmfyi hung dữdwtc nhưsniq vậzqsby!"

"Châigucu Châigucu, cháxrdiu xuốnnjxng bếrgxsp xem giúhjdap côwlaksniqjwouc hoa quảpvbo ézxhap ban nãfgzxy đjwouãfgzx xong chưsniqa?"

"Dạqmfyigucng!"

Nhìwhorn thấnnjxy thằwagvng nhỏsniq chạqmfyy lăxrding xăxrding vàsxkyo bếrgxsp, Lâigucm Uyểzqsbn Bạqmfych vộpvboi đjwouiarvng ra trưsniqjwouc mặvrjwt anh, ấnnjxp úhjdang nóujpqi: "Hoắivdnc Trưsniqwagvng Uyêjwoun, chắivdnc anh sẽxvun khôwlakng tíequinh toáxrdin vớjwoui mộpvbot thằwagvng nhóujpqc chứiarv? Trẻiabz con ngâigucy thơbllesxky!"

"Em cốnnjxwhornh hảpvbo?" Hoắivdnc Trưsniqwagvng Uyêjwoun sa sầvfpzm mặvrjwt lạqmfyi.

fgzxưsniqơblleng nhiêjwoun làsxky khôwlakng..." Lâigucm Uyểzqsbn Bạqmfych làsxkym mặvrjwt oan uổnbhong, nhìwhorn anh: "Em xin lỗsniqi, em cũksgung khôwlakng ngờwagv anh Yếrgxsn Phong lạqmfyi đjwouưsniqa nóujpq tớjwoui. Sựwlyt việgoqkc xảpvboy ra quáxrdi đjwoupvbot ngộpvbot, em cũksgung khôwlakng cóujpqxrdich nàsxkyo từnnjx chốnnjxi, dùxhuq sao cũksgung đjwouâigucu làsxkym ảpvbonh hưsniqwagvng việgoqkc gìwhor..."

"Khôwlakng ảpvbonh hưsniqwagvng ưsniq!" Hoắivdnc Trưsniqwagvng Uyêjwoun nổnbhoi giậzqsbn.

iarv thìwhor..." Lâigucm Uyểzqsbn Bạqmfych áxrdi khẩgjatu.

Nhìwhorn thấnnjxy khuôwlakn mặvrjwt lạqmfynh nhưsniq tiềzxhan củaovha anh, côwlak tựwlyt biếrgxst mìwhornh đjwouuốnnjxi lýpcft, bèxrdin chủaovh đjwoupvbong lêjwoun tiếrgxsng: "Hoắivdnc Trưsniqwagvng Uyêjwoun, anh vừnnjxa xuốnnjxng máxrdiy bay chắivdnc làsxky mệgoqkt lắivdnm. Mau vàsxkyo ngồrkpai đjwoui, hay làsxky anh lêjwoun giưsniqwagvng em nằwagvm mộpvbot láxrdit?"

Đfgzxếrgxsn tậzqsbn lúhjdac đjwouưsniqa vàsxkyo phòzzrung ngủaovh, sắivdnc mặvrjwt Hoắivdnc Trưsniqwagvng Uyêjwoun vẫigucn chưsniqa dịinsuu đjwoui đjwouưsniqhjvgc.

igucm Uyểzqsbn Bạqmfych đjwouóujpqn lấnnjxy chiếrgxsc áxrdio vest vàsxky áxrdio khoáxrdic ngoàsxkyi củaovha anh, kiễdyapng châigucn treo lêjwoun giáxrdi, đjwourkpang thờwagvi giúhjdap anh trảpvboi lạqmfyi gốnnjxi vàsxky chăxrdin.

Hoắivdnc Trưsniqwagvng Uyêjwoun khôwlakng cóujpq ýpcft nằwagvm xuốnnjxng. Anh tựwlyta vàsxkyo đjwouvfpzu giưsniqwagvng, hai châigucn vắivdnt chézxhao, hai cáxrdinh tay khoanh trưsniqjwouc ngựwlytc. So vớjwoui thằwagvng nhỏsniq ngoàsxkyi kia, anh càsxkyng giốnnjxng mộpvbot cậzqsbu bézxha đjwouang hờwagvn dỗsniqi hơbllen. Mặvrjwt anh nhưsniq viếrgxst ràsxkynh ràsxkynh bốnnjxn chữdwtc "Cựwlytc kỳylir khóujpq chịinsuu".

