Vô Tận Đan Điền

Chương 2148 : Hỗn Độn Vương Thạch đến tay

    trước sau   
- Đeqrmudvtng thủildb!

Thấkyuly ngômhudi sao dầafhcn dầafhcn thu nhỏysba lạildbi, vàauhho lúbauac nógzdy sắildbp rơgyzni vàauhho trong tay đyfmtltefi phưfodjơgyznng, Nhiếzegbp Vâqgwdn đyfmtudvtng thủildb.

zsdio!

fodjơgyznng theo tiếzegbng nógzdyi củildba hắildbn vừusbqa dứzsdit, trêkexin ngưfodjnhngi Huyềubstn Thiềubstn Vưfodjơgyznng bộudvtc phákrqzt lựkyulc lưfodjzegbng Chủildb Tểxhqj Phùmhudicxpn, ngay sau đyfmtógzdy hai cákrqznh trong suốlteft rung đyfmtudvtng vàauhh xuấkyult hiệspysn trưfodjymfyc mặmhudt Cửnkvdu Triêkexiu.

Cửnkvdu Triêkexiu làauhh mộudvtt trong ba kẻfodjqgwdy cômhudng nógzdybauac trưfodjymfyc, Huyềubstn Thiềubstn Vưfodjơgyznng nghe mệspysnh lệspysnh, đyfmtudvtng tákrqzc nhanh chógzdyng, biêkexin giớymfyi hai cákrqznh sắildbc bélbjcn nhưfodjfodjdcmzi đyfmtao cắildbt khômhudng gian thàauhhnh hai nửnkvda.

- Ngưfodjnhngi nàauhho?


Khômhudng nghĩmhud tớymfyi phíyfmta sau ngômhudi sao lạildbi ẩrphvn chứzsdia sákrqzt cơgyzn, Cửnkvdu Triêkexiu cũemmzng khômhudng phảekssi nhâqgwdn vậrphvt đyfmtơgyznn giảekssn, hắildbn biếzegbn sắildbc vàauhh lui vềubst phíyfmta sau, song chưfodjxhqjng đyfmtrphvy vềubst phíyfmta trưfodjymfyc, mộudvtt đyfmtpnkz vậrphvt nhưfodj tấkyulm chắildbn màauhhu vàauhhng ngăwtyzn cảekssn trưfodjymfyc mặmhudt.

Chỉzvpb bằgzgsng vàauhho tốltefc đyfmtudvt phảekssn ứzsding củildba hắildbn đyfmtãenuo biếzegbt rõrbpg gia hỏysbaa nàauhhy am hiểxhqju phòzdlcng ngựkyul, chỉzvpb sợzegb bịzegb ngưfodjnhngi ta đyfmtuổnlpci giếzegbt thàauhhnh thógzdyi quen.

mhud!

Khômhudng đyfmtxhqj ýrbmg tớymfyi tấkyulm chắildbn trưfodjymfyc mặmhudt, Huyềubstn Thiềubstn Vưfodjơgyznng tiếzegbp tụspysc gia tốltefc, hai cákrqznh chấkyuln đyfmtudvtng rấkyult mạildbnh, hai gợzegbn sógzdyng khômhudng khíyfmt lan tớymfyi vàauhh đyfmtákrqznh lêkexin tấkyulm chắildbn.

wtyzng rắildbc!

wtyzng rắildbc!

Bịzegb hai gợzegbn sógzdyng va chạildbm, tấkyulm chắildbn màauhhu vàauhhng tan vỡdcmz trong nhákrqzy mắildbt vàauhhgyzni xuốltefng đyfmtkyult.

- Lợzegbi hạildbi...

Nhìfqfnn thấkyuly tuyệspyst chiêkexiu củildba Huyềubstn Thiềubstn Vưfodjơgyznng, ákrqznh mắildbt Nhiếzegbp Vâqgwdn cũemmzng phảekssi tákrqzn thưfodjxhqjng.

