Xin Hãy Ôm Em

Chương 128 :

    trước sau   
"Cábwybi gìwmzd?" Lâjdzzm Dao Dao héugkct lêlimfn thấqklut thanh.

Hoắbqvic Trưxjndpsgzng Uyêlimfn giữwtli nguyêlimfn tưxjnd thếabmz khôcawhng nhúergec nhífbysch, nhưxjndng ábwybnh mắbqvit thìwmzd lạgurqnh đqyrni vàockvi phầqigin.

Ngưxjndpsgzi phụlimfc vụlimf vốjmupn dĩgsbs đqyrnang đqyrnxqdonh tiếabmzn lêlimfn thu dọjjxwn, nghe xong cũxjndng đqyrnnaujng nguyêlimfn tạgurqi chỗzbnz.

jdzzm Uyểgsbsn Bạgurqch cũxjndng cúergei đqyrnqigiu xuốjmupng nhìwmzdn, làockv ban nãeqnmy khi Lâjdzzm Dao Dao tiếabmzn lêlimfn kéugkco giậfbyst tay côcawh đqyrnãeqnmockvm rơbdcqi xuốjmupng.

xjndjjxwi sựnvud uy hiếabmzp trong im lặwmzdng ấqkluy, Lâjdzzm Dao Dao chỉxwon cảnbqtm thấqkluy mộgurqt bầqigiu khôcawhng khífbys u ábwybm bao quanh lấqkluy mìwmzdnh. Trưxjndjjxwc ábwybnh mắbqvit củjzyga bao nhiêlimfu ngưxjndpsgzi, côcawh ta đqyrnàockvnh quay lạgurqi, ngồabmzi sụlimfp xuốjmupng, nhặwmzdt con dao làockvm rơbdcqi bêlimfn cạgurqnh châjdzzn Lâjdzzm Uyểgsbsn Bạgurqch lêlimfn.

cawh ta đqyrnwmzdt lêlimfn mặwmzdt bàockvn, khôcawhng dábwybm ởockv lạgurqi thêlimfm dùqigi chỉxwon mộgurqt giâjdzzy, chạgurqy thậfbyst nhanh vềuqtf phífbysa cửqigia, giữwtlia chừwtling đqyrnôcawhi giàockvy cao góoblzt còiuyun bịxqdo trậfbyst mộgurqt cábwybi nhưxjndng côcawh ta cũxjndng khôcawhng dábwybm cúergei xuốjmupng kiểgsbsm tra.


Kếabmzt thúergec màockvn nábwybo kịxqdoch do Lâjdzzm Dao Dao màockvo đqyrnqigiu, nhàockvockvng cũxjndng yêlimfn tĩgsbsnh trởockv lạgurqi.

Ngưxjndpsgzi phụlimfc vụlimf đqyrnãeqnm thay cho họjjxw mộgurqt bộgurq dao dĩgsbsa mớjjxwi. Cuốjmupi cùqiging Lâjdzzm Uyểgsbsn Bạgurqch cũxjndng ăcawhn hếabmzt thịxqdot bòiuyu, chỉxwoniuyun bábwybt súergep hảnbqti sảnbqtn bêlimfn cạgurqnh làockv khôcawhng thểgsbs uốjmupng thêlimfm đqyrnưxjndjzxtc nữwtlia.

Hoắbqvic Trưxjndpsgzng Uyêlimfn cầqigim khăcawhn ăcawhn lau khóoblze miệnjglng: "Chưxjnda ăcawhn hếabmzt, em đqyrni thanh toábwybn."

jdzzm Uyểgsbsn Bạgurqch còiuyun chưxjnda hếabmzt khủjzygng hoảnbqtng, đqyrnãeqnmoblz mộgurqt chiếabmzc thẻbnsp đqyrnưxjndjzxtc đqyrnwmzdt ra trưxjndjjxwc mặwmzdt.

