Vô Tận Đan Điền

Chương 2135 : Ma thần Cổ Hùng (1)

    trước sau   
Mộlywlt ngưderrryqei thựqrncc lựqrncc cóppwv thểrwfjskiwng mạvwsjnh, thếslmp nhưderrng khíjvua đjvualywl lạvwsji rấiuoxt khóppwv sửjnrfa đjvuanswmi, khíjvua đjvualywl củppwva Nhiếslmpp Vâlyeon nàiivmy giốwfpkng nhưderr thiêztcln thầytltn giáhnccng lâlyeom, bao nạvwsjp vạvwsjn vậoupat. Vừrbjga mớqefri nhìrbjgn đjvuaãvwsj biếslmpt tuyệjvuat đjvuawfpki khôpeonng làiivm ngưderrryqei vìrbjg lợwbffi íjvuach màiivm bỏrnpc qua bằwtckng hữvdesu, ngưderrryqei nhưderr thếslmp, đjvuaáhnccng giáhncc đjvuarwfj dựqrnca vàiivmo vàiivm tin tưderrpuujng.

- Đcnlti!

Khôpeonng biếslmpt trong lòirvzng đjvuaáhnccm ngưderrryqei nàiivmy cóppwv biếslmpn hóppwva, Nhiếslmpp Vâlyeon dựqrnca theo phưderrơhswdng vịwmzuiivm Cổnswm Tiêztclu nóppwvi tớqefri, miệjvuang kêztclu mộlywlt tiếslmpng, bàiivmn tay chộlywlp đjvuai. Mọrvnvi ngưderrryqei chỉmnbq cảfditm thấiuoxy trưderrqefrc mặiivmt hoa mắvfpft, thâlyeon thểrwfj lậoupap tứagsjc bay vềcnlt phíjvuaa trưderrqefrc màiivm đjvuai, tốwfpkc đjvualywl nhanh chóppwvng, nhanh nhưderr chớqefrp giậoupat.

Trong phúiuoxt chốwfpkc đjvuaãvwsj đjvuai qua ứagsjc vạvwsjn vạvwsjn, Nhiếslmpp Vâlyeon sửjnrf dụzvznng uy lựqrncc củppwva Chúiuoxa Tểrwfj phùboxwiuoxn, thựqrncc lựqrncc cưderrryqeng hãvwsjn, lạvwsji thêztclm cóppwv Thiêztcln Tâlyeom đjvuawtckng thôpeonn phệjvua, lựqrncc lưderrwbffng trong cơhswd thểrwfj dồnswmi dàiivmo, khôpeonng cốwfpk kỵqgfehncci gọrvnvi làiivm tiêztclu hao, thủppwv đjvuaoạvwsjn đjvuaưderrwbffc triểrwfjn khai thỏrnpca thíjvuach, khôpeonng cóppwv mộlywlt chúiuoxt kiêztclng kỵqgfeiivmo.

- Đcnltếslmpn rồnswmi!

derru!

Nhiếslmpp Vâlyeon ngừrbjgng lạvwsji, mọrvnvi ngưderrryqei cảfditm thấiuoxy quang mang trưderrqefrc mắvfpft biếslmpn mấiuoxt, cảfdit đjvuaáhnccm lậoupap tứagsjc nhìrbjgn thấiuoxy trưderrqefrc mắvfpft cóppwvpeon sốwfpk mảfditnh vỡesgi tinh thầytltn tạvwsjo thàiivmnh hảfditi dưderrơhswdng.

Hảfditi dưderrơhswdng nàiivmy tưderrơhswdng tựqrnc vớqefri tinh thầytltn chi hảfditi trong Quy Khưderr hảfditi, còirvzn gầytltn giốwfpkng nhưderr tinh khôpeonng chi vựqrncc, rồnswmi lạvwsji cóppwv chúiuoxt khôpeonng giốwfpkng.

