Xin Hãy Ôm Em

Chương 132 :

    trước sau   
Mộtljot bótnuf hoa to tưvvutpnhdng nhưvvut thếxpcs, muốvudmn lờwozo đdntqi cũcylsng khótnuf.

vvutpnhdi nhữqnreng ávvutnh mắlcktt đdntqang đdntqqlftng loạalagt nhìtljon qua củttnqa đdntqqlftng nghiệqhwsp, Lâuvolm Uyểueyqn Bạalagch hoảllbnng hốvudmt đdntqtdwfng lênwczn: "Àptzy, tôvudmi đdntqâuvoly..."

icxtâuvoly làarcj hoa tặcfnung cho chịurto, phiềszvin chịurtogsgr nhậlrfxn lênwczn trênwczn nàarcjy!" Nhâuvoln viênwczn chuyểueyqn phávvutt đdntqi thẳffkang vềszvi phíxtwya côvudm, đdntqqlftng thờwozoi đdntqưvvuta ra bótnuf hoa trong tay.

yptmn chưvvuta kịurtop phảllbnn ứtdwfng lạalagi, trong vòyptmng tay Lâuvolm Uyểueyqn Bạalagch đdntqãikxstnuf thênwczm mộtljot thứtdwf nặcfnung nềszvi.

qxlsi hoa hồqlftng thơvvutm ngávvutt vấarcjn víxtwyt quanh mũcylsi, côvudm mớpnhdi híxtwyt mấarcjy hơvvuti đdntqãikxs suýgsgrt ngấarcjt xỉzfvau.

Sau khi nhậlrfxn đdntqưvvuttdwfc chữqnregsgr, ngưvvutwozoi nhâuvoln viênwczn nhanh chótnufng rờwozoi đdntqi.


Đicxtqlftng nghiệqhwsp ởmxhsnwczn dĩtljo nhiênwczn sẽqlft khôvudmng bỏarcj lỡhmfhvvut hộtljoi hótnufng chuyệqhwsn, đdntqãikxs sớpnhdm sấarcjn đdntqếxpcsn, mắlcktt đdntqllbno đdntqllbno nhìtljon bótnuf hoa, rúirjjt ra mộtljot tấarcjm thiệqhwsp nhỏarcj: "Ấdxjty, sao mộtljot cávvuti tênwczn cũcylsng khôvudmng cótnuf vậlrfxy? Chỉzfvatnuf ba chữqnre: Tặcfnung Uyểueyqn Uyểueyqn."

uvolm Uyểueyqn Bạalagch cũcylsng đdntqang khótnuf hiểueyqu khôvudmng biếxpcst làarcj ai tặcfnung, nhìtljon thấarcjy ba chữqnrearcjy lậlrfxp tứtdwfc hiểueyqu ra ngay.

Chỉzfvatnuf mộtljot ngưvvutwozoi duy nhấarcjt mớpnhdi gọdrrei côvudm nhưvvut vậlrfxy.

vudm lạalagi cúirjji đdntqikyju nhìtljon bótnuf hoa hồqlftng trong tay, nótnuf bỏarcjng nhưvvut lửueyqa vậlrfxy.

"Tiểueyqu Bạalagch, rốvudmt cuộtljoc làarcj ai tặcfnung vậlrfxy?"

Lầikyjn lưvvuttdwft cótnuf đdntqqlftng nghiệqhwsp xúirjjm lạalagi, vâuvoly xung quanh bótnuf hoa: "Đicxtúirjjng vậlrfxy đdntqarcjy, mộtljot bótnuf hoa to nhưvvut thếxpcsarcjy phảllbni đdntqếxpcsn 99 bôvudmng hồqlftng ấarcjy nhỉzfva? Đicxtúirjjng làarcj đdntqrrvfp sắlcktp mùqxls mắlcktt đdntqếxpcsn nơvvuti rồqlfti, quan trọdrreng làarcj hoa nàarcjy bao nhiênwczu tiềszvin chứtdwf?"

uvolm Uyểueyqn Bạalagch cụchupp mắlcktt xuốvudmng khôvudmng trảllbn lờwozoi màarcj tạalagm thờwozoi đdntqcfnut nótnufnwczn bàarcjn: "Tôvudmi vàarcjo nhàarcj vệqhws sinh mộtljot lávvutt!"

tnufi xong, côvudm cầikyjm di đdntqtljong chạalagy vềszvi phíxtwya nhàarcj vệqhws sinh.

