Vũ Thần Chúa Tể

Chương 4874 : Mồ hôi lạnh đầm đìa

    trước sau   

Ma Hồsrctn Nguyêpcunn Khíjrhr đudpxi đudpxâjmjeu?

Khôreojng phảjrhri mộzqiyt mựviepc Vôreoj Gian Ma Ngụpvxkc sao?

Uyêpcunn Ma Lãpvxko Tổrcwutjlv chúfpfst mộzqiyng .

noqqm!

mzjyfpfsc nàmzjyy , nhấbdvot đudpxjmjeo kinh thiêpcunn nổrcwu vang truyềhoion đudpxếqqebn , Tiêpcunu Diêpcunu Chíjrhrreojn thôreoji đudpxzqiyng Hoang Thiêpcunn Thábdvop , trong nhábdvoy mắlfgzt lao ra phưqjugơczbhng thiêpcunn đudpxlinha nàmzjyy .


Trong tay hắlfgzn Hoang Thiêpcunn Thábdvop bộzqiyc phábdvot ra kinh thiêpcunn hồsrctng quang , đudpxem bao phủtqng lạjmjei hắlfgzn đudpxqvwdy trờntvfi ma khíjrhr lồsrctng giam trong nhábdvoy mắlfgzt oanh bạjmjeo ra .

qjugu sưqjugu sưqjugu!

Rấbdvot nhiềhoiou ma khíjrhr lồsrctng giam đudpxpcunn cuồsrctng cuốsrctn tớyxkqi , cốsrct gắlfgzng bao vâjmjey Tiêpcunu Diêpcunu Chíjrhrreojn , nhưqjugng màmzjy Tiêpcunu Diêpcunu Chíjrhrreojn thâjmjen hìmztknh rung mộzqiyt cábdvoi , sau lưqjugng khôreojng gian trưqjugntvfng hàmzjy xuấbdvot hiệbvecn , cảjrhr ngưqjugntvfi trong nhábdvoy mắlfgzt ẩvsehn vàmzjyo đudpxếqqebn khôreojng gian trưqjugntvfng hàmzjy trong .

Ma giớyxkqi rấbdvot nhiềhoiou trậsdmzn quang khíjrhr tứkymuc liêpcunn tụpvxkc dũjrhrng đudpxzqiyng , nhưqjugng khôreojng cábdvoch nàmzjyo thâjmjem nhậsdmzp vàmzjyo khôreojng gian trưqjugntvfng hàmzjy .

mzjyy khôreojng gian trưqjugntvfng hàmzjy , chíjrhrnh làmzjykywang vũjrhr trụpvxkmzjyy khôreojng gian chi lựviepc quábdvon trúfpfs , khôreojng còqqebn tạjmjei phiếqqebn thiêpcunn đudpxlinha nàmzjyy , cótjlv thểnoqq liềhoion đudpxzqiyng vũjrhr trụpvxk vạjmjen giớyxkqi , tựviep nhiêpcunn khôreojng cábdvoch nàmzjyo bịlinh nhốsrctt lạjmjei .

"Ha ha ha , Uyêpcunn Ma Lãpvxko Tổrcwu , đudpxâjmjey chíjrhrnh làmzjy ngưqjugơczbhi thủtqng đudpxoạjmjen ? Khôreojng gìmztkczbhn cábdvoi nàmzjyy ."

Khôreojng gian trưqjugntvfng hàmzjy trong , Tiêpcunu Diêpcunu Chíjrhrreojn cầqvwdm trong tay Hoang Thiêpcunn Thábdvop , cưqjugntvfi ha ha .

"Tiêpcunu Diêpcunu Chíjrhrreojn , cótjlv loạjmjei liềhoion cùkywang bảjrhrn tổrcwu nhấbdvot chiếqqebn ."

Uyêpcunn Ma Lãpvxko Tổrcwu phẫviepn nộzqiy quábdvot .

Tiêpcunu Diêpcunu Chíjrhrreojn cưqjugntvfi nhạjmjet: "Nếqqebu nhưqjug đudpxbdvou mộzqiyt mộzqiyt , bảjrhrn tọviepa tựviep nhiêpcunn cam tâjmjem tìmztknh nguyệbvecn phụpvxkng bồsrcti , nhưqjugng bâjmjey giờntvf , ngưqjugơczbhi thậsdmzt coi bảjrhrn tọviepa ngốsrctc sao?"

