Xin Hãy Ôm Em

Chương 116 :

    trước sau   
"Em khôrcvdng..." Côrcvd hoảiihsng loạbuikn lắdtjec đowvqxqxgu.

"Vậabmxy tứetsdc làvxgt quyếppdqn rũoziy anh?" Đxtwvôrcvdi mắdtjet nheo lạbuiki củadgla Hoắdtjec Trưxiaasaping Uyêejiun toásapit ra mùppdqi nguy hiểilwam.

"Khôrcvdng màvxgt..." Lâbsfwm Uyểilwan Bạbuikch thậabmxt sựgioo oan tàvxgty trờsapii, rõydidvxgtng việoziyc say rưxiaadmciu đowvqãabqn khiếppdqn côrcvdvfkci nălvnong khôrcvdng cògraxn lưxiaau loásapit.

Hoắdtjec Trưxiaasaping Uyêejiun giữhuzo chặlcuqt tay côrcvd khôrcvdng buôrcvdng, lògraxng bàvxgtn tay nắdtjem chặlcuqt từilwa từilwa dẫhcqfn xuốroedng. Khôrcvdng biếppdqt anh làvxgtm kiểilwau gìjljyvxgt dọiihsc đowvqưxiaasaping từilwang chiếppdqc cúaktpc ásapio đowvqhcqfu bung ra nhưxiaavfkc phéhwswp thuậabmxt vậabmxy. Lúaktpc nàvxgty lồvmvfng ngựgiooc rắdtjen chắdtjec củadgla anh đowvqãabqn hoàvxgtn toàvxgtn lộnktj ra trưxiaaqwofc mắdtjet côrcvd.

bsfwm Uyểilwan Bạbuikch bịcymbjljynh ảiihsnh đowvqóvfkcbuikch thíbuikch, lạbuiki càvxgtng choásaping vásaping hơbuikn. Khi côrcvd đowvqcymbnh quay đowvqi thìjljy anh bấabmxt ngờsapiaktpi xuốroedng gọiihsi mộnktjt tiếppdqng bêejiun tai.

"Uyểilwan Uyểilwan."


rcvd bấabmxt giásapic sữhuzong ngưxiaasapii.

Hai chữhuzovxgty lọiihst vàvxgto tai côrcvd khôrcvdng chúaktpt dựgioosapio, giốroedng nhưxiaavfkc mộnktjt sợdmcii lôrcvdng nhỏcwmv đowvqãabqn vuốroedt ve trásapii tim.

Chưxiaaa từilwang cóvfkc ai gọiihsi côrcvd nhưxiaa vậabmxy.

Ngưxiaasapii thâbsfwn thiếppdqt nhấabmxt đowvqhcqfu gọiihsi côrcvd mộnktjt tiếppdqng Tiểilwau Bạbuikch, ngay cảiihs Yếppdqn Phong cũoziyng chỉusuy gọiihsi côrcvdvxgt Tiểilwau Uyểilwan. Lầxqxgn đowvqxqxgu tiêejiun cóvfkc ngưxiaasapii gọiihsi têejiun côrcvd nhưxiaa vậabmxy, hai chữhuzosapiy nhau giốroedng nhưxiaa mộnktjt dưxiaa vịcymb triềhcqfn miêejiun khôrcvdng dứetsdt.

bsfwm Uyểilwan Bạbuikch nuốroedt nưxiaaqwofc bọiihst, trong lúaktpc ngơbuik ngẩotvun, cằmcsem côrcvd đowvqưxiaadmcic nâbsfwng lêejiun nhẹejiu nhàvxgtng: "Uyểilwan Uyểilwan, anh muốroedn thừilwaa nưxiaaqwofc đowvqcjzjc thảiihsbsfwu."

"..." Nhịcymbp tim củadgla côrcvd gia tălvnong đowvqnktjt ngộnktjt.

vxgtm ýejiu củadgla câbsfwu nóvfkci nàvxgty...

bsfwm Uyểilwan Bạbuikch ngưxiaaqwofc mắdtjet lêejiun mớqwofi phásapit hiệoziyn đowvqôrcvdi mắdtjet sâbsfwu húaktpt kia chẳhmking biếppdqt từilwaaktpc nàvxgto đowvqãabqn rựgiooc sásaping nhưxiaappdqng chásapiy, giốroedng nhưxiaa sắdtjep nuốroedt chửczmgng côrcvdvxgto mớqwofi cam lògraxng.

xiaasaping nhưxiaa đowvqãabqn nhẫhcqfn nạbuiki rấabmxt nhiềhcqfu, Hoắdtjec Trưxiaasaping Uyêejiun biểilwau đowvqbuikt khao khásapit mộnktjt cásapich trựgiooc tiếppdqp: "Muốroedn cóvfkc em!"

bsfwm Uyểilwan Bạbuikch chỉusuy cảiihsm thấabmxy ba chữhuzovxgty nổadgl tung trong đowvqxqxgu mìjljynh.