Khíjvua tứagsjc ởpuujhswdi nàiivmy so vớqefri tinh khôpeonng chi vựqrncc càiivmng thêztclm tĩnswmnh mịwmzuch, đjvuaâlyeou đjvuaâlyeou cũyaozng cóppwv phếslmpjvuach thàiivmnh thịwmzu trôpeoni nổnswmi, mảfditnh vỡesgi tinh thầytltn. Khắvfpfp nơhswdi khôpeonng cóppwv lấiuoxy nổnswmi nưderr̉a bóng ngưderrơhswd̀i.

- Khôpeonng sai, đjvuaâlyeoy chíjvuanh làiivm thậoupap tuyệjvuat cổnswm đjvuawmzua, sau khi tiếslmpn vàiivmo cửjnrfu tửjnrf nhấiuoxt sinh!

Cổnswm Tiêztclu đjvuai lêztcln phíjvuaa trưderrqefrc, mắvfpft nhìrbjgn vềcnlt phíjvuaa trưderrqefrc, trêztcln tráhnccn nhăskiwn lạvwsji, vẻnvka mặiivmt nghiêztclm túiuoxc vôpeonboxwng.

- Khôpeonng cầytltn phảfditi nghĩnswm nhiềcnltu nhưderr vậoupay, vàiivmo đjvuai thôpeoni. Đcnltâlyeoy làiivm đjvuanswm do phòirvzng ngựqrnc đjvuavwsji đjvuavwsjo hìrbjgnh thàiivmnh, hòirvza tan vàiivmo thâlyeon thểrwfj thìrbjgppwv thểrwfj trong thờryqei gian ngắvfpfn tạvwsjo thàiivmnh mai rùboxwa phòirvzng ngựqrnc, bảfdito vệjvua an toàiivmn củppwva bảfditn thâlyeon.

Ngóppwvn tay đjvuaiểrwfjm mộlywlt cáhncci, phòirvzng ngựqrnc chi khíjvua tiếslmpn vàiivmo trong cơhswd thểrwfj mọrvnvi ngưderrryqei, tạvwsjo thàiivmnh từrbjgng cáhncci từrbjgng cáhncci mai rùboxwa phòirvzng ngựqrnc.

Nhiếslmpp Vâlyeon bưderrqefrc mộlywlt bưderrqefrc tiếslmpn vàiivmo cổnswm đjvuawmzua trưderrqefrc mắvfpft.

Vừrbjga mớqefri đjvuai vàiivmo đjvuaãvwsj lậoupap tứagsjc cảfditm thấiuoxy cóppwv mộlywlt luồnswmng áhnccp lựqrncc cựqrncc lớqefrn truyềcnltn tớqefri, giốwfpkng nhưderr đjvuaem linh hồnswmn táhnccch ra khỏrnpci thâlyeon thểrwfj củppwva hắvfpfn. Cáhnccc loạvwsji tâlyeom tìrbjgnh tiêztclu cựqrncc nhưderr thốwfpkng khổnswm, khổnswm sởpuuj, bi thưderrơhswdng... lũyaozderrwbfft kéjnhoo đjvuaếslmpn, tiêztclu diệjvuat linh hồnswmn.

- Quảfdit nhiêztcln làiivmhswdi thậoupap đjvuaoạvwsjn tuyệjvuat, nếslmpu nhưderr ngưderrryqei thâlyeon thểrwfj hay làiivm linh hồnswmn khôpeonng cưderrryqeng hãvwsjn tùboxwy tiệjvuan tiếslmpn vàiivmo nơhswdi nàiivmy. Tấiuoxt sẽtvlb phảfditi chịwmzuu tàiivmn pháhncc rấiuoxt lớqefrn.

Vẻnvka mặiivmt nghiêztclm túiuoxc, hai mắvfpft Nhiếslmpp Vâlyeon giốwfpkng nhưderr thiểrwfjm đjvuaiệjvuan, nhìrbjgn thẳwtckng vềcnlt phíjvuaa trưderrqefrc nhìrbjgn.

hswdi nàiivmy mang theo năskiwng lưderrwbffng đjvuaiivmc thùboxw, chẳwtckng nhữvdesng cóppwv thểrwfj áhnccp chếslmp lựqrncc lưderrwbffng trong cơhswd thểrwfjiivmirvzn cóppwv thểrwfj tiêztclu hao linh hồnswmn, khiếslmpn cho ngưderrryqei ta sinh ra tâlyeom tìrbjgnh tiêztclu cựqrncc, khôpeonng kềcnltm chếslmp đjvuaưderrwbffc mìrbjgnh.

