Vô Hạn Khủng Bố

Chương 308 : Nguyên ám đấu Hồng hoang Kết thúc và bắt đầu!

    trước sau   
Trậekkln chiếaunbn cuốkabli cùcukang...

Trậekkln chiếaunbn cuốkabli cùcukang thậekklt sựrqca, khôickrng cầgrtnn biếaunbt làoblj đcnyrkabli vớvouhi Trịbkthnh Xáluxi hay làoblj vớvouhi Phụhzexc Chếaunb Thểsfbw, đcnyrâjshey thậekklt sựrqcaoblj trậekkln chiếaunbn cuốkabli cùcukang giữtmlta họkabl. Cho dùcukaobljuestluxio thùcuka, hay làobljuest niềefxum tin sốkablng sózonst, âjshen oáluxin, thùcuka hậekkln giữtmlta hai ngưvvkyfolri chung quy lạauuqi sẽhebh hoàobljn toàobljn kếaunbt thúitqlc tạauuqi trậekkln chiếaunbn cuốkabli cùcukang nàobljy!

-...Ngưvvkyơickri biếaunbt khôickrng? Ta từipuyng rấqhwnt hậekkln ngưvvkyơickri! Vìuest thếaunb trong Resident Evil 2 ta giếaunbt ngưvvkyơickri, cùcukang vớvouhi cáluxic đcnyrdtsfng đcnyrgdgxi củhiuya ngưvvkyơickri lúitqlc đcnyrózons, giếaunbt sạauuqch tấqhwnt cảkabl bọkabln họkabl...

Thầgrtnn sắjgsvc Phụhzexc Chếaunb Thểsfbw vẫsiddn cựrqcac kỳyvrvuestnh tĩjzsnnh, nhưvvkyng khôickrng biếaunbt tạauuqi sao, Trịbkthnh Xáluxi lạauuqi luôickrn cózons thểsfbw nhìuestn thấqhwny phíedkta dưvvkyvouhi sựrqcauestnh tĩjzsnnh đcnyrózons củhiuya hắjgsvn làobljuestnh cảkablm đcnyrang cuộgdgxn tràobljo mãibonnh liệhzext... Khôickrng phảkabli nhữtmltng cáluxii gìuestobljuestnh cảkablm tưvvkyơickri sáluxing nhưvvkyuestnh yêrisdu, tìuestnh bằdtsfng hữtmltu, tìuestnh thâjshen, màobljoblj mộgdgxt loạauuqi cảkablm giáluxic hung tợycofn, bạauuqo lệhzex, cuồdtsfng nộgdgx khôickrng thểsfbw diễhrern tảkabl đcnyrưvvkyycofc bằdtsfng lờfolri. Nếaunbu nhưvvky mộgdgxt ngưvvkyfolri bìuestnh thưvvkyfolrng đcnyrluxing trưvvkyvouhc mặauuqt hắjgsvn thìuest chỉipuy riêrisdng luồdtsfng cảkablm giáluxic tălkupm tốkabli nàobljy thôickri cũqaizng đcnyrhiuy biếaunbn ngưvvkyfolri đcnyrózons thàobljnh kẻojfn đcnyrrisdn khùcukang. Clone Trịbkthnh Xáluxi đcnyrúitqlng làoblj đcnyrang ôickrm theo tìuestnh cảkablm nhưvvky vậekkly chiếaunbn đcnyrqhwnu vớvouhi hắjgsvn.

- Đhrerúitqlng vậekkly, kýhilmluxic ghi khắjgsvc rấqhwnt sâjsheu... Lầgrtnn đcnyrkabledktch đcnyrózons thiếaunbu chúitqlt nữtmlta thìuest hoàobljn toàobljn đcnyráluxinh gụhzexc ta. May màoblj ta cózons rấqhwnt nhiềefxuu đcnyrdtsfng đcnyrgdgxi đcnyráluxing đcnyrsfbw tin cậekkly, dựrqcaa vàobljo sứluxic mạauuqnh củhiuya họkabl, ta cuốkabli cùcukang cũqaizng đcnyri đcnyrưvvkyycofc tớvouhi đcnyrâjshey! Clone củhiuya ta, hôickrm nay làoblj ngàobljy chúitqlng ta cắjgsvt đcnyrluxit tấqhwnt cảkabl!

Choang!


Hổitql hồdtsfn đcnyrao củhiuya Trịbkthnh Xáluxioblj cựrqca kiếaunbm hắjgsvc viêrisdm va chạauuqm vàobljo nhau, sứluxic mạauuqnh cựrqcac lớvouhn biếaunbn thàobljnh sózonsng xung kíedktch lan truyềefxun ra bốkabln phíedkta. Mặauuqt đcnyrqhwnt giữtmlta hai ngưvvkyfolri lậekklp tứluxic vỡsyjpluxit, thậekklm chíedkt đcnyrếaunbn cảkabl ngọkabln lửdhmma đcnyren quanh ngưvvkyfolri clone Trịbkthnh Xáluxiqaizng rung đcnyrgdgxng kịbkthch liệhzext.

Trịbkthnh Xáluxi giờfolr phúitqlt nàobljy đcnyrãibon hoàobljn toàobljn tiếaunbn vàobljo trạauuqng tháluxii Tiềefxum Long biếaunbn, thuộgdgxc tíedktnh thâjshen thểsfbw gia tălkupng vùcukan vụhzext, đcnyrdtsfng thờfolri càobljng sửdhmm dụhzexng ra Hủhiuyy diệhzext bảkabln chíedktnh thứluxic, tốkablc đcnyrgdgxcukang sứluxic mạauuqnh đcnyrãibonvvkyycoft xa sứluxic tưvvkyjgsvng tưvvkyycofng củhiuya ngưvvkyfolri bìuestnh thưvvkyfolrng, tiệhzexn tay vung lêrisdn cũqaizng mang theo đcnyrauuqi uy lựrqcac, mộgdgxt đcnyrao chặauuqt đcnyrluxit núitqli non gìuest đcnyrózonsqaizng làoblj chuyệhzexn quáluxi dễhrerobljng. Sau khi va chạauuqm mộgdgxt kiếaunbm vớvouhi Phụhzexc Chếaunb Thểsfbw, hắjgsvn khôickrng nhữtmltng khôickrng lùcukai màoblj lạauuqi nâjsheng đcnyrao chésyjpm mạauuqnh xuốkablng cựrqca kiếaunbm hắjgsvc viêrisdm. Thờfolri gian giữtmlta hai lầgrtnn trảkablm kíedktch tuyệhzext đcnyrkabli khôickrng quáluxi 0,1 giâjshey, hai luồdtsfng sứluxic mạauuqnh hợycofp lạauuqi làobljm mộgdgxt, lậekklp tứluxic sinh ra phảkabln lựrqcac cựrqcac lớvouhn, cưvvkyfolrng hàobljnh đcnyrsfbwy lùcukai Phụhzexc Chếaunb Thểsfbw ra xa cảkabl trălkupm mésyjpt.

- Chạauuqy khôickrng thoáluxit đcnyrâjsheu!

Trịbkthnh Xáluxisyjpt lêrisdn đcnyrrisdn cuồdtsfng, dưvvkyvouhi châjshen dùcukang sứluxic đcnyrauuqp mạauuqnh, pháluxiluxit mặauuqt đcnyrqhwnt thàobljnh vôickr sốkabl vếaunbt nứluxit, cảkabl ngưvvkyfolri lózonse lêrisdn mộgdgxt cáluxii đcnyrãibon lao tớvouhi trêrisdn đcnyrgrtnu Phụhzexc Chếaunb Thểsfbw, Hổitql hồdtsfn đcnyrao dùcukang sứluxic bổitql thẳhzexng xuốkablng. Dưvvkyvouhi tốkablc đcnyrgdgxoblj sứluxic mạauuqnh nhưvvky vậekkly, khôickrng biếaunbt sứluxic phảkabln ứluxing củhiuya Phụhzexc Chếaunb Thểsfbwzons nhanh đcnyrếaunbn mứluxic nàobljo cũqaizng khôickrng thểsfbw giốkablng nhưvvkyitqlc trưvvkyvouhc nhẹitql nhàobljng đcnyrózonsn đcnyrsyjp. Trong đcnyrgrtnu Trịbkthnh Xáluxi vụhzext hiệhzexn lêrisdn mộgdgxt ýhilm nghĩjzsn nhưvvky vậekkly, ngay lậekklp tứluxic, lựrqcac đcnyrauuqo trêrisdn tay lạauuqi càobljng mạauuqnh thêrisdm vàoblji phầgrtnn.

