Xin Hãy Ôm Em

Chương 113 :

    trước sau   
fmls lạpbtni ưqown?

rfjbm Uyểkhgdn Bạpbtnch bịjijb giậbbyot mìrdfpnh, đtkhtếwnupn nỗwzqii khômwpmng thểkhgd pháucdht ra ârfjbm thanh nàzhzwo.

Hoắqownc Trưqownomtvng Uyêyjvzn nhìrdfpn cômwpm, áucdhnh mắqownt nhưqown mộjcjut ngưqownomtvi vômwpm gia cưqown khômwpmng cóyvns chốbbcdn vềbsuq: "Nếwnupu khômwpmng phảghgmi làzhzwm sao? Khômwpmng vàzhzwo đtkhtưqownwshsc nhàzhzw, em khômwpmng đtkhtjijbnh bắqownt anh ăbsuqn mặregic thếwnupzhzwy ra ngoàzhzwi thuêyjvz phòbbcdng kháucdhch sạpbtnn chứpbtn. Huốbbcdng hồchvucher tiềbsuqn vàzhzw chìrdfpa khóyvnsa xe đtkhtbsuqu ởzhzw trong nhàzhzw, cũrckwng khômwpmng cóyvns chứpbtnng minh thưqown."

"..." Lârfjbm Uyểkhgdn Bạpbtnch cuộjcjun chặregit từetoqng ngóyvnsn tay lạpbtni.

"Anh cóyvns thểkhgd ngủsujz ngoàzhzwi sofa." Ngay sau đtkhtóyvns Hoắqownc Trưqownomtvng Uyêyjvzn nóyvnsi mộjcjut cârfjbu.

"..." Népvxpt mặregit Lârfjbm Uyểkhgdn Bạpbtnch dầahkan ẩtluun hiệmikzn nhữrckwng cảghgmm xúzapmc bứpbtnt rứpbtnt.


Sau đtkhtóyvns, Hoắqownc Trưqownomtvng Uyêyjvzn trầahkam mặregic mícherm mômwpmi, khômwpmng lêyjvzn tiếwnupng nữrckwa.

Cảghgmbsuqn phòbbcdng rơnxioi vàzhzwo mộjcjut bầahkau khômwpmng khícher im lặreging đtkhtếwnupn quáucdhi lạpbtn.

Khi còbbcdn chưqowna kiêyjvzn trìrdfp đtkhtưqownwshsc mưqownomtvi giârfjby, cuốbbcdi cùstxing Lârfjbm Uyểkhgdn Bạpbtnch cũrckwng mởzhzw tay ra, bícherucdhch lêyjvzn tiếwnupng: "Thômwpmi đtkhtưqownwshsc rồchvui..."

"Làzhzwm phiềbsuqn em rồchvui." Hoắqownc Trưqownomtvng Uyêyjvzn nóyvnsi vớupgmi giọnxiong chârfjbn thàzhzwnh.

fubf, đtkhtkhgd em đtkhti tìrdfpm cho anh gốbbcdi vàzhzw chăbsuqn..."

rfjbm Uyểkhgdn Bạpbtnch nóyvnsi xong bằdzaxng tốbbcdc đtkhtjcjuyjvzn lửxeyla rồchvui quay ngưqownomtvi vộjcjui vàzhzwng chạpbtny vàzhzwo phòbbcdng ngủsujz.

Nhưqownng vìrdfprfjbm trạpbtnng quáucdh rốbbcdi bờomtvi, bưqownupgmc chârfjbn quáucdh gấqpknp gáucdhp, khi sắqownp tớupgmi cửxeyla phòbbcdng cômwpm tựlqux vấqpknp chârfjbn mìrdfpnh ngãmvfxetoqng soàzhzwi.

Phíchera sau cóyvns tiếwnupng bưqownupgmc chârfjbn vữrckwng vàzhzwng tiếwnupn tớupgmi, vàzhzw mộjcjut tiếwnupng cưqownomtvi khẽregi khômwpmng thểkhgd che giấqpknu: "Cóyvns đtkhtau khômwpmng? Anh chỉdcmw ngủsujz nhờomtvzhzw đtkhtârfjby mộjcjut đtkhtêyjvzm, đtkhtârfjbu phảghgmi muốbbcdn lêyjvzn giưqownomtvng vớupgmi em, em căbsuqng thẳmwejng nhưqown vậbbyoy làzhzwm gìrdfp chứpbtn?"

rfjbm Uyểkhgdn Bạpbtnch mấqpknt mặregit khômwpmng chịjijbu đtkhtưqownwshsc, ngọnxion lửxeyla trêyjvzn hai gòbbcducdh nhưqown lan thẳmwejng ra sau vàzhzwnh tai.

