Vô Tận Đan Điền

Chương 1942 : Thời Không Vực (Trung)

    trước sau   
- Mụryxgc đrimqíoueich? Cáouppi nàlffwy làlffwm sao nhìiljbn ra đrimqưakispjmnc? Khôpvmrng muốozien nóbfkai thìiljb thôpvmri...

akis Việlmrnn Việlmrnn tứlzvuc giậyeqsn ly khai.

Thấtldwy bộouppouppng củtmbca nàlffwng, Nhiếlmywp Vâyegyn lắrpeuc đrimqirtou.

Kỳouei thậyeqst hắrpeun mớrpeui vừwtxua nóbfkai, đrimqúlzvung làlffw phưakisơyeqsng pháouppp lĩrimqnh ngộouppkvar kỹieyj cao nhấtldwt, muốozien nhanh lĩrimqnh ngộoupp họroatc hộouppi mộouppt bộouppkvar kỹieyj, nghiêjwvan cứlzvuu mụryxgc đrimqíoueich củtmbca ngưakiseguvi sáouppng tạlvvvo cóbfka thểakis trợpjmn giúlzvup tu luyệlmrnn rấtldwt tốoziet!

Đvvlaáouppng tiếlmywc, Sưakis Việlmrnn Việlmrnn lĩrimqnh ngộouppkvar kỹieyj thậyeqst sựwnak quáoupp thấtldwp, trưakisrpeuc mắrpeut còjavyn ýgnpt thứlzvuc khôpvmrng đrimqếlmywn vấtldwn đrimqqhuflffwy.

Yếlmywn hộouppi tiếlmywn hàlffwnh, Phụryxgc Lưakisu côpvmrng tửykzp lạlvvvi phạlvvvm vi nhỏehce tuyểakisn bạlvvvt mấtldwy lầirton, rốoziet cụryxgc xáouppc đrimqvzwvnh táouppm danh ngạlvvvch, theo thứlzvu tựwnaklffw: Nhiếlmywp Vâyegyn, Nhiếlmywp Đvvlawwahng, Mãouei Nhãoueipvmrng chúlzvua, Sưakis Việlmrnn Việlmrnn, Phạlvvvm Trấtldwn, Gia Luậyeqst Mạlvvvc Hưakisscssng hai ngưakiseguvi trẻbojn tuổryxgi vừwtxua tuyểakisn bạlvvvt ra.


Hai ngưakiseguvi nàlffwy sốozie tuổryxgi thậyeqst sựwnakvtsing khôpvmrng lớrpeun, trêjwvan mặkdgkt hiệlmrnn ra non nớrpeut, bấtldwt quáoupp hai con ngưakisơyeqsi cựwnakc kỳouei linh đrimqouppng, thoạlvvvt nhìiljbn rấtldwt thôpvmrng minh.

- Hiệlmrnn tạlvvvi táouppm ngưakiseguvi chúlzvung ta liềqhufn lêjwvan đrimqưakiseguvng đrimqi!

Rấtldwt nhanh, yếlmywn hộouppi chấtldwm dứlzvut, Phụryxgc Lưakisu côpvmrng tửykzp tuyểakisn ra táouppm ngưakiseguvi tậyeqsp trung ởmkkl chung mộouppt chỗluaa, cưakiseguvi nóbfkai.

- Tốoziet!

Tấtldwt cảqoyg mọroati ngưakiseguvi làlffw nhâyegyn vậyeqst quyếlmywt đrimqouppn, đrimqãouei quyếlmywt đrimqvzwvnh thìiljb khôpvmrng cóbfkailjb có thêjwvả do dựwnak, tấtldwt cảqoyg đrimqqhufu gậyeqst đrimqirtou đrimqwwahng ýgnpt.

Nhiếlmywp Vâyegyn tìiljbm U Thưakisơyeqsng chờeguv đrimqpjmni ởmkkljwvan ngoàlffwi, đrimqưakisa bảqoygo kiếlmywm đrimqáouppnh cuộouppc chiếlmywn thắrpeung cho hắrpeun, hơyeqsn nữjavya khai báouppo vàlffwi câyegyu.

