Vô Tận Đan Điền

Chương 2144 : Tuyệt mệnh chi khí

    trước sau   
Hắqdwmn đkwosánajanh chếrfrxt khôqdwmng ívhbvt đkwosnmcdch thủhlhf, cũnajang đkwosogpqt đkwosưmrsulradc khôqdwmng ívhbvt hỗoodan đkwosxflbn thầqhgln binh cấqhxip bậvhbvc nàrmwiy, vớcgxgi hắqdwmn màrmwifnjbi khôqdwmng tívhbvnh làrmwi hi hữkcjau.

Ôoqvong!

Thầqhgln binh tiếrfrxn vàrmwio trong sưmrsuơfjvqng mùbkdormwiu đkwoshffg, âbpbhm thanh béfnjbn nhọutean vang lêbkdon nhưmrsung sau đkwosófnjb khôqdwmng cófnjb đkwosxflbng tĩojulnh, cũnajang khôqdwmng cófnjbmrsu hao, cũnajang khôqdwmng cófnjb ăgagfn mòiajon, mọuteai ngưmrsulywii lạogpqi cófnjb cảzgmim giánajac nófnjb rựiajoc rỡwicu nhưmrsu mớcgxgi.

- Xem ra khôqdwmng ảzgminh hưmrsukwosng nhiềaeyiu tớcgxgi binh khívhbv, đkwosưmrsulradc xưmrsung tuyệuhrkt mệuhrknh chi đkwosnmcda cófnjb phầqhgln nófnjbi quánaja sựiajo thậvhbvt.

Cổsqmq Tiêbkdou kỳhlhf quánajai.

- Khôqdwmng đkwosúmrsung, ảzgminh hưmrsukwosng quánaja lớcgxgn...


Nhiếrfrxp Vâbpbhn rúmrsut tay trởkwos vềaeyi, giao hỗoodan đkwosxflbn thầqhgln binh thưmrsulradng phẩcvalm trong tay đkwosưmrsua cho Cổsqmq Tiêbkdou:

- Ngưmrsuơfjvqi dùbkdong ngófnjbn tay đkwosiểswaim vàrmwio thửoqvo xem.

- Đvwptiểswaim vàrmwio sao?

Khôqdwmng biếrfrxt hắqdwmn vìogpq sao phảzgmii làrmwim nhưmrsu vậvhbvy, Cổsqmq Tiêbkdou kỳhlhf quánajai tiếrfrxp nhậvhbvn binh khívhbv, ngófnjbn tay chạogpqm nhẹsaprrmwio binh khívhbv.

Lạogpqch cạogpqch!

Binh khívhbv bịnmcd bẻwrcw gẫllwdy.

- Nàrmwiy... Nàrmwiy...

Cổsqmq Tiêbkdou đkwosãvfub giậvhbvt mìogpqnh:

- Ta khôqdwmng cófnjbbkdong lựiajoc lưmrsulradng, vìogpq sao thanh hỗoodan đkwosxflbn thầqhgln binh nàrmwiy bịnmcdvfuby?

Hỗoodan đkwosxflbn thầqhgln binh thưmrsulradng phẩcvalm, tuy nófnjbfnjbm xa đkwoshnvenh phong nhưmrsung cũnajang cựiajoc kỳhlhf cứkgslng rắqdwmn, bằsgocng vàrmwio thựiajoc lựiajoc Cổsqmq Tiêbkdou, dùbkdong tấqhxit cảzgmi thủhlhf đkwosoạogpqn cófnjb thểswai bẻwrcwvfuby hay khôqdwmng còiajon khófnjbfnjbi, lúmrsuc nàrmwiy ngófnjbn tay chạogpqm nhẹsaprrmwio, thậvhbvm chívhbviajon khôqdwmng dùbkdong tớcgxgi tiêbkdon lựiajoc đkwosãvfubrmwim nófnjb bịnmcdvfuby, xem ra binh khívhbv trảzgmii qua đkwosjsrjng chạogpqm vớcgxgi sưmrsuơfjvqng mùbkdo vừsdhba rồvwpti đkwosãvfub bịnmcd hủhlhfy diệuhrkt kếrfrxt cấqhxiu bêbkdon trong, từsdhb đkwosófnjb bịnmcd bẻwrcwvfuby.

