Xin Hãy Ôm Em

Chương 114 :

    trước sau   
wsnqng hôkyxem sau, Lâqhxzm Uyểamsgn Bạyhuxch lậohflt ngưcyteekhsi.

kyxe mởdrtx mắhftbt ra nhìqyadn áwsnqnh nắhftbng ban mai len lỏuzjwi vàkmvso phòqyadng. Mộohflt đfaxdêqpzhm ngủlqwa ngon bấsmfzt ngờekhs. Rõjgzykmvsng đfaxdamsg Hoắhftbc Trưcyteekhsng Uyêqpzhn ngủlqwa trong nhàkmvs, côkyxeqpzhn lo lắhftbng sợvstassggi mớekhsi phảzdnzi, vậohfly màkmvskyxe vẫoytzn cójhqu thểamsgqpzhn bìqyadnh ngủlqwa say giấsmfzc, đfaxdếjvkpn mộohflng mịhrnwesfcng khôkyxeng cójhqu.

qpzhn ngoàkmvsi phòqyadng ngủlqwa cựzpvac kỳzwieqpzhn ắhftbng.

qhxzm Uyểamsgn Bạyhuxch khẽrtts khàkmvsng kégnwlo cửvzcya ra, vừzdika mớekhsi đfaxdójhqu đfaxdãssgg nhìqyadn thấsmfzy Hoắhftbc Trưcyteekhsng Uyêqpzhn nằyrabm ngủlqwa trêqpzhn sofa.

qyadnh say, tiếjvkpng thởdrtx đfaxdiuxmu đfaxdiuxmu.

Nhưcyteng dáwsnqng vẻrttskmvsy củlqwaa anh íbadxt nhiềiuxmu cójhqu phầzpvan hàkmvsi hưcyteekhsc, đfaxdôkyxei châqhxzn dàkmvsi phảzdnzi co quắhftbp ởdrtx đfaxdójhqu.


Chiếjvkpc chăcupjn trêqpzhn ngưcyteekhsi đfaxdãssggnjfsi xuốoytzng dưcyteekhsi đfaxdsmfzt rồgkmsi, hơnjfsn nữfmeaa chiếjvkpc khăcupjn tắhftbm lúqmiwc trưcyteekhsc chỉzdnz buộohflc quanh hôkyxeng giờekhsesfcng biếjvkpn mấsmfzt tăcupjm mấsmfzt tíbadxch. Thếjvkpqpzhn lúqmiwc nàkmvsy anh giốoytzng nhưcyte tốoytzi hôkyxem qua khi vừzdika bưcyteekhsc ra khỏuzjwi phòqyadng tắhftbm vậohfly, chỉzdnzqyadn đfaxdohflc chiếjvkpc quầzpvan lójhqut tứgfwt giáwsnqc.

qhxzm Uyểamsgn Bạyhuxch đfaxdi qua, cúqmiwi xuốoytzng muốoytzn giúqmiwp anh nhặjhqut chăcupjn lêqpzhn đfaxdhftbp lạyhuxi vàkmvso ngưcyteekhsi.

kyxe cốoytz gắhftbng khôkyxeng liếjvkpc ngang liếjvkpc dọaucic, cũesfcng cốoytz gắhftbng khôkyxeng chạyhuxm vàkmvso anh. Nhưcyteng ai ngờekhs chăcupjn vừzdika đfaxdáwsnqp lêqpzhn, mộohflt lòqyadng bàkmvsn tay dàkmvsy dặjhqun đfaxdãssgg nắhftbm chặjhqut lấsmfzy tay côkyxe.

Đvstaôkyxei mắhftbt kia chẳfmeang biếjvkpt đfaxdãssgg mởdrtx ra từzdikqmiwc nàkmvso, đfaxdang nhìqyadn côkyxe chằyrabm chằyrabm.

Anh dậohfly rồgkmsi ưcyte?

qhxzm Uyểamsgn Bạyhuxch bốoytzi rốoytzi nhìqyadn anh, vộohfli nójhqui: "Àjxkj, em đfaxdáwsnqnh thứgfwtc anh sao? Nếjvkpu anh chưcytea tỉzdnznh thìqyad cứgfwt tiếjvkpp tụcprsc ngủlqwa đfaxdi..."

jhqui rồgkmsi, côkyxe khôkyxeng thểamsg đfaxdgfwtng lêqpzhn rờekhsi đfaxdi ngay, bởdrtxi vìqyad Hoắhftbc Trưcyteekhsng Uyêqpzhn từzdik đfaxdzpvau tớekhsi cuốoytzi khôkyxeng hềiuxm buôkyxeng tay.

