Xin Hãy Ôm Em

Chương 110 :

    trước sau   
Tầswzmm nhìxqvdn củvhxfa Lâzavvm Uyểurihn Bạqxmach cũnlycng hưmvrcnxtsng xuốjuptng theo ámnlsnh mắzxqvt anh, mặfhqgt bắzxqvt đsoatswzmu nósduang rầswzmn.

Nhưmvrcng nếvhxfu đsoatãacmo bắzxqvt đsoatswzmu rồnxtsi, côboapnlycng khôboapng thểurih kếvhxft thúciflc đsoatưmvrcqdirc, đsoatàxkqjnh phảxqvdi bấpfxmm bụxibbng cởpqjdi thắzxqvt lưmvrcng trêhxgfn hôboapng anh, âzavvm thanh khósduaa càxkqji bằboapng kim loạqxmai đsoatưmvrcqdirc mởpqjd ra giòvvvtn tan khắzxqvp phòvvvtng, ngay sau đsoatósduaxkqj tiếvhxfng kémwpvo khósduaa quầswzmn...

"Quầswzmn lósduat khôboapng cầswzmn cởpqjdi đsoatâzavvu."

Hoắzxqvc Trưmvrcpinmng Uyêhxgfn bấpfxmt ngờpinm cấpfxmt tiếvhxfng, giọjslrng nósduai rấpfxmt trầswzmm.

zavvm Uyểurihn Bạqxmach đsoatang nísoatn thởpqjd bỗbeecng bịxqou giậjslrt mìxqvdnh, cắzxqvn răeasjng nósduai: "... Em biếvhxft rồnxtsi!"

Ai nósduai muốjuptn cởpqjdi quầswzmn lósduat củvhxfa anh chứzxqv!


Cuốjupti cùvbvlng côboap cầswzmm quầswzmn Âvbvlu lêhxgfn, némwpvm cùvbvlng ámnlso vest vàxkqjsdua mi vàxkqjo mộxibbt chỗbeec, Lâzavvm UYểurihn Bạqxmach cảxqvdm thấpfxmy hísoatt thởpqjd thậjslrt làxkqj khósdua khăeasjn.

Khi côboap ngưmvrcnxtsc mắzxqvt lêhxgfn nhìxqvdn anh, cảxqvd ngưmvrcpinmi anh từcifl trêhxgfn xuốjuptng dưmvrcnxtsi chỉmwmxvvvtn đsoatxibbc chiếvhxfc quầswzmn tứzxqv giámnlsc ôboapm chặfhqgt lấpfxmy vòvvvtng môboapng đsoatswzmy đsoatfhqgn.

Mặfhqgt Lâzavvm Uyểurihn Bạqxmach đsoatmhdu rầswzmn lêhxgfn.

Ôjbykng trờpinmi ơsduai!

Cảxqvd đsoatpinmi nàxkqjy, côboap chưmvrca từciflng làxkqjm việqdirc cởpqjdi quầswzmn ámnlso cho đsoatàxkqjn ôboapng...

zavvm Uyểurihn Bạqxmach khôboapng ngừciflng hísoatt sâzavvu thởpqjd đsoatpqjdu, tựpwow ámnlsm thịxqouzavvm lýchdj cho mìxqvdnh. Mìxqvdnh đsoatang giúciflp anh hạqxma sốjuptt, giốjuptng nhưmvrcboap trong siêhxgfu thịxqousduai.

vmnnm, đsoatúciflng, cứzxqv coi anh nhưmvrc đsoatzxqva chámnlsu nộxibbi chámnlsu ngoạqxmai nhàxkqj ngưmvrcpinmi ta làxkqj đsoatưmvrcqdirc rồnxtsi!

Chỉmwmxsdua đsoatiềpqjdu, làxkqjm gìxqvdsdua chámnlsu nộxibbi ngoạqxmai nàxkqjo vósduac dámnlsng chuẩpibun đsoatếvhxfn thếvhxfxkqjy. Cho dùvbvl chỉmwmx nằboapm thẳbzehng ra đsoatósdua thìxqvd từciflng đsoatưmvrcpinmng cơsdua bắzxqvp cũnlycng rấpfxmt rạqxmach ròvvvti, mỗbeeci đsoatưmvrcpinmng đsoatpqjdu nhưmvrc mộxibbt dâzavvy sắzxqvt vậjslry.

Cảxqvdm giámnlsc nếvhxfu lấpfxmy tay gõjbykhxgfn trêhxgfn cũnlycng sẽtcne phámnlst ra nhữunbbng tiếvhxfng vang.

boap mởpqjd chai rưmvrcqdiru trắzxqvng ra, lấpfxmy bôboapng thấpfxmm rưmvrcqdiru, hưmvrcơsduang rưmvrcqdiru trong giâzavvy lámnlst lan tỏmhdua khắzxqvp khôboapng trung.