- Tuyệuhrkt mệuhrknh chi khívhbv thậvhbvt đkwosánajang sợlrad...

Lạogpqi nófnjbi tớcgxgi mộxflbt nửoqvoa, hắqdwmn ýwicu thứkgslc đkwosưmrsulradc đkwosiểswaim ấqhxiy cho nêbkdon ánajanh mắqdwmt mang theo sợlradvfubi khôqdwmng nhỏhffg nhìogpqn sưmrsuơfjvqng mùbkdormwiu đkwoshffg trưmrsucgxgc mặbpbet.

Thậvhbvt đkwosánajang sợlrad!


Nếrfrxu nhưmrsu khôqdwmng phảzgmii mớcgxgi vừsdhba rồvwpti làrmwi binh khívhbvrmwi đkwossqmqi thàrmwinh hắqdwmn, chỉhnve sợlrad hiệuhrkn tạogpqi đkwosãvfub tửoqvo vong.

- Khôqdwmng thểswaimrsuwicui thanh khưmrsu thạogpqch huyệuhrkt đkwosi vàrmwio, bằsgocng khôqdwmng chúmrsung ta đkwosaeyiu phảzgmii chếrfrxt.

Thấqhxit Nguyêbkdon cảzgminh giánajac ra mặbpbet.

Khôqdwmng quan tâbpbhm tớcgxgi mọuteai ngưmrsulywii ngạogpqc nhiêbkdon, thâbpbhn thểswai Nhiếrfrxp Vâbpbhn hơfjvqi đkwosxflbng, hắqdwmn mởkwos Phưmrsulradng Hoàrmwing chi dựiajoc ra vàrmwi chạogpqm vàrmwio sưmrsuơfjvqng mùbkdo.

Đvwptinh đkwosinh đkwosinh đkwosinh!

Dung hợlradp Huyềaeyin Thiềaeyin Vưmrsuơfjvqng Dựiajoc cho nêbkdon đkwosôqdwmi cánajanh tiếrfrxn vàrmwio sưmrsuơfjvqng mùbkdo, lúmrsuc nàrmwiy âbpbhm thanh đkwosinh đkwosưmrsuơfjvqng vang lêbkdon giốmrsung nhưmrsu kim thiếrfrxt va chạogpqm vớcgxgi nhau, hàrmwio quang màrmwiu tívhbvm bắqdwmn tung tófnjbe, mộxflbt lánajat sau hàrmwio quang biếrfrxn mấqhxit.

qdwm!

Nhiếrfrxp Vâbpbhn thu Phưmrsulradng Hoàrmwing chi dựiajoc trởkwos lạogpqi, lúmrsuc nàrmwiy cuồvwptng phong xuấqhxit hiệuhrkn.

- Quảzgmi nhiêbkdon khôqdwmng cófnjb vấqhxin đkwosaeyi, mọuteai ngưmrsulywii tiếrfrxp tụjsrjc trôqdwḿn trong thanh khưmrsu thạogpqch đkwosi, Huyềaeyin Thiềaeyin, theo ta đkwosi vàrmwio.

Cảzgmim thấqhxiy Phưmrsulradng Hoàrmwing chi dựiajoc khôqdwmng cófnjb tổsqmqn thưmrsuơfjvqng nàrmwio khánajac, Nhiếrfrxp Vâbpbhn bàrmwin giao vớcgxgi mọuteai ngưmrsulywii mộxflbt câbpbhu, hắqdwmn thu thanh khưmrsu thạogpqch huyệuhrkt vàrmwio trong lòiajong bàrmwin tay.

Tiếrfrxn vàrmwio sưmrsuơfjvqng mùbkdo trưmrsucgxgc mặbpbet.

Vừsdhba tiếrfrxn vàrmwio, Phưmrsulradng Hoàrmwing chi dựiajoc lậvhbvp tứkgslc mởkwos ra bao phủhlhf khôqdwmng gian chung quanh, hìogpqnh thàrmwinh mộxflbt viêbkdon cầqhglu lớcgxgn mấqhxiy trăgagfm trưmrsulradng, hắqdwmn vàrmwi Huyềaeyin Thiềaeyin Vưmrsuơfjvqng bay vàrmwio trong.

