Xin Hãy Ôm Em

Chương 119 :

    trước sau   
Khi anh xuấkhmat hiệtsvmn, Lâyqoym Uyểhwdcn Bạqkxach đnsmfãuzwy đnsmfqkcrc biệtsvmt đnsmfhwdc ýqkxa mộnmcit chúyjbot, trong tay cóqkcr lẽqgvy khôchurng mang theo vũkhma khíyopx.

Khảftyygmgvng bịnsmfckcmu sádmhrt giảftyym đnsmfi đnsmfôchuri chúyjbot.

Đhzfjnmcit ngộnmcit nghe thấkhmay bốphbkn chữvdym đnsmfóqkcr, Lâyqoym Uyểhwdcn Bạqkxach hơqccei ngâyqoyy ra: "Hảftyy?"

"Tìyqoym em quan hệtsvm!" Hoắoglrc Trưckcmiaffng Uyêzzbgn lặqkcrp lạqkxai lầcvwxn nữvdyma mộnmcit cádmhrch rõehkaaxhing.

qkcr vẻqgvy nhưckcmyqoyolmung sứgmgvc gằjttan từfxeang chữvdymaxhi ngọphbkn đnsmfèqkxan cảftyym ứgmgvng vừfxeaa tắoglrt lạqkxai đnsmfnmcit ngộnmcit sádmhrng lêzzbgn.

"..." Lâyqoym Uyểhwdcn Bạqkxach bấkhmat giádmhrc co rụmtxgt vai lạqkxai. Côchur cốphbk gắoglrng bìyqoynh tĩeyconh, nuốphbkt nưckcmecyyc bọphbkt, khôchurng dádmhrm nhìyqoyn thẳfxeang vàaxhio mắoglrt anh ởqgvy khoảftyyng cádmhrch gầcvwxn: "Thàaxhinh thậhkaht xin lỗqldki, cóqkcr lẽqgvy em đnsmfãuzwyqkcri rồuozzi, em khôchurng quádmhr cầcvwxn mộnmcit ngưckcmiaffi bạqkxan giưckcmiaffng..."


"Khụmtxg... Anh uốphbkng rưckcmftyyu đnsmfkhmay àaxhi?"

Ngửxcnli thấkhmay mùolmui rưckcmftyyu, côchur bấkhmat giádmhrc nhăgmgvn mũkhmai hỏjqhdi.

Bờiaffchuri Hoắoglrc Trưckcmiaffng Uyêzzbgn giậhkaht nhẹjtta. Anh khôchurng phủyjbo nhậhkahn, cơqcce thểhwdc trádmhrng kiệtsvmn hưckcmecyyng vềkohc phíyopxa côchur tạqkxao cảftyym giádmhrc chèqkxan éocoap: "Vậhkahy cóqkcr lẽqgvy em cũkhmang từfxeang nóqkcri, chúyjbong ta đnsmfkohcu làaxhi ngưckcmiaffi trưckcmqgvyng thàaxhinh, làaxhim loạqkxan sau khi say cũkhmang làaxhi chuyệtsvmn khôchurng thểhwdc trádmhrnh khỏjqhdi!"

yqoym Uyểhwdcn Bạqkxach xấkhmau hổlsbo, đnsmfâyqoyy làaxhi lờiaffi lúyjboc trưckcmecyyc côchur từfxeang nóqkcri.

"Tìyqoynh mộnmcit đnsmfêzzbgm chứgmgvyqoy?" Hoắoglrc Trưckcmiaffng Uyêzzbgn ngẫvjcsm nghĩeyco mấkhmay chữvdymaxhiy, nheo mắoglrt lạqkxai: "Đhzfjưckcmftyyc, nhưckcmng anh cảftyym thấkhmay chưckcma đnsmfyjbo!"

Anh vừfxeaa dứgmgvt lờiaffi, cằjttam côchur đnsmfãuzwy bịnsmf anh nâyqoyng lêzzbgn.

Khi Lâyqoym Uyểhwdcn Bạqkxach ýqkxa thứgmgvc đnsmfưckcmftyyc sựqkcr chẳfxeang làaxhinh thìyqoy đnsmfãuzwy muộnmcin, môchuri côchur bịnsmf cạqkxay mởqgvy.

olmui rưckcmftyyu nồuozzng nặqkcrc bịnsmfckcmftyyi củyjboa anh cuộnmcin cảftyyaxhio miệtsvmng côchur, hìyqoynh nhưckcmitrhn xen lẫvjcsn mùolmui thuốphbkc ládmhr. Khôchurng biếvjcst anh đnsmfãuzwy uốphbkng bao nhiêzzbgu rưckcmftyyu, chỉirfz cảftyym giádmhrc bịnsmf anh lúyjboc chậhkahm rãuzwyi lúyjboc gấkhmap gádmhrp hôchurn nhưckcm vậhkahy, bảftyyn thâyqoyn côchurkhmang dầcvwxn dầcvwxn mơqcceaxhing.

Nụmtxgchurn củyjboa Hoắoglrc Trưckcmiaffng Uyêzzbgn càaxhing lúyjboc càaxhing hung hăgmgvng.

yqoyqgvy trêzzbgn tầcvwxng cao nhấkhmat, gầcvwxn nhưckcm sẽqgvy khôchurng cóqkcr ai lêzzbgn, ngưckcmftyyc lạqkxai càaxhing khiếvjcsn anh đnsmfưckcmftyyc thểhwdc.

qccei thởqgvyqkcrng rựqkcrc nhưckcm đnsmfang châyqoym bỏjqhdng từfxeang lỗqldk nhỏjqhd trêzzbgn ngưckcmiaffi côchur. Khi cảftyym giádmhrc đnsmfưckcmftyyc phầcvwxn eo củyjboa chiếvjcsc ádmhro len đnsmfan bịnsmf đnsmfdmhry lêzzbgn cao, Lâyqoym Uyểhwdcn Bạqkxach mớecyyi sựqkcrc bừfxeang tỉirfznh.

chur ngẩdmhrng đnsmfcvwxu, cốphbk gắoglrng hếvjcst sứgmgvc trốphbkn trádmhrnh bờiaffchuri đnsmfãuzwy bắoglrt đnsmfcvwxu lưckcmecyyt xuốphbkng cổlsbochur củyjboa anh: "Hoắoglrc Trưckcmiaffng Uyêzzbgn, anh đnsmffxeang nhưckcm vậhkahy..."

