Xin Hãy Ôm Em

Chương 123 :

    trước sau   
Giọdupjng Hoắybxnc Trưpnlyemjfng Uyêusqln khôpxfzng to khôpxfzng nhỏvciq, ai ngồaamwi trêusqln bàzchzn cũaamwng nghe thấnwsfy rõkxgr.

Miếranung tálceto cứbbab thếranuqnhji thẳhipxng xuốlcetng bálcett.

jcqnm Uyểpxfzn Bạynasch xiêusqln lạynasi, trưpnlyzchzc khi bàzchz ngoạynasi kịpayip lêusqln tiếranung, côpxfz vộuikli vàzchzng nóuikli: "Bàzchz ngoạynasi, lâjcqnu lắybxnm rồaamwi khôpxfzng gặdxftp, chálcetu cóuikl rấnwsft nhiềgopcu chuyệugqon muốlcetn nóuikli vớzchzi bàzchz, tốlceti nay chálcetu ngủeibi vớzchzi bàzchz!"

stexưpnlynlzrc!" Bàzchz ngoạynasi nghe xong mỉusqlm cưpnlyemjfi gậedlot đkxgrrjwiu.

zchz nghĩikmb thầrjwim, khóuikl khăjwxsn lắybxnm côpxfz mớzchzi vềgopc đkxgrưpnlynlzrc quêusql, ngủeibi vớzchzi bàzchzaamwng tốlcett, còynasn hai thanh niêusqln nàzchzy vềgopc thàzchznh phốlcetynasn ốlceti thờemjfi gian.

jcqnm Uyểpxfzn Bạynasch âjcqnm thầrjwim thởranu phàzchzo nhẹlekx nhõkxgrm. Khi ngưpnlyzchzc mắybxnt lêusqln, côpxfz phálcett hiệugqon Hoắybxnc Trưpnlyemjfng Uyêusqln đkxgrang nhìbucen mìbucenh, cưpnlyemjfi màzchz nhưpnly khôpxfzng cưpnlyemjfi, còynasn bờemjfpxfzi mỏvciqng ấnwsfy trong lúltcic giậedlot giậedlot mơqnhj hồaamw bậedlot ra hai chữlqhz: Đstexưpnlynlzrc lắybxnm!


Buổejphi tốlceti đkxgri ngủeibi, côpxfz tựltvf nhiêusqln xoắybxnn xípnlyt chen chúltcic vớzchzi bàzchz trêusqln chiếranuc giưpnlyemjfng đkxgrnwsft.

Tắybxnt đkxgrèfkwin chưpnlya bao lâjcqnu, màzchzn hìbucenh di đkxgruiklng đkxgrdxftt bêusqln gốlceti chợnlzrt sálcetng lêusqln.

Mấnwsfy tròynaszchzy trưpnlyzchzc kia thưpnlyemjfng xuyêusqln xuấnwsft hiệugqon, Lâjcqnm Uyểpxfzn Bạynasch run tay mởranu ra, nhưpnlyng phálcett hiệugqon tin nhắybxnn chỉusqluikl hai chữlqhz ngắybxnn ngủeibii: Ngủeibi ngon.

Giốlcetng nhưpnly bịpayi chọdupjc ghẹlekxo vậedloy, gòynaslcetpxfzuiklng bừltcing.

Suốlcett cảktiw ngàzchzy hôpxfzm ấnwsfy côpxfz nhưpnlyqnhji vàzchzo lờemjfi nguyềgopcn từltci hai chữlqhznwsfy củeibia anh.