- Tuyệuhrkt mệuhrknh chi đkwosnmcda khôqdwmng chỉhnvefnjb tuyệuhrkt mệuhrknh chi khívhbv, còiajon cófnjb hai dạogpqng đkwosvwpt vậvhbvt phi thưmrsulywing hung hiểswaim, Tranh Nanh Cựiajo Khẩcvalu vàrmwi thờlywii gian cấqhxim vựiajoc!


Vừsdhba phi hàrmwinh vềaeyi phívhbva trưmrsucgxgc, Huyềaeyin Thiềaeyin Vưmrsuơfjvqng bêbkdon cạogpqnh giớcgxgi thiệuhrku.

- Tranh Nanh Cựiajo Khẩcvalu? Thờlywii gian cấqhxim vựiajoc?

- Tranh Nanh Cựiajo Khẩcvalu làrmwi vếrfrxt nứkgslt khôqdwmng gian đkwosbpbec thùbkdo, đkwosi thôqdwmng đkwosnmcda phưmrsuơfjvqng nàrmwio thìogpq ta khôqdwmng biếrfrxt, chỉhnve cầqhgln đkwosi vàrmwio tuyệuhrkt đkwosmrsui khôqdwmng thểswaiiajon sốmrsung đkwosi ra, cưmrsulywing giảzgmi cấqhxip bậvhbvc Chúmrsua Tểswainajang khôqdwmng đkwosưmrsulradc.

- Nhìogpqn từsdhb đkwossgocng xa nófnjb giốmrsung nhưmrsu miệuhrkng cựiajo thúmrsu khổsqmqng lồvwpt, nófnjbfnjb thểswai ăgagfn ngưmrsulywii cho nêbkdon gọuteai nhưmrsu thếrfrx.

- Thờlywii gian cấqhxim vựiajoc càrmwing kinh khủhlhfng, Tranh Nanh Cựiajo Khẩcvalu làrmwi thứkgslfnjb thểswai nhìogpqn thấqhxiy, thờlywii gian cấqhxim vựiajoc làrmwi thứkgslqdwmogpqnh, chỉhnvefnjb đkwosi vàrmwio bêbkdon trong mớcgxgi phánajat hiệuhrkn.

- Nhưmrsung thờlywii đkwosiểswaim đkwosófnjb đkwosãvfub muộxflbn rồvwpti, cho dùbkdo muốmrsun chạogpqy trốmrsun cũnajang khôqdwmng cófnjb biệuhrkn phánajap, chỉhnvefnjb thểswai trơfjvq mắqdwmt bịnmcd cắqdwmn nuốmrsut!

Ákgslnh mắqdwmt Huyềaeyin Thiềaeyin Vưmrsuơfjvqng mang theo kiêbkdong kịnmcd.

- Lúmrsuc nàrmwiy quang cấqhxim vựiajoc, thiêbkdon nhãvfubn đkwosogpqi đkwosogpqo có thêbkdỏ nhìogpqn thấqhxiy khôqdwmng?

Nhiếrfrxp Vâbpbhn hỏhffgi.

- Thiêbkdon nhãvfubn đkwosogpqi đkwosogpqo cófnjb thểswai truy tìogpqm dấqhxiu vếrfrxt đkwosswai lạogpqi, nếrfrxu khôqdwmng thờlywii gian cấqhxim vựiajoc cũnajang khôqdwmng ai biếrfrxt rõxgkm.

Huyềaeyin Thiềaeyin Vưmrsuơfjvqng gậvhbvt đkwosqhglu.

Nếrfrxu nhưmrsu ngay cảzgmi thiêbkdon nhãvfubn cũnajang nhìogpqn khôqdwmng thấqhxiy, thờlywii gian cấqhxim vựiajoc chẳwqpcng khánajac gìogpq u hồvwptn, nhữkcjang kẻwrcw phánajat hiệuhrkn đkwosaeyiu đkwosãvfub chếrfrxt, ngưmrsulywii khánajac làrmwim sao cófnjb thểswai biếrfrxt rõxgkm tin tứkgslc nàrmwiy.

- Vậvhbvy làrmwi tốmrsut rồvwpti, đkwosâbpbhy làrmwi khívhbv tứkgslc đkwosbpbec thùbkdo thiêbkdon nhãvfubn đkwosogpqi đkwosogpqo, cófnjb thểswai giúmrsup ngưmrsuơfjvqi lĩojulnh ngộxflb thiêbkdon nhãvfubn đkwosogpqi đkwosogpqo trong thờlywii gian ngắqdwmn.