"Hay làsxky anh đjwoulwejc sáxrdich mộpvbot lúhjdac?" Lâigucm Uyểzqsbn Bạqmfych cốnnjx gắivdnng phâigucn táxrdin sựwlyt chúhjda ýpcft củaovha anh.


Hoắivdnc Trưsniqwagvng Uyêjwoun liếrgxsc nhìwhorn sang bêjwoun cạqmfynh, cầvfpzm cuốnnjxn sáxrdich đjwouvrjwt trêjwoun đjwouvfpzu giưsniqwagvng lêjwoun, hơbllei sữdwtcng ngưsniqwagvi: "Sáxrdich dịinsuch tiếrgxsng Đfgzxiarvc."

"Ừcsonm." Lâigucm Uyểzqsbn Bạqmfych gậzqsbt đjwouvfpzu.

"Em biếrgxst cảpvbo tiếrgxsng Đfgzxiarvc?" Hoắivdnc Trưsniqwagvng Uyêjwoun nhưsniqjwoung màsxkyy.

iarv, thậzqsbt ra em khôwlakng giỏsniqi lắivdnm, mộpvbot chúhjdat thôwlaki!" Lâigucm Uyểzqsbn Bạqmfych vuốnnjxt vuốnnjxt tóujpqc, giảpvboi thíequich: "Đfgzxâigucy làsxky cuốnnjxn sáxrdich mẹxzwu em đjwouzqsb lạqmfyi."

Nghe câigucu nóujpqi cuốnnjxi cùxhuqng củaovha côwlak, đjwoupvbong táxrdic lậzqsbt sáxrdich củaovha Hoắivdnc Trưsniqwagvng Uyêjwoun rõzrtssxkyng cũksgung trởwagvjwoun cẩgjatn thậzqsbn vàsxky chậzqsbm rãfgzxi hơbllen nhiềzxhau.

igucm Uyểzqsbn Bạqmfych thấnnjxy vậzqsby, lòzzrung tràsxkyo dâigucng niềzxham ấnnjxm áxrdip.

hjdac nàsxkyy tiếrgxsng bưsniqjwouc châigucn lạqmfych bạqmfych củaovha thằwagvng bézxha mộpvbot lầvfpzn nữdwtca vang lêjwoun, sau đjwouóujpqujpq thòzzruxrdii đjwouvfpzu nấnnjxm vàsxkyo trong.

"Nưsniqjwouc ézxhap xong chưsniqa?"

"Rồrkpai ạqmfy!" Thằwagvng bézxha gậzqsbt đjwouvfpzu.

fgzxưsniqhjvgc, côwlak qua đjwouâigucy!" Lâigucm Uyểzqsbn Bạqmfych cũksgung gậzqsbt đjwouvfpzu. Nhìwhorn ngưsniqwagvi đjwouàsxkyn ôwlakng đjwouang sưsniqng xỉoioza, côwlakujpqi: "Hoắivdnc Trưsniqwagvng Uyêjwoun, anh uốnnjxng gìwhor? Em ézxhap nưsniqjwouc hoa quảpvbo cho Châigucu Châigucu... hay làsxkysxky phêjwou nhézxha!"

Nghe đjwouếrgxsn chữdwtcsniqjwouc hoa quảpvbo, anh càsxkyng đjwouen mặvrjwt, nêjwoun côwlak phảpvboi chữdwtca lạqmfyi.

xhuqsxky trưsniqjwouc kia khi giao dịinsuch hay sau nàsxkyy khi hẹxzwun hòzzru, hai ngưsniqwagvi cũksgung đjwouãfgzxwagvjwoun nhau mộpvbot thờwagvi gian, côwlak vẫigucn kháxrdi hiểzqsbu mộpvbot vàsxkyi thóujpqi quen sinh hoạqmfyt củaovha anh. Cóujpq vẻiabz anh khôwlakng mấnnjxy thíequich tràsxky, thưsniqwagvng khi cóujpq dịinsup gìwhor, anh đjwouzxhau uốnnjxng rấnnjxt íequit tràsxky, màsxky thưsniqwagvng uốnnjxng càsxky phêjwou, nhấnnjxt làsxky loạqmfyi càsxky phêjwou đjwouen đjwouvrjwc.

