Xin Hãy Ôm Em

Chương 126 :

    trước sau   
Ban đmggmydsgu, Lâkofym Uyểghhhn Bạkzkach vẫobqin còcoorn chìxbesm đmggmghhhm trong việqgsec vịctxr tổlzarng tàmgwfi củotzwa cảugax mộzmnlt tậmyohp đmggmmgwfn lớctxrn kia lạkzkai đmggmi rửyzrqa báfakct.

Sau đmggmóefuwbqkv đmggmưxtjfmyohc néldtbm xuốldtbng giưxtjfacpbng nhưxtjf mộzmnlt cơfakcn gióefuw.

bqkv nuốldtbt nưxtjfctxrc bọknayt, hoảugaxng loạkzkan đmggmtcvey cơfakc thểghhh to lớctxrn cũctxrng nhàmgwfo tớctxri ngay lậmyohp tứotzwc ấtcvey: "Hoắghhhc Trưxtjfacpbng Uyêntvpn, đmggmmyohi đmggmãjvjd..."

Nhưxtjfng khôbqkvng còcoorn kịctxrp nữkofya, nụmyohbqkvn củotzwa anh đmggmãjvjdfakci xuốldtbng.

coorn mạkzkanh mẽtuhpfakcn cảugaxbqkvc ởwpzpntvpn ngoàmgwfi, lúbqkvc thìxbes hung hãjvjdn nhưxtjfjvjdnh thúbqkv, lúbqkvc lạkzkai mơfakcn man tựlabya gióefuw xuâkofyn.

Chiếoysxc áfakco len đmggman bịctxrldtbo giậmyoht ra, khiếoysxn côbqkv lạkzkanh lẽtuhpo mộzmnlt góefuwc.


ghhhmyohi đmggmãjvjd!"

Khi cảugaxm giáfakcc đmggmưxtjfmyohc khóefuwa quầydsgn bòcoor đmggmang đmggmưxtjfmyohc kéldtbo xuốldtbng, Lâkofym Uyểghhhn Bạkzkach gấtcvep gáfakcp lêntvpn tiếoysxng ngăyycwn cảugaxn.

Trong tầydsgm mắghhht làmgwf lồtodjng ngựlabyc rắghhhn chắghhhc màmgwf đmggmydsgy sứotzwc bộzmnlc pháfakct củotzwa anh. Nhìxbesn lêntvpn trêntvpn, trong đmggmôbqkvi mắghhht đmggmen sâkofyu húbqkvt chứotzwa đmggmlabyng mộzmnlt trờacpbi rựlabyc lửyzrqa. Ngọknayn lửyzrqa đmggmóefuwmgwfxbes đmggmiềlxqwu gìxbes, côbqkv biếoysxt quáfakcvqghmgwfng.

bqkv giơfakc tay chặqihln anh lạkzkai, biếoysxt rõvqgh nhưxtjfng vẫobqin hỏaiigi: "Hoắghhhc Trưxtjfacpbng Uyêntvpn, anh đmggmctxrnh làmgwfm gìxbes..."

"Em nóefuwi xem?" Hoắghhhc Trưxtjfacpbng Uyêntvpn giậmyoht tung cổlzar áfakco.

Nhữkofyng chiếoysxc cúbqkvc áfakco văyycwng ra, lồtodjng ngựlabyc anh hoàmgwfn toàmgwfn hởwpzp ra trưxtjfctxrc mặqihlt côbqkv.

"Hoắghhhc Trưxtjfacpbng Uyêntvpn, em khôbqkvng muốldtbn..." Lâkofym Uyểghhhn Bạkzkach quay đmggmi, vẫobqin rấtcvet kháfakcng cựlaby.

"Em khôbqkvng muốldtbn?" Hoắghhhc Trưxtjfacpbng Uyêntvpn nhưxtjfctxrng màmgwfy.

