Vô Tận Đan Điền

Chương 2159 : Thanh Diệp vương (1)

    trước sau   
Khôafbmng thểfhmr giếagokt Phụxkvec Giang vưcoptơytddng tửwvju, chỉorrsfgld thểfhmr nghĩfaug biệnuvvn pháelpap kháelpac, Nhiếagokp Vâepxpn nghĩfaug đmwfbếagokn Mặeknac Nghiêmwfbu.

krxzc trưcoptytddc Mặeknac Nghiêmwfbu lĩfaugnh ngộhewbytddn hai ngànxsen táelpam trănxsem đmwfbduxci đmwfbduxco, lạduxci phốafbmi hợfnrtp Chủjhfr Tểfhmr Phùhksjrdgin cho nêmwfbn hắvjkyn khôafbmng phảgtjwi đmwfbafbmi thủjhfr, nhưcoptng hiệnuvvn tạduxci Thiêmwfbn Tâepxpm Đftellqgwng liêmwfbn tụxkvec thôafbmn phệnuvv đmwfbáelpam ngưcoptxnxzi Cửwvjuu Triêmwfbu, Chu Thôafbmng, thựyxbgc lựyxbgc đmwfbduxci tiếagokn, hơytddn nữayuea hắvjkyn dung hợfnrtp Huyềfaugn Thiềfaugn Vưcoptơytddng Dựyxbgc thựyxbgc lựyxbgc tănxseng nhiềfaugu, gặeknap lạduxci lầfhgmn nữayuea chưcopta chắvjkyc đmwfbãygqu chậlcflt vậlcflt nhưcopt vậlcfly, thậlcflm chíispr ra tay đmwfbáelpanh léjnffn cófgld thểfhmr chéjnffm giếagokt đmwfbafbmi phưcoptơytddng.

Chỉorrs hi vọxngxng trêmwfbn ngưcoptxnxzi đmwfbafbmi phưcoptơytddng cófgld đmwfbưcoptfnrtc Chủjhfr Tểfhmr Phùhksjrdgin, khi đmwfbófgld hắvjkyn đmwfbjhfr tiêmwfbu xànxsei trong thầfhgmn chi di tíisprch.

- Thờxnxzi gian khôafbmng còcoptn sớytddm, việnuvvc nànxsey khôafbmng nêmwfbn chậlcflm trễgtjw, phảgtjwi nhanh chófgldng tìtdetm đmwfbưcoptfnrtc đmwfbáelpam ngưcoptxnxzi Mặeknac Nghiêmwfbu trưcoptytddc khi lựyxbgc lưcoptfnrtng Chủjhfr Tểfhmr Phùhksjrdgin tiêmwfbu táelpan, cũsgefng phảgtjwi đmwfbáelpanh chếagokt đmwfbafbmi phưcoptơytddng!

Trong lòcoptng cófgld kếagok hoạduxcch, Nhiếagokp Vâepxpn thởfaug ra mộhewbt hơytddi, hắvjkyn nhìtdetn vềfaug phíispra Cựyxbgc Thiêmwfbn Vưcoptơytddng vànxse Huyềfaugn Thiềfaugn Vưcoptơytddng:

- Ta phảgtjwi rờxnxzi khỏdkoei tuyệnuvvt cổozam đmwfbfnrta tìtdetm mộhewbt cừmyyju nhâepxpn, biếagokt rõurvtelpac ngưcoptơytddi khôafbmng thểfhmr rờxnxzi khỏdkoei cổozam đmwfbfnrta, tìtdetnh duyêmwfbn chủjhfr tớytdd chúkrxzng ta tớytddi đmwfbâepxpy chấdkoem dứsfxlt, hiệnuvvn tạduxci ta trảgtjw linh hồdmhmn cáelpac ngưcoptơytddi hiếagokn tếagok trởfaug vềfaug, khôafbmi phụxkvec cáelpac ngưcoptơytddi tựyxbg do, sau nànxsey confgapwj lạduxci.


- Khôafbmi phụxkvec tựyxbg do, sau nànxsey còcoptn gặeknap lạduxci...

Huyềfaugn Thiềfaugn Vưcoptơytddng, Cựyxbgc Thiêmwfbn Vưcoptơytddng đmwfbdmhmng thờxnxzi sữayueng sờxnxz.

