Xin Hãy Ôm Em

Chương 115 :

    trước sau   
Hai ngàgvvqy sau đnrnqóxyigxyig vẻdahhuasknh yêmvern phẳgygnng lặuahpng.

pnxzm Uyểgvvqn Bạmbltch ôncepm tậbdcnp tàgvvqi liệoydsu trởwiwa vềbdcngvvqn làgvvqm việoydsc, rútjjmt chiếxqhfc di đnrnqujydng đnrnqgvvq trong ngăkckln képxixo ra xem, bêmvern trêmvern hiểgvvqn thịctwp hai cuộujydc gọanegi nhỡaneg, đnrnqbdcnu tớuaski từhucohygqng mộujydt ngưghtmhygqi.

ncep ngẫhqsam nghĩytwp, khôncepng gọanegi lạmblti màgvvq soạmbltn mộujydt tin nhắdfhan: xyig việoydsc gìuask khôncepng?

Vừhucoa gửdvgzi thàgvvqnh côncepng thìuask đnrnqãozhkxyig cuộujydc gọanegi tớuaski.

Ngóxyign tay Lâpnxzm Uyểgvvqn Bạmbltch đnrnqbdcnu têmver dạmblti vìuask rung, vộujydi vàgvvqng bắdfhat máwiway: "... Alôncep?"

uaskang đnrnqi làgvvqm sao?" Chấytwpt giọanegng trầucxqm củsycka Hoắdfhac Trưghtmhygqng Uyêmvern truyềbdcnn tớuaski.


"Ừfbjxm, vừhucoa họanegp xong..."

"Anh đnrnqang phêmver duyệoydst tàgvvqi liệoydsu."

"Ồzyof..."

pnxzm Uyểgvvqn Bạmbltch cắdfhan môncepi, khôncepng hiểgvvqu anh gọanegi đnrnqiệoydsn tớuaski rốniupt cuộujydc cóxyig dụhzlwng ýwqbauask, hìuasknh nhưghtmpvujng khôncepng cóxyig việoydsc gìuask quáwiwa quan trọanegng.

Hoắdfhac Trưghtmhygqng Uyêmvern vẫhqsan tiếxqhfp tụhzlwc nóxyigi: "Hếxqhft giờhygq anh vềbdcn nhàgvvq luôncepn, còanegn em?"

"Em phảeisfi cùhygqng lãozhknh đnrnqmblto đnrnqi ăkckln cơckcqm vớuaski kháwiwach."

"Vớuaski quảeisfn lýwqba Trầucxqn ởwiwa bộujyd phậbdcnn em?"

"Ừfbjxm."

"Ởyxsi đnrnqâpnxzu?"

Sau khi Lâpnxzm Uyểgvvqn Bạmbltch báwiwao cáwiwao đnrnqctwpa chỉxmra, đnrnqucxqu kia khôncepng nóxyigi thêmverm gìuask nữdfhaa màgvvq bảeisfo thắdfhang: "Anh cútjjmp máwiway đnrnqâpnxzy, sắdfhap cóxyig cuộujydc họanegp trựtvvvc tuyếxqhfn."

xyigi xong, anh thẳgygnng thừhucong ngắdfhat máwiway.

pnxzm Uyểgvvqn Bạmbltch nhìuaskn màgvvqn hìuasknh di đnrnqujydng, cóxyig phầucxqn câpnxzm níozhkn, vẫhqsan khôncepng hiểgvvqu ýwqba tứbdcn củsycka anh sau khi gọanegi cuộujydc gọanegi nàgvvqy. Giốniupng nhưghtm nhữdfhang cuộujydc gọanegi hỏytrui han bìuasknh thưghtmhygqng giữdfhaa hai ngưghtmhygqi đnrnqang yêmveru, đnrnqgvvq hiểgvvqu rõgygn lịctwpch trìuasknh củsycka đnrnqniupi phưghtmơckcqng...

ncep vừhucoa đnrnqútjjmt di đnrnqujydng vàgvvqo ngăkckln képxixo thìuaskncep đnrnqlmovng nghiệoydsp bêmvern cạmbltnh ghépxix tớuaski hóxyigng hớuaskt: "Tiểgvvqu Bạmbltch, bạmbltn trai àgvvq?"


"Khôncepng phảeisfi đnrnqâpnxzu!" Lâpnxzm Uyểgvvqn Bạmbltch lắdfhac đnrnqucxqu.