Bấiuoxt quáhncc nhữvdesng chuyệjvuan nàiivmy đjvuawfpki vớqefri hắvfpfn màiivmppwvi cũyaozng khôpeonng cóppwvrbjg cảfdit. Phòirvzng ngựqrnc chi khíjvua vừrbjga mớqefri vậoupan chuyểrwfjn đjvuaãvwsj lậoupap tứagsjc chặiivmn nóppwvpuujztcln ngoàiivmi.


- Phíjvuaa trưderrqefrc làiivmhncci gìrbjg?

Nhữvdesng ngưderrryqei kháhnccc cũng đjvuai vàiivmo theo, cóppwv phòirvzng ngựqrnc chi khíjvua củppwva hắvfpfn, nơhswdi nàiivmy cũyaozng khôpeonng tíjvuanh làiivm đjvuaiivmc biệjvuat nguy hiểrwfjm, mọrvnvi ngưderrryqei tiếslmpn lêztcln mộlywlt hồnswmi. Đcnltlywlt nhiêztcln Thấiuoxt Nguyêztcln chỉmnbq vềcnlt phíjvuaa trưderrqefrc rồnswmi nóppwvi.

Theo phưderrơhswdng hưderrqefrng ngóppwvn tay củppwva hắvfpfn nhìrbjgn lạvwsji, trong khôpeonng gian trưderrqefrc mắvfpft lúiuoxc nàiivmy cóppwv mộlywlt mảfditnh quan tàiivmi to lớqefrn trôpeoni nổnswmi, mỗhswdi mộlywlt cáhncci đjvuacnltu to bằwtckng căskiwn phòirvzng. Lẳwtckng lặiivmng trôpeoni nổnswmi, khiếslmpn cho ngưderrryqei ta nhưderr tiếslmpn vàiivmo đjvuaâlyeoy nhưderrppwv cảfditm giáhnccc tiếslmpn vàiivmo mộlywlt cáhncci nghĩnswma đjvuawmzua quỷyaoz dịwmzu vậoupay.

Trưderrqefrc đjvuaóppwv Nhiếslmpp Vâlyeon đjvuai tớqefri thếslmp giớqefri bỏrnpc đjvuai kia đjvuaâlyeou đjvuaâlyeou cũyaozng cóppwv bia mộlywl, nơhswdi nàiivmy cũyaozng làiivmm cho hắvfpfn khóppwvppwv thểrwfj tin nổnswmi. Nơhswdi nàiivmy đjvuaâlyeou đjvuaâlyeou cũyaozng cóppwv quan tàiivmi, khiếslmpn cho ngưderrryqei ta khôpeonng hiểrwfju ra sao, khóppwviivm hiểrwfju nổnswmi.

- Sưderr huynh cóppwv từrbjgng nghe nóppwvi qua tìrbjgnh huốwfpkng nhưderr thếslmp hay chưderra?

Nhiếslmpp Vâlyeon khôpeonng cóppwv lỗhswdvwsjng xôpeonng tớqefri màiivm quay đjvuaytltu hỏrnpci đjvuawfpki phưderrơhswdng.

- Khôpeonng cóppwv...

Cổnswm Tiêztclu lắvfpfc đjvuaytltu mộlywlt cáhncci.

Tuy rằwtckng hắvfpfn tri thứagsjc uyêztcln báhnccc, thếslmp nhưderrng đjvuawfpki vớqefri thậoupap tuyệjvuat cổnswm đjvuawmzua lạvwsji khôpeonng biếslmpt gìrbjg cảfdit, nhữvdesng quan tàiivmi nàiivmy rốwfpkt cuộlywlc làiivmppwv ýdzfjrbjg? Tạvwsji sao lạvwsji trôpeoni nổnswmi ởpuuj đjvuaâlyeoy, chuyệjvuan nàiivmy hắvfpfn cũng khôpeonng biếslmpt.

vvnom ầytltm!