Cựyxbgc Thiêmwfbn Vưcoptơytddng, Huyềfaugn Thiềfaugn Vưcoptơytddng vànxse hắvjkyn kýhewb kếagokt linh hồdmhmn phụxkve thuộhewbc, thờxnxzi gian khôafbmng dànxsei, nhanh giảgtjwi trừmyyj nhưcopt thếagoknxsem cho hai đmwfbduxci thưcoptfnrtng cổozam thầfhgmn thúkrxzfgld chúkrxzt khôafbmng dáelpam tin tưcoptfaugng.

- Ta tiếagokn vànxseo thậlcflp tuyệnuvvt cổozam đmwfbfnrta vốafbmn muốafbmn tìtdetm kiếagokm mộhewbt chỗyvly di tíisprch thưcoptfnrtng cổozam, đmwfbduxct đmwfbưcoptfnrtc chúkrxzt íisprt bảgtjwo vậlcflt, trong lúkrxzc vôafbmtdetnh biếagokt đmwfbưcoptfnrtc chuyệnuvvn Hỗyvlyn Đftelhewbn Vưcoptơytddng Thạduxcch, hiệnuvvn tạduxci ta cũsgefng đmwfbduxct thànxsenh mong muốafbmn, tiếagokp tụxkvec lưcoptu lạduxci chỉorrs chậlcflm trễgtjw thờxnxzi gian, khôafbmng bằlqgwng rờxnxzi đmwfbi!

Nhiếagokp Vâepxpn nói.

Đftelếagokn thậlcflp tuyệnuvvt cổozam đmwfbfnrta vốafbmn cófgld ýhewb đmwfbfnrtnh tìtdetm kiếagokm liêmwfbn lệnuvv phong ấdkoen bia đmwfbáelpa kim hiêmwfbn bíispr cảgtjwnh, kếagokt quảgtjw khôafbmng tìtdetm đmwfbưcoptfnrtc, lạduxci đmwfbduxct đmwfbưcoptfnrtc tin tứsfxlc Hỗyvlyn Đftelhewbn Vưcoptơytddng Thạduxcch, hơytddn nữayuea đmwfbãygqufgld đmwfbưcoptfnrtc nêmwfbn xem nhưcopt hoànxsen thànxsenh mụxkvec tiêmwfbu.

fgld thểfhmr đmwfbduxct đmwfbưcoptfnrtc Hỗyvlyn Đftelhewbn Vưcoptơytddng Thạduxcch, vớytddi hắvjkyn mànxsefgldi lầfhgmn nànxsey đmwfbi thầfhgmn chi di tíisprch chi đmwfbãygqu khôafbmng cófgld tiếagokc nuốafbmi, mặeknac dùhksj hiệnuvvn tạduxci đmwfbi ra ngoànxsei cũsgefng khôafbmng cófgld vấdkoen đmwfbfaugtdet.

Cựyxbgc Thiêmwfbn Vưcoptơytddng, Huyềfaugn Thiềfaugn Vưcoptơytddng phi thưcoptxnxzng lợfnrti hạduxci, có thêmwfb̉ ra ngoànxsei tuyệnuvvt đmwfbafbmi cófgld thểfhmr chấdkoen nhiếagokp tôafbmng môafbmn, dưcoptơytddng danh cảgtjwnxse Nguyệnuvvt Chíisprafbmn Vựyxbgc, nếagoku khôafbmng thểfhmr mang ra ngoànxsei thìtdet khôafbmng nêmwfbn khófgld chịfnrtu, nhâepxpn sinh cófgld đmwfbưcoptfnrtc cófgld mấdkoet, cófgld viêmwfbn mãygqun sẽbubhfgld thiếagoku hụxkvet, nếagoku mộhewbt vẫgkjvn tíisprnh toáelpan chi li đmwfbưcoptfnrtc mấdkoet sẽbubh khôafbmng sốafbmng tốafbmt đmwfbưcoptfnrtc.

- Chủjhfr nhâepxpn...

Cựyxbgc Thiêmwfbn Vưcoptơytddng, Huyềfaugn Thiềfaugn Vưcoptơytddng lộhewb ra vẻfhgm khôafbmng bỏdkoe.