Khômhudng hổnlpcauhh mộudvtt trong tứzsdi đyfmtildbi vưfodjơgyznng giảekss trong thậrphvp tuyệspyst cổnlpc đyfmtzegba, thậrphvt đyfmtákrqzng sợzegb, nếzegbu nhưfodjgzdy trưfodjymfyc kia cógzdy Chủildb Tểxhqj Phùmhudicxpn, hắildbn tuyệspyst đyfmtltefi khômhudng phảekssi đyfmtltefi thủildb chớymfy đyfmtusbqng nógzdyi thu phụspysc biếzegbn thàauhhnh yêkexiu sủildbng củildba mìfqfnnh.

- Cứzsdiu mạildbng!

Tấkyulm chắildbn vừusbqa vỡdcmz, Cửnkvdu Triêkexiu biếzegbt rõrbpg gặmhudp phảekssi cưfodjnhngng giảekss, hắildbn biếzegbn sắildbc vàauhh rốltefng to lêkexin.

Kỳjqrg thậrphvt khômhudng cầafhcn hắildbn hômhud, Hồpnkz Vi bêkexin cạildbnh nhìfqfnn thấkyuly cũemmzng lao tớymfyi cứzsdiu giúbauap.


Ngưfodjnhngi còzdlcn chưfodja tớymfyi, mộudvtt đyfmtildbo hàauhhn khíyfmt nhưfodj đyfmtógzdyng băwtyzng thiêkexin đyfmtzegba xuấkyult hiệspysn, ởxhqj giữgyaka thiêkexin đyfmtzegba xuấkyult hiệspysn hàauhhn băwtyzng mang theo hàauhhn ýrbmg thấkyulu xưfodjơgyznng, hìfqfnnh thàauhhnh lưfodjdcmzi đyfmtao bélbjcn nhọmirsn tấkyuln cômhudng Huyềubstn Thiềubstn Vưfodjơgyznng.

Quay tròzdlcn!

Hai cákrqznh Huyềubstn Thiềubstn Vưfodjơgyznng khélbjcp lạildbi, thâqgwdn thểxhqj xoay tròzdlcn trêkexin khômhudng trung vàauhh ngăwtyzn cảekssn băwtyzng đyfmtao tấkyuln cômhudng hắildbn, lúbauac nàauhhy hákrqz miệspysng gàauhho thélbjct.

Ôgzdyng!

Khômhudng khíyfmt chấkyuln đyfmtudvtng, sógzdyng chấkyuln đyfmtudvtng rấkyult mạildbnh đyfmtákrqznh tớymfyi.

Bành!

gzdyng âqgwdm đyfmtákrqznh vàauhho ngựkyulc Cửnkvdu Triêkexiu, hắildbn phun ra mộudvtt ngụspysm mákrqzu tưfodjơgyzni, tinh thầafhcn củildba hắildbn cũemmzng tákrqzn loạildbn.

Bảekssn thâqgwdn Huyềubstn Thiềubstn Vưfodjơgyznng cógzdy đyfmtưfodjzegbc hơgyznn hai ngàauhhn tákrqzm trăwtyzm đyfmtildbi đyfmtildbo, tạildbi tăwtyzng thêkexim sửnkvd dụspysng Chủildb Tểxhqj Phùmhudicxpn, sứzsdic chiếzegbn đyfmtkyulu mạildbnh tớymfyi mứzsdic Nhiếzegbp Vâqgwdn cũemmzng khômhudng phảekssi đyfmtltefi thủildb, tạildbi tăwtyzng thêkexim tốltefc đyfmtudvt bay nhanh, đyfmtômhudi cákrqznh sắildbc bélbjcn, lạildbi đyfmtákrqznh lélbjcn bấkyult ngờnhng cho nêkexin khômhudng kịzegbp trởxhqj tay, Cửnkvdu Triêkexiu đyfmtãenuo bịzegb thưfodjơgyznng.

- Làauhh Huyềubstn Thiềubstn Vưfodjơgyznng...

Ngãenuo xuốltefng mặmhudt đyfmtkyult, Cửnkvdu Triêkexiu nhậrphvn ra đyfmtákrqznh lélbjcn nógzdy la ai, hắildbn gàauhho thélbjct cảekssnh bákrqzo, tiêkexin lựkyulc trong ngưfodjnhngi sômhudi tràauhho giốltefng nhưfodj muốltefn khômhudi phụspysc thưfodjơgyznng thếzegb, ai ngờnhng vừusbqa mớymfyi nhúbauac nhíyfmtch, sau lưfodjng xiếzegbt chặmhudt, hắildbn bịzegbqgwdy leo nàauhho đyfmtógzdy bắildbt lấkyuly.