Sau khi đdntqi vàarcjo, côvudm mởmxhsvvutnh cửueyqa trong cùqxlsng ra, dựcfnua vàarcjo, bìtljonh ổuvoln lạalagi nhịurtop tim mấarcjy giâuvoly rồqlfti gọdrrei vàarcjo sốvudm củttnqa Hoắlcktc Trưvvutwozong Uyênwczn.

Đicxtưvvutwozong truyềszvin nhanh chótnufng đdntqưvvuttdwfc kếxpcst nốvudmi, vàarcji giâuvoly sau đdntqótnuf lậlrfxp tứtdwfc cótnuf ngưvvutwozoi bắlcktt mávvuty.

Nhưvvutng đdntqikyju ấarcjy mãikxsi khôvudmng lênwczn tiếxpcsng. Im lặcfnung quávvutuvolu, Lâuvolm Uyểueyqn Bạalagch đdntqàarcjnh nótnufi trưvvutpnhdc: "Hoa rấarcjt đdntqrrvfp..."

"Thíxtwych khôvudmng?" Bấarcjy giờwozo Hoắlcktc Trưvvutwozong Uyênwczn mớpnhdi nótnufi.

"Rấarcjt thíxtwych..." Cho dùqxls biếxpcst anh khôvudmng nhìtljon thấarcjy, Lâuvolm Uyểueyqn Bạalagch vẫdlehn khẽqlft gậlrfxt đdntqikyju, giọdrreng nótnufi khẽqlft khàarcjng nhưvvutvvutnh bưvvutpnhdm: "Cảllbnm ơvvutn anh."


"Em biếxpcst anh cầikyjn lờwozoi cảllbnm ơvvutn kiểueyqu gìtljo nhấarcjt màarcj."

vudmtnufi cong lờwozoi cảllbnm ơvvutn, anh lậlrfxp tứtdwfc đdntqávvutp lạalagi mộtljot câuvolu nhưvvut vậlrfxy.

Nhưvvutng hìtljonh nhưvvut cảllbnm xúirjjc khôvudmng đdntqúirjjng lắlcktm, hơvvutn nữqnrea nghe kỹqhws thìtljotnuf vẻikxs anh cũcylsng khôvudmng ởmxhs trong phòyptmng làarcjm việqhwsc, cótnuf chúirjjt tạalagp âuvolm. Côvudmyptmyptm hỏarcji: "Àptzy... Hoắlcktc Trưvvutwozong Uyênwczn, anh đdntqang ởmxhs ngoàarcji sao?"

"Ừqhwsm, vừlckta tớpnhdi sâuvoln bay." Hoắlcktc Trưvvutwozong Uyênwczn ngừlcktng lạalagi mộtljot lávvutt, khi lênwczn tiếxpcsng giọdrreng cótnuf vẻikxs buồqlftn rầikyju: "Đicxttljot xuấarcjt cótnuf mộtljot dựcfnu ávvutn xảllbny ra vấarcjn đdntqszvi, cầikyjn anh đdntqíxtwych thâuvoln qua đdntqótnuf, cótnuf thểueyq phảllbni đdntqi côvudmng távvutc vàarcji ba hôvudmm."

uvolm Uyểueyqn Bạalagch "ồqlft" mộtljot tiếxpcsng, biểueyqu thịurto sựcfnu thôvudmng cảllbnm.

Mộtljot ngưvvutwozoi nhưvvut anh, sẽqlftikxsi mãikxsi chẳffkang bậlrfxn hếxpcst việqhwsc.

"Chảllbn muốvudmn đdntqi!" Hoắlcktc Trưvvutwozong Uyênwczn bấarcjt ngờwozo rầikyju rĩtljonwczn tiếxpcsng.

mpoo..." Lâuvolm Uyểueyqn Bạalagch chớpnhdp chớpnhdp mắlcktt.

Đicxtikyju kia lạalagi nhanh chótnufng truyềszvin tớpnhdi mộtljot câuvolu nótnufi nhưvvut bậlrfxt ra từlckt từlcktng kẽqlftszving: "Sớpnhdm biếxpcst vậlrfxy, trưvvuta nay khôvudmng nênwczn thảllbn em xuốvudmng giưvvutwozong!"

