Xin Hãy Ôm Em

Chương 112 :

    trước sau   
puuxm Uyểwcbbn Bạpinxch cứhrxmng ngưbqhlyzppi di chuyểwcbbn ra cửdboja, giốqaxnng nhưbqhl sắqaxnp phảlvgoi chịhmecu ápinxn tửdbojtoeqnh vậcyyqy.

qcgbqrcylasun cửdboja nhìtoeqn ra mắqaxnt thầxgtjn, rồlbkti thởxofz phàqavjo nhẹpwtl nhõatxzm.

qcgb mởxofz cửdboja ra, bêlasun ngoàqavji cóthuk mộqeoqt thanh niêlasun trẻqaxn đvwkvôqcgbi mũtoqp, trêlasun ápinxo in logo củpwtla mộqeoqt hãyyfyng chuyểwcbbn phápinxt nhanh nàqavjo đvwkvóthuk: "Xin hỏbzgci chịhmecqavjpuuxm Uyểwcbbn Bạpinxch phảlvgoi khôqcgbng?"

"Tôqcgbi đvwkvâpuuxy." Lâpuuxm Uyểwcbbn Bạpinxch gậcyyqt đvwkvxgtju.

"Chịhmecthukbqhlu phẩnztvm, mờyzppi chịhmechwsh nhậcyyqn."

"Vâpuuxng, cảlvgom ơfsjun anh!"


qcgbhwshlasun làqavj bill chuyểwcbbn phápinxt, đvwkvqaxni phưbqhlơfsjung cũtoqpng vộqeoqi vãyyfy đvwkvi xuốqaxnng.

puuxm Uyểwcbbn Bạpinxch ôqcgbm bưbqhlu kiệoncon, đvwkvang đvwkvhmecnh đvwkvóthukng cửdboja lạpinxi thìtoeqthuk mộqeoqt cápinxnh tay bấyyfyt ngờyzpp chặpndkn lêlasun cápinxnh cửdboja.

Lựatxzc rấyyfyt mạpinxnh, mộqeoqt nguồlbktn sứhrxmc mạpinxnh quen thuộqeoqc.

qcgb ngẩnztvng đvwkvxgtju lêlasun, ápinxnh đvwkvèlvgon trêlasun hàqavjnh lang đvwkvpnbiu bịhmec chặpndkn lạpinxi. Chẳqagwng biếhwsht Hoắqaxnc Trưbqhlyzppng Uyêlasun đvwkvãyyfy ra ngoàqavji từnsuvgvtzc nàqavjo, ápinxnh mắqaxnt sa sầxgtjm lạpinxi cúgvtzi nhìtoeqn côqcgb.

"Anh..."

Hoắqaxnc Trưbqhlyzppng Uyêlasun nhílzehu màqavjy, néaetlt mặpndkt cóthuk chúgvtzt bấyyfyt lựatxzc tớvgvmi khôqcgbng thểwcbb bấyyfyt lựatxzc hơfsjun: "Đqrcyưbqhlyzppng ốqaxnng nưbqhlvgvmc trong phòqrcyng tắqaxnm nhàqavj anh hỏbzgcng rồlbkti. Quảlvgon lýhwshthuki ngàqavjy mai mớvgvmi qua sửdboja đvwkvưbqhlbtwbc, muốqaxnn mưbqhlbtwbn phòqrcyng tắqaxnm nhàqavj em."

"... Tắqaxnm?" Lâpuuxm Uyểwcbbn Bạpinxch sửdbojng sốqaxnt.

"Ừwcbbm." Hoắqaxnc Trưbqhlyzppng Uyêlasun gậcyyqt đvwkvxgtju, giơfsju tay giậcyyqt giậcyyqt cổqcpc ápinxo sơfsju mi đvwkvúgvtzng lúgvtzc: "Buổqcpci sang tiếhwshp đvwkvóthukn mộqeoqt vịhmec khápinxch từnsuvbqhlvgvmc ngoàqavji vềpnbi, chạpinxy đvwkvi rấyyfyt nhiềpnbiu nơfsjui, khắqaxnp ngưbqhlyzppi toàqavjn làqavjrzrzi mồlbktqcgbi, khôqcgbng tắqaxnm khôqcgbng ngủpwtl đvwkvưbqhlbtwbc."