Hoắdtjec Trưxiaasaping Uyêejiun nhưxiaa đowvqang chốroedng đowvqotvuy, hai tay chốroedng hai bêejiun. Khi anh hơbuiki cúaktpi xuốroedng, hơbuiki thởilwavfkcng rựgiooc từilwaoziyi phảiihsvxgto míbuik mắdtjet côrcvd. "Anh cho em mưxiaasapii giâbsfwy đowvqilwa suy nghĩxrbi, nếppdqu em khôrcvdng từilwa chốroedi, anh sẽabmx coi nhưxiaa em chấabmxp nhậabmxn."

"10, 9, 8..."

Anh bắdtjet đowvqxqxgu đowvqếppdqm, tớqwofi cuốroedi cùppdqng thậabmxm chíbuikgraxn đowvqếppdqm nhanh hơbuikn: "3, 2, 1!"


bsfwm Uyểilwan Bạbuikch vốroedn đowvqãabqn đowvqxqxgu vásaping mắdtjet hoa, làvxgtm sao cògraxn cóvfkc thểilwa phảiihsn ứetsdng lạbuiki kịcymbp. Côrcvd nhìjljyn anh hơbuiki ngâbsfwy ngấabmxt, chỉusuy thấabmxy bờsapircvdi mỏcwmvng củadgla anh hơbuiki rưxiaaqwofn lêejiun mộnktjt đowvqưxiaasaping cong khẽabmx khàvxgtng.

Sau đowvqóvfkc, mộnktjt bóvfkcng đowvqen ậabmxp xuốroedng.

rcvd bịcymbrcvdn tíbuikt mùppdq.

rcvdi lưxiaatokgi bịcymb cạbuiky mởilwa, tiếppdqng phảiihsn khásaping củadgla Lâbsfwm Uyểilwan Bạbuikch chỉusuygraxn lạbuiki nhữhuzong tiếppdqng ngâbsfwm nga. Ýeueo thứetsdc củadgla côrcvdvxgtng lúaktpc càvxgtng mơbuik hồvmvf, cóvfkc nhữhuzong móvfkcn quầxqxgn ásapio bịcymbhwswm đowvqi ngang qua tầxqxgm mắdtjet.

Thếppdqvxgty thìjljy rốroedt cuộnktjc làvxgt ai đowvqang giởilwa trògraxxiaau manh đowvqâbsfwy...

Hoắdtjec Trưxiaasaping Uyêejiun chẳhmking biếppdqt vẫhcqfn biếppdqn đowvqâbsfwu ra mộnktjt bao cao su.

Mộnktjt lầxqxgn nữhuzoa phủadgl phụcjzjc ngưxiaasapii xuốroedng, anh ásapip sásapit vàvxgto tai côrcvd, nóvfkci mộnktjt câbsfwu vừilwaa básapi đowvqbuiko vừilwaa dụcjzj dỗilwa: "Uyểilwan Uyểilwan, cho anh!"

bsfwm Uyểilwan Bạbuikch say hẳhmkin.

...

saping hôrcvdm sau, Lâbsfwm Uyểilwan Bạbuikch bịcymb đowvqásapinh thứetsdc bởilwai tia nắdtjeng ban mai.

wnepm cửczmga khôrcvdng kéhwswo nêejiun ásapinh sásaping bêejiun ngoàvxgti mặlcuqc sứetsdc tràvxgtn vàvxgto, cảiihslvnon phògraxng đowvqhcqfu đowvqưxiaadmcic chiếppdqu sásaping, bao gồvmvfm cảiihs đowvqroedng ásapio len vàvxgt ásapio vest vứetsdt lung tung dưxiaaqwofi sàvxgtn nhàvxgt, vàvxgtrcvd sốroed nhữhuzong cụcjzjc giấabmxy vệoziy sinh đowvqưxiaadmcic vo trògraxn lạbuiki.

rcvd đowvqau đowvqxqxgu dữhuzo dộnktji, khắdtjep ngưxiaasapii đowvqau nhứetsdc, giốroedng nhưxiaa bịcymb ai đowvqóvfkc đowvqásapinh mộnktjt trậabmxn vậabmxy.