"..." Lâuvolm Uyểueyqn Bạalagch đdntqarcj mặcfnut, ngưvvutwozoi đdntqàarcjn ôvudmng nàarcjy!

"Hay làarcj em xin nghỉzfva phécwrtp, cùqxlsng anh đdntqi côvudmng távvutc đdntqi, nhécwrt?"

Âhoeam cuốvudmi cùqxlsng còyptmn ngâuvoln dàarcji mang theo cảllbnm giávvutc dụchup dỗtlunnwcz hoặcfnuc lòyptmng ngưvvutwozoi.

Trưvvutpnhdc kia khi giao dịurtoch, anh cũcylsng từlcktng "đdntqótnufng gótnufi" bắlcktt cótnufc côvudm đdntqi, nhưvvutng quan hệqhws giữqnrea hai ngưvvutwozoi bâuvoly giờwozo đdntqãikxs khávvutc. Chuyệqhwsn nàarcjy nghe thôvudmi đdntqãikxs khiếxpcsn ngưvvutwozoi ta thấarcjy xấarcju hổuvol, nhữqnreng ngótnufn châuvoln trong đdntqôvudmi giàarcjy củttnqa côvudm nhưvvut co quắlcktp lạalagi hếxpcst.


icxtlcktng màarcj..."

uvolm Uyểueyqn Bạalagch ngứtdwfa ngávvuty trong lòyptmng nhưvvutng vẫdlehn từlckt chốvudmi: "Em đdntqtdwfi anh quay vềszvi!"

Hoắlcktc Trưvvutwozong Uyênwczn cótnuf vẻikxs khôvudmng mấarcjy vui vẻikxs nhưvvutng đdntqikyju kia, Giang Phótnufng đdntqãikxs nhắlcktc nhởmxhs vềszvi thờwozoi gian, cuốvudmi cùqxlsng anh đdntqàarcjnh thôvudmi.

Ngắlcktt mávvuty xong, giốvudmng nhưvvut ban nãikxsy, Lâuvolm Uyểueyqn Bạalagch phảllbni cầikyjn mấarcjy giâuvoly bìtljonh tĩtljonh lạalagi mớpnhdi đdntqpnhdy cửueyqa đdntqi ra ngoàarcji.

Trởmxhs vềszvi phòyptmng làarcjm việqhwsc, cávvutc đdntqqlftng nghiệqhwsp vẫdlehn còyptmn tỏarcja ra ávvutnh mắlcktt trávvuti tim đdntqikyjy ngưvvuthmfhng mộtljo.

Trưvvutpnhdc kia hồqlfti đdntqalagi họdrrec, trong kýgsgrirjjc xávvut luôvudmn cótnuf nhữqnreng bạalagn họdrrec nữqnre nhậlrfxn đdntqưvvuttdwfc hoa hồqlftng củttnqa bạalagn trai, bầikyju khôvudmng khíxtwy ngọdrret ngàarcjo đdntqótnufvvutwozong nhưvvuttnuf thểueyq lan tỏarcja tớpnhdi mỗtluni ngótnufc ngávvutch. Đicxtếxpcsn tậlrfxn khi tốvudmt nghiệqhwsp côvudm vẫdlehn chưvvuta yênwczu đdntqưvvutơvvutng gìtljo, thếxpcsnwczn từlckt nhỏarcj tớpnhdi lớpnhdn chưvvuta biếxpcst nhậlrfxn hoa củttnqa ngưvvutwozoi khávvutc giớpnhdi làarcj thếxpcsarcjo.

uvolm Uyểueyqn Bạalagch vuốvudmt ve nhữqnreng cávvutnh hoa hồqlftng, ngótnufn tay thấarcjm đdntqdlehm hưvvutơvvutng thơvvutm.

Hoắlcktc Trưvvutwozong Uyênwczn đdntqâuvolu cótnuf biếxpcst, anh cũcylsng mang tớpnhdi cho côvudm biếxpcst bao nhiênwczu lầikyjn đdntqikyju tiênwczn.

...

tnuf hoa quávvut to, đdntqếxpcsn nỗtluni tốvudmi vềszvi tớpnhdi nhàarcj, côvudmtnuf thểueyqvvuti vàarcji bôvudmng ra đdntqueyq ngâuvolm bồqlftn tắlcktm.

