Xin Hãy Ôm Em

Chương 129 :

    trước sau   
Mộarjgt tiếysipng nổmatauzgim vang trong đfmdjuzgiu Lâdcnzm Uyểygmmn Bạwpwmch.

Hoắcurzc Trưleppleppng Uyêsavbn thậzdrdm chíkgcqwiadn xấzmdvu xa hơcuxpn, dùmcgmng sứkhzkc thu chặlgukt cámcgmnh tay lạwpwmi, đfmdjygmmrycjkgcq thểygmm cảleppm nhậzdrdn đfmdjưleppwpwmc rõgshglgukng nguồsxknn sứkhzkc mạwpwmnh thứkhzkc tỉhwswnh dưleppnupji chiếysipc thắcurzt lưleppng.

Cuốmcgmi cùmcgmng côrycjmgcwng đfmdjưleppwpwmc trựygmmc tiếysipp thấzmdvu hiểygmmu bằsvving cơcuxp thểygmm xem thếysiplguko làlguk nhưlepp ngồsxkni trêsavbn đfmdjmcgmng lửhcxpa.

rycj cứkhzkng đfmdjlepp cảlepp ngưleppleppi, khôrycjng dámcgmm dịptttch chuyểygmmn tùmcgmy tiệsixfn. Giókgcqrycjng làlguknh lạwpwmnh phảlepplguko mặlgukt, nhưleppng khôrycjng thểygmm xoa dịptttu dòwiadng mámcgmu sụmcgmc sôrycji trong cơcuxp thểygmmrycj.

Sợwpwm anh sẽlepplgukm ra hàlguknh đfmdjarjgng gìdcnz đfmdjókgcq quámcgm giớnupji hạwpwmn, Lâdcnzm Uyểygmmn Bạwpwmch híkgcqt sâdcnzu mộarjgt hơcuxpi, nhâdcnzn lúxzqcc anh khôrycjng phòwiadng bịpttt, đfmdjarjgt ngộarjgt nhảleppy lêsavbn, thoámcgmt khỏltmxi châdcnzn anh, ấzmdvp úxzqcng nókgcqi: "Hìdcnznh nhưlepp sắcurzp đfmdjếysipn giờlepp chiếysipu phim rồsxkni, chúxzqcng ta phảleppi đfmdji lấzmdvy vélmis nữhhana..."

kgcqi xong, côrycj chạwpwmy tứkhzkc tốmcgmc vềvcpw phíkgcqa rạwpwmp chiếysipu nhưlepp mộarjgt cơcuxpn giókgcq.


Hoắcurzc Trưleppleppng Uyêsavbn ởwced phíkgcqa sau hìdcnznh nhưlepp ngồsxkni đfmdjơcuxp ra mấzmdvt vàlguki giâdcnzy rồsxkni mớnupji bámcgmm theo bưleppnupjc châdcnzn côrycj.

Sau khi xem xong phim trởwced vềvcpw nhàlgukmgcwng đfmdjãcuxp gầuzgin 11 giờlepp.

Cảlepp khu chung cưlepp cựygmmc kỳnupjsavbn ắcurzng, hàlguknh lang cũmgcwng im phăwiadng phắcurzc, chỉhwswwiadn nhữhhanng ngọbctkn đfmdjèzogen cảleppm ứkhzkng sámcgmng lêsavbn từmduang tầuzging theo bưleppnupjc châdcnzn hai ngưleppleppi họbctk.

dcnzm Uyểygmmn Bạwpwmch đfmdji phíkgcqa trưleppnupjc. Khi đfmdji tớnupji tầuzging trêsavbn cùmcgmng, côrycjxzqct chìdcnza khókgcqa ởwced trong túxzqci xámcgmch ra. Vừmduaa cắcurzm vàlguko ổmata thìdcnzmcgmnh tay bịpttt ngưleppleppi ởwced đfmdjsvving nhẹcuxp nhàlgukng kélmiso lạwpwmi, sau đfmdjókgcqrycj xoay cảlepp ngưleppleppi lạwpwmi, bịpttt anh đfmdjèzogesavbn cámcgmnh cửhcxpa chốmcgmng trộarjgm.

rycjrycj thứkhzkc nhắcurzm mắcurzt lạwpwmi, nụmcgmrycjn củpttta Hoắcurzc Trưleppleppng Uyêsavbn tiếysipn tớnupji đfmdjúxzqcng nhưlepp dựygmm đfmdjptttnh.

kgcq phầuzgin quámcgm nồsxknng nhiệsixft, cứkhzk thếysipmcgmm riếysipt lấzmdvy đfmdjuzgiu lưleppytohi côrycj.

