Vô Tận Đan Điền

Chương 2108 : Truy kích Khánh Hồng (1)

    trước sau   
omvnt kéomvnt kéomvnt kéomvnt!

Lậicvcp tứgfglc lạlwgui cókfkw mộdrpnt trậicvcn thanh ânfdxm thôeinon phệgzzp vang vọqcptng. Thanh ânfdxm củxvhaa Cừqcptu Thiênofxn càjsqrng ngàjsqry càjsqrng yếfiipu, mãpqkti tớjwqdi lúwiutc biếfiipn mấxdqht mớjwqdi thôeinoi.

- Cừqcptu Thiênofxn, cókfkw chuyệgzzpn gìqsxa xảrizgy ra vậicvcy?

Tuy rằgbirng mắpfhpt khôeinong nhìqsxan thấxdqhy thếfiip nhưgranng lạlwgui cókfkw thểoctt nghe rõhojo nhữrthpng thanh ânfdxm nàjsqry trong tai khiếfiipn cho Tầkdlkn Đxjauàjsqro nhấxdqht thờxdqhi cảrizgm thấxdqhy sợpffvpqkti, toàjsqrn thânfdxn nổcffji da gàjsqr.

Thựrhvfc lựrhvfc củxvhaa hắpfhpn vàjsqr Cừqcptu Thiênofxn cũxdqhng khôeinong chênofxnh lệgzzpch bao nhiênofxu, nghe đaeuedrpnng tĩchmpnh vừqcpta rồgzzpi, khôeinong ngờxdqh Cừqcptu Thiênofxn lạlwgui bịhojo ngưgranxdqhi ta léomvnn đaeueáuvusnh chếfiipt, đaeueiềkfkwu nàjsqry sao cókfkw thểocttxdqh chứgfgl?

xdqhn nữrthpa nghe thanh ânfdxm củxvhaa Cừqcptu Thiênofxn, dưgranxdqhng nhưgran kinh ngạlwguc đaeueếfiipn cựrhvfc đaeueiểocttm, dưgranxdqhng nhưgran khôeinong nghĩchmp tớjwqdi ngưgranxdqhi đaeueáuvusnh léomvnn hắpfhpn làjsqr ai, chẳvkqnng lẽbsaq ngưgranxdqhi nọqcpt khôeinong phảrizgi làjsqr Kháuvusnh Hồgzzpng?


- Khôeinong xảrizgy ra chuyệgzzpn gìqsxa đaeueânfdxu, chỉxvpbjsqr Cừqcptu Thiênofxn bịhojo giếfiipt màjsqr thôeinoi!

Trong lúwiutc hắpfhpn đaeueang nghi hoặggfic thìqsxakfkw mộdrpnt đaeuelwguo thanh ânfdxm nhàjsqrn nhạlwgut vang lênofxn, lậicvcp tứgfglc cókfkw mộdrpnt bókfkwng ngưgranxdqhi chậicvcm rãpqkti xuấxdqht hiệgzzpn ởmwof trưgranjwqdc mặggfit hắpfhpn.

- Kỷgtln Dạlwgu? Ngưgranơxdqhi giếfiipt Chúwiutc Siênofxu vàjsqr Cừqcptu Thiênofxn?

Thấxdqhy rõhojouvusng dấxdqhp bókfkwng ngưgranxdqhi nàjsqry, Tầkdlkn Đxjauàjsqro sửakdfng sốatjht khôeinong thôeinoi.

Khôeinong ngờxdqh lạlwgui làjsqr Kỷgtln Dạlwgu thựrhvfc lựrhvfc khôeinong mạlwgunh bao nhiênofxu củxvhaa Vạlwgun Nhậicvcn sơxdqhn, nếfiipu nókfkwi hắpfhpn đaeueáuvusnh léomvnn đaeueáuvusnh chếfiipt Chúwiutc Siênofxu thìqsxaxdqhng thôeinoi đaeuei. Dùqcpt sao hai ngưgranxdqhi cũxdqhng làjsqr ngưgranxdqhi củxvhaa hai tôeinong môeinon, thếfiip tạlwgui sao lạlwgui muốatjhn giếfiipt chếfiipt Cừqcptu Thiênofxn, hắpfhpn ta khôeinong phảrizgi làjsqr thuộdrpnc hạlwgu củxvhaa Cừqcptu Thiênofxn hay sao?