"Tin cậbdcnu mớuaski lạmblt đnrnqóxyig, thấytwpy cậbdcnu trảeisf lờhygqi từhucong câpnxzu từhucong câpnxzu nhưghtmncep con dâpnxzu mớuaski vềbdcn nhàgvvq chồlmovng ấytwpy! Khôncepng phảeisfi thìuask chắdfhac chắdfhan giữdfhaa hai ngưghtmhygqi cũpvujng cóxyig vấytwpn đnrnqbdcn!" Côncep đnrnqlmovng nghiệoydsp bĩytwpu môncepi.

pnxzm Uyểgvvqn Bạmbltch vừhucoa khóxyig xửdvgz vừhucoa ngưghtmkxixng ngậbdcnp: "Mìuasknh nàgvvqo cóxyig..."

Đuasklmovng nghiệoydsp vẫhqsan ầucxqm ĩytwpxyigi làgvvq khôncepng tin. Trởwiwa vềbdcn vịctwp tríozhk tiếxqhfp tụhzlwc làgvvqm việoydsc, côncep bấytwpt giáwiwac nhìuaskn mìuasknh trong gưghtmơckcqng rồlmovi âpnxzm thầucxqm lắdfhac đnrnqucxqu.

Chậbdcnp tốniupi tan ca, Lâpnxzm Uyểgvvqn Bạmbltch thu dọanegn đnrnqlmov đnrnqmbltc, trựtvvvc tiếxqhfp cùhygqng quảeisfn lýwqba đnrnqi tiếxqhfp kháwiwach.

Giốniupng nhưghtm hai lầucxqn trưghtmuaskc, quảeisfn lýwqba bảeisfo côncep phụhzlwc vụhzlw việoydsc róxyigt rưghtmkxixu trong bữdfhaa cơckcqm. Côncep vừhucoa róxyigt xong quay vềbdcn thìuask nghe thấytwpy bêmvern cạmbltnh cóxyig âpnxzm thanh bèmmtnn nóxyigi: "Quảeisfn lýwqba, hìuasknh nhưghtm di đnrnqujydng củsycka anh đnrnqang kêmveru!"

"Ồzyof, vậbdcny sao?" Ngưghtmhygqi quảeisfn lýwqba đnrnqang nâpnxzng cốniupc nghe thấytwpy vậbdcny bèmmtnn rútjjmt máwiway ra khỏytrui tútjjmi áwiwao vest.

Ngồlmovi gầucxqn, Lâpnxzm Uyểgvvqn Bạmbltch loáwiwang thoáwiwang nhìuaskn thấytwpy hai chữdfha "Hoắdfhac tổyhzing" hiểgvvqn thịctwp trêmvern màgvvqn hìuasknh, nhưghtmng khôncepng dáwiwam chắdfhac chắdfhan.

Quảeisfn lýwqbaxyigi tiếxqhfng xin lỗorjki vớuaski cáwiwac vịctwp kháwiwach rồlmovi ra bêmvern cạmbltnh cửdvgza sổyhzi nghe đnrnqiệoydsn thoạmblti, giữdfhaa chừhucong hìuasknh nhưghtmanegn quay đnrnqucxqu nhìuaskn côncepgvvqi lầucxqn.

Quảeisfn lýwqba nhậbdcnn đnrnqiệoydsn thoạmblti quay vềbdcn khôncepng bao lâpnxzu thìuask lạmblti nóxyigi phảeisfi đnrnqi vệoyds sinh. Khi quay lạmblti, sắdfhac mặuahpt ôncepng ấytwpy trôncepng cóxyig vẻdahh rấytwpt đnrnqau khổyhzi.

pnxzm Uyểgvvqn Bạmbltch vộujydi ghépxix qua hỏytrui: "Quảeisfn lýwqba, anh khôncepng sao chứbdcn?"

"Khôncepng ổyhzin lắdfham." Quảeisfn lýwqba lắdfhac đnrnqucxqu, đnrnqucxqu màgvvqy nhíozhku chặuahpt, ngữdfha khíozhk trởwiwamvern trịctwpnh trọanegng: "Tiểgvvqu Lâpnxzm àgvvq, bệoydsnh viêmverm dạmbltgvvqy củsycka tôncepi táwiwai pháwiwat rồlmovi, láwiwat nữdfhaa cóxyig thểgvvq cầucxqn côncep đnrnqaneg giútjjmp tôncepi."

pnxzm Uyểgvvqn Bạmbltch cắdfhan môncepi, liếxqhfc nhìuaskn bàgvvqn tiệoydsc.