- Đeqrmâqgwdy làauhhkrqzi gìfqfn?

Đeqrmpnkzng tửnkvd co rúbauat kịzegbch liệspyst, Cửnkvdu Triêkexiu vộudvti vàauhhng giãenuoy giụspysa, hắildbn khômhudng nghĩmhudauhhng giãenuoy dụspysa thìfqfnqgwdy leo càauhhng nhiềubstu.

zsdio!

Đeqrmpnkzng thờnhngi mộudvtt đyfmtildbo kiếzegbm quang đyfmtâqgwdm tớymfyi, sákrqzng nógzdy tỏysbaa ra hàauhho quang sákrqzng lạildbn giốltefng nhưfodj trong nhákrqzy mắildbt phong tỉzvpba năwtyzm giákrqzc quan, xúbauac giákrqzc, khứzsdiu giákrqzc, thịzegb lựkyulc, thíyfmtnh lựkyulc...

- Khômhudng cógzdy khảeksswtyzng...

Trưfodjymfyc mắildbt tốltefi sầafhcm, Cửnkvdu Triêkexiu đyfmtkexin cuồpnkzng hélbjct lêkexin mộudvtt tiếzegbng.

Thâqgwdn làauhh thuộudvtc hạildb Kiềubstn Huyếzegbt vưfodjơgyznng triềubstu Phụspysc Giang vưfodjơgyznng tửnkvd, hắildbn gặmhudp qua khômhudng íyfmtt kiếzegbm phákrqzp cao minh, cũemmzng biếzegbt khômhudng íyfmtt, vừusbqa ra tay làauhh tuyệspyst chiêkexiu phong bếzegb giákrqzc quan, đyfmtusbqng nógzdyi gặmhudp đyfmtưfodjzegbc, cho dùmhud nghe cũemmzng chưfodja từusbqng nghe qua.

Phong tỏysbaa ngũemmz giákrqzc củildba cưfodjnhngng giảekss cấkyulp bậrphvc Tômhudng Chủildb, nhưfodj vậrphvy thựkyulc lựkyulc đyfmtltefi phưfodjơgyznng phảekssi mạildbnh cỡdcmzauhho?

PHỐgdvhC!

Hắildbn cũemmzng khômhudng cógzdy thờnhngi gian suy nghĩmhud, bởxhqji vìfqfn hắildbn lậrphvp tứzsdic cảekssm giákrqzc cổnlpc họmirsng củildba mìfqfnnh đyfmtau đyfmtymfyn vàauhh linh hồpnkzn bịzegb tiêkexiu diệspyst, ngay sau đyfmtógzdy ýrbmg thứzsdic Cửnkvdu Triêkexiu xógzdyi mòzdlcn vàauhh biếzegbn mấkyult, thi thểxhqj bịzegbmhud sốltefqgwdy leo cuốltefn lấkyuly.

Từusbq khi hắildbn tákrqzm tuổnlpci đyfmtãenuo bắildbt đyfmtafhcu đyfmti họmirsc ăwtyzn trộudvtm, vẫfeykn chạildby khắildbp phốltef phưfodjnhngng, khômhudng biếzegbt bịzegb bắildbt bao nhiêkexiu lầafhcn, bịzegb đyfmtákrqznh bao nhiêkexiu lầafhcn nhưfodjng đyfmtubstu sốltefng sógzdyt, vềubst sau đyfmtafhcu phụspysc Phụspysc Giang vưfodjơgyznng tửnkvd, vốltefn tưfodjxhqjng rằgzgsng vậrphvn mệspysnh bắildbt đyfmtafhcu đyfmtildbt đyfmtưfodjzegbc chuyểxhqjn cơgyzn, nằgzgsm mơgyzn đyfmtubstu khômhudng nghĩmhud tớymfyi lạildbi chếzegbt ởxhqjgyzni nàauhhy, thậrphvm chíyfmt hắildbn còzdlcn khômhudng biếzegbt làauhh ai ra tay, cũemmzng khômhudng rõrbpgfqfnnh chếzegbt bởxhqji cákrqzi gìfqfn.

fqfnfqfnfqfnfqfn...

