Xin Hãy Ôm Em

Chương 130 :

    trước sau   
Gầdyobn đsouhếmamhn 11 giờvnri, di đsouhggylng đsouhbdvw chuôcqihng, bêdyobn trêdyobn hiểwjgcn thịuqax ba chữafxq "Hoắibdmc Trưottqvnring Uyêdyobn".

Sau khi ngắibdmt mággyly, Lâzvofm Uyểwjgcn Bạvrqpch vộggyli vàibdmng khoággylc túxptoi lêdyobn ngưottqvnrii: "Cággyl nhỏggyl, mìrhmpnh phảhkgzi đsouhi đsouhâzvofy!"

"Bye bye nha~" Tang Hiểwjgcu Du nhảhkgzy châzvofn sággylo đsouhebmcng sau côcqih, vẫgmmvy tay chàibdmo: "Chúxptoc cậwjgcu vàibdm Hoắibdmc tổbdvwng xem phim vui vẻcetl nha~"

"Ừggylm biếmamht rồnnlwi, cậwjgcu khôcqihng cầdyobn tiễszqxn đsouhâzvofu, anh ấcviqy tớdalzi dưottqdalzi nhàibdm rồnnlwi!" Đvqbki giàibdmy xong xuôcqihi, Lâzvofm Uyểwjgcn Bạvrqpch lêdyobn tiếmamhng.

ggylnh cửytqua thang mággyly từrhmp từrhmp khétgbup lạvrqpi, Tang Hiểwjgcu Du vẫgmmvn còcnlln đsouhhfmmng đsouhóktkdottqvnrii tíxtect mắibdmt.

cqih bấcviqt giággylc xoa xoa cággylnh tay, sao nụbodcottqvnrii ấcviqy cứhfmmzvofm đsouhãvrqpng thếmamhibdmo...


Ra khỏggyli cửytqua tòcnlla nhàibdm, chiếmamhc Land Rover màibdmu trắibdmng đsouhãvrqp dừrhmpng ởtgbu đsouhóktkd. Cággylnh cửytqua ghếmamhggyli phụbodc đsouhưottqdgqsc mởtgbu từrhmp trong ra, Lâzvofm Uyểwjgcn Bạvrqpch rảhkgzo bưottqdalzc, cúxptoi ngưottqvnrii chui vàibdmo trong.

Hoắibdmc Trưottqvnring Uyêdyobn đsouhang húxptot thuốhfmmc, thấcviqy côcqih đsouhãvrqp thắibdmt xong dâzvofy an toàibdmn, anh thẳneiung thừrhmpng dậwjgcp tắibdmt đsouhiếmamhu thuốhfmmc còcnlln nguyêdyobn mộggylt nửytqua.

xptoc khởtgbui đsouhggylng xe, Lâzvofm Uyểwjgcn Bạvrqpch bấcviqt giággylc quay sang nhìrhmpn anh mộggylt cággyli.

cqihfjudi bấcviqt ngờvnri, vìrhmp trêdyobn khuôcqihn mặisvit anh khôcqihng hềtxdektkd sựcpsx mỏggyli mệggylt củztmda mộggylt ngưottqvnrii phảhkgzi tăwblkng ca quággylzvofu. Đvqbkôcqihi mắibdmt anh rấcviqt sággylng, ngưottqdgqsc lạvrqpi... còcnlln cóktkd chúxptot phấcviqn khíxtecch?

Giờvnriibdmy khôcqihng còcnlln tắibdmc đsouhưottqvnring nữafxqa, đsouhèzmuwn đsouhưottqvnring nốhfmmi thàibdmnh mộggylt đsouhưottqvnring dàibdmi.

xptoc dừrhmpng đsouhèzmuwn đsouhggyl, Lâzvofm Uyểwjgcn Bạvrqpch tòcnllcnll hỏggyli: "Phim gìrhmp thếmamh?"

"Tớdalzi đsouhóktkd sẽwkkl biếmamht." Hoắibdmc Trưottqvnring Uyêdyobn khẽwkklottqvnrii.

zvofm Uyểwjgcn Bạvrqpch gậwjgct đsouhdyobu rồnnlwi lạvrqpi hỏggyli: "Àcnll, vétgbu đsouhãvrqp đsouhisvit sẵynlun rồnnlwi sao?"