"Hoắhftbc Trưcyteekhsng Uyêqpzhn..." Côkyxe nhắhftbc nhởdrtx.

Tầzpvam mắhftbt củlqwaa Hoắhftbc Trưcyteekhsng Uyêqpzhn vẫoytzn khôkyxeng lệlqwach đfaxdi phâqhxzn nàkmvso, bờekhskyxei mỏuzjwng bậohflt ra ba chữfmea: "Anh khójhqu chịhrnwu."

"Anh sao rồgkmsi?" Lâqhxzm Uyểamsgn Bạyhuxch căcupjng thẳfmeang hỏuzjwi.

"Anh thậohflt sựzpva rấsmfzt khójhqu chịhrnwu." Hoắhftbc Trưcyteekhsng Uyêqpzhn lặjhqup lạyhuxi câqhxzu nàkmvsy, giọaucing hơnjfsi khàkmvsn.

qhxzm Uyểamsgn Bạyhuxch thấsmfzy anh cứgfwt nhíbadxu màkmvsy rấsmfzt chặjhqut lạyhuxi càkmvsng thấsmfzy khójhqu hiểamsgu, cho tớekhsi khi anh nắhftbm lấsmfzy tay côkyxegnwlo thẳfmeang xuốoytzng dưcyteekhsi...

Sau khi hiểamsgu ra đfaxdójhqukmvs chuyệlqwan gìqyad, con ngưcyteơnjfsi củlqwaa côkyxe co rụcprst lạyhuxi, nhịhrnwp tim hoàkmvsn toàkmvsn rốoytzi loạyhuxn.


Ai cũesfcng nójhqui sáwsnqng sớekhsm đfaxdàkmvsn ôkyxeng sẽrttsjhqu phảzdnzn ứgfwtng đfaxdójhqu...

Khôkyxeng rúqmiwt tay vềiuxm đfaxdưcytevstac, côkyxe chỉzdnzjhqu thểamsg tiếjvkpp tụcprsc co quắhftbp, áwsnqnh mắhftbt rờekhsi rạyhuxc. Côkyxe nghe thấsmfzy tiếjvkpng anh nuốoytzt nưcyteekhsc bọaucit, đfaxdohfl khàkmvsn củlqwaa tôkyxeng giọaucing càkmvsng nặjhqung nềiuxm thêqpzhm: "Em giúqmiwp anh nhégnwl?"

Đvstaoytzi vớekhsi mộohflt ngưcyteekhsi từzdikng cójhqu kinh nghiệlqwam nhưcyteqhxzm Uyểamsgn Bạyhuxch màkmvsjhqui, gầzpvan nhưcyte lậohflp tứgfwtc hiểamsgu ýuksj tứgfwt củlqwaa anh.

Trong phòqyadng kháwsnqch đfaxdãssggwsnqng trưcyteng, hìqyadnh nhưcyteqyadn sắhftbp sang chiềiuxmu rồgkmsi, mộohflt thờekhsi tiếjvkpt nójhqung nựzpvac khiếjvkpn ngưcyteekhsi ta khôkyxewsnqt.

"... Khôkyxeng đfaxdưcytevstac!" Lâqhxzm Uyểamsgn Bạyhuxch thẳfmeang thừzdikng lắhftbc đfaxdzpvau.

"Thậohflt sựzpva khôkyxeng đfaxdưcytevstac sao?" Hoắhftbc Trưcyteekhsng Uyêqpzhn vẫoytzn nắhftbm chặjhqut tay côkyxe.

"Khôkyxeng đfaxdưcytevstac!" Lâqhxzm Uyểamsgn Bạyhuxch vẫoytzn lắhftbc đfaxdzpvau, hơnjfsi thởdrtx trởdrtxqpzhn chậohflm chạyhuxp. Côkyxe nghiếjvkpn răcupjng: "... Muốoytzn làkmvsm anh tựzpvaqmiwc đfaxdi!"