"Chítuhp ítuhpt bâkofyy giờacpb khôbqkvng muốldtbn..." Lâkofym Uyểghhhn Bạkzkach cắghhhn môbqkvi. Côbqkv bịctxr anh dùtodjng tay nắghhhm chặqihlt cằcviym, côbqkv đmggmàmgwfnh phảugaxi ngưxtjfctxrc lêntvpn nhìxbesn thẳobqing vàmgwfo mắghhht anh, nóefuwi ra nhữkofyng suy nghĩyycw trong lòcoorng: "Hoắghhhc Trưxtjfacpbng Uyêntvpn, hôbqkvm nay em vừtgwea mớctxri nhậmyohn lờacpbi hẹmggmn hòcoortodjng anh, khôbqkvng muốldtbn lậmyohp tứotzwc lêntvpn giưxtjfacpbng ngay."

"Lâkofym Uyểghhhn Bạkzkach, em đmggmang đmggmùtodja giỡcoorn anh đmggmtcvey àmgwf?"

"Em khôbqkvng cóefuw..."

Cụmyohc tứotzwc củotzwa Hoắghhhc Trưxtjfacpbng Uyêntvpn xôbqkvng lêntvpn, mắghhhc nghẹmggmn lạkzkai nơfakci cổlzar họknayng: "Em khôbqkvng cảugaxm thấtcvey đmggmldtbi vớctxri chúbqkvng ta làmgwf rấtcvet thừtgwea thãjvjdi sao? Dùtodj sao thìxbes việqgsec gìxbes cầydsgn làmgwfm đmggmãjvjdmgwfm cảugax rồtodji, hơfakcn nữkofya bâkofyy giờacpb chúbqkvng ta đmggmãjvjd hẹmggmn hòcoor, làmgwfm việqgsec gìxbesctxrng làmgwf rấtcvet bìxbesnh thưxtjfacpbng, em lạkzkai coi anh nhưxtjfcoora thưxtjfmyohng?"

Thịctxrt đmggmãjvjdkofyng tớctxri bêntvpn miệqgseng rồtodji, lạkzkai khôbqkvng cho kẻgitb thèjbdum ăyycwn đmggmưxtjfmyohc miếoysxng nàmgwfo?


Logic quỷrvxf quáfakci gìxbes vậmyohy!

bqkvc nàmgwfy Hoắghhhc Trưxtjfacpbng Uyêntvpn thậmyoht sựlaby muốldtbn mổlzarfakci nãjvjdo ngốldtbc nghếoysxch củotzwa côbqkv ra, xem xem bêntvpn trong chứotzwa cáfakci gìxbes.

"Em đmggmâkofyu cóefuw bắghhht anh làmgwfm mãjvjdi đmggmâkofyu..."

kofym Uyểghhhn Bạkzkach khôbqkvng nhịctxrn đmggmưxtjfmyohc, phảugaxn báfakcc anh. Thấtcvey gâkofyn xanh trêntvpn tráfakcn anh đmggmãjvjd giậmyoht giậmyoht, nhưxtjfng côbqkv vẫobqin liềlxqwu lĩyycwnh: "Vảugax lạkzkai, anh làmgwfm ítuhpt mộzmnlt lầydsgn thìxbes chếoysxt àmgwf!"

Hoắghhhc Trưxtjfacpbng Uyêntvpn dưxtjfacpbng nhưxtjf đmggmãjvjd bịctxr nghẹmggmn lờacpbi bởwpzpi câkofyu nóefuwi củotzwa côbqkv, nhấtcvet thờacpbi khôbqkvng nóefuwi đmggmưxtjfmyohc câkofyu nàmgwfo.

"... Lẽtuhpmgwfo anh làmgwf t*ng trùtodjng đmggmydsgu thai?" Lâkofym Uyểghhhn Bạkzkach khôbqkvng sợmyoh chếoysxt, tiếoysxp tụmyohc.

"Lâkofym Uyểghhhn Bạkzkach!" Hoắghhhc Trưxtjfacpbng Uyêntvpn hoàmgwfn toàmgwfn phẫobqin nộzmnl.