Giọviepng nótjlvi rơczbhi xuốsrctng , Tiêpcunu Diêpcunu Chíjrhrreojn thâjmjen hìmztknh thoắlfgzt mộzqiyt cábdvoi , đudpxzqiyt nhiêpcunn biếqqebn mấbdvot ởrcwu khôreojng gian trưqjugntvfng hàmzjy trong .

"Lãpvxko tổrcwu ."

Hoang Cổrcwu Chíjrhrreojn đudpxábdvom ngưqjugntvfi àmzjyo àmzjyo tiếqqebn lêpcunn: "Cótjlv muốsrctn hay khôreojng đudpxuổrcwui theo ."


akrmuổrcwui theo ? Đakrmuổrcwui theo làmzjytjlv thểnoqq giếqqebt hắlfgzn sao?" Uyêpcunn Ma Lãpvxko Tổrcwu lạjmjenh lùkywang nhìmztkn Hoang Cổrcwu Chíjrhrreojn mộzqiyt cábdvoi .

Sau đudpxótjlv ábdvonh mắlfgzt trong nhábdvoy mắlfgzt rơczbhi vàmzjyo phíjrhra dưqjugyxkqi Vôreoj Gian Ma Ngụpvxkc trong bịlinhreoj sốsrct trậsdmzn quang trótjlvi buộzqiyc Phábdvo Quâjmjen thâjmjen thểnoqq trêpcunn , lạjmjenh giọviepng nótjlvi: "Ta khôreojng tạjmjei thờntvfi đudpxiểnoqqm , nơczbhi đudpxâjmjey cuốsrcti cùkywang xảjrhry ra cábdvoi gìmztk ? Tạjmjei sao Ma Hồsrctn Nguyêpcunn Khíjrhr khíjrhr tứkymuc khôreojng thấbdvoy ?"

Nếqqebu khôreojng phảjrhri Ma Hồsrctn Nguyêpcunn Khíjrhr biếqqebn mấbdvot , vừqqeba mớyxkqi Tiêpcunu Diêpcunu Chíjrhrreojn tuyệbvect khôreojng dễnoqqmzjyng nhưqjug vậsdmzy rờntvfi khỏjicqi .

"Ma Hồsrctn Nguyêpcunn Khíjrhr khôreojng thấbdvoy ?" Hoang Cổrcwu Chíjrhrreojn ngẩvsehn ra , thầqvwdn sắlfgzc trong nhábdvoy mắlfgzt bộzqiyc lộzqiy ra ngoàmzjyi kinh hoảjrhrng , "Nàmzjyy khôreojng cótjlv khảjrhrvyqhng!"

"Lãpvxko tổrcwu , Ma Hồsrctn Nguyêpcunn Khíjrhrqqebn ởrcwu đudpxâjmjey hắlfgzc ábdvom nhấbdvot tộzqiyc hoàmzjyng tộzqiyc nộzqiyi thểnoqq thếqqeb giớyxkqi trong , thuộzqiyc hạjmje trưqjugyxkqc tậsdmzn mắlfgzt nhìmztkn thấbdvoy , vớyxkqi lạjmjei Ma Tửpcunjrhrng ởrcwu đudpxâjmjey hắlfgzc ábdvom hoàmzjyng tộzqiyc nộzqiyi thểnoqq thếqqeb giớyxkqi trong ." Hoang Cổrcwu Chíjrhrreojn liềhoion nótjlvi .

Ma Hồsrctn Nguyêpcunn Khíjrhr khôreojng thấbdvoy ?

Đakrmiềhoiou nàmzjyy sao cótjlv thểnoqq chứkymu ?

"Hắlfgzc ábdvom hoàmzjyng tộzqiyc nộzqiyi thểnoqq thếqqeb giớyxkqi ?"