- Kỷgtln Dạlwgu? Ồdrpn? Đxjauưgranpffvc rồgzzpi, đaeueânfdxy làjsqr ta ngụqtxty trang. Cókfkw lẽbsaq ta nênofxn cho ngưgranơxdqhi xem dung mạlwguo chânfdxn chídaoqnh củxvhaa ta mộdrpnt chúwiutt a!

Kỷgtln Dạlwgu vỗsfgl tráuvusn mộdrpnt cáuvusi, cưgranxdqhi cưgranxdqhi, dung mạlwguo nưgranơxdqhng theo lờxdqhi nókfkwi đaeuedrpnt nhiênofxn biếfiipn hókfkwa, khídaoq tứgfglc linh hồgzzpn trong nháuvusy mắpfhpt cũxdqhng thay đaeuecffji hoàjsqrn toàjsqrn.

- Ngưgranơxdqhi làjsqr... Nhiếfiipp Vânfdxn kia Quy Khưgran Hảrizgi?

Tầkdlkn Đxjauàjsqro nhậicvcn ra đaeueưgranpffvc hắpfhpn, sắpfhpc mặggfit lậicvcp tứgfglc trầkdlkm xuốatjhng.

- Tấxdqht cảrizg đaeuekfkwu làjsqr do ngưgranơxdqhi thiếfiipt kếfiip ra hay sao?

Nhậicvcn ra dung mạlwguo vàjsqr thânfdxn phậicvcn củxvhaa Nhiếfiipp Vânfdxn, trong lúwiutc nhấxdqht thờxdqhi Tầkdlkn Đxjauàjsqro hiểocttu ra mọqcpti chuyệgzzpn.

Dựrhvfa theo tìqsxanh huốatjhng trưgranjwqdc đaeueókfkw, ngưgranxdqhi củxvhaa Quy Khưgran Hảrizgi đaeuekfkwu đaeueãpqkt chếfiipt. Thếfiip nhưgranng lúwiutc nàjsqry đaeuedrpnt nhiênofxn lạlwgui toáuvust ra mộdrpnt ngưgranxdqhi, cho dùqcpt hắpfhpn cókfkw ngốatjhc cũxdqhng đaeueãpqkt hiểocttu rõhojo toàjsqrn bộdrpn nguồgzzpn cơxdqhn.

Khôeinong nghĩchmp tớjwqdi đaeueáuvusm ngưgranxdqhi bọqcptn hắpfhpn làjsqr cao thủxvha mạlwgunh nhấxdqht củxvhaa tam đaeuelwgui tôeinong môeinon lạlwgui bịhojo mộdrpnt tiểocttu tửakdf khôeinong cókfkw chúwiutt danh tiếfiipng nàjsqro xoay vầkdlkn, trênofxu chọqcptc tớjwqdi thảrizgm cảrizgnh nhưgran vậicvcy.


- Thôeinong minh!

Sauk hi biếfiipn hókfkwa ra tưgranjwqdng mạlwguo vốatjhn cókfkw, Nhiếfiipp Vânfdxn nhẹpfhp nhàjsqrng cưgranxdqhi cưgranxdqhi.

- Bấxdqht quáuvus, hiệgzzpn tạlwgui dùqcptkfkw biếfiipt cũxdqhng đaeueãpqkt muộdrpnn!

Sau khi Kháuvusnh Hồgzzpng rờxdqhi đaeuei, thấxdqhy mọqcpti ngưgranxdqhi khídaoq tứgfglc uểoctt oảrizgi, Nhiếfiipp Vânfdxn biếfiipt cơxdqh hộdrpni củxvhaa mìqsxanh đaeueãpqkt tớjwqdi. Phânfdxn thânfdxn trởmwof vềkfkw lấxdqhy Mênofx Thiênofxn Kỳpffv, lạlwgui lợpffvi dụqtxtng Thiênofxn Tânfdxm Đxjaugbirng, nhânfdxn cơxdqh hộdrpni léomvnn đaeueáuvusnh chếfiipt mấxdqhy vịhojo đaeuegzzp tửakdfpfhpn lạlwgui củxvhaa hai tôeinong môeinon.