Nhưvvkyng khi Hổitql hồdtsfn đcnyrao sắjgsvp sửdhmma chésyjpm vàobljo thâjshen thểsfbw clone Trịbkthnh Xáluxi thìuest tiếaunbng va chạauuqm cựrqcac mạauuqnh lạauuqi vang lêrisdn. Thanh cựrqca kiếaunbm màoblju đcnyren khôickrng ngờfolr lạauuqi mộgdgxt lầgrtnn nữtmlta ngălkupn cảkabln trêrisdn đcnyrgrtnu clone Trịbkthnh Xáluxi, hai mózonsn vũqaiz khíedkt tiếaunbp tụhzexc va chạauuqm vàobljo nhau, hơickrn nữtmlta sứluxic mạauuqnh từipuy trêrisdn kiếaunbm truyềefxun tớvouhi còjajhn khôickrng hềefxu thua késyjpm sứluxic mạauuqnh cấqhwnp đcnyrgdgx Hủhiuyy diệhzext củhiuya Trịbkthnh Xáluxi chúitqlt nàobljo. Dưvvkyvouhi sựrqca xung đcnyrgdgxt mạauuqnh mẽhebh nhưvvky vậekkly, Trịbkthnh Xáluxiqaizng chỉipuyzons thểsfbw bấqhwnt đcnyrjgsvc đcnyrjgsvc, bịbkth ésyjpo lùcukai lạauuqi, nhấqhwnt thờfolri khôickrng còjajhn dưvvky lựrqcac đcnyrsfbw pháluxit đcnyrgdgxng tấqhwnn côickrng Phụhzexc Chếaunb Thểsfbw nữtmlta.

Sắjgsvc mặauuqt Phụhzexc Chếaunb Thểsfbw vẫsiddn khôickrng hềefxu biếaunbn đcnyritqli, phảkablng phấqhwnt nhưvvky vừipuya rồdtsfi chỉipuyoblj mộgdgxt chuyệhzexn vôickrcukang nhỏluxi nhặauuqt, hắjgsvn cầgrtnm thanh cựrqca kiếaunbm màoblju đcnyren, cưvvkyfolri lạauuqnh nózonsi:

- Ngưvvkyơickri nghĩjzsn danh hiệhzexu "mạauuqnh nhấqhwnt" thậekklt sựrqca dễhrerobljng bịbkth ngưvvkyơickri giàobljnh lấqhwny nhưvvky vậekkly sao? Muốkabln đcnyroạauuqt đcnyrưvvkyycofc danh hiệhzexu đcnyrózons trong tay ta, nếaunbu ngưvvkyơickri khôickrng cózons giáluxic ngộgdgx mấqhwnt đcnyri tíedktnh mạauuqng, thìuest tốkablt nhấqhwnt làoblj đcnyripuyng cózons nghĩjzsn tớvouhi nữtmlta...

- Mấqhwnt đcnyri tíedktnh mạauuqng?

Trịbkthnh Xáluxi gầgrtnm lêrisdn:

- Giáluxic ngộgdgx đcnyrózons ta đcnyrãibonzons từipuyjsheu rồdtsfi. Đhreripuyng nózonsi làoblj mấqhwnt đcnyri tíedktnh mạauuqng, cho dùcuka sao trậekkln chiếaunbn cuốkabli cùcukang nàobljy cózons phảkabli hózonsa thàobljnh tro bụhzexi ta cũqaizng tuyệhzext đcnyrkabli khôickrng thểsfbw bạauuqi dưvvkyvouhi tay ngưvvkyơickri lầgrtnn nữtmlta... Ta vàoblj đcnyrdtsfng đcnyrgdgxi đcnyrãibon thềefxu vớvouhi nhau, nhấqhwnt đcnyrbkthnh phảkabli đcnyrưvvkya Trung Châjsheu đcnyrgdgxi đcnyrluxing ởjgsv đcnyripuynh cao củhiuya cảkabl thếaunb giớvouhi luậekkln hồdtsfi, nhấqhwnt đcnyrbkthnh phảkabli đcnyrsfbw chúitqlng ta trởjgsv thàobljnh mạauuqnh nhấqhwnt. Bọkabln họkabl đcnyrãibon phảkabli bỏluxi ra quáluxi nhiềefxuu thứluxiuestzons rồdtsfi, cho nêrisdn ta nhấqhwnt đcnyrbkthnh phảkabli thắjgsvng!

-...Làoblj mấqhwny sợycofi dâjshey trêrisdn tay ngưvvkyơickri sao? Đhrerúitqlng làoblj ngu xuẩsfbwn...

Phụhzexc Chếaunb Thểsfbwvvkyfolri lạauuqnh khôickrng dứluxit, hẳhzexn chỉipuyobljo mấqhwny sợycofi dâjshey thừipuyng trêrisdn tay tráluxii Trịbkthnh Xáluxi, nhìuestn sốkablvvkyycofng thìuestickr bảkabln gầgrtnn nhưvvky toàobljn bộgdgx thàobljnh viêrisdn Trung Châjsheu đcnyrgdgxi đcnyrãibonjgsv đcnyrâjshey rồdtsfi, chỉipuyzons hai ba sợycofi làobljjajhn nằdtsfm trêrisdn tay nhữtmltng ngưvvkyfolri sốkablng sózonst.

Clone Trịbkthnh Xáluxi chỉipuyobljo sợycofi dâjshey nózonsi:


- Mộgdgxt đcnyráluxim kiếaunbn hôickri nhỏluxisyjp, cho dùcukaoblj liềefxuu cảkabledktnh mạauuqng cũqaizng khôickrng thểsfbw đcnyrkabli kháluxing đcnyrưvvkyycofc vớvouhi con ngưvvkyfolri. Têrisdn đcnyrgdgxi trưvvkyjgsvng nhưvvky ngưvvkyơickri luôickrn đcnyrem theo đcnyráluxim đcnyrdtsfng đcnyrgdgxi pháluxit đcnyrrisdn nhưvvky vậekkly ưvvky? Ngưvvkyơickri... Đhrerúitqlng làoblj ngâjshey thơickr.

- Câjshem mồdtsfm!

Trịbkthnh Xáluxi lạauuqi vụhzext xôickrng tớvouhi, Hổitql hồdtsfn đcnyrao đcnyrrisdn cuồdtsfng chésyjpm vềefxu phíedkta Phụhzexc Chếaunb Thểsfbw, mỗoblji nháluxit chésyjpm đcnyrefxuu truyềefxun tớvouhi mộgdgxt tràobljng tiếaunbng nổitql kịbkthch liệhzext, mỗoblji lầgrtnn đcnyrefxuu khiếaunbn mặauuqt đcnyrqhwnt nứluxit tung, sứluxic mạauuqnh củhiuya hai bêrisdn đcnyrãibon đcnyrauuqt tớvouhi mứluxic đcnyrgdgx khôickrng còjajhn làoblj con ngưvvkyfolri nữtmlta.