bsfwm Uyểilwan Bạbuikch ngồvmvfi bậabmxt dậabmxy, bởilwai vìjljy phásapit hiệoziyn xung quanh khôrcvdng giốroedng călvnon phògraxng củadgla mìjljynh.


buiki nàvxgty tràvxgtn ngậabmxp mùppdqi hưxiaaơbuikng nam tíbuiknh, màvxgtu sắdtjec đowvqơbuikn giảiihsn, nhưxiaang cũoziyng khôrcvdng quásapi xa lạbuik. Côrcvd nhìjljyn khắdtjep mộnktjt lưxiaadmcit hai bêejiun trásapii phảiihsi, đowvqãabqnvfkc thểilwa chắdtjec chắdtjen đowvqâbsfwy làvxgtlvnon nhàvxgt đowvqroedi diệoziyn củadgla Hoắdtjec Trưxiaasaping Uyêejiun. Ngàvxgty sau đowvqóvfkc, nhữhuzong cảiihsnh tưxiaadmcing tốroedi qua ùppdqa vềhcqf.

Giốroedng nhưxiaa mộnktjt thưxiaaqwofc phim chiếppdqu lạbuiki trong đowvqxqxgu.

"Uyểilwan Uyểilwan, anh muốroedn thừilwaa nưxiaaqwofc đowvqcjzjc thảiihsbsfwu."

"Anh muốroedn em!"

...

bsfwm Uyểilwan Bạbuikch day day hai bêejiun thásapii dưxiaaơbuikng đowvqau nhứetsdc. Rưxiaadmciu khôrcvdng chỉusuy giốroedng nhưxiaa liềhcqfu thuốroedc đowvqnktjc phásapi hủadgly dạbuikvxgty, màvxgtgraxn làvxgt chiếppdqc chìjljya khóvfkca mởilwa ra dụcjzjc vọiihsng.

Tốroedi qua bịcymb men rưxiaadmciu thôrcvdi thúaktpc, côrcvd đowvqãabqnsapim ờsapippdqng Hoắdtjec Trưxiaasaping Uyêejiun lălvnon lêejiun giưxiaasaping...

Trong phògraxng tắdtjem cóvfkc tiếppdqng nưxiaaqwofc chảiihsy ràvxgto ràvxgto, chắdtjec Hoắdtjec Trưxiaasaping Uyêejiun đowvqang ởilwaejiun trong.

bsfwm Uyểilwan Bạbuikch nhắdtjem mắdtjet lạbuiki mấabmxy giâbsfwy đowvqilwa đowvqcymbnh thầxqxgn, rồvmvfi dèwnep dặlcuqt véhwswn chălvnon ra, nhặlcuqt quầxqxgn ásapio dưxiaaqwofi đowvqabmxt lêejiun mặlcuqc vàvxgto ngưxiaasapii. Côrcvd mặlcuqc kệoziyvfkc nhălvnon nhúaktpm, cầxqxgm túaktpi xásapich, léhwswn lúaktpt đowvqi ra ngoàvxgti nhưxiaa mộnktjt con mèwnepo.

rcvd vừilwaa chạbuikm tay vàvxgto nắdtjem đowvqabmxm cửczmga, phíbuika sau vang lêejiun giọiihsng nam trầxqxgm, dưxiaasaping nhưxiaagraxn chúaktpt khảiihsn đowvqlcuqc sau màvxgtn sung sưxiaaqwofng: "Em ălvnon cho đowvqãabqn rồvmvfi vuốroedt méhwswp bỏcwmv chạbuiky hảiihs?"

bsfwm Uyểilwan Bạbuikch quay đowvqxqxgu, liềhcqfn nhìjljyn thấabmxy Hoắdtjec Trưxiaasaping Uyêejiun đowvqetsdng trưxiaaqwofc cửczmga phògraxng tắdtjem, tay đowvqang cầxqxgm mộnktjt chiếppdqc khălvnon tắdtjem lau tóvfkcc, nhìjljyn côrcvdxiaasapii màvxgt nhưxiaa khôrcvdng cưxiaasapii.

otvu..." Lâbsfwm Uyểilwan Bạbuikch ấabmxp úaktpng ngưxiaadmcing ngậabmxp.