Sựqkcr phảftyyn khádmhrng nàaxhiy củyjboa côchur đnsmfphbki vớecyyi Hoắoglrc Trưckcmiaffng Uyêzzbgn làaxhi hoàaxhin toàaxhin vôchur íyopxch, ngưckcmftyyc lạqkxai anh đnsmfdmhry côchur muốphbkn đnsmfi vàaxhio trong nhàaxhi, chuyệtsvmn anh muốphbkn làaxhim chẳfxeang cầcvwxn nóqkcri rõehka.


yqoym Uyểhwdcn Bạqkxach cựqkcrc kỳoojd hoảftyyng loạqkxan, chỉirfz biếvjcst dùolmung tay giữvdym rịnsmft cádmhrnh cửxcnla.

Chếvjcst ngưckcmiaffi nhấkhmat làaxhi, cơqcce thểhwdcchur lạqkxai bấkhmat giádmhrc nảftyyy sinh mộnmcit sựqkcr run rẩdmhry...

"Dừfxeang tay, thảftyychurkhmay ra!"

Bấkhmat ngờiaff, mộnmcit giọphbkng nóqkcri quen thuộnmcic vọphbkng tớecyyi.

yqoym Uyểhwdcn Bạqkxach chỉirfz cảftyym giádmhrc cóqkcr ngưckcmiaffi lao tớecyyi, sau đnsmfóqkcr đnsmfdmhry hai tay vàaxhi bờiaffchuri mỏjqhdng đnsmfang cốphbkyqoynh làaxhim bậhkahy củyjboa Hoắoglrc Trưckcmiaffng Uyêzzbgn ra, rồuozzi kéocoao côchur ra sau lưckcmng mìyqoynh.

Sau khi nhìyqoyn rõehka ngưckcmiaffi ấkhmay, côchur sửxcnlng sốphbkt: "Anh Yếvjcsn Phong?"

Yếvjcsn Phong nghiêzzbgng đnsmfcvwxu liếvjcsc nhìyqoyn côchur, sựqkcr phẫvjcsn nộnmci khôchurng thểhwdc che giấkhmau hiệtsvmn rõehka trêzzbgn mặqkcrt. Anh trừfxeang mắoglrt nhìyqoyn vềkohc phíyopxa Hoắoglrc Trưckcmiaffng Uyêzzbgn: "Hoắoglrc tổlsbong, mong anh tựqkcr trọphbkng!"

Ban nãuzwyy Hoắoglrc Trưckcmiaffng Uyêzzbgn bịnsmf dụmtxgc vọphbkng căgmgvng ra khắoglrp cơqcce thểhwdc sai khiếvjcsn, khi bảftyy vai bịnsmf ngưckcmiaffi khádmhrc túyjbom lấkhmay, anh khôchurng hềkohc phòitrhng bịnsmf, thếvjcszzbgn loạqkxang choạqkxang ngãuzwyolmui vềkohc sau mấkhmay bưckcmecyyc, đnsmfuozzng thờiaffi cũkhmang đnsmfãuzwy nhìyqoyn thấkhmay ádmhrnh mắoglrt sắoglrc lẹjttam củyjboa Yếvjcsn Phong.

"Chỗqldkaxhiy cóqkcr việtsvmc gìyqoy củyjboa anh hảftyy?" Lúyjboc nàaxhiy cơqccen giậhkahn bùolmung lêzzbgn, anh rưckcmecyyn bờiaffchuri mỏjqhdng: "Nếvjcsu tôchuri nóqkcri tôchuri khôchurng nghe đnsmfkhmay?"

qkcri rồuozzi, anh thẳfxeang thừfxeang vưckcmftyyt qua Yếvjcsn Phong đnsmfhwdcocoao tay Lâyqoym Uyểhwdcn Bạqkxach.

Yếvjcsn Phong sao chịnsmfu nhưckcmiaffng.

Từfxea buổlsboi sádmhrng hôchurm đnsmfóqkcr bỗqldkng dưckcmng biếvjcst đnsmfưckcmftyyc Hoắoglrc Trưckcmiaffng Uyêzzbgn chuyểhwdcn tớecyyi sốphbkng đnsmfphbki diệtsvmn côchur, nhấkhmat làaxhi sau chuyệtsvmn anh qua tìyqoym ádmhro sơqcce mi vớecyyi đnsmfcvwxy ýqkxa tứgmgv xấkhmau xa, Yếvjcsn Phong chung quy khôchurng thểhwdczzbgn tâyqoym đnsmfưckcmftyyc, luôchurn cóqkcr rấkhmat nhiềkohcu hìyqoynh ảftyynh xuấkhmat hiệtsvmn trong đnsmfcvwxu. Buổlsboi tốphbki khi ládmhri xe ngang qua, anh đnsmfnsmfnh tớecyyi thăgmgvm côchur mộnmcit hôchurm, khôchurng ngờiaff tớecyyi nơqccei, quảftyy nhiêzzbgn lạqkxai nhìyqoyn thấkhmay cảftyynh tưckcmftyyng xấkhmau xíyopxaxhiy!

qccen giậhkahn trong ngưckcmiaffi nhấkhmat thờiaffi cũkhmang tràaxhio hếvjcst lêzzbgn, cúyjbo đnsmfkhmam củyjboa Yếvjcsn Phong văgmgvng qua.


Hoắoglrc Trưckcmiaffng Uyêzzbgn khôchurng giốphbkng ban nãuzwyy, anh đnsmfãuzwyqkcr phòitrhng bịnsmf, nhẹjtta nhàaxhing néocoa sang phảftyyi đnsmfhwdc trádmhrnh. Vừfxeaa đnsmfgmgvng vữvdymng, anh cũkhmang giơqcce nắoglrm đnsmfkhmam lêzzbgn.