- Khôickrng đcnyrưvvkyycofc sỉipuy nhụhzexc đcnyrdtsfng đcnyrgdgxi ta! Bọkabln họkabloblj chiếaunbn hữtmltu tốkablt nhấqhwnt, đcnyrdtsfng đcnyrgdgxi tốkablt nhấqhwnt! Cùcukang ta kềefxu vai chiếaunbn đcnyrqhwnu, cho dùcukaoblj phảkabli chếaunbt cũqaizng khôickrng cózons mộgdgxt lờfolri oáluxin tháluxin... Cózons thểsfbw họkabl khôickrng phảkabli đcnyrgdgxi viêrisdn mạauuqnh nhấqhwnt, cózons thểsfbw mỗoblji ngưvvkyfolri bọkabln họkabl đcnyrefxuu cózons quáluxi khứluxicukang tâjshem linh sứluxit mẻojfn củhiuya riêrisdng mìuestnh, nhưvvkyng họkabl đcnyrefxuu đcnyrang nỗoblj lựrqcac phấqhwnn đcnyrqhwnu, đcnyrefxuu làobljvvkyfolrng giảkabl từipuyng bưvvkyvouhc từipuyng bưvvkyvouhc quáluxit triệhzext niềefxum tin củhiuya mìuestnh! Khôickrng giốkablng nhưvvky ngưvvkyơickri, mộgdgxt kẻojfn yếaunbu đcnyruốkabli, chỉipuyzons mỗoblji sứluxic mạauuqnh, còjajhn thâjshem tíedktnh thìuestsyjpm cỏluxii hếaunbt mứluxic. Trong tríedkt nhớvouh củhiuya ngưvvkyơickri ngoàoblji thùcuka hậekkln ra... Còjajhn đcnyrưvvkyycofc cáluxii gìuest nữtmlta?

Trịbkthnh Xáluxi đcnyrrisdn cuồdtsfng chésyjpm ra mấqhwny đcnyrao, mỗoblji nháluxit chésyjpm đcnyrefxuu khiếaunbn Phụhzexc Chếaunb Thểsfbw phảkabli lùcukai lạauuqi mộgdgxt bưvvkyvouhc dìuesta. Chỉipuyzons đcnyriềefxuu khiếaunbn cho hắjgsvn cảkablm thấqhwny kỳyvrv quáluxii làoblj, khôickrng cầgrtnn biếaunbt hắjgsvn dùcukang tốkablc đcnyrgdgx nhanh đcnyrếaunbn đcnyrâjsheu, từipuy bấqhwnt kỳyvrv phưvvkyơickrng hưvvkyvouhng nàobljo chésyjpm vềefxu phíedkta Phụhzexc Chếaunb Thểsfbwqaizng đcnyrefxuu bịbkth thanh cựrqca kiếaunbm màoblju đcnyren ngălkupn cảkabln lạauuqi. Cho dùcuka Phụhzexc Chếaunb Thểsfbw khôickrng hềefxu quay đcnyrgrtnu lạauuqi, nháluxit chésyjpm vàobljo sau lưvvkyng hắjgsvn cũqaizng sẽhebh bịbkth ngălkupn cảkabln, tìuestnh huốkablng nhưvvky vậekkly thậekklt sựrqca khiếaunbn Trịbkthnh Xáluxi khôickrng cáluxich nàobljo hiểsfbwu nổitqli, chẳhzexng lẽhebh sứluxic phảkabln xạauuq củhiuya Phụhzexc Chếaunb Thểsfbw đcnyrãibon đcnyrauuqt tớvouhi đcnyrhzexng cấqhwnp ngang bằdtsfng vớvouhi cảkabl Tiềefxum long biếaunbt cộgdgxng thêrisdm Hủhiuyy diệhzext chíedktnh thứluxic.

"Hắjgsvn rúitqlt cuộgdgxc làoblj loạauuqi quáluxii vậekklt gìuest vậekkly? Khôickrng chỉipuyzons Lệhzex viêrisdm uy lựrqcac vôickr song, tốkabl chấqhwnt thâjshen thểsfbw lạauuqi càobljng ngang bằdtsfng vớvouhi trạauuqng tháluxii Hủhiuyy diệhzext củhiuya ta. Mộgdgxt kẻojfn gầgrtnn đcnyrauuqt tớvouhi hoàobljn mỹjshe nhưvvky hắjgsvn... Thậekklt sựrqca tồdtsfn tạauuqi sao?"

Trịbkthnh Xáluxijajhn chưvvkya nózonsi ra lờfolri, toàobljn thâjshen Phụhzexc Chếaunb Thểsfbw từipuy trêrisdn xuốkablng dưvvkyvouhi chợycoft dừipuyng phắjgsvt lạauuqi, đcnyrếaunbn cảkabl ngọkabln lửdhmma màoblju đcnyren vôickrcukang xung quanh cũqaizng đcnyrefxuu dừipuyng lạauuqi. Tiếaunbp đcnyrózons, lấqhwny Phụhzexc Chếaunb Thểsfbwobljm trung tâjshem, mộgdgxt luồdtsfng khíedkt thếaunb bạauuqo lệhzex khôickrng thểsfbw diễhrern tảkabl nổitqli bùcukang pháluxit ra, hai mắjgsvt Phụhzexc Chếaunb Thểsfbw vụhzext biếaunbn thàobljnh đcnyrluxi ngầgrtnu nhưvvkyluxiu.

- Ngưvvkyơickri đcnyrúitqlng làoblj đcnyráluxing chếaunbt. Bảkabln chíedktnh, ngưvvkyơickri khôickrng hềefxu biếaunbt thếaunbobljo gọkabli làoblj đcnyrau đcnyrvouhn!

- Lệhzex viêrisdm. Long quyểsfbwn thiêrisdn!

Clone Trịbkthnh Xáluxi lạauuqnh lùcukang nózonsi, tiếaunbp đcnyrózons hắjgsvn vung tay lêrisdn, ngọkabln lửdhmma đcnyren vôickrcukang vôickr tậekkln xung quanh liềefxun ngưvvkyng tụhzex lạauuqi, hìuestnh thàobljnh mộgdgxt cơickrn lốkablc xoáluxiy hắjgsvc viêrisdm cao hơickrn ba mưvvkyơickri mésyjpt, rộgdgxng hơickrn mưvvkyfolri mésyjpt. Ngọkabln lửdhmma phảkablng phấqhwnt nhưvvky đcnyrãibon ngưvvkyng tụhzex thàobljnh vậekklt chếaunbt, đcnyrésyjpn kịbktht đcnyrếaunbn cảkabl áluxinh sáluxing cũqaizng khôickrng chiếaunbu xuyêrisdn qua đcnyrưvvkyycofc. Cơickrn lốkablc xoáluxiy to lớvouhn ríedktt lêrisdn sàobljn sạauuqt, cuốkabln vềefxu phíedkta Trịbkthnh Xáluxi.

Trịbkthnh Xáluxiqaizng khôickrng sợycofiboni, hắjgsvn nhìuestn lốkablc xoáluxiy hắjgsvc viêrisdm càobljng lúitqlc càobljng tớvouhi gầgrtnn, miệhzexng nózonsi:

- Thẹitqln quáluxizonsa giậekkln àoblj? Thếaunbobljo làoblj đcnyrau đcnyrvouhn... Nỗoblji đcnyrau ngưvvkyơickri ban cho ta trong Resident Evil 2 còjajhn íedktt sao?

Vừipuya dứluxit lờfolri, Trịbkthnh Xáluxivvkyvouhi châjshen khẽhebh đcnyrgdgxng, sửdhmm ra Thếaunb, thâjshen thểsfbwcukang tốkablc đcnyrgdgx mắjgsvt thưvvkyfolrng khôickrng thểsfbw theo kịbkthp, lao vọkabl sang mộgdgxt bêrisdn. Nhìuestn tốkablc đcnyrgdgx lốkablc xoáluxiy hắjgsvc viêrisdm di chuyểsfbwn chậekklm chạauuqm nhưvvky vậekkly, khôickrng cầgrtnn biếaunbt uy lựrqcac mạauuqnh đcnyrếaunbn mứluxic nàobljo, nếaunbu khôickrng thểsfbw chạauuqm tớvouhi hắjgsvn thìuest uy lựrqcac cózons lớvouhn cũqaizng vôickr dụhzexng.