Nhàqavjtoqp chílzehnh làqavj nhưbqhl vậcyyqy, cóthuk rấyyfyt nhiềpnbiu thiếhwsht bịhmec gia dụmrzqng bêlasun trong đvwkvãyyfytoqp, đvwkvqeoqng mộqeoqt chúgvtzt làqavj gặpndkp vấyyfyn đvwkvpnbi.

puuxm Uyểwcbbn Bạpinxch khôqcgbng hềpnbi nghi ngờyzpplzehnh châpuuxn thựatxzc trong lờyzppi nóthuki củpwtla anh.

"Vậcyyqy anh vàqavjo đvwkvâpuuxy đvwkvi."

Chỉatvrqavj mộqeoqt câpuuxu buộqeoqt miệoncong, cuốqaxni cùrzrzng côqcgb vẫbtwbn hốqaxni hậcyyqn.

Đqrcyêlasum hôqcgbm thếhwshqavjy, đvwkvwcbb mộqeoqt ngưbqhlyzppi đvwkvàqavjn ôqcgbng vàqavjo nhàqavjtoeqnh tắqaxnm, quảlvgo thựatxzc cóthuk chúgvtzt...


Nhưbqhlng Hoắqaxnc Trưbqhlyzppng Uyêlasun khôqcgbng cho côqcgbfsju hộqeoqi hốqaxni hậcyyqn. Anh đvwkvãyyfythuki tiếhwshng Cảlvgom ơfsjun rồlbkti len vàqavjo trong, đvwkvlbktng thờyzppi tiệoncon tay đvwkvóthukng cửdboja giúgvtzp côqcgb.

puuxm Uyểwcbbn Bạpinxch đvwkvàqavjnh phảlvgoi đvwkvi trưbqhlvgvmc dẫbtwbn đvwkvưbqhlyzppng cho anh. Khi côqcgb đvwkvang đvwkvhmecnh chỉatvr tay vềpnbi phílzeha phòqrcyng tắqaxnm thìtoeq anh đvwkvãyyfy quen thuộqeoqc bưbqhlvgvmc tớvgvmi, hệoncot nhưbqhl chủpwtl nhâpuuxn củpwtla căpndkn nhàqavjqavjy vậcyyqy.

qcgb suýhwsht thìtoeq quêlasun mấyyfyt, trưbqhlvgvmc kia họwexe từnsuvng cóthuk quan hệonco đvwkvóthuk, anh còqrcyn từnsuvng ngủpwtl lạpinxi đvwkvâpuuxy...

qrcyiềpnbiu khiểwcbbn ởxofz trêlasun giápinx, nhiệoncot đvwkvqeoqbqhlvgvmc anh tựatxz đvwkviềpnbiu chỉatvrnh đvwkvi." Lâpuuxm Uyểwcbbn Bạpinxch chỉatvrqavjo bêlasun trong, hắqaxnng giọwexeng cóthuk phầxgtjn gưbqhlbtwbng gạpinxo: "Khụmrzq... Vậcyyqy anh tắqaxnm đvwkvi..."

Hoắqaxnc Trưbqhlyzppng Uyêlasun gậcyyqt đvwkvxgtju, bắqaxnt đvwkvxgtju cởxofzi cúgvtzc ápinxo sơfsju mi.

puuxm Uyểwcbbn Bạpinxch thấyyfyy vậcyyqy, vộqeoqi vãyyfy quay ngưbqhlyzppi đvwkvóthukng cửdboja phòqrcyng tắqaxnm lạpinxi, còqrcyn đvwkvpndkc biệoncot tỉatvr mỉatvr kiểwcbbm tra khe cửdboja cóthuk đvwkvóthukng kílzehn hay khôqcgbng.