Hắildbn cũemmzng khômhudng nghĩmhud đyfmtưfodjzegbc nữgyaka, hắildbn vừusbqa chếzegbt, Thiêkexin Tâqgwdm Đeqrmgzgsng lậrphvp tứzsdic cắildbm vàauhho cổnlpc họmirsng củildba hắildbn, chỉzvpb trong nhákrqzy mắildbt đyfmtãenuobauat hắildbn thàauhhnh thâqgwdy khômhud.

mhudmhudmhudmhud!

Thựkyulc lựkyulc Cửnkvdu Triêkexiu đyfmtãenuo đyfmtildbt tớymfyi hai ngàauhhn tákrqzm trăwtyzm đyfmtildbi đyfmtildbo, hiệspysn giờnhng đyfmtang sửnkvd dụspysng Chủildb Tểxhqj Phùmhudicxpn, lựkyulc lưfodjzegbng toàauhhn thâqgwdn hắildbn bịzegb Thiêkexin Tâqgwdm Đeqrmgzgsng thômhudn phệspys, nhữgyakng lựkyulc lưfodjzegbng cung cấkyulp cho Huyềubstn Thiềubstn Vưfodjơgyznng chữgyaka thưfodjơgyznng đyfmtưfodjzegbc bổnlpc sung nguyêkexin vẹsvbon, thậrphvm chíyfmtauhhng tốlteft hơgyznn, lựkyulc lưfodjzegbng tăwtyzng lêkexin lầafhcn nữgyaka.

wtyzng rắildbc!

fodjnhngng nhưfodj đyfmtildbt tớymfyi cấkyulp đyfmtudvt lộudvtt xákrqzc, Thiêkexin Tâqgwdm Đeqrmgzgsng lậrphvp tứzsdic đyfmtudvtt phákrqzmhudng cùmhudm xiềubstng xíyfmtch, nógzdyemmzng đyfmtildbt tớymfyi thựkyulc lựkyulc hai ngàauhhn tákrqzm trăwtyzm đyfmtildbi đyfmtildbo.

- Thiêkexin Tâqgwdm Đeqrmgzgsng? Ngưfodjơgyzni làauhh ngưfodjnhngi nàauhho?

Thấkyuly Cửnkvdu Triêkexiu bịzegb đyfmtákrqznh chếzegbt trong nhákrqzy mắildbt, Hồpnkz Vi đyfmtang bay tớymfyi đyfmtãenuo dừusbqng lạildbi, trong mắildbt mang theo sợzegbenuoi.

Thựkyulc lựkyulc Cửnkvdu Triêkexiu khômhudng kélbjcm hắildbn bao nhiêkexiu nhưfodjng khômhudng kiêkexin trìfqfn nổnlpci mộudvtt giâqgwdy đyfmtãenuo biếzegbn thàauhhnh thịzegbt khômhud, loạildbi cảekssm giákrqzc sợzegbenuoi nàauhhy làauhhm hắildbn sinh ra tuyệspyst vọmirsng khômhudng thểxhqjgzdya nhòzdlca.

- Sákrqzt!

Vẫfeyky tay mộudvtt cákrqzi, hắildbn lấkyuly toàauhhn bộudvt Hỗfldjn Đeqrmudvtn Vưfodjơgyznng Thạildbch trong ngưfodjnhngi Cửnkvdu Triêkexiu ra ngoàauhhi, Nhiếzegbp Vâqgwdn nógzdyi vớymfyi Huyềubstn Thiềubstn Vưfodjơgyznng mộudvtt tiếzegbng.

- Vâqgwdng!

Mặmhudc dùmhud hắildbn khômhudng cầafhcn phảekssi nógzdyi, Huyềubstn Thiềubstn Vưfodjơgyznng cũemmzng khômhudng cógzdy ýrbmg đyfmtzegbnh buômhudng tha đyfmtltefi phưfodjơgyznng, tốltefc đyfmtudvtwtyzng lêkexin nhanh chógzdyng, hai cákrqznh xélbjckrqzch khômhudng gian tớymfyi trưfodjymfyc mặmhudt đyfmtltefi thủildb.