Nhưvvkyng Trịbkthnh Xáluxi vừipuya mớvouhi chạauuqy đcnyrưvvkyycofc vàoblji mésyjpt, mộgdgxt thàobljnh cựrqca kiếaunbm bậekklp bùcukang lửdhmma đcnyren đcnyrãibon chắjgsvn trưvvkyvouhc mặauuqt hắjgsvn. Thanh kiếaunbm xuấqhwnt hiệhzexn đcnyrgdgxt ngộgdgxt dịbkth thưvvkyfolrng, cùcukang khôickrng biếaunbt làobljzonszonsjgsv đcnyrózons từipuyitqlc nàobljo. Trịbkthnh Xáluxi hiệhzexn tạauuqi đcnyrang ởjgsv trong trạauuqng tháluxii Hủhiuyy diệhzext, khôickrng cầgrtnn biếaunbt làoblj tốkablc đcnyrgdgx, sứluxic mạauuqnh, hay làoblj sứluxic phảkabln ứluxing đcnyrefxuu mạauuqnh mẽhebhvvkyycoft xa con ngưvvkyfolri, ngoàoblji ra bảkabln thâjshen hắjgsvn lạauuqi càobljng thâjshen kinh báluxich chiếaunbn, tinh thầgrtnn kiêrisdn nghịbkth, lầgrtnm vàobljo tuyệhzext cảkablnh cũqaizng khôickrng chúitqlt hoảkablng loạauuqn. Dùcuka tốkablc đcnyrgdgx củhiuya Thếaunb bịbkth chặauuqn lạauuqi, hắjgsvn cũqaizng khôickrng hềefxu hốkablt hoảkablng, dưvvkyvouhi châjshen dùcukang sứluxic đcnyrauuqp mạauuqnh, khi mặauuqt đcnyrqhwnt vỡsyjp tung ra, hắjgsvn đcnyrãibonvvkyơickrng theo tốkablc đcnyrgdgx đcnyrózons vọkablt vềefxu sau.

Nhưvvkyng Trịbkthnh Xáluxi vừipuya mớvouhi lùcukai ra đcnyrưvvkyycofc mấqhwny mésyjpt, sau lưvvkyng hắjgsvn đcnyrgdgxt nhiêrisdn cózons mộgdgxt luồdtsfng hơickri nózonsng cựrqcac mạauuqnh ậekklp tớvouhi. Hắjgsvn cũqaizng khôickrng quay đcnyrgrtnu lạauuqi, chỉipuy dựrqcaa vàobljo cảkablm giáluxic làobljzons thểsfbw biếaunbt đcnyrưvvkyycofc đcnyrózonsoblj mộgdgxt thanh kiếaunbm hắjgsvc viêrisdm cựrqcac lớvouhn. Trưvvkyvouhc mặauuqt, sau lưvvkyng hắjgsvn, hai vịbkth tríedkt kháluxic nhau khôickrng ngờfolr lạauuqi đcnyrdtsfng thờfolri xuấqhwnt hiệhzexn hai thanh cựrqca kiếaunbm hắjgsvc viêrisdm. Theo tiềefxum thứluxic, hắjgsvn quay sang phíedkta Phụhzexc Chếaunb Thểsfbw nhưvvkyng lạauuqi thấqhwny trêrisdn tay Phụhzexc Chếaunb Thểsfbw vẫsiddn đcnyrang cầgrtnm mộgdgxt thanh cựrqca kiếaunbm hắjgsvc viêrisdm, hơickrn nữtmlta khiếaunbn cho hắjgsvn cảkablm thấqhwny kỳyvrv quáluxii nhấqhwnt làoblj... Áipuynh mắjgsvt Phụhzexc Chếaunb Thểsfbw khôickrng ngờfolr lạauuqi khôickrng hềefxuvvkyvouhng sang phíedkta hắjgsvn màoblj đcnyrang nhìuestn vịbkth tríedkt hắjgsvn đcnyrluxing trưvvkyvouhc khi sửdhmm dụhzexng Thếaunb.

"Hiểsfbwu rồdtsfi, hózonsa ra làoblj nhưvvky vậekkly... Lệhzex viêrisdm àoblj, quảkabl thậekklt làoblj đcnyráluxing sợycof..."

Trong lòjajhng Trịbkthnh Xáluxi chợycoft bừipuyng tìuestnh, hắjgsvn đcnyrãibon thâjshen kinh báluxich chiếaunbn, kinh nghiệhzexm chiếaunbn đcnyrqhwnu tựrqca nhiêrisdn làoblj cựrqcac kỳyvrv phong phúitql, cózons thểsfbwzonsi cho dùcukaoblj so vớvouhi Phụhzexc Chếaunb Thểsfbwqaizng khôickrng hềefxu thua késyjpm. Trong mộgdgxt đcnyrycoft giao phong nhưvvky vậekkly, đcnyrauuqc biệhzext làoblj khi hai thanh cựrqca kiếaunbm hắjgsvc viêrisdm xuấqhwnt hiệhzexn, hắjgsvn loáluxing cáluxii đcnyrãibon hiểsfbwu ra đcnyrưvvkyycofc bíedktsfbwn củhiuya Lệhzex viêrisdm. Lệhzex viêrisdm củhiuya Phụhzexc Chếaunb Thểsfbw... Còjajhn kỳyvrv diệhzexu hơickrn nhữtmltng gìuest hắjgsvn tưvvkyjgsvng tưvvkyycofng nhiềefxuu.

zonsi thìuest chậekklm, xảkably ra thìuest nhanh, Trịbkthnh Xáluxi hai lầgrtnn rúitqlt lui chạauuqy trốkabln, lạauuqi gặauuqp phảkabli cựrqca kiếaunbm hắjgsvc viêrisdm ngălkupn cảkabln, tấqhwnt cảkabl đcnyrefxuu chỉipuy pháluxit sinh trong mộgdgxt khoảkablnh khắjgsvc, đcnyrếaunbn cảkabl thờfolri gian mộgdgxt hơickri thởjgsvqaizng khôickrng tớvouhi. Lúitqlc nàobljy, tạauuqi trưvvkyfolrng đcnyrãibon xuấqhwnt hiệhzexn thanh kiếaunbm thứluxilkupm, nălkupm thanh kiếaunbm phâjshen biệhzext chia ra trưvvkyvouhc sau, tráluxii phảkabli, trêrisdn đcnyrgrtnu, nălkupm hưvvkyvouhng ngălkupn cảkabln Trịbkthnh Xáluxi. Mặauuqc cho sứluxic mạauuqnh Trịbkthnh Xáluxi lớvouhn đcnyrếaunbn đcnyrâjsheu cũqaizng khôickrng thểsfbw pháluxiluxit mấqhwny thanh kiếaunbm, mặauuqc cho tốkablc đcnyrgdgx hắjgsvn nhanh đcnyrếaunbn đcnyrâjsheu cũqaizng khôickrng thểsfbw tráluxinh thoáluxit đcnyrưvvkyycofc chúitqlng, phảkablng phấqhwnt nhưvvky mấqhwny thanh kiếaunbm tựrqcazons tiêrisdn tri biếaunbt trưvvkyvouhc, việhzexc chưvvkya xảkably ra đcnyrãibonzons thểsfbw nhìuestn thấqhwnu ýhilm đcnyrdtsf củhiuya hắjgsvn, lầgrtnn nàobljo cũqaizng ésyjpp hắjgsvn quay lạauuqi chỗobljqaiz. Đhrerếaunbn khi lốkablc xoáluxiy hắjgsvc viêrisdm thổitqli tớvouhi, Trịbkthnh Xáluxi cuốkabli cùcukang cũqaizng bịbkthickrn lốkablc xoáluxiy đcnyrózons nuốkablt chửdhmmng vàobljo bêrisdn trong.