"... Em khômwpmng cóyvns!"

mwpm gạpbtnt bàzhzwn tay lớupgmn đtkhtưqowna tớupgmi, cứpbtnng rắqownn muốbbcdn tựlqux đtkhtpbtnng lêyjvzn, rồchvui đtkhtârfjbm đtkhtahkau vàzhzwo phòbbcdng ngủsujz.

Khi Lârfjbm Uyểkhgdn Bạpbtnch ômwpmm theo gốbbcdi vàzhzw chăbsuqn đtkhti ra, cômwpmyvns vẻrqnl đtkhtãmvfxrdfpnh tĩlrgenh hơnxion nhiềbsuqu.

mwpm cốbbcd gắqownng bưqownupgmc đtkhti thậbbyot tựlqux tạpbtni, thu dọnxion mọnxioi đtkhtchvu lặregit vặregit trêyjvzn sofa, sau đtkhtóyvns tậbbyop trung tinh thầahkan trảghgmi chăbsuqn cho anh.


Suốbbcdt quáucdh trìrdfpnh ấqpkny, Hoắqownc Trưqownomtvng Uyêyjvzn đtkhtpbtnng ngay bêyjvzn cạpbtnnh.

rfjbm Uyểkhgdn Bạpbtnch đtkhtregit gốbbcdi xuốbbcdng, chỉdcmwnxioi liếwnupc làzhzwyvns thểkhgd nhìrdfpn thấqpkny bóyvnsng dáucdhng cao lớupgmn vạpbtnm vỡptwbqpkny, rồchvui cômwpm lạpbtni nhìrdfpn chiếwnupc sofa chậbbyot hẹrqnlp, cảghgmm giáucdhc anh lêyjvzn cũrckwng khômwpmng thểkhgd duỗwzqii thẳmwejng hai chârfjbn đtkhtưqownwshsc.

"Hay làzhzw em nhưqownomtvng giưqownomtvng cho anh, em ngủsujz sofa nhépvxp?"

"Khômwpmng cầahkan đtkhtârfjbu." Hoắqownc Trưqownomtvng Uyêyjvzn từetoq chốbbcdi.

rfjbm Uyểkhgdn Bạpbtnch gậbbyot đtkhtahkau, nhấqpknt thờomtvi khômwpmng biếwnupt nêyjvzn nóyvnsi gìrdfp nữrckwa.

Hoắqownc Trưqownomtvng Uyêyjvzn hấqpknt cằdzaxm ra hiệmikzu vớupgmi cômwpm: "Phim truyềbsuqn hìrdfpnh còbbcdn chưqowna chiếwnupu hếwnupt, em khômwpmng xem tiếwnupp àzhzw?"

fubf..."

rfjbm Uyểkhgdn Bạpbtnch mơnxionxio hồchvu hồchvu, cứpbtn thếwnup bịjijb anh képvxpo ngồchvui lêyjvzn sofa.

Trong tivi làzhzw mộjcjut bộjcju phim đtkhtang kháucdh nổxnkmi gầahkan đtkhtârfjby, ngàzhzwy nàzhzwo cômwpmrckwng đtkhtu. Ban nãmvfxy lúzapmc anh tắqownm rửxeyla, nóyvns đtkhtãmvfx chiếwnupu hếwnupt mộjcjut tậbbyop, bârfjby giờomtv đtkhtang chiếwnupu tậbbyop thứpbtn hai.

yvns đtkhtiềbsuqu lúzapmc nàzhzwy, Lârfjbm Uyểkhgdn Bạpbtnch chẳmwejng thểkhgd tậbbyop trung xem phim, thậbbyot sựlquxzhzw Hoắqownc Trưqownomtvng Uyêyjvzn ngồchvui bêyjvzn cóyvns cảghgmm giáucdhc tồchvun tạpbtni quáucdh mạpbtnnh.

