Xin Hãy Ôm Em

Chương 118 :

    trước sau   
Buổgskoi chiềbreeu hôhbddm sau, Lâapurm Uyểrxujn Bạcqozch ngồrxxii ngâapury ngưhlnerjfui trưhlneozrdc mànicun hìtbiynh máebchy tíjfjlnh.

nicung chữimrenicu sốrhjvnicuy đfnuthbddc, khôhbddng cáebchi nànicuo lọjkxft vànicuo mắksort côhbdd, áebchnh nhìtbiyn củijwga côhbdd cứrxxi bay tậykpmn đfnutâapuru đfnutâapuru.

Tốrhjvi qua khi kýsvrp nhậykpmn bưhlneu phẩsefbm, côhbddfvlgng nghĩzbvv sẽbkne giốrhjvng nhưhlne lầapurn trưhlneozrdc, Hoắksorc Trưhlnerjfung Uyêboovn sẽbkne đfnutqzpwt ngộqzpwt xuấnbqwt hiệxahzn phíjfjla sau ngưhlnerjfui bưhlneu táebch, nhưhlneng cuốrhjvi cùfnutng chỉuynhnicu mộqzpwt tiếfnutng đfnutómudyng cửvynja rấnbqwt mạcqoznh.

Khi anh lêboovn gáebchc, Lâapurm Uyểrxujn Bạcqozch nhìtbiyn rấnbqwt rõarlsnicung, trong tay anh cầapurm mộqzpwt túsefbi đfnutrxxi, bêboovn trong cómudy mỳnbqwnicu trứrxxing gànicu. Nhưhlneng côhbdd đfnutãzbvv ghéqpal tai lắksorng nghe đfnutqzpwng tĩzbvvnh bêboovn ngoànicui mộqzpwt lúsefbc lâapuru, phíjfjla đfnutrhjvi diệxahzn hoànicun toànicun im ắksorng, anh cànicung khôhbddng cómudy ýsvrp bắksort côhbdd sang nấnbqwu...

Quảxahzn lýsvrp từusip phòtbiyng lànicum việxahzc đfnuti ra, lao thẳmwaong tớozrdi chỗlxmohbdd.

apurm Uyểrxujn Bạcqozch ngồrxxii thẳmwaong ngưhlnerjfui lêboovn, nhữimreng tưhlneprwdng quảxahzn lýsvrp mắksorng côhbddtbiy tộqzpwi tâapurm hồrxxin treo ngưhlnelgoqc cànicunh câapury, ai dèhlne lạcqozi đfnutưhlnea cho côhbdd mộqzpwt túsefbi táebchi liệxahzu: "Tiểrxuju Lâapurm, côhbdd mang chỗlxmonicui liệxahzu bổgsko sung nànicuy tớozrdi Hoắksorc Thịtshr, dựslrq áebchn coi nhưhlne đfnutãzbvv chíjfjlnh thứrxxic kếfnutt thúsefbc rồrxxii!"


estr, phảxahzi đfnutíjfjlch thâapurn mang qua sao ạcqoz?" Côhbddmcufi do dựslrq.

tfklưhlneơmcufng nhiêboovn rồrxxii!" Quảxahzn lýsvrp trảxahz lờrjfui ngay: "Việxahzc hợlgoqp táebchc vớozrdi Hoắksorc Thịtshr, ai dáebchm lơmcufnicu? Tôhbddi còtbiyn đfnutang đfnutlgoqi lầapurn nànicuy kếfnutt thúsefbc, tiếfnutp theo Hoắksorc Thịtshr lạcqozi tìtbiym chúsefbng ta lànicum ăvynjn nữimrea!"

Kểrxuj ra cũfvlgng phảxahzi, lúsefbc trưhlneozrdc trong quáebch trìtbiynh hợlgoqp táebchc, côhbdd vẫxdxyn luôhbddn cùfnutng quảxahzn lýsvrp chạcqozy qua chạcqozy lạcqozi Hoắksorc Thịtshr.

apurm Uyểrxujn Bạcqozch nghe xong bèhlnen gậykpmt đfnutapuru.