Trong giâyqoyy ládmhrt, cụmtxgc diệtsvmn trởqgvyzzbgn khôchurng thểhwdc kiểhwdcm soádmhrt.

Hai ngưckcmiaffi họphbk nhưckcm hai thanh niêzzbgn đnsmfkhmam đnsmfádmhr nhau nơqccei đnsmfcvwxu đnsmfưckcmiaffng, rốphbki loạqkxan thàaxhinh mộnmcit đnsmfádmhrm, khóqkcraxhi phâyqoyn biệtsvmt, khóqkcraxhiitrha giảftyyi.

Yếvjcsn Phong làaxhim líyopxnh nhiềkohcu năgmgvm, tay nghềkohcyjbom bắoglrt vàaxhiehka vẽqgvy đnsmfkohc khádmhr, chiêzzbgu nàaxhio cũkhmang dữvdymaxhi chuẩdmhrn xádmhrc. Lâyqoym Uyểhwdcn Bạqkxach từfxeang cóqkcrqcce hộnmcii nhìyqoyn thấkhmay tưckcm thếvjcs anh tuấkhman củyjboa anh ấkhmay trêzzbgn sâyqoyn tậhkahp, khôchurng khỏjqhdi lo lắoglrng thay cho Hoắoglrc Trưckcmiaffng Uyêzzbgn.

qkcr đnsmfiềkohcu côchur khôchurng ngờiaff rằjttang Hoắoglrc Trưckcmiaffng Uyêzzbgn cũkhmang khôchurng chịnsmfu kéocoam cạqkxanh. Cho dùolmu mặqkcrc vest, cũkhmang khôchurng ảftyynh hưckcmqgvyng tớecyyi việtsvmc phádmhrt huy củyjboa anh. Anh ăgmgvn mộnmcit cúyjbo đnsmfkhmam vàaxhio mặqkcrt nhưckcmng ngay sau đnsmfóqkcr đnsmfãuzwy đnsmfádmhr trảftyyaxhio cádmhrnh tay Yếvjcsn Phong.

yqoym Uyểhwdcn Bạqkxach hoàaxhin toàaxhin ngẩdmhrn ngưckcmiaffi, khôchurng ngờiaff mọphbki chuyệtsvmn lạqkxai ra nôchurng nỗqldki nàaxhiy.

Khi còitrhn họphbkc đnsmfqkxai họphbkc, mấkhmay cảftyynh nàaxhiy chẳfxeang lạqkxa lẫvjcsm gìyqoy. Trưckcmecyyc cửxcnla khu kýqkxayjboc xádmhr nữvdyma, luôchurn cóqkcr đnsmfôchuri ba nam sinh vìyqoy mộnmcit côchurdmhri màaxhi đnsmfádmhrnh nhau. Nếvjcsu cóqkcr ngưckcmiaffi đnsmfi ngang qua, ngoàaxhii việtsvmc khuyêzzbgn can, cũkhmang cóqkcr đnsmfôchuri ba ngưckcmiaffi nhìyqoyn côchurdmhri bằjttang ádmhrnh mắoglrt ngưckcmftyyng mộnmci.

yqoyy giờiaff chuyệtsvmn nàaxhiy rơqccei xuốphbkng đnsmfcvwxu mìyqoynh, Lâyqoym Uyểhwdcn Bạqkxach chỉirfz cảftyym thấkhmay đnsmfau đnsmfcvwxu khôchurng tưckcmqgvyng.

"Hai ngưckcmiaffi..."

chur nhìyqoyn màaxhi hốphbkt hoảftyyng, cốphbk gắoglrng ngan cảftyyn: "Anh Yếvjcsn Phong, Hoắoglrc Trưckcmiaffng Uyêzzbgn, hai ngưckcmiaffi đnsmffxeang cóqkcr đnsmfádmhrnh nữvdyma!"

Nhưckcmng làaxhim gìyqoyqkcr ai chịnsmfu nghe côchur, mắoglrt cảftyy hai ngưckcmiaffi đnsmfkohcu đnsmfjqhd sọphbkng lêzzbgn. Chỉirfzitrhn lạqkxai toàaxhin tiếvjcsng đnsmfkhmam bịnsmfch bộnmcip, giốphbkng nhưckcm quyếvjcst tìyqoym ra kẻqgvy thắoglrng ngưckcmiaffi thua vậhkahy. Cứgmgv tiếvjcsp tụmtxgc nhưckcm vậhkahy rấkhmat cóqkcr thểhwdc sẽqgvy kinh đnsmfnmcing tớecyyi hàaxhing xóqkcrm, khiếvjcsn họphbkdmhro cảftyynh sádmhrt khôchurng chừfxeang. Hìyqoynh nhưckcmchuritrhn loádmhrng thoádmhrng nghe thấkhmay tiếvjcsng mởqgvy cửxcnla ởqgvyckcmecyyi tầcvwxng.

yqoym Uyểhwdcn Bạqkxach thấkhmay vậhkahy, đnsmfàaxhinh liềkohcu mạqkxang lao vàaxhio giữvdyma họphbk.

churchur thứgmgvc quay ngưckcmiaffi nhìyqoyn Hoắoglrc Trưckcmiaffng Uyêzzbgn trưckcmecyyc, cũkhmang vừfxeaa hay đnsmfóqkcrn phảftyyi cúyjbo đnsmfkhmam đnsmfang hưckcmecyyng tớecyyi củyjboa anh.


"Tiểhwdcu Uyểhwdcn!"

Yếvjcsn Phong đnsmfgmgvng sau cũkhmang tádmhri mặqkcrt, Lâyqoym Uyểhwdcn Bạqkxach sợftyyuzwyi nhắoglrm tịnsmft mắoglrt lạqkxai.

Nhưckcmng cơqccen đnsmfau trong dựqkcryopxnh khôchurng truyềkohcn tớecyyi, Hoắoglrc Trưckcmiaffng Uyêzzbgn đnsmfãuzwy kịnsmfp thờiaffi thu tay vềkohc.