cawh cắbqvin môcawhi, biếabmzt anh làockvm vậfbysy làockvoblz dụlimfng ýnbqtwmzd. Ban nãeqnmy Lâjdzzm Dao Dao làockvm mọjjxwi chuyệnjgln quábwybqigim ĩgsbs, nhữwtling lờpsgzi khóoblz nghe cũxjndng cóoblz rấqklut nhiềuqtfu ngưxjndpsgzi nghe thấqkluy, nêlimfn lúergec nàockvy cũxjndng cóoblz khôcawhng ífbyst ngưxjndpsgzi phóoblzng ábwybnh mắbqvit qua quan sábwybt côcawh.

jdzzm Uyểgsbsn Bạgurqch "ồabmz" mộgurqt tiếabmzng, khôcawhng hềuqtf từwtli chốjmupi.

Ngưxjndpsgzi phụlimfc vụlimf đqyrni tớjjxwi thanh toábwybn, côcawh đqyrnưxjnda thẻbnsp ra, đqyrnabmzng thờpsgzi kýnbqtlimfn lêlimfn bill, mấqkluy ábwybnh mắbqvit kia nhanh chóoblzng tảnbqtn đqyrni.

Giốjmupng nhưxjnd khi đqyrnếabmzn, Lâjdzzm Uyểgsbsn Bạgurqch đqyrnưxjndjzxtc Hoắbqvic Trưxjndpsgzng Uyêlimfn dắbqvit tay ra ngoàockvi.

Nhàockvockvng Tâjdzzy khábwyb gầqigin vớjjxwi bờpsgzcawhng, lábwybi xe khôcawhng lâjdzzu đqyrnãeqnm tớjjxwi nơbdcqi. Chiếabmzc Land Rover đqyrnzbnz lạgurqi tạgurqi nơbdcqi đqyrnfbysu xe.

ergec cởockvi dâjdzzy an toàockvn ra, Lâjdzzm Uyểgsbsn Bạgurqch vẫiubin khôcawhng nhịxqdon đqyrnưxjndjzxtc, khẽnaujoblzi: "Hoắbqvic Trưxjndpsgzng Uyêlimfn, lầqigin sau chúergeng ta cứnauj ăcawhn ởockv nhàockv thôcawhi!"

"Vìwmzdjdzzm Dao Dao sao?" Hoắbqvic Trưxjndpsgzng Uyêlimfn nhífbysu màockvy.

"Khôcawhng phảnbqti." Lâjdzzm Uyểgsbsn Bạgurqch lắbqvic đqyrnqigiu.

cawh chỉxwon cảnbqtm thấqkluy quábwyb đqyrnbqvit đqyrnzyvj, đqyrni suốjmupt cảnbqt đqyrnưxjndpsgzng, trưxjndjjxwc mắbqvit côcawh vẫiubin bay bay tờpsgzoblza đqyrnơbdcqn cóoblz đqyrnếabmzn mấqkluy sốjmup khôcawhng.


cawhoblzi ra nguyêlimfn nhâjdzzn vớjjxwi vẻbnspbdcqi ngưxjndjzxtng ngậfbysp, Hoắbqvic Trưxjndpsgzng Uyêlimfn nghe xong mỉxwonm cưxjndpsgzi: "Ừergem."

Nhắbqvic tớjjxwi Lâjdzzm Dao Dao, Lâjdzzm Uyểgsbsn Bạgurqch lạgurqi nóoblzi: "Thậfbyst ra lúergec đqyrnóoblz anh nóoblzi vớjjxwi ngưxjndpsgzi quảnbqtn lýnbqt rằcabwng đqyrngurqng vậfbyst vàockvjdzzm Dao Dao khôcawhng đqyrnưxjndjzxtc phéugkcp vàockvo, cóoblz nhiềuqtfu ngưxjndpsgzi nhìwmzdn thấqkluy nhưxjnd vậfbysy đqyrnãeqnm đqyrnjzyg hạgurq thấqklup côcawh ta rồabmzi, khôcawhng cầqigin thiếabmzt phảnbqti bắbqvit côcawh ta nhặwmzdt dao nữwtlia."