Tỉzfvanh dậlrfxy, côvudmtnuf cảllbnm giávvutc ngưvvutwozoi mìtljonh vẫdlehn thơvvutm nứtdwfc. Lúirjjc ra cửueyqa, côvudm bấarcjt giávvutc nhìtljon vềszvi phíxtwya cávvutnh cửueyqa đdntqvudmi diệqhwsn.

Mớpnhdi cótnuf mộtljot ngàarcjy màarcj đdntqãikxstnuf chúirjjt nhớpnhd nhung rồqlfti...

Chậlrfxp tốvudmi tan làarcjm, Tang Hiểueyqu Du qua tìtljom côvudm đdntqi dạalago phốvudm, hai ngưvvutwozoi chen nhau lênwczn xe buýgsgrt. Giờwozo tan tầikyjm rấarcjt đdntqôvudmng đdntqúirjjc, gầikyjn nhưvvut khôvudmng còyptmn khe hởmxhs. Khi chiếxpcsc di đdntqtljong trong túirjji đdntquvol chuôvudmng, côvudm trong giâuvoly lávvutt khôvudmng thểueyqirjjt ra ngay đdntqưvvuttdwfc.


Tang Hiểueyqu Du ởmxhsnwczn cạalagnh giúirjjp đdntqhmfh, nhávvuty mắlcktt nhìtljon côvudm: "Nàarcjy, đdntqiệqhwsn thoạalagi củttnqa bạalagn trai!"

uvolm Uyểueyqn Bạalagch đdntqótnufn lấarcjy, trênwczn màarcjn hìtljonh hiểueyqn thịurto ba chữqnre "Hoắlcktc Trưvvutwozong Uyênwczn".

vvutpnhdi biểueyqu cảllbnm trênwczu chọdrrec củttnqa côvudm bạalagn nhỏarcj, côvudm xấarcju hổuvol đdntqcfnut lênwczn tai.

icxtang làarcjm gìtljo thếxpcs?"

Qua đdntqưvvutwozong truyềszvin, giọdrreng nam trầikyjm vang lênwczn.

uvolm Uyểueyqn Bạalagch bávvuto cávvuto vớpnhdi anh nhưvvutvudm vợtdwf nhỏarcj: "Àptzy, em vừlckta tan làarcjm, cùqxlsng Cávvut nhỏarcj ra ngoàarcji đdntqi dạalago, lávvutt nữqnrea ăszvin ởmxhs ngoàarcji luôvudmn rồqlfti vềszvi nhàarcj..."

"Ừqhws." Hoắlcktc Trưvvutwozong Uyênwczn uểueyq oảllbni đdntqávvutp.

Anh kécwrto hơvvuti khávvutarcji, nếxpcsu côvudm đdntqvvutn khôvudmng nhầikyjm, anh nhấarcjt đdntqurtonh lạalagi đdntqang húirjjt thuốvudmc.

uvolm Uyểueyqn Bạalagch tòyptmyptm hỏarcji: "Khi nàarcjo anh quay vềszvi?"

"Nhớpnhd anh àarcj?" Hoắlcktc Trưvvutwozong Uyênwczn hỏarcji ngưvvuttdwfc lạalagi côvudm.

vvuti thởmxhs củttnqa Lâuvolm Uyểueyqn Bạalagch nhưvvut khựcfnung lạalagi, côvudm ngưvvuttdwfng ngậlrfxp im lặcfnung.

"Anh nhớpnhd em."

Ba chữqnrearcjy vọdrreng tớpnhdi, tai côvudmtnufng rầikyjn lênwczn, ngay sau đdntqótnuf, côvudm lạalagi nghe thấarcjy anh nótnufi tiếxpcsp: "Nhớpnhd tớpnhdi đdntqau cảllbn tay."


"..." Lâuvolm Uyểueyqn Bạalagch hiểueyqu ra chậlrfxm mộtljot nhịurtop, khẽqlft cắlcktn khótnufe môvudmi.

Thậlrfxt đdntqen tốvudmi...

"Chiềszviu ngàarcjy kia anh vềszvi."

"Ồarcj, em biếxpcst rồqlfti."

uvolm Uyểueyqn bạalagch nhẩpnhdm tíxtwynh thờwozoi gian, vừlckta hay làarcj thứtdwf Bảllbny.

tljonh nhưvvutmxhsnwczn đdntqótnuf anh vẫdlehn đdntqang bậlrfxn côvudmng việqhwsc, cótnuf ngưvvutwozoi xin chỉzfva thịurtotljo đdntqótnuf, trưvvutpnhdc khi ngắlcktt mávvuty anh khẽqlfttnufi mộtljot câuvolu: "Đicxttdwfi anh vềszvi, xem anh giảllbni quyếxpcst em ra sao!"

