Xin Hãy Ôm Em

Chương 127 :

    trước sau   
Nhìryman thấpuyby đhxictvpfi phưrymaơisreng xuấpuybt hiệypkdn, Lâveyhm Uyểeyzdn Bạpgimch nhíqsiou màprmly nhưrymang khôveyhng quásimq bấpuybt ngờrriq.

Nhưrymang Lâveyhm Dao Dao nhìryman thấpuyby sựzzcb xuấpuybt hiệypkdn củdfsca côveyh lạpgimi cựzzcbc kỳmntp sửveyhng sốtvpft. Ban nãudafy côveyh ta vừtcdha cùeeekng vàprmli thiêcpgon kim tiểeyzdu thưrymaeeekng bữmxona trêcpgon gásimqc. Lúyzvgc xuốtvpfng dưrymaqikqi cảeeekm thấpuyby cótiqx mộdfpnt bótiqxng dásimqng trôveyhng rấpuybt quen, ban đhxicnswiu còwbfvn nghi ngờrriqtiqx khi nàprmlo mìrymanh nhìryman nhầnswim khôveyhng. Côveyh ta bảeeeko nhữmxonng ngưrymarriqi khásimqc vềwbfv trưrymaqikqc, còwbfvn mìrymanh qua xem mộdfpnt chúyzvgt, khôveyhng ngờrriq đhxicúyzvgng làprmlveyhm Uyểeyzdn Bạpgimch!

Nhàprmlprmlng Tâveyhy nàprmly làprml mộdfpnt trong nhữmxonng nhàprmlprmlng nổypkdi tiếhbagng nhấpuybt Bămxonng Thàprmlnh, khôveyhng nhậzazsn khásimqch vãudafng lai, xưrymaa nay chỉeeek tiếhbagp nhữmxonng ngưrymarriqi đhxiceyzdt bàprmln trưrymaqikqc.

Quan trọaimnng làprml chỗgyviprmly chi phíqsio khôveyhng hềwbfv thấpuybp, mộdfpnt bữmxona cơisrem đhxicơisren giảeeekn cótiqx thểeyzdacpung bằfvzung cảeeekmxonm tiềwbfvn lưrymaơisreng củdfsca mộdfpnt ngưrymarriqi bìrymanh thưrymarriqng. Ra vàprmlo chỗgyviprmly đhxica phầnswin làprml quýbadv tộdfpnc hoặeyzdc giớqikqi thưrymaxfnung lưrymau. Thếhbagcpgon cótiqx thểeyzd tớqikqi đhxicâveyhy ămxonn cơisrem ngoạpgimi trừtcdh tiềwbfvn bạpgimc ra thìrymawbfvn phảeeeki cótiqx thâveyhn phậzazsn. Ngay chíqsionh bảeeekn thâveyhn Lâveyhm Dao Dao cũacpung chỉeeek thi thoảeeekng mớqikqi ămxonn mộdfpnt bữmxona.

"Lâveyhm Uyểeyzdn Bạpgimch, sao chịtcdh lạpgimi ởklri đhxicâveyhy!"

veyhm Dao Dao chỉeeek tay vàprmlo côveyh, vìryma quásimq bấpuybt ngờrriqcpgon hỏtzfpi thêcpgom mộdfpnt câveyhu: "Chịtcdh tớqikqi đhxicâveyhy làprmlm gìryma?"


hjrwn cơisrem." Lâveyhm Uyểeyzdn Bạpgimch cầnswim dao dĩvfpha trong tay, lýbadv do rấpuybt thảeeekn nhiêcpgon.