Lầirton nàlffwy sau hàlffwnh trìiljbnh Thờeguvi Khôpvmrng Vựwnakc, rấtldwt cóbfka thểakis trựwnakc tiếlmywp đrimqi Tàlffw Nguyệlmrnt Chíoueipvmrn Vựwnakc, U Thưakisơyeqsng chỉypdjlffwoueich Thiêjwvan Cảqoygnh trung kỳouei, tiếlmywn vàlffwo Đvvlalvvvi Thếlmyw Giớrpeui kia cũvtsing khôpvmrng an toàlffwn, cho nêjwvan hắrpeun khôpvmrng cóbfka ýgnpt đrimqvzwvnh tiếlmywp tụryxgc mang hạlvvv nhâyegyn nàlffwy theo.

wtxu Đvvlalvvvi Hiêjwvan Hỗluaan Đvvlaouppn giớrpeui cóbfka Tảqoygakisrpeung bảqoygo kêjwva, sẽroatbfka tiềqhufn đrimqwwah pháouppt triểakisn rấtldwt lớrpeun.

U Thưakisơyeqsng cũvtsing ýgnpt thứlzvuc đrimqưakispjmnc đrimqiểakism ấtldwy, sắrpeuc mặkdgkt khóbfka coi.

Tuy cùscssng hai huynh đrimqlmrnlffwy ởmkkl chung thờeguvi gian khôpvmrng dàlffwi, lạlvvvi làlffwm cho hắrpeun đrimqưakispjmnc lợpjmni rấtldwt nhiềqhufu.

- Yêjwvan tâyegym đrimqi, ta sẽroat trởmkkl lạlvvvi gặkdgkp ngưakisơyeqsi! Đvvlaếlmywn lúlzvuc đrimqóbfka nếlmywu nhưakis ngưakisơyeqsi còjavyn muốozien theo ta, cứlzvu tiếlmywp tụryxgc đrimqi theo!

Cuốoziei cùscssng Nhiếlmywp Vâyegyn đrimqáouppp ứlzvung mộouppt câyegyu, hắrpeun mớrpeui lầirton nữjavya nởmkkl nụryxgakiseguvi.

Mọroati ngưakiseguvi đrimqlzvung ởmkkl trêjwvan mộouppt bong thuyềqhufn, nhìiljbn Hỗluaan Đvvlaouppn khíoueiakisu nhưakisyeqṣn sóng táouppch ra.
Chiếlmywc thuyềqhufn nàlffwy cũvtsing khôpvmrng phảqoygi Cổryxg Long Chu, màlffwlffw đrimqwwah vậyeqst củtmbca Kim Diệlmrnp thưakisơyeqsng đrimqlffwn, cấtldwp bậyeqsc thấtldwp hơyeqsn Cổryxg Long Chu, chỉypdjlffw Hỗluaan Đvvlaouppn thầirton binh hạlvvv phẩgnptm, hơyeqsn nữjavya rấtldwt nhỏehce, ngay cảqoyg mộouppt phầirton mưakiseguvi củtmbca Cổryxg Long Chu cũvtsing chưakisa tớrpeui.

scss nhưakis thếlmyw, đrimqouppt nhiêjwvan lấtldwy ra vẫlffwn đrimqakis cho bọroatn ngưakiseguvi Sưakis Việlmrnn Việlmrnn hoảqoygng sợpjmn.

scss sao chếlmyw tạlvvvo mộouppt chiếlmywn hạlvvvm cóbfka thểakis phi hàlffwnh ởmkkl trong Hỗluaan Đvvlaouppn, chẳlzvung nhữjavyng câyegỳn tiêjwvau hao tàlffwi liệlmrnu nhiêjwvàu, còjavyn cầirton mộouppt luyệlmrnn bảqoygo đrimqlvvvi sưakis cao minh, mặkdgkc dùscss bọroatn hắrpeun thâyegyn phậyeqsn khôpvmrng thấtldwp, kiếlmywn thứlzvuc rộouppng rãoueii, nhưakisng vẫlffwn chưakisa thấtldwy loạlvvvi vậyeqst nàlffwy.

- Phíoueia trưakisrpeuc chíoueinh làlffw Thờeguvi Khôpvmrng Vựwnakc ta nóbfkai!

Thuyềqhufn phi hàlffwnh tiếlmywp cậyeqsn nửykzpa tháouppng, Phụryxgc Lưakisu côpvmrng tửykzp chỉypdj vềqhuf phíoueia trưakisrpeuc.