Yếvjcsn Phong vộnmcii tiếvjcsn lêzzbgn kiểhwdcm tra, nhíyopxu màaxhiy: "Tiểhwdcu Uyểhwdcn, em khôchurng sao chứgmgv? Lao ra nhưckcm vậhkahy nguy hiểhwdcm lắoglrm biếvjcst khôchurng?"

"Em khôchurng sao!" Lâyqoym Uyểhwdcn Bạqkxach vộnmcii lắoglrc đnsmfcvwxu, vẫvjcsn đnsmfgmgvng yêzzbgn giữvdyma hai ngưckcmiaffi họphbk. Côchur sợftyy mộnmcit giâyqoyy khôchurng chúyjbo ýqkxa, họphbk lạqkxai lao vàaxhio đnsmfádmhrnh nhau nữvdyma, nêzzbgn cốphbk gắoglrng dịnsmfu giọphbkng hòitrha giảftyyi: "Đhzfjkohcu làaxhi hiểhwdcu lầcvwxm thôchuri, hai anh đnsmffxeang đnsmfádmhrnh nữvdyma..."

Hoắoglrc Trưckcmiaffng Uyêzzbgn lạqkxanh lùolmung nheo mắoglrt nhìyqoyn họphbk mấkhmay giâyqoyy rồuozzi đnsmfnmcit ngộnmcit xoay ngưckcmiaffi, đnsmfóqkcrng sầcvwxm cádmhrnh cửxcnla chốphbkng trộnmcim vàaxhio, chỉirfz đnsmfhwdc lạqkxai mộnmcit bóqkcrng lưckcmng rắoglrn chắoglrc.

...

Trong mộnmcit phòitrhng khádmhrm nhỏjqhd gầcvwxn khu nhàaxhi, bêzzbgn ngoàaxhii cóqkcr mộnmcit chiếvjcsc Jeep biểhwdcn quâyqoyn đnsmfnmcii đnsmfang đnsmfgmgvng.

Khóqkcre miệtsvmng Yếvjcsn Phong sưckcmng cũkhmang vừfxeaa phảftyyi, cóqkcr đnsmfiềkohcu cádmhrnh tay bịnsmf Hoắoglrc Trưckcmiaffng Uyêzzbgn đnsmfádmhr khádmhr mạqkxanh, đnsmfãuzwy khôchurng thểhwdc gậhkahp lạqkxai ởqgvy mộnmcit góqkcrc đnsmfnmci nhỏjqhd, Lâyqoym Uyểhwdcn Bạqkxach theo anh ấkhmay tớecyyi đnsmfâyqoyy băgmgvng bóqkcr mộnmcit chúyjbot.

Sau khi băgmgvng xong, Lâyqoym Uyểhwdcn Bạqkxach vộnmcii hỏjqhdi: "Sao rồuozzi anh Yếvjcsn Phong? Vếvjcst thưckcmơqcceng cádmhrnh tay ổlsbon khôchurng?"

"Khôchurng sao, dùolmu sao anh cũkhmang làaxhi quâyqoyn nhâyqoyn, chúyjbot thưckcmơqcceng tíyopxch nàaxhiy đnsmfádmhrng gìyqoy!" Yếvjcsn Phong cửxcnl đnsmfnmcing đnsmfơqccen giảftyyn vàaxhii đnsmfnmcing tádmhrc rồuozzi mỉirfzm cưckcmiaffi. Ngừfxeang mộnmcit ládmhrt, anh ấkhmay nóqkcri: "Khôchurng ngờiaff, Hoắoglrc tổlsbong làaxhi mộnmcit ngưckcmiaffi quanh năgmgvm làaxhim kinh doanh màaxhikhmang võehka vẽqgvy ra tròitrh, nhưckcmng cảftyy hai ngưckcmiaffi đnsmfkohcu chẳfxeang ai đnsmfưckcmftyyc lợftyyi hơqccen ai!"

"Anh Yếvjcsn Phong, sao anh lạqkxai đnsmfádmhrnh anh ấkhmay chứgmgv?" Lâyqoym Uyểhwdcn Bạqkxach nhíyopxu màaxhiy.

Nghĩeyco tớecyyi cảftyynh tưckcmftyyng ấkhmay, giờiaffchur vẫvjcsn khôchurng dádmhrm tin. Mộnmcit bêzzbgn làaxhi Hoắoglrc tổlsbong trầcvwxm ổlsbon, mộnmcit bêzzbgn làaxhi quâyqoyn nhâyqoyn nghiêzzbgm nghịnsmf. Hai con ngưckcmiaffi chíyopxn chắoglrn nhưckcm thếvjcs lạqkxai chẳfxeang nóqkcri chẳfxeang rằjttang xôchurng vàaxhio đnsmfádmhrnh nhau...


chur bấkhmat giádmhrc oádmhrn trádmhrch: "Cũkhmang may hôchurm nay anh đnsmfếvjcsn mộnmcit mìyqoynh, nếvjcsu cóqkcr thằjttang nhỏjqhd thìyqoy phảftyyi làaxhim sao! Anh bao nhiêzzbgu tuổlsboi rồuozzi, đnsmfãuzwyaxhim bốphbk rồuozzi màaxhiitrhn đnsmfádmhrnh nhau nhưckcm con níyopxt..."

"Ha ha, nóqkcri thậhkaht làaxhi anh muốphbkn đnsmfkhmam anh ta từfxeayqoyu rồuozzi!" Yếvjcsn Phong cuiờiaffi khẽqgvy, nhưckcmng lờiaffi nóqkcri thìyqoy đnsmfcvwxy ýqkxa tứgmgv.

"..." Lâyqoym Uyểhwdcn Bạqkxach sữvdymng ngưckcmiaffi, míyopxm môchuri lạqkxai.

yqoynh nhưckcm từfxeayjboc quen biếvjcst tớecyyi giờiaff, côchurkhmang hiếvjcsm thấkhmay vẻqgvy mặqkcrt hừfxeang hựqkcrc nàaxhiy củyjboa Yếvjcsn Phong.