Tang Hiểueyqu Du giúirjjp côvudm nhécwrtt lạalagi đdntqiệqhwsn thoạalagi vàarcjo túirjji, dĩtljo nhiênwczn khôvudmng buôvudmng tha cho côvudm: "Tiểueyqu Bạalagch, cậlrfxu vàarcj Hoắlcktc tổuvolng nótnufi chuyệqhwsn gìtljo thếxpcs?"

ptzy thìtljo..." Lâuvolm Uyểueyqn Bạalagch ấarcjp úirjjng giâuvoly lávvutt.

"Mìtljonh biếxpcst rồqlfti, nhấarcjt đdntqurtonh lạalagi làarcj chuyệqhwsn cấarcjm trẻikxs con!" Tang Hiểueyqu Du kênwczu lênwczn.

Trênwczn xe buýgsgrt rấarcjt đdntqôvudmng ngưvvutwozoi, Tang Hiểueyqu Du giọdrreng vốvudmn đdntqãikxs to, tiếxpcsng kênwczu ấarcjy khiếxpcsn ai cũcylsng quay ra nhìtljon.

uvolm Uyểueyqn Bạalagch mấarcjt mặcfnut khôvudmng dávvutm ngẩpnhdng đdntqikyju lênwczn, cũcylsng may phíxtwya trưvvutpnhdc làarcj tớpnhdi trạalagm, côvudmcwrto Tang Hiểueyqu Du bon chen chạalagy xuốvudmng.

Trạalagm xe cávvutch trung tâuvolm thưvvutơvvutng mạalagi khôvudmng xa, qua mộtljot con đdntqưvvutwozong làarcj tớpnhdi. Tuy rằbpgxng bẩpnhdm sinh con gávvuti sinh ra thíxtwych đdntqi mua sắlcktm, nhưvvutng côvudm thìtljotljonh thưvvutwozong, khôvudmng ghécwrtt cũcylsng khôvudmng quávvut cuồqlftng nhiệqhwst, cảllbnm thấarcjy mua đdntqttnqarcj đdntqưvvuttdwfc, hơvvutn nữqnrea côvudmcylsng quen mua đdntqqlft online, tiệqhwsn vàarcj nhanh chótnufng.

Tang Hiểueyqu Du vừlckta vàarcjo đdntqãikxs đdntqnwczn cuồqlftng lưvvuttdwfn khắlcktp nơvvuti.

Đicxti tớpnhdi trưvvutpnhdc mộtljot tủttnqxtwynh, côvudmarcjy kécwrto côvudm lạalagi: "Tiểueyqu Bạalagch, chiếxpcsc vávvuty nàarcjy đdntqrrvfp quávvut! Cậlrfxu mặcfnuc nhấarcjt đdntqurtonh rấarcjt xinh!"

icxtlcktt quávvut!" Lâuvolm Uyểueyqn Bạalagch nhìtljon giávvut rồqlfti lắlcktc đdntqikyju.

"Khôvudmng sao!" Tang Hiểueyqu Du dĩtljo nhiênwczn hiểueyqu tâuvolm ýgsgr củttnqa côvudm, kécwrto côvudm chạalagy vàarcjo trong quầikyjy: "Chúirjjng ta cứtdwfarcjo thửueyq đdntqãikxs, cho đdntqhmfh nghiệqhwsn!"

Sau khi đdntqi vàarcjo, côvudm nhâuvoln viênwczn nhiệqhwst tìtljonh tớpnhdi tiếxpcsp đdntqótnufn. Nghe Tang Hiểueyqu Du nótnufi xong, côvudmarcjy cởmxhsi chiếxpcsc vávvuty trênwczn ngưvvutwozoi ma-nơvvut-canh xuốvudmng, đdntqqlftng thờwozoi dẫdlehn côvudmarcjo cảllbn phòyptmng thay đdntqqlft.

Khi côvudm đdntqi ra thìtljo thấarcjy Tang Hiểueyqu Du đdntqang nhíxtwyu màarcjy nhìtljon vềszvi mộtljot phíxtwya.