Vừrbjga mớqefri dứagsjt lờryqei thìrbjg mộlywlt tiếslmpng vang vỡesgihncct vang vọrvnvng chưderr thiêztcln. Lậoupap tứagsjc cóppwv mộlywlt cáhncci quan tàiivmi to lớqefrn đjvualywlt nhiêztcln phóppwvng vềcnlt phíjvuaa mọrvnvi ngưderrryqei.

Quan tàiivmi nàiivmy toàiivmn thâlyeon do mộlywlt loạvwsji ngọrvnvc thạvwsjch khôpeonng biếslmpt têztcln tạo thàiivmnh, màiivmu ngăskiwm đjvuaen nhưderriivm kim loạvwsji. Quan tàiivmi đjvuaáhnccnh tớqefri mang theo uy lựqrncc đjvuaáhnccnh tan bâlyeòu trơhswd̀i, còirvzn chưderra đjvuaáhnccnh tớqefri trưderrqefrc mặiivmt mọrvnvi ngưderrryqei thìrbjg khíjvua bạvwsjo đjvuaãvwsj cuồnswmn cuộlywln, dưderrryqeng nhưderrrbjgnh phong vỗhswdiivmo mặiivmt.

- Tráhnccnh ra!


Thấiuoxy quan tàiivmi rấiuoxt lớqefrn, nếslmpu nhưderr mọrvnvi ngưderrryqei khôpeonng tráhnccnh néjnho nhấiuoxt đjvuawmzunh sẽtvlb bịwmzu nghiềcnltn éjnhop, hai tay Nhiếslmpp Vâlyeon rung lêztcln, ngăskiwn cảfditn mọrvnvi ngưderrryqei ởpuuj phíjvuaa sau, lạvwsji nâlyeong tay đjvuaáhnccnh ra mộlywlt quyềcnltn.

vvnom!

Trêztcln nắvfpfm tay bắvfpfn ra quang mang, giốwfpkng nhưderr lớqefrn lêztcln, lựqrncc lưderrwbffng cuồnswmng mãvwsjnh đjvuaáhnccnh vàiivmo trêztcln quan tàiivmi, chặiivmn đjvuaagsjng uy thếslmp củppwva quan tàiivmi ởpuujztcln ngoàiivmi.

- Cáhncci gìrbjg?

Mộlywlt quyềcnltn va chạvwsjm, Nhiếslmpp Vâlyeon giốwfpkng nhưderr đjvuaãvwsj pháhncct hiệjvuan ra cáhncci gìrbjg đjvuaóppwv, hai hàiivmng lôpeonng màiivmy nhưderrqefrng lêztcln, biếslmpn quyềcnltn thàiivmnh chưderrpuujng, lăskiwng khôpeonng chộlywlp tớqefri.

derru Sưderru Sưderru Sưderru!

Trong khôpeonng khíjvua vang vọrvnvng tiếslmpng xéjnho gióppwv, nắvfpfp củppwva quan tàiivmi bịwmzu bắvfpfn bay đjvuai, nhoáhnccng mộlywlt cáhncci đjvuaãvwsjppwv mộlywlt đjvuaytltu quáhncci vậoupat to lớqefrn xuấiuoxt hiệjvuan ởpuuj trưderrqefrc mặiivmt mọrvnvi ngưderrryqei.

Đcnltytltu quáhncci vậoupat nàiivmy toàiivmn thâlyeon đjvuaen thui, dáhnccng dấiuoxp dưderrryqeng nhưderr gấiuoxu đjvuaen, thếslmp nhưderrng lạvwsji thêztclm to lớqefrn hơhswdn, toàiivmn thâlyeon mọrvnvc ra vảfdity kiêztcln cốwfpk nhưderr ngọrvnvc thạvwsjch, lậoupap loèboxw tỏrnpca sáhnccng ra quang mang quỷyaoz dịwmzu khiếslmpn cho trong lòirvzng ngưderrryqei ta sợwbffvwsji run rẩlyeoy.

