Xin Hãy Ôm Em

Chương 125 :

    trước sau   
"Hảdrda?"

Khuôkikmn mặrsejt anh cảdrdanh sádmcst vốxlmxn đgwdwang nghiêrvatm túqtesc, bỗrsejng dưtcngng hơxroii hàoncmi hưtcngjehec.

Nhưtcngng dùhfhy sao cũdmcsng làoncm ngưtcngmlzai đgwdwãnngc theo nghềtcng nhiềtcngu năgwdwm, chẳqtesng mấxlmxy chốxlmxc anh ta đgwdwãnngcuhkznh tĩbcfinh trởnreu lạyvemi, giữdrda vữdrdang thádmcsi đgwdwzusb chuyêrvatn nghiệbqndp củgunja mìuhkznh, chữdrdaa lờmlzai: "Xin lỗrseji anh, quấxlmxy rầbcfiy anh vàoncm bạyvemn gádmcsi trong lòkhzung mộzusbt chúqtest, chỗrsejoncmy khôkikmng đgwdwưtcngmlzac đgwdwrsej xe quádmcskrqmu!"

"Ừtrkcm." Hoắpijkc Trưtcngmlzang Uyêrvatn hàoncmi lòkhzung gậrsejt đgwdwbcfiu.

Cảdrdanh sádmcst giao thôkikmng tiếjbivp tụhfhyc nódrdai: "Phiềtcngn anh khẩjtmrn trưtcngơxroing ládmcsi xe đgwdwi, sau nàoncmy muốxlmxn thâkrqmn mậrsejt códrda thểdmcs vềtcng nhàoncm!"

krqmm Uyểdmcsn Bạyvemch vùhfhyi mặrsejt vàoncmo lòkhzung anh, chỉhqhb hậrsejn khôkikmng thểdmcsdrdaa thàoncmnh giódrda bay đgwdwi, bay xa...


Khôkikmng dádmcsm nhìuhkzn ngưtcngmlzai cảdrdanh sádmcst nữdrdaa, côkikmqtesi thấxlmxp đgwdwbcfiu, rảdrdao bưtcngjehec đgwdweryfnh đgwdwi vềtcng phíjvtma ghếjbivdmcsi phụhfhy. Códrda thểdmcsuhkz quádmcs gấxlmxp gádmcsp, lúqtesc cấxlmxt bưtcngjehec, đgwdwbcfiu gốxlmxi côkikm huýrvatch phảdrdai bádmcsnh xe, quảdrda thựchgec rấxlmxt đgwdwau đgwdwjehen, gâkrqmn cốxlmxt têrvat liệbqndt trong giâkrqmy ládmcst.

Hoắpijkc Trưtcngmlzang Uyêrvatn ởnreurvatn cạyvemnh đgwdwyieu lấxlmxy côkikm: "Sao rồjvtmi?"

"Khôkikmng sao khôkikmng sao!" Thấxlmxy ngưtcngmlzai cảdrdanh sádmcst cũdmcsng nhìuhkzn qua đgwdwâkrqmy, Lâkrqmm Uyểdmcsn Bạyvemch vộzusbi vàoncmng lắpijkc đgwdwbcfiu tỏkjzj ýrvat.

kikm muốxlmxn tiếjbivp tụhfhyc đgwdwi nhưtcngng cảdrdam giádmcsc têrvat rầbcfin truyềtcngn tớjehei khiếjbivn côkikm bấxlmxt chợmlzat loạyvemng choạyvemng vàoncmi bưtcngjehec.

kikm đgwdwafewng lạyvemi mộzusbt lúqtesc cho dịeryfu bớjehet, đgwdwang đgwdweryfnh cấxlmxt bưtcngjehec lêrvatn thìuhkz bấxlmxt ngờmlza bịeryf hẫyuhrng, cảdrda ngưtcngmlzai đgwdwưtcngmlzac Hoắpijkc Trưtcngmlzang Uyêrvatn bếjbiv bổnwgeng lêrvatn. Bàoncmn tay khôkikmng biếjbivt đgwdwrsejt chỗrsejoncmo củgunja côkikm đgwdwàoncmnh phảdrdai vòkhzung qua ôkikmm lấxlmxy vai vàoncm cổnwge anh.

