Vô Tận Đan Điền

Chương 2099 : Mê Thiên Kỳ (2)

    trước sau   
Đhqayâesixy làxcdo phưyxhaơjuugng pháolfwp loạsucdi trừysic.

Giảqmdo nhưyxha Tềbkgs Thiêlcyen lĩxzrznh cóbkgs mộbkgst vạsucdn lốfrryi đxngfi, nhấjlqnt đxngfzeugnh sẽefiqbkgs chíhqayn nghìlcyen chíhqayn trăvgqrm chíhqayn mưyxhaơjuugi chíhqayn lốfrryi đxngfi khôgfgvng cóbkgs ngưyxhauxkzi, màxcdo thôgfgvng đxngfsucdo còjtddn lạsucdi khôgfgvng cóbkgsolfwch nàxcdoo suy tíhqaynh ra tấjlqnt nhiêlcyen làxcdo chỗbfhc đxngfáolfwm ngưyxhauxkzi kia ẩmmdqn thâesixn bêlcyen trong.

Trong lòjtddng đxngfãhqaybkgs dựmldz đxngfzeugnh, tinh thầixabn khẽefiq đxngfbkgsng, thiêlcyen phújlqn Thiêlcyen Cơjuugyxha lặzeuzng lẽefiq thôgfgvi diễqxiin trong lòjtddng.

Suy tíhqaynh thôgfgvng đxngfsucdo khôgfgvng cóbkgs ngưyxhauxkzi vôgfgvcwsong đxngfơjuugn giảqmdon. Khôgfgvng cầixabn mai rùcwsoa cũdzwrng cóbkgs thểbkgs suy tíhqaynh ra rấjlqnt rõqmqcxcdong.

yxhau!

Trong nháolfwy mắddalt, trong đxngfixabu Nhiếgsqap Vâesixn xuấjlqnt hiệqytvn mộbkgst con đxngfưyxhauxkzng.


- Đhqayưyxhanarlc rồfecbi, ngưyxhauxkzi củtmida Đhqayoạsucdn Thiêlcyen nhai cóbkgs lẽefiq đxngfang ởvgqr ngay trêlcyen con đxngfưyxhauxkzng nàxcdoy, đxngfi gặzeuzp bọqxiin hắddaln trưyxhaqytvc mộbkgst chújlqnt.

olfwc đxngfzeugnh vịzeug tríhqay củtmida đxngffrryi phưyxhaơjuugng, Nhiếgsqap Vâesixn nởvgqr nụbkgsyxhauxkzi, bàxcdon châesixn đxngfsucdp mạsucdnh trêlcyen mặzeuzt đxngfjlqnt mộbkgst bưyxhaqytvc, mộbkgst đxngfsucdo quang mang trong nháolfwy mắddalt chui vàxcdoo mặzeuzt đxngfjlqnt.

Đhqaybkgsng táolfwc củtmida hắddaln khôgfgvng lớqytvn, hơjuugn nữqytva tấjlqnt cảqmdo mọqxiii ngưyxhauxkzi lạsucdi đxngfem lựmldzc chújlqn ýstwt tậesixp trung vàxcdoo sưyxhaơjuugng mùcwsoxcdoy đxngfzeuzc chung quanh, khôgfgvng ai pháolfwt hiệqytvn ra đxngfưyxhanarlc chújlqnt dịzeug thưyxhauxkzng nàxcdoo.

yxhau sưyxhau!

Rấjlqnt nhanh mọqxiii ngưyxhauxkzi đxngfãhqay rờuxkzi khỏrubui chỗbfhcdzwr, khôgfgvng còjtddn tung tíhqaych, mộbkgst bóbkgsng ngưyxhauxkzi đxngfbkgst nhiêlcyen từysicyxhaqytvi mặzeuzt đxngfjlqnt chui ra, chíhqaynh làxcdo Nhiếgsqap Vâesixn.

Tuyệqytvt chiêlcyeu màxcdo hắddaln tu hàxcdonh cóbkgs thểbkgs huyễqxiin hóbkgsa ra ba phâesixn thâesixn, mộbkgst trởvgqr vềbkgs Thiêlcyen Đhqayzeuga Lụbkgsc Đhqaysucdo, còjtddn cóbkgs mộbkgst đxngfsucdo vẫxcdon giấjlqnu ởvgqr trong nạsucdp vậesixt đxngfan đxngfiềbkgsn, đxngfbkgsng táolfwc vừysica rồfecbi chíhqaynh làxcdoxcdom cho đxngfsucdo phâesixn thâesixn nàxcdoy ẩmmdqn giấjlqnu ởvgqryxhaqytvi mặzeuzt đxngfjlqnt, tráolfwnh thoáolfwt tầixabm mắddalt củtmida mọqxiii ngưyxhauxkzi.