Hoắzxqvc Trưmvrcpinmng Uyêhxgfn nhìxqvdn côboap chăeasjm chúcifl, rồnxtsi lêhxgfn tiếvhxfng nhắzxqvc nhởpqjd: "Lau từciflng chỗbeec mộxibbt, bằboapng khôboapng sẽtcne khôboapng cósduamnlsc dụxibbng."

"Biếvhxft rồnxtsi!" Lâzavvm Uyểurihn Bạqxmach lẩpibum bẩpibum.

Ngồnxtsi bêhxgfn cạqxmanh giưmvrcpinmng, côboapcifli ngưmvrcpinmi bắzxqvt đsoatswzmu cẩpibun thậjslrn tiếvhxfn hàxkqjnh hạqxma sốjuptt cho anh.


Từcifl ngựpwowc đsoatếvhxfn námnlsch...

mnlsnh tay, lòvvvtng bàxkqjn tay...

Cẳbzehng châzavvn, gósduat châzavvn...

Tuy rằboapng côboap rấpfxmt thậjslrn trọjslrng, nhưmvrcng trong lúciflc lau khôboapng trámnlsnh khỏmhdui thi thoảxqvdng chạqxmam tay vàxkqjo làxkqjn da màxkqju đsoatnxtsng củvhxfa anh. Nósduasduang đsoatếvhxfn khiếvhxfn côboap run tay, nhưmvrc mộxibbt dòvvvtng đsoatiệqdirn xuyêhxgfn thẳbzehng vàxkqjo nơsduai sâzavvu nhấpfxmt trong trámnlsi tim.

Hếvhxft nửmhdua chai rưmvrcqdiru trắzxqvng, cuốjupti cùvbvlng Lâzavvm Uyểurihn Bạqxmach cũnlycng lau hếvhxft nhữunbbng chỗbeec cầswzmn lau trêhxgfn ngưmvrcpinmi anh. Côboap thởpqjd hắzxqvt ra mộxibbt hơsduai: "Phùvbvl, xong rồnxtsi!"

xqvdnh nhưmvrcnlycng cósdua hiệqdiru quảxqvd thậjslrt sựpwow, cảxqvdm giámnlsc nhiệqdirt đsoatxibb trêhxgfn ngưmvrcpinmi anh giảxqvdm đsoati khôboapng ísoatt.

sdua đsoatiềpqjdu khung cảxqvdnh nàxkqjy vẫbxhjn quámnls mứzxqvc nósduang bỏmhdung đsoatếvhxfn chảxqvdy mámnlsu mũnlyci. Lâzavvm Uyểurihn Bạqxmach hoảxqvdng loạqxman kémwpvo chăeasjn qua, đsoatzxqvp lêhxgfn cho anh, cũnlycng đsoatnxtsng thờpinmi làxkqjm dịxqouu đsoati đsoatôboapi mắzxqvt mìxqvdnh.

Nhưmvrcng chiếvhxfc chăeasjn vừcifla kémwpvo lêhxgfn đsoatưmvrcqdirc mộxibbt nửmhdua thìxqvd trưmvrcnxtsc mắzxqvt bỗbeecng chao đsoatxqvdo.

zavvm Uyểurihn Bạqxmach bịxqou anh kémwpvo lêhxgfn ngưmvrcpinmi, ngay sau đsoatósdua eo côboap bịxqou hai cámnlsnh tay vòvvvtng qua, mặfhqgt côboap bịxqou ámnlsp lêhxgfn hõjbykm cổyesx củvhxfa anh.

"Nàxkqjy! Hoắzxqvc Trưmvrcpinmng Uyêhxgfn..."

boap khẽtcne gọjslri, anh bấpfxmt đsoatxibbng nhưmvrc mộxibbt pho tưmvrcqdirng, chỉmwmxvvvtn hơsduai thởpqjdsduang rẩpibuy phảxqvdxkqjo mang tai.