"Hoắpijkc Trưtcngmlzang Uyêrvatn, khôkikmng cầbcfin đgwdwâkrqmu..."

krqmm Uyểdmcsn Bạyvemch xấxlmxu hổnwge giãnngcy giụhfhya, nhưtcngng hoàoncmn toàoncmn vôkikm íjvtmch.

Đigdvếjbivn tậrsejn khi đgwdwrsejt côkikm xuốxlmxng ghếjbivdmcsi phụhfhy rồjvtmi, anh mớjehei buôkikmng tay. Côkikm len léqtesn ngưtcngjehec nhìuhkzn, khi vịeryf cảdrdanh sádmcst kia quay đgwdwi rờmlzai khỏkjzji đgwdwódrda, vẫyuhrn còkhzun đgwdwádmcsnh mắpijkt nhìuhkzn thêrvatm mộzusbt chúqtest.

Thậrsejt xấxlmxu hổnwge...

Hoắpijkc Trưtcngmlzang Uyêrvatn đgwdwafewng thẳqtesng ngưtcngmlzai lêrvatn, bấxlmxt ngờmlza gọdtxoi mộzusbt tiếjbivng: "Đigdvjvtmng chíjvtm cảdrdanh sádmcst."

Ngưtcngmlzai cảdrdanh sádmcst bịeryf gọdtxoi dừzusbng bưtcngjehec, quay đgwdwbcfiu lạyvemi nhìuhkzn vớjehei vẻybtr khódrda hiểdmcsu.

"Anh códrda việbqndc gìuhkz khôkikmng?"

krqmm Uyểdmcsn Bạyvemch cũdmcsng ngẩjtmrng lêrvatn khôkikmng hiểdmcsu. Chỉhqhb thấxlmxy anh giậrsejt giậrsejt khódrdae môkikmi, hạyvem giọdtxong cảdrdanh cádmcso: "Nhớjehe kỹkhzu, sau nàoncmy đgwdwzusbng códrda nhìuhkzn bạyvemn gádmcsi củgunja ngưtcngmlzai khádmcsc nhưtcng vậrsejy nữdrdaa, cẩjtmrn thậrsejn bịeryf đgwdwxlmxm!"


Lầbcfin nàoncmy, côkikm triệbqndt đgwdwdmcshfhyi hẳqtesn đgwdwbcfiu vàoncmo đgwdwbcfiu gốxlmxi, khôkikmng dádmcsm ngódrda nghiêrvatng thêrvatm lầbcfin nàoncmo nữdrdaa.

Chiếjbivc Land Rover trắpijkng lao đgwdwi, chỉhqhb đgwdwdmcs lạyvemi khódrdai bụhfhyi mùhfhy mịeryft.

Ngưtcngmlzai cảdrdanh sádmcst đgwdwafewng nguyêrvatn tạyvemi chỗrsej, hỗrsejn loạyvemn trong cơxroin giódrda.

...

Đigdvènkivn đgwdwưtcngmlzang sádmcsng lêrvatn, trong phòkhzung toàoncmn làoncmhfhyi cơxroim thơxroim phứafewc, ấxlmxm ádmcsp.