Thấnnjxy anh khôwlakng phảpvbon đjwounnjxi, Lâigucm Uyểzqsbn Bạqmfych vộpvboi đjwoui xuốnnjxng bếrgxsp.

Thờwagvi gian trôwlaki qua hơbllei lâigucu côwlak mớjwoui bưsniqng khay lêjwoun. Trong phòzzrung mộpvbot lớjwoun mộpvbot nhỏsniq đjwouang trừnnjxng mắivdnt nhìwhorn nhau, cóujpqxhuqi thuốnnjxc súhjdang trong vôwlakwhornh.

"Châigucu Châigucu, nưsniqjwouc ézxhap củaovha cháxrdiu nàsxkyy."

igucm Uyểzqsbn Bạqmfych đjwoui qua, đjwouưsniqa cốnnjxc thủaovhy tinh cho thằwagvng bézxha, rồrkpai đjwouưsniqa mộpvbot chiếrgxsc cốnnjxc sứiarv cho Hoắivdnc Trưsniqwagvng Uyêjwoun ngồrkpai trêjwoun giưsniqwagvng: "Àiarv... càsxky phêjwou củaovha anh!"

"Woa!" Thằwagvng bézxha ngồrkpai trêjwoun ghếrgxs tay cầvfpzm cốnnjxc nưsniqjwouc, vắivdnt vẻiabzo hai châigucn: "Nưsniqjwouc ézxhap thậzqsbt làsxky ngon. Tiểzqsbu Bạqmfych giỏsniqi quáxrdi! Quảpvbo thựwlytc còzzrun ngon hơbllen uốnnjxng ởwagv quáxrdin bêjwoun ngoàsxkyi!"

fgzxrkpa nịinsunh bợhjvg." Hoắivdnc Trưsniqwagvng Uyêjwoun hừnnjx lạqmfynh.

igucm Uyểzqsbn Bạqmfych ngưsniqhjvgng ngậzqsbp, thấnnjxy anh khôwlakng đjwoupvbong vàsxkyo càsxky phêjwouwlak chợhjvgt hỏsniqi: "Hoắivdnc Trưsniqwagvng Uyêjwoun, anh nếrgxsm thửiabz xem?"

Hoắivdnc Trưsniqwagvng Uyêjwoun miễdyapn cưsniqleusng cầvfpzm lêjwoun uốnnjxng mộpvbot ngụbwium.

"Khôwlakng phảpvboi càsxky phêjwouzzrua tan?" Anh cóujpq phầvfpzn kinh ngạqmfyc.

"Ừcsonm, khôwlakng phảpvboi đjwouâigucu." Lâigucm Uyểzqsbn Bạqmfych giảpvboi thíequich: "Em vừnnjxa mớjwoui nấnnjxu đjwounnjxy, hạqmfyt càsxky phêjwouksgung mớjwoui đjwouưsniqhjvgc xay ra. Thếrgxssxkyo, ngon chứiarv?"

"Mùxhuqi vịinsu khôwlakng tệgoqk, hơbllen nữdwtca còzzrun rấnnjxt đjwouvrjwc biệgoqkt, em nấnnjxu kiểzqsbu gìwhor vậzqsby?" Hoắivdnc Trưsniqwagvng Uyêjwoun lạqmfyi uốnnjxng thêjwoum mộpvbot ngụbwium, nhấnnjxm nháxrdip hưsniqơblleng vịinsu.

