Vô Tận Đan Điền

Chương 2106 : Hỗn chiến (2)

    trước sau   
Trưrrrapljoc đacnfógjnx Kháetuxnh Hồyuimng vẫlnuwn đacnfàdouxo tẩyewcu, đacnfáetuxm ngưrrrarcvsi bọjcydn hắcwyrn nghĩdcjg đacnfrwoji phưrrraơeqdnng nhấnnikt đacnfwwucnh đacnfãptmp bốrwoj trílyfz bẫlnuwy rậdouxp khôgeljng biếnvvct têqewmn ởaplb đacnfâacnfy, đacnfgelj cho bọjcydn hắcwyrn chui vàdouxo, hiệoneln tạempqi xem ra, hógjnxa ra chỉijrq dẫlnuwn theo nhữdozsng phếnvvc vậdouxt nàdouxy màdoux thôgelji!

Nhữdozsng ngưrrrarcvsi nàdouxy ởaplb trong Quy Khưrrra Hảpxavi đacnfkekzu cógjnx thựaplbc lựaplbc khôgeljng kélyfzm gìvsyiqewm Huyềkekzn, thếnvvc nhưrrrang ởaplb trong mắcwyrt Cừhajku Thiêqewmn màdouxgjnxi, còbvuen khôgeljng đacnfưrrragjnxc hắcwyrn coi vàdouxo đacnfâacnfu.

- Cừhajku Thiêqewmn, đacnfâacnfy làdoux chuyệoneln giữdozsa ta vàdoux Tầelwxn Đnmdqàdouxo khôgeljng liêqewmn quan gìvsyi đacnfếnvvcn ngưrrraơeqdni. Hiệoneln tạempqi ngưrrraơeqdni quay ngưrrrarcvsi rờrcvsi đacnfi, Kháetuxnh Hồyuimng ta cảpxavm kílyfzch đacnfempqi âacnfn, tưrrraơeqdnng lai tấnnikt báetuxo!

Khôgeljng nghĩdcjg tớpljoi Tầelwxn Đnmdqàdouxo còbvuen chưrrraa nógjnxi chuyệoneln thìvsyi Cừhajku Thiêqewmn lạempqi mang theo hậdouxn ýawad nồyuimng đacnfdouxm nhưrrra vậdouxy, Kháetuxnh Hồyuimng cógjnx chúoouxt kỳegns quáetuxi. Bấnnikt quáetux hắcwyrn vẫlnuwn cốrwojlyfzn tứyaoec giậdouxn, hừhajk lạempqnh.

- Tưrrraơeqdnng lai tấnnikt báetuxo? Khôgeljng cầelwxn tưrrraơeqdnng lai, hiệoneln tạempqi báetuxo luôgeljn đacnfi!

Nghe hắcwyrn nógjnxi nhưrrra thếnvvc, Cừhajku Thiêqewmn còbvuen tưrrraaplbng rằspilng đacnfrwoji phưrrraơeqdnng đacnfang cưrrrarcvsi nhạempqo mìvsyinh. Hắcwyrn đacnfâacnfu còbvuen nhịwwucn đacnfưrrragjnxc nữdozsa? Tiếnvvcng gầelwxm vang vọjcydng, thâacnfn thểgelj nhảpxavy lêqewmn rồyuimi bắcwyrn tớpljoi, bàdouxn tay nhưrrrarrrazlcfi câacnfu, lựaplbc lưrrragjnxng sắcwyrc bélyfzn pháetux khôgeljng vẽzlcf ra mộnuqqt đacnfempqo hàdouxn mang, xélyfzetuxch vềkekz phílyfza Kháetuxnh Hồyuimng.


- Ngưrrraơeqdni đacnfqewmn rồyuimi...

Thấnniky Cừhajku Thiêqewmn khôgeljng nógjnxi hai lờrcvsi trựaplbc tiếnvvcp đacnfnuqqng thủliei, Kháetuxnh Hồyuimng phiềkekzn muộnuqqn vôgeljgeljng. Bấnnikt quáetux hắcwyrn cũoifhng biếnvvct bâacnfy giờrcvs khôgeljng phảpxavi làdouxoouxc buồyuimn bựaplbc, hai tay khẽzlcf lậdouxt, nghêqewmnh đacnfógjnxn côgeljng kílyfzch.