Vềtcng tớjehei nhàoncm, Lâkrqmm Uyểdmcsn Bạyvemch liềtcngn vàoncmo bếjbivp, chọdtxon lựchgea mấxlmxy módrdan trong tủgunj lạyvemnh. Khoảdrdang mộzusbt tiếjbivng sau, côkikm đgwdwãnngc nhanh nhẹbcfin làoncmm xong bốxlmxn módrdan đgwdwdmcstcngng lêrvatn, còkhzun làoncmm thêrvatm módrdan trứafewng xàoncmo khổnwge qua vàoncmdrdan canh gàoncm nấxlmxu rong biểdmcsn.

kikm gọdtxoi vớjehei mộzusbt tiếjbivng "Ăshcpn cơxroim thôkikmi" ra ngoàoncmi phòkhzung khádmcsch, Hoắpijkc Trưtcngmlzang Uyêrvatn bènkivn đgwdwi vàoncmo.

Suốxlmxt cảdrda bữdrdaa cơxroim, Lâkrqmm Uyểdmcsn Bạyvemch cứafewqtesi gằuoecm. Lúqtesc gắpijkp thứafewc ăgwdwn, hìuhkznh nhưtcngkikm vẫyuhrn cốxlmxqtes trádmcsnh ádmcsnh mắpijkt, khôkikmng ngẩjtmrng lêrvatn.

Im lặrsejng nhưtcng thếjbiv mộzusbt lúqtesc lâkrqmu, Hoắpijkc Trưtcngmlzang Uyêrvatn ngồjvtmi đgwdwxlmxi diệbqndn chợmlzat ngừzusbng đgwdwũdmcsa.

krqmm Uyểdmcsn Bạyvemch khôkikmng nhịeryfn đgwdwưtcngmlzac, lêrvatn tiếjbivng hỏkjzji: "Sao vậrsejy, khôkikmng ngon àoncm?"

"Khôkikmng, rấxlmxt ngon." Hoắpijkc Trưtcngmlzang Uyêrvatn lạyvemi cầbcfim đgwdwũdmcsa lêrvatn.

"Ồigdv." Lâkrqmm Uyểdmcsn Bạyvemch khẽdmcs đgwdwádmcsp.

Sau khi chạyvemm phảdrdai ádmcsnh mắpijkt anh trong vàoncmi giâkrqmy ngắpijkn ngủgunji, côkikm lạyvemi khẩjtmrn trưtcngơxroing cụhfhyp mắpijkt xuốxlmxng.


Hoắpijkc Trưtcngmlzang Uyêrvatn nhưtcngjeheng màoncmy: "Xấxlmxu hổnwge sao?"

Suốxlmxt dọdtxoc đgwdwưtcngmlzang vềtcng, côkikm khôkikmng hềtcngrvatn tiếjbivng nódrdai câkrqmu nàoncmo. Vềtcng tớjehei nhàoncmoncm chui vàoncmo bếjbivp. Đigdvếjbivn tậrsejn lúqtesc nàoncmy, côkikmdmcsng rấxlmxt íjvtmt lầbcfin nhìuhkzn thẳqtesng vàoncmo mắpijkt anh, đgwdwôkikmi tai ửzqgbng hồjvtmng mộzusbt cádmcsch đgwdwádmcsng ngờmlza.

igdvâkrqmu códrda..." Lâkrqmm Uyểdmcsn Bạyvemch ádmcsnh mắpijkt đgwdwdrdao đgwdwdrdao.

Hoắpijkc Trưtcngmlzang Uyêrvatn hơxroii nheo mắpijkt lạyvemi, từzusb tốxlmxn hỏkjzji: "Vậrsejy sao mặrsejt em cứafew đgwdwkjzjnngci thếjbiv, lạyvemi còkhzun khôkikmng dádmcsm nhìuhkzn anh?"

"Em đgwdwâkrqmu códrda!" Lâkrqmm Uyểdmcsn Bạyvemch gấxlmxp gádmcsp phủgunj nhậrsejn.

kikm bấxlmxm bụhfhyng ngưtcngjehec mắpijkt nhìuhkzn lêrvatn, nhưtcngng chưtcnga kiêrvatn trìuhkz đgwdwưtcngmlzac mấxlmxy giâkrqmy đgwdwãnngc giảdrda vờmlza gắpijkp thứafewc ăgwdwn, hoảdrdang loạyvemn quay đgwdwi.

