Xin Hãy Ôm Em

Chương 117 :

    trước sau   
Đhusgúibcvng vớcuwwi dựabki liệzqbcu, sắqlgmc mặrqpgt Hoắqlgmc Trưabkikhapng Uyêrqpgn suýzqbct chúibcvt nữjifua lànzdc đrdghen xìocea.

Lớcuwwp da thịrqpgt bêrqpgn khóuvhze miệzqbcng giậqlgmt giậqlgmt mấhusgy cáibcvi rấhusgt rõuvhznzdcng: "Lâsxyqm Uyểsqrrn Bạsxyqch, em dáibcvm nóuvhzi lạsxyqi lầvpszn nữjifua khôyxlang?"

Thậqlgmt sựabki khôyxlang dáibcvm...

Nhưabking lờkhapi đrdghãlahquvhzi ra rồnzrei, muốqlgmn vớcuwwt váibcvt cũfnywng đrdghãlahq khôyxlang kịrqpgp.

sxyqm Uyểsqrrn Bạsxyqch chẳvlvong biếieket lấhusgy dũfnywng khíylld từhusg đrdghâsxyqu ra, nuốqlgmt nưabkicuwwc bọfnywt, tiếiekep tụjznvc nóuvhzi vớcuwwi giọfnywng nhỏkeganzdc nhanh: "Tốqlgmi qua đrdghqlgmi vớcuwwi em mànzdcuvhzi chíylldnh lànzdcoceanh mộoceat đrdghêrqpgm. Mọfnywi ngưabkikhapi đrdghvpszu lànzdc ngưabkikhapi trưabkikegang thànzdcnh rồnzrei, say rưabkiibcvu lànzdcm loạsxyqn cũfnywng lànzdc đrdghiềvpszu khôyxlang thểsqrr tráibcvnh khỏkegai..."

"Vậqlgmy em coi anh lànzdcocea?" Hoắqlgmc Trưabkikhapng Uyêrqpgn mặrqpgt sắqlgmp thànzdcnh than đrdghen tớcuwwi nơkhapi.


zxmw..." Lâsxyqm Uyểsqrrn Bạsxyqch liếiekem môyxlai, cătrxyng thẳvlvong suýzqbct cắqlgmn đrdghkhapt đrdghvpszu lưabkiqzbai: "Đhusgqlgmi tưabkiibcvng củnlvva tìoceanh mộoceat đrdghêrqpgm?"

Hoắqlgmc Trưabkikhapng Uyêrqpgn nheo mắqlgmt lạsxyqi khóuvhz tin, anh nóuvhzi từhusgng chữjifu nhưabki bậqlgmt ra từhusg kẽmfrntrxyng: "Em coi anh lànzdc đrdghqlgmi tưabkiibcvng củnlvva tìoceanh mộoceat đrdghêrqpgm?"

sxyqm Uyểsqrrn Bạsxyqch khôyxlang lêrqpgn tiếiekeng, nhưabking áibcvnh mắqlgmt lấhusgp láibcvnh nhìocean vềvpsz phíyllda anh chíylldnh lànzdc mộoceat sựabki mặrqpgc nhậqlgmn.

Hoắqlgmc Trưabkikhapng Uyêrqpgn bỏkega đrdghôyxlai đrdghũfnywa trong tay xuốqlgmng. Nătrxym ngóuvhzn tay vang lêrqpgn tiếiekeng bẻrdgh khớcuwwp xưabkiơkhapng rătrxyng rắqlgmc. Anh sợibcvoceanh khôyxlang kiểsqrrm soáibcvt đrdghưabkiibcvc mànzdc vung tay đrdghhusgm côyxla.

ibcvng nay tỉmffqnh dậqlgmy, thậqlgmt ra anh rấhusgt muốqlgmn cùdgvhng côyxlanzdcm thêrqpgm lầvpszn nữjifua.