Khi đfmdjưleppwpwmc thảlepp ra, Lâdcnzm Uyểygmmn Bạwpwmch nhưlepp con cámcgm bịpttt vớnupjt lêsavbn đfmdjưleppwpwmc thảlepp vềvcpw lạwpwmi vớnupji biểygmmn, khôrycjng ngừmduang thởwced dốmcgmc. Côrycj cảleppm nhậzdrdn đfmdjưleppwpwmc bàlgukn tay anh giơcuxpsavbn, nhưlepp vuốmcgmt nhẹcuxpsavbn vàlguknh tai côrycj, sau đfmdjókgcq, xưleppơcuxpng quai xanh đfmdjarjgt ngộarjgt làlguknh lạwpwmnh.

rycj sữhhanng ngưleppleppi, bấzmdvt giámcgmc cúxzqci đfmdjuzgiu xuốmcgmng.

Chiếysipc chìdcnza khókgcqa nhỏltmx đfmdjang yêsavbn lặlgukng nằsvvim trêsavbn đfmdjókgcq, kim cưleppơcuxpng lấzmdvp lámcgmnh nhữhhanng tia sámcgmng vụmcgmn vặlgukt.

Thậzdrdt ra từmduaxzqcc anh lấzmdvy nókgcq ra khi ởwcedsavbn bờlepprycjng, trámcgmi tim côrycj vẫiqywn luôrycjn lơcuxp lửhcxpng nhưlepp bịpttt treo lêsavbn, nhưleppng anh lạwpwmi cốmcgmdcnznh khôrycjng đfmdjưleppa, còwiadn trảlepp thùmcgmkgcqi sẽlepp suy nghĩycst. Đmgcwếysipn nỗikfbi suốmcgmt cảlepp quámcgm trìdcnznh xem phim, côrycj thậzdrdm chíkgcqwiadn nghĩycst, cókgcqsavbn nhâdcnzn lúxzqcc tốmcgmi mùmcgmlguky lélmisn lúxzqct lấzmdvy trong túxzqci anh khôrycjng...

Lồsxknng ngựygmmc trốmcgmng trảleppi rấzmdvt lâdcnzu lạwpwmi cókgcq chiếysipc chìdcnza khókgcqa, trámcgmi tim dưleppleppng nhưleppmgcwng đfmdjưleppwpwmc lấzmdvp đfmdjuzgiy.

Đmgcwmcgmi vớnupji nhữhhanng ngưleppleppi khámcgmc màlgukkgcqi, cókgcq thểygmmkgcq chỉhwswlguk mộarjgt mókgcqn trang sứkhzkc xa xỉhwsw, nhưleppng đfmdjmcgmi vớnupji côrycj, ýjehr nghĩycsta củpttta nókgcq lạwpwmi khámcgmc biệsixft.

dcnzm Uyểygmmn Bạwpwmch tỉhwsw mẩsvvin vuốmcgmt ve từmduang đfmdjưleppleppng nélmist: "Cảleppm ơcuxpn anh..."


mgcwmduang cókgcqlgukm mấzmdvt, cũmgcwng đfmdjmduang trảlepp lạwpwmi anh nữhhana." Hoắcurzc Trưleppleppng Uyêsavbn khẽleppleppleppi.

"Ừoyqjm!" Lâdcnzm Uyểygmmn Bạwpwmch nghiêsavbm túxzqcc gậzdrdt đfmdjuzgiu, giốmcgmng nhưlepp vừmduaa đfmdjưleppa ra mộarjgt lờleppi hứkhzka hẹcuxpn.

Anh tựygmma trámcgmn mìdcnznh vàlguko trámcgmn côrycj. Trong tầuzgim mắcurzt thẳoyqjng băwiadng, làlguk đfmdjôrycji màlguky hơcuxpi hạwpwm xuốmcgmng củpttta anh ởwced khoảleppng cámcgmch gầuzgin. Quámcgm gầuzgin, đfmdjếysipn mứkhzkc côrycj cảleppm thấzmdvy chámcgmy bỏltmxng, cảleppm nhậzdrdn đfmdjưleppwpwmc cảleppcuxpi thởwced phảlepp ra từmduamgcwi anh.

Sau đfmdjókgcq, côrycj nghe thấzmdvy anh bấzmdvt ngờleppsavbn tiếysipng: "Anh muốmcgmn ngủptttmcgmng em."

"Khôrycjng đfmdjưleppwpwmc..." Lâdcnzm Uyểygmmn Bạwpwmch híkgcqt sâdcnzu, lắcurzc đfmdjuzgiu.

"Lúxzqcc ởwcedsavbn bờlepprycjng, lẽlepplguko em khôrycjng cảleppm nhậzdrdn đfmdjưleppwpwmc?" Hoắcurzc Trưleppleppng Uyêsavbn chạwpwmm cảleppmgcwi mìdcnznh vàlguko mũmgcwi côrycj, cơcuxp thểygmm trámcgmng kiệsixfn càlgukng đfmdjèzogemcgmt vàlguko côrycj, lúxzqcc chớnupjp mắcurzt, dưleppleppng nhưlepp cảleppkgcq mắcurzt củpttta cảlepp hai cũmgcwng chạwpwmm vàlguko nhau.

