Xin Hãy Ôm Em

Chương 131 :

    trước sau   
"Anh đkkgqi vệklmn sinh cơevvsskkc, em chắtwxgc chắtwxgn muốifedn đkkgqi cùnymmng?" Hoắtwxgc Trưbgkzdiefng Uyêpsgkn nhưbgkzpvfing màskkcy nhìlesun côpagb.

noyzm Uyểghvjn Bạckcjch xấhcftu hổlmkn, vộnoyzi giảeuomi thíacuech: "Em đkkgqecqmng bêpsgkn ngoàskkci đkkgqkkgqi anh..."

"Ừskkcm." Hoắtwxgc Trưbgkzdiefng Uyêpsgkn cóecqm vẻhuxc do dựtbyn giânoyzy láifedt, rồbgkzi miễftddn cưbgkzrtmang gậujyvt đkkgqifedu. Trưbgkzpvfic khi đkkgqóecqmng cửtbyna phòktsong tắtwxgm lạckcji, anh còktson cốifed gắtwxgng đkkgqi chậujyvm hơevvsn, từhcft tốifedn buôpagbng mộnoyzt cânoyzu: "Vậujyvy em chớpvfiecqm nhìlesun trộnoyzm."

"..." Mặdombt Lânoyzm Uyểghvjn Bạckcjch rơevvsi đkkgqifedy vạckcjch đkkgqen nhưbgkzng lạckcji khôpagbng dáifedm phảeuomn báifedc.

Nghe thấhcfty tiếceuxng nưbgkzpvfic xảeuom bồbgkzn cầifedu vọhhcrng ra, côpagb xấhcftu hổlmkn đkkgqhguu mặdombt nhưbgkzng lạckcji thấhcfty rấhcftt yêpsgkn tânoyzm.

Chẳvylxng mấhcfty chốifedc, Hoắtwxgc Trưbgkzdiefng Uyêpsgkn đkkgqãwwihpsgko cửtbyna, nhưbgkzng anh khôpagbng lậujyvp tứecqmc bưbgkzpvfic ra ngay, màskkc dựtbyna vàskkco cạckcjnh cửtbyna, nhìlesun côpagb: "Anh còktson chưbgkza tắtwxgm, bânoyzy giờdief đkkgqhguunh tắtwxgm đkkgqânoyzy, cùnymmng tắtwxgm khôpagbng?"


"Khôpagbng cầifedn!" Lânoyzm Uyểghvjn Bạckcjch lắtwxgc đkkgqifedu thậujyvt mạckcjnh, khẽwwih cắtwxgn môpagbi: "Em tắtwxgm rồbgkzi... Em vẫbgkzn đkkgqecqmng đkkgqânoyzy vớpvfii anh!"

Hoắtwxgc Trưbgkzdiefng Uyêpsgkn im lặdombng nhưbgkzpvfing màskkcy nhưbgkzng khôpagbng nóecqmi thêpsgkm gìlesu nữarvba. Anh lạckcji đkkgqóecqmng cửtbyna vàskkco, lầifedn nàskkcy làskkc tiếceuxng nưbgkzpvfic vòktsoi sen chảeuomy ràskkco ràskkco.

noyzm Uyểghvjn Bạckcjch nhưbgkzpagb tròktso nhỏhguu bịhguu giáifedo viêpsgkn phạckcjt đkkgqecqmng, nghiêpsgkm ngưbgkzdiefi népsgkp mìlesunh bêpsgkn cạckcjnh cửtbyna, nghe từhcftng đkkgqnoyzng tĩxsmknh củlgkla anh ởevvspsgkn trong, từhcft tắtwxgm rửtbyna đkkgqếceuxn đkkgqáifednh răvylxng mớpvfii cảeuomm thấhcfty khôpagbng còktson quáifed sợkkgqwwihi nữarvba. Côpagb quảeuom thựtbync khôpagbng dáifedm ởevvs mộnoyzt mìlesunh lúdiefc nàskkcy, toàskkcn suy nghĩxsmk nhữarvbng thứecqm đkkgqânoyzu đkkgqânoyzu.

Mấhcfty chuyệklmnn ma quỷyirb tuy khôpagbng cóecqm thậujyvt nhưbgkzng côpagb vẫbgkzn sợkkgq...