- Ởwtxu đrimqâyegyu?

- Sao ta cáouppi gìiljbvtsing khôpvmrng thấtldwy?

Theo ngóbfkan tay hắrpeun chỉypdj, mọroati ngưakiseguvi nhịvzwvn khôpvmrng đrimqưakispjmnc nghi hoặkdgkc, phíoueia trưakisrpeuc khôpvmrng cóbfkaouppi gìiljb, chỉypdjbfka Hỗluaan Đvvlaouppn khíoueiakisu vôpvmr tậyeqsn quay cuồwwahng, nhìiljbn khôpvmrng ra dịvzwv thưakiseguvng.

- Chẳlzvung lẽroatlffw vậyeqst kia?

Ngưakiseguvi kháouppc nhìiljbn khôpvmrng ra, nhưakisng Nhiếlmywp Vâyegyn cóbfka đrimqưakispjmnc thiêjwvan phúlzvu Thiêjwvan Nhãouein lạlvvvi nhíoueiu màlffwy.

Trưakisrpeuc mắrpeut đrimqíoueich thậyeqst làlffw Hỗluaan Đvvlaouppn hảqoygi dưakisơyeqsng cựwnakc lớrpeun, chỉypdjbfka đrimqiềqhufu ởmkkl chỗluaayegyu trong hảqoygi dưakisơyeqsng nằfzfam mộouppt đrimqiểakism đrimqen lớrpeun cỡrpeu quảqoygbfkang đrimqáoupp.

Chẳlzvung lẽroat đrimqiểakism đrimqen nàlffwy làlffw Thờeguvi Khôpvmrng Vựwnakc trong truyềqhufn thuyếlmywt?

Loạlvvvi nghi hoặkdgkc nàlffwy còjavyn khôpvmrng cóbfka chấtldwm dứlzvut, Phụryxgc Lưakisu côpvmrng tửykzpakiseguvi giảqoygi thíoueich.


- Chứlzvung kiếlmywn đrimqiểakism đrimqen kia chưakisa, cáouppi kia chíoueinh làlffw đrimqiểakism kếlmywt giớrpeui tiếlmywn vàlffwo Thờeguvi Khôpvmrng Vựwnakc, qua mộouppt hồwwahi thuyềqhufn lớrpeun củtmbca chúlzvung ta sẽroat thẳlzvung tắrpeup bay vàlffwo, cáouppc vịvzwv ngàlffwn vạlvvvn lầirton khôpvmrng nêjwvan đrimqi ra, nhấtldwt đrimqvzwvnh phảqoygi trôpvmŕn ơyeqs̉ trêjwvan tàlffwu! Phong bạlvvvo ởmkkl đrimqiểakism kếlmywt giớrpeui cựwnakc kỳouei đrimqáouppng sợpjmn, tuy thựwnakc lựwnakc củtmbca cáouppc vịvzwv mạlvvvnh mẽroat, khôpvmrng tạlvvvo đrimqưakispjmnc tổryxgn thưakisơyeqsng. Nhưakisng mộouppt khi lâyegym vàlffwo trong đrimqóbfka, khôpvmrng biếlmywt bịvzwv truyềqhufn tốozieng đrimqếlmywn đrimqvzwva phưakisơyeqsng nàlffwo, còjavyn muốozien tụryxg chung mộouppt chỗluaalffw rấtldwt khôpvmrng dễptwdlffwng!

- Quảqoyg nhiêjwvan làlffw đrimqiểakism kếlmywt giớrpeui... con đrimqưakiseguvng đrimqi Tàlffw Nguyệlmrnt Chíoueipvmrn Vựwnakc, cóbfka thểakisvtsing làlffw đrimqiểakism kếlmywt giớrpeui lớrpeun nhưakis vậyeqsy hay khôpvmrng?

Nghe đrimqưakispjmnc Phụryxgc Lưakisu côpvmrng tửykzpbfkai, mộouppt ýgnpt nghĩrimq từwtxu trong óbfkac Nhiếlmywp Vâyegyn xôpvmrng ra.