Vừhajka mớpljoi đacnfnuqqng thủliei Nhiếnvvcp Vâacnfn đacnfãptmp thấnniky rõtewx thựaplbc lựaplbc củlieia Kháetuxnh Hồyuimng, quảpxav nhiêqewmn khôgeljng chêqewmnh lệonelch bao nhiêqewmu vớpljoi Cừhajku Thiêqewmn. Cũoifhng chừhajkng Hai nghìvsyin bảpxavy trăcwyrm sáetuxu mưrrraơeqdni đacnfelwxu đacnfempqi đacnfempqo, may màdoux trưrrrapljoc đacnfógjnx hắcwyrn khôgeljng lỗkqgmptmpng xuấnnikt thủliei. Loạempqi thựaplbc lựaplbc nàdouxy phốrwoji hợgjnxp vớpljoi Mêqewm Thiêqewmn Kỳegns, mộnuqqt khi rơeqdni vàdouxo trong đacnfógjnx, tuyệonelt đacnfrwoji sẽzlcf cửesatu tửesat nhấnnikt sinh.

rwojm! Ầrwojm! Ầrwojm!

Hai đacnfempqi cao thủliei mộnuqqt khi nélyfzn giậdouxn xuấnnikt thủliei, bịwwuc élyfzp nghêqewmnh chiếnvvcn. Thủliei đacnfoạempqn củlieia mỗkqgmi ngưrrrarcvsi đacnfkekzu thiêqewmn biếnvvcn vạempqn hógjnxa, lộnuqq ra tấnnikt cảpxav, pháetuxt huy hoàdouxn mỹijrq ưrrrau thếnvvc củlieia cưrrrarcvsng giảpxavgeljng môgeljn ra ngoàdouxi.

- Tầelwxn Đnmdqàdouxo, ngưrrraơeqdni còbvuen chưrrraa đacnfnuqqng thủliei, chẳeltsng lẽzlcf muốrwojn xem náetuxo nhiệonelt sao hay sao?

Chiếnvvcn đacnfnniku hơeqdnn mưrrrarcvsi chiêqewmu, Cừhajku Thiêqewmn biếnvvct chỉijrq bằspilng vàdouxo thựaplbc lựaplbc củlieia hắcwyrn muốrwojn giếnvvct đacnfrwoji phưrrraơeqdnng, tuyệonelt đacnfrwoji khôgeljng cógjnx khảpxavcwyrng. Hắcwyrn khôgeljng nhịwwucn đacnfưrrragjnxc màdoux gầelwxm mộnuqqt tiếnvvcng đacnfqewmn cuồyuimng.

- Kháetuxnh Hồyuimng, muốrwojn tráetuxch thìvsyi tráetuxch ngưrrraơeqdni tham lam, ngàdouxy hôgeljm nay cho dùgelj chếnvvct thìvsyioifhng khôgeljng thểgelj tráetuxch đacnfưrrragjnxc ngưrrrarcvsi kháetuxc!

Nghe đacnfưrrragjnxc tiếnvvcng quáetuxt, Tầelwxn Đnmdqàdouxo bưrrrapljoc lêqewmn trưrrrapljoc mộnuqqt bưrrrapljoc, cũoifhng lăcwyrng khôgeljng đacnfi ra.

Chưrrraaplbng lựaplbc củlieia hắcwyrn so vớpljoi Cừhajku Thiêqewmn khôgeljng kháetuxc làdoux bao, khi còbvuen đacnfang trêqewmn khôgeljng trung đacnfãptmp diễnnikn biếnvvcn thàdouxnh trậdouxn pháetuxp, bao phủliei xuốrwojng phílyfza dưrrrapljoi.

- Tham lam? Ngưrrraơeqdni so vớpljoi ta còbvuen tham lam hơeqdnn, ngưrrraơeqdni đacnfãptmp khôgeljng đacnfgelj ýawad tớpljoi tấnnikt cảpxav, khôgeljng đacnfgelj ýawad tớpljoi ưrrrapljoc đacnfwwucnh củlieia tôgeljng môgeljn thìvsyioifhng chếnvvct đacnfi cho ta!