"Ừggylm." Hoắibdmc Trưottqvnring Uyêdyobn đsouhággylp.

zvofm Uyểwjgcn Bạvrqpch lạvrqpi gậwjgct đsouhdyobu lầdyobn nữafxqa. Côcqih khôcqihng nóktkdi gìrhmp, kỳztmd thựcpsxc làibdmfjudi buồnnlwn ngủztmd, khôcqihng muốhfmmn xem lắibdmm.

Vẫgmmvn làibdm rạvrqpp chiếmamhu bêdyobn bờvnricqihng nhưottqcqihm qua. Ôtxdecqih đsouhưottqdgqsc đsouhággylnh xuốhfmmng hầdyobm gửytqui xe, hai ngưottqvnrii họdryu đsouhi lêdyobn bằebmcng thang mággyly. Cóktkd thểwjgcrhmp khôcqihng phảhkgzi cuốhfmmi tuầdyobn, cộggylng thêdyobm việggylc ca chiếmamhu quággyl muộggyln nêdyobn chẳneiung mấcviqy ngưottqvnrii xem.

Hoắibdmc Trưottqvnring Uyêdyobn bưottqdalzc nhữafxqng bưottqdalzc lớdalzn vềtxde phíxteca quầdyoby lấcviqy vétgbu tựcpsx đsouhggylng. Khi quay trởtgbu lạvrqpi, anh lạvrqpi đsouhúxptot vétgbuibdmo trong túxptoi quầdyobn.

Cửytqua vàibdmo đsouhãvrqpktkd nhâzvofn viêdyobn nhắibdmc nhởtgbu soággylt vétgbu rồnnlwi, Lâzvofm Uyểwjgcn Bạvrqpch đsouhưottqdgqsc anh nắibdmm tay đsouhi qua xếmamhp hàibdmng.


xptoc soággylt vétgbu, Hoắibdmc Trưottqvnring Uyêdyobn cũayjmng tựcpsx đsouhưottqa vétgbu qua. Cuốhfmmng vétgbu đsouhưottqdgqsc xétgbu ra bịuqax anh găwblkm chặisvit trong lòcnllng bàibdmn tay, suốhfmmt cảhkgz quággyl trìrhmpnh khôcqihng hềtxde đsouhưottqa côcqih xem, khôcqihng biếmamht làibdm sắibdmp chiếmamhu bộggyl phim gìrhmp.

zvofm Uyểwjgcn Bạvrqpch ngóktkd trággyli ngóktkd phảhkgzi mộggylt chúxptot.

cqih phággylt hiệggyln ngưottqvnrii xem toàibdmn làibdmggylc cặisvip đsouhôcqihi nhưottq họdryu, gầdyobn nhưottq khôcqihng cóktkd mộggylt ngưottqvnrii nàibdmo đsouhi lẻcetl hay hai ngưottqvnrii nữafxqibdmo. Hơfjudn nữafxqa dưottqvnring nhưottq ai nấcviqy đsouhtxdeu thìrhmp thầdyobm nóktkdi gìrhmp đsouhóktkd, nétgbut mặisvit rấcviqt thággyli quággyl.

cqih cảhkgzm thággyln trong lòcnllng, rạvrqpp chiếmamhu phim quảhkgz nhiêdyobn vẫgmmvn làibdmfjudi dàibdmnh cho hòcnll hẹbodcn.

Sau khi tìrhmpm đsouhưottqdgqsc chỗswdd, chỉuybt chưottqa đsouhdyoby hai phúxptot sau, màibdmn hìrhmpnh quảhkgzng cággylo đsouhãvrqp dừrhmpng lạvrqpi, toàibdmn bộggylwblkn phòcnllng đsouhưottqdgqsc tắibdmt đsouhèzmuwn tốhfmmi om.

Sau đsouhóktkdibdm nhữafxqng tiếmamhng nhạvrqpc dạvrqpo đsouhdyobu cóktkd phầdyobn khággylc biệggylt vang lêdyobn.

ibdmn hìrhmpnh đsouhen thui, cộggylng thêdyobm nhạvrqpc nềtxden tạvrqpo ra mộggylt bầdyobu khôcqihng khíxtechfmmng rợdgqsn.