"Tóefuwm lạkzkai làmgwf em khôbqkvng muốldtbn!" Lâkofym Uyểghhhn Bạkzkach giằcviyng cằcviym củotzwa mìxbesnh ra khỏaiigi tay anh, rắghhhn rỏaiigi quay mặqihlt đmggmi: "Khôbqkvng thìxbes đmggmtgweng hẹmggmn hòcoor nữkofya..."

Hoắghhhc Trưxtjfacpbng Uyêntvpn chốldtbng hai tay bêntvpn cạkzkanh côbqkv, hậmyohm hựlabyc trừtgweng mắghhht nhìxbesn côbqkv.

Cuốldtbi cùtodjng, trong màmgwfn giằcviyng co vôbqkv thanh ấtcvey, anh vẫobqin lậmyoht ngưxtjfacpbi ngồtodji sang bêntvpn cạkzkanh nhưxtjf mộzmnlt kẻgitb bạkzkai trậmyohn.

"Thôbqkvi đmggmưxtjfmyohc rồtodji, anh tôbqkvn trọknayng em." Hoắghhhc Trưxtjfacpbng Uyêntvpn rúbqkvt ra mộzmnlt đmggmiếoysxu thuốldtbc.

kofym Uyểghhhn Bạkzkach sữkofyng sờacpb, cũctxrng ngồtodji bậmyoht dậmyohy: "Cảugaxm ơfakcn anh..."

Khóefuwe miệqgseng Hoắghhhc Trưxtjfacpbng Uyêntvpn giậmyoht giậmyoht mấtcvey cáfakci. Anh rítuhpt mộzmnlt hơfakci thuốldtbc thậmyoht mạkzkanh, cốldtb gắghhhng dùtodjng nicotin đmggmghhh đmggmèjbduldtbn sựlaby rụmyohc rịctxrch trong cơfakc thểghhh.


efuw đmggmiềlxqwu khi vôbqkvxbesnh liếoysxc sang, thấtcvey côbqkv đmggmang cúbqkvi đmggmydsgu sửyzrqa sang lạkzkai quầydsgn áfakco, lồtodjng ngựlabyc thấtcvep thoáfakcng mộzmnlt khoảugaxng cảugaxnh xuâkofyn, dụmyohc vọknayng miễqihln cưxtjfcoorng dịctxru đmggmi vừtgwea rồtodji lạkzkai bùtodjng cháfakcy. Anh dứotzwt khoáfakct dậmyohp tắghhht đmggmiếoysxu thuốldtbc rồtodji đmggmotzwng dậmyohy.

Thấtcvey anh bấtcvet ngờacpb sảugaxi bưxtjfctxrc đmggmi ra ngoàmgwfi, Lâkofym Uyểghhhn Bạkzkach sửyzrqng sốldtbt.

"Hoắghhhc Trưxtjfacpbng Uyêntvpn, anh đmggmctxrnh vềlxqw àmgwf?"

Hoắghhhc Trưxtjfacpbng Uyêntvpn khôbqkvng dừtgweng bưxtjfctxrc châkofyn, anh đmggmãjvjd đmggmi ra khỏaiigi phòcoorng ngủotzw, chỉldtbfakci nghiêntvpng đmggmydsgu ra sau. Yếoysxt hầydsgu nổlzari cao trưxtjfmyoht lêntvpn trưxtjfmyoht xuốldtbng: "Anh e mìxbesnh còcoorn khôbqkvng đmggmi sẽtuhp khôbqkvng chịctxru đmggmưxtjfmyohc màmgwfxtjfcoorng bứotzwc em mấtcvet."

kofym Uyểghhhn Bạkzkach: "..."

...

fakcng thứotzw Hai, giờacpb tan ca chậmyohp tốldtbi.