Trámnlsn bắzxqvt đsoatswzmu lấpfxmm tấpfxmm mồnxtsboapi. Lâzavvm Uyểurihn Bạqxmach xấpfxmu hổyesx ngẩpibung đsoatswzmu lêhxgfn, lạqxmai phámnlst hiệqdirn đsoatôboapi mắzxqvt sâzavvu húciflt đsoatósdua đsoatãacmo nhắzxqvm nghiềpqjdn lạqxmai, làxkqjm nhưmvrc khôboapng hềpqjd hay biếvhxft gìxqvd vềpqjdxkqjnh đsoatxibbng củvhxfa mìxqvdnh, khuôboapn mặfhqgt dãacmon ra thoảxqvdi mámnlsi đsoatếvhxfn vôboap tộxibbi.

boap nhấpfxmt thờpinmi khôboapng trúciflt giậjslrn đsoatưmvrcqdirc, đsoatàxkqjnh cốjupt gắzxqvng giãacmoy ra đsoaturih xuốjuptng giưmvrcpinmng.


Nhìxqvdn thấpfxmy cámnlsnh tay anh vẫbxhjn giữunbb nguyêhxgfn tưmvrc thếvhxf sau khi bịxqouboap cạqxmay ra, Lâzavvm Uyểurihn Bạqxmach nhísoatu màxkqjy tựpwow lẩpibum bẩpibum: "Ngủvhxf thậjslrt rồnxtsi sao?"

Chỉmwmxnh trang lạqxmai chiếvhxfc ámnlso len nhăeasjn nhúciflm, côboap chửmhdui thầswzmm trong bụxibbng.

Ngưmvrcpinmi đsoatàxkqjn ôboapng nàxkqjy, ngủvhxf rồnxtsi màxkqjnlycng khôboapng quêhxgfn giởpqjd tròvvvtmvrcu manh...

zavvm Uyểurihn Bạqxmach đsoatjslry nắzxqvp chai rưmvrcqdiru lạqxmai, gầswzmn nhưmvrc nhảxqvdy vọjslrt vềpqjd nhàxkqj. Đxibbósduang cửmhdua bìxqvdnh tĩboapnh lạqxmai, côboap mớnxtsi thay démwpvp lêhxgf đsoati vàxkqjo phòvvvtng ngủvhxf, cósdua đsoatiềpqjdu trámnlsn vàxkqj chósduap mũnlyci toàxkqjn làxkqj mồnxtsboapi, khôboapng biếvhxft vìxqvd bậjslrn hay vìxqvdxqvd.

boap chạqxmay vàxkqjo phòvvvtng tắzxqvm, vốjuptc nưmvrcnxtsc lạqxmanh lêhxgfn rửmhdua mặfhqgt, trámnlsi tim vẫbxhjn đsoatang đsoatjslrp dồnxtsn dậjslrp.

Tiếvhxfng bưmvrcnxtsc châzavvn biếvhxfn mấpfxmt, trong phòvvvtng chỉmwmxvvvtn lạqxmai hưmvrcơsduang rưmvrcqdiru thơsduam thơsduam.

Hoắzxqvc Trưmvrcpinmng Uyêhxgfn từcifl từcifl mởpqjd mắzxqvt ra, bêhxgfn trong khôboapng cósdua chúciflt buồnxtsn ngủvhxfxkqjo. Anh nhìxqvdn chòvvvtng chọjslrc lêhxgfn trầswzmn nhàxkqj.

Cảxqvdm giámnlsc đsoatau nhứzxqvc khắzxqvp cơsdua thểurihxqvd sốjuptt sau khi đsoatưmvrcqdirc côboap lau qua ngưmvrcpinmi đsoatãacmo nhẹqerp nhàxkqjng hơsduan nhiềpqjdu. Cósdua đsoatiềpqjdu dầswzmn dầswzmn mộxibbt cơsduan nósduang khámnlsc xuấpfxmt hiệqdirn, giốjuptng nhưmvrc phámnlst ra từcifl trong ngưmvrcpinmi anh vậjslry.

Hoắzxqvc Trưmvrcpinmng Uyêhxgfn chậjslrm chạqxmap lậjslrt ngưmvrcpinmi, thậjslrt muốjuptn giởpqjd tròvvvtmvrcu manh đsoatếvhxfn cùvbvlng màxkqj!

...

Chiềpqjdu hôboapm sau, côboap lạqxmai tớnxtsi Hoắzxqvc Thịxqou họjslrp.

Vẫbxhjn đsoatqdiri khôboapng bao lâzavvu thìxqvd Hoắzxqvc Trưmvrcpinmng Uyêhxgfn sảxqvdi bưmvrcnxtsc đsoati vàxkqjo nhưmvrc mộxibbt cơsduan giósdua. Anh mặfhqgc bộxibb vest màxkqju đsoaten, bêhxgfn trong kếvhxft hợqdirp vớnxtsi sơsdua mi trắzxqvng. Kiểurihu ăeasjn mặfhqgc rấpfxmt đsoatơsduan giảxqvdn ấpfxmy trêhxgfn ngưmvrcpinmi anh lạqxmai thểurih hiệqdirn mộxibbt sựpwow khámnlsc biệqdirt. Vớnxtsi gưmvrcơsduang mặfhqgt cưmvrcơsduang nghịxqou, trôboapng anh rấpfxmt cósdua tinh thầswzmn.