Yếvjcsn Phong nhìyqoyn thẳfxeang vàaxhio mắoglrt côchur: "Tiểhwdcu Uyểhwdcn, nhớecyy kỹzzbg lờiaffi anh nóqkcri, còitrhn chuyệtsvmn nàaxhiy xảftyyy ra lầcvwxn nữvdyma phảftyyi lậhkahp tứgmgvc gọphbki đnsmfiệtsvmn cho anh!"

qkxa..." Lâyqoym Uyểhwdcn Bạqkxach trởqgvyzzbgn ấkhmap úyjbong, giảftyyi thíyopxch ngưckcmftyyng ngậhkahp: "Thậhkaht ra chỉirfzaxhi mộnmcit chúyjbot hiểhwdcu lầcvwxm. Hai chúyjbong em cóqkcr chúyjbot tranh cãuzwyi, cộnmcing thêzzbgm việtsvmc anh ấkhmay uốphbkng cũkhmang hơqccei nhiềkohcu rồuozzi nêzzbgn mớecyyi..."

Phíyopxa sau côchur khôchurng nóqkcri tiếvjcsp nữvdyma, íyopxt nhiềkohcu cóqkcr phầcvwxn chộnmcit dạqkxa.

"Tiểhwdcu Uyểhwdcn, hay làaxhi anh tìyqoym cho em mộnmcit nơqccei khádmhrc, em dọphbkn đnsmfi nhéocoa?" Yếvjcsn Phong nhìyqoyn đnsmfôchuri mi cụmtxgp xuốphbkng củyjboa côchur, trầcvwxm ngâyqoym rồuozzi đnsmfưckcma ra mộnmcit cádmhrch: "Hoắoglrc Trưckcmiaffng Uyêzzbgn sốphbkng đnsmfphbki diệtsvmn em, theo dõehkai em nhưckcm hổlsboyqoynh môchuri, anh khôchurng thểhwdczzbgn tâyqoym đnsmfưckcmftyyc, lạqkxai cũkhmang khôchurng thểhwdc bảftyyo vệtsvm em từfxeang giâyqoyy từfxeang phúyjbot. Hơqccen nữvdyma, đnsmfiềkohcu kiệtsvmn sốphbkng củyjboa em ởqgvy đnsmfâyqoyy cũkhmang khôchurng quádmhrqkxackcmqgvyng, dọphbkn đnsmfi chíyopxnh làaxhi lợftyyi nhiềkohcu hơqccen hạqkxai!"

yqoym Uyểhwdcn Bạqkxach nghe xong, cuộnmcin chặqkcrt tay lạqkxai.

chur khôchurng trảftyy lờiaffi trựqkcrc tiếvjcsp câyqoyu gìyqoyaxhi chỉirfzyqoym mộnmcit cádmhri cớecyy đnsmfhwdc đnsmfádmhrp qua loa: "Àqkxa, đnsmfhwdc em đnsmfi lấkhmay thuốphbkc giúyjbop anh..."

Khóqkcre miệtsvmng Yếvjcsn Phong giậhkaht giậhkaht, nhìyqoyn bóqkcrng dádmhrng néocoa trádmhrnh củyjboa côchur, anh ấkhmay cũkhmang khôchurng nóqkcri thêzzbgm nhiềkohcu nữvdyma.

Sau khi chắoglrc chắoglrn vếvjcst thưckcmơqcceng khôchurng cóqkcryqoy đnsmfádmhrng ngạqkxai, họphbk rờiaffi khỏjqhdi phòitrhng khádmhrm.

Cho dùolmu trong tìyqoynh cảftyynh nàaxhiy, Yếvjcsn Phong cũkhmang mởqgvy khóqkcra trưckcmecyyc rồuozzi kéocoao cửxcnla xe giúyjbop côchur.

Nhìyqoyn thấkhmay góqkcri thuốphbkc néocoam ởqgvy ghếvjcs sau, Lâyqoym Uyểhwdcn Bạqkxach ngẫvjcsm nghĩeyco rồuozzi khôchurng ngồuozzi vàaxhio ngay lậhkahp tứgmgvc màaxhiqkcri: "Anh Yếvjcsn Phong, anh vàaxhio trong xe trưckcmecyyc, đnsmfftyyi em mộnmcit ládmhrt!"

...

Vếvjcst thưckcmơqcceng củyjboa Yếvjcsn Phong íyopxt nhiềkohcu ảftyynh hưckcmqgvyng tớecyyi việtsvmc ládmhri xe nêzzbgn tốphbkc đnsmfnmci xe khôchurng nhanh lắoglrm.

Tớecyyi dưckcmecyyi nhàaxhi, Lâyqoym Uyểhwdcn Bạqkxach từfxea đnsmfcvwxu tớecyyi cuốphbki vẫvjcsn nắoglrm chặqkcrt quai túyjboi xádmhrch. Yếvjcsn Phong đnsmfkohc nghịnsmf đnsmfưckcma côchurzzbgn nhàaxhi nhưckcmng bịnsmfchur khéocoao léocoao từfxea chốphbki: "Anh Yếvjcsn Phong, anh vẫvjcsn nêzzbgn vềkohc nghỉirfz ngơqccei sớecyym đnsmfi! Nhấkhmat đnsmfnsmfnh phảftyyi ládmhri chậhkahm thôchuri, nhớecyychuri rưckcmftyyu thuốphbkc!"

hzfjưckcmftyyc, lêzzbgn tớecyyi nơqccei nhắoglrn tin cho anh." Yếvjcsn Phong gậhkaht đnsmfcvwxu dặqkcrn dòitrh.

"Ừfpqzm." Lâyqoym Uyểhwdcn Bạqkxach vẫvjcsy tay.

Tiễeycon Yếvjcsn Phong vềkohc, côchur ngẩdmhrng đnsmfcvwxu nhìyqoyn lêzzbgn, rồuozzi đnsmfi vàaxhio trong tòitrha nhàaxhi.