Ájehrnh mắcurzt nókgcqng bỏltmxng, ýjehr tứkhzk muốmcgmn thểygmm hiệsixfn đfmdjãcuxp quámcgmgshglgukng.

cuxpi thởwced củpttta Lâdcnzm Uyểygmmn Bạwpwmch run rẩsvviy.

Đmgcwếysipn bâdcnzy giờlepp, côrycj vẫiqywn còwiadn nhớnupjgshg cảleppm giámcgmc ấzmdvy.

rycjlmis trámcgmnh ámcgmnh mắcurzt anh, cắcurzn môrycji: "Hoắcurzc Trưleppleppng Uyêsavbn, anh đfmdjãcuxpkgcqi làlguk sẽlepprycjn trọbctkng em màlguk!"

"Ồkzrq." Hoắcurzc Trưleppleppng Uyêsavbn đfmdjámcgmp mơcuxp hồsxkn mộarjgt tiếysipng.

Nhưleppng đfmdjôrycji màlguky củpttta anh lạwpwmi nhíkgcqu vàlguko rấzmdvt chặlgukt, mấzmdvy lờleppi nãcuxpo tàlgukn nàlguky chíkgcqnh anh nókgcqi ra ưlepp?

Shit!


dcnzm Uyểygmmn Bạwpwmch đfmdjsvviy anh ra: "Muộarjgn lắcurzm rồsxkni, ngàlguky mai còwiadn phảleppi đfmdji làlgukm, anh cũmgcwng ngủpttt sớnupjm đfmdji..."

"Hay làlguk tốmcgmi nay chúxzqcng ta nằsvvim im, khôrycjng làlgukm gìdcnz cảlepp." Hoắcurzc Trưleppleppng Uyêsavbn khôrycjng muốmcgmn buôrycjng tay, tiếysipp tụmcgmc dụmcgm dỗikfbrycj: "Khôrycjng chạwpwmm vàlguko em cũmgcwng khôrycjng ôrycjm em, khôrycjng làlgukm chuyệsixfn gìdcnz bậzdrdy bạwpwm, chỉhwsw thuầuzgin túxzqcy làlguk ngủpttt chung thôrycji, thếysiplguko?"

dcnzm Uyểygmmn Bạwpwmch vẫiqywn cắcurzn môrycji, khôrycjng mắcurzc lừmduaa, càlgukng khôrycjng lêsavbn tiếysipng.

Bấzmdvt ngờlepp, bàlgukn tay quấzmdvn trêsavbn eo côrycj luồsxknn sâdcnzu vàlguko trong lớnupjp ámcgmo vớnupji mộarjgt tốmcgmc đfmdjarjg cựygmmc nhanh.

Cảleppm nhậzdrdn đfmdjưleppwpwmc nắcurzm ngókgcqn tay củpttta anh thu chặlgukt, côrycj bấzmdvt giámcgmc kêsavbu khẽlepp: "Nàlguky... Hoắcurzc Trưleppleppng Uyêsavbn!"

"Hélmist gìdcnz chứkhzk!"

Hoắcurzc Trưleppleppng Uyêsavbn bựygmmc dọbctkc, dùmcgmng sứkhzkc vàlguky vòwiad mấzmdvy cámcgmi nhưlepp phámcgmt tiếysipt: "Khộarjgng cho ngủpttt, lẽlepplguko khôrycjng đfmdjưleppwpwmc chạwpwmm mấzmdvy cámcgmi cho đfmdjytoh thèzogem?"

"..." Lâdcnzm Uyểygmmn Bạwpwmch hoàlgukn toàlgukn câdcnzm níkgcqn.

rycj bịpttt anh ăwiadn hiếysipp nhưlepp vậzdrdy khoảleppng mưleppleppi giâdcnzy rồsxkni Hoắcurzc Trưleppleppng Uyêsavbn mớnupji thu tay vềvcpw vớnupji vẻlfiy khôrycjng mấzmdvy tìdcnznh nguyệsixfn, trêsavbn gưleppơcuxpng mặlgukt chỉhwsw toàlgukn làlguk sựygmm bấzmdvt mãcuxpn vìdcnz khôrycjng đfmdjưleppwpwmc thỏltmxa mãcuxpn dụmcgmc vọbctkng.

dcnzm Uyểygmmn Bạwpwmch khôrycjng dámcgmm nhìdcnzn nhiềvcpwu, vộarjgi vàlgukng quay ngưleppleppi tiếysipp tụmcgmc mởwced khókgcqa.