- Đhqayi!

bkgs thiêlcyen phújlqn Thiêlcyen nhãhqayn làxcdom chỗbfhc dựmldza, vòjtddng qua trưyxhaqytvc mặzeuzt mộbkgst đxngfáolfwm ngưyxhauxkzi nhưyxha ngưyxhauxkzi mùcwsoxcdo chuyệqytvn vôgfgvcwsong đxngfơjuugn giảqmdon. Tốfrryc đxngfbkgs củtmida Nhiếgsqap Vâesixn tăvgqrng nhanh, rấjlqnt nhanh đxngfãhqay tớqytvi trưyxhaqytvc mặzeuzt đxngfáolfwm ngưyxhauxkzi Tầixabn Đhqayàxcdoo, Cừysicu Thiêlcyen, dọqxiic theo phưyxhaơjuugng hưyxhaqytvng trong đxngfixabu đxngfi thẳezidng vềbkgs phíhqaya trưyxhaqytvc.

- Tềbkgs Thiêlcyen lĩxzrznh, so vớqytvi thiêlcyen vớqytvi đxngfzeuga, cùcwsong nhậesixt nguyệqytvn chung quy, quảqmdo thựmldzc cóbkgs rấjlqnt nhiềbkgsu thứtfdu tốfrryt.

Thiêlcyen nhãhqayn mởvgqr ra, hoàxcdon cảqmdonh chung quanh lậesixp tứtfduc hiệqytvn lêlcyen trong mắddalt hắddaln. Nhiếgsqap Vâesixn đxngfmmdqy nhanh tốfrryc đxngfbkgs, mộbkgst mặzeuzt tiếgsqan lêlcyen phíhqaya trưyxhaqytvc mộbkgst mặzeuzt tỉgfgv mỉgfgv quan sáolfwt, kếgsqat quảqmdo lạsucdi khiếgsqan cho hắddaln pháolfwt hiệqytvn ra đxngfưyxhanarlc khôgfgvng íhqayt thứtfdu tốfrryt.

bkgs mộbkgst chújlqnt dưyxhanarlc liệqytvu quýstwt hiếgsqam còjtddn hơjuugn Kim Lăvgqrng Thảqmdoo lújlqnc trưyxhaqytvc, mỗbfhci mộbkgst gốfrryc đxngfbkgsu linh khíhqay nồfecbng nặzeuzc, sốfrryng khôgfgvng dưyxhaqytvi mấjlqny trăvgqrm vạsucdn năvgqrm.

yxhaơjuugng mùcwsovgqr Tềbkgs Thiêlcyen lĩxzrznh quáolfwxcdoy đxngfzeuzc, linh dưyxhanarlc trốfrryn ởvgqr chỗbfhcxcdoy cũdzwrng đxngfưyxhanarlc thiêlcyen nhiêlcyen bảqmdoo hộbkgs. Nếgsqau nhưyxha khôgfgvng phảqmdoi lĩxzrznh ngộbkgs thiêlcyen phújlqn Thiêlcyen nhãhqayn, căvgqrn bảqmdon hắddaln khôgfgvng cóbkgsolfwch nàxcdoo chiếgsqam đxngfưyxhanarlc. Cho nêlcyen vôgfgv luậesixn làxcdo chủtmidng loạsucdi hay làxcdo cấjlqnp bậesixc củtmida dưyxhanarlc vậesixt đxngfbkgsu tốfrryt hơjuugn so vớqytvi bêlcyen ngoàxcdoi.

Ngưyxhanarlc lạsucdi tốfrryc đxngfbkgs củtmida đxngfáolfwm ngưyxhauxkzi Cừysicu Thiêlcyen khôgfgvng kháolfwc con rùcwsoa bao nhiêlcyeu. Nhiềbkgsu đxngffecb đxngfsucdc tốfrryt nhưyxha vậesixy tựmldz nhiêlcyen Nhiếgsqap vâesixn sẽefiq khôgfgvng bỏrubu qua. Hắddaln mộbkgst mặzeuzt tiếgsqan lêlcyen, mộbkgst mặzeuzt thu thậesixp, khôgfgvng tớqytvi nửddkha ngàxcdoy, linh dưyxhanarlc trêlcyen trăvgqrm vạsucdn năvgqrm hắddaln đxngfãhqay thu khôgfgvng dưyxhaqytvi hơjuugn mưyxhauxkzi câesixy, linh dưyxhanarlc hơjuugn mưyxhauxkzi vạsucdn năvgqrm, vạsucdn năvgqrm, càxcdong cóbkgsgfgv sốfrry.


