Xin Hãy Ôm Em

Chương 120 :

    trước sau   
"Còphpan dápgvmm nólxqsi?" Hoắnbjfc Trưhgsizbivng Uyêxngbn nghiếphncn răuftkng.

Kẻbscx thứnndvc thờzbivi làxygl trang tuấrsfkn kiệkwkxt, Lâzdqfm Uyểoxuzn Bạvmekch khôpnffng dápgvmm lêxngbn tiếphncng.

Vếphnct thưhgsiơfoevng đhvodưhgsioxuzc xửlxqsesuy xong xuôpnffi trong lặhxnong lẽuocm, côpnff thởvahp phàxyglo nhẹfbfv nhõgzhwm, khôpnffng quêxngbn dặhxnon dòphpa anh: "Đeuemưhgsioxuzc rồjmmei, buổmzzti tốdznri khi đhvodi tắnbjfm, anh chúqkde ýesuy đhvodotveng đhvodoxuzdkljnh nưhgsigjujc vàxyglo nhéjtmh!"

pnff vứnndvt câzdqfy bôpnffng tăuftkm đhvodi, vừotvea ngẩlarcng đhvodkderu chợoxuzt sữroyqng ngưhgsizbivi, anh đhvodang nhìgzhwn côpnff chăuftkm chúqkde.

Trong đhvodôpnffi mắnbjft thâzdqfm trầkderm nhưhgsi miệkwkxng giếphncng củomopa anh lầkdern lưhgsioxuzt phảlxqsn chiếphncu hai côpnffjtmhdklju.

Trápgvmi tim Lâzdqfm Uyểoxuzn Bạvmekch nhưhgsi đhvodkayrp chậkayrm nửlxqsa nhịesuyp. Côpnff muốdznrn mưhgsioxuzn đhvodkwkxng tápgvmc quay đhvodkderu đhvodoxuzjtmh trápgvmnh, nhưhgsing cằdunym bỗlmyung bịesuy tay cápgvmi củomopa anh nâzdqfng lêxngbn.


Hoắnbjfc Trưhgsizbivng Uyêxngbn dùxngbng bàxygln tay đhvodang bịesuy thưhgsiơfoevng củomopa anh, trêxngbn khớgjujp xưhgsiơfoevng vẫbafan còphpan quấrsfkn lớgjujp bôpnffng vảlxqsi côpnff vừotvea băuftkng lạvmeki.

pnff khẽuocmdkljm môpnffi, khôpnffng dápgvmm cửlxqs đhvodkwkxng bừotvea bãowodi.

"Anh làxyglm gìgzhw vậkayry..."

Hoắnbjfc Trưhgsizbivng Uyêxngbn giữroyq chặhxnot rồjmmei nâzdqfng lêxngbn nhẹfbfv nhàxyglng, đhvodoxuzpnfflxqs thểoxuz nhìgzhwn rõgzhw vếphnct thưhgsiơfoevng trêxngbn mápgvm phảlxqsi củomopa mìgzhwnh: "Lâzdqfm Uyểoxuzn Bạvmekch, em nhìgzhwn rõgzhw cho anh vàxygl nhớgjuj kỹroyq."

"Thếphncxygl ýesuygzhw?" Lâzdqfm Uyểoxuzn Bạvmekch nuốdznrt nưhgsigjujc bọdidst.

"Vếphnct thưhgsiơfoevng nàxygly làxyglgzhw em." Ázbivnh mắnbjft Hoắnbjfc Trưhgsizbivng Uyêxngbn chuyểoxuzn tốdznri, yếphnct hầkderu trưhgsioxuzt lêxngbn trưhgsioxuzt xuốdznrng, giọdidsng nólxqsi thâzdqfm trầkderm cấrsfkt lêxngbn: "Từotve nhỏfoev tớgjuji lớgjujn, đhvodâzdqfy làxygl lầkdern đhvodkderu tiêxngbn anh dùxngbng nắnbjfm đhvodrsfkm vìgzhw mộkwkxt ngưhgsizbivi con gápgvmi."

"..." Trápgvmi tim Lâzdqfm Uyểoxuzn Bạvmekch càxyglng lỡgfec nhịesuyp tệkwkx hạvmeki hơfoevn.

Trong mơfoev hồjmme, môpnffi côpnff cứnndv thếphnc bịesuy anh hôpnffn lêxngbn.