Lốkablc xoáluxiy hắjgsvc viêrisdm húitqlt Trịbkthnh Xáluxiobljo bêrisdn trong liềefxun lậekklp tứluxic xoay tròjajhn rờfolri khỏluxii mặauuqt đcnyrqhwnt, giốkablng nhưvvky mộgdgxt mũqaizi khoan đcnyriệhzexn lơickr lửdhmmng giữtmlta khôickrng trung đcnyrrisdn cuồdtsfn chuyểsfbwn đcnyrgdgxng. Vừipuya bộgdgxc pháluxit ra lựrqcac húitqlt kinh ngưvvkyfolri, trong nộgdgxi bộgdgx lốkablc xoáluxiy hắjgsvc viêrisdm vừipuya ngưvvkyng tụhzex nhiệhzext đcnyrgdgxobljng lúitqlc càobljng đcnyráluxing sợycof, khôickrng hềefxu thua késyjpm nhiệhzext đcnyrgdgx mặauuqt trờfolri chúitqlt nàobljo. Khi lốkablc xoáluxiy xoay chuyểsfbwn, lấqhwny nózonsobljm trung tâjshem, tấqhwnt cảkabl mọkabli thứluxi trong phạauuqm vi cảkabl nghìuestn mésyjpt đcnyrefxuu từipuy từipuy dung hòjajha, tan chảkably, mặauuqt đcnyrqhwnt cáluxich đcnyrózons gầgrtnn nhấqhwnt càobljng biếaunbn thàobljnh dung nham đcnyrluxi rựrqcac.

Cho dùcuka đcnyrãibonzons Thậekklp phưvvkyơickrng luâjshen hồdtsfi trậekkln bảkablo hộgdgxqaizng khôickrng đcnyrưvvkyycofc, lựrqcac lưvvkyycofng củhiuya clone Trịbkthnh Xáluxi thậekklt sựrqca quáluxi lớvouhn, mặauuqt dấqhwncnyrãibon đcnyrưvvkyycofng tălkupng cưvvkyfolrng cũqaizng khôickrng chịbkthu đcnyrrqcang nổitqli... Xem ra chiếaunbn trưvvkyfolrng hìuestnh trụhzex cao mấqhwny trălkupm mésyjpt nàobljy sớvouhm muộgdgxn gìuestqaizng sẽhebh đcnyrếaunbn lúitqlc tan vỡsyjp...

Khi Trịbkthnh Xáluxi bịbkth lốkablc xoáluxiy hắjgsvc viêrisdm húitqlt vàobljo bêrisdn trong, trưvvkyvouhc sau chỉipuyzons mộgdgxt hai giâjshey ngắjgsvn ngủhiuyi nhưvvkyng hắjgsvn cảkablm thấqhwny nhưvvky thâjshen thểsfbwuestnh đcnyrang bịbkth sứluxic mạauuqnh hàobljng vạauuqn câjshen késyjpo xésyjp. Mặauuqc cho thâjshen thểsfbw Tiềefxum long biếaunbn củhiuya hắjgsvn kiêrisdn cốkabl đcnyrếaunbn mứluxic nàobljo, dưvvkyvouhi sứluxic késyjpo khổitqlng lồdtsf nhưvvky vậekkly chung quy cũqaizng sẽhebh đcnyrếaunbn lúitqlc bịbkthsyjpo thàobljnh hai đcnyroạauuqn. Hơickrn nữtmlta càobljng thêrisdm kinh khủhiuyng làobljrisdn trong lốkablc xoáluxiy hắjgsvc viêrisdm tỏluxia ra nhiệhzext đcnyrgdgx cao khủhiuyng khiếaunbp khózonsobljvvkyjgsvng tưvvkyycofng nổitqli, trêrisdn thâjshen thểsfbw hắjgsvn đcnyrãibon xuấqhwnt hiệhzexn nhữtmltng vếaunbt phồdtsfng rộgdgxp, thiêrisdu cháluxiy. Phảkabli biếaunbt rằdtsfng đcnyrâjshey làoblj thâjshen thểsfbw biếaunbn hózonsa Tiềefxum long biếaunbn, đcnyripuyng nózonsi làoblj thiêrisdu cháluxit, cho dùcuka bịbkth đcnyrauuqn pháluxio bắjgsvn trựrqcac diệhzexn vàobljo cũqaizng tuyệhzext đcnyrkabli chỉipuy đcnyrau khôickrng thưvvkyơickrng, khôickrng ngờfolr rằdtsfng chỉipuyjgsvrisdn trong lốkablc xoáluxiy hắjgsvc viêrisdm cózons mộgdgxt hai giâjshey hắjgsvn đcnyrãibon bịbkth thiêrisdu bỏluxing, nếaunbu đcnyritqli thàobljnh ngưvvkyfolri kháluxic thìuest khôickrng phảkabli chưvvkya kịbkthp tớvouhi gầgrtnn đcnyrãibon biếaunbn thàobljnh tro bụhzexi rồdtsfi sao?

Khôickrng chúitqlt suy nghĩjzsn, trêrisdn ngưvvkyfolri Trịbkthnh Xáluxi liềefxun bùcukang lêrisdn ngọkabln lửdhmma đcnyrluxi hồdtsfng nhưvvkyluxiu. Ngọkabln lửdhmma nàobljy khôickrng phảkabli làobljuestnh thứluxic cụhzex thểsfbwzonsa củhiuya áluxinh sáluxing tâjshem linh gìuestoblj chỉipuy vỏluxin vẹitqln làoblj mộgdgxt kỹjshelkupng củhiuya vampire màoblj thôickri. Nhưvvkyng kỹjshelkupng nàobljy lạauuqi cózons mộgdgxt hiệhzexu quảkabl đcnyrauuqc biệhzext, đcnyrózons chíedktnh làoblj ngălkupn cảkabln nhiệhzext đcnyrgdgx cựrqcac cao, hắjgsvn đcnyrãibon từipuyng thíedkt nghiệhzexm chuyệhzexn đcnyrózons trong Resident Evil 2, chỉipuyoblj... Hắjgsvc viêrisdm lúitqlc đcnyrózonsziepobljng làoblj khôickrng cózons uy lựrqcac nhưvvky hắjgsvc viêrisdm hiệhzexn tạauuqi, tan vàobljng chảkably đcnyráluxi, khôickrng gìuest khôickrng thiêrisdu.

Quảkabl nhiêrisdn, ngọkabln lửdhmma đcnyrluxiluxiu chỉipuy kiêrisdn trìuest đcnyrưvvkyycofc cózons hai giâjshey ngắjgsvn ngủhiuyi, sau đcnyrózons hoàobljn toàobljn bịbkth ngọkabln lửdhmma màoblju đcnyren đcnyrdtsfng hózonsa. Nózonsi cũqaizng kỳyvrv lạauuq, đcnyrãibonoblj lửdhmma thìuest sao cózons thểsfbw bịbkth thiêrisdu đcnyrkablt đcnyrưvvkyycofc? Nhưvvkyng sựrqca thậekklt đcnyrúitqlng làoblj nhưvvky vậekkly, ngọkabln lửdhmma màoblju đcnyren khôickrng ngờfolr lạauuqi thậekklt sựrqca thiêrisdu đcnyrkablt, đcnyrdtsfng hózonsa ngọkabln lửdhmma màoblju đcnyrluxi, cózons lẽhebh đcnyrâjshey mớvouhi chíedktnh làoblj ngọkabln lửdhmma hủhiuyy diệhzext châjshen chíedktnh, khôickrng gìuest khôickrng đcnyrkablt cháluxiy đcnyrưvvkyycofc.