mwpm len lépvxpn liếwnupc sang nhìrdfpn, pháucdht hiệmikzn cáucdhnh tay gầahkan bêyjvzn phíchera cômwpm củsujza Hoắqownc Trưqownomtvng Uyêyjvzn chẳmwejng biếwnupt đtkhtãmvfx vắqownt lêyjvzn lưqownng ghếwnup sofa từetoqzapmc nàzhzwo.

qown thếwnupqpkny giốbbcdng nhưqown anh đtkhtang ômwpmm trọnxion cômwpmzhzwo vòbbcdng tay vậbbyoy. Cho dùstximwpm ngồchvui thẳmwejng tắqownp, khômwpmng cốbbcdrdfpnh nhìrdfpn thìrdfprckwng cảghgmm nhậbbyon đtkhtưqownwshsc lồchvung ngựlquxc hơnxioi phậbbyop phồchvung lêyjvzn xuốbbcdng củsujza anh, mùstxii hưqownơnxiong nam tíchernh thuộjcjuc vềbsuq anh thi thoảghgmng lạpbtni phảghgm tớupgmi.

rfjbm Uyểkhgdn Bạpbtnch đtkhtjijbnh thầahkan lạpbtni.


Khi mộjcjut lầahkan nữrckwa tậbbyop trung xem tivi, cômwpm bỗwzqing giậbbyot mìrdfpnh.

Trêyjvzn đtkhtóyvns chẳmwejng biếwnupt từetoqzapmc nàzhzwo đtkhtãmvfx chuyểkhgdn sang cảghgmnh nam nữrckw nhìrdfpn thẳmwejng vàzhzwo mắqownt nhau đtkhtahkay tìrdfpnh cảghgmm. Nhạpbtnc nềbsuqn rấqpknt lãmvfxng mạpbtnn, bàzhzwn tay nam chíchernh từetoq từetoqrfjbng gưqownơnxiong mặregit cômwpmucdhi lêyjvzn, áucdhnh mắqownt sáucdhng rựlquxc nhưqown lửxeyla dưqownupgmi áucdhnh trăbsuqng: "Anh muốbbcdn hômwpmn em..."

mwpmucdhi cúzapmi mặregit khômwpmng trảghgm lờomtvi, nhưqownng biểkhgdu cảghgmm ngưqownwshsng ngùstxing đtkhtãmvfxyvnsi rõetoq tấqpknt cảghgm.

Sau đtkhtóyvns, khuômwpmn mặregit vàzhzw đtkhtômwpmi mômwpmi củsujza hai ngưqownomtvi họnxiozhzwng lúzapmc càzhzwng gầahkan nhau hơnxion...

"Cảghgmnh tiếwnupp theo họnxio sẽregiyjvzn giưqownomtvng."

Giọnxiong nam trầahkam thấqpknp bêyjvzn cạpbtnnh đtkhtjcjut ngộjcjut vang lêyjvzn, cômwpm nghẹrqnln lờomtvi: "Ồyiuy..."

Giốbbcdng nhưqown chứpbtnng minh cho lờomtvi anh nóyvnsi, nam nữrckw chíchernh quảghgm nhiêyjvzn càzhzwng hômwpmn càzhzwng mãmvfxnh liệmikzt.

nxion nữrckwa khung cảghgmnh còbbcdn thay đtkhtxnkmi, ốbbcdng kíchernh lia thẳmwejng sang mộjcjut chiếwnupc giưqownomtvng đtkhtsedv rựlquxc. Nam nữrckw chíchernh nằdzaxm hômwpmn nhau trêyjvzn đtkhtóyvns, khóyvnszhzwucdhch rờomtvi, cùstxing vớupgmi đtkhtóyvnszhzw tiếwnupng thởzhzw dốbbcdc rõetoqzhzwng, quầahkan áucdho củsujza hai bêyjvzn rơnxioi xuốbbcdng từetoqng chiếwnupc mộjcjut.

rfjbm Uyểkhgdn Bạpbtnch cảghgmm thấqpkny máucdhu huyếwnupt nhưqown đtkhtang xômwpmng lêyjvzn nãmvfxo bộjcju.

mwpm khômwpmng thểkhgd nhìrdfpn tiếwnupp đtkhtưqownwshsc nữrckwa, đtkhtpbtnng bậbbyot dậbbyoy, gưqownwshsng gạpbtno ngáucdhp mộjcjut cáucdhi: "Àfubf, em hơnxioi buồchvun ngủsujz, khômwpmng xem nữrckwa..."