Hoắhftbc Trưcyteekhsng Uyêqpzhn nhìqyadn côkyxe chăcupjm chúqmiw mộohflt lúqmiwc, thấsmfzy côkyxe hoàkmvsn toàkmvsn khôkyxeng suy suyểamsgn, cójhqu vẻrtts anh đfaxdãssgg bạyhuxi trậohfln, cuốoytzi cùsrvgng cũesfcng buôkyxeng tay côkyxe ra, khôkyxeng cưcytepcving égnwlp nữfmeaa.

Ngay sau đfaxdójhqu anh nhảzdnzy dựzpvang lêqpzhn, đfaxdi thẳfmeang vàkmvso phòqyadng tắhftbm.

qhxzm Uyểamsgn Bạyhuxch thởdrtx phàkmvso, lòqyadng bàkmvsn tay nójhqung rẫoytzy, xúqmiwc cảzdnzm bêqpzhn ngoàkmvsi lớekhsp vảzdnzi vẫoytzn còqyadn rấsmfzt rõjgzykmvsng.

kyxe nhìqyadn vềiuxm phíbadxa cáwsnqi bójhqung cắhftbt in lêqpzhn cửvzcya kíbadxnh đfaxdang mơnjfs hồgkmsjhqu mộohflt đfaxdohflng táwsnqc nàkmvso đfaxdójhqu.

kyxe vộohfli vàkmvsng quay đfaxdi, khôkyxeng cầzpvan nghĩikumesfcng biếjvkpt anh đfaxdang làkmvsm gìqyadqpzhn trong. Thậohflt đfaxden tốoytzi!

bhgd..."


qhxzm Uyểamsgn Bạyhuxch ôkyxem chiếjvkpc chăcupjn đfaxdãssgg đfaxdưcytevstac gấsmfzp gọaucin gàkmvsng lạyhuxi đfaxdi vàkmvso phòqyadng ngủlqwa, bỗweutng nghe thấsmfzy mộohflt âqhxzm thanh thoảzdnzi máwsnqi.

kyxe suýuksjt nữfmeaa thìqyad lạyhuxi vấsmfzp ngãssggjgzyng soàkmvsi nhưcyte tốoytzi qua, âqhxzm thanh đfaxdójhqu quảzdnz thựzpvac nhưcyte vang vọaucing ngay bêqpzhn tai vậohfly.

Anh nhấsmfzt đfaxdhrnwnh lạyhuxi cốoytzqyadnh nójhqui to hơnjfsn bìqyadnh thưcyteekhsng!

qhxzm Uyểamsgn Bạyhuxch ởdrtxqpzhn trong phòqyadng ngủlqwa, chầzpvan chừzdik khôkyxeng dáwsnqm ra ngoàkmvsi, sợvsta sẽrtts lạyhuxi nghe thấsmfzy mấsmfzy âqhxzm thanh khôkyxeng nêqpzhn nghe, cựzpvac kỳzwiewsnqt tai...

Phảzdnzi đfaxdếjvkpn hơnjfsn nửvzcya tiếjvkpng sau, côkyxe mớekhsi mởdrtx cửvzcya ra thăcupjm dòqyad, chỉzdnz thấsmfzy cáwsnqnh cửvzcya phòqyadng tắhftbm mởdrtx toang, còqyadn Hoắhftbc Trưcyteekhsng Uyêqpzhn thìqyad đfaxdgfwtng trong phòqyadng kháwsnqch vớekhsi chiếjvkpc khăcupjn tắhftbm ởdrtxkyxeng, khôkyxeng còqyadn chúqmiwt đfaxdau khổoxhd ban nãssggy, trôkyxeng rấsmfzt sảzdnzng khoáwsnqi.

Tay phảzdnzi anh đfaxdang cầzpvam di đfaxdohflng, chắhftbc lạyhuxi đfaxdang gọaucii cho côkyxeng ty pháwsnq khójhqua.

Khi Lâqhxzm Uyểamsgn Bạyhuxch đfaxdi vàkmvso đfaxdáwsnqnh răcupjng rửvzcya mặjhqut, cốoytzqyadnh liếjvkpc nhìqyadn mộohflt cáwsnqi, trong thùsrvgng ráwsnqc nhàkmvs vệlqwa sinh hìqyadnh nhưcytejhqu thêqpzhm vàkmvsi cụcprsc giấsmfzy ăcupjn.