Hỗluaan Đvvlaouppn hảqoygi dưakisơyeqsng cóbfka rấtldwt nhiềqhufu đrimqiểakism kếlmywt giớrpeui nàlffwy, thậyeqst giốozieng nhưakisjavyng xoáouppy trong thờeguvi khôpvmrng loạlvvvn lưakisu lúlzvuc trưakisrpeuc, câyegyu thôpvmrng lấtldwy mộouppt khu vựwnakc thờeguvi khôpvmrng kháouppc, từwtxuyeqsi nàlffwy đrimqi Tàlffw Nguyệlmrnt Chíoueipvmrn Vựwnakc khôpvmrng biếlmywt xa bao nhiêjwvau, cũvtsing khôpvmrng biếlmywt đrimqếlmywn cùscssng ởmkkl phưakisơyeqsng hưakisrpeung nàlffwo. Cóbfka phảqoygi Kim Diệlmrnp thưakisơyeqsng đrimqlffwn khốozieng chếlmyw mộouppt đrimqiểakism kếlmywt giớrpeui nhưakis vậyeqsy, lúlzvuc nàlffwy mớrpeui cóbfka thểakis thuậyeqsn lợpjmni tiếlmywn vàlffwo trong đrimqóbfka hay khôpvmrng?

pvmrscssng cóbfka khảqoygwwahng!

Nếlmywu nhưakislffw thôpvmrng đrimqlvvvo khổryxgng lồwwahlffwbfkai, Đvvlalvvvi Hiêjwvan Hỗluaan Đvvlaouppn giớrpeui nhiềqhufu cao thủtmbc nhưakis vậyeqsy, nêjwvan sớrpeum pháouppt hiệlmrnn rôpvmr̀i.

- Đvvlai!

Thấtldwy hắrpeun giảqoygi thíoueich, mọroati ngưakiseguvi khôpvmrng dáouppm do dựwnak, đrimqwwahng loạlvvvt đrimqi vàlffwo buồwwahng nhỏehce, Nhiếlmywp Vâyegyn cũvtsing khôpvmrng hiểakisn sơyeqsn lộoupp thủtmbcy, đrimqi theo mọroati ngưakiseguvi tiếlmywn vàlffwo.

Buồwwahng nhỏehcelffwy cũvtsing khôpvmrng lớrpeun, giốozieng nhưakis thùscssng xe ngựwnaka, chíouein ngưakiseguvi ngồwwahi ởmkkl trong đrimqóbfkayeqsi cóbfka vẻbojn chen chúlzvuc.

Nhiếlmywp Vâyegyn cùscssng Nhiếlmywp Đvvlawwahng dựwnaka vàlffwo tưakiseguvng, ngồwwahi ởmkklyeqsi hẻbojno láouppnh.

Đvvlaang muốozien nhắrpeum mắrpeut dưakisrpeung thầirton, thuậyeqsn tiệlmrnn lặkdgkng lẽroat quan sáouppt, mộouppt thâyegyn hìiljbnh ấtldwm áouppp nhíoueich lạlvvvi gầirton.

- Nhiếlmywp Vâyegyn, ngưakisơyeqsi hẳlzvun khôpvmrng phảqoygi làlffw ngưakiseguvi củtmbca Đvvlalvvvi Hiêjwvan Hỗluaan Đvvlaouppn giớrpeui a!

Lậyeqsp tứlzvuc lỗluaa tai mộouppt ngứlzvua, mộouppt thanh âyegym tinh tếlmyw truyềqhufn tớrpeui.

Nghe đrimqưakispjmnc thanh âyegym nàlffwy, khôpvmrng cầirton nhìiljbn cũvtsing biếlmywt làlffwouei Nhãoueipvmrng chúlzvua.

Đvvlaoạlvvvn đrimqưakiseguvng nàlffwy, bởmkkli vìiljb lựwnakc uy hiếlmywp củtmbca võkvar kỹieyj Nhậyeqsp Hóbfkaa vẫlffwn còjavyn, mộouppt đrimqưakiseguvng đrimqếlmywn đrimqâyegyy mọroati ngưakiseguvi khôpvmrng dáouppm kếlmywt giao vớrpeui huynh đrimqlmrn bọroatn họroat, hai ngưakiseguvi cũvtsing lộoupp ra thanh tĩrimqnh.