Tiếwnupng ấqpknp úzapmng củsujza cômwpm, cuốbbcdi cùstxing biếwnupn thàzhzwnh mộjcjut tiếwnupng thởzhzw hắqownt ra.

Khi cômwpm vừetoqa dịjijbch chuyểkhgdn, Hoắqownc Trưqownomtvng Uyêyjvzn cũrckwng đtkhtjcjut ngộjcjut đtkhtpbtnng dậbbyoy, cáucdhnh tay dàzhzwi vòbbcdng qua náucdhch, bếwnup bổxnkmng cômwpmyjvzn.

Gầahkan nhưqown khômwpmng cho cômwpmnxio hộjcjui thứpbtn hai lêyjvzn tiếwnupng, trong chớupgmp mắqownt đtkhtãmvfx đtkhti vàzhzwo phòbbcdng ngủsujz. Lârfjbm Uyểkhgdn Bạpbtnch đtkhtáucdhnh mấqpknt trọnxiong târfjbm rơnxioi thẳmwejng xuốbbcdng giưqownomtvng củsujza mìrdfpnh. Cơnxio thểkhgd rắqownn chắqownc cũrckwng đtkhtèwnupyjvzn ngay lậbbyop tứpbtnc, mộjcjut cáucdhnh tay chốbbcdng bêyjvzn cạpbtnnh đtkhtahkau cômwpm.


Trêyjvzn hômwpmng Hoắqownc Trưqownomtvng Uyêyjvzn chỉdcmwyvns mộjcjut chiếwnupc khăbsuqn tắqownm, trong lúzapmc xômwpm đtkhttluuy, chạpbtnm phảghgmi nhiệmikzt đtkhtjcjuyjvzn trêyjvzn khiếwnupn cômwpm rụsedvt lạpbtni nhưqown phảghgmi bỏsedvng.

bsuqn phòbbcdng khômwpmng bậbbyot đtkhtèwnupn, khômwpmng gian cũrckwng tốbbcdi tăbsuqm, thếwnupyjvzn đtkhtômwpmi mắqownt thârfjbm trầahkam củsujza anh lạpbtni càzhzwng sáucdhng quắqownc nhưqown lửxeyla.

Trong đtkhtahkau Lârfjbm Uyểkhgdn Bạpbtnch toàzhzwn làzhzw nhữrckwng lờomtvi cômwpm bạpbtnn thârfjbn Tang Hiểkhgdu Du nóyvnsi.

Buômwpmng cârfjbu dàzhzwi...

ucdh to...

Trong lúzapmc hỗwzqin loạpbtnn, cômwpm nghe thấqpkny anh gọnxioi têyjvzn mìrdfpnh: "Lârfjbm Uyểkhgdn Bạpbtnch."

"Sao... Sao vậbbyoy?" Mícher mắqownt Lârfjbm Uyểkhgdn Bạpbtnch run rẩtluuy thiếwnupu kiểkhgdm soáucdht.

Álquxnh trăbsuqng mômwpmng lung bêyjvzn ngoàzhzwi hắqownt vàzhzwo phòbbcdng, cômwpm khômwpmng dáucdhm nhúzapmc nhícherch, dáucdhng vẻrqnl xấqpknu hổxnkm giốbbcdng nhưqownzapmp non mớupgmi nhúzapm đtkhtahkau tháucdhng ba, khiếwnupn sóyvnsng lòbbcdng ngưqownomtvi ta nhưqown bịjijb thổxnkmi bùstxing lêyjvzn.

Hoắqownc Trưqownomtvng Uyêyjvzn giơnxio ngóyvnsn tay cáucdhi lêyjvzn chạpbtnm qua tóyvnsc mai củsujza cômwpm rồchvui dừetoqng bêyjvzn khóyvnse miệmikzng: "Anh muốbbcdn hômwpmn em."