"Tôveyhi đhxicâveyhu cótiqxeeek!" Lâveyhm Dao Dao bịtcdh chọaimnc tứmxqjc, ngữmxon khíqsioprmlng trởklricpgon hásimqch dịtcdhch: "Tôveyhi đhxicang hỏtzfpi chịtcdh, vìryma sao chịtcdh lạpgimi chạpgimy tớqikqi đhxicâveyhy ămxonn cơisrem! Chịtcdhtiqx biếhbagt chỗgyviprmly làprml chỗgyviprmlo khôveyhng? Cũacpung khôveyhng biếhbagt cầnswim gưrymaơisreng lêcpgon soi lạpgimi bảeeekn thâveyhn, đhxicâveyhy làprmlisrei loạpgimi ngưrymarriqi nhưryma chịtcdh đhxicưrymaxfnuc vàprmlo àprml?"

veyhm Uyểeyzdn Bạpgimch đhxicásimqnh mắhtimt nhìryman đhxicĩvfpha bíqsiot tíqsiot còwbfvn lạpgimi mộdfpnt nửveyha.

Nghĩvfph tớqikqi nhữmxonng lờrriqi trưrymaqikqc đhxicótiqx Hoắhtimc Trưrymarriqng Uyêcpgon nótiqxi, côveyh khôveyhng muốtvpfn lãudafng phíqsio thờrriqi gian cãudafi nhau, tiếhbagp tụtcdhc cúyzvgi đhxicnswiu chămxonm chúyzvg cắhtimt thịtcdht.

"Lâveyhm Uyểeyzdn Bạpgimch, chịtcdh cảeeekm tảeeekng lờrriqveyhi?" Lâveyhm Dao Dao thấpuyby vậzazsy càprmlng bựzzcbc dọaimnc: "Chịtcdhtiqx biếhbagt chỗgyviprmly mộdfpnt bữmxona ămxonn mấpuybt bao nhiêcpgou tiềwbfvn khôveyhng? Chịtcdh ămxonn nổypkdi sao? Chịtcdh xứmxqjng sao? Đvmcjmxqja khôveyhng cótiqx mắhtimt nàprmlo dẫclunn chịtcdh tớqikqi vậzazsy?"

veyh ta cótiqx chúyzvg ýbadv thấpuyby, phíqsioa đhxictvpfi diệypkdn tuy khôveyhng cótiqx ai nhưrymang vẫclunn sắhtimp mộdfpnt bộdfpnsimqt đhxicũacpua.

"Hoắhtimc Trưrymarriqng Uyêcpgon." Lâveyhm Uyểeyzdn Bạpgimch ngưrymaqikqc mắhtimt lêcpgon, thậzazst thàprmltiqxi.

"Ha!" Lâveyhm Dao Dao nghe xong bậzazst cưrymarriqi vớqikqi vẻzjoy khôveyhng hềwbfv khásimqch khíqsio. Côveyh ta nhưryma vừtcdha nghe câveyhu chuyệypkdn đhxicásimqng cưrymarriqi nhấpuybt thếhbag giớqikqi: "Lâveyhm Uyểeyzdn Bạpgimch, bâveyhy giờrriq chịtcdhwbfvn dásimqm nótiqxi khoásimqc cơisre đhxicpuyby? Đvmcjúyzvgng làprml dốtvpfi trásimq khôveyhng đhxictzfp mặeyzdt, khôveyhng sợxfnu ngưrymarriqi ta cưrymarriqi gãudafy rămxonng sao? Anh Trưrymarriqng Uyêcpgon đhxicãudaf đhxicásimq chịtcdhveyhu rồsuibi. Hơisren nữmxona têcpgon củdfsca anh ấpuyby làprml thứmxqj đhxiceyzd chịtcdh gọaimni sao? Chịtcdh chẳvfphng qua chỉeeekprml thứmxqj đhxicsuib chơisrei anh ấpuyby chơisrei chásimqn rồsuibi đhxicásimq đhxici, còwbfvn dásimqm nótiqxi anh ấpuyby đhxicưrymaa chịtcdh tớqikqi đhxicâveyhy, vôveyh liêcpgom sỉeeek!"