Trưleppnupjc khi đfmdjókgcqng cửhcxpa lạwpwmi, côrycj bấzmdvt giámcgmc quay đfmdjuzgiu nhìdcnzn, thấzmdvy anh cũmgcwng đfmdjãcuxp đfmdji vềvcpw phíkgcqa đfmdjmcgmi diệsixfn. Cámcgmi bókgcqng cao lớnupjn trôrycjng rấzmdvt buồsxknn bựygmmc, đfmdjarjgng támcgmc rúxzqct chìdcnza khókgcqa cũmgcwng chậzdrdm rãcuxpi, ámcgmnh đfmdjèzogen hắcurzt bókgcqng xuốmcgmng đfmdjhwswnh đfmdjuzgiu giốmcgmng nhưlepp mộarjgt bókgcqng đfmdjen âdcnzm u.

gshglgukng làlguk tổmatang giámcgmm đfmdjmcgmc củpttta mộarjgt tậzdrdp đfmdjlgukn đfmdjãcuxpsavbn sàlgukn giao dịptttch khámcgmdcnzu rồsxkni vậzdrdy màlgukxzqcc nàlguky chẳoyqjng khámcgmc nàlguko mộarjgt đfmdjkhzka bélmis buồsxknn bựygmmc vìdcnz khôrycjng đfmdjưleppwpwmc ăwiadn kẹcuxpo.

"Nàlguky, đfmdjwpwmi chúxzqct!"


Ngậzdrdp ngừmduang nắcurzm chặlgukt tay, cuốmcgmi cùmcgmng côrycj vẫiqywn kêsavbu lêsavbn.

Hoắcurzc Trưleppleppng Uyêsavbn dừmduang tay, im lặlgukng quay ngưleppleppi nhìdcnzn côrycj.

dcnzm Uyểygmmn Bạwpwmch chui ra ngoàlguki, chạwpwmy tớnupji trưleppnupjc mặlgukt anh bằsvving nhữhhanng bưleppnupjc châdcnzn rấzmdvt khẽlepp, rấzmdvt nhẹcuxp, đfmdjôrycji màlguky chớnupjp chớnupjp mộarjgt biểygmmu cảleppm ngưleppwpwmng ngùmcgmng. Băwiadn khoăwiadn mộarjgt lúxzqcc, cuốmcgmi cùmcgmng côrycj mớnupji lấzmdvy hếysipt dũmgcwng khíkgcq.

rycj kiễrriyng châdcnzn lêsavbn, hôrycjn chụmcgmt mộarjgt cámcgmi lêsavbn môrycji anh.

Đmgcwâdcnzy làlguk lầuzgin đfmdjuzgiu tiêsavbn côrycjrycjn mộarjgt ngưleppleppi trong lúxzqcc làlgukm chủpttt đfmdjưleppwpwmc ýjehr thứkhzkc củpttta mìdcnznh.

Trưleppnupjc kia trong thờleppi gian hai ngưleppleppi giao dịptttch, anh cũmgcwng từmduang bắcurzt côrycj chủpttt đfmdjarjgng hôrycjn anh, nhưleppng rõgshglgukng làlgukrycjlgukm vìdcnz bịpttt anh uy hiếysipp.

Trong lúxzqcc nhịptttp tim đfmdjãcuxp đfmdjzdrdp nhanh tưleppwcedng nứkhzkt vỡytoh, thậzdrdm chíkgcqrycj khôrycjng dámcgmm nhìdcnzn anh, giọbctkng khẽlepp khàlgukng tớnupji khókgcq tin: "Chúxzqcc ngủpttt ngon..."

kgcqi xong, Lâdcnzm Uyểygmmn Bạwpwmch bèzogen quay đfmdjuzgiu chạwpwmy nhanh vềvcpw nhàlguk.

Cho đfmdjếysipn khi cámcgmnh cửhcxpa đfmdjókgcqng lạwpwmi rấzmdvt lâdcnzu, Hoắcurzc Trưleppleppng Uyêsavbn vẫiqywn đfmdjkhzkng sữhhanng đfmdjókgcq nhưlepp mộarjgt bứkhzkc tưleppwpwmng, cókgcq vẻlfiy vẫiqywn chưleppa ngờlepp đfmdjưleppwpwmc côrycj lạwpwmi cókgcqlguknh đfmdjarjgng ấzmdvy.

Anh đfmdjưleppa tay chạwpwmm lêsavbn khókgcqe môrycji, đfmdjôrycji màlguky cao cao nhưleppnupjng lêsavbn.

Anh mởwced cửhcxpa, sau khi thámcgmo giàlguky da ra, anh khôrycjng buồsxknn đfmdji délmisp lêsavblguk đfmdji thẳoyqjng châdcnzn đfmdjzmdvt vàlguko phòwiadng ngủpttt. Anh cũmgcwng khôrycjng tắcurzm, cứkhzk thếysip nằsvvim thẳoyqjng cẳoyqjng lêsavbn chiếysipc giưleppleppng lớnupjn, hai tay gốmcgmi ra sau gámcgmy, hai châdcnzn vắcurzt vàlguko nhau.

leppnupji ámcgmnh trăwiadng môrycjng lung, bờlepprycji anh rưleppnupjn lêsavbn mộarjgt đfmdjưleppleppng cong, anh nởwced mộarjgt nụmcgmleppleppi trong im lặlgukng.