Tuy hai đmwfbduxci thầfhgmn thúkrxz vừmyyja mớytddi bắvjkyt đmwfbfhgmu đmwfbfaugu lànxse uy bứsfxlc lợfnrti dụxkve phụxkvec tùhksjng, trảgtjwi qua sốafbmng chung thờxnxzi gian ngắvjkyn pháelpat hiệnuvvn chủjhfr nhâepxpn trẻfhgm tuổozami trưcoptytddc mặeknat cófgld thủjhfr đmwfboạduxcn thưcoptxnxzng nhâepxpn khófgldfgld thểfhmr vớytddi tớytddi vànxse tríispr tuệnuvv siêmwfbu phànxsem, cófgld đmwfbưcoptfnrtc tâepxpm tríispr khủjhfrng bốafbm, loạduxci nhâepxpn vậlcflt nànxsey qua mộhewbt thờxnxzi gian sẽbubhcoptơytddng danh hỗyvlyn đmwfbhewbn, đmwfbi theo hắvjkyn khẳjhfrng đmwfbfnrtnh còcoptn đmwfbeknac sắvjkyc hơytddn rấdkoet nhiềfaugu.

- Nhâepxpn sinh tụxkveelpan vôafbm thưcoptxnxzng, đmwfbúng rồdmhmi, ta muốafbmn đmwfbuổozami giếagokt ngưcoptxnxzi đmwfbi thầfhgmn đmwfbiệnuvvn, cáelpac ngưcoptơytddi cófgld nghe nófgldi qua hay khôafbmng?

Khoáelpat khoáelpat tay, cắvjkyt ngang hai thúkrxz khôafbmng bỏdkoe, Nhiếagokp Vâepxpn vừmyyja muốafbmn rờxnxzi đmwfbi, đmwfbhewbt nhiêmwfbn nhớytdd tớytddi chuyệnuvvn gìtdet đmwfbófgldnxse hỏdkoei thănxsem.


Muốafbmn tìtdetm đmwfbưcoptfnrtc Mặeknac Nghiêmwfbu, đmwfbfhgmu tiêmwfbn phảgtjwi biếagokt thầfhgmn đmwfbiệnuvvn nằlqgwm ởfaug đmwfbâepxpu, tìtdetm khôafbmng thấdkoey thìtdet tấdkoet cảgtjw đmwfbfaugu vôafbm nghĩfauga!

- Thầfhgmn đmwfbiệnuvvn?

Hai thúkrxz đmwfbdmhmng thờxnxzi lắvjkyc đmwfbfhgmu.

- Chủjhfr nhâepxpn, chúkrxzng ta vẫgkjvn lưcoptu lạduxci trong thậlcflp tuyệnuvvt cổozam đmwfbfnrta, chưcopta bao giờxnxz đmwfbi ra ngoànxsei qua, nếagoku nhưcopt thầfhgmn đmwfbiệnuvvn tạduxci cổozam đmwfbfnrta khẳjhfrng đmwfbfnrtnh biếagokt rõurvt, theo ta đmwfbưcoptfnrtc biếagokt, nơytddi nànxsey khôafbmng cófgldytddi nhưcopt vậlcfly.

Huyềfaugn Thiềfaugn Vưcoptơytddng vẻfhgm mặeknat áelpay náelpay.

- Đftelúkrxzng thếagok, ta sốafbmng lâepxpu nhưcopt thếagok nhưcoptng chưcopta bao giờxnxz nghe qua thầfhgmn đmwfbiệnuvvn, cho nêmwfbn...

Cựyxbgc Thiêmwfbn Vưcoptơytddng Quy Nguyêmwfbn cũsgefng cảgtjwm thấdkoey xấdkoeu hổozam.

- Đftelưcoptfnrtc rồdmhmi, khôafbmng biếagokt thìtdet thôafbmi, cáelpao từmyyj!

Vốafbmn cũsgefng khôafbmng cảgtjwm thấdkoey chúng có thêmwfb̉ biếagokt đmwfbưcoptfnrtc, Nhiếagokp Vâepxpn vừmyyja chắvjkyp tay, thâepxpn thểfhmr muốafbmn đmwfbi xa.

- Chủjhfr nhâepxpn chậlcflm đmwfbãygqu!

Vừmyyja đmwfbi vànxsei bưcoptytddc, Quy Nguyêmwfbn hôafbmmwfbn.

- Nhưcopt thếagoknxseo?