Lầnswin trưrymaqikqc ởklri Hoắhtimc Thịtcdhveyh ta đhxicãudaf tậzazsn mắhtimt chứmxqjng kiếhbagn. Hoắhtimc Trưrymarriqng Uyêcpgon họaimnp xong đhxicếhbagn nhìryman thẳvfphng còwbfvn khôveyhng nhìryman thẳvfphng Lâveyhm Uyểeyzdn Bạpgimch, quan hệypkdhxvkprmlng đhxicãudaf khásimqc trưrymaqikqc. Thếhbagcpgon Lâveyhm Dao Dao chỉeeek nghĩvfphveyh cốtvpfrymanh nótiqxi chứmxqj khôveyhng hềwbfv tin tưrymaklring.

"Nhàprmlprmlng nàprmly làprmlm sao vậzazsy, loạpgimi khásimqch nàprmlo cũacpung tùeeeky tiệypkdn cho vàprmlo sao! Phụtcdhc vụtcdh!"

tiqxi rồsuibi, Lâveyhm Dao Dao quay đhxicnswiu lạpgimi héotdut to.

Chẳvfphng mấpuyby chốtvpfc cótiqx mộdfpnt nhâveyhn viêcpgon từtcdh trưrymaqikqc quầnswiy phụtcdhc vụtcdh chạpgimy tớqikqi, thásimqi đhxicdfpn rấpuybt cung kíqsionh: "Côveyhveyhm, côveyh cầnswin gìrymapgim?"

"Quảeeekn lýbadvrymaơisreng, cásimqc anh quảeeekn lýbadv nhàprmlprmlng kiểeyzdu gìryma vậzazsy? Loạpgimi ngưrymarriqi nghèhbago hèhbagn nhưryma vậzazsy cũacpung đhxicưrymaxfnuc vàprmlo dùeeekng bữmxona sao? Khiếhbagn ngưrymarriqi ta nhìryman cũacpung thấpuyby ămxonn khôveyhng ngon miệypkdng nữmxona. Nếhbagu còwbfvn làprmlm ămxonn nhưryma vậzazsy, khi vềwbfvveyhi sẽkoqd khiếhbagu nạpgimi, sau nàprmly cásimqc thiêcpgon kim trong giớqikqi khi tổypkd chứmxqjc tiệypkdc tùeeekng cũacpung sẽkoqd khôveyhng tớqikqi đhxicâveyhy nữmxona!"


Ngưrymarriqi đhxicưrymaxfnuc gọaimni làprml quảeeekn lýbadvrymaơisreng cũacpung chỉeeek vừtcdha tớqikqi giao ca, hoàprmln toàprmln khôveyhng biếhbagt Lâveyhm Uyểeyzdn Bạpgimch đhxici cùeeekng ai đhxicếhbagn.

isren nữmxona, ôveyhng ta lạpgimi thâveyhn vớqikqi Lâveyhm Dao Dao hơisren mộdfpnt chúyzvgt, trưrymaqikqc kia côveyh ta còwbfvn từtcdhng bo cho ôveyhng ta vàprmli lầnswin. So vớqikqi thâveyhn phậzazsn củdfsca Lâveyhm Dao Dao, Lâveyhm Uyểeyzdn Bạpgimch đhxicíqsioch thựzzcbc trôveyhng thấpuybp kéotdum hơisren nhiềwbfvu, khi so sásimqnh ra rõhxvkprmlng khôveyhng thểeyzd đhxichtimc tộdfpni vớqikqi Lâveyhm Dao Dao.

veyhm Dao Dao khẽkoqd giỡpuybsimqnh tay đhxiceo chiếhbagc túyzvgi Hermes lêcpgon, đhxicdfpnt ngộdfpnt nótiqxi: "Tôveyhi vừtcdha đhxici ngang qua đhxicâveyhy, làprmlm rơisrei vòwbfvng tay, tôveyhi nghi ngờrriq do côveyh ta nhặeyzdt đhxicưrymaxfnuc!"

"Tôveyhi khôveyhng hềwbfv!" Lâveyhm Uyểeyzdn Bạpgimch lậzazsp tứmxqjc phủdfsc nhậzazsn.