Khi ghếmamh trưottqdalzc cóktkd mộggylt côcqihggyli hétgbut ầdyobm lêdyobn, Lâzvofm Uyểwjgcn Bạvrqpch mớdalzi bàibdmng hoàibdmng nhậwjgcn ra, họdryu đsouhang đsouhi xem phim kinh dịuqax...

cqih len létgbun nuốhfmmt nưottqdalzc bọdryut.

bdvwibdmng căwblkn phòcnllng bậwjgct đsouhiềtxdeu hòcnlla chiềtxdeu nóktkdng, nhưottqng côcqih chỉuybt cảhkgzm thấcviqy cóktkd khíxtec lạvrqpnh từrhmpktkdt châzvofn xộggylc lêdyobn.

Lẳneiung lặisving cúxptoi đsouhdyobu xuốhfmmng nhìrhmpn, Lâzvofm Uyểwjgcn Bạvrqpch mớdalzi phággylt hiệggyln, lòcnllng bàibdmn tay mìrhmpnh đsouhãvrqp đsouhbdvw đsouhdyoby mồnnlwcqihi từrhmpxptoc nàibdmo, ưottqdalzt rưottqvnrin rưottqdgqst. Côcqih chùhfmmi lêdyobn đsouhdyobu gốhfmmi, nhưottqng lớdalzp mớdalzi xuấcviqt hiệggyln cũayjmng rấcviqt nhanh, còcnlln tiếmamhng nhạvrqpc khiếmamhn ngưottqvnrii ta sởtgbun gai ốhfmmc kia thìrhmpvrqpi chẳneiung chịuqaxu dứhfmmt.

cqih bấcviqt giággylc liếmamhc nhìrhmpn sang bêdyobn cạvrqpnh, côcqih muốhfmmn nóktkdi mìrhmpnh cóktkd thểwjgc khôcqihng xem nữafxqa, đsouhi vềtxde nhàibdm khôcqihng.

Nhưottqng côcqih lạvrqpi thấcviqy Hoắibdmc Trưottqvnring Uyêdyobn lưottqvnrii biếmamhng dựcpsxa vàibdmo ghếmamh, biểwjgcu cảhkgzm rấcviqt tậwjgcp trung, cóktkd vẻcetl nhưottq đsouhang xem rấcviqt say sưottqa. Côcqih đsouhàibdmnh nuốhfmmt hếmamht mọdryui lờvnrii muốhfmmn nóktkdi xuốhfmmng bụbodcng.


Trêdyobn màibdmn hìrhmpnh bấcviqt ngờvnri xuấcviqt hiệggyln thứhfmmrhmp đsouhóktkd, tiếmamhng hétgbut củztmda côcqihggyli ngồnnlwi đsouhebmcng trưottqdalzc mộggylt lầdyobn nữafxqa vang lêdyobn.

zvofm Uyểwjgcn Bạvrqpch khôcqihng quan tâzvofm đsouhưottqdgqsc quággyl nhiềtxdeu nữafxqa. Côcqihzvofng tay vịuqaxn chặisvin giữafxqa hai ngưottqvnrii họdryudyobn, ghétgbuggylt vềtxde phíxteca anh.

cqih rấcviqt íxtect khi xem mấcviqy loạvrqpi phim nàibdmy. Hồnnlwi trưottqdalzc khi còcnlln họdryuc đsouhvrqpi họdryuc, Tang Hiểwjgcu Du cóktkd mộggylt thóktkdi quen biếmamhn thággyli làibdm cựcpsxc kỳztmd đsouham mêdyob thểwjgc loạvrqpi nàibdmy, cóktkd lầdyobn cưottqơfjudng quyếmamht kétgbuo côcqih xem cùhfmmng, làibdmm côcqih sợdgqsvrqpi đsouhếmamhn nỗswddi cảhkgz tốhfmmi hôcqihm ấcviqy khôcqihng dággylm đsouhi vệggyl sinh. Sau nàibdmy khi tớdalzi mấcviqy côcqihng viêdyobn tròcnll chơfjudi, côcqihayjmng tuyệggylt đsouhhfmmi trággylnh xa cággylc khu nhàibdm ma.

"Sao thếmamh?"

Cuốhfmmi cùhfmmng Hoắibdmc Trưottqvnring Uyêdyobn cũayjmng nhìrhmpn sang phíxteca côcqih.

zvofm Uyểwjgcn Bạvrqpch liếmamhm môcqihi, gưottqdgqsng gạvrqpo ấcviqp úxptong: "Àcnll, em hơfjudi lạvrqpnh..."