...

mcgmng hôrycjm sau, chiếysipc Bentley đfmdjen lăwiadn bámcgmnh trong ámcgmnh bìdcnznh minh.

Giang Phókgcqng ngồsxkni ởwced ghếysipmcgmi phụmcgm, cứkhzklguki giâdcnzy lạwpwmi nhìdcnzn vàlguko gưleppơcuxpng chiếysipu hậzdrdu mộarjgt lầuzgin.

Từmduaxzqcc đfmdjókgcqn sếysipp lêsavbn xe tớnupji giờlepp, anh ấzmdvy phámcgmt hiệsixfn cókgcq nhữhhanng sựygmm bấzmdvt thưleppleppng. Khuôrycjn mặlgukt lạwpwmnh lùmcgmng hằsvving ngàlguky hôrycjm nay lạwpwmi rấzmdvt ôrycjn hòwiada. Ájehrnh mắcurzt trầuzgim mặlgukc khôrycjng cảleppm xúxzqcc dưleppleppng nhưleppwiadn nhuốmcgmm ýjehrleppleppi nhàlgukn nhạwpwmt.

Ôhcxpi trờleppi!

Giang Phókgcqng cókgcq phầuzgin nghi ngờlepp cuộarjgc đfmdjleppi.

Theo sếysipp đfmdjãcuxp nhiềvcpwu năwiadm nhưlepp vậzdrdy, chưleppa nay anh đfmdjvcpwu làlguk ngưleppleppi khôrycjng bộarjgc lộarjg hỉhwsw nộarjg ámcgmi ốmcgm ra ngoàlguki, lúxzqcc nàlguko cũmgcwng toámcgmt ra mộarjgt khíkgcq thếysip khiếysipn ngưleppleppi khámcgmc khôrycjng dámcgmm lạwpwmi gầuzgin. Vậzdrdy màlgukdcnzy giờlepp, anh lạwpwmi xoa xoa khókgcqe môrycji, tựygmmleppleppi mộarjgt mìdcnznh nhưlepp mộarjgt đfmdjkhzka trẻlfiy khờlepp khạwpwmo?

Quảlepp nhiêsavbn, ngưleppleppi yêsavbu vàlguko khôrycjng thểygmm hiểygmmu đfmdjưleppwpwmc bằsvving tưlepp duy bìdcnznh thưleppleppng...

Bentley cámcgmn đfmdjíkgcqch Hoắcurzc Thịpttt, dọbctkc đfmdjưleppleppng cámcgmc nhâdcnzn viêsavbn liêsavbn tụmcgmc chàlguko hỏltmxi.

savbn đfmdjếysipn phòwiadng làlgukm việsixfc củpttta tổmatang giámcgmm đfmdjmcgmc, Hoắcurzc Trưleppleppng Uyêsavbn khôrycjng vộarjgi vãcuxp đfmdji họbctkp Hộarjgi đfmdjsxknng quảleppn trịpttt ngay màlgukmcgmng trợwpwmjehr Giang Phókgcqng ởwced trong phòwiadng, khôrycjng cho phélmisp ngưleppleppi nàlguko quấzmdvy nhiềvcpwu, cókgcq vẻlfiy rấzmdvt thầuzgin bíkgcq.

Dựygmma lưleppng vàlguko ghếysip xoay, Hoắcurzc Trưleppleppng Uyêsavbn đfmdjang húxzqct thuốmcgmc, mặlgukt cókgcq vẻlfiy đfmdjăwiadm chiêsavbu.

Anh gạwpwmt tàlgukn thuốmcgmc, trầuzgim giọbctkng hỏltmxi: "Trợwpwmjehr Giang, cậzdrdu chắcurzc chắcurzn cámcgmch nàlguky hiệsixfu quảlepp chứkhzk?"

"Vâdcnzng!" Giang Phókgcqng tỏltmx thámcgmi đfmdjarjg chắcurzc nịptttch nhưlepp đfmdjinh đfmdjókgcqng cộarjgt.

Ngay sau đfmdjókgcq anh ấzmdvy xấzmdvu hổmatacuxpi đfmdjuzgiu, hắcurzng giọbctkng, gưleppwpwmng gạwpwmo giảleppi thíkgcqch: "Khụmcgm... Hoắcurzc tổmatang, cámcgmch nàlguky thậzdrdt ra hồsxkni đfmdjwpwmi họbctkc em từmduang cho bạwpwmn gámcgmi cũmgcwmcgmng thửhcxp..."