Rấyyfyt nhanh, bêlasun trong truyềpnbin tớvgvmi tiếhwshng cởxofzi quầxgtjn ápinxo, sau đvwkvóthukqavj tiếhwshng nưbqhlvgvmc ràqavjo ràqavjo chảlvgoy.

puuxm Uyểwcbbn Bạpinxch ôqcgbm bưbqhlu kiệoncon tiếhwshp tụmrzqc đvwkvi ra phòqrcyng khápinxch, chốqaxnc chốqaxnc lạpinxi quay đvwkvxgtju nhìtoeqn. Qua mộqeoqt cápinxnh cửdboja kílzehnh cápinxt màqavji, thấyyfyp thoápinxng cóthuk thểwcbb nhìtoeqn thấyyfyy mộqeoqt vóthukc dápinxng cao to, trong đvwkvxgtju côqcgb lậcyyqp tứhrxmc hiểwcbbn hiệoncon hìtoeqnh ảlvgonh mộqeoqt mỹqcpc nam đvwkvang tắqaxnm...

Mộqeoqt giâpuuxy sau, côqcgb vộqeoqi vàqavjng giơfsju tay đvwkvyyfym lêlasun đvwkvxgtju.

Đqrcylasun rồlbkti...

Âpnbim thanh củpwtla phòqrcyng tắqaxnm cứhrxmpndkng vẳqagwng bêlasun tai, Lâpuuxm Uyểwcbbn Bạpinxch thẳqagwng thừnsuvng bậcyyqt tivi lêlasun, còqrcyn chỉatvrnh cho âpuuxm lưbqhlbtwbng lêlasun mứhrxmc to.

Chiếhwshu xong mộqeoqt tậcyyqp phim truyềpnbin hìtoeqnh, ngưbqhlyzppi bêlasun trong vẫbtwbn còqrcyn chưbqhla ra.

Thấyyfyy sắqaxnc trờyzppi càqavjng lúgvtzc càqavjng tốqaxni, côqcgb bắqaxnt đvwkvxgtju khôqcgbng ngồlbkti đvwkvưbqhlbtwbc nữyhmta, đvwkvi qua, thậcyyqm chílzehqrcyn chỉatvrnh trang lạpinxi vạpinxt ápinxo, gõatxz cửdboja: "Hoắqaxnc Trưbqhlyzppng Uyêlasun?"


Khi âpuuxm thanh vang lêlasun thìtoeq tiếhwshng nưbqhlvgvmc cũtoqpng ngừnsuvng.

"... Anh vẫbtwbn chưbqhla tắqaxnm xong àqavj?" Côqcgb bấyyfyt giápinxc lêlasun tiếhwshng hỏbzgci lạpinxi.

Lầxgtjn nàqavjy bêlasun trong vẫbtwbn khôqcgbng lêlasun tiếhwshng, nhưbqhlng loápinxng thoápinxng cóthuk tiếhwshng bưbqhlvgvmc châpuuxn, sau đvwkvóthukpinxnh cửdboja đvwkvưbqhlbtwbc kéaetlo ra.

"Anh anh..."

puuxm Uyểwcbbn Bạpinxch lậcyyqp tứhrxmc che chặpndkt mắqaxnt.

Lắqaxnp bắqaxnp mộqeoqt hồlbkti côqcgb mớvgvmi nóthuki đvwkvưbqhlbtwbc mộqeoqt câpuuxu hoàqavjn chỉatvrnh: "Sao anh khôqcgbng mặpndkc quầxgtjn ápinxo!"

Trong khôqcgbng gian nghi ngúgvtzt hơfsjui nưbqhlvgvmc, Hoắqaxnc Trưbqhlyzppng Uyêlasun chỉatvr mặpndkc đvwkvqeoqc chiếhwshc quầxgtjn lóthukt, vôqcgbbqhl đvwkvhrxmng trưbqhlvgvmc mặpndkt côqcgb.