Đeuemkderu lưhgsigfeci linh hoạvmekt dễjmmexyglng cạvmeky mởvahp đhvodưhgsioxuzc răuftkng côpnff, rồjmmei bápgvmm đhvoduổmzzti gắnbjft gao.

xngbxygl trưhgsigjujc kia hay làxyglzdqfy giờzbiv, nụxngbpnffn củomopa Hoắnbjfc Trưhgsizbivng Uyêxngbn luôpnffn khiếphncn côpnffxngb dạvmeki hếphnct xưhgsiơfoevng cốdznrt, quêxngbn hếphnct cảlxqs bảlxqsn thâzdqfn.

gzhw đhvodang ngồjmmei trêxngbn sofa, tưhgsi thếphnc rấrsfkt dễjmme đhvodmzzt xuốdznrng, Lâzdqfm Uyểoxuzn Bạvmekch cốdznr gắnbjfng chốdznrng cựdzxw nhưhgsing đhvodãowod bịesuy anh đhvodèkwkxxngbn ngưhgsizbivi, tựdzxwa trápgvmn mìgzhwnh vàxyglo trápgvmn côpnff, tay theo đhvodưhgsizbivng nápgvmch hưhgsigjujng xuốdznrng.

pnff cắnbjfn môpnffi, giữroyq chặhxnot bàxygln tay chỉjflw trong chớgjujp mắnbjft sẽuocm chuẩlarcn bịesuyxyglm nhữroyqng đhvodkwkxng tápgvmc xấrsfku xa củomopa anh.

Hoắnbjfc Trưhgsizbivng Uyêxngbn cúqkdei đhvodkderu, cắnbjfn thẳizzgng lêxngbn mu bàxygln tay côpnff: "Quan hệkwkxphpan chưhgsia đhvodưhgsioxuzc làxyglm, khôpnffng đhvodoxuz anh giởvahp tròphpa chúqkdet hay sao?"


zdqfm Uyểoxuzn Bạvmekch ngâzdqfy ngốdznrc.

Ngay sau đhvodólxqs, mu bàxygln tay côpnff lạvmeki bịesuy anh cắnbjfn thêxngbm phápgvmt nữroyqa, lầkdern nàxygly anh đhvodãowodxngbng sứnndvc, côpnff đhvodau đhvodgjujn buộkwkxc phảlxqsi buôpnffng ra.

Hoắnbjfc Trưhgsizbivng Uyêxngbn giốdznrng nhưhgsiqkdec đhvodnndvng trưhgsigjujc cửlxqsa, vùxngbi mặhxnot vàxyglo hõgzhwm cổmzztpnff, hơfoevi thởvahp phảlxqsxngbn trêxngbn. Anh cũlywjng lầkdern lưhgsioxuzt cắnbjfn lêxngbn hai cápgvmi giốdznrng nhưhgsi vớgjuji mu bàxygln tay củomopa côpnff, cólxqs đhvodiềvmeku rõgzhwxyglng sứnndvc đhvodãowod khápgvmc trưhgsigjujc, khi rờzbivi đhvodi nơfoevi ấrsfky ưhgsigjujt rưhgsioxuzt.

Chiếphncc déjtmhp lêxngb trêxngbn châzdqfn rơfoevi xuốdznrng đhvodrsfkt, Lâzdqfm Uyểoxuzn Bạvmekch cảlxqsm giápgvmc ngólxqsn châzdqfn củomopa mìgzhwnh đhvodãowod co quắnbjfp lạvmeki.

pnff đhvodang suy nghĩphpa sẽuocmxngbng hai tay đhvodjmmeng thờzbivi đhvodlarcy anh ra thìgzhw Hoắnbjfc Trưhgsizbivng Uyêxngbn bấrsfkt ngờzbiv đhvodnndvng bậkayrt dậkayry, nhìgzhwn côpnff từotve trêxngbn xuốdznrng: "Còphpan khôpnffng đhvodi? Đeuemesuynh ởvahp đhvodâzdqfy qua đhvodêxngbm àxygl?"

zdqfm Uyểoxuzn Bạvmekch ngốdznrc hẳizzgn, nằdunym đhvodólxqslxqs phầkdern mơfoev hồjmme.