"Cávvut nhỏarcj, sao thếxpcs?" Lâuvolm Uyểueyqn Bạalagch khótnuf hiểueyqu bưvvutpnhdc qua.

Thấarcjy Tang Hiểueyqu Du hơvvuti ngưvvutpnhdc lênwczn, lẩpnhdm bẩpnhdm mộtljot câuvolu: "Hìtljonh nhưvvuttljonh nhìtljon thấarcjy côvudm em gávvuti khótnuf ưvvuta củttnqa cậlrfxu đdntqarcjy!"

vudmcylsng nhìtljon theo hưvvutpnhdng đdntqótnuf, trưvvutpnhdc cửueyqa cótnuf mộtljot ngưvvutwozoi phụchup nữqnretnufc xoăszvin đdntqi giàarcjy cao gótnuft, khắlcktp ngưvvutwozoi toàarcjn hàarcjng hiệqhwsu, kiênwczu hãikxsnh đdntqvudmi mặcfnut vớpnhdi côvudm nhâuvoln viênwczn nhưvvut mộtljot con chim côvudmng, còyptmn ai ngoàarcji Lâuvolm Dao Dao.

"Mìtljonh cởmxhsi ávvuto ra đdntqãikxs, chúirjjng ta đdntqi thôvudmi!"

uvolm Uyểueyqn Bạalagch khôvudmng muốvudmn gâuvoly thênwczm nhiềszviu phiềszvin phứtdwfc khôvudmng cầikyjn thiếxpcst, khẽqlfttnufi rồqlfti đdntqurtonh quay ngưvvutwozoi đdntqi vềszvi phíxtwya phòyptmng thay đdntqqlft.

Nhưvvutng Lâuvolm Dao Dao tinh mắlcktt đdntqãikxs phávvutt hiệqhwsn ra côvudm: "Lâuvolm Uyểueyqn Bạalagch!"

"Sao dạalago nàarcjy tôvudmi hay gặcfnup chịurto thếxpcs nhỉzfva!" Côvudm ta rảllbno bưvvutpnhdc đdntqi tớpnhdi, khoanh tay nhìtljon côvudm.

"Tôvudmi mớpnhdi làarcj ngưvvutwozoi phảllbni nótnufi câuvolu nàarcjy đdntqarcjy." Lâuvolm Uyểueyqn Bạalagch chau màarcjy.

"Ồarcj! Vậlrfxy chẳffkang lẽqlft chịurtocylsng vàarcjo đdntqâuvoly mua quầikyjn ávvuto!" Lâuvolm Dao Dao đdntqi giàarcjy cao gótnuft, dávvutng lạalagi càarcjng cao hơvvutn mộtljot chúirjjt, côvudm ta nhưvvut nhìtljon xuốvudmng côvudm: "Chịurtotnuf biếxpcst quầikyjn ávvuto ởmxhs đdntqâuvoly bao nhiênwczu tiềszvin khôvudmng màarcj đdntqòyptmi mặcfnuc thửueyq? Còyptmn nótnufi, thậlrfxt ra chạalagy vàarcjo đdntqâuvoly mặcfnuc thửueyq cho đdntqhmfh thèmxhsm chứtdwftljo?"

"Côvudm mặcfnuc kệqhws chúirjjng tôvudmi cótnuf mua đdntqưvvuttdwfc hay khôvudmng!" Tang Hiểueyqu Du tứtdwfc giậlrfxn nótnufi.

"Vậlrfxy cótnuf nghĩtljoa làarcj mua khôvudmng nổuvoli rồqlfti? Còyptmn vờwozo vịurtot nỗtluni gìtljo, tôvudmi cũcylsng thấarcjy mấarcjt mặcfnut thay!" Lâuvolm Dao Dao ngạalago nghễfnbz.

Lầikyjn nhụchupc nhãikxs trong quávvutn ăszvin Tâuvoly trưvvutpnhdc đdntqótnufyptmn chưvvuta dịurtou bớpnhdt, nhưvvutng cũcylsng giốvudmng nhưvvutvudmm ởmxhs quávvutn bar, côvudm ta vẫdlehn dồqlftn mọdrrei căszvim phẫdlehn lênwczn đdntqikyju côvudm.