Tốniupi nay họaneg tiếxqhfp đnrnqãozhki toàgvvqn làgvvqwiwac lãozhknh đnrnqmblto quan trọanegng củsycka Chíozhknh quyềbdcnn, quyềbdcnn lựtvvvc trong tay ngưghtmhygqi nàgvvqo cũpvujng rấytwpt lớuaskn, nóxyigi năkcklng cũpvujng rấytwpt cóxyig sứbdcnc nặuahpng, khôncepng thểgvvq đnrnqdfhac tộujydi đnrnqưghtmkxixc ai. Do dựtvvv giâpnxzy láwiwat, cuốniupi cùhygqng côncep chỉxmraanegn cáwiwach gậbdcnt đnrnqucxqu.

Suốniupt cảeisf buổyhzii tốniupi, ly rưghtmkxixu trưghtmuaskc mặuahpt Lâpnxzm Uyểgvvqn Bạmbltch cứbdcn đnrnqucxqy mãozhki.

Cuốniupi cùhygqng, côncep sắdfhap khôncepng còanegn nhớuaskgygnuasknh uốniupng mấytwpy ly nữdfhaa. Chỉxmra biếxqhft khi ngồlmovi xuốniupng, tay phảeisfi chốniupng vàgvvqo mépxixp bàgvvqn, cảeisfm giáwiwac nhữdfhang đnrnqlmov ăkckln ngon trêmvern mặuahpt bàgvvqn đnrnqbdcnu đnrnqang xoay tròanegn theo biêmvern đnrnqujyd nhỏytru.

Khôncepng biếxqhft tìuasknh trạmbltng nàgvvqy đnrnqãozhk duy trìuask đnrnqưghtmkxixc bao lâpnxzu, côncep loáwiwang thoáwiwang nghe thấytwpy quảeisfn lýwqba vỗorjk vai mìuasknh: "Tiểgvvqu Lâpnxzm, kếxqhft thútjjmc rồlmovi!"

"... Kếxqhft thútjjmc rồlmovi sao?" Lâpnxzm Uyểgvvqn Bạmbltch mơckcqckcqgvvqng màgvvqng, nhưghtmng cũpvujng thởwiwa phàgvvqo nhẹniup nhõgygnm.

Đuaskêmverm thu phưghtmơckcqng Bắdfhac gióxyig se se lạmbltnh. Ra khỏytrui cửdvgza nhàgvvqgvvqng, gióxyig àgvvqo tớuaski, Lâpnxzm Uyểgvvqn Bạmbltch khôncepng chỉxmra cảeisfm thấytwpy lạmbltnh. Côncep cốniup gắdfhang đnrnqèmmtnpxixn men rưghtmkxixu hìuasknh nhưghtmpvujng đnrnqang xôncepng thẳgygnng từhucong cơckcqn lêmvern đnrnqxmranh đnrnqucxqu.

ncep gắdfhang gưghtmkxixng cùhygqng quảeisfn lýwqba tiễbdcnn cáwiwac vịctwpozhknh đnrnqmblto ra vềbdcn, trong tầucxqm mắdfhat thoáwiwang thấytwpy mộujydt chiếxqhfc Land Rover màgvvqu trắdfhang đnrnqi tớuaski.

Ban đnrnqucxqu côncep khôncepng mấytwpy đnrnqgvvq ýwqba, cho đnrnqếxqhfn khi bóxyigng dáwiwang cao lớuaskn đnrnqóxyig mỗorjki lútjjmc mộujydt gầucxqn hơckcqn. Nhìuaskn rõgygn rồlmovi, Lâpnxzm Uyểgvvqn Bạmbltch kinh ngạmbltc: "Ơkkgb... Sao anh lạmblti ởwiwa đnrnqâpnxzy?"

"Tiệoydsn đnrnqưghtmhygqng thôncepi." Hoắdfhac Trưghtmhygqng Uyêmvern hờhygq hữdfhang đnrnqáwiwap.

pnxzm Uyểgvvqn Bạmbltch nghe xong nghi hoặuahpc, trùhygqng hợkxixp đnrnqếxqhfn vậbdcny ưghtm?

Hoắdfhac Trưghtmhygqng Uyêmvern mởwiwa cửdvgza ghếxqhfwiwai phụhzlw ra, nóxyigi vớuaski côncep: "Đuaski thôncepi, anh đnrnqưghtma em vềbdcn."

pnxzm Uyểgvvqn Bạmbltch quay đnrnqucxqu nhìuaskn, quảeisfn lýwqba chẳgygnng biếxqhft đnrnqãozhk chạmblty đnrnqi đnrnqâpnxzu, bèmmtnn gậbdcnt đnrnqucxqu: "Ừfbjxm..."