Hoắnbjfc Trưhgsizbivng Uyêxngbn đhvodung đhvodưhgsia bàxygln tay bịesuy thưhgsiơfoevng, rồjmmei lạvmeki cửlxqs đhvodkwkxng cápgvmi cổmzzt, sau đhvodólxqs sờzbivxngbn gòphpapgvm phảlxqsi sưhgsing vùxngb, khi lêxngbn tiếphncng, ngữroyq khídklj đhvodãowodlxqs phầkdern uểoxuz oảlxqsi: "Nhìgzhwn anh nữroyqa cũlywjng vôpnff ídkljch, tốdznri nay anh tiêxngbu tốdznrn quápgvm nhiềvmeku sứnndvc lựdzxwc, khôpnffng còphpan tâzdqfm trạvmekng vàxygl sứnndvc khỏfoeve đhvodoxuzxngbn giưhgsizbivng cùxngbng em."

zdqfm Uyểoxuzn Bạvmekch đhvodfoev rầkdern mặhxnot.

pnff ngồjmmei dậkayry, vừotvea ngưhgsioxuzng vừotvea xấrsfku hổmzzt, chẳizzgng buồjmmen quan tâzdqfm sửlxqsa lạvmeki cổmzzt ápgvmo hơfoevi hởvahp ra, cứnndv thếphnc cầkderm lấrsfky túqkdei xápgvmch, cắnbjfm đhvodkderu chạvmeky ra cửlxqsa.

pnff lao thẳizzgng mộkwkxt mạvmekch vềvmek nhàxygl, nhiệkwkxt đhvodkwkx trêxngbn khuôpnffn mặhxnot vẫbafan chưhgsia hềvmek giảlxqsm.

Tắnbjfm xong đhvodi ra, côpnff mớgjuji miễjmmen cưhgsizbivng bìgzhwnh thưhgsizbivng trởvahp lạvmeki. Nhớgjuj lạvmeki nhữroyqng lờzbivi bápgvmc sỹroyq dặhxnon ởvahp phòphpang khápgvmm, côpnff cầkderm di đhvodkwkxng lêxngbn, nhắnbjfn tin cho Hoắnbjfc Trưhgsizbivng Uyêxngbn: "Nhớgjujpgvmng tốdznri uốdznrng thuốdznrc!"

Rấrsfkt lâzdqfu sau, Hoắnbjfc Trưhgsizbivng Uyêxngbn mớgjuji trảlxqs lờzbivi mộkwkxt chữroyq "ừotvem".

zdqfm Uyểoxuzn Bạvmekch đhvoddidsc đhvodưhgsioxuzc câzdqfu trảlxqs lờzbivi củomopa anh mớgjuji giơfoev tay tắnbjft đhvodèkwkxn đhvodi ngủomop.


lxqs đhvodiềvmeku khi nhắnbjfm mắnbjft lạvmeki, trong căuftkn phòphpang yêxngbn ắnbjfng, bêxngbn tai côpnffhgsizbivng nhưhgsi lạvmeki vôpnffgzhwnh vang lêxngbn giọdidsng nólxqsi trầkderm củomopa ngưhgsizbivi đhvodàxygln ôpnffng.

"Lâzdqfm Uyểoxuzn Bạvmekch, ngoàxygli bốdznr mẹfbfv, em làxygl ngưhgsizbivi đhvodkderu tiêxngbn dápgvmm gọdidsi anh cảlxqsxngbn họdids nhưhgsi vậkayry đhvodrsfky!"

"Từotve nhỏfoev tớgjuji lớgjujn, đhvodâzdqfy làxygl lầkdern đhvodkderu tiêxngbn anh dùxngbng nắnbjfm đhvodrsfkm vìgzhw mộkwkxt ngưhgsizbivi con gápgvmi."

...

zdqfm Uyểoxuzn Bạvmekch lậkayrt ngưhgsizbivi, giọdidsng nólxqsi ấrsfky còphpan cảlxqs trong mơfoev.

...

Chậkayrp tốdznri tan làxyglm, Lâzdqfm Uyểoxuzn Bạvmekch leo lêxngbn tầkderng trêxngbn cùxngbng, rúqkdet chìgzhwa khólxqsa ra.

pgvmnh cửlxqsa chốdznrng trộkwkxm nhàxygl đhvoddznri diệkwkxn đhvodkwkxt ngộkwkxt bậkayrt mởvahp, Hoắnbjfc Trưhgsizbivng Uyêxngbn xápgvmch mộkwkxt túqkdei rápgvmc đhvodi ra ngoàxygli, đhvodhxnot ởvahp vịesuy trídklj cốdznr đhvodesuynh, sau đhvodólxqs chậkayrm rãowodi nhìgzhwn côpnff, hờzbiv hữroyqng chàxyglo: "Vềvmek rồjmmei àxygl."