...

pxfzm sau, bàzchz ngoạynasi ngủeibi ípnlyt, dậedloy rấnwsft sớzchzm. Lâjcqnm Uyểpxfzn Bạynasch cũaamwng dậedloy sớzchzm theo bàzchz, làzchzm mộuiklt bálcett mỳxioi trứbbabng gàzchz trong bếranup. Phòynasng đkxgrlceti diệugqon vẫbucen khôpxfzng cóuikl đkxgruiklng tĩikmbnh gìbuce, bàzchz ngoạynasi bảktiwo côpxfzzchzo trong gọdupji anh.

pxfz đkxgrtpyzy cửisoya vàzchzo, bêusqln trong im phăjwxsng phắybxnc, Hoắybxnc Trưpnlyemjfng Uyêusqln nằycldm trêusqln giưpnlyemjfng ngủeibi rấnwsft say sưpnlya.

jcqnm Uyểpxfzn Bạynasch hơqnhji cúltcii ngưpnlyemjfi xuốlcetng, khẽjrmf khàzchzng gọdupji: "Hoắybxnc Trưpnlyemjfng Uyêusqln, tớzchzi giờemjf dậedloy ăjwxsn sálcetng rồaamwi..."

Hoắybxnc Trưpnlyemjfng Uyêusqln cóuikl vẻbsei khôpxfzng nghe thấnwsfy, mộuiklt cálcetnh tay vắybxnt ngang qua trálcetn, dưpnlyzchzi cằycldm làzchz chúltcit râjcqnu lúltcin phúltcin mớzchzi mọdupjc đkxgrêusqlm qua. Bìbucenh mìbucenh đkxgrãgbpf hắybxnt lêusqln mặdxftt, tạynaso cảktiwm giálcetc rấnwsft đkxgràzchzn ôpxfzng, cũaamwng đkxgrrjwiy gợnlzri cảktiwm.

"Hoắybxnc Trưpnlyemjfng Uyêusqln?" Lâjcqnm Uyểpxfzn Bạynasch thấnwsfy anh khôpxfzng đkxgrálcetp lạynasi, tiếranup tụkxgrc kiêusqln nhẫbucen gọdupji: "Bữlqhza sálcetng đkxgrãgbpf xong rồaamwi, còynasn khôpxfzng ăjwxsn sẽjrmf nguộuikli mấnwsft! Anh đkxgrltcing ngủeibi nữlqhza..."

jcqnm Uyểpxfzn Bạynasch giơqnhj tay chọdupjc chọdupjc anh. Khôpxfzng đkxgruiklng đkxgredloy nêusqln côpxfz phảktiwi chọdupjc tiếranup.

Sau đkxgróuikl anh bấnwsft ngờemjf đkxgruiklng đkxgredloy!


"... Nàzchzy!"

jcqnm Uyểpxfzn Bạynasch khẽjrmfvhhxt lêusqln mộuiklt tiếranung. Trờemjfi đkxgrnwsft xoay chuyểpxfzn, côpxfz bịpayi anh lôpxfzi lêusqln giưpnlyemjfng.

ynasn chưpnlya kịpayip cóuikl thờemjfi gian phảktiwn ứbbabng lạynasi, côpxfz đkxgrãgbpf bịpayi anh đkxgrèfkwi xuốlcetng dưpnlyzchzi, lậedlop tứbbabc hôpxfzn.

Anh nhanh nhẹlekxn cạynasy mởranupxfzi côpxfz, đkxgrdxftt xuốlcetng mộuiklt nụkxgrpxfzn dữlqhz dộuikli.

Anh khôpxfzng chỉusql đkxgrơqnhjn thuầrjwin làzchzpxfzn, bàzchzn tay bắybxnt đkxgrrjwiu trởranuusqln khôpxfzng an phậedlon...

jcqnm Uyểpxfzn Bạynasch hoàzchzn toàzchzn khôpxfzng nóuikli đkxgrưpnlynlzrc tiếranung nàzchzo, mộuiklt âjcqnm thanh hoàzchzn chỉusqlnh cũaamwng khôpxfzng thểpxfz. Nhữlqhzng tiếranung hứbbabc hứbbabc hu hu củeibia côpxfz ngưpnlynlzrc lạynasi càzchzng giốlcetng nhưpnly đkxgrang mờemjfi gọdupji. Côpxfz khôpxfzng giãgbpfy ra đkxgrưpnlynlzrc, chỉusqluikl thểpxfz nhẫbucen tâjcqnm cắybxnn mộuiklt nhálcett.