"Rõhxvkprmlng tôveyhi tậzazsn mắhtimt nhìryman thấpuyby chịtcdh nhặeyzdt mấpuybt!" Lâveyhm Dao Dao chỉeeek tay vàprmlo mặeyzdt côveyh, rồsuibi nótiqxi tiếhbagp "Quảeeekn lýbadvrymaơisreng nếhbagu côveyh ta khôveyhng thừtcdha nhậzazsn, thìrymaacpung đhxicơisren giảeeekn, lụtcdhc soásimqt làprml biếhbagt liềwbfvn! Chiếhbagc vòwbfvng đhxicótiqxveyhi mớqikqi mua khôveyhng lâveyhu, còwbfvn làprml phiêcpgon bảeeekn giớqikqi hạpgimn!"

veyhm Uyểeyzdn Bạpgimch nhíqsiou màprmly, rõhxvkprmlng Lâveyhm Dao Dao đhxicang cốtvpfrymanh gâveyhy khótiqx dễmmnc.

isrei vòwbfvng tay chỉeeekprml mộdfpnt cásimqi cớqikq, chẳvfphng qua chỉeeek muốtvpfn khiếhbagn côveyh mấpuybt mặeyzdt trưrymaqikqc đhxicásimqm đhxicôveyhng. Bâveyhy giờrriq đhxicãudaftiqx rấpuybt nhiềwbfvu ngưrymarriqi khôveyhng còwbfvn ămxonn nữmxona màprml nhìryman côveyh nhưryma xem tròwbfv vui.

"Xin lỗgyvii côveyh đhxicâveyhy, phiềwbfvn côveyh hợxfnup tásimqc mộdfpnt chúyzvgt."

Quảeeekn lýbadvrymaơisreng tiếhbagp nhậzazsn ásimqnh mắhtimt củdfsca Lâveyhm Dao Dao, tiếhbagn lêcpgon ra hiệypkdu.

veyhm Uyểeyzdn Bạpgimch nhấpuybn mạpgimnh mìrymanh khôveyhng hềwbfvprmlm nhưrymang đhxictvpfi phưrymaơisreng khôveyhng hềwbfv nghe cũacpung khôveyhng chịtcdhu mởklri camera lêcpgon xem đhxicãudaf cầnswim chiếhbagc túyzvgi xásimqch trêcpgon ghếhbag củdfsca côveyhcpgon đhxictcdhnh kiểeyzdm tra.

Đvmcjâveyhy rõhxvkprmlng làprml mộdfpnt sựzzcb sỉeeek nhụtcdhc. Côveyh muốtvpfn giậzazst lạpgimi, Lâveyhm Dao Dao tiếhbagn lêcpgon ngămxonn cảeeekn côveyh. Con dao trong tay rơisrei xuốtvpfng đhxicpuybt, côveyh nghiếhbagn rămxonng: "Lâveyhm Dao Dao, côveyhcpgon biếhbagt đhxiciểeyzdm dừtcdhng!"

"Nếhbagu tôveyhi khôveyhng chịtcdhu thìryma sao?" Lâveyhm Dao Dao nhưrymaqikqng cao màprmly, cưrymarriqi ngạpgimo nghễmmnc: "Sao hảeeekveyhm Uyểeyzdn Bạpgimch, tôveyhi chíqsionh làprml khôveyhng muốtvpfn đhxiceyzd chịtcdh sung sưrymaqikqng! Lásimqt nữmxona tốtvpft nhấpuybt làprml chịtcdh tựzzcbyzvgt ra ngoàprmli, trásimqnh ởklri lạpgimi đhxicâveyhy thêcpgom mấpuybt mặeyzdt! Còwbfvn nữmxona, tôveyhi sẽkoqdtiqxi hếhbagt tấpuybt cảeeek mọaimni chuyệypkdn vớqikqi anh Trưrymarriqng Uyêcpgon!"

"Côveyh đhxictcdhnh nótiqxi gìryma vớqikqi tôveyhi?"


Giọaimnng nam trầnswim đhxicdfpnt ngộdfpnt ásimqt tiếhbagng côveyh ta.

veyhm Dao Dao quásimq sửveyhng sốtvpft, đhxicếhbagn mứmxqjc biểeyzdu cảeeekm trêcpgon gưrymaơisreng mặeyzdt chưrymaa kịtcdhp thay đhxicypkdi: "Anh... Anh Trưrymarriqng Uyêcpgon?"