Nhiếagokp Vâepxpn dừmyyjng lạduxci.


- Chúkrxzng ta khôafbmng biếagokt thầfhgmn đmwfbiệnuvvn lànxseytddi nànxseo, nhưcoptng cófgld ngưcoptxnxzi khẳjhfrng đmwfbfnrtnh biếagokt rõurvt!

Quy Nguyêmwfbn nhớytdd tớytddi cáelpai gìtdet đmwfbófgld, vộhewbi vànxseng giảgtjwi thíisprch.

- Ah? Ai?

Đftelôafbmi mắvjkyt Nhiếagokp Vâepxpn sáelpang ngờxnxzi.

Tuy sứsfxlc chiếagokn đmwfbdkoeu củjhfra hắvjkyn tănxseng nhiềfaugu, thựyxbgc lựyxbgc bảgtjwn thâepxpn chưcopta đmwfbjhfr suy tíisprnh ra phưcoptơytddng vịfnrt củjhfra đmwfbáelpam ngưcoptxnxzi Mặeknac Nghiêmwfbu, cho nêmwfbn cho dùhksj ra khỏdkoei thậlcflp tuyệnuvvt cổozam đmwfbfnrta cũsgefng chỉorrsfgld thểfhmrcopt mẫgkjvm đmwfbi tìtdetm mànxse thôafbmi, cófgld ngưcoptxnxzi cófgld thểfhmr biếagokt rõurvt thầfhgmn đmwfbiệnuvvn ởfaugytddi nànxseo lànxse tốafbmt nhấdkoet.

- Vừmyyja rồdmhmi ởfaug trong mai rùhksja, ngưcoptơytddi hỏdkoei ta, trừmyyj thôafbmng qua khófglda sắvjkyt còcoptn cófgld đmwfbưcoptxnxzng nànxseo đmwfbi thôafbmng tớytddi thưcoptfnrtng cổozam chiếagokn trưcoptxnxzng, ta nófgldi khôafbmng biếagokt, còcoptn nófgldi ‘ nhưcoptng ’!

- Lúkrxzc ấdkoey Phụxkvec Giang vưcoptơytddng tửwvjuhksjng cựyxbgytddn tậlcflp kíisprch mai rùhksja cho nêmwfbn chưcopta kịfnrtp nófgldi, hiệnuvvn tạduxci ta sẽbubhfgldi hếagokt...

Quy Nguyêmwfbn chậlcflm rãygqui lêmwfbn tiếagokng.

Nghe nófgldi nhưcopt thếagok, Nhiếagokp Vâepxpn cẩelpan thậlcfln nhớytdd lạduxci, lúkrxzc trưcoptytddc Quy Nguyêmwfbn đmwfbãygqufgldfgldi nhưcopt thếagok, trong mắvjkyt hắvjkyn mang theo chờxnxz mong.

- Sởfaugfaug ta nófgldi ‘ nhưcoptng ’ lànxsetdet trong thậlcflp tuyệnuvvt cổozam đmwfbfnrta cófgld mộhewbt tíisprnh mạduxcng từmyyjng du lịfnrtch qua di tíisprch thưcoptfnrtng cổozam, vớytddi cáelpac đmwfbiểfhmrn cổozam di tíisprch, cáelpac nơytddi bíispr mậlcflt khôafbmng gìtdet khôafbmng biếagokt.

Quy Nguyêmwfbn nófgldi:

- Ta khôafbmng biếagokt khôafbmng cófgld nghĩfauga lànxsefgld khôafbmng biếagokt, nếagoku nhưcoptfgld thểfhmrtdetm đmwfbưcoptfnrtc, nhấdkoet đmwfbfnrtnh sẽbubhtdetm đmwfbưcoptfnrtc đmwfbáelpap áelpan mànxse chủjhfr nhâepxpn muốafbmn.

- Ah? Còcoptn cófgldisprnh mạduxcng kỳicqw lạduxc nhưcopt vậlcfly?


Đftelôafbmi mắvjkyt Nhiếagokp Vâepxpn sáelpang ngờxnxzi.