"Ừggylm." Hoắibdmc Trưottqvnring Uyêdyobn gậwjgct đsouhdyobu, vưottqơfjudn tay khoággylc vai côcqih, sau đsouhóktkd hấcviqt hàibdmm ra hiệggylu: "Xem tiếmamhp đsouhi."

zvofm Uyểwjgcn Bạvrqpch đsouhággylp mộggylt tiếmamhng, đsouhàibdmnh bấcviqm bụbodcng nhìrhmpn lêdyobn màibdmn hìrhmpnh.

Bộggyl phim đsouhưottqdgqsc chiếmamhu từrhmp từrhmp. Bêdyobn cạvrqpnh nhữafxqng tiếmamhng đsouhggylng cựcpsxc kỳztmd châzvofn thậwjgct còcnlln làibdm tiếmamhng hétgbut lúxptoc cao lúxptoc thấcviqp củztmda côcqihggyli kia.

Hoắibdmc Trưottqvnring Uyêdyobn vờvnri nhưottqcqihrhmpnh cúxptoi xuốhfmmng, liếmamhc nhìrhmpn Lâzvofm Uyểwjgcn Bạvrqpch đsouhang co rụbodct trong vòcnllng tay mìrhmpnh.

Mỗswddi lầdyobn xuấcviqt hiệggyln mộggylt cảhkgznh tưottqdgqsng đsouhággylng sợdgqsibdmo đsouhóktkd, côcqih lạvrqpi lậwjgcp tứhfmmc nhắibdmm chặisvit mắibdmt, ôcqihm chặisvit lấcviqy hôcqihng anh, hai cággylnh tay run rẩebmcy nhưottqng khôcqihng chịuqaxu buôcqihng. Đvqbkôcqihi mắibdmt anh lóktkde lêdyobn mộggylt tia sággylng xảhkgzo quyệggylt, khóktkde môcqihi bấcviqt giággylc rưottqdalzn lêdyobn.

Bộggyl phim dàibdmi hơfjudn mộggylt trăwblkm phúxptot, cuốhfmmi cùhfmmng cũayjmng kếmamht thúxptoc.

Áuafxnh đsouhèzmuwn trong phòcnllng chiếmamhu dầdyobn dầdyobn sággylng lêdyobn, trêdyobn màibdmn hìrhmpnh chỉuybtcnlln lạvrqpi phầdyobn credit cuốhfmmi phim nhưottqng Lâzvofm Uyểwjgcn Bạvrqpch vẫgmmvn chưottqa thểwjgc hoàibdmn hồnnlwn lạvrqpi.


hfmmng vớdalzi cággylc đsouhôcqihi nam nữafxq đsouhi ra khỏggyli phòcnllng chiếmamhu, Lâzvofm Uyểwjgcn Bạvrqpch cảhkgzm thấcviqy châzvofn mìrhmpnh mềtxdem nhũayjmn, nhấcviqt thờvnrii chưottqa thểwjgc trởtgbu lạvrqpi thựcpsxc tạvrqpi.

Vốhfmmn dĩynlu phim chiếmamhu nửytqua đsouhêdyobm, lúxptoc họdryu lấcviqy xe ra cũayjmng đsouhãvrqpfjudn mộggylt giờvnriggylng.

Đvqbkưottqvnring càibdmng vắibdmng vẻcetl khôcqihng chưottqdalzng ngạvrqpi vậwjgct, chiếmamhc Land Rover lao vun vúxptot trong đsouhêdyobm. Trong xe khôcqihng bậwjgct radio, ággylnh sággylng lúxptoc sággylng lúxptoc tốhfmmi hắibdmt vàibdmo mơfjud hồnnlw tạvrqpo nêdyobn mộggylt bầdyobu khôcqihng khíxtec khággylc biệggylt.

zvofm Uyểwjgcn Bạvrqpch nắibdmm chắibdmc dâzvofy an toàibdmn, cúxptoi đsouhdyobu nhìrhmpn chằebmcm chằebmcm mắibdmt cággyl châzvofn suốhfmmt cảhkgz quággyl trìrhmpnh.

"Lâzvofm Uyểwjgcn Bạvrqpch?"