Hoắcurzc Trưleppleppng Uyêsavbn nghe xong, hơcuxpi nhưleppnupjng màlguky: "Ừoyqjm, cậzdrdu ra ngoàlguki đfmdji!"

Đmgcwókgcqng cửhcxpa lạwpwmi, trong phòwiadng chỉhwswwiadn mìdcnznh anh. Anh từmdua tốmcgmn húxzqct hếysipt đfmdjiếysipu thuốmcgmc rồsxkni cầuzgim di đfmdjarjgng lêsavbn.

Đmgcwuzgiu kia, Lâdcnzm Uyểygmmn Bạwpwmch vừmduaa từmdua phòwiadng photo đfmdji ra thìdcnz nhậzdrdn đfmdjưleppwpwmc đfmdjiệsixfn thoạwpwmi củpttta anh. Côrycj ôrycjm cảlepp chồsxknng tàlguki liệsixfu, ngồsxkni xuốmcgmng bàlgukn làlgukm việsixfc sắcurzp xếysipp.

"Lạwpwmi đfmdji xem phim?"

Nghe anh nókgcqi xong, côrycj cảleppm thấzmdvy rấzmdvt bấzmdvt ngờlepp, tốmcgmi qua vừmduaa mớnupji xem xong cơcuxplguk.

hhan đfmdjuzgiu bêsavbn kia, giọbctkng nókgcqi trầuzgim củpttta Hoắcurzc Trưleppleppng Uyêsavbn cókgcq phầuzgin lưleppleppi biếysipng: "Hẹcuxpn hòwiad đfmdjzmdvy, cókgcq hiểygmmu khôrycjng hảlepp?"

"Ồkzrq..." Lâdcnzm Uyểygmmn Bạwpwmch đfmdjàlguknh ngoan ngoãcuxpn đfmdjámcgmp lạwpwmi.

"Tốmcgmi nay anh phảleppi tăwiadng ca, nêsavbn chắcurzc phảleppi xem ca muộarjgn mộarjgt chúxzqct." Đmgcwuzgiu kia lạwpwmi nókgcqi.

dcnzm Uyểygmmn Bạwpwmch đfmdjptttnh nókgcqi khôrycjng xem cũmgcwng đfmdjưleppwpwmc, nhưleppng sợwpwmlgukm anh khôrycjng vui, lờleppi đfmdjếysipn bêsavbn miệsixfng lạwpwmi bịptttrycj nuốmcgmt xuốmcgmng.

rycj tiếysipp tụmcgmc ngoan ngoãcuxpn nhậzdrdn lờleppi, rồsxkni nhưlepp chợwpwmt nghĩycst ra đfmdjiềvcpwu gìdcnz, côrycj lạwpwmi nókgcqi: "Àmcgm vừmduaa hay, vốmcgmn dĩycst em đfmdjptttnh tốmcgmi nay tớnupji chỗikfbmcgm nhỏltmx mộarjgt chuyếysipn. Trưleppnupjc đfmdjókgcq khi côrycjzmdvy chuyểygmmn đfmdji, cókgcq đfmdjygmmkgcqt lạwpwmi hai bộarjg quầuzgin ámcgmo, em mang qua cho côrycjzmdvy."

"Ừoyqjm, anh sẽlepp tớnupji chỗikfb đfmdjókgcq đfmdjókgcqn em."

"Em biếysipt rồsxkni..."

Ngắcurzt mámcgmy rồsxkni, côrycj phámcgmt hiệsixfn ngưleppleppi đfmdjsxknng nghiệsixfp ngồsxkni bêsavbn cạwpwmnh đfmdjang phókgcqng vềvcpw phíkgcqa mìdcnznh mộarjgt ámcgmnh nhìdcnzn mờlepp ámcgmm.

dcnzm Uyểygmmn Bạwpwmch đfmdjltmx mặlgukt, vộarjgi vàlgukng đfmdjlgukt di đfmdjarjgng xuốmcgmng, giảlepp vờlepp tiếysipp tụmcgmc tậzdrdp trung sắcurzp xếysipp tàlguki liệsixfu, cókgcq đfmdjiềvcpwu khi dùmcgmng búxzqct vẽlepp đfmdjwpwmi mấzmdvy chữhhansavbn giấzmdvy, côrycj mớnupji kinh hoàlgukng nhậzdrdn ra, mìdcnznh đfmdjang vẽlepp xiêsavbn xẹcuxpo ba chữhhan: Hoắcurzc Trưleppleppng Uyêsavbn.

rycj xấzmdvu hổmata vo mảleppnh giấzmdvy lạwpwmi, nélmism vàlguko trong thùmcgmng rámcgmc.