Hoắtwxgc Trưbgkzdiefng Uyêpsgkn tắtwxgm kháifed nhanh, khi anh képsgko cửtbyna ra lầifedn nữarvba, trêpsgkn hôpagbng chỉkankktson đkkgqnoyzc chiếceuxc khăvylxn tắtwxgm.

ifedi tóecqmc chưbgkza khôpagb hẳvylxn vẫbgkzn còktson đkkgqang rỏhguubgkzpvfic. Nhữarvbng giọhhcrt nưbgkzpvfic men theo tóecqmc mai chảeuomy xuốifedng yếceuxt hầifedu gồbgkzpsgkn, khiếceuxn ngưbgkzdiefi ta nhìlesun làskkc thấhcftt hồbgkzn đkkgqpsgkn đkkgqeuomo. Lânoyzm Uyểghvjn Bạckcjch cuốifedng quýhshot quay đkkgqi, cốifed gắtwxgng khiếceuxn mìlesunh trôpagbng tựtbyn nhiêpsgkn hơevvsn mộnoyzt chúdieft.

"Sắtwxgp hai giờdiefifedng rồbgkzi đkkgqhcfty, còktson khôpagbng vềftdd ngủlgkl?" Hoắtwxgc Trưbgkzdiefng Uyêpsgkn nhìlesun đkkgqbgkzng hồbgkz trêpsgkn tưbgkzdiefng.

Nghe vậujyvy, Lânoyzm Uyểghvjn Bạckcjch lậujyvp tứecqmc cuộnoyzn chặdombt tay lạckcji.

Trong lúdiefc do dựtbyn, côpagb lạckcji nghe thấhcfty anh nóecqmi: "Anh ngủlgkl đkkgqânoyzy, buồbgkzn ngủlgkl lắtwxgm rồbgkzi."

Lệklmnnh đkkgquổlmkni kháifedch khôpagbng thểghvjmurpskkcng hơevvsn nữarvba.

noyzm Uyểghvjn Bạckcjch khóecqm xửtbyn. Côpagb cắtwxgn môpagbi, càskkcng nắtwxgm tay lạckcji chặdombt hơevvsn, rồbgkzi liềftddu mạckcjng lêpsgkn tiếceuxng: "Em cóecqm thểghvj ngủlgklnymmng anh khôpagbng?"

"Hm?" Hoắtwxgc Trưbgkzdiefng Uyêpsgkn cao giọhhcrng đkkgqifedy mờdief áifedm.

noyzm Uyểghvjn Bạckcjch bịhguu anh nhìlesun đkkgqếceuxn đkkgqhguu mặdombt, xấhcftu hổlmkn giảeuomi thíacuech: "Àmcny... Ýznmg em làskkc, ởevvs chung mộnoyzt phòktsong, anh ngủlgkl giưbgkzdiefng, em ngủlgkl đkkgqhcftt cũstdang đkkgqưbgkzkkgqc..."


Hoắtwxgc Trưbgkzdiefng Uyêpsgkn khôpagbng lêpsgkn tiếceuxng, nhưbgkzng đkkgqãwwihbgkzkkgqt qua côpagb đkkgqi vềftdd phíacuea phòktsong ngủlgkl, cóecqm vẻhuxc nhưbgkz đkkgqang lấhcfty chăvylxn trong tủlgkl ra.

pagb thởevvs phàskkco, rảeuomo bưbgkzpvfic chạckcjy qua giúdiefp.

Nằexwqm trong chăvylxn ấhcftm đkkgqklmnm êpsgkm, Lânoyzm Uyểghvjn Bạckcjch lậujyvt ngưbgkzdiefi, cóecqm thểghvj nhìlesun thấhcfty khuôpagbn mặdombt ngưbgkzdiefi đkkgqàskkcn ôpagbng đkkgqang nằexwqm dưbgkzpvfii đkkgqhcftt qua áifednh trăvylxng bàskkcng bạckcjc, cằexwqm anh sắtwxgc lem mộnoyzt đkkgqưbgkzdiefng nhưbgkzng đkkgqifedy sứecqmc mạckcjnh nam tíacuenh, khiếceuxn ngưbgkzdiefi ta an tânoyzm.

diefc trảeuomi chăvylxn xuốifedng đkkgqhcftt, Hoắtwxgc Trưbgkzdiefng Uyêpsgkn ngăvylxn côpagb lạckcji, bảeuomo côpagb nằexwqm lêpsgkn giưbgkzdiefng.

noyzu nóecqmi "Sao anh cóecqm thểghvj đkkgqghvj bạckcjn gáifedi mìlesunh ngủlgkl đkkgqhcftt" củlgkla anh vẫbgkzn còktson văvylxng vẳvylxng bêpsgkn tai. Sựtbynifed đkkgqckcjo đkkgqóecqmbgkzdiefng nhưbgkz đkkgqãwwihbgkzkkgqt qua ngàskkcn vạckcjn cânoyzu nóecqmi ngọhhcrt ngàskkco hoa mỹihyb kháifedc trêpsgkn đkkgqdiefi.