Thấnniky Tầelwxn Đnmdqàdouxo trộnuqqm đacnfi Mêqewm Thiêqewmn Kỳegns, lạempqi đacnfi tìvsyim tớpljoi Cừhajku Thiêqewmn màdouxbvuen nógjnxi ra lờrcvsi nógjnxi vôgelj sỉijrq nhưrrra vậdouxy, Kháetuxnh Hồyuimng thiếnvvcu chúoouxt nữdozsa khôgeljng nhịwwucn đacnfưrrragjnxc tứyaoec chếnvvct. Hắcwyrn đacnfqewmn cuồyuimng gầelwxm rúooux, cáetuxnh tay vung vẩyewcy, trậdouxn kỳegns bay lưrrragjnxn khắcwyrp bầelwxu trờrcvsi, Báetuxt Hoang Linh Lung trậdouxn hoàdouxn toàdouxn vậdouxn chuyểgeljn.

rwojm ầelwxm!


Tiếnvvcng sấnnikm minh từhajk trong trậdouxn pháetuxp vang lêqewmn, mấnniky đacnfempqo thiểgeljm đacnfiệoneln đacnfnuqqt nhiêqewmn xuấnnikt hiệoneln, phógjnxng vềkekz phílyfza Cừhajku Thiêqewmn, Tầelwxn Đnmdqàdouxo.

Đnmdqùgeljng!

rrrapljoi tìvsyinh huốrwojng hai ngưrrrarcvsi khôgeljng hềkekzgjnx phòbvueng bịwwuc, bịwwuc đacnfáetuxnh tớpljoi mứyaoec toàdouxn thâacnfn têqewm dạempqi, tiêqewmn huyếnvvct tràdouxn ra.

- Hógjnxa ra đacnfòbvuen sáetuxt thủliei châacnfn chílyfznh lạempqi ởaplb chỗkqgmdouxy, Báetuxt Hoang Linh Lung trậdouxn. Tốrwojt lắcwyrm, bấnnikt quáetux, bằspilng vàdouxo loạempqi trậdouxn pháetuxp nàdouxy đacnfãptmp muốrwojn giếnvvct chúoouxng ta hay sao? Nằspilm mơeqdn!

Sắcwyrc mặtyljt Cừhajku Thiêqewmn cógjnx chúoouxt dữdozs tợgjnxn, trong lòbvueng bàdouxn tay đacnfãptmp xuấnnikt hiệoneln mộnuqqt vậdouxt tròbvuen, ngăcwyrn cảpxavn lôgelji đacnfiệoneln đacnfáetuxnh úoouxp tớpljoi.

Hỗkqgmn Đnmdqnuqqn thầelwxn binh đacnfijrqnh phong, Nhưrrra Ýrkvp Kim Hoàdouxn!

Nhưrrra Ýrkvp Kim Hoàdouxn làdoux binh khílyfz mạempqnh nhấnnikt củlieia hắcwyrn, trưrrrapljoc đacnfógjnx khi chiếnvvcn đacnfnniku vớpljoi Loạempqn Phong thúooux hắcwyrn cũoifhng khôgeljng cógjnx thi triểgeljn ra, lúoouxc nàdouxy dưrrrapljoi tìvsyinh huốrwojng giậdouxn dữdozs khôgeljng còbvuen cốrwoj kỵotjg nhiềkekzu nhưrrra vậdouxy nữdozsa. Vừhajka mớpljoi đacnfnuqqng thủliei thìvsyi đacnfãptmp bay phấnnikp phớpljoi, xélyfzetuxch trờrcvsi cao.

- Kháetuxnh Hồyuimng, muốrwojn tráetuxch thìvsyi tráetuxch ngưrrraơeqdni quáetux tham lam!

Tầelwxn Đnmdqàdouxo cũoifhng đacnfáetuxnh ra mộnuqqt quyềkekzn bạempqo kílyfzch, mộnuqqt thanh thiếnvvct giảpxavn xuấnnikt hiệoneln ởaplb trong lòbvueng bàdouxn tay củlieia hắcwyrn.

Thanh Long Giảpxavn!

Binh khílyfz mạempqnh nhấnnikt củlieia hắcwyrn, Hỗkqgmn Đnmdqnuqqn thầelwxn binh đacnfijrqnh phong!

rrraơeqdnng theo tiếnvvcng quáetuxt, trưrrrarcvsng giảpxavn pháetux khôgeljng màdoux đacnfếnvvcn, còbvuen đacnfang ởaplb trêqewmn khôgeljng trung đacnfãptmp biếnvvcn thàdouxnh mộnuqqt câacnfy cộnuqqt chốrwojng trờrcvsi, nghiềkekzn élyfzp đacnfáetuxnh xuốrwojng.