"Vàvxgto tắdtjem đowvqi." Hoắdtjec Trưxiaasaping Uyêejiun ra hiệoziyu vềhcqf phíbuika sau.


bsfwm Uyểilwan Bạbuikch liếppdqm môrcvdi, lắdtjec đowvqxqxgu: "Khôrcvdng cầxqxgn đowvqâbsfwu, đowvqilwa em vềhcqf nhàvxgt tắdtjem làvxgtbuikn..."

vfkci xong, côrcvdwnepn chạbuiky ra ngoàvxgti nhưxiaa tẩotvuu thoásapit.

rcvd thẳhmking thừilwang mởilwa cửczmga, len lỏcwmvi sang phíbuika đowvqroedi diệoziyn, sau đowvqóvfkc đowvqóvfkcng cửczmga lạbuiki, rồvmvfi lao vàvxgto trong phògraxng tắdtjem.

bsfwm Uyểilwan Bạbuikch tắdtjem qua thậabmxt nhanh, tuy rằmcseng cóvfkc thểilwa gộnktjt đowvqưxiaadmcic mùppdqi hưxiaaơbuikng Hoắdtjec Trưxiaasaping Uyêejiun đowvqilwa lạbuiki nhưxiaang khôrcvdng thểilwa xua tan nhữhuzong kýejiuetsdc anh in hằmcsen. Trêejiun ngưxiaasapii chỉusuy cầxqxgn làvxgt chỗilwa nhìjljyn đowvqưxiaadmcic, đowvqhcqfu cóvfkc nhữhuzong dấabmxu đowvqcwmvvxgtbuikm.

rcvd thay quầxqxgn ásapio rồvmvfi nhìjljyn vàvxgto mìjljynh trong gưxiaaơbuikng, sầxqxgu nãabqno vìjljyvxgtnh đowvqôrcvdng thiếppdqu kiểilwam soásapit tốroedi qua.

rcvd tựgioo thềhcqf trong lògraxng sẽabmx khôrcvdng bao giờsapi đowvqnktjng vàvxgto rưxiaadmciu nữhuzoa...

"Lâbsfwm Uyểilwan Bạbuikch, anh cũoziyng cóvfkc thểilwa giốroedng nhưxiaa trưxiaaqwofc kia, dùppdqng mộnktjt vàvxgti thủadgl đowvqoạbuikn đowvqilwa éhwswp buộnktjc em tiếppdqp tụcjzjc đowvqi theo anh."

"Chỉusuyvxgt anh khôrcvdng muốroedn làvxgtm vậabmxy nữhuzoa."

Nhữhuzong lờsapii Hoắdtjec Trưxiaasaping Uyêejiun từilwang nóvfkci vẫhcqfn vălvnong vẳhmking bêejiun tai, anh đowvqúaktpng làvxgt khôrcvdng cògraxn làvxgtm vậabmxy nữhuzoa, màvxgtppdqng mộnktjt cásapich khásapic cao cấabmxp hơbuikn, khiếppdqn trásapii tim đowvqếppdqn cơbuik thểilwarcvd dầxqxgn dầxqxgn buôrcvdng bỏcwmv mọiihsi phògraxng tuyếppdqn, cuốroedi cùppdqng chìjljym đowvqdtjem lúaktpc nàvxgto khôrcvdng hay...

bsfwm Uyểilwan Bạbuikch từilwa từilwa nắdtjem chặlcuqt tay lạbuiki.

"Cộnktjc cộnktjc!"

Tiếppdqng gõydid cửczmga vang lêejiun, côrcvd chậabmxm chạbuikp đowvqi qua.

Ngoàvxgti cửczmga, Hoắdtjec Trưxiaasaping Uyêejiun đowvqãabqn thay sang bộnktj vest, tinh thầxqxgn cògraxn sảiihsng khoásapii hơbuikn cảiihs lầxqxgn trưxiaaqwofc sau khi đowvqưxiaadmcic giảiihsi phóvfkcng trong phògraxng tắdtjem nhàvxgtrcvd. Trong tay anh xásapich mộnktjt túaktpi đowvqvmvf siêejiuu thịcymb: "Anh vừilwaa xuốroedng nhàvxgt mua mỳphqh, cóvfkc thểilwa nấabmxu ălvnon luôrcvdn!"


"Em khôrcvdng đowvqóvfkci lắdtjem..." Lâbsfwm Uyểilwan Bạbuikch khôrcvdng đowvqilwa anh đowvqi vàvxgto.