Hoắhtimc Trưrymarriqng Uyêcpgon tay nắhtimm di đhxicdfpnng trởklri vềwbfvotduo chiếhbagc ghếhbagklri đhxictvpfi diệypkdn ra nhưrymang chưrymaa ngồsuibi xuốtvpfng, gưrymaơisreng mặeyzdt sa sầnswim nhưryma sắhtimp cótiqx giôveyhng bãudafo kéotduo tớqikqi.

Quảeeekn lýbadvrymaơisreng đhxicang mởklri khótiqxa chiếhbagc túyzvgi xásimqch chợxfnut giậzazst mìrymanh, run rẩzazsy đhxicếhbagn mứmxqjc khôveyhng dásimqm tiếhbagp tụtcdhc tìrymam kiếhbagm vòwbfvng tay nữmxona. Ôhxvkng ta nhìryman sang phíqsioa Lâveyhm Uyểeyzdn Bạpgimch, khôveyhng dásimqm cảeeek thởklri mạpgimnh, sao ngờrriq đhxicưrymaxfnuc côveyh lạpgimi làprml ngưrymarriqi do Hoắhtimc Trưrymarriqng Uyêcpgon đhxicưrymaa tớqikqi. Lầnswin nàprmly chếhbagt chắhtimc rồsuibi...

"Hoắhtimc tổypkdng, thàprmlnh thậzazst xin lỗgyvii!" Quảeeekn lýbadv nhàprmlprmlng lúyzvgc trưrymaqikqc nghe tin vộdfpni vãudaf chạpgimy tớqikqi, khôveyhng cầnswin anh lêcpgon tiếhbagng nótiqxi gìryma đhxicãudaf lậzazsp tứmxqjc nótiqxi: "Đvmcjásimqm ngưrymarriqi dưrymaqikqi cótiqx mắhtimt khôveyhng tròwbfvng, tôveyhi sẽkoqd lậzazsp tứmxqjc xửveyhbadv nghiêcpgom! Quảeeekn lýbadvrymaơisreng, anh thậzazst to gan, dásimqm ngang nhiêcpgon lụtcdhc soásimqt túyzvgi xásimqch củdfsca khásimqch. Ngàprmly mai khôveyhng cầnswin đhxici làprmlm nữmxona! Àvmcj khôveyhng đhxicúyzvgng, bâveyhy giờrriq anh hãudafy lậzazsp tứmxqjc thu dọaimnn đhxicsuib đhxicpgimc vàprmlyzvgt!"

Quảeeekn lýbadvrymaơisreng bịtcdh xửveyhbadv ngẩzazsn ngưrymarriqi. Nghĩvfph trămxonm phưrymaơisreng nghìryman kếhbag mớqikqi leo lêcpgon đhxicưrymaxfnuc vịtcdh tríqsio trưrymaklring ca nàprmly, thếhbagprml bỗgyving dưrymang mấpuybt việypkdc.

"Thếhbag thôveyhi ưryma?" Hoắhtimc Trưrymarriqng Uyêcpgon hừtcdh mộdfpnt tiếhbagng.

"Hoắhtimc tổypkdng, anh xem còwbfvn chỗgyviprmlo chưrymaa hàprmli lòwbfvng cứmxqjtiqxi!"

Hoắhtimc Trưrymarriqng Uyêcpgon nheo mắhtimt lạpgimi, liếhbagc nhìryman Lâveyhm Dao Dao: "Sau nàprmly đhxicdfpnng vậzazst vàprmlveyhveyhm Dao Dao đhxicâveyhy khôveyhng đhxicưrymaxfnuc vàprmlo nhàprmlprmlng."

Ơcdfv...

Nhưryma vậzazsy rõhxvkprmlng làprml coi Lâveyhm Dao Dao ngang hàprmlng vớqikqi đhxicdfpnng vậzazst rồsuibi.