Sau khi bòitrhzzbgn từfxeang tầcvwxng, Lâyqoym Uyểhwdcn Bạqkxach chầcvwxn chừfxea đnsmfgmgvng trưckcmecyyc cửxcnla mãuzwyi vẫvjcsn khôchurng rúyjbot chìyqoya khóqkcra ra, màaxhi quay đnsmfcvwxu nhìyqoyn sang cádmhrnh cửxcnla đnsmfphbki diệtsvmn.

chur vuốphbkt tay lêzzbgn chiếvjcsc túyjboi xádmhrch hơqccei phồuozzng, bêzzbgn trong hìyqoynh nhưckcmqkcr vậhkaht cứgmgvng giốphbkng kiểhwdcu chai lọphbk.

Trưckcmecyyc khi lêzzbgn xe ra vềkohc, côchur lạqkxai quay vàaxhio phòitrhng khádmhrm, lấkhmay thêzzbgm mộnmcit phầcvwxn thuốphbkc y hệtsvmt nhưckcm Yếvjcsn Phong.

Giốphbkng nhưckcm Yếvjcsn Phong nóqkcri, hai ngưckcmiaffi họphbk chẳfxeang ai lợftyyi hơqccen ai. Hoắoglrc Trưckcmiaffng Uyêzzbgn cũkhmang ăgmgvn đnsmfyjbo, nhưckcmng Yếvjcsn Phong đnsmfưckcmftyyc tớecyyi phòitrhng khádmhrm còitrhn anh thìyqoyqgvy lỳoojd trong nhàaxhi. Hơqccen nữvdyma anh vừfxeaa chuyểhwdcn tớecyyi đnsmfâyqoyy khôchurng lâyqoyu, chắoglrc chưckcma chuẩdmhrn bịnsmf thuốphbkc sẵqccen, lầcvwxn trưckcmecyyc bịnsmf cảftyym cũkhmang lấkhmay thuốphbkc hạqkxa sốphbkt củyjboa côchur...

yqoym Uyểhwdcn Bạqkxach ngầcvwxn ngừfxea mộnmcit lúyjboc cuốphbki cùolmung vẫvjcsn đnsmfi qua.

"Cộnmcic cộnmcic cộnmcic..."

chur giơqcce tay gõehka cửxcnla, bêzzbgn trong khôchurng cóqkcr bấkhmat kỳoojd đnsmfnmcing tĩeyconh gìyqoy.

yqoym Uyểhwdcn Bạqkxach nhíyopxu màaxhiy. Khi đnsmfi lêzzbgn, côchur đnsmfqkcrc biệtsvmt nhìyqoyn mộnmcit lầcvwxn. Đhzfjèqkxan nhàaxhi anh vẫvjcsn sádmhrng, chứgmgvng tỏjqhd anh khôchurng đnsmfi đnsmfâyqoyu cũkhmang chưckcma đnsmfi ngủyjbo.

Nhữvdymng tưckcmqgvyng anh khôchurng nghe thấkhmay, côchur bắoglrt đnsmfcvwxu gõehka tiếvjcsp: "Cộnmcic cộnmcic..."

chur kiêzzbgn trìyqoy rấkhmat lâyqoyu màaxhi vẫvjcsn khôchurng cóqkcr ngưckcmiaffi ra mởqgvy.

churyjbot di đnsmfnmcing ra đnsmfnsmfnh gọphbki đnsmfiệtsvmn hỏjqhdi han anh, nhưckcmng nghĩeyco lạqkxai đnsmfàaxhinh thôchuri. Cuốphbki cùolmung côchurehka thêzzbgm hai tiếvjcsng, xádmhrc đnsmfnsmfnh khôchurng cóqkcr âyqoym thanh gìyqoy, đnsmfang đnsmfnsmfnh quay vềkohc thìyqoydmhrnh cửxcnla bấkhmat ngờiaff đnsmfưckcmftyyc mởqgvy ra từfxea phíyopxa trong.

Áyqcqnh sádmhrng bêzzbgn trong cũkhmang hắoglrt cảftyy ra ngoàaxhii.

chur nhìyqoyn thẳfxeang, bắoglrt gặqkcrp khuôchurn cằjttam sắoglrc béocoan củyjboa Hoắoglrc Trưckcmiaffng Uyêzzbgn vàaxhi yếvjcst hầcvwxu nhôchur cao.

qkxa..."

yqoym Uyểhwdcn Bạqkxach lêzzbgn tiếvjcsng.

Đhzfjang ngẫvjcsm nghĩeyco xem nêzzbgn nóqkcri gìyqoy thìyqoy Hoắoglrc Trưckcmiaffng Uyêzzbgn đnsmfãuzwy quay ngưckcmiaffi đnsmfi vàaxhio trong. Cửxcnla vẫvjcsn mởqgvy, anh khôchurng cóqkcr ýqkxa đnsmfuổlsboi côchur đnsmfi, nhưckcmng cũkhmang chẳfxeang đnsmfdmhri hoàaxhii tớecyyi côchur.

yqoym Uyểhwdcn Bạqkxach ngưckcmftyyng ngậhkahp, sờiaff sờiaff chiếvjcsc túyjboi hơqccei lồuozzi lêzzbgn, cuốphbki cùolmung vẫvjcsn thay giàaxhiy đnsmfi vàaxhio.

Hoắoglrc Trưckcmiaffng Uyêzzbgn đnsmfi thẳfxeang vàaxhio trong, ngồuozzi xuốphbkng sofa. Bộnmci vest sau trậhkahn đnsmfádmhrnh đnsmfkhmam đnsmfãuzwy nhăgmgvn nhúyjbom. Hai châyqoyn anh vắoglrt chéocoao nhau, déocoap lêzzbg chỉirfzitrhn nửxcnla chiếvjcsc còitrhn đnsmfung đnsmfưckcma trêzzbgn châyqoyn, chựqkcrc rơqccei xuốphbkng.

Nuốphbkt nưckcmecyyc bọphbkt, Lâyqoym Uyểhwdcn Bạqkxach tiếvjcsp tụmtxgc đnsmfi vàaxhio.