Nhưabking nghĩqpjp tớcuwwi chuyệzqbcn tốqlgmi qua hànzdcnh hạsxyqfnywng kháibcvsxyqu, côyxla suýzqbct thìocea ngấhusgt đrdghi, nêrqpgn anh nghĩqpjp sẽmfrn tạsxyqm thờkhapi tha cho côyxla. Dụjznvc vọfnywng trốqlgmng trảhhwbi bao lâsxyqu giờkhap đrdghưabkiibcvc thỏkegaa mãlahqn, đrdghếieken lúibcvc nànzdcy anh vẫbtsvn còssjcn đrdghang hồnzrei tưabkikegang. Ai ngờkhapibcvo nưabkicuwwc lạsxyqnh củnlvva côyxla thìoceanh lìoceanh tạsxyqt tớcuwwi.

Hoắqlgmc Trưabkikhapng Uyêrqpgn khôyxlang chỉmffq cảhhwbm thấhusgy tay mànzdc cảhhwbtrxyng mìoceanh cũfnywng nghiếieken rấhusgt dữjifu.

"Tìoceanh mộoceat đrdghêrqpgm?"

husgqlgmi tưabkiibcvng tìoceanh mộoceat đrdghêrqpgm?"

Anh liêrqpgn tiếiekep lặrqpgp lạsxyqi hai câsxyqu, lòssjcng bànzdcn tay giấhusgu dưabkicuwwi gầvpszm bànzdcn củnlvva Lâsxyqm Uyểsqrrn Bạsxyqch cọfnywrqpgn đrdghvpszu gốqlgmi, toànzdcn lànzdc mồnzreyxlai ưabkicuwwt rưabkiibcvt.

yxlauvhz vẻrdgh đrdghãlahq chọfnywc vànzdco mộoceat con sưabki tửylld...

Đhusgáibcvng sợibcv quáibcv...

"Kéfceyt..."


Tiếiekeng ghếieke ătrxyn vànzdc mặrqpgt đrdghhusgt ma sáibcvt tạsxyqo ra âsxyqm thanh chóuvhzi tai. Hoắqlgmc Trưabkikhapng Uyêrqpgn đrdghoceat ngộoceat đrdghkhapng bậqlgmt dậqlgmy: "Nếiekeu đrdghãlahq vậqlgmy, thìocea chúibcvng ta lànzdcm lạsxyqi lầvpszn nữjifua đrdghi!"

Việzqbcc anh muốqlgmn lànzdcm nhấhusgt bâsxyqy giờkhap chíylldnh lànzdc bịrqpgt chặrqpgt cáibcvi miệzqbcng củnlvva côyxla lạsxyqi.

Vẫbtsvn thẳvlvong thắqlgmn nhưabki tốqlgmi hôyxlam qua, anh khiếieken côyxla ngoànzdci ậqlgmm ừhusg ra thìocea chẳvlvong nóuvhzi đrdghưabkiibcvc bấhusgt kỳzxmwsxyqu nànzdco kháibcvc.

husghusgng mànzdc..."

sxyqm Uyểsqrrn Bạsxyqch hoảhhwbng hốqlgmt rụjznvt ngưabkikhapi vềvpsz phíyllda sau, kéfceyo dãlahqn khoảhhwbng cáibcvch. Tay côyxla vẫbtsvn giơkhap cao đrdghôyxlai đrdghũfnywa mộoceat cáibcvch khôyxlai hànzdci.

Sợibcvlahqi nhìocean thẳvlvong vànzdco đrdghôyxlai mắqlgmt anh, côyxla hắqlgmng giọfnywng, gưabkiibcvng gạsxyqo bậqlgmt ra mộoceat câsxyqu: "Em khôyxlang cóuvhz nhiềvpszu nhu cầvpszu nhưabki anh đrdghâsxyqu... Hơkhapn nữjifua, em cóuvhz lẽmfrnfnywng khôyxlang quáibcv cầvpszn ngưabkikhapi tìoceanh..."

Nửyllda câsxyqu cuốqlgmi vừhusga dứkhapt, Lâsxyqm Uyểsqrrn Bạsxyqch hoànzdcn toànzdcn khôyxlang dáibcvm nhìocean anh nữjifua.

Ngưabkikhapi tìoceanh...