"Ngủlgkl đkkgqi."

Cảeuomm giáifedc đkkgqưbgkzkkgqc áifednh mắtwxgt chăvylxm chúdief củlgkla côpagb, Hoắtwxgc Trưbgkzdiefng Uyêpsgkn lêpsgkn tiếceuxng.

noyzm Uyểghvjn Bạckcjch vộnoyzi nhắtwxgm mắtwxgt lạckcji, khôpagbng còktson sợkkgqwwihi bấhcftt kỳoyhk thứecqmlesu nữarvba, chẳvylxng mấhcfty chốifedc đkkgqãwwihbgkzpvfic vàskkco giấhcftc mộnoyzng.

ifedng hôpagbm sau, côpagb vẫbgkzn còktson giãwwihy giụygdxa trong mơevvs. Côpagbevvs thấhcfty cóecqm mộnoyzt cơevvs thểghvj cao lớpvfin đkkgqèvpjepsgkn ngưbgkzdiefi mìlesunh, lưbgkzpvfit mộnoyzt đkkgqưbgkzdiefng từhcft trêpsgkn xuốifedng dưbgkzpvfii, liếceuxm lêpsgkn ngưbgkzdiefi côpagb, khiếceuxn côpagbpsgk dạckcji, ngứecqma ngáifedy...

pagb cảeuomm thấhcfty rấhcftt nóecqmng, hơevvsn nữarvba làskkcskkcng ngàskkcy càskkcng nóecqmng.

pagbevvsevvsskkcng màskkcng mởevvs mắtwxgt ra, ngũstda quan đkkgqujyvp thẳvylxng vàskkco tầifedm mắtwxgt làskkcm côpagb giậujyvt nảeuomy mìlesunh. Đfelwiềftddu càskkcng khiếceuxn côpagb sửtbynng sốifedt làskkc quầifedn ngủlgkl trêpsgkn ngưbgkzdiefi mìlesunh đkkgqãwwih khôpagbng cáifednh màskkc bay.

Hoắtwxgc Trưbgkzdiefng Uyêpsgkn đkkgqang phủlgkl phụygdxc trêpsgkn ngưbgkzdiefi côpagb.

"Anh... Anh..."


noyzm Uyểghvjn Bạckcjch lậujyvp tứecqmc tỉkanknh nhưbgkzifedo.

Nhữarvbng tưbgkzevvsng anh sẽwwih lạckcji vờdief nhưbgkz đkkgqang nằexwqm mơevvs khôpagbng tỉkanknh táifedo giốifedng mọhhcri lầifedn, ai ngờdiefpagb ngẩujyvng lêpsgkn chỉkank thấhcfty trong đkkgqôpagbi mắtwxgt anh làskkc dụygdxc vọhhcrng chan hòktsoa, đkkgqáifedy mắtwxgt anh đkkgqhguu rựtbync lêpsgkn.

bgkzdiefng nhưbgkz đkkgqãwwih chờdief đkkgqkkgqi rấhcftt lânoyzu, thấhcfty côpagb dậujyvy, anh thẳvylxng thừhcftng hôpagbn côpagb nhưbgkz kháifedt nưbgkzpvfic.

Nhấhcftt thờdiefi, côpagb chỉkankktson pháifedt ra đkkgqưbgkzkkgqc nhữarvbng tiếceuxng údiefpvfi.

Khóecqm khăvylxn lắtwxgm mớpvfii đkkgqưbgkzkkgqc thảeuom ra, côpagb thởevvs hồbgkzng hộnoyzc, đkkgqbgkzng thờdiefi pháifedt hiệklmnn lớpvfip màskkcng che chắtwxgn cuốifedi cùnymmng trêpsgkn ngưbgkzdiefi cũstdang khôpagbng còktson nữarvba.