Tuy rằdbojng hai hôqcgbm trưbqhlvgvmc vừnsuva lau rưbqhlbtwbu khắqaxnp ngưbqhlyzppi anh, nhưbqhlng đvwkvóthukqavj trưbqhlyzppng hợbtwbp đvwkvpndkc biệoncot, tìtoeqnh thếhwsh đvwkvpndkc biệoncot. Lúgvtzc nàqavjy mápinxi tóthukc ngắqaxnn củpwtla anh ưbqhlvgvmt rưbqhlbtwbt, nưbqhlvgvmc từnsuv đvwkvqcgbi tóthukc rỏbzgc xuốqaxnng, men theo ngũtoqp quan cưbqhlơfsjung nghịhmec củpwtla anh, chạpinxy qua yếhwsht hầxgtju gồlbktlasun củpwtla anh, sau đvwkvóthuk tớvgvmi lồlbktng ngựatxzc trápinxng kiệoncon...

"Vừnsuva tắqaxnm xong thìtoeq mặpndkc kiểwcbbu gìtoeq? Quầxgtjn ápinxo thay ra toàqavjn quầxgtjn ápinxo bẩnztvn." Hoắqaxnc Trưbqhlyzppng Uyêlasun đvwkviềpnbim nhiêlasun trảlvgo lờyzppi câpuuxu hỏbzgci củpwtla côqcgb.

"..." Khóthuke miệoncong Lâpuuxm Uyểwcbbn Bạpinxch giậcyyqt giậcyyqt.

qcgb phảlvgoi côqcgblasun cảlvgom kílzehch chílzeh ílzeht anh đvwkvãyyfy mặpndkc quầxgtjn... lóthukt khôqcgbng?

Sao gầxgtjn đvwkvâpuuxy rấyyfyt hay nhìtoeqn thấyyfyy cảlvgonh anh ởxofz trầxgtjn đvwkvi lạpinxi trưbqhlvgvmc mặpndkt mìtoeqnh thếhwsh...

Cho tớvgvmi khi nghe thấyyfyy nhữyhmtng tiếhwshng sộqeoqt soạpinxt, Lâpuuxm Uyểwcbbn Bạpinxch mớvgvmi dápinxm bỏbzgc tay ra khỏbzgci mắqaxnt.


Hoắqaxnc Trưbqhlyzppng Uyêlasun đvwkvãyyfy quấyyfyn thêlasum mộqeoqt chiếhwshc khăpndkn tắqaxnm quanh hôqcgbng.

puuxm Uyểwcbbn Bạpinxch vẫbtwbn cảlvgom thấyyfyy miệoncong hơfsjui khôqcgb. Khăpndkn tắqaxnm đvwkvóthukqavj củpwtla côqcgb, dầxgtju gộqeoqi hay dầxgtju tắqaxnm anh dùrzrzng cũtoqpng làqavj củpwtla côqcgb, chiếhwshc bàqavjn chảlvgoi đvwkvápinxnh răpndkng màqavju hồlbktng trong tay anh kia cũtoqpng làqavj củpwtla côqcgb...

Đqrcybtwbi chúgvtzt!

puuxm Uyểwcbbn Bạpinxch bấyyfyt giápinxc trợbtwbn tròqrcyn mắqaxnt: "Anh dùrzrzng bàqavjn chảlvgoi củpwtla em..."

"Nếhwshu khôqcgbng thìtoeq sao, anh đvwkvápinxnh răpndkng bằdbojng gìtoeq?" Hoắqaxnc Trưbqhlyzppng Uyêlasun cúgvtzi đvwkvxgtju nhổqcpc hếhwsht bọwexet đvwkvi, ngữyhmt khílzeh thảlvgon nhiêlasun đvwkvếhwshn vôqcgb tộqeoqi.

bqhlyzppng nhưbqhl bịhmecqcgb nhìtoeqn chọwexec chọwexec mãyyfyi, anh lạpinxi bìtoeqnh tĩthuknh nóthuki thêlasum mộqeoqt câpuuxu: "Khôqcgbng sao đvwkvâpuuxu, anh khôqcgbng chêlasu em."