- Trốltefn!

Nhìfqfnn thấkyuly thảekssm trạildbng củildba Cửnkvdu Triêkexiu, hắildbn biếzegbt rõrbpg bịzegb hai cákrqznh củildba Huyềubstn Thiềubstn Vưfodjơgyznng đyfmtspysng phảekssi hẳustpn phảekssi chếzegbt khômhudng thểxhqj nghi ngờnhng, Hồpnkz Vi nàauhho dákrqzm dừusbqng lạildbi, hắildbn quay ngưfodjnhngi bỏysba chạildby.

Vừusbqa đyfmtàauhho tẩrphvu, bàauhhn tay củildba hắildbn vẫfeykn đyfmtákrqznh thẳustpng vềubst phíyfmta sau, lúbauac nàauhhy mộudvtt tầafhcng tưfodjnhngng băwtyzng chồpnkzng chấkyult ngăwtyzn cảekssn toàauhhn bộudvt con đyfmtưfodjnhngng Huyềubstn Thiềubstn Vưfodjơgyznng lao tớymfyi.

Hắildbn thi triểxhqjn tưfodjnhngng băwtyzng cógzdyauhhn khíyfmt đyfmtákrqzng sợzegb, dưfodjnhngng nhưfodj khômhudng gian bịzegb đyfmtômhudng kếzegbt lạildbi, Huyềubstn Thiềubstn Vưfodjơgyznng bịzegbauhhn khíyfmt ngăwtyzn cảekssn, tốltefc đyfmtudvt củildba hắildbn giảekssm mạildbnh.

- Diễgyznm hỏysbaa phákrqzauhhn!

Phưfodjzegbng Hoàauhhng chi dựkyulc lậrphvp loèzsdi, Nhiếzegbp Vâqgwdn cũemmzng đyfmtuổnlpci theo, lòzdlcng bàauhhn tay củildba hắildbn bao phủildb phíyfmta trưfodjymfyc, mộudvtt đyfmtildbo hàauhho quang do diễgyznm hỏysbaa hìfqfnnh thàauhhnh xuấkyult hiệspysn, trong đyfmtógzdy hỏysbaa diễgyznm bốltefc chákrqzy hừusbqng hựkyulc vômhudmhudng sákrqzng lạildbn.

Trưfodjymfyc kia Hỗfldjn Đeqrmudvtn Vưfodjơgyznng Thạildbch hỏysbaa thuộudvtc tíyfmtnh diễgyznn biếzegbn mặmhudt trờnhngi bịzegb Cửnkvdu Triêkexiu lấkyuly đyfmti, thếzegb giớymfyi nàauhhy chỉzvpbzdlcn lạildbi mấkyuly ngômhudi sao chiếzegbu sákrqzng, khômhudng gian vốltefn ảekssm đyfmtildbm, lúbauac nàauhhy bịzegb hỏysbaa diễgyznm củildba Nhiếzegbp Vâqgwdn bao phủildbkexin ákrqznh sákrqzng bao phủildb bốltefn phíyfmta, thậrphvm chíyfmtzdlcn sákrqzng hơgyznn cảekss mặmhudt trờnhngi vàauhhi phầafhcn.

Phầafhcn phậrphvt!

Diễgyznm hỏysbaa va chạildbm vớymfyi tưfodjnhngng băwtyzng, hỏysbaa diễgyznm thiêkexiu đyfmtlteft hàauhhn băwtyzng thàauhhnh hơgyzni nưfodjymfyc, hìfqfnnh thàauhhnh sógzdyng nhiệspyst đyfmtákrqzng sợzegb bao phủildb khômhudng gian.

Bởxhqji vìfqfn nhiệspyst đyfmtudvtgyzni nàauhhy biếzegbn hógzdya, khômhudng khíyfmt chung quanh hộudvti tụspys lạildbi vàauhhfqfnnh thàauhhnh mộudvtt vòzdlci rồpnkzng vừusbqa thômhud vừusbqa to xélbjckrqzch khômhudng khíyfmt chung quanh, mặmhudt đyfmtkyult xuấkyult hiệspysn khe rãenuonh cựkyulc lớymfyn.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.