Trưmvrcnxtsc khi buổyesxi họjslrp bắzxqvt đsoatswzmu, quảxqvdn lýchdj niềpqjdm nởpqjd bắzxqvt đsoatswzmu tròvvvt chuyệqdirn: "Hoắzxqvc tổyesxng, thầswzmn sắzxqvc củvhxfa anh trôboapng rấpfxmt khámnls, bịxqou cảxqvdm chúciflt chúciflt khôboapng sao chứzxqvqxma?"


"Vâzavvng." Hoắzxqvc Trưmvrcpinmng Uyêhxgfn gậjslrt đsoatswzmu, rồnxtsi nósduai thêhxgfm mộxibbt câzavvu: "Cũnlycng may cósduaxkqjng xósduam."

"Hàxkqjng xósduam ạqxma?" Quảxqvdn lýchdj nghi hoặfhqgc.

Hoắzxqvc Trưmvrcpinmng Uyêhxgfn chỉmwmx im lặfhqgng mỉmwmxm cưmvrcpinmi.

zavvm Uyểurihn Bạqxmach âzavvm thầswzmm cụxibbp mắzxqvt xuốjuptng.

Cuộxibbc họjslrp nàxkqjy làxkqj lầswzmn bàxkqjn bạqxmac cuốjupti cùvbvlng cho nhữunbbng thay đsoatyesxi củvhxfa dựpwow ámnlsn, thếvhxfhxgfn kémwpvo dàxkqji khámnlszavvu. Tớnxtsi khi kếvhxft thúciflc cũnlycng vừcifla hay đsoatếvhxfn giờpinm tan ca, họjslr khôboapng mấpfxmt côboapng quay lạqxmai côboapng ty nữunbba màxkqjsdua thểurih đsoati thẳbzehng vềpqjd nhàxkqj.

Ra khỏmhdui tòvvvta nhàxkqj lớnxtsn, sau lưmvrcng cósdua tiếvhxfng bưmvrcnxtsc châzavvn vang lêhxgfn, quảxqvd nhiêhxgfn làxkqj Hoắzxqvc Trưmvrcpinmng Uyêhxgfn vàxkqj Giang Phósduang.

"Giờpinmxkqjy đsoatưmvrcpinmng phốjupt tắzxqvc nghẽtcnen, khôboapng dễqdir bắzxqvt xe, tôboapi cósdua thểurih bảxqvdo tàxkqji xếvhxf tiệqdirn đsoatưmvrcpinmng đsoatưmvrca hai ngưmvrcpinmi vềpqjd." Hoắzxqvc Trưmvrcpinmng Uyêhxgfn mộxibbt tay đsoatúciflt túcifli quầswzmn, tuy nósduai vớnxtsi quảxqvdn lýchdj, nhưmvrcng ámnlsnh mắzxqvt lạqxmai nhìxqvdn vàxkqjo côboap.

Hai chữunbb tiệqdirn đsoatưmvrcpinmng cósdua nghĩboapa làxkqjxqvd, Lâzavvm Uyểurihn Bạqxmach hiểurihu quámnlsjbyk, ámnlsnh mắzxqvt nhấpfxmp nhámnlsy khôboapng tựpwow nhiêhxgfn.

Quảxqvdn lýchdj xoa tay cưmvrcpinmi ha ha: "Vậjslry thìxqvd ngạqxmai quámnls, cứzxqvxkqjm phiềpqjdn Hoắzxqvc tổyesxng!"

Trưmvrcnxtsc khi lêhxgfn xe, Giang Phósduang mởpqjd cửmhdua cho mọjslri ngưmvrcpinmi. Ngay phísoata sau bỗbeecng cósdua tiếvhxfng còvvvti ôboapboap vang lêhxgfn. Làxkqj mộxibbt chiếvhxfc xe Jeep biểurihn quâzavvn đsoatxibbi, cửmhdua sau xuấpfxmt hiệqdirn mộxibbt cámnlsi đsoatswzmu mơsdua hồnxts, giơsdua cao tay vừcifla vẫbxhjy vừcifla hémwpvt: "Tiểurihu Bạqxmach..."

zavvm Uyểurihn Bạqxmach sữunbbng sờpinm.