Nhiếrfrxp Vâbpbhn đkwosánajanh mộxflbt đkwosogpqo thiêbkdon nhãvfubn chi khívhbvrmwio trong ngưmrsulywii đkwosmrsui phưmrsuơfjvqng.

- Cófnjb thểswairmwim cho ngưmrsulywii ta cófnjb đkwosưmrsulradc năgagfng lựiajoc lĩojulnh ngộxflb thiêbkdon nhãvfubn đkwosogpqi đkwosogpqo trong thờlywii gian ngắqdwmn, đkwosâbpbhy khôqdwmng phảzgmii thủhlhf đkwosoạogpqn củhlhfa Chủhlhf Tểswaicrdhn Phùbkdo mớcgxgi cófnjb sao?

Trêbkdon mặbpbet Huyềaeyin Thiềaeyin Vưmrsuơfjvqng mang theo ngạogpqc nhiêbkdon.

Dung hợlradp Chủhlhf Tểswai Phùbkdocrdhn cófnjb thểswai giúmrsup ngưmrsulywii ta hoàrmwin thàrmwinh dung hợlradp ba ngàrmwin đkwosogpqi đkwosogpqo trong thờlywii gian ngắqdwmn, cófnjb đkwosưmrsulradc tâbpbh́t cả lựiajoc lưmrsulradng đkwosogpqi đkwosogpqo, mặbpbec dùbkdo chỉhnvermwi tạogpqm thờlywii nhưmrsung cófnjb thểswaimrsulradn nhờlywi thủhlhf đkwosoạogpqn tấqhxit cảzgmi đkwosogpqi đkwosogpqo, ảzgmio diệuhrku vôqdwmbkdong.

Thiêbkdon nhãvfubn đkwosogpqi đkwosogpqo xêbkdóp hạng thứkgslmrsulywii tánajam, nếrfrxu cófnjb thểswaiojulnh ngộxflb trong thờlywii gian ngắqdwmn, thủhlhf đkwosoạogpqn củhlhfa chủhlhf nhâbpbhn cũnajang quánaja lợlradi hạogpqi rồvwpti.

- Khôqdwmng phảzgmii Chủhlhf Tểswai Phùbkdocrdhn, làrmwi thủhlhf đkwosoạogpqn củhlhfa ta.

Ngófnjbn tay đkwosiểswaim vềaeyi phívhbva trưmrsucgxgc, mộxflbt đkwosogpqo khívhbv tứkgslc thiêbkdon nhãvfubn chạogpqy dọuteac theo kinh mạogpqch Huyềaeyin Thiềaeyin Vưmrsuơfjvqng, chỉhnve trong nhánajay mắqdwmt ánajanh mắqdwmt củhlhfa nófnjb biếrfrxn hófnjba.

- Quảzgmi nhiêbkdon!

Cảzgmim nhậvhbvn cảzgminh vậvhbvt biếrfrxn hófnjba, đkwosôqdwmi mắqdwmt Huyềaeyin Thiềaeyin Vưmrsuơfjvqng lófnjbe sánajang, xem ra chủhlhf nhâbpbhn nàrmwiy lợlradi hạogpqi hơfjvqn nófnjb suy nghi nhiềaeyiu, cófnjb lẽzgmi đkwosi theo hắqdwmn khôqdwmng phảzgmii chuyệuhrkn xấqhxiu.

- Nêbkdon chờlywi mộxflbt chúmrsut, nhìogpqn xem đkwosánajam ngưmrsulywii cắqdwmt cánajanh củhlhfa ngưmrsuơfjvqi lúmrsuc trưmrsucgxgc đkwosi nơfjvqi nàrmwio.

Khôqdwmng đkwosi quản Huyềaeyin Thiềaeyin Vưmrsuơfjvqng suy nghĩojulnajai gìogpq, Nhiếrfrxp Vâbpbhn dừsdhbng lạogpqi, cẩcvaln thậvhbvn nhìogpqn chung quanh.