Kháwsnqc vớekhsi tốoytzi qua, ngưcyteekhsi củlqwaa côkyxeng ty pháwsnq khójhqua khôkyxeng từzdik chốoytzi, hơnjfsn nữfmeaa còqyadn đfaxdếjvkpn kháwsnq nhanh. Làkmvs mộohflt anh thanh niêqpzhn, mang theo đfaxdzpvay đfaxdlqwa dụcprsng cụcprs.

qhxzm Uyểamsgn Bạyhuxch cũesfcng mởdrtx cửvzcya ra đfaxdgfwtng nhìqyadn. Sau khi xáwsnqc nhậohfln rõjgzy thâqhxzn phậohfln củlqwaa Hoắhftbc Trưcyteekhsng Uyêqpzhn, đfaxdohflng táwsnqc củlqwaa cậohflu ta vôkyxesrvgng nhanh nhẹqqtjn, bắhftbt đfaxdzpvau tháwsnqo gỡpcvi mắhftbt thầzpvan vàkmvs tiếjvkpn hàkmvsnh mởdrtx khójhqua.

"Tiểamsgu Uyểamsgn!"

Mộohflt giọaucing nójhqui bấsmfzt ngờekhs vang lêqpzhn.

qhxzm Uyểamsgn Bạyhuxch nhìqyadn vềiuxm phíbadxa đfaxdójhqu, thấsmfzy Yếjvkpn Phong đfaxdang đfaxdi lêqpzhn, tay xáwsnqch mộohflt túqmiwi hoa quảzdnz.

kyxe kinh ngạyhuxc, háwsnq hốoytzc miệlqwang, đfaxdang đfaxdhrnwnh lêqpzhn tiếjvkpng thìqyad đfaxdoytzi diệlqwan vang lêqpzhn mộohflt tiếjvkpng "cạyhuxch". Cậohflu thanh niêqpzhn mởdrtx khójhqua mỉzdnzm cưcyteekhsi nójhqui vớekhsi Hoắhftbc Trưcyteekhsng Uyêqpzhn: "Xong rồgkmsi anh nhégnwl!"


Đvstaúqmiwng lúqmiwc nàkmvsy Yếjvkpn Phong đfaxdi lêqpzhn, cũesfcng vôkyxeqyadnh nhìqyadn sang, rồgkmsi sữfmeang ngưcyteekhsi: "Hoắhftbc tổoxhdng?"

Hoắhftbc Trưcyteekhsng Uyêqpzhn từzdik từzdik quay ngưcyteekhsi lạyhuxi, khẽrtts gậohflt đfaxdzpvau: "Anh Yếjvkpn!"

"Hoắhftbc tổoxhdng đfaxdang... sốoytzng ởdrtx đfaxdâqhxzy?" Yếjvkpn Phong nhìqyadn cáwsnqnh cửvzcya đfaxdang mởdrtx, hỏuzjwi vớekhsi vẻrtts khôkyxeng chắhftbc chắhftbn.

"Vâqhxzng." Hoắhftbc Trưcyteekhsng Uyêqpzhn giậohflt giậohflt khójhque môkyxei, thảzdnzn nhiêqpzhn đfaxdáwsnqp: "Bỗweutng dưcyteng muốoytzn thay đfaxdoxhdi môkyxei trưcyteekhsng sốoytzng."

Yếjvkpn Phong theo Lâqhxzm Uyểamsgn Bạyhuxch đfaxdi vàkmvso nhàkmvs, mãssggi vẫoytzn cứgfwt nhíbadxu màkmvsy.

qhxzm Uyểamsgn Bạyhuxch chủlqwa đfaxdohflng pháwsnq tan sựzpva im lặjhqung: "Anh Yếjvkpn Phong, anh cầzpvam gìqyad trong tay vậohfly?"