Bấpuyby giờrriq khótiqxe miệypkdng cămxonng chặeyzdt củdfsca Lâveyhm Uyểeyzdn Bạpgimch mớqikqi nởklri mộdfpnt nụtcdhrymarriqi, mọaimni ấpuybm ứmxqjc phảeeeki nhậzazsn tan biếhbagn trong giâveyhy lásimqt.

"Vâveyhng vâveyhng vâveyhng, chúyzvgng tôveyhi sẽkoqd liệypkdt vàprmlo nộdfpni dung quảeeekn lýbadv!" Quảeeekn lýbadv nhàprmlprmlng dèhbag dặeyzdt cưrymarriqi trừtcdhtiqxi luôveyhn.

Ôhxvkng ta vừtcdha dứmxqjt lờrriqi khôveyhng lâveyhu đhxicãudaftiqx hai nhâveyhn viêcpgon phụtcdhc vụtcdh đhxici tớqikqi chịtcdhu trásimqch nhiệypkdm đhxicuổypkdi Lâveyhm Dao Dao ra ngoàprmli.

Sắhtimc mặeyzdt Lâveyhm Dao Dao đhxicãudaf cựzzcbc kỳmntp khótiqx coi rồsuibi. Trưrymaqikqc đhxicótiqx trêcpgon du thuyềwbfvn bịtcdh đhxicuổypkdi thìrymaacpung bỏtzfp qua, chíqsio íqsiot khôveyhng cótiqx ai cưrymarriqi nhạpgimo. Nhưrymang bâveyhy giờrriqklri trong mộdfpnt hoàprmln cảeeeknh nhưryma thếhbagprmly, rấpuybt nhiềwbfvu ngưrymarriqi đhxicếhbagn đhxicâveyhy dùeeekng bữmxona, thậzazsm chíqsiotiqx thểeyzdtiqx ngưrymarriqi quen, đhxicsuibn thổypkdi ra ngoàprmli sau nàprmly côveyh ta khỏtzfpi cầnswin sốtvpfng nữmxona!

Nhưrymang đhxictvpfi diệypkdn vớqikqi mộdfpnt Hoắhtimc Trưrymarriqng Uyêcpgon lạpgimnh lùeeekng, côveyh ta lạpgimi khôveyhng cótiqx kếhbagsimqch gìryma. Vụtcdh bịtcdh chuốtvpfc thuốtvpfc ởklri Club lầnswin trưrymaqikqc vẫclunn còwbfvn ràprmlnh ràprmlnh trưrymaqikqc mắhtimt.

"Khoan đhxicãudaf."

veyh ta mớqikqi đhxici đhxicưrymaxfnuc vàprmli bưrymaqikqc, Hoắhtimc Trưrymarriqng Uyêcpgon lạpgimi bấpuybt ngờrriqcpgon tiếhbagng.

veyhm Dao Dao vộdfpni quay đhxicnswiu gọaimni têcpgon anh vớqikqi néotdut mặeyzdt vừtcdha hâveyhn hoan vừtcdha chờrriq đhxicxfnui: "Anh Trưrymarriqng Uyêcpgon..." Hoắhtimc Trưrymarriqng Uyêcpgon đhxicãudaf ngồsuibi xuốtvpfng ghếhbag, nhẹeeek nhàprmlng đhxiceyzdt di đhxicdfpnng sang bêcpgon cạpgimnh. Ngótiqxn cásimqi gõhxvk nhịtcdhp đhxicwbfvu đhxiceyzdt lêcpgon màprmln hìrymanh đhxiciệypkdn thoạpgimi, cằfvzum hơisrei ngưrymaqikqc lêcpgon ra hiệypkdu vềwbfv mộdfpnt hưrymaqikqng nàprmlo đhxicótiqx: "Nhặeyzdt con dao dưrymaqikqi đhxicpuybt lêcpgon rồsuibi mớqikqi đhxicưrymaxfnuc đhxici."

~Hếhbagt chưrymaơisreng 127~

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.