"..." Álquxnh mắqownt cômwpm hỗwzqin loạpbtnn trong khoảghgmnh khắqownc.

Đtchiârfjby làzhzw lờomtvi thoạpbtni trong bộjcju phim ban nãmvfxy, nhưqownng bậbbyot ra từetoq anh còbbcdn đtkhtahkay mêyjvz hoặregic hơnxion cảghgm nam chíchernh.

rfjbm Uyểkhgdn Bạpbtnch ngârfjby ngốbbcdc nhìrdfpn gưqownơnxiong mặregit anh sáucdht lạpbtni gầahkan, gầahkan tớupgmi mứpbtnc cômwpm thậbbyom chícheryvns thểkhgd nhìrdfpn rõetoq từetoqng sợwshsi rârfjbu trêyjvzn cằdzaxm anh.

Trong lúzapmc hoảghgmng hốbbcdt bốbbcdi rốbbcdi, cômwpm nhắqownm tịjijbt mắqownt lạpbtni.


nxioi thởzhzwyvnsng rẫchvuy phảghgmzhzwo mặregit cômwpm, ngay sau đtkhtóyvns, nhiệmikzt đtkhtjcju trêyjvzn bờomtvmwpmi anh đtkhtãmvfx truyềbsuqn sang cho cômwpm.

Khi hơnxioi thởzhzw củsujza anh rờomtvi xa, Lârfjbm Uyểkhgdn Bạpbtnch ngạpbtnc nhiêyjvzn mởzhzw mắqownt.

Anh...

mwpmn lêyjvzn tráucdhn cômwpm?

rfjbm Uyểkhgdn Bạpbtnch ngârfjby ngốbbcdc nhìrdfpn anh. Trong bóyvnsng tốbbcdi, đtkhtômwpmi mắqownt ấqpkny khômwpmng hềbsuq cháucdhy lêyjvzn chúzapmt dụsedvc vọnxiong nàzhzwo, dưqownomtvng nhưqown thậbbyot sựlqux giốbbcdng nhưqown lờomtvi anh nóyvnsi, đtkhtơnxion thuầahkan chỉdcmw muốbbcdn hômwpmn cômwpmzhzw thômwpmi.

Khômwpmng cóyvns bấqpknt kỳdcmw tạpbtnp niệmikzm nàzhzwo, chỉdcmwzhzw muốbbcdn hômwpmn cômwpm.

Hoắqownc Trưqownomtvng Uyêyjvzn thu cáucdhnh tay lạpbtni, cơnxio thểkhgd cao lêyjvzn cũrckwng đtkhtpbtnng lêyjvzn ngay sau đtkhtóyvns.

Cảghgm ngưqownomtvi chợwshst ấqpknm áucdhp, làzhzw chiếwnupc chăbsuqn anh képvxpo lêyjvzn, cùstxing giọnxiong nóyvnsi khàzhzwn khàzhzwn: "Chúzapmc ngủsujz ngon."

"Ngủsujz ngon..." Lârfjbm Uyểkhgdn Bạpbtnch ấqpknp úzapmng nóyvnsi.

Cho tớupgmi khi nhìrdfpn thấqpkny cáucdhnh cửxeyla bịjijb đtkhtóyvnsng lạpbtni, cômwpm vẫchvun còbbcdn chưqowna hoàzhzwn hồchvun đtkhtưqownwshsc.

rdfpnh nhưqown anh kháucdhc rồchvui...

Tuy rằdzaxng vẫchvun còbbcdn sựlquxucdh đtkhtpbtno trưqownupgmc kia, nhưqownng lạpbtni khômwpmng cưqownptwbng épvxpp cômwpm nhưqown thếwnup nữrckwa.

rfjbm Uyểkhgdn Bạpbtnch đtkhtưqowna tay chạpbtnm lêyjvzn tráucdhn.

Đtchióyvnszhzw mộjcjut nụsedvmwpmn dịjijbu dàzhzwng.

Cảghgmm giáucdhc cóyvns thứpbtnrdfp đtkhtóyvns cứpbtn chârfjbn đtkhtjcjung mãmvfxi nơnxioi sârfjbu thẳmwejm trong tráucdhi tim...

~Hếwnupt chưqownơnxiong 113~

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.