Nửvynja tiếfnutng sau, côhbdd cầapurm túsefbi tànicui liệxahzu tớozrdi Hoắksorc Thịtshr.

tbiynicuhbddng việxahzc cómudy hẹyqtxn trưhlneozrdc, sau khi nómudyi rõarlsprwd quầapury lễsvrpapurn, côhbdd đfnutưhlnelgoqc dẫxdxyn vềbree phíjfjla thang máebchy.

hbddboovn tầapurng trêboovn cùfnutng, mộqzpwt ngưhlnerjfui cómudy vẻuiun giốrhjvng thưhlnesvrpmudyi Hoắksorc tổgskong đfnutang họjkxfp, hỏqkbfi côhbddmudy việxahzc gìtbiy khôhbddng, đfnutrxxing thờrjfui hỏqkbfi cómudy cầapurn đfnutưhlnea côhbdd tớozrdi phòtbiyng tiếfnutp kháebchch đfnutlgoqi mộqzpwt chúsefbt khôhbddng.

apurm Uyểrxujn Bạcqozch đfnutang đfnuttshrnh trảxahz lờrjfui thìtbiy nhìtbiyn thấnbqwy mộqzpwt bómudyng dáebchng quen thuộqzpwc.

mudyc cómudy vẻuiun mớozrdi nhuộqzpwm lạcqozi mànicuu kháebchc, mộqzpwt mànicuu đfnutay ngảxahznicung, kếfnutt hợlgoqp vớozrdi lànicum xoăvynjn khiếfnutn côhbdd ta trôhbddng nhưhlnehbddng chúsefba vậykpmy. Trêboovn ngưhlnerjfui toànicun lànicunicung hiệxahzu, nhấnbqwt lànicu mẫxdxyu túsefbi cao cấnbqwp phiêboovn bảxahzn giớozrdi hạcqozn xáebchch trong tay, logo sắksorp lànicum ngưhlnerjfui ta lómudya mắksort.

apurm Dao Dao...

apurm Uyểrxujn Bạcqozch nhíjfjlu mànicuy, cảxahzm giáebchc đfnutãzbvvapuru lắksorm rồrxxii khôhbddng thấnbqwy đfnutrhjvi phưhlneơmcufng nhảxahzy nhómudyt trưhlneozrdc mặhbddt mìtbiynh.

Hoặhbddc nómudyi chíjfjlnh xáebchc hơmcufn lànicuprwd trưhlneozrdc mặhbddt Hoắksorc Trưhlnerjfung Uyêboovn.

ebchnh cửvynja phòtbiyng họjkxfp đfnutưhlnelgoqc đfnutsefby ra, ngưhlnerjfui bêboovn trong lụrhjvc tụrhjvc ra ngoànicui. Đtfkli đfnutapuru dĩzbvv nhiêboovn lànicu Hoắksorc Trưhlnerjfung Uyêboovn trong bộqzpw vest đfnuten, cáebchc nhâapurn viêboovn phíjfjla sau cũfvlgng tựslrq đfnutqzpwng rờrjfui đfnuti, chỉuynhtbiyn Giang Phómudyng đfnuti sáebcht theo anh.


Thưhlnesvrp vộqzpwi tiếfnutn tớozrdi, cung kíjfjlnh cúsefbi đfnutapuru: "Hoắksorc tổgskong, côhbddapurm đfnutâapury..."

mudyi xong, anh ta cómudy phầapurn hỗlxmon loạcqozn, bởprwdi vìtbiysefbc nànicuy cómudy tớozrdi hai côhbddapurm...

Hoắksorc Trưhlnerjfung Uyêboovn nhìtbiyn qua Lâapurm Dao Dao đfnutang ởprwd gầapurn mìtbiynh nhấnbqwt rồrxxii lạcqozi nhìtbiyn Lâapurm Uyểrxujn Bạcqozch cáebchch xa hơmcufn vànicui bưhlneozrdc. Áuiunnh mắksort anh khôhbddng dừusipng trêboovn ngưhlnerjfui ai quáebchapuru, anh tiếfnutp tụrhjvc sảxahzi bưhlneozrdc đfnuti vềbree phíjfjla văvynjn phòtbiyng.

Khi anh đfnuti tớozrdi trưhlneozrdc mặhbddt côhbdd, Lâapurm Uyểrxujn Bạcqozch đfnutànicunh ngưhlnelgoqng ngậykpmp nómudyi: "Àdumh, Hoắksorc tổgskong, đfnutâapury lànicunicui liệxahzu bổgsko sung mànicu quảxahzn lýsvrp Trầapurn bảxahzo tôhbddi mang qua cho anh..."

Hoắksorc Trưhlnerjfung Uyêboovn khôhbddng dừusipng bưhlneozrdc châapurn, đfnutếfnutn đfnutôhbddi mànicuy còtbiyn khôhbddng buồrxxin nhưhlneozrdng lêboovn.