"Ha ha..." Tiếjbivng cưtcngmlzai thấxlmxp khôkikmng chúqtest che giấxlmxu vang lêrvatn, Hoắpijkc Trưtcngmlzang Uyêrvatn cốxlmxuhkznh rưtcngjehen môkikmi cưtcngmlzai, trêrvatu chọdtxoc côkikm: "Xấxlmxu hổnwge nhưtcng vậrsejy, lẽdmcsoncmo trưtcngjehec đgwdwâkrqmy em chưtcnga từzusbng hẹbcfin hòkhzu vớjehei ai?"

Ai ngờmlzakrqmm Uyểdmcsn Bạyvemch nghe xong, càoncmng cúqtesi đgwdwbcfiu thấxlmxp hơxroin.

Rấxlmxt lâkrqmu sau, côkikm mớjehei lầbcfim bầbcfim bậrsejt ra mộzusbt tiếjbivng: "Ừtrkcm..."

gwdwm nay côkikm 24 tuổnwgei, còkhzun chưtcnga chíjvtmnh thứafewc yêrvatu đgwdwưtcngơxroing gìuhkz. Hồjvtmi đgwdwyvemi họdtxoc, hầbcfiu nhưtcng ai cũdmcsng códrda mộzusbt mốxlmxi tìuhkznh rầbcfim rộzusb, oanh liệbqndt. Ngay cảdrdakikm bạyvemn cùhfhyng phòkhzung kýrvatqtesc, Tang Hiểdmcsu Du, cũdmcsng códrda mộzusbt anh bạyvemn trai đgwdwãnngcrvatu thưtcngơxroing suốxlmxt bao năgwdwm trờmlzai. Còkhzun côkikm thìuhkz dồjvtmn hếjbivt tâkrqmm tưtcng cho Yếjbivn Phong, chắpijkc cũdmcsng chỉhqhbdrda thểdmcs gọdtxoi làoncmuhkznh đgwdwơxroin phưtcngơxroing, mãnngci vẫyuhrn chẳqtesng thểdmcs nởnreu hoa kếjbivt quảdrda.

krqmy giờmlza bịeryf anh nhắpijkc nhưtcng vậrsejy, hìuhkznh nhưtcngdrda phầbcfin mấxlmxt mặrsejt.

kikm len léqtesn liếjbivc vềtcng phíjvtma đgwdwxlmxi diệbqndn, quảdrda nhiêrvatn nhìuhkzn thấxlmxy đgwdwbcfiy sựchge trêrvatu chọdtxoc hiệbqndn trêrvatn khuôkikmn mặrsejt anh, trong lòkhzung càoncmng bíjvtmdmcsch hơxroin.

kikm nuốxlmxt chửzqgbng miếjbivng thịeryft kho tàoncmu trong miệbqndng, tòkhzukhzu hỏkjzji: "Hoắpijkc Trưtcngmlzang Uyêrvatn, còkhzun anh thìuhkz sao? Vậrsejy anh làoncm lầbcfin thứafew mấxlmxy..."


Giâkrqmy phúqtest buộzusbt miệbqndng hỏkjzji ra, Lâkrqmm Uyểdmcsn Bạyvemch thậrsejt ra hơxroii hốxlmxi hậrsejn.

kikm cảdrdam thấxlmxy mìuhkznh khôkikmng trádmcsnh khỏkjzji việbqndc giốxlmxng nhữdrdang côkikmdmcsi khádmcsc, sẽdmcs hiếjbivu kỳkohg đgwdwxlmxi phưtcngơxroing trưtcngjehec kia đgwdwãnngc từzusbng hẹbcfin hòkhzu vớjehei bao nhiêrvatu côkikmdmcsi, trôkikmng nhưtcng thếjbivoncmo, códrda đgwdwbcfip hay khôkikmng.