Giữvdyma chừfxeang, mũkhmai châyqoyn củyjboa côchur đnsmfádmhr phảftyyi thứgmgvyqoy đnsmfóqkcr. Côchuryjboi đnsmfcvwxu, nhìyqoyn thấkhmay mộnmcit chiếvjcsc gốphbki tựqkcra sofa. Côchur nhìyqoyn lêzzbgn trêzzbgn, lạqkxai cóqkcr mộnmcit chiếvjcsc nữvdyma, hơqccen nữvdyma dưckcmecyyi bàaxhin tràaxhiyqoynh nhưckcmitrhn rảftyyi rádmhrc đnsmfphbkng giấkhmay bádmhro hỗqldkn loạqkxan.

Chắoglrc nhữvdymng thứgmgvaxhiy khôchurng tựqkcr chạqkxay xuốphbkng đnsmfâyqoyy đnsmfâyqoyu nhỉirfz...

yqoym Uyểhwdcn Bạqkxach níyopxn thởqgvy nhìyqoyn vềkohc phíyopxa anh, dèqkxa dặqkcrt quan sádmhrt sắoglrc mặqkcrt anh.

Khuôchurn mặqkcrt vẫvjcsn sa sầcvwxm, giốphbkng nhưckcm mặqkcrt biểhwdcn phẳfxeang lặqkcrng vừfxeaa cóqkcrqccen bãuzwyo quéocoat qua. Nhưckcmng nóqkcr vẫvjcsn chưckcma bìyqoynh yêzzbgn trởqgvy lạqkxai, hơqccen nữvdyma cùolmung vớecyyi biểhwdcu cảftyym nơqccei khóqkcre mắoglrt, cóqkcr mộnmcit mùolmui thuốphbkc súyjbong nồuozzng nặqkcrc vàaxhi cảftyym giádmhrc oádmhrn trádmhrch sau mộnmcit màaxhin đnsmfádmhrnh nhau chưckcma phâyqoyn thắoglrng bạqkxai...

Tiếvjcsp tụmtxgc tiếvjcsn gầcvwxn thêzzbgm mấkhmay bưckcmecyyc, Lâyqoym Uyểhwdcn Bạqkxach mớecyyi bàaxhing hoàaxhing phádmhrt hiệtsvmn ra mặqkcrt anh bịnsmf thưckcmơqcceng.

Ban nãuzwyy lúyjboc ngoàaxhii cửxcnla, anh đnsmfgmgvng ngưckcmftyyc sádmhrng, côchur khôchurng hềkohc nhìyqoyn rõehka. Bâyqoyy giờiaff mớecyyi thấkhmay xưckcmơqcceng gòitrhdmhr phảftyyi củyjboa anh sưckcmng lêzzbgn rấkhmat to, khiếvjcsn khuôchurn mặqkcrt góqkcrc cạqkxanh rõehkaaxhing nhưckcm biếvjcsn hìyqoynh, trôchurng khádmhraxhi đnsmfádmhrng sợftyy.

Ngưckcmiaffi nàaxhiy, lẽqgvyaxhio sau khi trởqgvy vềkohc vẫvjcsn chưckcma xửxcnlqkxa vếvjcst thưckcmơqcceng?

Đhzfjoglrp khăgmgvn mộnmcit chúyjbot cũkhmang đnsmfưckcmftyyc màaxhi...

yqoym Uyểhwdcn Bạqkxach khôchurng nhịnsmfn đnsmfưckcmftyyc, chỉirfz tay: "Hoắoglrc Trưckcmiaffng Uyêzzbgn, mặqkcrt anh bịnsmf thưckcmơqcceng nặqkcrng đnsmfkhmay..."

Hoắoglrc Trưckcmiaffng Uyêzzbgn lạqkxanh lùolmung liếvjcsc nhìyqoyn côchur, khôchurng đnsmfdmhri hoàaxhii, tựqkcr đnsmfnmcing vớecyyi tay cầcvwxm cốphbkc nưckcmecyyc trêzzbgn bàaxhin.

qkcr thểhwdcyqoy quádmhrolmung sứgmgvc, chạqkxam phảftyyi mấkhmay khớecyyp ngóqkcrn tay sưckcmng vùolmu, sắoglrc mặqkcrt anh khựqkcrng lạqkxai.

yqoym Uyểhwdcn Bạqkxach cũkhmang chúyjbo ýqkxa thấkhmay, côchur bấkhmat giádmhrc cắoglrn môchuri. Bàaxhin tay anh vàaxhidmhr phảftyyi nặqkcrng nhưckcm nhau, ngóqkcrn cádmhri vàaxhi ngóqkcrn giữvdyma đnsmfkohcu bịnsmfdmhrch da rồuozzi.

chur nhớecyy rấkhmat rõehka, cuốphbki cùolmung côchur lao tớecyyi, suýqkxat nữvdyma ăgmgvn cúyjbo đnsmfkhmam giưckcmơqcceng cao củyjboa anh. Còitrhn anh tuy kịnsmfp thờiaffi rúyjbot tay vềkohc nhưckcmng khôchurng phanh đnsmfưckcmftyyc lựqkcrc, đnsmfãuzwyckcmftyyt qua bứgmgvc tưckcmiaffng bêzzbgn cạqkxanh.

axhing nghĩeyco vậhkahy, lòitrhng côchuraxhing bấkhmat an.

qkcri thếvjcsaxhio thìyqoy việtsvmc anh đnsmfádmhrnh nhau vớecyyi Yếvjcsn Phong cũkhmang liêzzbgn quan tớecyyi côchur.

yqoym Uyểhwdcn bạqkxach đnsmfi thẳfxeang tớecyyi, ngồuozzi xuốphbkng bêzzbgn cạqkxanh anh, rúyjbot thuốphbkc mua vềkohc trong túyjboi xádmhrch ra: "Đhzfjâyqoyy làaxhi thuốphbkc em mua cho anh ởqgvy phòitrhng khádmhrm, vếvjcst thưckcmơqcceng trêzzbgn mặqkcrt vàaxhi tay anh đnsmfkohcu phảftyyi xửxcnlqkxa, nếvjcsu khôchurng sang ngàaxhiy mai sẽqgvyaxhing nặqkcrng hơqccen..."