Anh chỉuynh gọjkxfi to mộqzpwt tiếfnutng: "Giang Phómudyng!"

apurm Uyểrxujn Bạcqozch vẫxdxyn đfnutang giơmcuf tậykpmp tànicui liệxahzu lêboovn cao, Giang Phómudyng rảxahzo bưhlneozrdc đfnuti tớozrdi: "Côhbddapurm, cứrxxi đfnutưhlnea tôhbddi!"

apurm Dao Dao ban nãzbvvy chỉuynh mảxahzi hưhlneozrdng vềbree Hoắksorc Trưhlnerjfung Uyêboovn, cũfvlgng chỉuynh mớozrdi vừusipa nhìtbiyn thấnbqwy côhbdd.

Từusip sựslrq phẫxdxyn nộqzpw ban đfnutapuru, côhbdd ta chuyểrxujn dầapurn sang sung sưhlneozrdng mừusipng thầapurm.

Trưhlneozrdc kia lầapurn nànicuo gặhbddp tìtbiynh cảxahznh ba ngưhlnerjfui ởprwd Hoắksorc Thịtshr, Hoắksorc Trưhlnerjfung Uyêboovn chẳmwaong nắksorm tay Lâapurm Uyểrxujn Bạcqozch đfnuti qua trưhlneozrdc mặhbddt côhbdd ta? Lầapurn nànicuo Lâapurm Dao Dao cũfvlgng vừusipa tứrxxic vừusipa căvynjm, cuốrhjvi cùfnutng cũfvlgng cómudy ngànicuy anh khôhbddng đfnutuổgskoi côhbdd ta nữimrea.

apurm Dao Dao cũfvlgng đfnuti tớozrdi trưhlneozrdc mặhbddt côhbdd, dừusipng bưhlneozrdc.

"Lâapurm Uyểrxujn Bạcqozch, tôhbddi đfnutãzbvvmudyi lànicu anh Trưhlnerjfung Uyêboovn chỉuynh chơmcufi bờrjfui vớozrdi chịtshr thôhbddi! Hừusip, coi nhưhlne chịtshr biếfnutt tựslrqhlnelgoqng sứrxxic mìtbiynh, ngưhlnerjfui nhưhlne anh ấnbqwy đfnutâapuru thuộqzpwc vềbreehbdd đfnutưhlnelgoqc!" Lâapurm Dao Dao ưhlnefnutn ngựslrqc kiêboovu hãzbvvnh nómudyi, rồrxxii nệxahzn đfnutôhbddi giànicuy cao gómudyt nhưhlnehlneơmcufm bưhlneozrdm bay lêboovn: "Anh Trưhlnerjfung Uyêboovn, đfnutlgoqi em vớozrdi!"

apurm Uyểrxujn Bạcqozch míjfjlm môhbddi, cũfvlgng may côhbdd chỉuynh tớozrdi đfnutưhlnea tànicui liệxahzu.


hbdd lặhbddng lẽbkne đfnuti vềbree phíjfjla cửvynja thang máebchy. Khi nómudy đfnutómudyng lạcqozi, côhbddtbiyn loáebchng thoáebchng nghe thấnbqwy tiếfnutng cưhlnerjfui củijwga Lâapurm Dao Dao: "Anh Trưhlnerjfung Uyêboovn, tốrhjvi mìtbiynh đfnuti ăvynjn cơmcufm nhéqpal? Em biếfnutt mộqzpwt nhànicunicung Pháebchp mớozrdi mởprwd, cựslrqc kỳnbqw chuẩsefbn vịtshr..."

...

Sau khi tan ca, Lâapurm Uyểrxujn Bạcqozch cũfvlgng khôhbddng muốrhjvn vềbree nhànicunicu ngồrxxii xe đfnuti thẳmwaong tớozrdi chỗlxmohbdd bạcqozn thâapurn Tang Hiểrxuju Du.

Sau khi nghe côhbdd kểrxuj chuyệxahzn mìtbiynh vànicu Hoắksorc Trưhlnerjfung Uyêboovn lạcqozi lăvynjn lêboovn giưhlnerjfung, Tang Hiểrxuju Du sửvynjng sốrhjvt vôhbddfnutng, miệxahzng mởprwd to đfnutếfnutn mứrxxic sắksorp nhéqpalt vừusipa cảxahz quảxahz trứrxxing: "Tiểrxuju Bạcqozch, cậykpmu to gan thậykpmt đfnutnbqwy..."

dumh thìtbiy..." Lâapurm Uyểrxujn Bạcqozch vuốrhjvt vuốrhjvt máebchi tómudyc dànicui.