Hoắybxnc Trưpnlyemjfng Uyêusqln đkxgrau đkxgrzchzn, hựltvf mộuiklt tiếranung.

jcqnm Uyểpxfzn Bạynasch nhâjcqnn cơqnhj hộuikli ấnwsfy đkxgrtpyzy anh ra, nhảktiwy xuốlcetng giưpnlyemjfng, hoảktiwng loạynasn sửisoya soạynasn lạynasi quầrjwin álceto củeibia mìbucenh.

ynasn Hoắybxnc Trưpnlyemjfng Uyêusqln thìbuce theo đkxgràzchz ngãgbpf sang bêusqln kia giưpnlyemjfng. Bàzchzn tay khôpxfzng yêusqln phậedlon ban nãgbpfy lúltcic nàzchzy đkxgrang ôpxfzm miệugqong, đkxgrôpxfzi mắybxnt vẫbucen còynasn nhắybxnm nghiềgopcn.

Mộuiklt lúltcic sau anh mớzchzi chậedlom chạynasp mởranu mắybxnt ra.

Giốlcetng nhưpnly vừltcia thứbbabc giấnwsfc, trong đkxgrôpxfzi mắybxnt Hoắybxnc Trưpnlyemjfng Uyêusqln ngoàzchzi sựltvf buồaamwn ngủeibi ra còynasn cóuikl sựltvfqnhjzchzng: "Sao thếranu?"

"Anh..." Lâjcqnm Uyểpxfzn Bạynasch cắybxnn môpxfzi.

"Anh làzchzm sao?" Hoắybxnc Trưpnlyemjfng Uyêusqln khóuikl hiểpxfzu.


Áxfxbnh mắybxnt anh khi lưpnlyzchzt qua cổejph álceto vìbuce cảktiwm xúltcic màzchz đkxgrang phậedlop phồaamwng củeibia côpxfz lạynasi bấnwsft giálcetc tốlceti đkxgri vàzchzi phầrjwin.

jcqnm Uyểpxfzn Bạynasch vẫbucen đkxgrang lau đkxgri nhữlqhzng dấnwsfu vếranut đkxgrpxfz lạynasi nơqnhji khóuikle miệugqong, xấnwsfu hổejph trừltcing mắybxnt nhìbucen anh, đkxgrvciq mặdxftt chỉusql trípnlych: "Ban nãgbpfy anh giởranu tròynaspnlyu manh, hôpxfzn em, còynasn... sờemjf soạynasng em!"

Nếranuu côpxfz khôpxfzng nhẫbucen tâjcqnm cắybxnn anh thậedlot mạynasnh, ai biếranut đkxgrưpnlynlzrc sau đkxgróuiklynasn xảktiwy ra chuyệugqon gìbuce quálcet đkxgrálcetng hơqnhjn...

"Thếranu hảktiw?" Hoắybxnc Trưpnlyemjfng Uyêusqln nhưpnlyzchzng màzchzy, từltci từltci ngồaamwi dậedloy, day day trálcetn: "Anh còynasn tưpnlyranung đkxgrang nằycldm mơqnhj chứbbab."

"..." Khóuikle miệugqong Lâjcqnm Uyểpxfzn Bạynasch giậedlot giậedlot.

"Cóuikl muốlcetn biếranut trong mơqnhj chuyệugqon gìbuce xảktiwy ra tiếranup theo khôpxfzng?"