iarv, thìwhorsxky nấnnjxu càsxky phêjwouwhornh thưsniqwagvng, nhưsniqng lúhjdac bỏsniq giấnnjxy lọlwejc em lấnnjxy nưsniqjwouc nóujpqng trầvfpzn qua, khửiabz đjwoui mùxhuqi giấnnjxy, sau đjwouóujpq mớjwoui bỏsniqsxky phêjwou đjwouãfgzx xay! Hơbllen nữdwtca hạqmfyt càsxky phêjwou khôwlakng đjwouưsniqhjvgc xay quáxrdi nhuyễdyapn, nếrgxsu khôwlakng sẽxvun bịinsu đjwouivdnng, lấnnjxy nưsniqjwouc đjwouãfgzx lọlwejc đjwouzqsb nấnnjxu..." Nóujpqi tớjwoui đjwouâigucy, Lâigucm Uyểzqsbn Bạqmfych dừnnjxng lạqmfyi: "Còzzrun vềzxha sựwlyt đjwouvrjwc biệgoqkt màsxky anh nóujpqi, cóujpq lẽxvunsxkyxhuqi đjwouưsniqwagvng mạqmfych nha, em khôwlakng thêjwoum sữdwtca cũksgung khôwlakng thêjwoum đjwouưsniqwagvng trắivdnng màsxky bỏsniqsxkyo mộpvbot íequit đjwouưsniqwagvng mạqmfych nha!"

Hoắivdnc Trưsniqwagvng Uyêjwoun trầvfpzm mặvrjwc lắivdnng nghe, ngóujpqn tay vâigucn vêjwouzxhap cốnnjxc.

sniqơblleng càsxky phêjwou khôwlakng ngừnnjxng phảpvbosxkyo mũksgui. Trong lúhjdac trìwhornh bàsxkyy, đjwouôwlaki mắivdnt côwlak tỏsniqa sáxrding, nhậzqsbn ra đjwouưsniqhjvgc côwlak đjwouãfgzx nấnnjxu nhưsniq vậzqsby nhiềzxhau lầvfpzn, thuầvfpzn thụbwiuc nhưsniq nấnnjxu cơbllem vậzqsby.

"Anh khôwlakng biếrgxst ngoàsxkyi nấnnjxu mỳylir ra em còzzrun biếrgxst nấnnjxu càsxky phêjwou đjwounnjxy." Hoắivdnc Trưsniqwagvng Uyêjwoun hơbllei nhưsniqjwoung đjwouwlaki màsxkyy: "Đfgzxvrjwc biệgoqkt họlwejc sao?"

"Khôwlakng phảpvboi, mẹxzwu em dạqmfyy đjwounnjxy!" Lâigucm Uyểzqsbn Bạqmfych lắivdnc đjwouvfpzu.

Hoắivdnc Trưsniqwagvng Uyêjwoun hơbllei sữdwtcng ngưsniqwagvi, cóujpq vẻiabzksgung khôwlakng ngờwagv đjwouếrgxsn.

Cuốnnjxn sáxrdich dịinsuch tiếrgxsng Đfgzxiarvc bêjwoun cạqmfynh vàsxkyxrdich càsxky phêjwou trong tay đjwouâigucy khiếrgxsn anh bấnnjxt giáxrdic nhớjwou tớjwoui bứiarvc ảpvbonh từnnjxng nhìwhorn thấnnjxy trêjwoun bia mộpvbo.

Cậzqsbu nhóujpqc nghe thấnnjxy họlwejujpqi chuyệgoqkn mộpvbot lúhjdac, đjwouãfgzx sớjwoum sốnnjxt ruộpvbot, nhảpvboy xuốnnjxng khỏsniqi ghếrgxs: "Thậzqsbt sựwlyt ngon lắivdnm sao? Cho cháxrdiu nếrgxsm thửiabz đjwoui!"

ujpqi rồrkpai, nóujpq ghézxhaxrdit vềzxha phíequia táxrdich càsxky phêjwou.

Nhưsniqng chưsniqa đjwouhjvgi nóujpq chạqmfym đjwouếrgxsn, Hoắivdnc Trưsniqwagvng Uyêjwoun đjwouãfgzx ngửiabza cổnbho uốnnjxng cạqmfyn, cuốnnjxi cùxhuqng chỉoiozzzrun chiếrgxsc cốnnjxc khôwlakng.

Thằwagvng bézxha ngâigucy ngốnnjxc.

igucm Uyểzqsbn Bạqmfych: "..."

~Hếrgxst chưsniqơblleng 133~

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.