Hoắqlgmc Trưabkikhapng Uyêrqpgn cảhhwbm giáibcvc mọfnywi sợibcvi gâsxyqn ởkega sau gáibcvy đrdghvpszu bịrqpg treo ngưabkiibcvc lêrqpgn trêrqpgn.

Hai tay anh cuộocean chặrqpgt lạsxyqi thànzdcnh nắqlgmm đrdghhusgm, bởkegai vìocea lầvpszn nànzdcy anh khôyxlang nhữjifung sợibcvoceanh đrdghhusgm côyxlanzdcnzdcng sợibcvoceanh sẽmfrn thẳvlvong thừhusgng bóuvhzp chếieket côyxla!

...

Nhìocean thẳvlvong vànzdco nhữjifung con sốqlgm chi chíylldt trêrqpgn mànzdcn hìoceanh máibcvy tíylldnh, bànzdcn tay Lâsxyqm Uyểsqrrn Bạsxyqch gõuvhz khôyxlang ngừhusgng.

Đhusgếieken bâsxyqy giờkhap, nhớcuww lạsxyqi dáibcvng vẻrdgh sa sầvpszm mặrqpgt mànzdcy củnlvva Hoắqlgmc Trưabkikhapng Uyêrqpgn, côyxla vẫbtsvn cảhhwbm thấhusgy sốqlgmng lưabking lạsxyqnh ngắqlgmt. Giốqlgmng nhưabki lầvpszn đrdghvpszu tiêrqpgn khi côyxlafceym thẳvlvong hai trătrxym đrdghnzreng vànzdco mặrqpgt anh vậqlgmy, bảhhwbn thâsxyqn cũfnywng khôyxlang biếieket dũfnywng khíylldkega đrdghâsxyqu ra.


Ngưabkikhapi đrdghnzreng nghiệzqbcp bêrqpgn cạsxyqnh đrdghmftmy đrdghmftmy côyxla: "Tiểsqrru Bạsxyqch, tan lànzdcm rồnzrei!"

sxyqm Uyểsqrrn Bạsxyqch liếiekec nhìocean đrdghnzreng hồnzrekegauvhzc phảhhwbi, rồnzrei đrdghkhapng lêrqpgn thu dọfnywn cùdgvhng.

Tốqlgmi nay côyxla hẹnlvvn hai bốqlgm con Yếieken Phong cùdgvhng đrdghi ătrxyn cơkhapm, lầvpszn nànzdcy lànzdc lẩmftmu. Lầvpszn trưabkicuwwc côyxla khôyxlang chịrqpgu nổvlvoi mànzdcn giụjznvc giãlahq ma quỷmfrn củnlvva Hoắqlgmc Trưabkikhapng Uyêrqpgn mànzdc thấhusgt hẹnlvvn đrdghi thảhhwb đrdghèzqbcn trờkhapi vớcuwwi thằcgjdng béfcey, thếiekerqpgn coi nhưabkiyxlam nay bùdgvh lạsxyqi.

Ra khỏkegai tòssjca nhànzdc chưabkia đrdghưabkiibcvc bao lâsxyqu, Yếieken Phong đrdghãlahqibcvi chiếiekec xe Jeep tớcuwwi đrdghóuvhzn côyxla.

Quáibcvn lẩmftmu nằcgjdm ởkega mộoceat vịrqpg tríylld kháibcvrqpgn tĩqpjpnh giữjifua trung tâsxyqm ồnzren ànzdco, bêrqpgn cạsxyqnh lànzdc mộoceat kháibcvch sạsxyqn cấhusgp sao, thếiekerqpgn lànzdcm ătrxyn rấhusgt pháibcvt đrdghsxyqt.

Chỗbtsv đrdghbtsv xe trưabkicuwwc cửyllda đrdghãlahqylldn, Yếieken Phong phảhhwbi đrdghbtsv sang bêrqpgn cạsxyqnh. Lúibcvc xuốqlgmng xe, di đrdghoceang củnlvva anh đrdghvlvo chuôyxlang, Lâsxyqm Uyểsqrrn Bạsxyqch bèzqbcn qua giúibcvp anh dắqlgmt thằcgjdng nhỏkega.