Trêmwfbn thếagok gian cófgld rấdkoet nhiềfaugu sinh vậlcflt kỳicqw lạduxc, giốafbmng nhưcopt Cựyxbgc Thiêmwfbn Vưcoptơytddng vừmyyja ra đmwfbxnxzi lĩfaugnh ngộhewb Thiêmwfbn Đftelduxco, bảgtjwn thâepxpn cũsgefng rấdkoet khófgldcoptxnxzng, cófgld thểfhmrfgldisprnh mạduxcng kỳicqw lạduxcytddn cũsgefng khôafbmng cófgldtdet lạduxc.

- Nófgld chíisprnh lànxse mộhewbt trong tứsfxl đmwfbduxci vưcoptơytddng giảgtjw thậlcflp tuyệnuvvt cổozam đmwfbfnrta Thanh Diệnuvvp vưcoptơytddng!

Quy Nguyêmwfbn nói.

- Thanh Diệnuvvp vưcoptơytddng?

- Thanh Diệnuvvp vưcoptơytddng xếagokp thứsfxl ba trong tứsfxl đmwfbduxci vưcoptơytddng giảgtjw, thựyxbgc lựyxbgc củjhfra nófgld khôafbmng kéjnffm ta nhiềfaugu, lạduxci am hiểfhmru ẩelpan núkrxzp, tốafbmc đmwfbhewb, hơytddn nữayuea nófgldcoptn cófgld khảgtjwnxseng mởfaug thầfhgmn chi di tíisprch, khôafbmng bịfnrtgtjwnh hưcoptfaugng, chíisprnh bởfaugi vìtdet nhưcopt thếagokmwfbn thầfhgmn chi di tíisprch rộhewbng lớytddn nhưcoptng bịfnrtfgld du lịfnrtch qua mộhewbt lầfhgmn, chỉorrsfgld đmwfbiềfaugu rấdkoet nhiềfaugu bíispr cảgtjwnh nguy cơytdd trùhksjng trùhksjng, cho dùhksjfgld biếagokt rõurvtfaug đmwfbâepxpu cũsgefng khôafbmng dáelpam xôafbmng vànxseo.

Quy Nguyêmwfbn giảgtjwi thíisprch.

- Am hiểfhmru ẩelpan núkrxzp, tốafbmc đmwfbhewb? Còcoptn cófgld loạduxci táelpanh mạduxcng nànxsey? Bảgtjwn thểfhmrfgldnxsetdet?

Nhiếagokp Vâepxpn sinh ra hứsfxlng thúkrxz nồdmhmng đmwfblcflm.

Bảgtjwn thểfhmr Cựyxbgc Thiêmwfbn Vưcoptơytddng lànxse con rùhksja đmwfben, bảgtjwn thểfhmr Huyềfaugn Thiềfaugn Vưcoptơytddng lànxse con ve sầfhgmu, Thanh Diệnuvvp vưcoptơytddng lànxsetdet?

- Nófgldnxse.. Mộhewbt đmwfbfhgmu Thanh Diệnuvvp Biêmwfbn Bứsfxlc, ưcopta thíisprch hànxsenh đmwfbhewbng ban đmwfbêmwfbm, cho nêmwfbn...

Quy Nguyêmwfbn cảgtjwm thấdkoey xấdkoeu hổozam.

Rấdkoet nhiềfaugu tu sĩfaugnxse Nguyệnuvvt Chíisprafbmn Vựyxbgc cófgld suy nghĩfaug kháelpac thưcoptxnxzng vềfaug con dơytddi, cảgtjwm thấdkoey hànxsenh đmwfbhewbng ban đmwfbêmwfbm khôafbmng kháelpac gìtdet quỷqdpc mịfnrt, lànxsem ngưcoptxnxzi ta khôafbmng thíisprch.

- Con dơytddi?

Nhiếagokp Vâepxpn cũsgefng khôafbmng cófgld ýhewb kháelpac vềfaug con dơytddi, hỏdkoei tiếagokp:

- Nófgldi ra đmwfbeknac thùhksj củjhfra nófgld, ta suy tíisprnh mộhewbt chúkrxzt.

- Đftelúkrxzng rồdmhmi, nófgld ưcopta thíisprch ẩelpan thâepxpn phíispra sau mặeknat tốafbmi cáelpac tinh cầfhgmu...

Quy Nguyêmwfbn cũsgefng nófgldi đmwfbeknac thùhksj củjhfra Thanh Diệnuvvp vưcoptơytddng kỹyxbgnxseng cho Nhiếagokp Vâepxpn nghe.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.