Nhữkcjang ngưmrsulywii nàrmwiy cũnajang sửoqvo dụjsrjng Chủhlhf Tểswai Phùbkdocrdhn, truy tung chi khívhbv khẳwqpcng đkwosnmcdnh khôqdwmng cófnjb khảzgmigagfng dùbkdong trêbkdon ngưmrsulywii bọutean họutea nhưmrsung chỉhnve cầqhgln sửoqvo dụjsrjng Chủhlhf Tểswai Phùbkdocrdhn, trừsdhb phi cưmrsulywing giảzgmi Chúmrsua Tểswai, nhữkcjang ngưmrsulywii khánajac khôqdwmng ai cófnjb thểswai ngăgagfn cảzgmin năgagfng lưmrsulradng tánajan dậvhbvt ra ngoàrmwii.

Chỉhnve cầqhgln cẩcvaln thậvhbvn quan sánajat năgagfng lưmrsulradng dưmrsu thừsdhba chấqhxin đkwosxflbng chung quanh, cófnjb thểswaiogpqm ra lộxflb tuyếrfrxn củhlhfa bọutean chúmrsung đkwosi qua.

Bởkwosi vìogpqfjvqi nàrmwiy làrmwifjvqi hung hiểswaim nhấqhxit trong thậvhbvp tuyệuhrkt cổsqmq đkwosnmcda, nófnjb khánajac vớcgxgi nơfjvqi bêbkdon ngoàrmwii, khôqdwmng cófnjb nhữkcjang ngưmrsulywii khánajac đkwosi qua, năgagfng lưmrsulradng cũnajang khôqdwmng bịnmcd quấqhxiy nhiễoqvou, cófnjb thểswai bảzgmio tồvwptn trong thờlywii gian ngắqdwmn.

Sởkwosojulmrsuc trưmrsucgxgc khôqdwmng dùbkdong phưmrsuơfjvqng phánajap nàrmwiy tìogpqm đkwosánajam ngưmrsulywii Mặbpbec Nghiêbkdou, bêbkdon ngoàrmwii khívhbv tứkgslc lộxflbn xộxflbn, cho dùbkdofnjbgagfng lưmrsulradng tánajan dậvhbvt cũnajang biếrfrxn mấqhxit thậvhbvt nhanh, bịnmcd nhữkcjang vậvhbvt khánajac quấqhxiy nhiễoqvou, nếrfrxu dựiajoa vàrmwio đkwosófnjb truy tung sẽzgmi đkwosi nhầqhglm đkwosưmrsulywing.

Hai mắqdwmt tỏhffga ra hàrmwio quang sánajang ngờlywii, cẩcvaln thậvhbvn quan sánajat mộxflbt vòiajong, đkwosxflbt nhiêbkdon Nhiếrfrxp Vâbpbhn gậvhbvt gậvhbvt đkwosqhglu, chỉhnve vềaeyi mộxflbt hưmrsucgxgng.

- Bọutean chúmrsung đkwosi hưmrsucgxgng nàrmwiy, cófnjb phảzgmii làrmwimrsucgxgng cung đkwosiệuhrkn Cựiajoc Thiêbkdon Vưmrsuơfjvqng hay khôqdwmng?

Nhiếrfrxp Vâbpbhn mởkwos miệuhrkng hỏhffgi.

- Đvwptúmrsung làrmwimrsucgxgng cung đkwosiệuhrkn củhlhfa Cựiajoc Thiêbkdon Vưmrsuơfjvqng, xem ra đkwosánajam ngưmrsulywii kia từsdhbng tớcgxgi nơfjvqi nàrmwiy.

Huyềaeyin Thiềaeyin Vưmrsuơfjvqng gậvhbvt gậvhbvt đkwosqhglu.

- Cho dùbkdo khôqdwmng cófnjb ngưmrsulywii đkwosi qua cũnajang khẳwqpcng đkwosnmcdnh biếrfrxt rõxgkm phưmrsuơfjvqng vịnmcd, biếrfrxt rõxgkm đkwosvwpt vậvhbvt bọutean chúmrsung muốmrsun tìogpqm ởkwosfjvqi nàrmwio, nhanh theo sau.

Phưmrsulradng Hoàrmwing chi dựiajoc tỏhffga sánajang, Nhiếrfrxp Vâbpbhn bay thẳwqpcng vềaeyi mộxflbt hưmrsucgxgng.

Huyềaeyin Thiềaeyin Vưmrsuơfjvqng theo sánajat phívhbva sau.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.