Chậzdrdp tốmcgmi tan làlgukm, Lâdcnzm Uyểygmmn Bạwpwmch ngồsxkni xe buýjehrt đfmdji thẳoyqjng tớnupji chỗikfb củpttta côrycj bạwpwmn thâdcnzn Tang Hiểygmmu Du.

lguko trong tiểygmmu khu, từmdua xa côrycj đfmdjãcuxp nhìdcnzn thấzmdvy Tang Hiểygmmu Du khi khoámcgmc mộarjgt chiếysipc ámcgmo len đfmdjan mỏltmxng manh đfmdjkhzkng dưleppnupji nhàlguk. Cứkhzk nghĩycstrycjzmdvy đfmdjang đfmdjwpwmi mìdcnznh, nhưleppng côrycj lạwpwmi nhìdcnzn thấzmdvy bêsavbn cạwpwmnh đfmdjikfb mộarjgt chiếysipc ôrycjrycj đfmdjen. Hìdcnznh nhưlepprycjzmdvy đfmdjang nókgcqi chuyệsixfn gìdcnz đfmdjókgcq vớnupji chủpttt xe, cámcgmi miệsixfng mấzmdvp mámcgmy.

Chẳoyqjng mấzmdvy chốmcgmc, chiếysipc xe nổmatamcgmy rồsxkni phókgcqng đfmdji.

dcnznh nhưlepp ngưleppleppi ấzmdvy nhấzmdvn ga khámcgm mạwpwmnh, đfmdji xa rồsxkni vẫiqywn còwiadn đfmdjygmm lạwpwmi mộarjgt làlgukn giókgcq mạwpwmnh.

dcnzm Uyểygmmn Bạwpwmch vộarjgi vàlgukng nélmis sang bêsavbn cạwpwmnh, ôrycjm chặlgukt hai vai. Cókgcq đfmdjiềvcpwu khi nókgcq đfmdji lưleppnupjt qua, côrycj ngưleppnupjc mắcurzt lêsavbn nhìdcnzn, rồsxkni chợwpwmt sữhhanng sờlepp. Ngưleppleppi ngồsxkni trong ghếysipmcgmi làlguk đfmdjàlgukn ôrycjng, đfmdjôrycji mắcurzt hoa đfmdjàlguko cuốmcgmn húxzqct ấzmdvy quámcgm quen thuộarjgc...

mcgmc sỹlsgb Tầuzgin?

savbn kia, Tang Hiểygmmu Du cũmgcwng đfmdjãcuxp nhìdcnzn thấzmdvy côrycj, vẫiqywy tay đfmdjsavbn rồsxkn vớnupji côrycj.

dcnzm Uyểygmmn Bạwpwmch mang theo chúxzqct ngạwpwmc nhiêsavbn đfmdji tớnupji, hỏltmxi vớnupji vẻlfiy khôrycjng chắcurzc chắcurzn: "Cámcgm nhỏltmx, ngưleppleppi vừmduaa nókgcqi chuyệsixfn vớnupji cậzdrdu làlguk ai thếysip?"

"Cókgcq ai đfmdjâdcnzu!" Tang Hiểygmmu Du cókgcq phầuzgin nélmis trámcgmnh.

"Chiếysipc xe vừmduaa lámcgmi đfmdji xong ấzmdvy..." Lâdcnzm Uyểygmmn Bạwpwmch chỉhwswlguko phíkgcqa cổmatang vàlguko khu nhàlguk, trầuzgim tưleppkgcqi: "Sao càlgukng nhìdcnzn mìdcnznh càlgukng thấzmdvy giốmcgmng bámcgmc sỹlsgb Tầuzgin, bạwpwmn thâdcnzn củpttta Hoắcurzc Trưleppleppng Uyêsavbn vậzdrdy... Hai ngưleppleppi quen nhau àlguk?"

"Trờleppii, cámcgmi gìdcnzlguk cầuzgim thúxzqc rồsxkni bámcgmc sỹlsgb Tầuzgin chứkhzk, bêsavbn ngoàlguki lạwpwmnh lắcurzm, chúxzqcng ta mau vàlguko nhàlguk đfmdji!" Tang Hiểygmmu Du tiếysipn lêsavbn khoámcgmc tay côrycj, lôrycji thẳoyqjng vàlguko trong.

lguko thang mámcgmy rồsxkni, côrycjzmdvy liềvcpwn hỏltmxi xem quầuzgin ámcgmo cókgcq mang đfmdjếysipn khôrycjng. Chủpttt đfmdjvcpw bịpttt ngắcurzt ngang, côrycjmgcwng khôrycjng hỏltmxi lạwpwmi nữhhana.

Mỗikfbi lầuzgin tớnupji chỗikfbwced củpttta Tang Hiểygmmu Du, Lâdcnzm Uyểygmmn Bạwpwmch đfmdjvcpwu cảleppm thámcgmn vềvcpwwiadn nhàlguklguky. Mộarjgt nơcuxpi quámcgm thoảleppi mámcgmi lạwpwmi cókgcq giámcgm hờleppi nhưlepp thếysip đfmdjmcgmt đfmdjèzogen lêsavbn cũmgcwng chẳoyqjng tìdcnzm thấzmdvy. Lúxzqcc nàlguky, Tang Hiểygmmu Du đfmdjkhzkng bêsavbn cạwpwmnh cưleppleppi rúxzqcc ríkgcqch nhưlepp mộarjgt con chuộarjgt.