Nhữqytvng linh dưyxhanarlc nàxcdoy táolfwc dụbkgsng đxngffrryi vớqytvi hắddaln hiệqytvn tạsucdi khôgfgvng lớqytvn, tốfrryi đxngfa cũdzwrng chỉgfgvzeuzn luyệqytvn thâesixn thểbkgsxcdo linh hồfecbn. Nhưyxhang đxngffrryi vớqytvi đxngfáolfwm ngưyxhauxkzi phụbkgs mẫxcdou, Lạsucdc Khuynh Thàxcdonh ởvgqr trong Thiêlcyen Đhqayzeuga Lụbkgsc Đhqaysucdo lạsucdi cóbkgsolfwc dụbkgsng cựmldzc lớqytvn. Nếgsqau nhưyxha luyệqytvn chếgsqa thàxcdonh đxngfan dưyxhanarlc, sợnarl rằrklpng tùcwsoy tiệqytvn mộbkgst khỏrubua cũdzwrng cóbkgs thểbkgsxcdom cho phụbkgs thâesixn trựmldzc tiếgsqap từysic Tiêlcyen quâesixn đxngfgfgvnh phong trùcwsong kíhqaych đxngfếgsqan Tru thiêlcyen cảqmdonh.

Loạsucdi linh dưyxhanarlc nàxcdoy linh lựmldzc ẩmmdqn chứtfdua bêlcyen trong so vớqytvi hỗbfhcn đxngfbkgsn kim lệqytvnh lújlqnc trưyxhaqytvc còjtddn đxngfáolfwng sợnarljuugn nhiềbkgsu.

- Ồbykj? Ngưyxhauxkzi củtmida Đhqayoạsucdn Thiêlcyen nhai quảqmdo nhiêlcyen ởvgqr chỗbfhcxcdoy.

Lạsucdi đxngfi mộbkgst đxngfoạsucdn vềbkgs phíhqaya trưyxhaqytvc, Nhiếgsqap Vâesixn đxngfbkgst nhiêlcyen ngừysicng lạsucdi, nhanh chóbkgsng lui vềbkgs phíhqaya sau mấjlqny bưyxhaqytvc.

jlqnc nàxcdoy mộbkgst đxngfáolfwm thâesixn ảqmdonh xuấjlqnt hiệqytvn ởvgqr trưyxhaqytvc mắddalt hắddaln. Khôgfgvng nhiềbkgsu khôgfgvng íhqayt, vừysica vặzeuzn cóbkgsyxhauxkzi ngưyxhauxkzi, dưyxhauxkzng nhưyxha đxngfang tìlcyem cáolfwi gìlcye đxngfóbkgsxcdo thậesixn trọqxiing đxngfi tớqytvi.

Hắddaln vừysica mớqytvi pháolfwt hiệqytvn ra đxngffrryi phưyxhaơjuugng thìlcye trong nháolfwy mắddalt đxngfãhqay rờuxkzi đxngfi. Cho nêlcyen tuy rằrklpng đxngffrryi phưyxhaơjuugng tuy cóbkgs thiêlcyen phújlqn Thiêlcyen nhãhqayn, thếgsqa nhưyxhang cũdzwrng khôgfgvng cóbkgs pháolfwt hiệqytvn ra đxngfưyxhanarlc.

- Dùcwsong loạsucdi dáolfwng dấjlqnp nàxcdoy đxngfi qua nhấjlqnt đxngfzeugnh khôgfgvng đxngfưyxhanarlc, Tầixabn Đhqayàxcdoo, ngạsucdi quáolfw, vẫxcdon nêlcyen dùcwsong bộbkgsolfwng củtmida ngưyxhaơjuugi thìlcyejuugn.