Khôcawhng phảnbqti côcawh thábwybnh thiệnjgln gìwmzd, chỉxwonockvoblz quábwyb nhiềuqtfu ngưxjndpsgzi đqyrnnaujng xem, côcawh khôcawhng muốjmupn khiếabmzn anh lưxjndu danh tiếabmzng làockvm khóoblz phụlimf nữwtli.

"Trưxjndjjxwc kia côcawh ta từwtling bắbqvit em nhặwmzdt, hôcawhm nay vừwtlia đqyrnúergeng dịxqdop." Hoắbqvic Trưxjndpsgzng Uyêlimfn nóoblzi nhẹnjgllimfnh.

fziu..." Lâjdzzm Uyểgsbsn Bạgurqch sữwtling ngưxjndpsgzi: "Đlimfóoblz đqyrnãeqnmockv chuyệnjgln rấqklut lâjdzzu trưxjndjjxwc kia rồabmzi, anh khôcawhng nóoblzi em cũxjndng quêlimfn mấqklut..."

"Anh khôcawhng quêlimfn làockv đqyrnưxjndjzxtc." Hoắbqvic Trưxjndpsgzng Uyêlimfn nhưxjndjjxwng màockvy.

jdzzm Uyểgsbsn Bạgurqch khẽnaujxjndjjxwn môcawhi, lòiuyung cũxjndng theo đqyrnóoblz đqyrnbnsp sậfbysp mộgurqt mảnbqtng.

xjndpsgzng nhưxjnd từwtli sau khi quen biếabmzt anh, mỗzbnzi lầqigin gặwmzdp phảnbqti Lâjdzzm Dao Dao, côcawh khôcawhng còiuyun chịxqdou ấqklum ứnaujc nữwtlia.

Cảnbqtm nhậfbysn trong lòiuyung bàockvn tay cóoblz dịxqdo vậfbyst, côcawh mớjjxwi ýnbqt thứnaujc từwtliergec ra ngoàockvi, chiếabmzc thẻbnsp vẫiubin đqyrnưxjndjzxtc mìwmzdnh nắbqvim chặwmzdt trong tay: "Àgsbs, quêlimfn khôcawhng trảnbqt anh chiếabmzc thẻbnsp!"

"Em cầqigim đqyrni." Hoắbqvic Trưxjndpsgzng Uyêlimfn khôcawhng nhậfbysn.

"Em khôcawhng cầqigin đqyrnâjdzzu..." Lâjdzzm Uyểgsbsn Bạgurqch mặwmzdt đqyrnbnspi sắbqvic, lậfbysp tứnaujc lắbqvic đqyrnqigiu.

oblz khiếabmzn côcawh khábwybng cựnvud, cứnauj nhưxjnd quay trởockv lạgurqi thờpsgzi gian giao dịxqdoch trưxjndjjxwc kia vậfbysy.

"Vìwmzd sao lạgurqi khôcawhng cầqigin?" Hoắbqvic Trưxjndpsgzng Uyêlimfn hỏzyvji.


"..." Côcawhfbysm môcawhi khôcawhng lêlimfn tiếabmzng.

Hoắbqvic Trưxjndpsgzng Uyêlimfn nhạgurqy béugkcn liếabmzc nhìwmzdn: "Nếabmzu đqyrnãeqnm đqyrnabmzng ýnbqt hẹnjgln hòiuyu, tiêlimfu tiềuqtfn củjzyga bạgurqn trai chẳnbqtng phảnbqti làockv việnjglc rấqklut bìwmzdnh thưxjndpsgzng sao?"

Trábwybi tim ngộgurqt ngạgurqt củjzyga Lâjdzzm Uyểgsbsn Bạgurqch bỗzbnzng chốjmupc đqyrnưxjndjzxtc thảnbqt lỏzyvjng, nhưxjndng côcawh vẫiubin do dựnvud.

"Cầqigim lấqkluy!" Hoắbqvic Trưxjndpsgzng Uyêlimfn hạgurq giọjjxwng quábwybt.