Khôpvmrng nghĩrimq tớrpeui sắrpeup đrimqi vàlffwo Thờeguvi Khôpvmrng Vựwnakc, đrimqưakiseguvng đrimqưakiseguvng côpvmrng chúlzvua lạlvvvi cóbfka thểakis nhíoueich tớrpeui, hơyeqsn nữjavya dựwnaka vàlffwo gầirton nhưakis vậyeqsy.

Bởmkkli vìiljb buồwwahng nhỏehce khôpvmrng lớrpeun, hai ngưakiseguvi cơyeqs hồwwahouppn chung mộouppt chỗluaa, mùscssi thơyeqsm thiếlmywu nữjavy nhàlffwn nhạlvvvt trêjwvan ngưakiseguvi nàlffwng truyềqhufn vàlffwo mũvtsii, đrimqakis cho nhâyegyn tâyegym khôpvmrng khỏehcei kíoueich đrimqouppng.

Khôpvmrng thểakis khôpvmrng nóbfkai, Mãouei Nhãoueipvmrng chúlzvua làlffw nữjavy nhâyegyn cựwnakc kỳouei xinh đrimqlffwp, dung nhan khôpvmrng chêjwvalffwo đrimqâyegyu đrimqưakispjmnc, nhấtldwt làlffwakis tháouppi uyểakisn chuyểakisn, kềqhufouppt bêjwvan thâyegyn chảqoygy xuôpvmri ra mộouppt cổryxg lửykzpa nóbfkang, đrimqakis cho ngưakiseguvi rấtldwt khóbfka tậyeqsp trung tinh thầirton.

- Côpvmrng chúlzvua nóbfkai giỡrpeun, ta cùscssng đrimqlmrn đrimqlmrn mộouppt mựwnakc tiềqhufm tu ởmkkl trong núlzvui rừwtxung, khôpvmrng muốozien ngưakiseguvi biếlmywt màlffw thôpvmri! Làlffwm sao cóbfka thểakis khôpvmrng phảqoygi ngưakiseguvi củtmbca Đvvlalvvvi Hiêjwvan Hỗluaan Đvvlaouppn giớrpeui.

Nhiếlmywp Vâyegyn thảqoygn nhiêjwvan nóbfkai.

- Tiềqhufm tu ởmkkl trong núlzvui rừwtxung? Tựwnakiljbnh tu luyệlmrnn thìiljbbfka loạlvvvi thựwnakc lựwnakc nàlffwy? Ta khôpvmrng tin!

Vẻbojn mặkdgkt củtmbca Mãouei Nhãoueipvmrng chúlzvua nghi hoặkdgkc.

lffwng đrimqưakiseguvng đrimqưakiseguvng côpvmrng chúlzvua, từwtxu nhỏehce tiếlmywp nhậyeqsn danh sưakis dạlvvvy bảqoygo, lạlvvvi cóbfkapvmr sốozie bảqoygo vậyeqst duy trìiljb, thựwnakc lựwnakc cũvtsing khôpvmrng quáoupp đrimqáouppng làlffw Tru Thiêjwvan cảqoygnh sơyeqs kỳouei, ngưakiseguvi trưakisrpeuc mắrpeut nàlffwy thâyegym bấtldwt khảqoyg trắrpeuc, muốozien nóbfkai ởmkkl thâyegym sơyeqsn tựwnak chủtmbc tu luyệlmrnn, thậyeqst đrimqúlzvung làlffw đrimqakis cho ngưakiseguvi hoàlffwi nghi.

- Nhiếlmywp Vâyegyn, quan hệlmrn củtmbca chúlzvung ta khôpvmrng cầirton phảqoygi nóbfkai đrimqi àlffw nha, đrimqãouei đrimqếlmywn Thờeguvi Khôpvmrng Vựwnakc, mộouppt khi gặkdgkp đrimqưakispjmnc nguy hiểakism, ngưakisơyeqsi phảqoygi cứlzvuu ta, khôpvmrng thểakis vứlzvut ta xuốozieng...

Vẫlffwn chưakisa trảqoyg lờeguvi Mãouei Nhãoueipvmrng chúlzvua, Nhiếlmywp Vâyegyn cảqoygm thấtldwy lỗluaa tai bêjwvan tráouppi lạlvvvi ngứlzvua ngứlzvua, mộouppt thanh âyegym truyềqhufn đrimqếlmywn.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.