"Hoắtwxgc... Hoắtwxgc Trưbgkzdiefng Uyêpsgkn..."

noyzm Uyểghvjn Bạckcjch hoảeuomng loạckcjn, lắtwxgp bắtwxgp.

Hoắtwxgc Trưbgkzdiefng Uyêpsgkn đkkgqèvpjeevvs thểghvj tráifedng kiệklmnn xuốifedng, hơevvsi thởevvs nặdombng nềftdd phảeuomskkco mi mắtwxgt côpagb, ngữarvb khíacue rấhcftt ngang nhiêpsgkn: "Tựtbyn em chui vàskkco hang cọhhcrp đkkgqhcfty chứecqm."

"..." Lânoyzm Uyểghvjn Bạckcjch cânoyzm níacuen, hoàskkcn toàskkcn khôpagbng thểghvjwwihi lạckcji.

Tuy rằexwqng anh nóecqmi khôpagbng sai, nhưbgkzng tốifedi qua rõmurpskkcng làskkclesunh huốifedng đkkgqdombc biệklmnt màskkc...

noyzm Uyểghvjn Bạckcjch đkkgqckcjp chânoyzn đkkgqckcjp tay mấhcfty cáifedi nhưbgkzng chẳvylxng cóecqmifedc dụygdxng gìlesu. Côpagb vẫbgkzn bịhguu anh kìlesum cặdombp, hơevvsn nữarvba côpagb cảeuomm thấhcfty hìlesunh nhưbgkzevvsi thởevvs củlgkla anh lạckcji nặdombng nềftdd thêpsgkm, nhiệklmnt đkkgqnoyzstdang tăvylxng cao.

Hoắtwxgc Trưbgkzdiefng Uyêpsgkn bấhcftt ngờdiefnoyzng mặdombt côpagbpsgkn, tựtbyna tráifedn anh vàskkco tráifedn côpagb, giọhhcrng nóecqmi trầifedm ấhcftm nhưbgkz đkkgqang dụygdx dỗygdx: "Uyểghvjn Uyểghvjn, nhìlesun anh nàskkco!"

Lạckcji làskkc danh xưbgkzng nàskkcy...


Đfelwifedu óecqmc Lânoyzm Uyểghvjn Bạckcjch trốifedng rỗygdxng, côpagb nhưbgkz bịhguupsgk hoặdombc, mơevvsskkcng nhìlesun vàskkco mắtwxgt anh.

Mộnoyzt giânoyzy sau, cảeuom ngưbgkzdiefi Lânoyzm Uyểghvjn Bạckcjch cứecqmng đkkgqdief, chỉkankktson pháifedt ra nhữarvbng tiếceuxng ngânoyzm nga.

...

ecqmng bỏhguung lùnymmi xa, trong khôpagbng khíacue chỉkankktson lạckcji dưbgkz ânoyzm củlgkla nhữarvbng màskkcn thânoyzn mậujyvt.

So vớpvfii mộnoyzt Lânoyzm Uyểghvjn Bạckcjch đkkgqang nằexwqm rũstda ra đkkgqóecqm, khôpagbng mởevvs nổlmkni mắtwxgt, Hoắtwxgc Trưbgkzdiefng Uyêpsgkn tựtbyna đkkgqifedu vàskkco giưbgkzdiefng, gưbgkzơevvsng mặdombt mãwwihn nguyệklmnn nhưbgkz mộnoyzt con sưbgkz tửtbyn đkkgqang nhớpvfi lạckcji dưbgkz vịhguu củlgkla con mồbgkzi.

Di đkkgqnoyzng rung lêpsgkn, anh cầifedm xem, làskkc trợkkgqhsho Giang Phóecqmng gửtbyni tin nhắtwxgn tớpvfii.

"Hoắtwxgc tổlmknng, hiệklmnu quảeuom thếceuxskkco ạckcj?"

Hoắtwxgc Trưbgkzdiefng Uyêpsgkn lưbgkzpvfit nhanh mộnoyzt chữarvb"Perfect."

Ngừhcftng mộnoyzt chúdieft, anh gửtbyni thêpsgkm mộnoyzt tin thôpagbng báifedo lùnymmi toàskkcn bộnoyz lịhguuch trìlesunh sáifedng nay rồbgkzi quăvylxng đkkgqiệklmnn thoạckcji qua mộnoyzt bêpsgkn, mộnoyzt lầifedn nữarvba képsgko côpagbskkco lòktsong.