Họbctkwced nhàlguk gọbctki đfmdjsxkn ăwiadn vềvcpw đfmdjygmm giảleppi quyếysipt bữhhana tốmcgmi, chốmcgmc chốmcgmc Lâdcnzm Uyểygmmn Bạwpwmch lạwpwmi kiểygmmm tra đfmdjsxknng hồsxkn.

Sau khi biếysipt nguyêsavbn nhâdcnzn, Tang Hiểygmmu Du ngạwpwmc nhiêsavbn: "Cậzdrdu vàlguk Hoắcurzc tổmatang lámcgmt nữhhana còwiadn đfmdji xem phim?"

mgcwúxzqcng thếysip!" Lâdcnzm Uyểygmmn Bạwpwmch gậzdrdt đfmdjuzgiu, cũmgcwng tỏltmx thámcgmi đfmdjarjg nghi hoặlgukc: "Chẳoyqjng biếysipt vìdcnz sao lạwpwmi xem ca muộarjgn nhưlepp vậzdrdy, hìdcnznh nhưlepp 11 giờlepp 30 mớnupji bắcurzt đfmdjuzgiu chiếysipu. Gầuzgin đfmdjâdcnzy cũmgcwng cókgcq phim gìdcnz đfmdjlgukc biệsixft hot đfmdjâdcnzu..."

"Ca phim 11 giờlepp 30?" Tang Hiểygmmu Du hỏltmxi.

"Ừoyqjm..." Lâdcnzm Uyểygmmn bạwpwmch gậzdrdt đfmdjuzgiu.

Tang Hiểygmmu Du đfmdjleppo đfmdjleppo đfmdjôrycji mắcurzt, lậzdrdp tứkhzkc hiểygmmu ra ngay.

rycjzmdvy vỗikfb vai côrycj, nókgcqi vớnupji vẻlfiy nghiêsavbm túxzqcc: "Đmgcwưleppwpwmc rồsxkni! Phim màlguk Hoắcurzc tổmatang chọbctkn dĩycst nhiêsavbn khôrycjng cầuzgin lo lắcurzng. Ngưleppleppi ta bậzdrdn rộarjgn côrycjng việsixfc nêsavbn mớnupji phảleppi xem ca muộarjgn nhưlepp vậzdrdy, cậzdrdu phảleppi thôrycjng cảleppm chứkhzk!"

dcnzm Uyểygmmn Bạwpwmch nhìdcnzn bạwpwmn thâdcnzn củpttta mìdcnznh mấzmdvy giâdcnzy rồsxkni tỏltmx thámcgmi đfmdjarjg: "Cámcgm nhỏltmx, vìdcnz sao mìdcnznh cókgcq cảleppm giámcgmc cậzdrdu rấzmdvt ủptttng hộarjg Hoắcurzc Trưleppleppng Uyêsavbn thếysip nhỉhwsw..."

"Khụmcgm khụmcgm... Mìdcnznh thểygmm hiệsixfn rõgshglgukng đfmdjếysipn thếysip sao?"

mgcwúxzqcng vậzdrdy..."

"Vậzdrdy đfmdjưleppwpwmc rồsxkni!" Tang Hiểygmmu Du ngưleppwpwmng ngậzdrdp thừmduaa nhậzdrdn, rồsxkni nhanh chókgcqng giảleppi thíkgcqch: "Ngưleppleppi ta dùmcgmdcnzmgcwng làlguk ôrycjng chủpttt củpttta mộarjgt tậzdrdp đfmdjlgukn lớnupjn, hôrycjleppa gọbctki giókgcqwcedwiadng Thàlguknh. Lỡytoh nhưlepp ngàlguky nàlguko đfmdjókgcq gặlgukp phiềvcpwn phứkhzkc biếysipt đfmdjâdcnzu lạwpwmi giúxzqcp đfmdjưleppwpwmc gìdcnz. Hơcuxpn nữhhana, bâdcnzy giờlepp anh ấzmdvy làlguk bạwpwmn trai củpttta cậzdrdu, mìdcnznh ủptttng hộarjg chẳoyqjng qua làlguk muốmcgmn anh ấzmdvy đfmdjmcgmi xửhcxp tốmcgmt vớnupji cậzdrdu hơcuxpn thôrycji!"

Nghe cũmgcwng cókgcq vẻlfiy đfmdjuzgiy lýjehr lẽlepp...

dcnzm Uyểygmmn Bạwpwmch gậzdrdt gùmcgm.

~Hếysipt chưleppơcuxpng 129~

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.