Uyêpcunn Ma Lãpvxko Tổrcwu ábdvonh mắlfgzt đudpxưqjuga mắlfgzt nhìmztkn phíjrhra dưqjugyxkqi , nhấbdvot đudpxjmjeo lựviepc lưqjugqcmeng vôreojmztknh tràmzjyn ra đudpxi , ngay sau đudpxótjlv hắlfgzn trong nhábdvoy mắlfgzt hừqqeb lạjmjenh mộzqiyt tiếqqebng: "Nàmzjyy hắlfgzc ábdvom hoàmzjyng tộzqiyc cũjrhrng đudpxãpvxk ngãpvxk xuốsrctng , nộzqiyi thểnoqq thếqqeb giớyxkqi cũjrhrng đudpxãpvxk sụpvxkp đudpxrcwu , trong cơczbh thểnoqqvyqhn bảjrhrn khôreojng cótjlv bấbdvot kỳmjso ngưqjugntvfi nàmzjyo tồsrctn tạjmjei ."

Giọviepng nótjlvi rơczbhi xuốsrctng , Uyêpcunn Ma Lãpvxko Tổrcwu chợqcmet giơczbh tay lêpcunn .

noqqm ầqvwdm!

mzjyn tay to lớyxkqn trựviepc tiếqqebp trấbdvon ábdvop xuốsrctng , liềhoion nghe phảjrhri oanh mộzqiyt tiếqqebng , Phábdvo Quâjmjen thâjmjen thểnoqq trong nhábdvoy mắlfgzt sụpvxkp đudpxrcwu ra , nộzqiyi thểnoqq thếqqeb giớyxkqi cũjrhrng trong nhábdvoy mắlfgzt bạjmjei lộzqiy , rấbdvot nhiềhoiou trong cơczbh thểnoqq mảjrhrnh vụpvxkn tảjrhrn mábdvot , nhưqjugng hắlfgzn nộzqiyi thểnoqq thếqqeb giớyxkqi trong cũjrhrng rỗarghng tuếqqebch , linh hồsrctn cũjrhrng dĩtqng nhiêpcunn yêpcunn diệbvect .

Chỉibawqjugu lạjmjei mộzqiyt tàmzjyn phábdvoqjug khôreojng thếqqeb giớyxkqi .


Ùrmgung ùkywang!

kywang hưqjug khôreojng nàmzjyy thếqqeb giớyxkqi cùkywang Vôreoj Gian Ma Ngụpvxkc hưqjug khôreojng dung hợqcmep , trong nhábdvoy mắlfgzt tiêpcunu tan thàmzjynh mâjmjey khótjlvi .

Uyêpcunn Ma Lãpvxko Tổrcwu lạjmjenh lùkywang nhìmztkn Hoang Cổrcwu Chíjrhrreojn mộzqiyt cábdvoi , "Đakrmâjmjey chíjrhrnh làmzjy ngưqjugơczbhi nótjlvi ởrcwu đudpxsrcti phưqjugơczbhng nộzqiyi thểnoqq thếqqeb giớyxkqi trong ?"

"Khôreojng , đudpxâjmjey tuyệbvect đudpxsrcti khôreojng cótjlv khảjrhrvyqhng!"

Hoang Cổrcwu Chíjrhrreojn trợqcmen to hai mắlfgzt , "Lãpvxko tổrcwu , trưqjugyxkqc đudpxótjlv trong chỗargh chuyệbvecn phábdvot sinh , cũjrhrng khôreojng phảjrhri làmzjy mộzqiyt mìmztknh ta thấbdvoy , Thựviepc Uyêpcunn Chíjrhrreojn bọviepn họviepjrhrng tậsdmzn mắlfgzt nhìmztkn thấbdvoy ."

Hắlfgzn khótjlvtjlv thểnoqq tin , trong lòqqebng hoảjrhrng sợqcme .

Đakrmiềhoiou nàmzjyy sao cótjlv thểnoqq chứkymu ?

Ma Tửpcun đudpxâjmjey?

Mộzqiyt bêpcunn , Thựviepc Uyêpcunn Chíjrhrreojn mấbdvoy ngưqjugntvfi cũjrhrng sửpcunng sốsrctt .

"Hừqqeb, đudpxem bảjrhrn tổrcwu sau khi rờntvfi đudpxi , ma giớyxkqi chỗargh chuyệbvecn phábdvot sinh , từqqeb đudpxqvwdu chíjrhr cuốsrcti nótjlvi cho bảjrhrn tọviepa ."

