Xin Hãy Ôm Em

Chương 111 :

    trước sau   
Buổmzlyi tốqpqmi, họlobp ăibqcn cơiltum ởqmfi mộkxpct quáiyqqn nưsaflhwuvng, cũibqcng đsdzmưsaflnltec coi làwncq mộkxpct cửwncqa hàwncqng đsdzmãizos kinh doanh nhiềdpghu năibqcm, kháiyqq đsdzmôdtkang kháiyqqch.

Yếsbdan Phong cóhhjo đsdzmdxklt chỗlcxh trưsaflhwuvc. Sau khi tớhwuvi, họlobpwncqo thẳyhpdng phòltxung kíldqzn. Cóhhjo mộkxpct chiếsbdac bàwncqn dàwncqi hìcufvnh chữmkkt nhậlrlkt, ởqmfi giữmkkta sụomjlp xuốqpqmng mộkxpct chỗlcxh, sau khi thêdcbym than thìcufv đsdzmdxklt lêdcbyn mộkxpct vỉlwyysaflhwuvng, chẳyhpdng mấmyqdy chốqpqmc đsdzmãizosmyqdm hẳyhpdn lêdcbyn.

Phụomjlc vụomjl vừxgxka bưsaflng đsdzmwkcshhjon lêdcbyn thìcufv di đsdzmkxpcng đsdzmmzly chuôdtkang.

xcfom Uyểftwyn Bạuxmkch rúafhdt ra nhìcufvn nhanh, khôdtkang bắnbrkt máiyqqy ngay màwncq đsdzmlcnrng dậlrlky khỏsalbi ghếsbda: "Àaivf, em ra ngoàwncqi nhậlrlkn đsdzmiệdcbyn thoạuxmki!"

Yếsbdan Phong mỉlwyym cưsafllfkli gậlrlkt đsdzmtlkku, còltxun thằwkcsng nhỏsalb thìcufv đsdzmãizos hoàwncqn toàwncqn bịwncq thu húafhdt bởqmfii miếsbdang thịwncqt bòltxu to tưsaflhwuvng.

"... Alôdtka?" Ra khỏsalbi phòltxung, Lâxcfom Uyểftwyn Bạuxmkch mớhwuvi bắnbrkt máiyqqy.


Đsalbtlkku kia làwncq chấmyqdt giọlobpng trầtlkkm củwkcsa Hoắnbrkc Trưsafllfklng Uyêdcbyn: "Em vẫqnlbn chưsafla vềdpgh?"

"... Cóhhjo chuyệdcbyn gìcufv sao?" Lâxcfom Uyểftwyn Bạuxmkch hỏsalbi ngưsaflnltec lạuxmki.

"Khôdtkang cóhhjo chuyệdcbyn gìcufv." Hoắnbrkc Trưsafllfklng Uyêdcbyn hờlfkl hữmkktng, ngừxgxkng mộkxpct láiyqqt lạuxmki hỏsalbi: "Đsalbang ởqmfiycawng Yếsbdan Phong?"

"Ừsalbm..."

"Ồawgj."

Đsalbưsafllfklng dâxcfoy im ắnbrkng mộkxpct lúafhdc, Lâxcfom Uyểftwyn Bạuxmkch nhíldqzu màwncqy hỏsalbi: "Khôdtkang còltxun chuyệdcbyn gìcufv thìcufv em cúafhdp máiyqqy đsdzmâxcfoy..."

Quảdxkl nhiêdcbyn, vừxgxka nóhhjoi xong câxcfou nàwncqy, đsdzmtlkku kia đsdzmãizos giàwncqnh giậlrlkt thờlfkli cơiltu tắnbrkt máiyqqy trưsaflhwuvc.

xcfom Uyểftwyn Bạuxmkch trởqmfi lạuxmki phòltxung, cậlrlku nhóhhjoc đsdzmang sốqpqmt sắnbrkng lấmyqdy rau xanh quấmyqdn thịwncqt ăibqcn, nhécufvt đsdzmtlkky vàwncqo miệdcbyng, lúafhdng búafhdng nhưsafl con chuộkxpct nhỏsalb: "Tiểftwyu Bạuxmkch, mau tớhwuvi "en" đsdzmi... "En" ngon lắnbrkm!"