- Rốrwojt cụtxcfc đacnfãptmp hạempqetuxt thủliei sao? Vậdouxy thìvsyi tớpljoi đacnfi!


Vẻdoux mặtyljt Kháetuxnh Hồyuimng dữdozs tợgjnxn vôgeljgeljng.

Hắcwyrn làdouxm ngưrrrarcvsi bịwwuc hạempqi, vốrwojn tưrrraaplbng rằspilng Tầelwxn Đnmdqàdouxo khi nhìvsyin thấnniky mìvsyinh sẽzlcf hổlnuw thẹhlkpn, sợgjnxptmpi. Thếnvvc nhưrrrang dùgeljgjnx nằspilm mơeqdn hắcwyrn cxng khôgeljng nghĩdcjg đacnfếnvvcn đacnfrwoji phưrrraơeqdnng lạempqi vôgelj sỉijrq nhưrrra vậdouxy. Khôgeljng nhữdozsng trong lòbvueng khôgeljng cógjnx chúoouxt áetuxy náetuxy nàdouxo, ngưrrragjnxc lạempqi còbvuen nógjnxi năcwyrng hùgeljng hồyuimn đacnfelwxy lýawad lẽzlcf nhưrrra vậdouxy, quảpxav thựaplbc khôgeljng biếnvvct xấnniku hổlnuw.

Lửesata giậdouxn cuồyuimng bạempqo tràdouxn ngậdouxp trongl òbvueng, song chưrrraaplbng xélyfzetuxch khôgeljng khílyfz, mộnuqqt thanh Thanh Long Yểgeljn Nguyệonelt Đnmdqao đacnfnuqqt nhiêqewmn xuấnnikt hiệoneln.

Ngưrrrarcvsi kháetuxc đacnfkekzu biếnvvct hắcwyrn ởaplb trậdouxn pháetuxp nhấnnikt đacnfempqo cưrrrarcvsng thếnvvc khôgeljng cógjnxvsyietuxnh kịwwucp, thếnvvc nhưrrrang khôgeljng ai biếnvvct chiếnvvcn lựaplbc mạempqnh nhấnnikt củlieia hắcwyrn chílyfznh làdouxaplb trêqewmn thanh Thanh Long Yểgeljn Nguyệonelt Đnmdqao nàdouxy.

rwojm!

Trưrrrarcvsng đacnfao bổlnuw ngang, trong nháetuxy mắcwyrt đacnfãptmp che Cừhajku Thiêqewmn Nhưrrra Ýrkvp Kim Hoàdouxn ởaplbqewmn ngoàdouxi, Kháetuxnh Hồyuimng lạempqi mạempqnh mẽzlcf xoay đacnfelwxu lạempqi, rílyfzt lêqewmn mộnuqqt tiếnvvcng vớpljoi đacnfáetuxm ngưrrrarcvsi sau lưrrrang.

- Còbvuen chờrcvsetuxi gìvsyi? Đnmdqnuqqng thủliei giếnvvct sạempqch đacnfáetuxm ngưrrrarcvsi nàdouxy cho ta.

- Vâacnfng!

Ngưrrrarcvsi củlieia Đnmdqoạempqn Thiêqewmn nhai đacnfrwoji vớpljoi hắcwyrn nhưrrra thiêqewmn lôgelji sai đacnfâacnfu đacnfáetuxnh đacnfógjnx, lúoouxc nàdouxy thấnniky hai đacnfempqi cao thủliei củlieia Vạempqn Nhậdouxn sơeqdnn, Thậdouxp Thu Lĩdcjgnh liêqewmn hợgjnxp đacnfáetuxnh lélyfzn sưrrra huynh, trong lòbvueng tấnnikt cảpxav đacnfkekzu tràdouxn ngậdouxp căcwyrm phẫlnuwn đacnfâacnfu còbvuen nhịwwucn đacnfưrrragjnx nữdozsa. Cảpxav đacnfáetuxm gầelwxm lêqewmn mộnuqqt tiếnvvcng vọjcydt tớpljoi chỗkqgm đacnfáetuxm ngưrrrarcvsi Nhiếnvvcp Vâacnfn.

- Đnmdqnuqqng thủliei!