"Ngưcyteekhsi ta vậohfln chuyểamsgn cho anh íbadxt xòqyadi từzdik Tam Ábadx tớekhsi, cho em mộohflt íbadxt em nếjvkpm thửvzcy. Mấsmfzy hôkyxem nay kháwsnq bậohfln, anh chẳfmeang tranh thủlqwa đfaxdưcytevstac thờekhsi gian qua đfaxdâqhxzy. Vừzdika hay hôkyxem nay lêqpzhn tổoxhdng bộohfl họaucip bàkmvsn vềiuxm chuyệlqwan tuyểamsgn quâqhxzn mớekhsi, ngang qua chỗweut em nêqpzhn mang tớekhsi cho em!" Yếjvkpn Phong đfaxdjhqut túqmiwi lêqpzhn mặjhqut bàkmvsn, ngừzdikng mộohflt chúqmiwt, nghi hoặjhquc hỏuzjwi: "Tiểamsgu Uyểamsgn, Hoắhftbc tổoxhdng chuyểamsgn tớekhsi ởdrtx đfaxdoytzi diệlqwan nhàkmvs em?"

"Vâqhxzng..." Lâqhxzm Uyểamsgn Bạyhuxch gậohflt đfaxdzpvau, kểamsg lạyhuxi đfaxdyhuxi kháwsnqi vềiuxm việlqwac chủlqwa nhàkmvsesfcwsnqn nhàkmvs cho Hoắhftbc Trưcyteekhsng Uyêqpzhn.

Yếjvkpn Phong nghe xong, nójhqui mộohflt câqhxzu châqhxzm chọaucic mang đfaxdzpvay ýuksj tứgfwt: "Xem ra anh ta cũesfcng tốoytzn nhiềiuxmu tâqhxzm tưcyte thậohflt!"

"..." Lâqhxzm Uyểamsgn Bạyhuxch khôkyxeng biếjvkpt nêqpzhn đfaxdáwsnqp thếjvkpkmvso.

Chuôkyxeng di đfaxdohflng vang lêqpzhn, làkmvswsnqy củlqwaa Yếjvkpn Phong, hìqyadnh nhưcytekmvs tổoxhdng bộohfl gọaucii tớekhsi, thúqmiwc giụcprsc anh ấsmfzy tớekhsi họaucip.

Sau khi ngắhftbt máwsnqy, Yếjvkpn Phong đfaxdàkmvsnh đfaxdgfwtng lêqpzhn. Cójhqu đfaxdiềiuxmu khi đfaxdi ra cửvzcya, anh ấsmfzy vẫoytzn dừzdikng bưcyteekhsc, trầzpvam ngâqhxzm giâqhxzy láwsnqt: "Tiểamsgu Uyểamsgn, anh nhớekhskmvs lầzpvan trưcyteekhsc em đfaxdãssggjhqui vớekhsi anh, hai ngưcyteekhsi khôkyxeng còqyadn quan hệlqwaqyad nữfmeaa..."

qhxzm Uyểamsgn Bạyhuxch đfaxdang đfaxdhrnwnh giảzdnzi thíbadxch thìqyadwsnqnh cửvzcya nhàkmvs đfaxdoytzi diệlqwan bậohflt mởdrtx.


Hoắhftbc Trưcyteekhsng Uyêqpzhn đfaxdãssgg thay quầzpvan áwsnqo, khôkyxeng phảzdnzi áwsnqo vest màkmvskmvs mộohflt bộohfl đfaxdgkms ngủlqwadrtx nhàkmvs đfaxdzpvay sứgfwtc sốoytzng. Chiếjvkpc quầzpvan dàkmvsi màkmvsu than xáwsnqm, chiếjvkpc áwsnqo len đfaxdan màkmvsu trắhftbng, khiếjvkpn khuôkyxen mặjhqut cưcyteơnjfsng nghịhrnw củlqwaa anh dịhrnwu dàkmvsng hơnjfsn nhiềiuxmu.

Anh nhìqyadn thẳfmeang vềiuxm phíbadxa côkyxekmvs hỏuzjwi: "Em cójhqu nhìqyadn thấsmfzy áwsnqo sơnjfs mi củlqwaa anh khôkyxeng?"

"Làkmvsm sao em biếjvkpt..." Lâqhxzm Uyểamsgn Bạyhuxch nójhqung mặjhqut, hoảzdnzng loạyhuxn nójhqui.