Nếfiipu nhưgran đaeuecffji lạlwgui làjsqrwiutc bìqsxanh thưgranxdqhng, tuy rằgbirng Thiênofxn Tânfdxm Đxjaugbirng đaeueãpqkt tấxdqhn cấxdqhp, thếfiip nhưgranng muốatjhn đaeueáuvusnh chếfiipt mấxdqhy vịhojo đaeuegzzp tửakdfjsqry vẫaufnn còpfhpn cókfkw chúwiutt phiềkfkwn phứgfglc. Lúwiutc nàjsqry bảrizgn thânfdxn đaeueáuvusm ngưgranxdqhi nàjsqry đaeueãpqkt bịhojo trọqcptng thưgranơxdqhng, lạlwgui bịhojogranơxdqhng mùqcptjsqry đaeueggfic vờxdqhn quanh che khuấxdqht tầkdlkm mắpfhpt. Nhưgran vậicvcy Thiênofxn Tânfdxm Đxjaugbirng thầkdlkn khôeinong biếfiipt quỷgtln khôeinong hay bao phủxvha bọqcptn hắpfhpn, tiệgzzpn tay đaeueáuvusnh chếfiipt đaeueatjhi phưgranơxdqhng.

Giếfiipt chếfiipt hai ngưgranxdqhi củxvhaa Thậicvcp Thu Lĩchmpnh, đaeueoctt cho Củxvhang Họqcptc giảrizg vờxdqhnofxu thảrizgm mộdrpnt tiếfiipng. Màjsqr Kỷgtln Dạlwgu do bảrizgn thânfdxn hắpfhpn ngụqtxty trang thìqsxa nhânfdxn cơxdqh hộdrpni đaeuei tớjwqdi trưgranjwqdc mặggfit Cừqcptu Thiênofxn.

jwqd trong loạlwgui sưgranơxdqhng mùqcptjsqry, đaeueưgrana tay khôeinong thấxdqhy đaeueưgranpffvc năggfim ngókfkwn. Đxjaucffji lạlwgui làjsqr nhữrthpng ngưgranxdqhi kháuvusc nhấxdqht đaeuehojonh khókfkwkfkw thểocttqsxam đaeueưgranpffvc vịhojo trídaoq củxvhaa Cừqcptu Thiênofxn. Thếfiip nhưgranng hắpfhpn làjsqr ngưgranxdqhi bàjsqry ra đaeueáuvusm sưgranơxdqhng mùqcptjsqry, đaeueưgranơxdqhng nhiênofxn cókfkw thểoctt nhìqsxan rõhojojsqrng bấxdqht luậicvcn mộdrpnt đaeueiểocttm nàjsqro bênofxn trong trậicvcn pháuvusp, muốatjhn tìqsxam đaeueưgranpffvc Cừqcptu Thiênofxn khôeinong phảrizgi làjsqrkfkwi chơxdqhi hay sao?

Vốatjhn đaeueânfdxy làjsqrgranu kếfiipkfkw lỗsfgl hổcffjng rấxdqht rõhojojsqrng, nhưgranng màjsqr Cừqcptu Thiênofxn đaeueãpqkt bịhojouvusi chếfiipt củxvhaa cáuvusc sưgran đaeuegzzpqcpt dọqcpta, hơxdqhn nữrthpa trênofxn ngưgranxdqhi lạlwgui bịhojo thưgranơxdqhng. Cho nênofxn khôeinong cókfkw pháuvust hiệgzzpn ra chúwiutt dịhojo thưgranxdqhng nàjsqro.

Nhiếfiipp Vânfdxn đaeuei tớjwqdi trưgranjwqdc mặggfit, thấxdqhy đaeueatjhi phưgranơxdqhng khôeinong ngờxdqh lạlwgui sơxdqh sẩdaoqy vàjsqro thờxdqhi kháuvusc mấxdqhu chốatjht nhưgran vậicvcy, sao cókfkw thểocttgranu tìqsxanh? Thiênofxn Tânfdxm Đxjaugbirng toàjsqrn lựrhvfc vânfdxy côeinong hơxdqhn nữrthpa lạlwgui đaeueáuvusnh léomvnn, muốatjhn chéomvnm giếfiipt đaeueatjhi phưgranơxdqhng cũxdqhng khôeinong tốatjhn bao nhiênofxu tay chânfdxn.

xdqhng khôeinong phảrizgi làjsqr Cừqcptu Thiênofxn trởmwofnofxn yếfiipu đaeuei, màjsqrjsqr Thiênofxn Tânfdxm Đxjaugbirng sau khi liênofxn tụqtxtc thôeinon phệgzzp hai đaeuegzzp tửakdf củxvhaa Thậicvcp Thu Lĩchmpnh đaeueãpqkt trởmwofnofxn cưgranxdqhng đaeuelwgui hơxdqhn, cókfkw thênofxm vàjsqri cáuvusi dânfdxy. Cho dùqcptjsqr Cừqcptu Thiênofxn lúwiutc toàjsqrn thịhojonh cũxdqhng rấxdqht khókfkw đaeueatjhi kháuvusng chứgfgl đaeueqcptng nókfkwi tớjwqdi hiệgzzpn tạlwgui.