Trịbkthnh Xáluxi thấqhwny ngọkabln lửdhmma màoblju đcnyrluxiluxiu bịbkth pháluxi, hắjgsvn cũqaizng khôickrng dáluxim chầgrtnn chừipuy nữtmlta, châjshen nguyêrisdn lựrqcac vàoblj ma lựrqcac trong cơickr thểsfbw ngưvvkyng tụhzexrisdn ngoàoblji cơickr thểsfbw, hai luồdtsfng áluxinh sáluxing màoblju đcnyren, màoblju trắjgsvng xuấqhwnt hiệhzexn trong hai lòjajhng bàobljn tay hắjgsvn. Chỉipuy thấqhwny hai tay hắjgsvn hợycofp lạauuqi, hai luồdtsfng nălkupng lưvvkyycofng gắjgsvn kếaunbt lạauuqi vớvouhi nhau giốkablng nhưvvky mộgdgxt quảkabl cầgrtnu, chỉipuyzons đcnyriềefxuu quảkabl cầgrtnu nălkupng lưvvkyycofng kếaunbt hợycofp lạauuqi cũqaizng khôickrng mang hai màoblju đcnyren trắjgsvng nữtmlta màoblj hoàobljn toàobljn hỗobljn đcnyrgdgxn mờfolr mờfolr mịbktht mịbktht. Bêrisdn trong quảkabl cầgrtnu hỗobljn đcnyrgdgxn vôickr sốkabl luồdtsfng khíedkt nhỏluxisyjp khôickrng ngừipuyng uốkabln khúitqlc, chuyểsfbwn đcnyritqli, phảkablng phấqhwnt nhưvvkyjajhn cózons sấqhwnm sésyjpt tung bay. Trịbkthnh Xáluxiqaizng khôickrng kịbkthp nghĩjzsn nhiềefxuu, vung tay nésyjpm quảkabl cầgrtnu xuốkablng phíedkta dưvvkyvouhi.

Quảkabl cầgrtnu nằdtsfm trong tay Trịbkthnh Xáluxi chỉipuy to bằdtsfng quảkabl trứluxing gàoblj, nhưvvkyng sau khi rờfolri khỏluxii tay hắjgsvn liềefxun lậekklp tứluxic to lêrisdn bằdtsfng quảkablzonsng rôickrt, hơickrn nữtmlta thểsfbwedktch còjajhn đcnyrang khôickrng ngừipuyng tălkupng lêrisdn, phảkabln ứluxing vàoblj khíedkt tứluxic bêrisdn trong càobljng thêrisdm cuồdtsfng loạauuqn, mơickr hồdtsf nhưvvkyzons hai luồdtsfng khíedkt đcnyren trắjgsvng đcnyrang táluxic đcnyrgdgxng kịbkthch liệhzext vớvouhi nhau. Đhrerếaunbn khi quảkabl cầgrtnu bằdtsfng quảkablzonsng rổitql tiếaunbp xúitqlc vớvouhi mặauuqt đcnyrqhwnt, nózonsitqlt cuộgdgxc cũqaizng phảkabln ứluxing hoàobljn toàobljn, từipuy mộgdgxt mảkablng hỗobljn đcnyrgdgxn biếaunbn thàobljnh hai màoblju đcnyren trắjgsvng, rồdtsfi tớvouhi nălkupm màoblju bảkably sắjgsvc, sau đcnyrózonsobljickr sốkabloblju sắjgsvc rựrqcac rỡsyjp xuấqhwnt hiệhzexn bêrisdn trong quảkabl cầgrtnu, cuốkabli cùcukang nózons vụhzext pháluxit nổitqlibonnh liệhzext.

Lấqhwny đcnyriểsfbwm quảkabl cầgrtnu pháluxit nổitqlobljm trung tâjshem, vôickr sốkabl luồdtsfng sózonsng xung kíedktch lan tràobljn ra bốkabln phíedkta, mặauuqt đcnyrqhwnt xung quanh mấqhwny trălkupm mésyjpt sụhzexp đcnyritqlluxit vụhzexn. Càobljng tiếaunbp cậekkln trung tâjshem vụhzex nổitql, khung cảkablnh càobljng hỗobljn loạauuqn, mùcuka mịbktht, mặauuqt đcnyrqhwnt tan náluxit xung quanh cũqaizng bịbkth sứluxic nổitql cựrqcac lớvouhn trộgdgxn thàobljnh mộgdgxt mảkablnh, giốkablng nhưvvkyitqlc thiêrisdn đcnyrbktha sơickr khai, đcnyrqhwnt lửdhmma giózonsvvkyvouhc sôickri tràobljo khôickrng ngớvouht.


Ngọkabln lửdhmma đcnyren hìuestnh than nêrisdn lốkablc xoáluxiy hắjgsvc viêrisdm cũqaizng thậekklt sựrqca bấqhwnt phàobljm, ngoàoblji bộgdgx phậekkln gầgrtnn mặauuqt đcnyrqhwnt nhấqhwnt bịbkth quảkabl cầgrtnu pháluxit nổitqlobljm biếaunbn mấqhwnt ra thìuest đcnyrauuqi bộgdgx phậekkln hắjgsvc viêrisdm còjajhn lạauuqi chỉipuy bịbkth chấqhwnn tan ra màoblj thôickri. Nălkupm thanh cựrqca kiếaunbm đcnyrãibon vỡsyjpluxit cũqaizng đcnyrdtsfng thờfolri hózonsa thàobljnh hắjgsvc viêrisdm vôickr biêrisdn, mộgdgxt lầgrtnn nữtmlta ngưvvkyng tụhzex quanh ngưvvkyfolri clone Trịbkthnh Xáluxi, tạauuqo nêrisdn biểsfbwn lửdhmma vôickrcukang vôickr tậekkln, giốkablng nhưvvkyickrn phẫsiddn nộgdgx củhiuya kim cưvvkyơickrng phậekklt đcnyràoblj, bao trùcukam cảkabl trờfolri đcnyrqhwnt.

"Phùcuka, thoáluxit rồdtsfi, chỉipuyoblj chiêrisdu nàobljy tiêrisdu hao quáluxi lớvouhn, mặauuqc dùcuka khôickrng phảkabli kiểsfbwu thíedkt mạauuqng nhưvvky Hồdtsfng hoang khai thiêrisdn tíedktch đcnyrbktha nhưvvkyng sốkablvvkyycofng châjshen nguyêrisdn lựrqcac vàoblj ma lựrqcac lãibonng phíedktickr íedktch còjajhn lớvouhn gấqhwnp mưvvkyfolri lầgrtnn Hồdtsfng hoang. Íojfnt nhấqhwnt cũqaizng đcnyrãibon mấqhwnt mấqhwnt mộgdgxt phầgrtnn mưvvkyfolri châjshen nguyêrisdn lựrqcac vàoblj ma lựrqcac rồdtsfi, cầgrtnn phảkabli cẩsfbwn thậekkln hơickrn mộgdgxt chúitqlt nữtmlta."

Trịbkthnh Xáluxi vừipuya thoáluxit khỏluxii lốkablc xoáluxiy hắjgsvc viêrisdm lậekklp tứluxic thởjgsv phàobljo. Nălkupng lựrqcac tựrqca hồdtsfi phụhzexc củhiuya thâjshen thểsfbw Tiềefxum long biếaunbn cũqaizng làoblj hạauuqng nhấqhwnt, chỉipuy sau vàoblji hơickri thởjgsvluxic vếaunbt bỏluxing khôickrng nặauuqng lắjgsvm đcnyrãibonobljnh lạauuqi kháluxi nhiềefxuu. Cùcukang lúitqlc đcnyrózons, hắjgsvn liêrisdn tiếaunbp sửdhmm ra mấqhwny lầgrtnn Nguyệhzext bộgdgx, nhảkably ra khỏluxii hốkabl đcnyrqhwnt đcnyrãibon sụhzexp đcnyritqlluxit vụhzexn, tiếaunbn lêrisdn khoảkablng trốkablng vẫsiddn còjajhn kiêrisdn cốkabljgsvluxich đcnyrózons khôickrng xa.

-...Chẳhzexng tráluxich, khôickrng hổitqloblj bảkabln chíedktnh củhiuya ta, chỉipuy vỏluxin vẹitqln dựrqcaa vàobljo mộgdgxt chúitqlt đcnyrau đcnyrvouhn từipuy Resident Evil 2... Chúitqlt đcnyrau đcnyrvouhn nhỏluxi nhoi đcnyrózons, phốkabli hợycofp vớvouhi khíedktvvkyycofng nhỏluxi hẹitqlp nhưvvky củhiuya ngưvvkyơickri, khôickrng ngờfolrqaizng cózons thểsfbw đcnyrauuqt tớvouhi trìuestnh đcnyrgdgx nhưvvky hiệhzexn tạauuqi, nắjgsvm giữtmlt sứluxic mạauuqnh cấqhwnp đcnyrgdgx thếaunbobljy, quảkabl nhiêrisdn làoblj sốkabl mệhzexnh tậekklp trung. Lầgrtnn luâjshen hồdtsfi nàobljy, quảkabl thựrqcac cózons thểsfbw do ngưvvkyơickri làobljm "vai chíedktnh"...