"Ừpnffm." Lâzdqfm Uyểoxuzn Bạvmekch gậkayrt đhvodkderu.

lxqs đhvodiềvmeku mộkwkxt giâzdqfy sau, côpnff lạvmeki khôpnffng nhịesuyn đhvodưhgsioxuzc nhídklju màxygly lêxngbn tiếphncng: "Sao mặhxnot anh... Hoắnbjfc Trưhgsizbivng Uyêxngbn, anh khôpnffng bôpnffi thuốdznrc đhvodúqkdeng khôpnffng?"

lywjng khólxqs trápgvmch côpnff hỏfoevi nhưhgsi vậkayry, từotveqkdec vừotvea xuấrsfkt hiệkwkxn tớgjuji giờzbiv, Hoắnbjfc Trưhgsizbivng Uyêxngbn chỉjflw quay nửlxqsa mặhxnot vềvmek phídklja côpnff. Rõgzhwxyglng mứnndvc đhvodkwkxhgsing trêxngbn gòphpapgvm anh còphpan nặhxnong hơfoevn tốdznri qua. Nhấrsfkt đhvodesuynh anh đhvodãowod bấrsfkt cầkdern khôpnffng bôpnffi thuốdznrc, nếphncu khôpnffng chẳizzgng thểoxuz nhưhgsi vậkayry.

"Em khôpnffng bôpnffi, anh mặhxnoc kệkwkxlxqs." Hoắnbjfc Trưhgsizbivng Uyêxngbn lêxngbn tiếphncng chứnndvng thựdzxwc cho suy nghĩphpa củomopa côpnff.

zdqfm Uyểoxuzn Bạvmekch im lặhxnong, cảlxqsm giápgvmc anh đhvodang cốdznrgzhwnh.


Cuốdznri cùxngbng khi cápgvmnh cửlxqsa chốdznrng trộkwkxm đhvodólxqsng lạvmeki, cólxqs thêxngbm mộkwkxt cápgvmi bólxqsng đhvodi theo phídklja sau.

pnffi thuốdznrc xong xuôpnffi, Hoắnbjfc Trưhgsizbivng Uyêxngbn khôpnffng đhvodoxuzpnff đhvodi, hơfoevn nữroyqa đhvodlarcy côpnffxyglo bếphncp. Trêxngbn bệkwkx bếphncp đhvodoxuz cảlxqs đhvoddznrng đhvodjmme. Từotve chốdznri khôpnffng đhvodưhgsioxuzc, côpnff đhvodàxyglnh bậkayrt bếphncp lêxngbn. Bậkayrn rộkwkxn chápgvmn chêxngb, ăuftkn uốdznrng cũlywjng xong, côpnff vẫbafan dọdidsn dẹfbfvp sạvmekch sẽuocmpgvmt đhvodũlywja theo thólxqsi quen.

Sau khi côpnff đhvodhxnot cápgvmi bápgvmt cuốdznri cùxngbng xuốdznrng, phídklja sau cólxqs tiếphncng bưhgsigjujc châzdqfn, ngay sau đhvodólxqs Hoắnbjfc Trưhgsizbivng Uyêxngbn ápgvmp sápgvmt côpnff.

zdqfm Uyểoxuzn Bạvmekch đhvodãowod sớgjujm cólxqs phòphpang bịesuy, thếphncxngbn néjtmh trápgvmnh cũlywjng rấrsfkt khéjtmho léjtmho.

Hoắnbjfc Trưhgsizbivng Uyêxngbn cũlywjng khôpnffng giậkayrn màxygl nhưhgsigjujng màxygly hỏfoevi côpnff: "Muốdznrn khôpnffng?"

"..."

"Muốdznrn khôpnffng?"

"... Hoắnbjfc Trưhgsizbivng Uyêxngbn!" Côpnff khôpnffng nhịesuyn đhvodưhgsioxuzc quápgvmt lêxngbn.

Hoắnbjfc Trưhgsizbivng Uyêxngbn nởvahp mộkwkxt nụxngbhgsizbivi mờzbiv ápgvmm: "Lầkdern nàxygly anh tôpnffn trọdidsng ýesuy củomopa em, em muốdznrn khi nàxyglo?"

"Hoắnbjfc Trưhgsizbivng Uyêxngbn, em đhvodãowodlxqsi rồjmmei, em khôpnffng cầkdern bạvmekn giưhgsizbivng... càxyglng khôpnffng muốdznrn cùxngbng vớgjuji anh..." Lâzdqfm Uyểoxuzn Bạvmekch mídkljm môpnffi rấrsfkt chặhxnot.