"..." Hoắpijkc Trưtcngmlzang Uyêrvatn trầbcfim mặrsejc.

"Hoắpijkc Trưtcngmlzang Uyêrvatn, vìuhkz sao anh khôkikmng trảdrda lờmlzai em?" Lâkrqmm Uyểdmcsn Bạyvemch bấxlmxt giádmcsc cắpijkn môkikmi.

"..." Hoắpijkc Trưtcngmlzang Uyêrvatn hơxroii rưtcngjehen môkikmi cưtcngmlzai.

"Làoncm... rấxlmxt nhiềtcngu lầbcfin sao?" Lâkrqmm Uyểdmcsn Bạyvemch nhíjvtmu màoncmy, lồjvtmng ngựchgec hơxroii tứafewc, cảdrdam giádmcsc tựchge ngưtcngmlzac bảdrdan thâkrqmn: "Hai bàoncmn tay đgwdwtcngu khôkikmng đgwdwếjbivm hếjbivt, lẽdmcsoncmo làoncmuhkz quádmcs nhiềtcngu, khôkikmng nhớjeheqmru đgwdwưtcngmlzac?"

Hai bêrvatn khódrdae miệbqndng Hoắpijkc Trưtcngmlzang Uyêrvatn căgwdwng ra. Ládmcst sau, anh gưtcngmlzang gạyvemo bậrsejt ra mộzusbt câkrqmu: "Cũdmcsng giốxlmxng vớjehei em."

krqmm Uyểdmcsn Bạyvemch chớjehep chớjehep mắpijkt, cũdmcsng giốxlmxng vớjehei côkikm...

Lẽdmcsoncmo làoncmdmcsng chưtcnga từzusbng?

kikm nuốxlmxt nưtcngjehec bọdtxot, ádmcsnh mắpijkt đgwdwmlza đgwdwyuhrn: "Nhiềtcngu năgwdwm rồjvtmi, anh vẫyuhrn luôkikmn đgwdwzusbc thâkrqmn?"

"Ừtrkcm."

"Thậrsejt sao?"

"Ừtrkcm."

Sau khi trảdrda lờmlzai, Hoắpijkc Trưtcngmlzang Uyêrvatn hơxroii cuộzusbn tay lạyvemi thàoncmnh nắpijkm đgwdwxlmxm đgwdwrsejt bêrvatn khódrdae môkikmi ho mộzusbt tiếjbivng, néqtest mặrsejt códrda phầbcfin khôkikmng tựchge nhiêrvatn. Thấxlmxy môkikmi côkikm mấxlmxp mádmcsy, còkhzun códrda ýrvatrvatn tiếjbivng tiếjbivp, anh bỗrsejng bựchgec dọdtxoc: "Em códrda thôkikmi đgwdwi khôkikmng!"

krqmm Uyểdmcsn Bạyvemch cắpijkn đgwdwũdmcsa, dènkiv dặrsejt nhìuhkzn anh.

Vậrsejy hádmcs chẳqtesng phảdrdai làoncm lầbcfin đgwdwbcfiu tiêrvatn...

kikm nghĩbcfi tớjehei nhữdrdang lờmlzai anh từzusbng nódrdai: Lầbcfin đgwdwbcfiu tiêrvatn gọdtxoi cảdrda họdtxo lẫyuhrn têrvatn anh, lầbcfin đgwdwbcfiu tiêrvatn vìuhkzkikm đgwdwxlmxm ngưtcngmlzai khádmcsc, bâkrqmy giờmlza lạyvemi thêrvatm mộzusbt lầbcfin đgwdwbcfiu tiêrvatn hẹbcfin hòkhzu...

krqmm Uyểdmcsn Bạyvemch khựchgeng lạyvemi, trong lòkhzung códrda chúqtest hâkrqmn hoan nhưtcng sắpijkp bùhfhyng nổnwge.

jvtmt sâkrqmu mộzusbt hơxroii, côkikm cốxlmxuhkznh chỉhqhb tay vàoncmo anh: "Thếjbivoncm ban nãnngcy anh còkhzun dádmcsm cưtcngmlzai em!"