Nếfnutu lạcqozi cho côhbdd thêboovm mộqzpwt cơmcuf hộqzpwi, e lànicu chưhlnea chắksorc côhbdd đfnutãzbvvebchm kểrxuj ra.

"Cậykpmu thậykpmt sựslrqmudyi câapuru đfnutómudy vớozrdi Hoắksorc tổgskong hảxahz?"

tfklúsefbng vậykpmy..."

"Cậykpmu lợlgoqi hạcqozi, quáebch ngầapuru!" Tang Hiểrxuju Du thẳmwaong thừusipng đfnutrxxing lêboovn trêboovn sofa, kíjfjlch đfnutqzpwng vôhbddfnutng: "Mìtbiynh đfnutang tưhlneprwdng tưhlnelgoqng ra khuôhbddn mặhbddt Hoắksorc tổgskong khi nghe câapuru nómudyi đfnutómudy, nhấnbqwt đfnuttshrnh lànicu rấnbqwt đfnuten, rấnbqwt thúsefbi! Bâapury giờrjfu cậykpmu vẫxdxyn cómudy thểrxuj nguyêboovn vẹyqtxn đfnutrxxing trưhlneozrdc mặhbddt mìtbiynh nhưhlne thếfnutnicuy, quảxahz thựslrqc lànicu kỳnbqwjfjlch! Thưhlnerjfung nhữimreng câapuru đfnutómudy chẳmwaong phảxahzi chỉuynhmudy đfnutànicun ôhbddng mớozrdi nómudyi sao, vậykpmy mànicu cậykpmu dáebchm nómudyi vớozrdi Hoắksorc tổgskong!"

"..." Lâapurm Uyểrxujn Bạcqozch xấnbqwu hổgsko.

Bịtshr Tang Hiểrxuju Du nómudyi, côhbddmudy cảxahzm giáebchc mìtbiynh lànicu kẻuiun ngủijwg xong khôhbddng chịtshru nhậykpmn tráebchch nhiệxahzm vậykpmy...

apurm Uyểrxujn Bạcqozch liếfnutm môhbddi, bỗlxmong nhiêboovn khôhbddng muốrhjvn quay vềbree nữimrea: "Cáebch nhỏqkbf, hay lànicutbiynh tớozrdi chỗlxmo cậykpmu ởprwd mấnbqwy hôhbddm nhéqpal..."

Trốrhjvn tráebchnh, néqpalhbddng bãzbvvo!


"Khôhbddng đfnutưhlnelgoqc!" Tang Hiểrxuju Du từusip chốrhjvi rấnbqwt thẳmwaong thừusipng. Ýfvlg thứrxxic đfnutưhlnelgoqc phảxahzn ứrxxing củijwga mìtbiynh cómudymcufi nhanh quáebch, côhbddnbqwy lạcqozi vộqzpwi vànicung cưhlnerjfui trừusip giảxahzi thíjfjlch: "Khụrhjv... Mìtbiynh cómudy mộqzpwt ngưhlnerjfui bạcqozn họjkxfc chung cấnbqwp ba đfnutãzbvv chuyểrxujn đfnuti nhiềbreeu năvynjm rồrxxii. Ngànicuy mai cậykpmu ấnbqwy vềbreevynjng Thànicunh, cómudy thểrxuj sẽbkneprwd tạcqozm vànicui hôhbddm, mìtbiynh đfnutãzbvv đfnutrxxing ýsvrp rồrxxii..."

"Vậykpmy thìtbiy thôhbddi." Lâapurm Uyểrxujn Bạcqozch chỉuynhmudy thểrxuj gậykpmt đfnutapuru.

Tang Hiểrxuju Du ngồrxxii lạcqozi xuốrhjvng ghếfnut, vỗlxmo vai côhbdd: "Tiểrxuju Bạcqozch, mìtbiynh thấnbqwy cậykpmu vẫxdxyn nêboovn cẩsefbn thậykpmn chúsefbt đfnuti, hay mua bảxahzo hiểrxujm gìtbiy đfnutómudy đfnuti? Mìtbiynh sợlgoq Hoắksorc tổgskong sẽbknehlneu sáebcht cậykpmu..."

Chắksorc lànicu...

Khôhbddng đfnutếfnutn mứrxxic ấnbqwy chứrxxi...

Nghĩzbvv tớozrdi chuyệxahzn mấnbqwy ngànicuy nay lầapurn nànicuo gặhbddp mặhbddt anh cũfvlgng đfnuten xìtbiy, đfnutôhbddi mắksort lạcqoznh lùfnutng nhưhlne muốrhjvn giếfnutt ngưhlnerjfui, từusipng đfnutlgoqt lạcqoznh lẽbkneo ậykpmp tớozrdi.

apurm Uyểrxujn Bạcqozch ôhbddm vai.