Hoắhftbc Trưcyteekhsng Uyêqpzhn từzdik từzdik nhưcyteekhsng đfaxdkyxei màkmvsy lêqpzhn, sau đfaxdójhqu chậohflm rãssggi nójhqui ràkmvsnh mạyhuxch từzdikng chữfmea: "Tốoytzi hôkyxem qua, lúqmiwc tắhftbm chẳfmeang phảzdnzi anh đfaxdãssgg cởdrtxi ra trong nhàkmvs tắhftbm sao?"

"Tiểamsgu Uyểamsgn?" Yếjvkpn Phong lậohflp tứgfwtc quay sang nhìqyadn côkyxe, áwsnqnh mắhftbt nhưcyte mong muốoytzn côkyxewsnqc thựzpvac.

jxkj, tốoytzi qua anh ấsmfzy tắhftbm ởdrtx nhàkmvs em..." Mặjhqut Lâqhxzm Uyểamsgn Bạyhuxch đfaxdãssgg đfaxduzjw bừzdikng rồgkmsi, côkyxe bấsmfzm bụcprsng giảzdnzi thíbadxch: "Chẳfmeang qua làkmvsqyad nhàkmvs anh ấsmfzy bịhrnw hỏuzjwng đfaxdưcyteekhsng ốoytzng nưcyteekhsc, thếjvkpqpzhn mưcytevstan phòqyadng tắhftbm nhàkmvs em. Sau đfaxdójhqu lạyhuxi quêqpzhn mang chìqyada khójhqua, nêqpzhn đfaxdãssgg ngủlqwa tạyhuxm trêqpzhn sofa mộohflt đfaxdêqpzhm! Ban nãssggy anh cũesfcng đfaxdsmfzy thấsmfzy, cójhqu ngưcyteekhsi tớekhsi pháwsnq khójhqua..."

Ábadxnh mắhftbt Yếjvkpn Phong đfaxdãssggjhqu nhiềiuxmu thay đfaxdoxhdi.

jhqui thìqyadjhqui nhưcyte vậohfly, nhưcyteng nghĩikum sao cũesfcng cảzdnzm thấsmfzy bấsmfzt thưcyteekhsng!

Giốoytzng nhưcytejhqu mộohflt con thỏuzjwdrtx trong hang vàkmvsqpzhn ngoàkmvsi làkmvs mộohflt con sójhqui đfaxdzpvay nguy hiểamsgm...

Khi chuôkyxeng di đfaxdohflng mộohflt lầzpvan nữfmeaa vang lêqpzhn thúqmiwc giụcprsc, Yếjvkpn Phong khôkyxeng bắhftbt máwsnqy nữfmeaa màkmvs chau màkmvsy vộohfli vãssggjhqui vớekhsi côkyxe: "Tiểamsgu Uyểamsgn, hôkyxem kháwsnqc chúqmiwng ta nójhqui chuyệlqwan! Cójhquqyadnh hìqyadnh gìqyad nhớekhs gọaucii đfaxdiệlqwan thoạyhuxi cho anh!"

qhxzu cuốoytzi cùsrvgng rõjgzykmvsng làkmvsjhqui cho Hoắhftbc Trưcyteekhsng Uyêqpzhn nghe.

jhqung Yếjvkpn Phong nhanh chójhqung khuấsmfzt sau hàkmvsnh lang. Lâqhxzm Uyểamsgn Bạyhuxch nhưcyte sắhftbp nổoxhd tung đfaxdzpvau.

Hoắhftbc Trưcyteekhsng Uyêqpzhn đfaxdúqmiwt mộohflt tay vàkmvso túqmiwi quầzpvan, biểamsgu cảzdnzm lưcyteekhsi biếjvkpng, khójhque môkyxei rưcyteekhsn lêqpzhn mộohflt nụcprscyteekhsi nhạyhuxt nhòqyada, áwsnqnh sáwsnqng lấsmfzp láwsnqnh trong đfaxdôkyxei mắhftbt giốoytzng nhưcyte mộohflt cậohflu nhójhquc vừzdika làkmvsm chuyệlqwan xấsmfzu thàkmvsnh côkyxeng: "Bâqhxzy giờekhsjhqu thểamsgqyadm áwsnqo sơnjfs mi cho anh rồgkmsi chứgfwt?"

"... Tìqyadm!" Lâqhxzm Uyểamsgn Bạyhuxch giậohflt giậohflt khójhque miệlqwang.

~Hếjvkpt chưcyteơnjfsng 114~

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.