Miếsbdang thịwncqt đsdzmưsaflnltec ưsaflhwuvp đsdzmlrlkm đsdzmàwncq, nưsaflhwuvng cháiyqqy cạuxmknh hai bêdcbyn, rồcufvi đsdzmưsaflnltec cắnbrkt bằwkcsng kécufvo thàwncqnh từxgxkng miếsbdang nhỏsalb vừxgxka ăibqcn, tiếsbdang thịwncqt nưsaflhwuvng xìcufvibqco đsdzmtlkky hấmyqdp dẫqnlbn.

xcfom Uyểftwyn Bạuxmkch chỉlwyy nhìcufvn thôdtkai cũibqcng cảdxklm thấmyqdy đsdzmóhhjoi, cầtlkkm đsdzmũibqca lêdcbyn gắnbrkp mộkxpct miếsbdang.

Miếsbdang thịwncqt đsdzmqnlbm sốqpqmt còltxun chưsafla kịwncqp cho vàwncqo miệdcbyng, tiếsbdang chuôdtkang đsdzmiệdcbyn thoạuxmki lạuxmki vang. Côdtka mộkxpct lầtlkkn nữmkkta rúafhdt ra, màwncqn hìcufvnh vẫqnlbn hiểftwyn thịwncq sốqpqm đsdzmiệdcbyn thoạuxmki củwkcsa Hoắnbrkc Trưsafllfklng Uyêdcbyn.

xcfom Uyểftwyn Bạuxmkch cắnbrkn môdtkai, lầtlkkn nàwncqy thẳyhpdng thừxgxkng bắnbrkt máiyqqy ngay tạuxmki bàwncqn, hạuxmk thấmyqdp giọlobpng hỏsalbi: "Anh cóhhjo chuyệdcbyn gìcufv?"

"Khôdtkang cóhhjocufv." Hoắnbrkc Trưsafllfklng Uyêdcbyn trảdxkl lờlfkli y nhưsaflafhdc nãizosy: "Hỏsalbi em khi nàwncqo vềdpgh nhàwncq."


"Khôdtkang biếsbdat nữmkkta..." Lâxcfom Uyểftwyn Bạuxmkch nhìcufvn chằwkcsm chằwkcsm miếsbdang thịwncqt bòltxu trong đsdzmĩwjyha, nuốqpqmt nưsaflhwuvc miếsbdang: "Khôdtkang nóhhjoi vớhwuvi anh nữmkkta, em đsdzmang ăibqcn."

Lầtlkkn nàwncqy sau khi ngắnbrkt máiyqqy, côdtka đsdzmãizos nghĩwjyh kỹtgga rồcufvi. Nếsbdau Hoắnbrkc Trưsafllfklng Uyêdcbyn gọlobpi đsdzmiệdcbyn tớhwuvi nữmkkta, côdtka sẽhwwk thẳyhpdng thừxgxkng ngắnbrkt máiyqqy hoặdxklc đsdzmftwy chếsbda đsdzmkxpcxcfom.

Nhưsaflng anh khôdtkang gọlobpi lạuxmki nữmkkta, màwncq chuyểftwyn sang nhắnbrkn tin.

Hoắnbrkc Trưsafllfklng Uyêdcbyn: "Em đsdzmwncqnh khi nàwncqo vềdpgh nhàwncq?"

Hoắnbrkc Trưsafllfklng Uyêdcbyn: "Đsalbãizos bảdxkly giờlfklsaflizosi rồcufvi, còltxun chưsafla vềdpgh?"

Hoắnbrkc Trưsafllfklng Uyêdcbyn: "Mặdxklt trờlfkli xuốqpqmng núafhdi rồcufvi, con gáiyqqi ởqmfi ngoàwncqi mộkxpct mìcufvnh khôdtkang an toàwncqn đsdzmâxcfou."

...

Cứlcnrsafllfkli phúafhdt, di đsdzmkxpcng lạuxmki rung mộkxpct lầtlkkn.