Khi họfnyw chuẩmftmn bịrqpg đrdghi vànzdco quáibcvn lẩmftmu thìocea từhusg trong cóuvhz mấhusgy ngưabkikhapi mặrqpgc đrdghnzre vest đrdghi ra.

Ngưabkikhapi cao nhấhusgt đrdghkhapng giữjifua lànzdc Hoắqlgmc Trưabkikhapng Uyêrqpgn, bộocea vest đrdghen ngànzdcn nătrxym khôyxlang đrdghvlvoi. Cóuvhz vẻrdgh nhưabki anh tớcuwwi đrdghâsxyqy tiếiekep kháibcvch, đrdghi song song bêrqpgn cạsxyqnh còssjcn cóuvhz hai ngưabkikhapi nưabkicuwwc ngoànzdci kháibcvc. Giang Phóuvhzng đrdghãlahq rảhhwbo bưabkicuwwc chạsxyqy tớcuwwi bêrqpgn cạsxyqnh chiếiekec Bentley đrdghsqrr mởkega cửyllda xe.

"Tiểsqrru Bạsxyqch, láibcvt nữjifua chúibcvng ta gọfnywi mộoceat con cua to đrdghsqrr nhúibcvng lẩmftmu nhéfcey?"

Thằcgjdng béfcey lắqlgmc lắqlgmc tay côyxla, bỗbtsvng nhiêrqpgn hỏkegai bằcgjdng giọfnywng giòssjcn tan. Lâsxyqm Uyểsqrrn Bạsxyqch khôyxlang lậqlgmp tứkhapc trảhhwb lờkhapi mànzdcyxla thứkhapc nhìocean qua.

Hoắqlgmc Trưabkikhapng Uyêrqpgn cóuvhz lẽmfrn đrdghãlahq nghe thấhusgy bèzqbcn quay đrdghvpszu nhìocean lạsxyqi.

Nhưabking anh cũfnywng quay đrdghi rấhusgt nhanh, cúibcvi ngưabkikhapi ngồnzrei vànzdco xe, chiếiekec Bentley đrdghen cứkhap thếieke phóuvhzng đrdghi.

Quáibcvn lẩmftmu tổvlvong cộoceang cóuvhz bốqlgmn tầvpszng, tuy rằcgjdng đrdghôyxlang kháibcvch nhưabking cũfnywng kháibcv nhiềvpszu bànzdcn, nêrqpgn khôyxlang cầvpszn phảhhwbi đrdghrqpgt chỗbtsv trưabkicuwwc. Rấhusgt nhanh, mộoceat nồnzrei lẩmftmu uyêrqpgn ưabkiơkhapng đrdghưabkiibcvc bêrqpgrqpgn, than hừhusgng hựabkic cháibcvy bêrqpgn dưabkicuwwi.


Yếieken Phong ngồnzrei đrdghqlgmi diệzqbcn gắqlgmp thătrxyn nõuvhzn bòssjcnzdco nồnzrei, rồnzrei ngưabkicuwwc mắqlgmt hỏkegai: "Tiểsqrru Uyểsqrrn, em khôyxlang sao chứkhap?"

"Khôyxlang sao ạsxyq." Lâsxyqm Uyểsqrrn Bạsxyqch lắqlgmc đrdghvpszu.

"Anh thấhusgy em cứkhapibcvt di đrdghoceang ra xem, đrdghang đrdghibcvi đrdghiệzqbcn thoạsxyqi củnlvva ai ànzdc?"

zxmw, khôyxlang khôyxlang..." Lâsxyqm Uyểsqrrn Bạsxyqch vộoceai nóuvhzi rồnzrei đrdghmftmy túibcvi xáibcvch qua mộoceat bêrqpgn, giảhhwbi thíylldch: "Em xem mấhusgy thứkhap em mua trêrqpgn mạsxyqng đrdghãlahq đrdghếieken chưabkia ấhusgy mànzdc!"

ibcvc thu tay vềvpsz, côyxla vẫbtsvn khôyxlang nhịrqpgn đrdghưabkiibcvc ấhusgn vànzdco núibcvt Home. Mànzdcn hìoceanh sáibcvng lêrqpgn, bêrqpgn trêrqpgn yêrqpgn ắqlgmng khôyxlang cóuvhz bấhusgt kỳzxmw cuộoceac gọfnywi hay tin nhắqlgmn nànzdco.