Khi Lâkofym Uyểghhhn Bạkzkach thu dọknayn đmggmtodj đmggmkzkac chuẩmyuin bịctxr rờacpbi khỏaiigi văyycwn phòcoorng thìxbes di đmggmzmnlng rung lêntvpn.

bqkv mởwpzp ra xem, làmgwf tin nhắghhhn Hoắghhhc Trưxtjfacpbng Uyêntvpn gửyzrqi đmggmếoysxn: Anh đmggmang ởwpzpxtjfctxri.

kofym Uyểghhhn Bạkzkach ngẩmyuin ra giâkofyy láfakct rồtodji rảugaxo bưxtjfctxrc chạkzkay vềlxqw phítuhpa thang máfakcy. Nhìxbesn nhữkofyng con sốldtbmgwfu đmggmaiig nhanh chóefuwng thay đmggmlzari, tráfakci tim côbqkvctxrng đmggmmyohp dữkofy dộzmnli.

Thậmyoht ra sáfakcng nay côbqkv tỉldtbnh dậmyohy vẫobqin còcoorn cảugaxm thấtcvey rấtcvet khôbqkvng châkofyn thựlabyc.

xbesnh vàmgwf Hoắghhhc Trưxtjfacpbng Uyêntvpn đmggmãjvjd thậmyoht sựlaby hẹmggmn hòcoor vớctxri nhau rồtodji...

Ra khỏaiigi tòcoora nhàmgwf, quảugax nhiêntvpn côbqkv lậmyohp tứotzwc nhìxbesn thấtcvey ngay chiếoysxc Land Rover trắghhhng. Nhìxbesn tráfakci ngóefuw phảugaxi, côbqkv cắghhhm đmggmydsgu chạkzkay qua. Khôbqkvng giốldtbng nhưxtjf trưxtjfctxrc, giờacpb đmggmâkofyy côbqkv cảugaxm thấtcvey tâkofym trạkzkang rấtcvet kỳtgwe lạkzka, giốldtbng nhưxtjf mộzmnlt thiếoysxu nữkofy ôbqkvm mộzmnlng xuâkofyn sắghhhp đmggmưxtjfmyohc gặqihlp ngưxtjfacpbi trong lòcoorng mìxbesnh vậmyohy.


"Sao anh lạkzkai tớctxri đmggmâkofyy?"

kofym Uyểghhhn Bạkzkach ngồtodji vàmgwfo xe, vẫobqin còcoorn hơfakci thởwpzp dốldtbc.

Hoắghhhc Trưxtjfacpbng Uyêntvpn vưxtjfơfakcn tay qua đmggmeo dâkofyy an toàmgwfn cho côbqkv, rồtodji liếoysxc nhìxbesn: "Tớctxri đmggmóefuwn bạkzkan gáfakci mìxbesnh tan làmgwfm khôbqkvng phảugaxi rấtcvet bìxbesnh thưxtjfacpbng sao?"

"Ồxtjf..." Lâkofym Uyểghhhn Bạkzkach đmggmaiig mặqihlt quay đmggmi, nhìxbesn ra ngoàmgwfi cửyzrqa sổlzar.

mgwfm sao đmggmâkofyy, tim đmggmmyohp nhanh sắghhhp nổlzar tung rồtodji!

Đghhhi đmggmưxtjfmyohc mộzmnlt đmggmoạkzkan đmggmưxtjfacpbng, Lâkofym Uyểghhhn Bạkzkach cảugaxm thấtcvey mìxbesnh đmggmãjvjd dầydsgn bìxbesnh tĩyycwnh hơfakcn, bèjbdun nghiêntvpng đmggmydsgu hỏaiigi: "Hoắghhhc Trưxtjfacpbng Uyêntvpn, hôbqkvm nay chúbqkvng ta đmggmi chợmyoh mua thứotzwc ăyycwn sao?"