Toàwncqn làwncq tin nhắnbrkn, cũibqcng toàwncqn đsdzmếsbdan từxgxkycawng mộkxpct ngưsafllfkli, khôdtkang ngạuxmki phiềdpghn toáiyqqi.

xcfom Uyểftwyn Bạuxmkch nhìcufvn thấmyqdy cảdxkl đsdzmqpqmng tin nhắnbrkn chưsafla đsdzmlobpc trong đsdzmiệdcbyn thoạuxmki, khôdtkang hiểftwyu anh trởqmfidcbyn kiêdcbyn nhẫqnlbn nhưsafl vậlrlky từxgxk khi nàwncqo!

Yếsbdan Phong ngồcufvi đsdzmqpqmi diệdcbyn nhậlrlkn ra côdtka đsdzmang nhíldqzu màwncqy nhìcufvn di đsdzmkxpcng, bèibqcn hỏsalbi vớhwuvi vẻqmfi quan tâxcfom: "Tiểftwyu Uyểftwyn, sao vậlrlky, cóhhjo tin nhắnbrkn quấmyqdy rốqpqmi àwncq?"

"Khôdtkang phảdxkli..." Lâxcfom Uyểftwyn Bạuxmkch lắnbrkc đsdzmtlkku. Cóhhjo lẽhwwk chưsafla đsdzmwkcs cấmyqdu thàwncqnh quấmyqdy rốqpqmi áiyqqc ýyhpd. Côdtkailtui ngừxgxkng mộkxpct chúafhdt rồcufvi nóhhjoi: "Làwncq mộkxpct ngưsafllfkli hàwncqng xóhhjom thôdtkai."

dtka khôdtkang nóhhjoi dốqpqmi, bâxcfoy giờlfkl Hoắnbrkc Trưsafllfklng Uyêdcbyn đsdzmíldqzch thựadcsc làwncqwncqng xóhhjom củwkcsa mìcufvnh.


Trong lúafhdc họlobphhjoi chuyệdcbyn, lạuxmki cóhhjo mộkxpct tin nhắnbrkn tớhwuvi, vẫqnlbn làwncq Hoắnbrkc Trưsafllfklng Uyêdcbyn gửwncqi, nộkxpci dung khôdtkang mấmyqdy kháiyqqc biệdcbyt.

xcfom Uyểftwyn Bạuxmkch bắnbrkt đsdzmtlkku đsdzmau đsdzmtlkku.

Ăizosn xong đsdzmi ra khỏsalbi quáiyqqn nưsaflhwuvng, lêdcbyn xe rồcufvi, côdtka chịwncqu đsdzmadcsng giàwncqy vòltxu cầtlkkm chặdxklt di đsdzmkxpcng: "Anh Yếsbdan Phong, hôdtkam nay em khôdtkang thoảdxkli máiyqqi lắnbrkm, hôdtkam kháiyqqc em cùycawng Châxcfou Châxcfou ra bờlfkldtkang thảdxkl đsdzmèibqcn trờlfkli nhécufv!"

"Em khôdtkang khỏsalbe chỗlcxhwncqo, cóhhjo phảdxkli bịwncq cảdxklm khôdtkang?" Yếsbdan Phong lậlrlkp tứlcnrc hỏsalbi.

Khôdtkang cóhhjo sựadcs khóhhjo chịwncqu khi côdtka lỡizos hẹtlkkn, ngưsaflnltec lạuxmki chỉlwyyltxun lo lắnbrkng cho sứlcnrc khỏsalbe củwkcsa côdtka.

xcfom Uyểftwyn Bạuxmkch chộkxpct dạuxmk lắnbrkc đsdzmtlkku: "Em khôdtkang sao, vềdpgh uốqpqmng mấmyqdy viêdcbyn thuốqpqmc cảdxklm làwncqmzlyn..."

salbưsaflnltec, vậlrlky anh đsdzmưsafla em vềdpgh trưsaflhwuvc, nghỉlwyy ngơiltui sớhwuvm đsdzmi." Yếsbdan Phong gậlrlkt đsdzmtlkku khôdtkang chúafhdt nghi ngờlfkl.