Phụhzexc Chếaunb Thểsfbw lặauuqng lẽhebh nhìuestn đcnyriểsfbwm trung tâjshem hỗobljn đcnyrgdgxn đcnyrang dầgrtnn dầgrtnn tiêrisdu tan, mộgdgxt lúitqlc lâjsheu sau mớvouhi thởjgsvoblji, nózonsi.

- Đhrerau đcnyrvouhn lúitqlc đcnyrózons?

Trịbkthnh Xáluxi lậekklp tứluxic trong lòjajhng đcnyrauuqi nộgdgx. Hắjgsvn vốkabln vẫsiddn luôickrn canh cáluxinh vềefxu việhzexc đcnyrózons, tuy nhữtmltng lờfolri Phụhzexc Chếaunb Thểsfbwzonsi rấqhwnt khózons nghe nhưvvkyng cuộgdgxc chiếaunbn đcnyrózons thậekklt sựrqcaoblj mấqhwnu chốkablt đcnyrsfbw hắjgsvn mạauuqnh mẽhebhrisdn. Chíedktnh vìuest nỗoblji đcnyrâjsheu phảkabli chịbkthu đcnyrrqcang trong trậekkln chiếaunbn đcnyrózonsoblj hắjgsvn mớvouhi bắjgsvt đcnyrgrtnu muốkabln cózons đcnyrưvvkyycofc sứluxic mạauuqnh, hơickrn nữtmlta còjajhn từipuy từipuyobljng lúitqlc càobljng mạauuqnh, cho đcnyrếaunbn tậekkln hôickrm nay... Hắjgsvn cuốkabli cùcukang cũqaizng cózons lựrqcac lưvvkyycofng đcnyrsfbw tranh đcnyroạauuqt danh hiệhzexu mạauuqnh nhấqhwnt vớvouhi Phụhzexc Chếaunb Thểsfbw. Ngoàoblji ra, chíedktnh clone Trịbkthnh Xáluxiqaizng dựrqcaa vàobljo đcnyrau đcnyrvouhn vàoblj thùcuka hậekkln mớvouhi trởjgsvrisdn mạauuqnh mẽhebh nhưvvkyjshey giờfolr, chẳhzexng lẽhebh, đcnyrau thưvvkyơickrng vàoblj thụhzex hậekkln mớvouhi thậekklt sựrqcaoblj mấqhwnu chốkablt đcnyrsfbw mạauuqnh mẽhebhrisdn...

Khôickrng đcnyrúitqlng! Đhrerau thưvvkyơickrng vàoblj thùcuka hậekkln khôickrng phảkabli mấqhwnu chốkablt đcnyrsfbw mạauuqnh lêrisdn, nózons chẳhzexng qua chỉipuyoblj biểsfbwu hiệhzexn bêrisdn ngoàoblji củhiuya mạauuqnh mẽhebhoblj thôickri!

Trịbkthnh Xáluxi sớvouhm đcnyrãibonvvkyycoft qua tâjshem ma, hơickrn nữtmlta hắjgsvn còjajhn dùcukang phưvvkyơickrng thứluxic vứluxit bỏluxi thâjshen mìuestnh đcnyrsfbwvvkyycoft qua tâjshem ma, tâjshem chíedkt đcnyrãibon sớvouhm cứluxing rắjgsvn đcnyrếaunbn mứluxic khôickrng gìuest pháluxi đcnyrưvvkyycofc, vạauuqn tàoblj bấqhwnt xâjshem. Mặauuqc dùcuka trong lòjajhng nhấqhwnt thờfolri nảkably sinh dao đcnyrgdgxng vớvouhi niềefxum tin củhiuya mìuestnh, nhưvvkyng đcnyrózonsqaizng chỉipuyoblj chuyệhzexn trong mộgdgxt chớvouhp mắjgsvt, tâjshem chíedkt hắjgsvn lậekklp tứluxic xáluxic đcnyrbkthnh sựrqca kiêrisdn trìuest củhiuya mìuestnh làoblj khôickrng hềefxu sai lầgrtnm, tuyệhzext khôickrng giốkablng nhưvvky nhữtmltng cưvvkyfolrng giảkabl tầgrtnng thứluxivvky chưvvkya vưvvkyycoft qua tâjshem ma, mộgdgxt khi lòjajhng tin trong tâjshem bịbkth pháluxi thìuest sẽhebh rấqhwnt dễhrerobljng rơickri vàobljo trạauuqng tháluxii tâjshem ma. Cózons thểsfbw nhậekkln đcnyrbkthnh rằdtsfng, vớvouhi mứluxic đcnyrgdgxjshem chíedkt kiêrisdn đcnyrbkthnh củhiuya Trịbkthnh Xáluxioblj clone Trịbkthnh Xáluxi, cho dùcukaobljkablo giáluxic do kếaunb hoạauuqch hoàobljn thiệhzexn loàoblji ngưvvkyfolri củhiuya Adam sảkabln sinh ra cũqaizng khôickrng cáluxich nàobljo mêrisd hoặauuqc đcnyrưvvkyycofc họkabl. Adam nếaunbu muốkabln đcnyráluxinh bạauuqi hai ngưvvkyfolri bọkabln hắjgsvn thìuest buộgdgxc phảkabli lấqhwny lựrqcac đcnyrqhwnu lựrqcac mớvouhi đcnyrưvvkyycofc. Đhrerâjshey cũqaizng chíedktnh làoblj nguyêrisdn nhâjshen vìuest sao Adam tíedktnh toáluxin hấqhwnp thu tấqhwnt cảkabl mọkabli ngưvvkyjgsvi xung quanh hắjgsvn, chờfolr đcnyrếaunbn khi pháluxit triểsfbwn đcnyrếaunbn mộgdgxt mứluxic đcnyrgdgx nhấqhwnt đcnyrbkthnh mớvouhi đcnyri tìuestm hai têrisdn Trịbkthnh Xáluxi, hắjgsvn cũqaizng làoblj ngưvvkyfolri tựrqca biếaunbt đcnyriểsfbwm mạauuqnh đcnyriểsfbwm yếaunbu củhiuya mìuestnh.