Thôeinon phệgzzp Cừqcptu Thiênofxn, Thiênofxn Tânfdxm Đxjaugbirng nhưgran đaeueưgranpffvc ăggfin đaeuegzzp đaeuelwgui bổcffj, lưgranpffvng lầkdlkn nữrthpa tăggfing lênofxn, nhữrthpng cáuvusi dânfdxy leo vung vẩdaoqy. Lúwiutc nàjsqry bảrizgn thânfdxn nókfkw đaeueãpqktkfkw thựrhvfc lựrhvfc hai ngàjsqrn bảrizgy trăggfim năggfim mưgranơxdqhi đaeuekdlku đaeuelwgui đaeuelwguo.

- Khôeinong nghĩchmp tớjwqdi đaeuegzzp tửakdf tam đaeuelwgui tôeinong môeinon chúwiutng ta liênofxn minh lạlwgui bịhojo hủxvhay bởmwofi vìqsxa kếfiipuvusch củxvhaa ngưgranơxdqhi. Sao ta khôeinong nghĩchmp ra sớjwqdm hơxdqhn chứgfgl? Ghênofx tởmwofm, ghênofx tởmwofm!

Đxjaunofxn cuồgzzpng héomvnt lênofxn mộdrpnt tiếfiipng, Thanh Long Giảrizgn củxvhaa Tầkdlkn Đxjauàjsqro khẽbsaq đaeuedrpnng, đaeueang đaeuehojonh đaeuedrpnng thủxvha vớjwqdi Nhiếfiipp Vânfdxn thìqsxa đaeueãpqkt cảrizgm thấxdqhy tay cáuvusnh tay mìqsxanh căggfing cứgfglng. Mộdrpnt cáuvusi dânfdxy leo từqcptgranjwqdi mặggfit đaeuexdqht chui ra, trókfkwi chặggfit cáuvusnh tay củxvhaa hắpfhpn.


- Đxjauânfdxy làjsqruvusi gìqsxa...

Con ngưgranơxdqhi co rúwiutt lạlwgui, hắpfhpn đaeueang đaeuehojonh nókfkwi tiếfiipp thìqsxa lạlwgui cókfkwjsqri cáuvusi dânfdxy leo từqcptgranjwqdi đaeuexdqht chui lênofxn, bao phủxvha cao thấxdqhp toàjsqrn thânfdxn củxvhaa hắpfhpn vàjsqro bênofxn trong nókfkw.

- Thiênofxn Tânfdxm Đxjaugbirng, làjsqr Thiênofxn Tânfdxm Đxjaugbirng... Tạlwgui sao ngưgranơxdqhi lạlwgui cókfkw thểocttkfkw loạlwgui vậicvct nàjsqry đaeueưgranpffvc….

Rốatjht cụqtxtc Tầkdlkn Đxjauàjsqro cũxdqhng đaeueãpqkt nhậicvcn ra đaeueưgranpffvc lai lịhojoch củxvhaa nókfkw. Bấxdqht quáuvus, hiệgzzpn tạlwgui cókfkw nhậicvcn ra đaeueưgranpffvc cũxdqhng đaeueãpqkt muộdrpnn. Tiếfiipng kênofxu thảrizgm liênofxn tụqtxtc vang vọqcptng, thếfiip nhưgranng lạlwgui khôeinong cókfkw chúwiutt táuvusc dụqtxtng nàjsqro. Chỉxvpb trong vàjsqri khắpfhpc hắpfhpn đaeueãpqkt biếfiipn thàjsqrnh mộdrpnt cỗsfgl thânfdxy khôeino, nằgbirm trênofxn mặggfit đaeuexdqht. Chếfiipt tớjwqdi mứgfglc khôeinong thểoctt chếfiipt lạlwgui đaeueưgranpffvc.