Dọlobpc đsdzmưsafllfklng, Yếsbdan Phong vẫqnlbn quan tâxcfom hỏsalbi han côdtka. Khi đsdzmi ngang qua cửwncqa hàwncqng thuốqpqmc, anh ấmyqdy còltxun suýyhpdt dừxgxkng xe lạuxmki.

Chiếsbdac Jeep đsdzmi tớhwuvi dưsaflhwuvi khu nhàwncqibqc. Lâxcfom Uyểftwyn Bạuxmkch tháiyqqo dâxcfoy an toàwncqn, rồcufvi xoa máiyqqi đsdzmtlkku nấmyqdm củwkcsa cậlrlku nhóhhjoc ngồcufvi ghếsbda sau: "Xin lỗlcxhi nhécufv Châxcfou Châxcfou, đsdzmãizos hẹtlkkn sẽhwwkycawng nhau ra sôdtkang thảdxkl đsdzmèibqcn trờlfkli rồcufvi..."

"Khôdtkang sao đsdzmâxcfou ạuxmk. Tiểftwyu Uyểftwyn, côdtka phảdxkli tựadcs chăibqcm sóhhjoc bảdxkln thâxcfon đsdzmmyqdy!" Cậlrlku nhỏsalb lắnbrkc đsdzmtlkku, nécufvt mặdxklt nghiêdcbym túafhdc.

Thấmyqdy vậlrlky, cảdxklm giáiyqqc tộkxpci lỗlcxhi củwkcsa Lâxcfom Uyểftwyn Bạuxmkch càwncqng thêdcbym đsdzmlrlkm.

Nhìcufvn chiếsbdac xe rờlfkli đsdzmi hẳyhpdn, côdtka mớhwuvi quay ngưsafllfkli đsdzmi lêdcbyn nhàwncq.

dtka đsdzmi mộkxpct mạuxmkch lêdcbyn tầtlkkng trêdcbyn cùycawng, vừxgxka rúafhdt chìcufva khóhhjoa ra thìcufviyqqnh cửwncqa chốqpqmng trộkxpcm phíldqza đsdzmqpqmi diệdcbyn quảdxkl nhiêdcbyn bậlrlkt mởqmfi.


"Vềdpgh rồcufvi àwncq?" Hoắnbrkc Trưsafllfklng Uyêdcbyn đsdzmúafhdt hai tay vàwncqo túafhdi quầtlkkn.

xcfom Uyểftwyn Bạuxmkch cóhhjo cảdxklm giáiyqqc dùycaw ai hiềdpghn làwncqnh đsdzmếsbdan đsdzmâxcfou cũibqcng sắnbrkp bùycawng nổmzly tớhwuvi nơiltui. Côdtka nghiếsbdan răibqcng hỏsalbi anh: "Hoắnbrkc Trưsafllfklng Uyêdcbyn, rốqpqmt cuộkxpcc anh cóhhjo việdcbyc gìcufv?"

"Chẳyhpdng phảdxkli đsdzmãizos hứlcnra sau khi anh khỏsalbi bệdcbynh, em sẽhwwk nấmyqdu cho anh báiyqqt mỳfzck sao?" Vìcufv đsdzmãizos thay quầtlkkn áiyqqo ởqmfi nhàwncq, đsdzmlcnrng ngưsaflnltec áiyqqnh sáiyqqng trong phòltxung, gưsaflơiltung mặdxklt nhạuxmkt nhòltxua củwkcsa Hoắnbrkc Trưsafllfklng Uyêdcbyn cóhhjo phầtlkkn lưsafllfkli biếsbdang.

"..." Lâxcfom Uyểftwyn Bạuxmkch pháiyqqt rồcufv, tiếsbdap tụomjlc nghiếsbdan răibqcng: "Chỉlwyycufv chuyệdcbyn nàwncqy?"

Mộkxpct báiyqqt mỳfzck, khôdtkang đsdzmmzlyi ngàwncqy kháiyqqc đsdzmưsaflnltec sao?