Tốniupc đnrnqujyd củsycka chiếxqhfc xe khôncepng nhanh, xuyêmvern qua màgvvqn đnrnqêmverm mộujydt cáwiwach vữdfhang vàgvvqng.


Sau khi Lâpnxzm Uyểgvvqn Bạmbltch lêmvern xe thìuask ngồlmovi dựtvvva vàgvvqo cửdvgza sổyhzi, mộujydt tay giơckcqmvern day day tráwiwan, dưghtmhygqng nhưghtm mộujydt xua tan cảeisfm giáwiwac say xỉxmran đnrnqang dâpnxzng cao.

Hoắdfhac Trưghtmhygqng Uyêmvern đnrnqáwiwanh mắdfhat vềbdcn phíozhka côncep: "Uốniupng nhiềbdcnu rồlmovi sao?"

"Cóxyig mộujydt chútjjmt..." Lâpnxzm Uyểgvvqn Bạmbltch thàgvvqnh thậbdcnt gậbdcnt đnrnqucxqu.

"Khóxyig chịctwpu lắdfham sao?" Hoắdfhac Trưghtmhygqng Uyêmvern lạmblti hỏytrui.

"Vẫhqsan ổyhzin..." Hơckcqi thởwiwapnxzm Uyểgvvqn Bạmbltch nồlmovng nặuahpc mùhygqi rưghtmkxixu nóxyigng.

Dạmbltgvvqy khôncepng cóxyig cảeisfm giáwiwac cồlmovn càgvvqo đnrnqếxqhfn khóxyig chịctwpu, chỉxmragvvq đnrnqucxqu óxyigc rấytwpt nặuahpng, huyệoydst tháwiwai dưghtmơckcqng giậbdcnt lêmvern từhucong hồlmovi đnrnqau đnrnquaskn. Côncep khôncepng dáwiwam nhìuaskn ra ngoàgvvqi cửdvgza sổyhzi, cảeisfm giáwiwac dãozhky đnrnqèmmtnn đnrnqưghtmhygqng nốniupi thàgvvqnh mộujydt kia sắdfhap bay lêmvern trờhygqi tớuaski nơckcqi.

xyigi xong câpnxzu ấytwpy, côncep tạmbltm thờhygqi nhắdfham mắdfhat lạmblti.

Đuaskếxqhfn khi xe tắdfhat máwiway, côncep mớuaski mởwiwa mắdfhat ra, cốniupghtmkxixng mởwiwaozhk mắdfhat phâpnxzn biệoydst mộujydt lútjjmc mớuaski nhìuaskn rõgygngvvq đnrnqãozhk tớuaski nhàgvvq rồlmovi.

ncep đnrnqadbgy cửdvgza ghếxqhfwiwai phụhzlw ra, châpnxzn bưghtmuaskc xuốniupng đnrnqytwpt màgvvqpnxzng lâpnxzng nhưghtmghtmuaskc trêmvern bịctwpch bôncepng, mềbdcnm mạmblti, khôncepng vữdfhang làgvvq chựtvvvc ngãozhk.

mvern cạmbltnh, cóxyig mộujydt nguồlmovn sứbdcnc mạmbltnh đnrnqanegncep lạmblti vữdfhang vàgvvqng.

pnxzm Uyểgvvqn Bạmbltch ngẩadbgng đnrnqucxqu lêmvern, nhìuaskn thấytwpy ngũpvuj quan rõgygngvvqng củsycka anh, nhấytwpt làgvvq đnrnqôncepi mắdfhat sâpnxzu đnrnqóxyig, giốniupng hệoydst nhưghtmxyigng tốniupi sau lưghtmng vậbdcny.

ghtmuaski châpnxzn khôncepng còanegn sứbdcnc lựtvvvc, đnrnqếxqhfn mứbdcnc đnrnqucxqu lưghtmanegi cũpvujng nhưghtm đnrnqang quấytwpn vàgvvqo nhau vậbdcny: "Cảeisfm ơckcqn anh..."

tjjmc nàgvvqy côncep hoàgvvqn toàgvvqn đnrnqbdcnng khôncepng vữdfhang nữdfhaa, mùhygqi rưghtmkxixu tràgvvqo lêmvern khiếxqhfn đnrnqucxqu óxyigc côncep chỉxmragvvqng thêmverm hỗorjkn đnrnqujydn, hoàgvvqn toàgvvqn khôncepng pháwiwat hiệoydsn ra toàgvvqn bộujyd sứbdcnc mạmbltnh củsycka mìuasknh đnrnqbdcnu đnrnqãozhkghtmơckcqng tựtvvva vàgvvqo ngưghtmhygqi anh, chủsyck đnrnqujydng đnrnqgvvq anh đnrnqưghtmkxixc hờhygqi.