"Ồzpqm..." Lâjdzzm Uyểgsbsn Bạgurqch hèevswn nhábwybt cúergei đqyrnqigiu.

ergec trưxjndjjxwc khôcawhng chúerge ýnbqt, bấqkluy giờpsgzcawh mớjjxwi phábwybt hiệnjgln chiếabmzc thẻbnspockvy khábwybc vớjjxwi nhữwtling chiếabmzc thẻbnspwmzdnh thưxjndpsgzng, nóoblzockvu đqyrnen.

Nghe nóoblzi loạgurqi thẻbnspockvy khôcawhng thểgsbs tựnvud đqyrnăcawhng kýnbqt, màockv đqyrnưxjndjzxtc chủjzyg đqyrngurqng lựnvuda chọjjxwn trong sốjmup 1% khábwybch hàockvng. Ngưxjndpsgzi sởockv hữwtliu nóoblz sẽnauj đqyrnưxjndjzxtc hưxjndockvng thụlimf nhữwtling đqyrnãeqnmi ngộgurq đqyrnwmzdc biệnjglt đqyrnnbqtng cấqklup nhấqklut thếabmz giớjjxwi, từwtli quyềuqtfn lợjzxti tớjjxwi phụlimfc vụlimf, hơbdcqn nữwtlia còiuyun khôcawhng cóoblz hạgurqn mứnaujc...

jdzzm Uyểgsbsn Bạgurqch sửqiging sốjmupt, quảnbqt thựnvudc đqyrnâjdzzy làockv lầqigin đqyrnqigiu tiêlimfn côcawh nhìwmzdn thấqkluy: "Lẽnaujockvo đqyrnâjdzzy làockv thẻbnsp đqyrnen trong truyềuqtfn thuyếabmzt? Cóoblz thểgsbs quẹnjglt rấqklut nhiềuqtfu tiềuqtfn?"

Hoắbqvic Trưxjndpsgzng Uyêlimfn mấqklup mábwyby môcawhi, nóoblzi ra mộgurqt con sốjmup.

jdzzm Uyểgsbsn Bạgurqch nghe xong suýnbqtt ngấqklut xỉxwonu.

Nuốjmupt nưxjndjjxwc bọjjxwt, côcawhfbysch đqyrngurqng nhéugkct lạgurqi thẻbnspockvo tay anh: "Hoắbqvic Trưxjndpsgzng Uyêlimfn, vẫiubin nêlimfn trảnbqt lạgurqi anh thìwmzdbdcqn..."

"Sao vậfbysy?" Hoắbqvic Trưxjndpsgzng Uyêlimfn nhífbysu màockvy.

"Em sợjzxtoblz ngàockvy em cưxjndjjxwp thẻbnsp bỏzyvj trốjmupn..."


Sắbqvic mặwmzdt Hoắbqvic Trưxjndpsgzng Uyêlimfn bỗzbnzng chốjmupc đqyrnen xìwmzd lạgurqi.

Nhưxjndng khi xuốjmupng xe, anh vẫiubin cưxjndzyvjng éugkcp đqyrnúerget nóoblzockvo trong vífbys tiềuqtfn củjzyga côcawh.

jdzzy giờpsgz vẫiubin chưxjnda cóoblzoblzng hay gióoblz, trêlimfn bờpsgzcawhng đqyrnèevswn đqyrnuốjmupc sábwybng trưxjndng, rấqklut nhiềuqtfu ngưxjndpsgzi đqyrni lạgurqi tấqklup nậfbysp, nhưxjndng đqyrna phầqigin đqyrnuqtfu làockvbwybc cặwmzdp đqyrnôcawhi, hoặwmzdc khoábwybc vai nhau hoặwmzdc nắbqvim tay nhau.

jdzzm Uyểgsbsn Bạgurqch cúergei đqyrnqigiu, nhìwmzdn nhữwtling ngóoblzn tay mìwmzdnh đqyrnang đqyrnan vàockvo tay anh.

cawhbdcqi ngẩiubin ngơbdcq, giốjmupng nhưxjnd đqyrnang nằcabwm mơbdcq nhưxjndng cảnbqtm giábwybc nhiệnjglt đqyrngurq truyềuqtfn tớjjxwi lạgurqi hoàockvn toàockvn châjdzzn thựnvudc.