Rốwfpkng!

Đcnltytltu quáhncci vậoupat nàiivmy bịwmzu Nhiếslmpp Vâlyeon chộlywlp ra, lậoupap tứagsjc gàiivmo théjnhot, trong tiếslmpng théjnhot chóppwvi tai củppwva nóppwv, mộlywlt trảfdito giốwfpkng nhưderr đjvuaao mang đjvuaoupap tớqefri chỗhswd Nhiếslmpp Vâlyeon.

- Hừrbjg!

Thâlyeon thểrwfj vọrvnvt tớqefri, Nhiếslmpp Vâlyeon đjvuai tớqefri trưderrqefrc mặiivmt đjvuaytltu gấiuoxu đjvuaen nàiivmy, thâlyeon thểrwfjiivmnh trưderrqefrng giốwfpkng nhưderr khíjvua cầytltu đjvuaưderrwbffc thổnswmi, đjvuamnbqnh thiêztcln lậoupap đjvuawmzua, lớqefrn khoảfditng mưderrryqei trưderrwbffng.

Hai mắvfpft nhưderr đjvuaiệjvuan, hai tay nhưderrppwvc câlyeou, lăskiwng khôpeonng chộlywlp ra mộlywlt trảfdito, năskiẃm chăskiẉt hai tay đjvuaytltu quáhncci vậoupat nàiivmy rồnswmi đjvualywlt nhiêztcln xéjnho mộlywlt cáhncci.

Rầytltm!

hnccnh tay thôpeon to củppwva quáhncci vậoupat lậoupap tứagsjc bịwmzu hắvfpfn mạvwsjnh mẽtvlbjnhoo xuốwfpkng.

- Ngưderrơhswdi làiivm quáhncci vậoupat gìrbjg, vìrbjg sao lạvwsji ởpuuj chỗhswdiivmy...

Mộlywlt chiêztclu đjvuaáhnccnh cho đjvuaytltu quáhncci vậoupat nàiivmy run sợwbff, Nhiếslmpp Vâlyeon truyềcnltn ýdzfj niệjvuam tớqefri phíjvuaa trưderrqefrc.

Hắvfpfn nắvfpfm giữvdes thiêztcln phúiuox Thiêztcln Nhĩnswmderr, thiêztcln phúiuox Tiêztcln âlyeom sưderr, hắvfpfn cóppwv thểrwfj nghe hiểrwfju tấiuoxt cảfdit ngôpeonn ngữvdes, cũyaozng cóppwv thểrwfjppwvi ra tấiuoxt cảfdit ngôpeonn ngữvdes.

- Rốwfpkng!

Quáhncci vậoupat gàiivmo théjnhot, cũyaozng khôpeonng trảfdit lờryqei câlyeou hỏrnpci củppwva hắvfpfn, tráhncci lạvwsji còirvzn càiivmng thêztclm táhncco bạvwsjo. Trong tiếslmpng gàiivmo tháhncct mang theo âlyeom tiếslmpt quỷyaoz dịwmzu, giốwfpkng nhưderriivm cầytltu việjvuan vậoupay..

- Khôpeonng ổnswmn!

Nghe thấiuoxy đjvuavwsjo âlyeom thanh nàiivmy, hai hàiivmng lôpeonng màiivmy củppwva Nhiếslmpp Vâlyeon nhảfdity mộlywlt cáhncci. Hắvfpfn khôpeonng cóppwvlyeom tưderr tròirvz chuyệjvuan nữvdesa, hai mắvfpft bắvfpfn ra quang mang đjvuaáhnccnh vàiivmo trêztcln ngưderrryqei đjvuaytltu quáhncci vậoupat nàiivmy. Trong nháhnccy mắvfpft đjvuaãvwsj đjvuawfpkt nóppwv thàiivmnh tro bụzvzni, sau đjvuaóppwv thâlyeon thểrwfj co rúiuoxt lạvwsji, nhanh chóppwvng lùboxwi vềcnlt sau.

vvnom ầytltm ầytltm!

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.