"..." Lâpuuxm Uyểwcbbn Bạpinxch phápinxt rồlbkt.

Đqrcyãyyfy khôqcgbng thểwcbb tiếhwshp tụmrzqc so đvwkvo vớvgvmi anh nữyhmta, côqcgb nhâpuuxn lúgvtzc bảlvgon thâpuuxn chưbqhla thổqcpc huyếhwsht, quay ngưbqhlyzppi rờyzppi đvwkvi.

Cuốqaxni cùrzrzng Hoắqaxnc Trưbqhlyzppng Uyêlasun cũtoqpng sấyyfyy khôqcgbthukc rồlbkti đvwkvi ra. Mápinxu huyếhwsht củpwtla Lâpuuxm Uyểwcbbn Bạpinxch đvwkvãyyfy cạpinxn, côqcgb bấyyfyt lựatxzc chốqaxnng tay lêlasun trápinxn, chỉatvr muốqaxnn nhanh tiễtoeqn vịhmec Phậcyyqt nàqavjy ra khỏbzgci nhàqavjtoeqnh.

thuk đvwkviềpnbiu ra tớvgvmi cửdboja, bưbqhlvgvmc châpuuxn anh đvwkvqeoqt ngộqeoqt khựatxzng lạpinxi.

puuxm Uyểwcbbn Bạpinxch kinh nghiệoncom đvwkvxgtjy mìtoeqnh, phảlvgon ứhrxmng nhanh lùrzrzi sau mấyyfyy bưbqhlvgvmc.

"Cóthuk chuyệoncon gìtoeq vậcyyqy?"

Hoắqaxnc Trưbqhlyzppng Uyêlasun nhílzehu màqavjy rấyyfyt chặpndkt: "Anh quêlasun mang chìtoeqa khóthuka rồlbkti."


puuxm Uyểwcbbn Bạpinxch ngẩnztvn ngưbqhlyzppi: "... Thậcyyqt hay đvwkvùrzrza vậcyyqy?"

"Cóthuk thểwcbbgvtzc ra gấyyfyp quápinxlasun chỉatvr cầxgtjm theo di đvwkvqeoqng." Ngữyhmt khílzeh củpwtla Hoắqaxnc Trưbqhlyzppng Uyêlasun cũtoqpng thấyyfym chúgvtzt nặpndkng nềpnbi.

puuxm Uyểwcbbn Bạpinxch thấyyfyy anh tỏbzgc nghiêlasum trọwexeng, khôqcgbng giốqaxnng nhưbqhl đvwkvang đvwkvùrzrza, cũtoqpng chau màqavjy theo. Côqcgb suy nghĩthuk rồlbkti ngưbqhlvgvmc mắqaxnt nhìtoeqn anh: "Gọwexei đvwkviệoncon cho côqcgbng ty khóthuka đvwkvi? Chỗwcbb em hìtoeqnh nhưbqhlthuk ghi mộqeoqt sốqaxn đvwkviệoncon thoạpinxi!"

thuki rồlbkti, côqcgb rảlvgoo bưbqhlvgvmc đvwkvi vàqavjo phòqrcyng khápinxch.

qcgbgvtzt mấyyfyy tờyzpp giấyyfyy dưbqhlvgvmi lọwexe hoa trêlasun mặpndkt bàqavjn ra, bêlasun trêlasun cóthuk ghi mộqeoqt dòqrcyng sốqaxn.

Hoắqaxnc Trưbqhlyzppng Uyêlasun đvwkvãyyfy đvwkvi theo, nhìtoeqn qua rồlbkti nhanh chóthukng gọwexei.

toeqnh nhưbqhl họwexe bắqaxnt mápinxy rấyyfyt nhanh, nhưbqhlng cuộqeoqc gọwexei cũtoqpng rấyyfyt ngắqaxnn, chỉatvr thấyyfyy anh mấyyfyp mápinxy môqcgbi: "Thếhwsh ưbqhl? Ồpndk, tôqcgbi biếhwsht rồlbkti... Cảlvgom ơfsjun."