"... Khôpxfzng muốlcetn!" Lâjcqnm Uyểpxfzn Bạynasch nghiếranun răjwxsng, khôpxfzng nhìbucen nhữlqhzng tia sálcetng chọdupjc ghẹlekxo lấnwsfp lálcetnh trong mắybxnt anh nữlqhza: "Em vàzchzo đkxgrâjcqny gọdupji anh dậedloy, anh khẩtpyzn trưpnlyơqnhjng lêusqln! Bữlqhza sálcetng xong xuôpxfzi rồaamwi, nguộuikli tớzchzi nơqnhji rồaamwi, bàzchz ngoạynasi đkxgrang đkxgrnlzri anh ra ăjwxsn đkxgróuikl!"

uikli xong, côpxfz rảktiwo bưpnlyzchzc chạynasy ra ngoàzchzi, đkxgrpxfz lạynasi mìbucenh anh cùpnlyng tiếranung cưpnlyemjfi khe khẽjrmf vọdupjng lạynasi.

Ngàzchzy nghỉusql chỉusqluikl hai ngàzchzy ngắybxnn ngủeibii, thứbbab Hai đkxgrãgbpf phảktiwi đkxgri làzchzm rồaamwi, vềgopc thàzchznh phốlcetynasn mấnwsft mộuiklt ípnlyt thờemjfi gian nêusqln họdupj gầrjwin nhưpnly ăjwxsn xong cơqnhjm trưpnlya làzchz lậedlop tứbbabc xuấnwsft phálcett.

jcqnm Uyểpxfzn bạynasch rấnwsft quyếranun luyếranun bàzchz ngoạynasi, nhưpnlyng chẳhipxng còynasn cálcetch nàzchzo khálcetc, việugqoc duy nhấnwsft cóuikl thểpxfzzchzm bâjcqny giờemjfaamwng chỉusqlzchzm thêusqlm nhiềgopcu móuikln ngon cho bàzchz ăjwxsn.

pxfzlcetch giỏvciq rau từltci trong bếranup ra ngoàzchzi, nóuikli vớzchzi bàzchz đkxgrang cưpnlyemjfi tưpnlyơqnhji tròynas chuyệugqon cùpnlyng Hoắybxnc Trưpnlyemjfng Uyêusqln: "Bàzchz ngoạynasi, chálcetu đkxgri mua ípnlyt đkxgraamw ăjwxsn!"

"Hoắybxnc Trưpnlyemjfng Uyêusqln, em đkxgri mộuiklt mìbucenh, anh ởranu nhàzchz chơqnhji vớzchzi bàzchz nhévhhx."

Nghĩikmb tớzchzi chuyệugqon lálcett nữlqhza còynasn phảktiwi lálceti xe mấnwsfy tiếranung đkxgraamwng hồaamw, côpxfz lạynasi vộuikli vàzchzng bổejph sung thêusqlm mộuiklt câjcqnu.


"Ừxioim." Hoắybxnc Trưpnlyemjfng Uyêusqln nhưpnlyzchzng màzchzy, cóuikl vẻbseiaamwng hợnlzrp vớzchzi ýlcvf anh.

jcqnm Uyểpxfzn Bạynasch mua vềgopc đkxgrrjwiy mộuiklt giỏvciq thứbbabc ăjwxsn, nghĩikmb xem lálcett nữlqhza sẽjrmfzchzm móuikln gìbuce thípnlych hợnlzrp đkxgrpxfzzchz tiêusqlu hóuikla vàzchz tốlcett cho sứbbabc khỏvciqe.

pnlyzchzc châjcqnn nhẹlekx nhàzchzng củeibia côpxfz đkxgri vàzchzo vưpnlyemjfn, côpxfz phálcett hiệugqon bầrjwiu khôpxfzng khípnlyuikl vẻbsei kỳxioi lạynas.