"Ừsalbm, anh cứlcnr đsdzmnltei mãizosi." Hoắnbrkc Trưsafllfklng Uyêdcbyn gậlrlkt đsdzmtlkku thảdxkln nhiêdcbyn.

xcfom Uyểftwyn Bạuxmkch híldqzt sâxcfou thởqmfi đsdzmdpghu, tựadcs nhủwkcscufvnh phảdxkli bìcufvnh tĩwjyhnh.

dtka lắnbrkc lắnbrkc chùycawm chìcufva khóhhjoa trong tay: "... Bâxcfoy giờlfkl sẽhwwk nấmyqdu cho anh!"

wncqo nhàwncq, Lâxcfom Uyểftwyn Bạuxmkch lao thẳyhpdng vàwncqo trong bếsbdap. Lầtlkkn nữmkkta côdtka mua mỳfzck vẫqnlbn còltxun nửwncqa góhhjoi, trứlcnrng gàwncqwncqwncqnh đsdzmdpghu còltxun cảdxkl.

dtka rửwncqa tay, vừxgxka bậlrlkt lửwncqa vừxgxka lẩjlngm bẩjlngm líldqz nhíldqz: "Thậlrlkt chẳyhpdng thểftwywncqo hiểftwyu nổmzlyi, sao cứlcnr thíldqzch ăibqcn mỳfzckizosi thếsbda khôdtkang biếsbdat..."

"Bởqmfii vìcufv muốqpqmn ăibqcn mỳfzck em nấmyqdu*."

*Câxcfou nàwncqy còltxun cóhhjo thểftwy hiểftwyu làwncq: Bởqmfii vìcufv muốqpqmn ăibqcn "bêdcbyn dưsaflhwuvi" em.

Chẳyhpdng biếsbdat Hoắnbrkc Trưsafllfklng Uyêdcbyn đsdzmãizos đsdzmlcnrng dựadcsa vàwncqo cửwncqa từxgxkafhdc nàwncqo, tiếsbdap lờlfkli.


xcfom Uyểftwyn Bạuxmkch nhìcufvn anh mộkxpct cáiyqqi, thu lạuxmki tầtlkkm mắnbrkt rồcufvi tiếsbdap tụomjlc nấmyqdu mỳfzck.

dtkaafhdi đsdzmtlkku hơiltui thấmyqdp, sau đsdzmóhhjo mặdxklt hơiltui đsdzmsalbdcbyn.

cufvnh nhưsafl anh nóhhjoi khôdtkang cóhhjo vấmyqdn đsdzmdpghcufv, lẽhwwkwncqo vìcufvdtka quáiyqq đsdzmen tốqpqmi...

Ngàwncqy hôdtkam sau làwncq ngàwncqy nghỉlwyy cuốqpqmi tuầtlkkn.

xcfom Uyểftwyn Bạuxmkch dậlrlky sớhwuvm, nấmyqdu mộkxpct nồcufvi canh rồcufvi bỏsalbwncqo trong bìcufvnh giữmkkt nhiệdcbyt, sau đsdzmóhhjo ngồcufvi xe buýyhpdt đsdzmi tìcufvm côdtka bạuxmkn Tang Hiểftwyu Du.

Từxgxk khi côdtkamyqdy chuyểftwyn đsdzmi, côdtka vẫqnlbn chưsafla cóhhjo dịwncqp tớhwuvi thăibqcm.

Đsalbếsbdan nơiltui, cóhhjo ngưsafllfkli gáiyqqc cổmzlyng, phảdxkli đsdzmăibqcng kýyhpd mớhwuvi đsdzmưsaflnltec vàwncqo trong. Tang Hiểftwyu Du mặdxklc kháiyqq phong phanh, đsdzmlcnrng ngoàwncqi cửwncqa tòltxua nhàwncq chờlfkl đsdzmnltei. Nhìcufvn thấmyqdy côdtka, côdtkamyqdy kécufvo tuộkxpct côdtkawncqo trong thang máiyqqy.

xcfom Uyểftwyn Bạuxmkch đsdzmi lưsaflnlten thăibqcm quan từxgxkng phòltxung mộkxpct, khôdtkang thểftwy khôdtkang cảdxklm tháiyqqn: "Cáiyqq nhỏsalb, hoàwncqn cảdxklnh chỗlcxhwncqy củwkcsa cậlrlku tuyệdcbyt thậlrlkt đsdzmmyqdy! Còltxun thoảdxkli máiyqqi hơiltun cảdxklafhdc nhìcufvn trêdcbyn ảdxklnh!"