"Vậabmxy em nấabmxu cho anh ălvnon." Hoắdtjec Trưxiaasaping Uyêejiun khôrcvdng hềhcqf đowvqilwa ýejiu.

bsfwm Uyểilwan Bạbuikch đowvqetsdng đowvqgiooc ra trưxiaaqwofc cửczmga. Sau giâbsfwy lásapit đowvqroedi chọiihsi trong im lặlcuqng, dưxiaaqwofi cásapii nhìjljyn chălvnom chúaktp củadgla anh, mộnktjt kẻyrha đowvqbuiko hạbuiknh chưxiaaa cao nhưxiaarcvd vẫhcqfn bạbuiki trậabmxn. Côrcvd đowvqóvfkcn lấabmxy túaktpi đowvqvmvf, lặlcuqng lẽabmx đowvqi vàvxgto bếppdqp.

Mộnktjt túaktpi mỳphqh vắdtjet nhỏcwmv, vừilwaa đowvqadgl nấabmxu đowvqưxiaadmcic hai básapit to.

sapit anh nghi ngúaktpt khóvfkci, côrcvd chỉusuy ălvnon nửczmga básapit, bêejiun trêejiun cóvfkc mộnktjt quảiihs trứetsdng trầxqxgn đowvqejiup mắdtjet.

Hai ngưxiaasapii ngồvmvfi đowvqroedi diệoziyn nhau, Lâbsfwm Uyểilwan Bạbuikch im lặlcuqng đowvqưxiaaa mỳphqhvxgto miệoziyng.

vfkc đowvqiềhcqfu cho dùppdqrcvdaktpi đowvqxqxgu, ásapinh mắdtjet hừilwang hựgiooc phíbuika đowvqroedi diệoziyn vẫhcqfn khôrcvdng thểilwa tảiihsng lờsapi.

bsfwm Uyểilwan Bạbuikch cắdtjen môrcvdi ngẩotvung đowvqxqxgu lêejiun, khôrcvdng cóvfkcjljy bấabmxt ngờsapi, côrcvdbuiki vàvxgto đowvqôrcvdi mắdtjet anh. Côrcvd khôrcvdng chịcymbu nổadgli, quay đowvqi: "Hoắdtjec Trưxiaasaping Uyêejiun, anh cóvfkc thểilwa đowvqilwang nhìjljyn em mãabqni đowvqưxiaadmcic khôrcvdng..."

"Ngưxiaadmcing àvxgt?" Hoắdtjec Trưxiaasaping Uyêejiun khẽabmxxiaasapii thàvxgtnh tiếppdqng.

Hai bêejiun gògraxsapi củadgla côrcvd giốroedng nhưxiaa tốroedi qua vậabmxy, đowvqcwmv hồvmvfng lêejiun, nổadgli bậabmxt trong quầxqxgng sásaping ban mai rựgiooc rỡtokg, giốroedng nhưxiaavxgtu hoa đowvqàvxgto vàvxgto lúaktpc đowvqejiup nhấabmxt đowvqsapii hoa.

Hoắdtjec Trưxiaasaping Uyêejiun gắdtjep mộnktjt gắdtjep mỳphqh, chậabmxm rãabqni nhai rồvmvfi nuốroedt xuốroedng, đowvqôrcvdi mắdtjet ásapinh lêejiun nhữhuzong tia sásaping tinh nghịcymbch, cốroedjljynh rưxiaaqwofn môrcvdi: "Tốroedi qua em nhiệoziyt tìjljynh lắdtjem màvxgt, làvxgtm xưxiaaơbuikng cốroedt củadgla anh kêejiuu rălvnong rắdtjec."

"Anh cóvfkc thểilwa đowvqilwang nóvfkci nữhuzoa khôrcvdng..." Lâbsfwm Uyểilwan Bạbuikch càvxgtng đowvqcwmv mặlcuqt hơbuikn.

rcvd run rẩotvuy hàvxgtng mi nhìjljyn anh, lògraxng bộnktjn bềhcqf cảiihsm xúaktpc.

Mặlcuqc kệoziy đowvqi, chếppdqt thìjljy chếppdqt!

rcvd nắdtjem chặlcuqt đowvqôrcvdi đowvqũoziya, liềhcqfu mìjljynh cắdtjen môrcvdi líbuik nhíbuikvfkci vớqwofi tốroedc đowvqnktj nhanh: "Àotvu... Tốroedi qua chúaktpng ta làvxgtjljynh mộnktjt đowvqêejium..."

~Hếppdqt chưxiaaơbuikng 116~

*Bỏcwmv cảiihs ălvnon mừilwang đowvqilwa dịcymbch nốroedt chưxiaaơbuikng nàvxgty cho anh em, nhớqwof comt nhiềhcqfu vàvxgto ủadglng hộnktj con béhwsw =))

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.