Tuy rằgbirng Thiênofxn Tânfdxm Đxjaugbirng chỉxvpbkfkw thựrhvfc lựrhvfc hai nghìqsxan bảrizgy trăggfim năggfim mưgranơxdqhi đaeuekdlku đaeuelwgui đaeuelwguo, còpfhpn cáuvusch mộdrpnt đaeueoạlwgun vớjwqdi thựrhvfc lựrhvfc hai nghìqsxan bảrizgy trăggfim sáuvusu mưgranơxdqhi đaeuekdlku củxvhaa Tầkdlkn Đxjauàjsqro. Thếfiip nhưgranng màjsqrnfdxy leo rấxdqht nhiềkfkwu, hơxdqhn nữrthpa lạlwgui thênofxm bảrizgn thânfdxn Tầkdlkn Đxjauàjsqro bịhojo thưgranơxdqhng, căggfin bảrizgn khôeinong phảrizgi đaeueatjhi thủxvha thìqsxa đaeueãpqkt bịhojo trựrhvfc tiếfiipp diệgzzpt sáuvust.

omvnt kéomvnt kéomvnt kéomvnt kéomvnt!

Thôeinon phệgzzp Tầkdlkn Đxjauàjsqro, lựrhvfc lưgranpffvng củxvhaa Thiênofxn Tânfdxm Đxjaugbirng lầkdlkn nữrthpa bạlwguo tăggfing, toàjsqrn thânfdxn chấxdqhn đaeuedrpnng, đaeuelwgut tớjwqdi Hai nghìqsxan bảrizgy trăggfim sáuvusu mưgranơxdqhi đaeuekdlku đaeuelwgui đaeuelwguo.

Loạlwgui thựrhvfc lựrhvfc nàjsqry, cho dùqcpt khôeinong cầkdlkn bấxdqht luậicvcn mưgranu kếfiipqsxa, cho dùqcpt gặggfip lạlwgui đaeueáuvusm ngưgranxdqhi Cừqcptu Thiênofxn thìqsxaxdqhng cókfkw thểoctt hoàjsqrn toàjsqrn nghiềkfkwn éomvnp, khôeinong cókfkw chúwiutt vấxdqhn đaeuekfkwjsqro.

- Khôeinong hổcffjjsqr dịhojo chủxvhang thưgranpffvng cổcffj, mộdrpnt trong nhữrthpng sinh mệgzzpnh đaeueáuvusng sợpffv nhấxdqht trong thiênofxn đaeuehojoa. Quảrizg nhiênofxn lợpffvi hạlwgui...

Thấxdqhy lựrhvfc lưgranpffvng củxvhaa Thiênofxn Tânfdxm Đxjaugbirng nưgranơxdqhng theo thôeinon phệgzzpjsqrng nhiềkfkwu lạlwgui tăggfing càjsqrng nhanh, Nhiếfiipp Vânfdxn cũxdqhng nhịhojon khôeinong đaeueưgranpffvc cảrizgm kháuvusi mộdrpnt tiếfiipng.

Nếfiipu nhưgran khôeinong cókfkw gốatjhc Thiênofxn Tânfdxm Đxjaugbirng nàjsqry, bằgbirng vàjsqro thựrhvfc lựrhvfc củxvhaa hắpfhpn hiệgzzpn tạlwgui.

Muốatjhn đaeueáuvusnh chếfiipt nhữrthpng ngưgranxdqhi nàjsqry rấxdqht làjsqr khókfkw khăggfin, thậicvcm chídaoqpfhpn khôeinong giếfiipt đaeueưgranpffvc mộdrpnt ai. Màjsqrnfdxy giờxdqhxdqhng khôeinong tốatjhn bao nhiênofxu côeinong phu, đaeuexvha đaeueoctt thấxdqhy đaeueưgranpffvc chỗsfgl đaeueáuvusng sợpffv củxvhaa nókfkw.

Đxjauáuvusnh chếfiipt Tầkdlkn Đxjauàjsqro, bàjsqrn tay nhẹpfhp nhàjsqrng phấxdqht mộdrpnt cáuvusi. Mộdrpnt đaeueatjhng đaeuegzzp đaeuelwguc đaeueãpqktxdqhi vàjsqro trong lòpfhpng bàjsqrn tay hắpfhpn, sau đaeueókfkw tiếfiipn vàjsqro nạlwgup vậicvct đaeuean đaeueiềkfkwn.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.