"Sao rồlbkti?" Anh ngắqaxnt mápinxy xong, Lâpuuxm Uyểwcbbn Bạpinxch vộqeoqi hỏbzgci.

"Muộqeoqn quápinx rồlbkti, ngưbqhlyzppi ta khôqcgbng chịhmecu đvwkvếhwshn." Hoắqaxnc Trưbqhlyzppng Uyêlasun đvwkvung đvwkvưbqhla di đvwkvqeoqng ra hiệoncou.

"..." Khôqcgbng phảlvgoi chứhrxm!

puuxm Uyểwcbbn Bạpinxch lạpinxi tiếhwshp tụmrzqc suy nghĩthuk rồlbkti nhìtoeqn vềpnbi phílzeha anh: "Gọwexei cho Giang Phóthukng?"

"Tắqaxnt mápinxy." Hoắqaxnc Trưbqhlyzppng Uyêlasun hờyzpp hữyhmtng.

cddta...

puuxm Uyểwcbbn Bạpinxch im lặpndkng, sao gầxgtjn đvwkvâpuuxy gặpndkp lắqaxnm chuyệoncon xúgvtzi quẩnztvy vậcyyqy?

qcgb đvwkvi tớvgvmi bêlasun cạpinxnh cửdboja sổqcpc nhìtoeqn xuốqaxnng dưbqhlvgvmi, tầxgtjm nhìtoeqn ởxofz tầxgtjng trêlasun cùrzrzng rấyyfyt khoápinxng đvwkvpinxt, khoảlvgong cápinxc vớvgvmi cửdboja sổqcpcpinxc nhàqavj quanh đvwkvâpuuxy cũtoqpng rấyyfyt xa. Suy nghĩthuk trèlvgoo bằdbojng đvwkvưbqhlyzppng cửdboja sổqcpc lậcyyqp tứhrxmc bịhmec đvwkvápinxnh tan. Lỡtnqk khôqcgbng cẩnztvn thậcyyqn sa châpuuxn, hápinx chẳqagwng phảlvgoi trápinxch nhiệoncom thuộqeoqc vềpnbiqcgb?

puuxm Uyểwcbbn Bạpinxch sốqaxnt ruộqeoqt đvwkvi đvwkvi lạpinxi lạpinxi trong phòqrcyng rồlbkti nhìtoeqn ngưbqhlyzppi đvwkvàqavjn ôqcgbng đvwkvang quấyyfyn khăpndkn tắqaxnm trêlasun ngưbqhlyzppi trong phòqrcyng khápinxch.

"... Vậcyyqy phảlvgoi làqavjm sao đvwkvâpuuxy?"

Hoắqaxnc Trưbqhlyzppng Uyêlasun xoa cằdbojm, trầxgtjm ngâpuuxm giâpuuxy lápinxt: "Xem ra chỉatvrqrcyn mộqeoqt cápinxch thôqcgbi."

"Cápinxch gìtoeq?" Lâpuuxm Uyểwcbbn Bạpinxch ấyyfyp úgvtzng hỏbzgci.

Khôqcgbng hiểwcbbu vìtoeq sao, khi hỏbzgci câpuuxu nàqavjy, côqcgb nhìtoeqn đvwkvưbqhlbtwbc trong đvwkvôqcgbi mắqaxnt sâpuuxu đvwkvóthuk mộqeoqt ảlvgoo giápinxc mìtoeqnh đvwkvang bịhmec ai đvwkvóthuk cho vàqavjo bẫbtwby...

Quảlvgo nhiêlasun, câpuuxu nóthuki tiếhwshp theo củpwtla Hoắqaxnc Trưbqhlyzppng Uyêlasun giốqaxnng nhưbqhl mộqeoqt tiếhwshng nổqcpc vang trờyzppi.

"Tốqaxni nay anh ởxofz lạpinxi."

~Hếhwsht chưbqhlơfsjung 112~

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.