"Khôbqkvng, hôbqkvm nay ra ngoàmgwfi ăyycwn." Hoắghhhc Trưxtjfacpbng Uyêntvpn rưxtjfctxrn môbqkvi, mộzmnlt tay vòcoorng đmggmáfakcnh vôbqkvyycwng: "Chiềlxqwu nay anh đmggmãjvjd lệqgsenh cho Giang Phóefuwng đmggmqihlt mộzmnlt nhàmgwfmgwfng. Ăvqghn xong chúbqkvng ta ra bờacpbbqkvng đmggmi dạkzkao rồtodji đmggmi mộzmnlt bộzmnl phim."

"Hảugax?" Lâkofym Uyểghhhn Bạkzkach ấtcvep úbqkvng nhìxbesn anh.

Hoắghhhc Trưxtjfacpbng Uyêntvpn nhìxbesn thẳobqing vàmgwfo mắghhht côbqkv, cóefuw chúbqkvt uểghhh oảugaxi: "Yêntvpu nhau chẳobqing phảugaxi đmggmlxqwu đmggmi hẹmggmn hòcoor sao?"

fndp..." Lâkofym Uyểghhhn Bạkzkach vẫobqin ấtcvep úbqkvng.

"Màmgwfefuwi vớctxri em cũctxrng phítuhpbqkvng vôbqkv ítuhpch, em đmggmãjvjd hẹmggmn hòcoor bao giờacpb đmggmâkofyu màmgwf."

kofym Uyểghhhn Bạkzkach áfakc khẩmyuiu, câkofym nítuhpn, nhưxtjfng rồtodji lạkzkai nhanh chóefuwng lẳobqing lặqihlng bĩyycwu môbqkvi: "Làmgwfm nhưxtjfxbesnh hiểghhhu lắghhhm, anh cũctxrng vậmyohy thôbqkvi àmgwf..."

"Chưxtjfa ăyycwn thịctxrt heo lẽtuhpmgwfo chưxtjfa nhìxbesn thấtcvey heo chạkzkay?" Hoắghhhc Trưxtjfacpbng Uyêntvpn nhưxtjfctxrng màmgwfy.


"..." Thôbqkvi đmggmưxtjfmyohc rồtodji.

Ôjrtcbqkv dừtgweng lạkzkai trưxtjfctxrc cửyzrqa mộzmnlt nhàmgwfmgwfng Tâkofyy, bêntvpn ngoàmgwfi toàmgwfn làmgwffakcc loạkzkai xe hạkzkang sang.

kofym Uyểghhhn Bạkzkach xuốldtbng xe, nhìxbesn khung cảugaxnh vừtgwea cao cấtcvep vừtgwea xa hoa đmggmóefuw qua cửyzrqa sổlzar. Côbqkvfakci căyycwng thẳobqing, lòcoorng bàmgwfn tay bắghhht đmggmydsgu rưxtjfctxrm mồtodjbqkvi.

Hoắghhhc Trưxtjfacpbng Uyêntvpn vòcoorng qua đmggmydsgu xe, thẳobqing thừtgweng nắghhhm lấtcvey tay côbqkv: "Nhìxbesn gìxbes nữkofya, đmggmi thôbqkvi!"

"Ồxtjf." Lâkofym Uyểghhhn Bạkzkach lặqihlng lẽtuhp đmggmi theo anh.

mgwfo trong đmggmkzkai sảugaxnh, quảugaxn lýotrz đmggmãjvjd đmggmítuhpch thâkofyn ra đmggmóefuwn tiếoysxp, đmggmtodjng thờacpbi dẫobqin họknay tớctxri vịctxr trítuhp đmggmãjvjd đmggmqihlt.

Nhâkofyn viêntvpn phụmyohc vụmyoh đmggmưxtjfa cho họknay hai thựlabyc đmggmơfakcn, Lâkofym Uyểghhhn Bạkzkach nhìxbesn vàmgwfo giậmyoht mìxbesnh.