Hoắoglrc Trưckcmiaffng Uyêzzbgn nhìyqoyn thấkhmay côchuraxhiy ra đnsmfphbkng chai lọphbk.

Anh hừfxea lạqkxanh mộnmcit tiếvjcsng rấkhmat to, ádmhrnh mắoglrt vàaxhi ngữvdym khíyopx đnsmfkohcu khôchurng giấkhmau đnsmfưckcmftyyc sựqkcr ai oádmhrn: "Em còitrhn quan tâyqoym cơqcce đnsmfkhmay?"

"..." Lâyqoym Uyểhwdcn Bạqkxach bấkhmat mãuzwyn.

chur mởqgvy nắoglrp chai ra, mùolmui thuốphbkc nồuozzng nặqkcrc lan tỏjqhda khắoglrp phòitrhng.

yqoym Uyểhwdcn Bạqkxach ngưckcmecyyc mắoglrt nhìyqoyn anh, hỏjqhdi dòitrh: "Em bôchuri giúyjbop anh nhéocoa?"

Hoắoglrc Trưckcmiaffng Uyêzzbgn khôchurng đnsmfádmhrp, nhưckcmng cũkhmang khôchurng từfxea chốphbki.

Thấkhmay vậhkahy, Lâyqoym Uyểhwdcn Bạqkxach dùolmung bôchurng tắoglrm lầcvwxn lưckcmftyyt nhúyjbong vàaxhio thuốphbkc khửxcnl trùolmung rồuozzi thuốphbkc nưckcmecyyc, xửxcnlqkxa vếvjcst thưckcmơqcceng cho anh.

Cảftyynh tưckcmftyyng nàaxhiy cóqkcr phầcvwxn quen thuộnmcic.

yqoynh nhưckcm trưckcmecyyc kia anh cũkhmang từfxeang cầcvwxm chặqkcrt bôchurng tăgmgvm nhưckcm thếvjcsaxhiy, bôchuri từfxeang chúyjbot lêzzbgn gòitrhdmhrckcmng cao củyjboa côchur. Cảftyym giádmhrc đnsmfau đnsmfecyyn truyềkohcn tớecyyi nhưckcmng côchur chỉirfz cảftyym thấkhmay ấkhmam ádmhrp, nhấkhmat làaxhi khi anh bảftyyo vệtsvmchuraxhio lòitrhng khi đnsmfgmgvng trưckcmecyyc mặqkcrt bốphbk...

Mộnmcit cơqccen run rẩdmhry dâyqoyng lêzzbgn từfxea tậhkahn đnsmfádmhry lòitrhng, Lâyqoym Uyểhwdcn Bạqkxach lêzzbgn tiếvjcsng: "Hoắoglrc Trưckcmiaffng Uyêzzbgn, anh bao nhiêzzbgu tuổlsboi rồuozzi còitrhn đnsmfádmhrnh nhau vớecyyi ngưckcmiaffi ta..."

Thậhkaht ấkhmau trĩeyco.

Ba chữvdymaxhiy côchur chỉirfzdmhrm âyqoym thầcvwxm mắoglrng trong lòitrhng.

Thậhkaht ra ban đnsmfcvwxu Yếvjcsn Phong vẫvjcsn giữvdym phong đnsmfnmci, tuy rằjttang anh làaxhi ngưckcmiaffi đnsmfádmhrnh trảftyy nhưckcmng nóqkcri anh làaxhi ngưckcmiaffi đnsmfádmhrnh trưckcmecyyc cũkhmang chẳfxeang sai.

Hoắoglrc Trưckcmiaffng Uyêzzbgn lạqkxai hừfxea mộnmcit tiếvjcsng: "Ngứgmgva mắoglrt anh ta từfxeayqoyu rồuozzi!"

yqoyu trảftyy lờiaffi nàaxhiy, hai ngưckcmiaffi họphbk đnsmfúyjbong làaxhi giốphbkng đnsmfqkcrc...

chur khôchurng chúyjboyqoym trong mộnmcit phúyjbot, bấkhmat cẩdmhrn chậhkahm vàaxhio miệtsvmng vếvjcst thưckcmơqcceng, chỉirfz nghe thấkhmay mộnmcit tiếvjcsng "S-ss..." vang lêzzbgn.

"Nhẹjtta tay chúyjbot coi!"

"Xin lỗqldki..."

yqoym Uyểhwdcn Bạqkxach vộnmcii vàaxhing ngồuozzi thẳfxeang lưckcmng. Cóqkcr đnsmfiềkohcu nhìyqoyn gòitrhdmhr phảftyyi củyjboa anh sưckcmng cao ởqgvy khoảftyyng cádmhrch gầcvwxn, hoàaxhin toàaxhin khôchurng còitrhn vẻqgvy đnsmfiểhwdcn trai thưckcmiaffng ngàaxhiy, ngưckcmftyyc lạqkxai càaxhing giốphbkng mộnmcit cádmhri đnsmfcvwxu heo...

Nhưckcm vậhkahy, khóqkcre môchuri côchuryqoym đnsmfưckcmftyyc, giậhkaht giậhkaht...

"Em còitrhn cưckcmiaffi đnsmfưckcmftyyc àaxhi? Anh nhưckcm vậhkahy làaxhiyqoy ai?"

Hoắoglrc Trưckcmiaffng Uyêzzbgn vốphbkn đnsmfang sa sầcvwxm mặqkcrt, lúyjboc nàaxhiy càaxhing đnsmfen xìyqoy, lớecyyn tiếvjcsng quádmhrt nạqkxat.

yqoym Uyểhwdcn Bạqkxach cắoglrn môchuri. Im lặqkcrng mấkhmay giâyqoyy, côchur buộnmcic phảftyyi lẩdmhrm bẩdmhrm: "Ai bảftyyo anh thíyopxch giởqgvy tròitrhckcmu manh cơqcce..."

~Hếvjcst chưckcmơqcceng 119~

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.