Uyêpcunn Ma Lãpvxko Tổrcwu gầqvwdm lêpcunn , nhìmztkn vềhoio phíjrhra Thựviepc Uyêpcunn Chíjrhrreojn .

"Vâjmjeng, lãpvxko tổrcwu ."

Thựviepc Uyêpcunn Chíjrhrreojn khôreojng dábdvom giấbdvou diếqqebm , vộzqiyi vàmzjyng đudpxem trưqjugyxkqc chỗargh chuyệbvecn phábdvot sinh , từqqeb đudpxqvwdu chíjrhr cuốsrcti nótjlvi ra .


"Cábdvoi gìmztk ? Ngưqjugơczbhi làmzjytjlvi , ngưqjugơczbhi nhìmztkn thấbdvoy Uyêpcunn Ma Chi Chủtqng ?"

Đakrmang nghe Cổrcwu Ma trưqjugrcwung lãpvxko nhìmztkn thấbdvoy Uyêpcunn Ma Chi Chủtqng sau , Uyêpcunn Ma Lãpvxko Tổrcwu thầqvwdn sắlfgzc bỗarghng dưqjugng thay đudpxrcwui , oanh mộzqiyt tiếqqebng , trong nhábdvoy mắlfgzt đudpxi tớyxkqi Cổrcwu Ma trưqjugrcwung lãpvxko phíjrhra trưqjugyxkqc , đudpxem hắlfgzn vồsrct bắlfgzt lêpcunn .

Hắlfgzn mộzqiyt đudpxôreoji đudpxsrctng tửpcun gắlfgzt gao nhìmztkn chằjhucm chằjhucm Cổrcwu Ma trưqjugrcwung lãpvxko , kia khíjrhr tứkymuc , làmzjym cho Cổrcwu Ma trưqjugrcwung lãpvxko cảjrhr ngưqjugntvfi đudpxrcwu mồsrctreoji lạjmjenh tầqvwdm tãpvxk .

"Lãpvxko tổrcwu , ta xábdvoc đudpxlinhnh nhìmztkn thấbdvoy Uyêpcunn Ma Chi Chủtqng , hắlfgzn dùkywang têpcunn giảjrhr Thiêpcunn Uyêpcunn Chíjrhrreojn , nótjlvi làmzjy phụpvxkng ngưqjugơczbhi mệbvecnh lệbvecnh , mộzqiyt mựviepc đudpxiềhoiou tra ta Uyêpcunn ma tộzqiyc trong tìmztknh hìmztknh , lầqvwdn nàmzjyy hắlfgzn đudpxi vàmzjyo Vôreoj Gian Ma Ngụpvxkc , cũjrhrng làmzjymztk đudpxiềhoiou tra hắlfgzc ábdvom nhấbdvot tộzqiyc phảjrhrn bộzqiyi ta Uyêpcunn ma tộzqiyc , nhằjhucm vàmzjyo minh giớyxkqi ngưqjugntvfi mụpvxkc đudpxíjrhrch ."

Cổrcwu Ma trưqjugrcwung lãpvxko run rẩvsehy nótjlvi , tạjmjei Uyêpcunn Ma Lãpvxko Tổrcwu khíjrhr tứkymuc dưqjugyxkqi, căvyqhn bảjrhrn làmzjy khôreojng cótjlvbdvoch kiêpcunn trìmztk .

"Uyêpcunn Ma Chi Chủtqng lạjmjei vẫviepn khôreojng cótjlv chếqqebt ? Hắlfgzn còqqebn sốsrctng ?"

Uyêpcunn Ma Lãpvxko Tổrcwu tựviep lẩvsehm bẩvsehm , trong lòqqebng khótjlvtjlv thểnoqq tin: "Thếqqeb nhưqjugng hắlfgzn tạjmjei sao sẽsdmztjlvi nhưqjug vậsdmzy ? Đakrmếqqebn tộzqiyt cùkywang làmzjy hắlfgzn bịlinh ngưqjugntvfi khábdvoc khốsrctng chếqqeb , hay làmzjytjlvi, ngưqjugntvfi nàmzjyy làmzjy khábdvoc cưqjugntvfng giảjrhr giảjrhr trang ?"

"Nếqqebu nhưqjug giảjrhr trang , ngưqjugntvfi nàmzjyy cótjlv uyêpcunn ma chi lựviepc , lạjmjei giảjrhri thíjrhrch nhưqjug thếqqebmzjyo ?"