Ássjcnh mắqlgmt Hoắqlgmc Trưabkikhapng Uyêrqpgn khi quay đrdghvpszu lạsxyqi ban nãlahqy, cóuvhz lẽmfrnnzdc đrdghãlahq nhìocean thấhusgy côyxla đrdghi chung vớcuwwi bốqlgm con Yếieken Phong.

Cứkhap nghĩqpjp sẽmfrn giốqlgmng nhưabki lầvpszn trưabkicuwwc, anh sẽmfrn lạsxyqi thúibcvc giụjznvc liêrqpgn hồnzrei nhưabki ma quỷmfrn...

Yếieken Phong lầvpszn lưabkiibcvt gắqlgmp thịrqpgt cho côyxlanzdc cho con trai rồnzrei dịrqpgu dànzdcng nhắqlgmc nhởkega: "Thịrqpgt bòssjc chíylldn kỹtrxy quáibcv rồnzrei, Tiểsqrru Uyểsqrrn, mau ătrxyn đrdghi."

husgưabkiibcvc." Lâsxyqm Uyểsqrrn Bạsxyqch gậqlgmt đrdghvpszu, cầvpszm đrdghũfnywa lêrqpgn.

Yếieken Phong thấhusgy côyxla chốqlgmc chốqlgmc lạsxyqi cho thịrqpgt vànzdco miệzqbcng, nhưabking rõuvhznzdcng biểsqrru cảhhwbm ngoànzdci mặrqpgt khôyxlang mấhusgy nhậqlgmp tâsxyqm.

Anh bấhusgt giáibcvc nắqlgmm chặrqpgt chiếiekec cốqlgmc trong tay.

Lầvpszn nànzdcy vềvpszabkicuwwc, Yếieken Phong luôyxlan cảhhwbm thấhusgy côyxlanzdcng ngànzdcy cànzdcng xa mìoceanh, hơkhapn nữjifua cảhhwbm giáibcvc nànzdcy ngànzdcy sau mãlahqnh liệzqbct hơkhapn ngànzdcy trưabkicuwwc.

Ăqlgmn cơkhapm xong, họfnywdgvhng thằcgjdng béfcey đrdghi tớcuwwi bờkhapyxlang thảhhwb đrdghèzqbcn trờkhapi, cuốqlgmi cùdgvhng cũfnywng bùdgvh đrdghqlgmp xong, Lâsxyqm Uyểsqrrn Bạsxyqch liềvpszn vềvpsz nhànzdc. Khi đrdghi lêrqpgn gáibcvc, côyxla đrdghrqpgc biệzqbct ngóuvhz xuốqlgmng dưabkicuwwi nhànzdc, chiếiekec Land Rover mànzdcu trắqlgmng vẫbtsvn chưabkia quay vềvpsz.


Sau khi vànzdco nhànzdc, cũfnywng khôyxlang còssjcn sớcuwwm nữjifua, côyxla bậqlgmt tivi lêrqpgn.

nzdcng lúibcvc côyxlanzdcng chỉmffqnh nhỏkega volume xuốqlgmng, cuốqlgmi cùdgvhng chỉmffqssjcn lạsxyqi mộoceat nấhusgc. Tuy rằcgjdng côyxla nhìocean thẳvlvong lêrqpgn mànzdcn hìoceanh, nhưabking lạsxyqi bấhusgt giáibcvc dỏkegang tai nghe tiếiekeng đrdghoceang ngoànzdci cửyllda.

uvhz cuộoceac gọfnywi vànzdco di đrdghoceang, Lâsxyqm Uyểsqrrn Bạsxyqch tứkhapc tốqlgmc rúibcvt ra xem.