"Im lặrsejng!" Hoắpijkc Trưtcngmlzang Uyêrvatn quádmcst.

"Ồigdv..." Lâkrqmm Uyểdmcsn Bạyvemch rụhfhyt vai lạyvemi.

Nhưtcngng mắpijkt côkikm vẫyuhrn hấxlmxp hádmcsy, côkikm lạyvemi khôkikmng nhịeryfn đgwdwưtcngmlzac, lẩjtmrm bẩjtmrm mộzusbt câkrqmu: "Rõqmruoncmng làoncm vậrsejy màoncm!"

Thấxlmxy khódrdae miệbqndng anh giậrsejt giậrsejt, Lâkrqmm Uyểdmcsn Bạyvemch vộzusbi vàoncmng cúqtesi đgwdwbcfiu xuốxlmxng vàoncmxroim.

Ăshcpn tốxlmxi xong, thu dọdtxon bádmcst đgwdwũdmcsa trong bếjbivp xong xuôkikmi, côkikm vừzusba khódrdaa vòkhzui nưtcngjehec lạyvemi thìuhkz Hoắpijkc Trưtcngmlzang Uyêrvatn đgwdwi vàoncmo, nódrdai di đgwdwzusbng củgunja côkikm đgwdwnwge chuôkikmng.

krqmm Uyểdmcsn Bạyvemch đgwdwádmcsp mộzusbt tiếjbivng, lau tay rồjvtmi rảdrdao bưtcngjehec ra phòkhzung khádmcsch lấxlmxy mádmcsy. Làoncmoncm ngoạyvemi gọdtxoi tớjehei. Sau khi vềtcng thàoncmnh phốxlmx, côkikm quêrvatn khuấxlmxy mấxlmxt phảdrdai bádmcso bìuhkznh an vớjehei bàoncm. Nódrdai chuyệbqndn vớjehei bàoncm mộzusbt lúqtesc lâkrqmu côkikm mớjehei tắpijkt mádmcsy.

Khi côkikm quay vàoncmo bếjbivp, Hoắpijkc Trưtcngmlzang Uyêrvatn vẫyuhrn còkhzun đgwdwafewng trong đgwdwódrda.

tcngjehei ádmcsnh sádmcsng màoncmu vàoncmng ấxlmxm, anh mặrsejc sơxroi mi trắpijkng, tay ádmcso xắpijkn lêrvatn, đgwdwdmcs lộzusb bắpijkp tay rắpijkn rỏkjzji.

dmcst trong bồjvtmn cũdmcsng đgwdwãnngc đgwdwưtcngmlzac trádmcsng sạyvemch sẽdmcs, xếjbivp đgwdwrsejt gọdtxon gàoncmng.

krqmm Uyểdmcsn Bạyvemch sửzqgbng sốxlmxt hỏkjzji: "... Anh rửzqgba sao?"

"Ừtrkcm." Hoắpijkc Trưtcngmlzang Uyêrvatn khẽdmcs đgwdwádmcsp.

krqmm Uyểdmcsn Bạyvemch nuốxlmxt nưtcngjehec bọdtxot, vẫyuhrn còkhzun khôkikmng dádmcsm tin thìuhkz thấxlmxy anh sảdrdai bưtcngjehec đgwdwi tớjehei nhưtcng mộzusbt cơxroin giódrda, sau đgwdwódrdaqtesi ngưtcngmlzai, vòkhzung tay qua eo khiêrvatng côkikmrvatn vai, sảdrdai bưtcngjehec đgwdwi vàoncmo phòkhzung ngủgunj...

~Hếjbivt chưtcngơxroing 125~

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.