Hoắibdmc Trưottqvnring Uyêdyobn bấcviqt ngờvnri gọdryui mộggylt tiếmamhng.

cqih đsouhggylt ngộggylt ngẩebmcng lêdyobn, nhưottq bịuqax giậwjgct mìrhmpnh, cảhkgz ngưottqvnrii bỗswddng chốhfmmc cứhfmmng đsouhvnri, sau đsouhóktkd đsouhôcqihi đsouhnnlwng tửytqu co rụbodct lạvrqpi, hưottqdalzng vềtxde phíxteca anh.

Hoắibdmc Trưottqvnring Uyêdyobn quan sággylt biểwjgcu cảhkgzm rờvnrii rạvrqpc củztmda côcqih, từrhmp tốhfmmn hỏggyli: "Em khôcqihng sao chứhfmm?"

"... Khôcqihng sao ạvrqp!" Lâzvofm Uyểwjgcn Bạvrqpch thởtgbu hắibdmt ra mộggylt đsouhôcqihi.

"Tớdalzi nhàibdm rồnnlwi, xuốhfmmng xe đsouhi." Hoắibdmc Trưottqvnring Uyêdyobn ra hiệggylu.

Nghe vậwjgcy, côcqih mớdalzi nhìrhmpn sang bêdyobn, kinh hoàibdmng phággylt hiệggyln chiếmamhc xe đsouhãvrqp dừrhmpng lạvrqpi từrhmpxptoc nàibdmo.

zvofm Uyểwjgcn Bạvrqpch khẩebmcn trưottqơfjudng thággylo dâzvofy an toàibdmn, cùhfmmng anh xuốhfmmng xe đsouhi vàibdmo trong tòcnlla nhàibdm.

ibdmnh lang im phăwblkng phắibdmc, tiếmamhng bưottqdalzc châzvofn củztmda hai ngưottqvnrii hòcnlla vàibdmo nhau, mỗswddi bưottqdalzc dưottqvnring nhưottq đsouhtxdeu cóktkd âzvofm vọdryung.


Hoắibdmc Trưottqvnring Uyêdyobn nắibdmm lấcviqy tay côcqih, đsouhôcqihi mắibdmc sâzvofu liếmamhc sang nhìrhmpn: "Sao vậwjgcy, vẫgmmvn đsouhang nghĩynlu tớdalzi bộggyl phim vừrhmpa xem àibdm?"

"Ừggylm..." Lâzvofm Uyểwjgcn Bạvrqpch míxtecm môcqihi.

"Em sợdgqs sao?" Hoắibdmc Trưottqvnring Uyêdyobn nhưottqdalzng màibdmy.

"Mộggylt chúxptot..." Côcqih thàibdmnh thậwjgct gậwjgct đsouhdyobu.

"Vôcqih dụbodcng!" Hoắibdmc Trưottqvnring Uyêdyobn tuy chêdyob bai nhưottqng khóktkde môcqihi lạvrqpi nởtgbu mộggylt nụbodcottqvnrii đsouhággylng ngờvnri: "Mấcviqy bộggyl phim kinh dịuqax toàibdmn làibdm giảhkgz thôcqihi, giữafxqa chừrhmpng còcnlln cóktkd diễszqxn viêdyobn đsouhóktkdng thếmamh nữafxqa. Khi nữafxq chíxtecnh đsouhi lêdyobn sâzvofn thưottqdgqsng nhìrhmpn thấcviqy cóktkd ma nữafxq bay bay, ngay cảhkgzzvofy cággylp treo trêdyobn lưottqng diễszqxn viêdyobn cũayjmng chưottqa PTS kỹkbjmibdmng, kểwjgc cảhkgz cảhkgznh trêdyobn mộggylayjmng vậwjgcy."

zvofm Uyểwjgcn Bạvrqpch vốhfmmn dĩynlu đsouhang cốhfmm gắibdmng hếmamht sứhfmmc đsouhwjgc quêdyobn đsouhi mọdryui tìrhmpnh tiếmamht. Nghe anh nóktkdi xong, dưottqvnring nhưottq chúxptong lạvrqpi tựcpsx đsouhggylng trởtgbu vềtxde trong nãvrqpo bộggyl.

cnllng bàibdmn tay côcqih lạvrqpi bắibdmt đsouhdyobu đsouhbdvw mồnnlwcqihi, nhưottqng côcqih nghe thấcviqy anh nóktkdi tiếmamhp: "Khu nhàibdmibdmy ởtgbuwblkng Thàibdmnh cũayjmng đsouhãvrqpzvofy dựcpsxng nhiềtxdeu năwblkm rồnnlwi. Hìrhmpnh nhưottq trưottqdalzc kia làibdm đsouhcviqt nhàibdmggyly, vìrhmp xảhkgzy ra hỏggyla hoạvrqpn nêdyobn cóktkd khôcqihng íxtect thưottqơfjudng vong. Sau mộggylt thờvnrii gian bỏggyl phếmamh, nơfjudi nàibdmy đsouhưottqdgqsc xâzvofy lạvrqpi, chưottqa biếmamht chừrhmpng trưottqdalzc kia cũayjmng cóktkd ma..."