Khóoblze mắbqvit liếabmzc thấqkluy mộgurqt tia sábwybng, Lâjdzzm Uyểgsbsn Bạgurqch cứnauj nghĩgsbs anh rúerget bậfbyst lửqigia ra châjdzzm thuốjmupc, nhưxjndng khi nhìwmzdn qua thìwmzd lạgurqi trợjzxtn tròiuyun mắbqvit.

Trêlimfn nhữwtling ngóoblzn tay gầqigiy củjzyga anh quấqklun mộgurqt sợjzxti dâjdzzy chuyềuqtfn bạgurqch kim, mặwmzdt dâjdzzy chuyềuqtfn bêlimfn dưxjndjjxwi đqyrnưxjndjzxtc gióoblzcawhng thổbnspi khẽnauj đqyrnung đqyrnưxjnda, chífbysnh làockv mộgurqt chiếabmzc chìwmzda khóoblza nhỏzyvj nạgurqm kim cưxjndơbdcqng.

limfâjdzzy chẳnbqtng phảnbqti..." Lâjdzzm Uyểgsbsn Bạgurqch nhìwmzdn chằcabwm chằcabwm chiếabmzc chìwmzda khóoblza nhỏzyvj.

"Hm?" Hoắbqvic Trưxjndpsgzng Uyêlimfn nhưxjndjjxwng màockvy.

cawh nhớjjxw rấqklut rõarez, khi ấqkluy anh đqyrnãeqnm giơbdcq tay néugkcm nóoblzockvo thùqiging rábwybc, khôcawhng ngờpsgz anh vẫiubin nhặwmzdt vềuqtf...

Cảnbqtm giábwybc mừwtling rỡzyvj khi tìwmzdm lạgurqi vậfbyst cũxjndjdzzng tràockvn trong lồabmzng ngựnvudc.

Khẽnauj liếabmzm môcawhi, Lâjdzzm Uyểgsbsn Bạgurqch ấqklup úergeng hơbdcqi ngưxjndjzxtng ngậfbysp: "Àgsbs, sợjzxti dâjdzzy chuyềuqtfn nàockvy, hìwmzdnh nhưxjndockv củjzyga em..."

"Em khôcawhng cầqigin nữwtlia cơbdcqockv?" Hoắbqvic Trưxjndpsgzng Uyêlimfn hơbdcqi đqyrngurqng dậfbysy ngóoblzn tay, đqyrncawhi màockvy càockvng nhưxjndjjxwng cao hơbdcqn nữwtlia.


"..." Lâjdzzm Uyểgsbsn Bạgurqch bịxqdo anh nóoblzi, càockvng xấqkluu hổbnsp, nhưxjndng mắbqvit vẫiubin khôcawhng rờpsgzi khỏzyvji chiếabmzc chìwmzda khóoblza kia. Cuốjmupi cùqiging côcawh vẫiubin mặwmzdt dàockvy khẽnaujlimfn tiếabmzng: "Hoắbqvic Trưxjndpsgzng Uyêlimfn, anh cóoblz thểgsbs trảnbqt lạgurqi nóoblz cho em khôcawhng..."

"Ồzpqm." Anh khôcawhng nóoblzi cóoblz thểgsbs hay khôcawhng thểgsbs, chỉxwon phábwybt ra mộgurqt âjdzzm thanh khóoblz hiểgsbsu nhưxjnd thếabmz.

"Ồzpqm?" Lâjdzzm Uyểgsbsn Bạgurqch hơbdcqi sốjmupt ruộgurqt.

Hoắbqvic Trưxjndpsgzng Uyêlimfn thu chặwmzdt ngóoblzn tay lạgurqi, đqyrnúerget cảnbqtjdzzy chuyềuqtfn vàockvo túergei quầqigin, sau đqyrnóoblz từwtli tốjmupn nóoblzi mộgurqt câjdzzu: "Anh sẽnauj suy nghĩgsbs."

"..." Lâjdzzm Uyểgsbsn Bạgurqch hỗzbnzn loạgurqn rồabmzi.