"Em nólxqsi đhvodi, rốdznrt cuộkwkxc muốdznrn gìgzhw?" Hoắnbjfc Trưhgsizbivng Uyêxngbn che chặhxnot mọdidsi ápgvmnh sápgvmng trêxngbn đhvodkderu côpnff, ngũlywj quan củomopa anh càxyglng thêxngbm sâzdqfu đhvodkayrm.

Giốdznrng nhưhgsi bịesuy thứnndvgzhwxyglm rung đhvodkwkxng thầkdern kinh, bàxygln tay Lâzdqfm Uyểoxuzn Bạvmekch cuộkwkxn chặhxnot lạvmeki thápgvmnh nắnbjfm đhvodrsfkm.

Cho dùxngb cụxngbp mắnbjft xuốdznrng, côpnfflywjng khôpnffng kiểoxuzm soápgvmt đhvodưhgsioxuzc nhữroyqng bứnndvt rứnndvt vàxygl đhvodau khổmzzt đhvodang từotve từotvezdqfng lêxngbn. Sau khi đhvodnndvng bứnndvt tay mộkwkxt lúqkdec, cuốdznri cùxngbng côpnff vẫbafan lựdzxwa chọdidsn ngẩlarcng đhvodkderu lêxngbn, khôpnffng đhvodápgvmp màxygl hỏfoevi ngưhgsioxuzc lạvmeki: "Hoắnbjfc Trưhgsizbivng Uyêxngbn, cólxqs phảlxqsi anh rấrsfkt muốdznrn em tiếphncp tụxngbc theo anh khôpnffng?"


Đeuempnffi màxygly Hoắnbjfc Trưhgsizbivng Uyêxngbn hơfoevi nhưhgsigjujng lêxngbn.

zdqfm Uyểoxuzn Bạvmekch nhìgzhwn thấrsfky, tiếphncp tụxngbc nólxqsi: "Đeuemkderu tiêxngbn anh tổmzzt chứnndvc sinh nhậkayrt cho em, sau đhvodólxqs lạvmeki bỏfoev tiểoxuzu khu cao cấrsfkp khôpnffng ởvahp, dọdidsn tớgjuji khu nhàxygl vừotvea cũlywj vừotvea nápgvmt nàxygly. Nếphncu em đhvodpgvmn khôpnffng nhầkderm, anh muốdznrn gầkdern gũlywji em đhvodúqkdeng khôpnffng?"

"Nếphncu em tiếphncp tụxngbc theo anh, cólxqs phảlxqsi lạvmeki giốdznrng nhưhgsi trưhgsigjujc kia, chỉjflw cầkdern anh muốdznrn gọdidsi đhvodiệkwkxn thìgzhw em sẽuocm phảlxqsi lậkayrp tứnndvc tớgjuji làxyglm ấrsfkm giưhgsizbivng? Sau đhvodólxqs anh cólxqs thểoxuz cho em mộkwkxt chiếphncc thẻbscx, bêxngbn trong mỗlmyui thápgvmng vẫbafan sẽuocmlxqs chuẩlarcn xápgvmc hai trăuftkm ngàxygln tệkwkx, hoặhxnoc làxygl nhiềvmeku hơfoevn? Hoặhxnoc thậkayrm chídklj, chỉjflw cầkdern phụxngbc vụxngb cho anh vui, em muốdznrn bao nhiêxngbu anh sẽuocm cho bấrsfky nhiêxngbu?"

Thấrsfky anh đhvodnndvng sữroyqng đhvodólxqs im lặhxnong, thápgvmi đhvodkwkx nhưhgsi mặhxnoc nhậkayrn, đhvodápgvmy lòphpang Lâzdqfm Uyểoxuzn Bạvmekch càxyglng thấrsfkt vọdidsng đhvodếphncn lạvmeknh lẽuocmo.

pnff lắnbjfc đhvodkderu rấrsfkt nhẹfbfv, rấrsfkt chậkayrm nhưhgsing rấrsfkt kiêxngbn quyếphnct: "Nhưhgsing, đhvodólxqs khôpnffng phảlxqsi làxygl nhữroyqng thứnndv em cầkdern."

"Lâzdqfm Uyểoxuzn Bạvmekch!" Hoắnbjfc Trưhgsizbivng Uyêxngbn nhídklju màxygly trầkderm giọdidsng.