"Hoắibdmc Trưottqvnring Uyêdyobn, anh cóktkd thểwjgc đsouhrhmpng nóktkdi nữafxqa khôcqihng?"

zvofm Uyểwjgcn Bạvrqpch cắibdmn môcqihi, khôcqihng chịuqaxu nổbdvwi, bựcpsxc bộggyli ngắibdmt lờvnrii anh.

Hoắibdmc Trưottqvnring Uyêdyobn vui vẻcetl đsouhággylp ứhfmmng: "Ừggylm."

Đvqbkãvrqpdyobn tớdalzi tầdyobng thưottqdgqsng, Lâzvofm Uyểwjgcn Bạvrqpch lầdyobn mòcnllvrqpi mớdalzi rúxptot đsouhưottqdgqsc chìrhmpa khóktkda ra, đsouhggylng tággylc vặisvin khóktkda cũayjmng rấcviqt chậwjgcm.

cnlln ngưottqvnrii hàibdmng xóktkdm mọdryui lầdyobn vẫgmmvn quấcviqn lấcviqy côcqih khôcqihng buôcqihng thìrhmpcqihm nay lạvrqpi đsouhúxptot hai tay vàibdmo túxptoi, đsouhhfmmng ởtgbu đsouhóktkd: "Muộggyln lắibdmm rồnnlwi, ngàibdmy mai còcnlln phảhkgzi đsouhi làibdmm, vềtxde ngủztmd đsouhi nhétgbu!"

"Ừggylm..." Lâzvofm Uyểwjgcn Bạvrqpch kétgbuo cửytqua ra.

"Chúxptoc ngủztmd ngon." Hoắibdmc Trưottqvnring Uyêdyobn nóktkdi, rồnnlwi quay ngưottqvnrii đsouhi.

Thấcviqy vậwjgcy, Lâzvofm Uyểwjgcn Bạvrqpch đsouhàibdmnh lặisving lẽwkkl bậwjgct đsouhèzmuwn đsouhi vàibdmo, rồnnlwi đsouhóktkdng cửytqua lạvrqpi.

cqihibdmo phòcnllng tắibdmm, dộggyli nưottqdalzc qua loa rồnnlwi đsouhi ra, mặisvic kệggylktkdc tai, khi chuẩebmcn bịuqaxdyobn giưottqvnring nằebmcm thìrhmp cửytqua sổbdvw đsouhggylt ngộggylt vang lêdyobn tiếmamhng đsouhggylng.

cqih chạvrqpy qua kiểwjgcm tra, hìrhmpnh nhưottq chỉuybtibdm gióktkdhfmma vàibdmo.

ktkd đsouhiềtxdeu nghĩynlu tớdalzi bộggyl phim kinh dịuqax ban tốhfmmi, cộggylng thêdyobm nhữafxqng lờvnrii quỷuqax quággyli củztmda Hoắibdmc Trưottqvnring Uyêdyobn vang bêdyobn tai, sốhfmmng lưottqng côcqih bỗswddng chốhfmmc têdyob rầdyobn, thậwjgcm chíxteccnlln cảhkgzm thấcviqy cóktkdfjudn gióktkd hiểwjgcm ággylc thổbdvwi tớdalzi. Hơfjudn nữafxqa côcqih cảhkgzm thấcviqy cảhkgzwblkn phòcnllng dưottqvnring nhưottqayjmng đsouhang cóktkd nhữafxqng bóktkdng ma bay bay.

zvofm Uyểwjgcn Bạvrqpch rúxptot di đsouhggylng dưottqdalzi gốhfmmi ra, soạvrqpn mộggylt tin nhắibdmn.

"Hoắibdmc Trưottqvnring Uyêdyobn, anh ngủztmd rồnnlwi ạvrqp?"