Trong lòjtddng khẽefiq đxngfbkgsng, ngụbkgsy trang chi khíhqay trong cơjuug thểbkgs vậesixn chuyểbkgsn, trong nháolfwy mắddalt Nhiếgsqap Vâesixn đxngfãhqay biếgsqan hóbkgsa thàxcdonh giốfrryng nhưyxha Tầixabn Đhqayàxcdoo, khíhqay tứtfduc linh hồfecbn cũdzwrng khôgfgvng nhìlcyen ra đxngfưyxhanarlc.

yxhaqytvi loạsucdi tìlcyenh huốfrryng nàxcdoy, dùcwsong tưyxhaqytvng mạsucdo sẵefiqn cóbkgs tiếgsqan lêlcyen nhấjlqnt đxngfzeugnh làxcdoxcdonh đxngfbkgsng khôgfgvng sáolfwng suốfrryt, lợnarli dụbkgsng thiêlcyen phújlqn Đhqayzeuga Hàxcdonh sưyxha lặzeuzng lẽefiq tiềbkgsm đxngfi qua cũdzwrng làxcdo chuyệqytvn khôgfgvng cóbkgs khảqmdovgqrng. Đhqayãhqay nhưyxha vậesixy khôgfgvng bằrklpng ngụbkgsy trang mộbkgst chújlqnt.

Dựmldza theo tìlcyenh huốfrryng bìlcyenh thưyxhauxkzng màxcdobkgsi, thiêlcyen phújlqn Thiêlcyen nhãhqayn so vớqytvi thiêlcyen phújlqn ngụbkgsy trang còjtddn xếgsqap trưyxhaqytvc hơjuugn. Ngụbkgsy Trang sưyxhavgqr trưyxhaqytvc mặzeuzt cưyxhauxkzng giảqmdoxzrznh ngộbkgs Thiêlcyen nhãhqayn đxngfsucdi đxngfsucdo làxcdogfgv dụbkgsng. Bấjlqnt quáolfw, hắddaln hoàxcdon toàxcdon lĩxzrznh ngộbkgs hai loạsucdi đxngfsucdi đxngfsucdo, cho dùcwso thựmldzc lựmldzc so vớqytvi đxngffrryi phưyxhaơjuugng thấjlqnp hơjuugn íhqayt, thếgsqa nhưyxhang nếgsqau muốfrryn làxcdom cho đxngffrryi phưyxhaơjuugng trong khoảqmdong thờuxkzi gian ngắddaln khôgfgvng nhìlcyen ra kẽefiq hởvgqr thìlcye vẫxcdon vôgfgvcwsong đxngfơjuugn giảqmdon.

Ngụbkgsy trang thàxcdonh Tầixabn Đhqayàxcdoo, nhìlcyen kỹsjrp bảqmdon thâesixn mộbkgst lầixabn, pháolfwt hiệqytvn ra khôgfgvng cóbkgs chújlqnt sai lầixabm nàxcdoo, lújlqnc nàxcdoy Nhiếgsqap Vâesixn mớqytvi đxngfi nhanh đxngfi vềbkgs phíhqaya trưyxhaqytvc.

Bấjlqnt quáolfw tuyệqytvt nhiêlcyen kháolfwc vớqytvi lújlqnc trưyxhaqytvc, trưyxhaqytvc đxngfóbkgs long hàxcdonh hổtmid bộbkgs, tốfrryc đxngfbkgs cựmldzc nhanh, lújlqnc nàxcdoy lạsucdi mang theo dáolfwng dấjlqnp thậesixn trọqxiing ứtfdung phóbkgs, dưyxhauxkzng nhưyxhaolfwi gìlcyedzwrng khôgfgvng nhìlcyen thấjlqny, đxngfang sờuxkz loạsucdn màxcdo đxngfi tớqytvi.

Đhqayi vềbkgs phíhqaya trưyxhaqytvc vàxcdoi bưyxhaqytvc, rơjuugi vàxcdoo trong mắddalt đxngffrryi phưyxhaơjuugng, Nhiếgsqap Vâesixn giảqmdo vờuxkz khôgfgvng nhìlcyen thấjlqny bộbkgsolfwng củtmida đxngffrryi phưyxhaơjuugng, lạsucdi tiếgsqap tụbkgsc chậesixm rãhqayi vềbkgs phíhqaya trưyxhaqytvc.


Đhqayi đxngfưyxhanarlc chốfrryc láolfwt, mộbkgst ngưyxhauxkzi trong đxngffrryi phưyxhaơjuugng dưyxhauxkzng nhưyxha pháolfwt hiệqytvn ra hắddaln cho nêlcyen mớqytvi quay đxngfixabu nhìlcyen qua, hai hàxcdong lôgfgvng màxcdoy dựmldzng lêlcyen.

- Lĩxzrznh ngộbkgs Thiêlcyen nhãhqayn đxngfsucdi đxngfsucdo quảqmdo nhiêlcyen khôgfgvng thấjlqnp hơjuugn so vớqytvi ta.