"Xin lỗlmyui đhvodãowod khiếphncn anh thấrsfkt vọdidsng, nhưhgsing em rấrsfkt nghiêxngbm túqkdec!" Lâzdqfm Uyểoxuzn Bạvmekch hídkljt sâzdqfu mộkwkxt hơfoevi, đhvodólxqsn lấrsfky ápgvmnh mắnbjft sâzdqfu củomopa anh, mộkwkxt lầkdern nữroyqa lắnbjfc đhvodkderu, sau đhvodólxqslxqsi ràxyglnh mạvmekch từotveng chữroyq: "Hoắnbjfc Trưhgsizbivng Uyêxngbn, em khôpnffng muốdznrn làxyglm bạvmekn giưhgsizbivng cho anh nhưhgsi trưhgsigjujc đhvodoxuz anh gọdidsi làxygl phảlxqsi tớgjuji."

pnff khôpnffng trảlxqs lờzbivi thẳizzgng thắnbjfn côpnff muốdznrn gìgzhw, màxygllxqsi bólxqsng giólxqs rằdunyng mìgzhwnh khôpnffng muốdznrn gìgzhw.

Khuôpnffn mặhxnot Hoắnbjfc Trưhgsizbivng Uyêxngbn nhưhgsi phủomop mộkwkxt lớgjujp sưhgsiơfoevng mỏfoevng, nhìgzhwn khôpnffng châzdqfn thậkayrt.

zdqfm Uyểoxuzn Bạvmekch cúqkdei đhvodkderu, đhvodi ngang qua bêxngbn cạvmeknh anh, khôpnffng hềvmek ngăuftkn cảlxqsn.

Trápgvmi tim vừotvea buôpnffng lỏfoevng lạvmeki thídkljt chặhxnot rấrsfkt nhanh. Côpnff tiếphncp tụxngbc tiếphncn lêxngbn, vừotvea đhvodi lưhgsigjujt qua anh thìgzhw nghe thấrsfky anh đhvodkwkxt ngộkwkxt bậkayrt ra mộkwkxt câzdqfu: "Vậkayry thìgzhw hẹfbfvn hòphpaxygl đhvodưhgsioxuzc!"

~Hếphnct chưhgsiơfoevng 120~

*Mìgzhwnh nhắnbjfc lạvmeki lầkdern cuốdznri cùxngbng: Bạvmekch Bạvmekch làxygl mộkwkxt nữroyq chídkljnh rấrsfkt nãowodo tàxygln, rấrsfkt ngu ngốdznrc, rấrsfkt bápgvmnh bèkwkxo. Đeuemiềvmeku nàxygly mìgzhwnh đhvodãowodlxqsi từotve chưhgsiơfoevng giớgjuji thiệkwkxu truyệkwkxn, ai vôpnffgzhwnh nhấrsfkn vàxyglo truyệkwkxn màxygl chưhgsia đhvoddidsc giớgjuji thiệkwkxu phiềvmekn lộkwkxi lạvmeki đhvoddidsc rồjmmei quyếphnct đhvodesuynh. Cápgvmi nãowodo tàxygln củomopa Bạvmekch Bạvmekch khôpnffng phảlxqsi làxygl sựdzxwowodo tàxygln giảlxqs vờzbiv củomopa cápgvmc nữroyqhgsizbivng khápgvmc, vìgzhwpnffrsfky khôpnffng cưhgsizbivng. Nếphncu cápgvmc bạvmekn tìgzhwm mộkwkxt ngưhgsizbivi thôpnffng minh, hiểoxuzu chuyệkwkxn, hiểoxuzu tìgzhwnh cảlxqsm, hiểoxuzu mọdidsi thứnndv trêxngbn đhvodzbivi, mạvmeknh mẽuocm, biếphnct đhvoddznri đhvodápgvmp vớgjuji nam chídkljnh vâzdqfn vâzdqfn cápgvmc kiểoxuzu thìgzhwpgvmc bạvmekn tìgzhwm nhầkderm truyệkwkxn rồjmmei. Đeuemâzdqfy làxygl lầkdern cuốdznri cùxngbng mìgzhwnh nólxqsi. Từotve sau trởvahp đhvodi nhữroyqng comt than phiềvmekn vềvmek nữroyq chídkljnh tấrsfkt cảlxqs đhvodvmeku bịesuylxqsa luôpnffn khôpnffng cầkdern hỏfoevi. Bởvahpi vìgzhw sựdzxw lựdzxwa chọdidsn mìgzhwnh đhvodãowod giao cho cápgvmc bạvmekn rồjmmei, đhvodãowod chọdidsn đhvoddidsc làxygl phảlxqsi chấrsfkp nhậkayrn.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.