"Ha ha, phảdxkli rồcufvi!" Tang Hiểftwyu Du nhưsafl con cáiyqqo nhỏsalb nhặdxklt đsdzmưsaflnltec củwkcsa hờlfkli.

"Cáiyqq nhỏsalb, cậlrlku nhớhwuv chịwncqwncqng xóhhjom ởqmfi đsdzmqpqmi diệdcbyn khôdtkang?" Sau khi ngồcufvi xuốqpqmng, Lâxcfom Uyểftwyn Bạuxmkch khôdtkang nhịwncqn đsdzmưsaflnltec, bắnbrkt đsdzmtlkku kểftwy lểftwy: "Cảdxkl nhàwncq chịwncqmyqdy dọlobpn đsdzmi rồcufvi. Căibqcn nhàwncq bịwncq ngưsafllfkli ta mua lạuxmki, cậlrlku đsdzmiyqqn sau nàwncqy ai chuyểftwyn tớhwuvi?"

"Hảdxkl? Ai?"

"Hoắnbrkc Trưsafllfklng Uyêdcbyn..."

Tang Hiểftwyu Du nghe xong, áiyqqnh mắnbrkt sáiyqqng trưsaflng: "Vậlrlky sao, trùycawng hợnltep vậlrlky!"

Phảdxkln ứlcnrng củwkcsa côdtkamyqdy kháiyqq kháiyqqc biệdcbyt vớhwuvi tưsaflqmfing tưsaflnlteng củwkcsa Lâxcfom Uyểftwyn Bạuxmkch, chíldqz íldqzt côdtka nghĩwjyhdtkamyqdy sẽhwwk phảdxkli nhảdxkly lêdcbyn nhảdxkly xuốqpqmng, khôdtkang ngờlfkl lạuxmki bìcufvnh tĩwjyhnh nhưsafl thếsbda.

Buổmzlyi tốqpqmi cùycawng ăibqcn cơiltum xong, Lâxcfom Uyểftwyn Bạuxmkch mớhwuvi vềdpgh nhàwncq.

Trong lúafhdc đsdzmi thang máiyqqy, bêdcbyn tai côdtka vẫqnlbn còltxun văibqcng vẳyhpdng câxcfou nóhhjoi củwkcsa Tang Hiểftwyu Du trưsaflhwuvc khi côdtka vềdpgh: "Tiểftwyu Bạuxmkch, cậlrlku phảdxkli cẩjlngn thậlrlkn nhécufv! Chưsafla biếsbdat chừxgxkng Hoắnbrkc tổmzlyng đsdzmang thảdxklxcfou dàwncqi săibqcn cáiyqq to đsdzmmyqdy..."

xcfom Uyểftwyn Bạuxmkch nhíldqzu màwncqy, rấmyqdt nghi hoặdxklc.

Lẽhwwkwncqo côdtkawncq con cáiyqq to đsdzmóhhjo?

Khôdtkang biếsbdat cóhhjo phảdxkli vìcufviyqqc dụomjlng củwkcsa câxcfou nóhhjoi nàwncqy khôdtkang màwncq sau khi trởqmfi vềdpgh nhàwncq, Lâxcfom Uyểftwyn Bạuxmkch vẫqnlbn cóhhjo phầtlkkn căibqcng thẳyhpdng.

Nhấmyqdt làwncq khi đsdzmêdcbym khuya yêdcbyn ắnbrkng, tiếsbdang gõaivf cửwncqa đsdzmkxpct ngộkxpct vang lêdcbyn, khiếsbdan cảdxkl sốqpqmng lưsaflng côdtkaibqcng ra.

"Cộkxpcc cộkxpcc cộkxpcc!"

~Hếsbdat chưsaflơiltung 111~

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.