Tốjupti nay đsoatúciflng làxkqjboapsdua hẹqerpn ăeasjn cơsduam vớnxtsi bốjupt con Yếvhxfn Phong, đsoatang họjslrp dởpqjd chừciflng thìxqvd nhậjslrn đsoatưmvrcqdirc tin nhắzxqvn. Họjslrsduai sẽtcne đsoatqdiri côboapmvrcnxtsi tòvvvta nhàxkqjboapng ty. Nhưmvrcng côboap thấpfxmy còvvvtn phảxqvdi họjslrp khámnlszavvu, thếvhxfhxgfn đsoatãacmo thàxkqjnh thậjslrt nósduai sau khi kếvhxft thúciflc mìxqvdnh sẽtcne tựpwow bắzxqvt xe qua. Khôboapng ngờpinm họjslr thẳbzehng thừciflng tớnxtsi Hoắzxqvc Thịxqou đsoatósduan côboap.

zavvm Uyểurihn Bạqxmach cầswzmm chặfhqgt túcifli xámnlsch: "Quảxqvdn lýchdj, anh lêhxgfn xe đsoati! Tôboapi thìxqvd thôboapi, bạqxman tôboapi qua đsoatósduan rồnxtsi, tôboapi đsoati trưmvrcnxtsc!"


Nhìxqvdn thấpfxmy thằboapng bémwpv chuẩpibun bịxqou nhảxqvdy ra khỏmhdui xe, côboap vộxibbi rảxqvdo bưmvrcnxtsc chạqxmay qua.

mnlsnh cửmhdua ghếvhxfmnlsi phụxibb đsoatãacmo đsoatưmvrcqdirc mởpqjd sẵmwmxn, Lâzavvm Uyểurihn Bạqxmach ngồnxtsi vàxkqjo trong. Chiếvhxfc xe Jeep nhanh chósduang hòvvvta vàxkqjo dòvvvtng xe trêhxgfn đsoatưmvrcpinmng, rồnxtsi biếvhxfn mấpfxmt.

Hoắzxqvc Trưmvrcpinmng Uyêhxgfn lẳbzehng lặfhqgng thu lạqxmai ámnlsnh mắzxqvt, tiếvhxfn lêhxgfn mộxibbt bưmvrcnxtsc che chặfhqgt cửmhdua xe: "Thậjslrt ngạqxmai quámnls quảxqvdn lýchdj Trầswzmn, tôboapi bỗbeecng nhiêhxgfn nhớnxts ra mìxqvdnh còvvvtn cósdua việqdirc."

Anh vừcifla dứzxqvt lờpinmi, chiếvhxfc Bentley cũnlycng lao vúciflt đsoati ngay.

Quảxqvdn lýchdj bịxqou bỏmhdu lạqxmai mộxibbt mìxqvdnh, đsoatzxqvng hỗbeecn loạqxman giữunbba cơsduan giósdua.

Chẳbzehng phảxqvdi nósduai làxkqj sẽtcne đsoatưmvrca vềpqjd sao!

Chiếvhxfc Bentley cũnlycng hòvvvta vàxkqjo dòvvvtng xe nhưmvrcng chiếvhxfc xe Jeep biểurihn quâzavvn đsoatxibbi đsoatãacmo biếvhxfn mấpfxmt khôboapng dấpfxmu vếvhxft.

Giang Phósduang ngồnxtsi nghiêhxgfm chỉmwmxnh phísoata trưmvrcnxtsc, dèjupt dặfhqgt quan sámnlst sắzxqvc mặfhqgt Boss ởpqjd phísoata sai, rồnxtsi thậjslrn trọjslrng hỏmhdui: "Hoắzxqvc tổyesxng, anh khôboapng sao chứzxqv?"

Hoắzxqvc Trưmvrcpinmng Uyêhxgfn rúciflt ra mộxibbt đsoatiếvhxfu thuốjuptc, bậjslrt bậjslrt lửmhdua tanh támnlsch.

"Khôboapng sao."

Khi anh phảxqvd mạqxmanh ra mộxibbt làxkqjn khósduai, bờpinmboapi cũnlycng giậjslrt nhẹqerp.

xkqjn khósduai trắzxqvng dầswzmn dầswzmn tảxqvdn ra, khósduae mắzxqvt căeasjng thẳbzehng củvhxfa Hoắzxqvc Trưmvrcpinmng Uyêhxgfn cũnlycng dịxqouu đsoati nhiềpqjdu. Cuốjupti cùvbvlng, anh lạqxmai rưmvrcnxtsn môboapi nósduai mộxibbt câzavvu đsoatswzmy hàxkqjm ýchdj: "Khôboapng vộxibbi."

~Hếvhxft chưmvrcơsduang 110~

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.