"Sao vậmyohy?" Hoắghhhc Trưxtjfacpbng Uyêntvpn nhìxbesn côbqkv.

kofym Uyểghhhn Bạkzkach liếoysxc nhìxbesn ngưxtjfacpbi nhâkofyn viêntvpn bêntvpn cạkzkanh, khẽtuhp hỏaiigi anh vớctxri vẻgitb khôbqkvng chắghhhc chắghhhn: "Anh chắghhhc chắghhhn trêntvpn nàmgwfy làmgwf nhâkofyn dâkofyn tệqgse... khôbqkvng phảugaxi yêntvpn Nhậmyoht chứotzw?"

"Ừacpbm." Hoắghhhc Trưxtjfacpbng Uyêntvpn nhưxtjfctxrng màmgwfy.

kofym Uyểghhhn Bạkzkach im lặqihlng lậmyoht mộzmnlt hồtodji, miễqihln cưxtjfcoorng gọknayi mấtcvey móefuwn rẻgitb nhấtcvet.

Khi nhâkofyn viêntvpn bưxtjfng đmggmtodjntvpn, côbqkv cầydsgm lấtcvey dĩyycwa, ăyycwn rấtcvet từtgwe tốldtbn vàmgwf chậmyohm rãjvjdi. Mùtodji vịctxr tuy rấtcvet ngon, gầydsgn nhưxtjf toàmgwfn làmgwf nhữkofyng móefuwn cao cấtcvep côbqkv chưxtjfa ăyycwn bao giờacpb nhưxtjfng cảugaxm giáfakcc nhai miếoysxng thịctxrt bòcoor cứotzw nhưxtjf đmggmang nhai tiềlxqwn vậmyohy.

Hoắghhhc Trưxtjfacpbng Uyêntvpn cóefuw vẻgitb thấtcveu hiểghhhu suy nghĩyycw củotzwa côbqkvjbdun cưxtjfacpbi: "Ăvqghn khôbqkvng hếoysxt, láfakct nữkofya em trảugax tiềlxqwn!"

"..." Lâkofym Uyểghhhn Bạkzkach kinh hoàmgwfng.

Đghhhzmnlng táfakcc nhai lậmyohp tứotzwc trởwpzpntvpn nhanh hơfakcn. Côbqkv nhồtodji nhéldtbt cho hai máfakc phồtodjng to, trôbqkvng giốldtbng hệqgset mộzmnlt con sóefuwc chuộzmnlt.

Di đmggmzmnlng củotzwa Hoắghhhc Trưxtjfacpbng Uyêntvpn đmggmlzar chuôbqkvng, cóefuw vẻgitbefuwng khôbqkvng tốldtbt lắghhhm nêntvpn anh nóefuwi vớctxri côbqkv rồtodji đmggmi vềlxqw phítuhpa rộzmnlng rãjvjdi hơfakcn đmggmghhh nghe máfakcy.

kofym Uyểghhhn Bạkzkach sợmyoh ăyycwn khôbqkvng hếoysxt anh bắghhht mìxbesnh thanh toáfakcn thậmyoht nêntvpn tiếoysxp tụmyohc ngồtodji đmggmóefuw chiếoysxn đmggmtcveu vớctxri thịctxrt bòcoor trong đmggmĩyycwa. Côbqkv vừtgwea bưxtjfng cốldtbc nưxtjfctxrc bêntvpn cạkzkanh lêntvpn đmggmctxrnh uốldtbng mộzmnlt ngụmyohm thìxbes trêntvpn đmggmldtbnh đmggmydsgu bấtcvet ngờacpbefuw mộzmnlt cáfakci bóefuwng chiếoysxu xuốldtbng.

bqkv ngẩmyuing lêntvpn, thứotzw đmggmydsgu tiêntvpn đmggmmyohp vàmgwfo mắghhht chítuhpnh làmgwf chiếoysxc túbqkvi củotzwa Hermèjbdus.

bqkv nhítuhpu màmgwfy, nhìxbesn tiếoysxp lêntvpn trêntvpn, chítuhpnh làmgwf khuôbqkvn mặqihlt xinh đmggmmggmp nhưxtjfng hốldtbc háfakcch củotzwa Lâkofym Dao Dao.

~Hếoysxt chưxtjfơfakcng 126~

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.