Nhưabking khôyxlang phảhhwbi Hoắqlgmc Trưabkikhapng Uyêrqpgn, mànzdcnzdcrqpgn chuyểsqrrn pháibcvt gọfnywi tớcuwwi, hỏkegai côyxlauvhzkega nhànzdc khôyxlang, họfnyw qua chuyểsqrrn hànzdcng.

yxla ngắqlgmt máibcvy khôyxlang lâsxyqu sau thìoceauvhz tiếiekeng gõuvhz cửyllda. Lâsxyqm Uyểsqrrn Bạsxyqch chạsxyqy ra mởkega cửyllda, nhâsxyqn viêrqpgn chuyểsqrrn pháibcvt đrdghkhapng bêrqpgn ngoànzdci: "Xin hỏkegai chịrqpgsxyqm phảhhwbi khôyxlang ạsxyq?"

"Tôyxlai đrdghâsxyqy."

husgâsxyqy lànzdcabkiu kiệzqbcn củnlvva chịrqpg, mờkhapi chịrqpgzqbc nhậqlgmn lêrqpgn trêrqpgn!"

"Vâsxyqng."

sxyqm Uyểsqrrn Bạsxyqch đrdghóuvhzn lấhusgy búibcvt, trong lúibcvc đrdghang đrdghrqpgnh kýzqbcrqpgn lêrqpgn trêrqpgn thìoceauvhz tiếiekeng bưabkicuwwc châsxyqn vữjifung vànzdcng vọfnywng từhusg cầvpszu thang tớcuwwi.

yxlaylldn thởkega nhìocean qua, Hoắqlgmc Trưabkikhapng Uyêrqpgn đrdghang đrdghúibcvt mộoceat tay vànzdco túibcvi, tay kia ngoànzdci chìoceaa khóuvhza xe còssjcn cóuvhz mộoceat túibcvi đrdghnzre, bêrqpgn trong khôyxlang cóuvhzocea bấhusgt ngờkhap, chíylldnh lànzdc mỳzxmwnzdc trứkhapng gànzdc.

Mặrqpgt anh vẫbtsvn còssjcn đrdghen thui nhưabkiibcvc sáibcvng, mắqlgmt chợibcvt lóuvhze lêrqpgn cảhhwbm giáibcvc muốqlgmn giếieket ngưabkikhapi.

Hoắqlgmc Trưabkikhapng Uyêrqpgn đrdghi thẳvlvong qua cửyllda nhànzdcyxla, sau đrdghóuvhzibcvt chìoceaa khóuvhza mởkega cửyllda nhànzdc đrdghqlgmi diệzqbcn.

"Chịrqpgsxyqm, kýzqbckega đrdghâsxyqy lànzdc đrdghưabkiibcvc rồnzrei!" Anh nhâsxyqn viêrqpgn nhắqlgmc nhởkegayxla.

zxmwsxyqng!" Lâsxyqm Uyểsqrrn Bạsxyqch hoànzdcn hồnzren, trảhhwb lờkhapi.

"Rầvpszm..."

Đhusgúibcvng lúibcvc côyxla hạsxyqibcvt, cáibcvnh cửyllda nhànzdc đrdghqlgmi diệzqbcn cũfnywng bịrqpg đrdghóuvhzng sậqlgmp vànzdco rấhusgt mạsxyqnh.

Tiếiekeng vang rấhusgt lớcuwwn, tiếiekeng vọfnywng còssjcn lạsxyqi mãlahqi.

Cậqlgmu thanh niêrqpgn trẻrdgh tuổvlvoi dưabkikhapng nhưabki bịrqpg giậqlgmt mìoceanh, run rẩmftmy dèzqbc dặrqpgt hỏkegai: "Ban nãlahqy tôyxlai khôyxlang chắqlgmn đrdghưabkikhapng ai chứkhap?"

sxyqm Uyểsqrrn Bạsxyqch liếiekem môyxlai: "Khôyxlang đrdghâsxyqu..."

~Hếieket chưabkiơkhapng 117~

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.