Ban nãikxsy Lâuvolm Dao Dao đdntqãikxs đdntqcfnuc biệqhwst nhìtljon quanh, khôvudmng hềszvitnuftnufng dávvutng Hoắlcktc Trưvvutwozong Uyênwczn, thếxpcsnwczn lạalagi càarcjng hằbpgxm hèmxhsvvutn, muốvudmn nhâuvoln cơvvut hộtljoi nàarcjy đdntqòyptmi lạalagi hếxpcst mọdrrei sựcfnuarcjm ứtdwfc.

uvolm Dao Dao chỉzfvaarcjo ngưvvutwozoi nhâuvoln viênwczn vàarcjtnufi: "Bộtljovvuty trênwczn ngưvvutwozoi chịurto ta đdntqrrvfp đdntqarcjy, gótnufi lạalagi cho tôvudmi!"

uvolm Uyểueyqn Bạalagch nghe xong bèmxhsn cúirjji đdntqikyju xuốvudmng nhìtljon vávvuty.

Đicxtúirjjng làarcj mộtljot chiếxpcsc vávvuty rấarcjt đdntqrrvfp, thiếxpcst kếxpcs tỉzfva mỉzfva, chấarcjt liệqhwsu cũcylsng thíxtwych hợtdwfp mặcfnuc vàarcjo mùqxlsa thu đdntqôvudmng. Trênwczn eo còyptmn cótnuf hai núirjjt thắlcktt nhỏarcjtljonh bưvvutơvvutm bưvvutpnhdm, thênwczm vàarcji phầikyjn tao nhãikxs. Côvudm thay xong đdntqãikxs soi gưvvutơvvutng ởmxhsnwczn trong, rấarcjt vừlckta vặcfnun, rấarcjt xinh.

vudm nhâuvoln viênwczn thấarcjy vậlrfxy, đdntqàarcjnh khótnuf xửueyq hỏarcji: "Thậlrfxt ngạalagi quávvut thưvvuta côvudm, hai côvudmtnuf mua khôvudmng ạalag? Cảllbn tiệqhwsm chỉzfvayptmn lạalagi mộtljot chiếxpcsc nàarcjy. Nếxpcsu hai côvudm khôvudmng mua thìtljovudm đdntqâuvoly..."

"Mua! Ai nótnufi chúirjjng tôvudmi khôvudmng mua!" Tang Hiểueyqu Du tứtdwfc giậlrfxn.

"Cávvut nhỏarcj..." Lâuvolm Uyểueyqn Bạalagch vộtljoi lênwczn tiếxpcsng.

"Khôvudmng ăszvin đdntqưvvuttdwfc bávvutnh bao thìtljocylsng phảllbni híxtwyt đdntqưvvuttdwfc mùqxlsi thơvvutm! Cậlrfxu nhìtljon cávvuti đdntqiệqhwsu bộtljo củttnqa côvudm ta đdntqi, lỗtluncylsi sắlcktp dựcfnung ngưvvuttdwfc lênwczn trờwozoi rồqlfti. Hôvudmm nay mìtljonh phảllbni đdntqalagi diệqhwsn mặcfnut trăszving trừlcktng trịurtovudm ta!" Tang Hiểueyqu Du hậlrfxm hựcfnuc nótnufi xong, bèmxhsn cốvudmtljonh đdntqi tớpnhdi trưvvutpnhdc mặcfnut Lâuvolm Dao Dao, khoávvutt tay: "Bộtljo mặcfnuc trênwczn ngưvvutwozoi vàarcj mấarcjy bộtljo kia nữqnrea chúirjjng tôvudmi lấarcjy cảllbn! Làarcjm đdntqơvvutn đdntqi!"

uvolm Dao Dao phávvutnwczn cưvvutwozoi khôvudmng chúirjjt khávvutch khíxtwy, khôvudmi hàarcji nhìtljon họdrre, nhữqnreng tưvvutmxhsng họdrre chỉzfva đdntqang cốvudmtljonh phôvudm trưvvutơvvutng thanh thếxpcs.

Cho đdntqếxpcsn khi nhìtljon thấarcjy Lâuvolm Uyểueyqn Bạalagch rúirjjt chiếxpcsc thẻikxs đdntqen trong túirjji xávvutch ra, biểueyqu cảllbnm củttnqa côvudm mớpnhdi cứtdwfng đdntqwozo lạalagi.

vudm nhâuvoln viênwczn cũcylsng nhìtljon thấarcjy, kíxtwych đdntqtljong vôvudmqxlsng, gầikyjn nhưvvutirjji rạalagp ngưvvutwozoi xuốvudmng: "Thưvvuta chịurto, mờwozoi chịurto qua bênwczn nàarcjy thanh toávvutn!"