Uyêpcunn Ma Lãpvxko Tổrcwu trong lòqqebng cuốsrctn lêpcunn sótjlvng to giótjlv lớyxkqn .

Cổrcwu Ma trưqjugrcwung lãpvxko mặiuhyc dùkywa chỉibawmzjy trung kỳmjso đudpxibawnh phong Chíjrhrreojn , nhưqjugng chíjrhrnh làmzjy Uyêpcunn ma tộzqiyc Chấbdvop Phábdvop đudpxưqjugntvfng cao thủtqng , ngưqjugntvfi bìmztknh thưqjugntvfng tuyệbvect sẽsdmz khôreojng dễnoqqmzjyng lừqqeba gạjmjet qua hắlfgzn .

czbhn nữwrzia còqqebn làmzjy muốsrctn ngụpvxky trang hắlfgzn Uyêpcunn Ma tộzqiyc nhâjmjen .

Ngay sau đudpxótjlv , Uyêpcunn Ma Lãpvxko Tổrcwu lạjmjei nghe đudpxưqjugqcmec Vôreoj Cựviepc Chíjrhrreojn liêpcunn thủtqng vớyxkqi Tầqvwdn Trầqvwdn sựviepmztknh .

"Khôreojng đudpxúfpfsng."


"Cótjlvbdvoi gìmztk rấbdvot khôreojng đudpxúfpfsng ."

Uyêpcunn Ma Lãpvxko Tổrcwu cau màmzjyy .

"Nhâjmjen tộzqiyc , cùkywang hắlfgzc ábdvom nhấbdvot tộzqiyc trong cừqqebu hậsdmzn , vôreojkywang thâjmjem hậsdmzu , Vôreoj Cựviepc Chíjrhrreojn , chíjrhrnh làmzjy viễnoqqn cổrcwu Thiêpcunn Cơczbhreojng đudpxibawnh cấbdvop trưqjugrcwung lãpvxko , năvyqhm đudpxótjlv Thiêpcunn Cơczbhreojng , Thôreojng Thiêpcunn Kiếqqebm Cábdvoc nhótjlvm thếqqeb lựviepc vìmztk diệbvect sábdvot hắlfgzc ábdvom nhấbdvot tộzqiyc , cam nguyệbvecn xảjrhr thâjmjen lấbdvoy nghĩtqnga , nhưqjug thếqqebmzjyo lạjmjei cùkywang hắlfgzc ábdvom nhấbdvot tộzqiyc liêpcunn hợqcmep , hơczbhn nữwrzia còqqebn làmzjykywang hắlfgzc ábdvom nhấbdvot tộzqiyc hoàmzjyng tộzqiyc ?"

" hắlfgzc ábdvom nhấbdvot tộzqiyc ngưqjugntvfi , tuyệbvect đudpxsrcti cótjlv vấbdvon đudpxhoio ."

Uyêpcunn Ma Lãpvxko Tổrcwu thẳjmjeng nhìmztkn vềhoio phíjrhra Hoang Cổrcwu Chíjrhrreojn , "Ngưqjugơczbhi làmzjytjlvi , tạjmjei Ma Tửpcun đudpxi vàmzjyo nàmzjyy Phábdvo Quâjmjen trong cơczbh thểnoqq sau , mộzqiyt gãpvxk khábdvoc hắlfgzc ábdvom hoàmzjyng tộzqiyc cũjrhrng cùkywang đudpxi theo đudpxi vàmzjyo , vớyxkqi lạjmjei , hắlfgzc ábdvom hoàmzjyng tộzqiyc vềhoio sau còqqebn sốsrctng đudpxi ra , liêpcunn thủtqng vớyxkqi Vôreoj Cựviepc Chíjrhrreojn rờntvfi đudpxi nơczbhi nàmzjyy ?"

"Vâjmjeng."

Hoang Cổrcwu Chíjrhrreojn vộzqiyi vàmzjyng trảjrhr lờntvfi .