Chẳnbqtng trábwybch côcawh cảnbqtm thấqkluy câjdzzu thoạgurqi nàockvy quen thuộgurqc, thìwmzd ra làockv anh cốjmupwmzdnh.

Nhìwmzdn thấqkluy bờpsgzcawhi mỏzyvjng củjzyga anh rưxjndjjxwn lêlimfn mộgurqt nụlimfxjndpsgzi khe khẽnauj rồabmzi uểgsbs oảnbqti đqyrni vềuqtf phífbysa chiếabmzc ghếabmzockvi bêlimfn bờpsgzcawhng ngồabmzi xuốjmupng, Lâjdzzm Uyểgsbsn Bạgurqch đqyrnàockvnh phảnbqti đqyrni theo. Côcawhergei đqyrnqigiu khôcawhng lêlimfn tiếabmzng, ábwybnh mắbqvit cứnaujcawh thứnaujc nhìwmzdn theo bàockvn tay đqyrnúerget túergei quầqigin củjzyga anh.

Đlimfãeqnmockvo giữwtlia thu, gióoblz đqyrnêlimfm làockvnh lạgurqnh thổbnspi vàockvo mặwmzdt. Ngồabmzi trêlimfn ghếabmz quábwybjdzzu vẫiubin sẽnauj cảnbqtm thấqkluy lạgurqnh, côcawh bấqklut giábwybc rụlimft vai lạgurqi.

limfn cạgurqnh lậfbysp tứnaujc cóoblz tiếabmzng cởockvi ábwybo dạgurq.

"Khôcawhng cầqigin đqyrnâjdzzu..."

jdzzm Uyểgsbsn Bạgurqch lêlimfn tiếabmzng, nhữwtling tưxjndockvng anh đqyrnxqdonh cởockvi ra khoábwybc cho mìwmzdnh.

Nhưxjndng sau khi cởockvi ra, Hoắbqvic Trưxjndpsgzng Uyêlimfn lạgurqi ôcawhm vàockvo lòiuyung rồabmzi vưxjndơbdcqn tay bếabmzcawhlimfn, đqyrngsbscawh ngồabmzi lêlimfn châjdzzn mìwmzdnh.

Lồabmzng ngựnvudc anh rộgurqng lưxjndjjxwn làockv thếabmz, bao trọjjxwn lấqkluy côcawh. Côcawhxjndng khôcawhng còiuyun cảnbqtm nhậfbysn đqyrnưxjndjzxtc gióoblzcawhng nữwtlia, nhấqklut thờpsgzi chỉxwoniuyun lạgurqi nhiệnjglt đqyrngurqockv nhịxqdop tim củjzyga anh.

oblz đqyrniềuqtfu tưxjnd thếabmzockvy hìwmzdnh nhưxjnd quábwyb mờpsgz ábwybm.

Men theo con đqyrnưxjndpsgzng, thỉxwonnh thoảnbqtng lạgurqi cóoblzockvi ba ábwybnh mắbqvit nhìwmzdn qua, Lâjdzzm Uyểgsbsn Bạgurqch dầqigin dầqigin cảnbqtm thấqkluy khôcawhng tựnvud nhiêlimfn.

Lạgurqi cóoblz mộgurqt ngưxjndpsgzi đqyrni qua, mífbys mắbqvit côcawh run rẩiubiy, muốjmupn nóoblzi khôcawhng lạgurqnh nữwtlia vàockv chuẩiubin bịxqdo đqyrnnaujng lêlimfn.

oblz đqyrniềuqtfu lầqigin đqyrnqigiu tiêlimfn châjdzzn khôcawhng chịxqdou hợjzxtp tábwybc, lầqigin thứnauj hai nhúergec nhífbysch thìwmzd bỗzbnzng nhiêlimfn bịxqdo anh ôcawhm chặwmzdt eo, bêlimfn tai vang lêlimfn mấqkluy chữwtlioblzng rựnvudc: "Anh cóoblz cảnbqtm giábwybc rồabmzi."

~Hếabmzt chưxjndơbdcqng 128~

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.