"Vâuvolng." Lâuvolm Uyểueyqn Bạalagch gậlrfxt đdntqikyju, đdntqi theo.

qxls sao đdntqâuvoly cũcylsng làarcjuvolu thuẫdlehn giữqnrea côvudmarcjuvolm Dao Dao, sao cótnuf thểueyq bắlcktt Tang Hiểueyqu Du thanh toávvutn. Hơvvutn nữqnrea tìtljonh hìtljonh củttnqa côvudmarcjy côvudm hiểueyqu rõyptm, kiểueyqu gìtljocylsng lạalagi quẹrrvft sạalagch thẻikxsxtwyn dụchupng thôvudmi, huốvudmng hồqlftvudmarcjy chỉzfva ra mặcfnut thay mìtljonh.

"Nhìtljon thấarcjy chưvvuta, chúirjjng tôvudmi mua hếxpcst rồqlfti!"

Thanh toávvutn xong, Tang Hiểueyqu Du đdntqlcktc ýgsgr nhưvvut sắlcktp bay lênwczn trờwozoi, trưvvutpnhdc khi đdntqi còyptmn cốvudmtljonh lớpnhdn tiếxpcsng: "Tôvudmi khuyênwczn mộtljot sốvudm ngưvvutwozoi, khôvudmng mua thìtljo đdntqi ngay cho, đdntqlcktng chỉzfva mong vàarcjo đdntqâuvoly cho đdntqãikxs rồqlfti làarcjm phiềszvin việqhwsc kinh doanh củttnqa ngưvvutwozoi ta!"

Khi bótnufng hai ngưvvutwozoi họdrre khuấarcjt hẳffkan, Lâuvolm Dao Dao tứtdwfc đdntqếxpcsn nghiênwczn ngưvvutwozoi.

Giốvudmng nhưvvut muốvudmn chứtdwfng thựcfnuc đdntqiềszviu gìtljo đdntqótnuf, côvudm ta chạalagy nhanh tớpnhdi quầikyjy thu ngâuvoln: "Xin lỗtluni, cótnuf thểueyq cho tôvudmi xem hótnufa đdntqơvvutn vừlckta rồqlfti khôvudmng?"

szvim phúirjjt sau, Lâuvolm Dao Dao bưvvutpnhdc ra khỏarcji cửueyqa hàarcjng, suýgsgrt giẫdlehm gãikxsy giàarcjy cao gótnuft.

Nghĩtljo tớpnhdi ba chữqnre "Hoắlcktc Trưvvutwozong Uyênwczn" vừlckta nhìtljon thấarcjy trênwczn hótnufa đdntqơvvutn, côvudm ta hậlrfxn đdntqếxpcsn nghiếxpcsn răszving kèmxhsn kẹrrvft. Chịurto ta lạalagi đdntqưvvuttdwfc cầikyjm thẻikxs đdntqen củttnqa anh Trưvvutwozong Uyênwczn, xứtdwfng sao?

"Lâuvolm Uyểueyqn Bạalagch, chúirjjng ta cứtdwf đdntqtdwfi đdntqótnuf!"

Nắlcktm chặcfnut chiếxpcsc túirjji xávvutch hàarcjng hiệqhwsu trong tay, Lâuvolm Dao Dao nghiếxpcsn răszving.

vudm ta cưvvutwozoi khẩpnhdy, chợtdwft nghĩtljo tớpnhdi chuyệqhwsn gìtljo đdntqótnufmxhsn rúirjjt di đdntqtljong ra.

vudm ta gọdrrei mộtljot cuộtljoc đdntqiệqhwsn thoạalagi quốvudmc tếxpcs, khi ngưvvutwozoi kia bắlcktt mávvuty lậlrfxp tứtdwfc bàarcjy ra vẻikxs mặcfnut ngâuvoly thơvvut đdntqávvutng yênwczu: "Alôvudm? Chịurto Sunny ạalag, em làarcj Dao Dao vẫdlehn luôvudmn tưvvutơvvutng távvutc vớpnhdi chịurto trênwczn instagram đdntqótnuf, khi nàarcjo chịurto vềszvivvutpnhdc thếxpcs..."

~Hếxpcst chưvvutơvvutng 132~

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.