Sau khi gửytqui thàibdmnh côcqihng, côcqih ôcqihm di đsouhggylng đsouhdgqsi rấcviqt lâzvofu nhưottqng mãvrqpi khôcqihng thấcviqy đsouhggylng tĩynlunh gìrhmp.

Từrhmpng giâzvofy từrhmpng phúxptot trôcqihi qua, Lâzvofm Uyểwjgcn Bạvrqpch càibdmng lúxptoc càibdmng căwblkng thẳneiung. Cốhfmm sốhfmmt ruộggylt gọdryui đsouhiệggyln qua nhưottqng đsouhưottqdgqsc thôcqihng bággylo di đsouhggylng đsouhãvrqp tắibdmt mággyly.

Cắibdmn môcqihi, côcqih dứhfmmt khoággylt chạvrqpy nhanh ra ngoàibdmi cửytqua.

cqih lao thẳneiung sang phíxteca đsouhhfmmi diệggyln, mớdalzi gõbdvw cửytqua hai tiếmamhng, bêdyobn trong đsouhãvrqpktkd ngưottqvnrii mởtgbu ra.

Hoắibdmc Trưottqvnring Uyêdyobn cóktkd vẻcetl vừrhmpa thay xong quầdyobn ággylo, cổbdvw ággylo ngủztmd vẫgmmvn còcnlln chưottqa gọdryun gàibdmng. Mấcviqy lọdryun tóktkdc trưottqdalzc trággyln anh rốhfmmi bờvnrii, trong tay chággyly mộggylt đsouhiếmamhu thuốhfmmc.

"Cóktkd việggylc gìrhmp vậwjgcy?"

zvofm Uyểwjgcn Bạvrqpch ấcviqp úxptong: "Àcnll..."

"Ngủztmd khôcqihng đsouhưottqdgqsc àibdm?"

zvofm Uyểwjgcn Bạvrqpch liếmamhm môcqihi, đsouhuqaxnh nóktkdi nhưottqng cóktkd phầdyobn bốhfmmi rốhfmmi.

Ngay lậwjgcp tứhfmmc, côcqih thấcviqy anh lặisving lẽwkkl nghiêdyobng ngưottqvnrii qua. Côcqihottqdalzc thẳneiung vàibdmo trong khôcqihng chúxptot do dựcpsx. Nhìrhmpn thấcviqy tấcviqm lưottqng rộggylng lớdalzn củztmda anh, mọdryui cảhkgzm giággylc sợdgqsvrqpi trong lòcnllng dưottqvnring nhưottq đsouhãvrqp hoàibdmn toàibdmn tan biếmamhn.

Hoắibdmc Trưottqvnring Uyêdyobn róktkdt cho côcqih mộggylt cốhfmmc nưottqdalzc nóktkdng vừrhmpa đsouhun.

zvofm Uyểwjgcn Bạvrqpch nhấcviqp ngụbodcm nhỏggyl, cốhfmm gắibdmng thểwjgc hiệggyln sựcpsx tựcpsx nhiêdyobn: "Àcnll, em nhắibdmn tin khôcqihng thấcviqy anh trảhkgz lờvnrii, gọdryui đsouhiệggyln thìrhmp tắibdmt mággyly..."

"Hếmamht pin rồnnlwi." Hoắibdmc Trưottqvnring Uyêdyobn khẽwkkl đsouhággylo.

"Ra vậwjgcy..." Lâzvofm Uyểwjgcn Bạvrqpch gậwjgct đsouhdyobu, mộggylt giâzvofy sau, thấcviqy anh đsouhggylt ngộggylt đsouhhfmmng dậwjgcy, côcqihfjudi căwblkng thẳneiung: "Hoắibdmc Trưottqvnring Uyêdyobn, anh đsouhuqaxnh đsouhi đsouhâzvofu vậwjgcy?"

vqbki vàibdmo nhàibdm vệggyl sinh." Hoắibdmc Trưottqvnring Uyêdyobn vẫgmmvn rấcviqt bìrhmpnh thảhkgzn.

zvofm Uyểwjgcn Bạvrqpch bứhfmmt rứhfmmt đsouhisvit cốhfmmc nưottqdalzc xuốhfmmng, nhanh chóktkdng đsouhhfmmng lêdyobn theo: "... Em đsouhi cùhfmmng!"

~Hếmamht chưottqơfjudng 130~

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.