Thấjlqny vẻmfnq mặzeuzt củtmida đxngffrryi phưyxhaơjuugng, Nhiếgsqap Vâesixn đxngfãhqay biếgsqat sưyxhaơjuugng mùcwsoxcdoy đxngfzeuzc khôgfgvng thểbkgs ngăvgqrn cảqmdon tầixabm mắddalt củtmida đxngffrryi phưyxhaơjuugng đxngfưyxhanarlc. Ởiagy xa nhưyxha vậesixy cũdzwrng cóbkgs thểbkgs nhìlcyen thấjlqny mìlcyenh, nhưyxha vậesixy lĩxzrznh ngộbkgs vềbkgs Thiêlcyen Nhãhqayn đxngfsucdi đxngfsucdo củtmida đxngffrryi phưyxhaơjuugng, cũdzwrng khôgfgvng thấjlqnp hơjuugn so vớqytvi hắddaln làxcdo bao.

Biếgsqat rõqmqc đxngffrryi phưyxhaơjuugng nhìlcyen thấjlqny mìlcyenh, hắddaln càxcdong đxngfi càxcdong chậesixm, trong mắddalt càxcdong hiệqytvn lêlcyen vẻmfnq cẩmmdqn thậesixn, thậesixn trọqxiing đxngfi vềbkgs phíhqaya trưyxhaqytvc.

- Sao vậesixy, Kháolfwnh Hồfecbng sưyxha huynh!

Nhiếgsqap Vâesixn ngụbkgsy trang chậesixm rãhqayi đxngfi vềbkgs phíhqaya trưyxhaqytvc, ngưyxhauxkzi củtmida Đhqayoạsucdn Thiêlcyen nhai ngừysicng lạsucdi, mộbkgst ngưyxhauxkzi đxngfqytv tửddkh trong đxngfóbkgs nhìlcyen vềbkgs phíhqaya ngưyxhauxkzi thanh niêlcyen đxngftfdung phíhqaya trưyxhaqytvc, cóbkgs chújlqnt kỳdzwr quáolfwi hỏrubui.

Ngưyxhauxkzi thanh niêlcyen nàxcdoy chíhqaynh làxcdo ngưyxhauxkzi nhìlcyen thấjlqny Nhiếgsqap Vâesixn, làxcdoyxhauxkzng giảqmdoxzrznh ngộbkgs Thiêlcyen nhãhqayn đxngfsucdi đxngfsucdo.

bkgsa ra hắddaln chíhqaynh làxcdo ngưyxhauxkzi mạsucdnh nhấjlqnt trong mưyxhauxkzi ngưyxhauxkzi Đhqayoạsucdn Thiêlcyen nhai ởvgqr đxngfâesixy, làxcdo Kháolfwnh Hồfecbng làxcdom cho Tầixabn Đhqayàxcdoo, Cừysicu Thiêlcyen cũdzwrng phảqmdoi kiêlcyeng kỵcbly.

- Khôgfgvng cóbkgslcye, ta cưyxhaơjuugng thấjlqny Tầixabn Đhqayàxcdoo, sao hắddaln ta cũdzwrng tớqytvi nơjuugi nàxcdoy chứtfdu?

Kháolfwnh Hồfecbng khoáolfwt khoáolfwt tay, vẻmfnq mặzeuzt cóbkgs chújlqnt kỳdzwr quáolfwi.

Lầixabn đxngfixabu nhìlcyen thấjlqny Tầixabn Đhqayàxcdoo đxngfi tớqytvi, hắddaln còjtddn tưyxhavgqrng rằrklpng nhìlcyen lầixabm, thếgsqa nhưyxhang khôgfgvng nghĩxzrz tớqytvi lạsucdi làxcdo sựmldz thựmldzc.

Ngưyxhauxkzi nàxcdoy vẫxcdon chưyxhaa lĩxzrznh ngộbkgs Thiêlcyen nhãhqayn đxngfsucdi đxngfsucdo, chạsucdy tớqytvi nơjuugi nàxcdoy làxcdom gìlcye chứtfdu?

- Tầixabn Đhqayàxcdoo Thậesixp Thu Lĩxzrznh? Hắddaln tớqytvi đxngfâesixy làxcdom gìlcye? Lẽefiqxcdoo mụbkgsc đxngfíhqaych cũdzwrng giốfrryng sưyxha huynh, luyệqytvn chếgsqalcye Thiêlcyen Kỳdzwr?

Vẻmfnq mặzeuzt đxngfqytv tửddkhxcdoy cóbkgs chújlqnt kỳdzwr quáolfwi.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.