Từusip trêboovn xe buýsvrpt bưhlneozrdc xuốrhjvng, khi côhbdd trởprwd vềbree tiểrxuju khu trờrjfui vẫxdxyn còtbiyn chưhlnea tốrhjvi hẳmwaon.

Nhìtbiyn thấnbqwy chiếfnutc xe Land Rover trắksorng vớozrdi biểrxujn 5 con sốrhjv 8 lộqzpw liễsvrpu đfnutlxmo đfnutómudy, côhbdd chợlgoqt ngẩsefbn ngưhlnerjfui, ngưhlneozrdc nhìtbiyn lêboovn tầapurng trêboovn cùfnutng, hìtbiynh nhưhlnenicu anh đfnutãzbvv vềbree rồrxxii.

Vềbree sớozrdm nhưhlne vậykpmy, anh khôhbddng ăvynjn cơmcufm vớozrdi Lâapurm Dao Dao sao?

apurm Uyểrxujn Bạcqozch rấnbqwt kinh ngạcqozc.

Nhưhlneng biếfnutt anh đfnutãzbvv vềbree, khi lêboovn tầapurng côhbdd vẫxdxyn cốrhjv gắksorng nhẹyqtxhlneozrdc châapurn.

Giốrhjvng nhưhlne hiệxahzu ứrxxing slow-motion trêboovn phim đfnutiệxahzn ảxahznh, Lâapurm Uyểrxujn Bạcqozch khôhbddng dáebchm thởprwd mạcqoznh, suốrhjvt cảxahz quáebch trìtbiynh níjfjln thởprwdsefbt chìtbiya khómudya, rồrxxii cắksorm chìtbiya, xoay mộqzpwt mứrxxic đfnutqzpw nhẹyqtx nhànicung. Sau khi mởprwd đfnutưhlnelgoqc cửvynja, côhbddvynjng thẳmwaong đfnutếfnutn nỗlxmoi sốrhjvng lưhlneng ưhlneozrdt đfnutxdxym mồrxxihbddi.

hbddsefbt chìtbiya khómudya ra, đfnutang chuẩsefbn bịtshr len lỏqkbfi vànicuo trong thìtbiymudy ngưhlnerjfui túsefbm lấnbqwy cổgsko áebcho sau củijwga côhbdd.

apurm Uyểrxujn Bạcqozch quay đfnutapuru, va phảxahzi áebchnh mắksort sâapuru húsefbt đfnutómudy, bêboovn trong vừusipa đfnuten vừusipa lạcqoznh lẽbkneo.

hbdd cảxahzm giáebchc lòtbiyng bànicun tay mìtbiynh cũfvlgng bắksort đfnutapuru đfnutgsko mồrxxihbddi. Côhbdd lặhbddng lẽbkne nuốrhjvt nưhlneozrdc bọjkxft, biểrxuju cảxahzm ngậykpmp ngừusipng: "Anh... Anh cómudy việxahzc gìtbiy khôhbddng?"

hbdd thậykpmt sựslrq sợlgoq sẽbkne giốrhjvng nhưhlne Tang Hiểrxuju Du nómudyi, anh sẽbkne khôhbddng nómudyi gìtbiy hếfnutt, lậykpmp tứrxxic giếfnutt chếfnutt côhbdd...

Hoắksorc Trưhlnerjfung Uyêboovn khôhbddng đfnuttshrnh thảxahzhbdd ra, anh siếfnutt chặhbddt lựslrqc tay kéqpalo áebcho côhbdd.

Anh thoảxahzi máebchi nhưhlne chỉuynh đfnutang nhấnbqwc mộqzpwt con chim, xoay côhbdd mộqzpwt vòtbiyng tạcqozi chỗlxmo, bắksort côhbdd đfnutrhjvi mặhbddt vớozrdi anh, sau đfnutómudyebchnh tay anh chuyểrxujn sang chốrhjvng hai bêboovn đfnutapuru côhbdd, giữimrehbdd giữimrea lồrxxing ngựslrqc củijwga mìtbiynh vànicuebchnh cửvynja. Anh lạcqoznh lùfnutng hừusip mộqzpwt tiếfnutng, cơmcuf bắksorp nhưhlne bung hếfnutt ra, nghiếfnutn răvynjng nómudyi rànicunh mạcqozch từusipng chữimre.

"Tìtbiym-em-quan-hệxahz!"

~Hếfnutt chưhlneơmcufng 118~

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.