Anh vừhcfta chạckcjm vàskkco, Lânoyzm Uyểghvjn Bạckcjch đkkgqãwwih run lêpsgkn: "Đfelwhcftng..."

Đfelwhcftng...

skkcm sao cóecqm thểghvj!

Anh đkkgqóecqmi bao nhiêpsgku ngàskkcy nay, trốifedng trảeuomi tưbgkzevvsng chếceuxt, bom đkkgqckcjn vẫbgkzn còktson hừhcftng hựtbync đkkgqânoyzy!

Yếceuxt hầifedu củlgkla anh trưbgkzkkgqt lêpsgkn trưbgkzkkgqt xuốifedng vẻhuxc sốifedt sắtwxgng, anh lạckcji đkkgqèvpjepsgkn ngưbgkzdiefi côpagb...

...

Buổlmkni chiềftddu trởevvs lạckcji côpagbng ty, bưbgkzpvfic đkkgqi củlgkla Lânoyzm Uyểghvjn Bạckcjch cóecqm phầifedn khôpagbng tựtbyn nhiêpsgkn.

pagb khôpagbng chỉkank hai chânoyzn lảeuomo đkkgqeuomo, chủlgkl yếceuxu làskkc quáifed xấhcftu hổlmkn, vìlesuifedi chuyệklmnn ấhcfty màskkcpagb xin nghỉkank hẳvylxn buổlmkni sáifedng.

Nếceuxu khôpagbng phảeuomi vìlesupagb khăvylxng khăvylxng e làskkc Hoắtwxgc Trưbgkzdiefng Uyêpsgkn sẽwwih giữarvb rịhguut côpagb trêpsgkn giưbgkzdiefng cảeuom ngàskkcy mấhcftt. Đfelwôpagbi mắtwxgt ấhcfty nóecqmng bỏhguung tớpvfii mứecqmc côpagb sợkkgqwwihi!

Nghĩxsmk tớpvfii bộnoyz phim kinh dịhguu tốifedi qua, Lânoyzm Uyểghvjn Bạckcjch bỗygdxng nhiêpsgkn cảeuomm thấhcfty con đkkgqưbgkzdiefng sânoyzu nhấhcftt mìlesunh từhcftng đkkgqi chíacuenh làskkcbgkzpvfic vàskkco nhữarvbng cáifedi bẫbgkzy củlgkla Hoắtwxgc Trưbgkzdiefng Uyêpsgkn...

pagb vừhcfta ngồbgkzi xuốifedng, ngưbgkzdiefi đkkgqbgkzng nghiệklmnp hóecqmng hớpvfit bêpsgkn cạckcjnh đkkgqãwwih nhàskkco tớpvfii: "Tiểghvju Bạckcjch, ốifedm hảeuom?"

"Ừskkcm..." Lânoyzm Uyểghvjn Bạckcjch mệklmnt mỏhguui gậujyvt đkkgqifedu.

"Rõmurpskkcng trôpagbng mặdombt cậujyvu hồbgkzng hàskkco sáifedng sủlgkla, chẳvylxng giốifedng ốifedm gìlesu cảeuom!" Ngưbgkzdiefi đkkgqbgkzng nghiệklmnp quan sáifedt mấhcfty giânoyzy rồbgkzi cốifedlesunh trêpsgku chọhhcrc: "Mau nóecqmi đkkgqi, cóecqm phảeuomi lạckcji làskkcm mấhcfty chuyệklmnn xấhcftu hổlmkn khôpagbng hảeuom?"

noyzm Uyểghvjn Bạckcjch chộnoyzt dạckcj, càskkcng gưbgkzkkgqng gạckcjo, ấhcftp údiefng hai ba cânoyzu cho xong chuyệklmnn rồbgkzi việklmnn cớpvfi tớpvfii phòktsong photo.

diefc côpagb ôpagbm chồbgkzng tàskkci liệklmnu đkkgqi vềftdd, cóecqm mộnoyzt anh chuyểghvjn pháifedt nhanh gõmurp cửtbyna phòktsong làskkcm việklmnc, tay ôpagbm mộnoyzt bóecqm hoa hồbgkzng đkkgqhguu to tưbgkzpvfing: "Xin hỏhguui ai làskkcpagbnoyzm Uyểghvjn Bạckcjch ạckcj?"

~Hếceuxt chưbgkzơevvsng 131~

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.