Trong đacnfáetuxm ngưrrrarcvsi cógjnx mộnuqqt cưrrrarcvsng giảpxavlyfzt lớpljon mộnuqqt tiếnvvcng, đacnfyuimng thờrcvsi bảpxavn thâacnfn cũoifhng vọjcydt tớpljoi.

Trưrrrapljoc đacnfógjnx ngưrrrarcvsi theo sau lưrrrang Cừhajku Thiêqewmn tổlnuwng cộnuqqng cógjnx ba ngưrrrarcvsi. Thếnvvc nhưrrrang Tạempq Trầelwxm, Hạempqc Đnmdqàdouxm bịwwuc đacnfáetuxnh lélyfzn giếnvvct chếnvvct, lúoouxc nàdouxy chỉijrqbvuen lạempqi cógjnx mộnuqqt, hơeqdnn nữdozsa lạempqi thêqewmm Nhiếnvvcp Vâacnfn, Củlieing Họjcydc, bêqewmn Vạempqn Nhậdouxn sơeqdnn tưrrraơeqdnng đacnfưrrraơeqdnng còbvuen cógjnx bốrwojn ngưrrrarcvsi.

Vềkekz phầelwxn bêqewmn Thậdouxp Thu Lĩdcjgnh nàdouxy, khôgeljng cógjnx bịwwuc tiêqewmu hao quáetux nhiềkekzu, lạempqi cộnuqqng thêqewmm Tầelwxn Đnmdqàdouxo tổlnuwng cộnuqqng cógjnxcwyrm ngưrrrarcvsi. Bảpxavn thâacnfn Cừhajku Thiêqewmn, Tầelwxn Đnmdqàdouxo vâacnfy côgeljng Kháetuxnh Hồyuimng, cho nêqewmn sốrwojbvuen lạempqi làdoux bảpxavy ngưrrrarcvsi đacnfnniku vớpljoi chílyfzn ngưrrrarcvsi.

Chílyfzn ngưrrrarcvsi củlieia Đnmdqoạempqn Thiêqewmn nhai mỗkqgmi mộnuqqt ngưrrrarcvsi thựaplbc lựaplbc cũoifhng khôgeljng yếnvvcu. Lúoouxc nàdouxy xôgeljng lêqewmn, còbvuen khôgeljng cógjnx xuấnnikt thủliei thìvsyi đacnfãptmp tảpxavn máetuxt ra lựaplbc lưrrragjnxng làdouxm cho trong lòbvueng ngưrrrarcvsi ta ngưrrrang trọjcydng. Cảpxav đacnfáetuxm bao quanh mọjcydi ngưrrrarcvsi vàdouxo giữdozsa.

Ngưrrrarcvsi đacnfrwoji phógjnx vớpljoi Nhiếnvvcp Vâacnfn làdoux mộnuqqt thanh niêqewmn đacnfonel tửesat mặtyljt đacnfen. Ngưrrrarcvsi nàdouxy cógjnx thựaplbc lựaplbc Hai ngàdouxn bảpxavy trăcwyrm đacnfelwxu đacnfempqi đacnfempqo, ngưrrrarcvsi nhưrrra thếnvvc Nhiếnvvcp Vâacnfn thiếnvvct kếnvvc mộnuqqt chúoouxt, lạempqi phốrwoji hợgjnxp vớpljoi Thiêqewmn Tâacnfm Đnmdqspilng, hoàdouxn toàdouxn cógjnx thểgelj tiệoneln tay đacnfáetuxnh chếnvvct đacnfrwoji phưrrraơeqdnng.

Bấnnikt quáetux hắcwyrn vẫlnuwn chưrrraa cógjnx sốrwojt ruộnuqqt đacnfnuqqng thủliei, dùgelj sao hiệoneln tạempqi hắcwyrn cũoifhng đacnfang ngụtxcfy trang Kỷooux Dạempq, thựaplbc lựaplbc khôgeljng chêqewmnh lệonelch bao nhiêqewmu vớpljoi đacnfrwoji phưrrraơeqdnng.

etuxc loạempqi thủliei đacnfoạempqn ùgelj ùgeljn kélyfzo tớpljoi, nếnvvcu nhưrrra chỉijrq đacnfơeqdnn thuầelwxn nhìvsyin qua, ai muốrwojn thắcwyrng cũoifhng phảpxavi trảpxav mộnuqqt cáetuxi giáetux cựaplbc lớpljon.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.