Hoắdfhac Trưghtmhygqng Uyêmvern cútjjmi xuốniupng, mộujydt cáwiwanh tay lẳgygnng lặuahpng đnrnqưghtma ra ôncepm lấytwpy eo côncep.

Đuaskáwiway mắdfhat anh áwiwanh lêmvern mộujydt tia sáwiwang, lựtvvvc trêmvern bàgvvqn tay chặuahpt thêmverm, giọanegng nóxyigi trầucxqm tĩytwpnh bịctwp gióxyig đnrnqêmverm thổyhzii vàgvvqo tai: "Cóxyig phảeisfi khôncepng đnrnqbdcnng vữdfhang đnrnqưghtmkxixc khôncepng? Đuaskgvvq anh bếxqhf em lêmvern."

Dứbdcnt lờhygqi, anh đnrnqãozhk bếxqhf ngang ngưghtmhygqi côncepmvern.

Đuaskucxqu óxyigc Lâpnxzm Uyểgvvqn Bạmbltch choáwiwang váwiwang dữdfha dộujydi, trưghtmuaskc mắdfhat đnrnqãozhk xuấytwpt hiệoydsn bóxyigng chồlmovng. Côncep khôncepng còanegn sứbdcnc lựtvvvc giãozhky giụhzlwa, trong mơckcq hồlmov, côncep ngưghtmkxixc lạmblti còanegn dựtvvva vàgvvqo vai anh, nóxyigi đnrnqi nóxyigi lạmblti câpnxzu Cảeisfm ơckcqn vớuaski anh.

Mỗorjki bưghtmuaskc châpnxzn lêmvern từhucong tầucxqng, đnrnqèmmtnn cảeisfm ứbdcnng cũpvujng sang theo lútjjmc đnrnqóxyig.

Giữdfhaa chừhucong, Hoắdfhac Trưghtmhygqng Uyêmvern khôncepng hềbdcn dừhucong lạmblti, hơckcqi thởwiwapvujng khôncepng loạmbltn nhịctwpp vìuask ôncepm côncep, bắdfhap tay vữdfhang chắdfhac giữdfhancepmvern ổyhzin.

Trong hơckcqi thởwiwa củsycka Lâpnxzm Uyểgvvqn Bạmbltch, ngoàgvvqi mùhygqi rưghtmkxixu phảeisfng phấytwpt còanegn cóxyighygqi hưghtmơckcqng nam tíozhknh củsycka anh quyệoydsn quanh mũpvuji. Ngửdvgzi mãozhki ngửdvgzi mãozhki, côncepgvvqng say hơckcqn. Đuaskếxqhfn nỗorjki khi lêmvern tầucxqng trêmvern cùhygqng, anh bếxqhfncepgvvqo phòanegng đnrnqniupi diệoydsn cônceppvujng khôncepng chútjjm ýwqba.

wiwanh cửdvgza cọanegt kẹniupt đnrnqadbgy ra rồlmovi đnrnqóxyigng lạmblti.

ghtmng côncep chạmbltm vàgvvqo lớuaskp nệoydsm giưghtmhygqng mềbdcnm mạmblti. Dưghtmuaski sựtvvv thútjjmc đnrnqadbgy củsycka men rưghtmkxixu, côncep chỉxmra cảeisfm thấytwpy trờhygqi đnrnqytwpt quay cuồlmovng.

Trong vôncep thứbdcnc, côncepozhku lấytwpy áwiwao sơckcq mi củsycka Hoắdfhac Trưghtmhygqng Uyêmvern.

xyig thểgvvquask lựtvvvc quáwiwa mạmbltnh nêmvern mấytwpy cútjjmc áwiwao trưghtmuaskc ngựtvvvc anh bung ra, đnrnqgvvq lộujyd da thịctwpt màgvvqu đnrnqlmovng mạmbltnh mẽbmfc, lồlmovng ngựtvvvc thấytwpp thoáwiwang ẩadbgn hiệoydsn.

Hoắdfhac Trưghtmhygqng Uyêmvern nhưghtmuaskng màgvvqy, ấytwpn chặuahpt bàgvvqn tay đnrnqang hoang mang củsycka côncep: "Sao, uốniupng say rồlmovi đnrnqctwpnh giởwiwa tròanegghtmu manh àgvvq?"

~Hếxqhft chưghtmơckcqng 115~

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.