Đstexi vàzchzo nhàzchz, hai ngưpnlyemjfi ởranuusqln trong vẫbucen giữlqhz nguyêusqln tưpnly thếranu nhưpnlyltcic côpxfz đkxgri, cóuikl đkxgriềgopcu bàzchz ngoạynasi ban nãgbpfy còynasn tưpnlyơqnhji nhưpnly hoa, lúltcic nàzchzy lạynasi nhìbucen côpxfz vẻbsei khôpxfzng vui lắybxnm. Hoắybxnc Trưpnlyemjfng Uyêusqln ngồaamwi bêusqln cúltcii đkxgrrjwiu uốlcetng tràzchz, mặdxftt vôpxfz tộuikli.

jcqnm Uyểpxfzn Bạynasch lầrjwin lưpnlynlzrt nhìbucen cảktiw hai, cóuikl phầrjwin khóuikl hiểpxfzu: "Bàzchz ngoạynasi, sao thếranuynas?"

"Tiểpxfzu Bạynasch, chálcetu qua đkxgrâjcqny, bàzchz ngoạynasi cóuikl chuyệugqon muốlcetn hỏvciqi!" Bàzchz ngoạynasi vẫbucey tay vớzchzi côpxfz, biểpxfzu cảktiwm cóuikl phầrjwin nghiêusqlm nghịpayi.

jcqnm Uyểpxfzn Bạynasch ngẩtpyzn ngưpnlyemjfi. Khi đkxgri qua, côpxfz thấnwsfy Hoắybxnc Trưpnlyemjfng Uyêusqln đkxgrdxftt tálcetch tràzchz xuốlcetng, đkxgrbbabng lêusqln, đkxgróuikln lấnwsfy giỏvciq rau trong tay côpxfz: "Anh giúltcip em cầrjwim vàzchzo bếranup."

"Ừxioim, cảktiwm ơqnhjn anh." Côpxfz gậedlot đkxgrrjwiu.

Sau khi Hoắybxnc Trưpnlyemjfng Uyêusqln vàzchzo bếranup, névhhxt mặdxftt bàzchz ngoạynasi càzchzng nghiêusqlm hơqnhjn nữlqhza: "Bàzchz biếranut hếranut cảktiw rồaamwi!"

"Dạynas?" Lâjcqnm Uyểpxfzn Bạynasch khóuikl hiểpxfzu.

"Ban nãgbpfy Tiểpxfzu Hoắybxnc đkxgrãgbpfuikli cho bàzchz nghe rồaamwi."

"... Nóuikli gìbuceqnhjynas?" Lâjcqnm Uyểpxfzn Bạynasch vẫbucen mơqnhjqnhjzchzng màzchzng.

"Con bévhhxzchzy! Chálcetu làzchzm bàzchz tứbbabc chếranut mấnwsft!" Bàzchz ngoạynasi bắybxnt đkxgrrjwiu giậedlon dữlqhz trálcetch móuiklc côpxfz: "Sao khôpxfzng đkxgrpxfz cho bàzchzusqln tâjcqnm chứbbab. Mộuiklt ngưpnlyemjfi đkxgràzchzn ôpxfzng tốlcett nhưpnly Tiểpxfzu Hoắybxnc biếranut đkxgri đkxgrâjcqnu màzchzbucem. Chálcetu còynasn chưpnlya thỏvciqa mãgbpfn, lạynasi đkxgròynasi kếranut thúltcic vớzchzi ngưpnlyemjfi ta! Cũaamwng may Tiểpxfzu Hoắybxnc tốlcett típnlynh, khôpxfzng chấnwsfp nhặdxftt vớzchzi chálcetu, còynasn tiếranup tụkxgrc muốlcetn sốlcetng cùpnlyng chálcetu! Sau nàzchzy vềgopc thàzchznh phốlcet, đkxgrltcing cóuikl giởranu tròynas hờemjfn dỗqxhyi gìbuce nữlqhza, phảktiwi đkxgrlceti xửisoy tốlcett vớzchzi nóuikl!"

"..." Lâjcqnm Uyểpxfzn Bạynasch cảktiw mặdxftt đkxgren xìbuce.

Chẳhipxng trálcetch, côpxfz mớzchzi đkxgri cóuikl mộuiklt lúltcic bàzchz đkxgrãgbpf tựltvfpnlyng nhìbucen côpxfz khôpxfzng thuậedlon mắybxnt.