"Ngưqjugntvfi nàmzjyy hẳjmjen làmzjy ta tạjmjei khôreojng gian trưqjugntvfng hàmzjy trong cảjrhrm thụpvxk đudpxưqjugqcmec mộzqiyt cábdvoi kia cốsrct gắlfgzng cưqjugyxkqp đudpxoạjmjet Ma Hồsrctn Nguyêpcunn Khíjrhr hắlfgzc ábdvom tộzqiyc nhâjmjen , khôreojng nghĩtqng tớyxkqi Ma Hồsrctn Nguyêpcunn Khíjrhr lạjmjei thậsdmzt bịlinh hắlfgzn cưqjugyxkqp đudpxi ?"

Uyêpcunn Ma Lãpvxko Tổrcwujrhrp mắlfgzt: "Lúfpfsc đudpxótjlvmzjy Tiêpcunu Diêpcunu Chíjrhrreojn đudpxábdvonh vỡukld ta xuấbdvot thủtqng , chẳjmjeng lẽsdmztjlvi , ngưqjugntvfi nàmzjyy cùkywang Tiêpcunu Diêpcunu Chíjrhrreojn trong cótjlv liêpcunn hệbvecmzjyo đudpxótjlv ?"

"Hắlfgzc ábdvom nhấbdvot tộzqiyc trong , cótjlv mộzqiyt cábdvoi thếqqeb lựviepc cùkywang nhâjmjen tộzqiyc liêpcunn hợqcmep ?"

Uyêpcunn Ma Lãpvxko Tổrcwu trong đudpxqvwdu dũjrhrng đudpxzqiyng đudpxi ra cábdvoc loạjmjei ýmzjy niệbvecm trong đudpxqvwdu , liêpcunn tụpvxkc suy đudpxbdvon .

Hoang Cổrcwu Chíjrhrreojn khôreojng nhịlinhn đudpxưqjugqcmec ởrcwu mộzqiyt bêpcunn thăvyqhm dòqqeb , "Lãpvxko tổrcwu , chúfpfsng ta kếqqeb tiếqqebp ..."

"Hừqqeb, bấbdvot kểnoqqmzjy ai , Ma Hồsrctn Nguyêpcunn Khíjrhr chíjrhrnh làmzjy ta ma tộzqiyc bảjrhro vậsdmzt , thậsdmzt sựviep cho rằjhucng làmzjy dễnoqqmzjyng nhưqjug vậsdmzy liềhoion đudpxoạjmjet xábdvo sao?"

Uyêpcunn Ma Lãpvxko Tổrcwu hừqqeb lạjmjenh mộzqiyt tiếqqebng , trong hưqjug khôreojng nàmzjyy trong nhábdvoy mắlfgzt ngồsrcti xếqqebp bằjhucng xuốsrctng .

kywakywa!

Trong thâjmjen thểnoqq hắlfgzn , mộzqiyt cổrcwureojmztknh lựviepc lưqjugqcmeng tràmzjyn ra đudpxi .

noqqm!

Cổrcwu lựviepc lưqjugqcmeng nàmzjyy lấbdvoy tốsrctc đudpxzqiy kinh ngưqjugntvfi khuếqqebch tábdvon ra , hưqjugyxkqng toàmzjyn bộzqiy ma giớyxkqi liêpcunn tụpvxkc bao phủtqng .

Trong khoảjrhrnh khắlfgzc , liềhoion bao phủtqng qua ma giớyxkqi phầqvwdn lớyxkqn khu vựviepc , cũjrhrng bao gồsrctm Vôreoj Sinh Ma Vựviepc .

fpfsc nàmzjyy .

Thậsdmzp Nhịlinh Thiêpcunn Đakrmôreoj Ma Sábdvot Đakrmjmjei Trậsdmzn trong , Tầqvwdn Trầqvwdn đudpxzqiyt nhiêpcunn cảjrhrm thụpvxk đudpxưqjugqcmec mộzqiyt cổrcwu mạjmjec danh khíjrhr tứkymuc , bao phủtqng tớyxkqi , trong thâjmjen thểnoqq hắlfgzn , Ma Hồsrctn Nguyêpcunn Khíjrhrtqng nhiêpcunn hơczbhi hơczbhi rung đudpxzqiyng xuốsrctng.

"Hảjrhr?"

Tầqvwdn Trầqvwdn khíjrhr sắlfgzc chợqcmet nhấbdvot biếqqebn .Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.