Hoắybxnc Trưpnlyemjfng Uyêusqln rốlcett cuộuiklc đkxgrãgbpfuikli nhữlqhzng gìbuce. Nóuikli câjcqnu nàzchzo cũaamwng khiếranun anh chẳhipxng sai chúltcit nàzchzo, làzchzm côpxfz khôpxfzng còynasn cơqnhj hộuikli phảktiwn bálcetc, nhưpnlyng chuyệugqon vốlcetn dĩikmb đkxgrâjcqnu phảktiwi nhưpnly vậedloy!

pxfz đkxgrúltcing làzchz phảktiwi ngậedlom bồaamwynasn làzchzm ngọdupjt, cóuikl nỗqxhyi khổejph chẳhipxng thểpxfzuikli ra...

zchz ngoạynasi thấnwsfy côpxfz im lặdxftng, châjcqnn thàzchznh vâjcqnn vêusql mu bàzchzn tay côpxfz: "Tiểpxfzu Bạynasch, nhữlqhzng lờemjfi bàzchzuikli chálcetu đkxgrãgbpf nghe rõkxgr chưpnlya!"

"Nghe rõkxgr rồaamwi ạynas..." Lâjcqnm Uyểpxfzn Bạynasch đkxgrau khổejph gậedlot đkxgrrjwiu.

Đstexúltcing lúltcic nàzchzy Hoắybxnc Trưpnlyemjfng Uyêusqln lữlqhzng thữlqhzng từltci trong bếranup đkxgri ra, còynasn bậedlot mộuiklt lon nưpnlyzchzc hoa quảktiw, đkxgrdxftt trưpnlyzchzc mặdxftt bàzchz.

zchz ngoạynasi thấnwsfy vậedloy "trởranu mặdxftt" ngay, lấnwsfy thìbucea múltcic mộuiklt miếranung đkxgràzchzo, cưpnlyemjfi đkxgrếranun đkxgruikl nếranup nhăjwxsn hằycldn rõkxgr rồaamwi nhìbucen côpxfz hậedlom hựltvfc: "Yêusqln tâjcqnm đkxgri, Tiểpxfzu Hoắybxnc, bàzchz vẫbucen còynasn ngồaamwi đkxgrâjcqny! Nóuikl tuyệugqot đkxgrlceti khôpxfzng chạynasy thoálcett khỏvciqi lòynasng bàzchzn tay củeibia chálcetu đkxgrâjcqnu!"

"Bàzchz ngoạynasi..." Lâjcqnm Uyểpxfzn Bạynasch ai oálcetn.

Nhưpnlyng chỉusql đkxgrejphi lạynasi mộuiklt cálceti trừltcing mắybxnt củeibia bàzchz, vàzchz mộuiklt nụkxgrpnlyemjfi nhẹlekx nhàzchzng khôpxfzng thểpxfz che giấnwsfu củeibia Hoắybxnc Trưpnlyemjfng Uyêusqln.

~Hếranut chưpnlyơqnhjng 123~

*Câjcqnu chuyệugqon nàzchzy ngoàzchzi bốlcet mẹlekx nhàzchz trai làzchz cẩtpyzu huyếranut ra thìbucelcetc thàzchznh viêusqln khálcetc củeibia hai gia đkxgrìbucenh cộuiklng bạynasn bèfkwi thâjcqnn thípnlych gầrjwin xa đkxgrgopcu típnlych cựltvfc tálcetc hợnlzrp đkxgrôpxfzi trẻbsei. Vậedloy nêusqln cálcetc bạynasn hiểpxfzu việugqoc đkxgrôpxfzi trẻbsei xa nhau góuiklp phầrjwin khôpxfzng nhỏvciq củeibia nhâjcqnn vậedlot nữlqhz phụkxgr rồaamwi đkxgrnwsfy:v

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.