"Cáluxii gọkabli làoblj đcnyrau thưvvkyơickrng vàoblj thùcuka hậekkln, chẳhzexng qua làoblj sựrqca tổitqln thưvvkyơickrng đcnyrếaunbn ngưvvkyfolri hoặauuqc chuyệhzexn màobljuestnh trâjshen trọkablng nhấqhwnt, víedkt dụhzex nhưvvky trong lòjajhng ta luôickrn đcnyrsfbw ýhilm tớvouhi đcnyrdtsfng đcnyrgdgxi vàoblj La Lệhzex, víedkt dụhzex nhưvvkyhilmluxic củhiuya Triệhzexu Anh Khôickrng cùcukang ca ca củhiuya côickrqhwny, víedkt dụhzex nhưvvky Minh Yêrisdn Vi, ngưvvkyfolri yêrisdu củhiuya Trưvvkyơickrng Hằdtsfng, hoặauuqc cũqaizng giốkablng nhưvvky quốkablc gia trong lòjajhng Vưvvkyơickrng Hiệhzexp vậekkly. Chỉipuyzons nhữtmltng vếaunbt thưvvkyơickrng chạauuqm đcnyrếaunbn niềefxum tin nhưvvky vậekkly mớvouhi mang tớvouhi đcnyrau thưvvkyơickrng vàoblj thùcuka hậekkln khôickrng thểsfbwzonsa nhòjajha. Màoblj chỉipuy cầgrtnn vưvvkyycoft qua sẽhebh đcnyrau khổitqloblj thùcuka hậekkln đcnyrózons thìuest đcnyrauuqi đcnyra sốkabl mọkabli ngưvvkyfolri sẽhebh đcnyrefxuu đcnyrrisdn cuồdtsfng muốkabln cózons đcnyrưvvkyycofc sứluxic mạauuqnh vìuest thếaunb thoạauuqt nhiêrisdn qua thìuestzons vẻojfn nhưvvky đcnyrau thưvvkyơickrng vàoblj thùcuka hậekkln mang tớvouhi sứluxic mạauuqnh, nhưvvkyng kỳyvrv thựrqcac đcnyrózonsoblj do sựrqca kiêrisdn trìuestobljo niềefxum tin củhiuya bảkabln thâjshen mang tớvouhi. Chỉipuyzons niềefxum tin đcnyrãibonjshem nhậekklp vàobljo tậekkln cốkablt tủhiuyy, sau khi bịbkth thưvvkyơickrng tổitqln mớvouhi cózons thểsfbw mang tớvouhi lựrqcac lưvvkyycofng càobljng mạauuqnh mẽhebh... Ta cózons niềefxum tin, so vớvouhi kẻojfn đcnyrãibon hoàobljn toàobljn biếaunbn niềefxum tin thàobljnh thùcuka hậekkln vàoblj đcnyrrisdn cuồdtsfng nhưvvky hắjgsvn... Ai mạauuqnh hơickrn đcnyrâjshey?"

Nghĩjzsn tớvouhi đcnyrâjshey, Trịbkthnh Xáluxi sắjgsvc mặauuqt nghiêrisdm lạauuqi, nózonsi:

- Ta biếaunbt cảkablm giáluxic đcnyrau thưvvkyơickrng cùcukang thùcuka hậekkln trong lòjajhng ngưvvkyơickri... Ta cũqaizng khôickrng cózonsluxich nàobljo giúitqlp đcnyrsyjp ngưvvkyfolri, vìuest thếaunb chỉipuyzons thểsfbwcukang phưvvkyơickrng thứluxic côickrng bằdtsfng nhấqhwnt, chiếaunbn đcnyrqhwnu vớvouhi ngưvvkyơickri mộgdgxt trậekkln. Làoblj thắjgsvng hay làoblj thua, hãibony cứluxi đcnyrsfbw thựrqcac lựrqcac củhiuya chúitqlng ta quyếaunbt đcnyrbkthnh đcnyri. Xem xem lòjajhng tin củhiuya ta mạauuqnh hơickrn, hay làoblj đcnyrau thưvvkyơickrng vàoblj thùcuka hậekkln củhiuya ngưvvkyơickri mạauuqnh hơickrn... Ta kháluxic ngưvvkyơickri, nếaunbu vềefxu mặauuqt lựrqcac lưvvkyycofng ta cũqaizng đcnyrãibon lựrqcaa chọkabln con đcnyrưvvkyfolrng hoàobljn toàobljn ngưvvkyycofc lạauuqi vớvouhi ngưvvkyơickri. Mộgdgxt chiêrisdu vừipuya rồdtsfi làoblj châjshen nguyêrisdn lựrqcac vàoblj ma lựrqcac kếaunbt hợycofp lạauuqi, giốkablng nhưvvkyitqlc âjshem dưvvkyơickrng chưvvkya phâjshen, hoàobljn toàobljn hỗobljn đcnyrgdgxn. Ta gọkabli chiêrisdu thứluxic nàobljy làoblj Hồdtsfng hoang... Báluxit quáluxi đcnyrâjshey còjajhn chưvvkya phảkabli làoblj Hồdtsfng hoang thậekklt sựrqca. Thếaunbobljo, pháluxit huy uy lựrqcac châjshen chíedktnh củhiuya Lệhzex viêrisdm đcnyri, ésyjpp ra Hồdtsfng hoang, sáluxit chiêrisdu cuốkabli cùcukang củhiuya ta. Đhreripuyng nózonsi vớvouhi ta, Lệhzex viêrisdm củhiuya ngưvvkyơickri chỉipuy vỏluxin vẹitqln cózons khảkabllkupng thiêrisdu đcnyrkablt nhưvvky bềefxu ngoàoblji, nếaunbu thậekklt sựrqca nhưvvky vậekkly thìuestlkupm thanh cựrqca kiếaunbm hắjgsvc viêrisdm lúitqlc trưvvkyvouhc xuấqhwnt hiệhzexn vàoblj tấqhwnn côickrng kiểsfbwu gìuest chứluxi?

-...Lệhzex viêrisdm, vừipuya làoblj thựrqcac thểsfbw, lạauuqi vừipuya khôickrng phảkabli thựrqcac thểsfbw, nózons chẳhzexng qua chỉipuyoblj hiệhzexn thựrqcac hózonsa củhiuya cảkablm xúitqlc cuồdtsfng bạauuqo trong lòjajhng ta màoblj thôickri. Nózons vốkabln cózons liêrisdn quan đcnyrếaunbn tinh thầgrtnn, nếaunbu khôickrng phảkabli làoblj ngưvvkyfolri tâjshem chíedkt kiêrisdn đcnyrbkthnh, vạauuqn tàoblj bấqhwnt xâjshem thìuestjgsvrisdn trong ngọkabln lửdhmma nàobljy, cho dùcuka khôickrng bịbkth thiêrisdu đcnyrkablt thìuestqaizng khôickrng chịbkthu đcnyrrqcang nổitqli tâjshem ma ălkupn mòjajhn, dầgrtnn dầgrtnn tựrqcajshey khốkabln mìuestnh màoblj chếaunbt. Ngoàoblji ra, bạauuqo lệhzex do tâjshem sinh, cózons thểsfbwoblj lửdhmma, cózons thểsfbwoblj kiếaunbm, cózons thểsfbwoblj đcnyrao, cózons thểsfbwoblj vạauuqn vậekklt... Ýoybj niệhzexm trong lòjajhng ngưvvkyfolri pháluxit sinh, nhưvvkyobljluxit ýhilm, nhưvvkyobljedktch đcnyrgdgxng, đcnyrefxuu sẽhebh phảkabln ứluxing trêrisdn Lệhzex viêrisdm củhiuya ta. Ta phảkabli thừipuya nhậekkln, chiêrisdu thứluxic Hủhiuyy diệhzext củhiuya ngưvvkyơickri, chỉipuy riêrisdng vềefxu tốkablc đcnyrgdgxcukang sứluxic mạauuqnh đcnyrãibonvvkyycoft hơickrn ta rấqhwnt nhiềefxuu,nhưvvkyng ta khôickrng thểsfbw phảkabln ứluxing khôickrng cózons nghĩjzsna làoblj ýhilm niệhzexm khôickrng thểsfbw phảkabln ứluxing. Trong tâjshem ngưvvkyơickri dấqhwny nêrisdn mộgdgxt niệhzexm, tấqhwnt vạauuqn pháluxip sinh, Lệhzex viêrisdm tựrqca nhiêrisdn sẽhebh sinh ra phảkabln ứluxing ngălkupn cảkabln ngưvvkyơickri.


zonsi tớvouhi đcnyrâjshey, Phụhzexc Chếaunb Thểsfbwickri ngừipuyng lạauuqi rồdtsfi mớvouhi tiếaunbp tụhzexc:

- Cózons lẽhebh ngưvvkyơickri thậekklt sựrqcazonsvvkyluxich ésyjpp ta đcnyrếaunbn mứluxic phảkabli dùcukang toàobljn lựrqcac. Đhrerếaunbn tậekkln bâjshey giờfolr vẫsiddn chưvvkya cózons mộgdgxt ai cózons thểsfbw ésyjpp ta tớvouhi mứluxic đcnyrgdgx đcnyrózons, cứluxi cốkabl gắjgsvng đcnyri...

- Vậekkly sao? Xem ra ta cũqaizng phảkabli cảkablm thấqhwny vinh hạauuqnh mớvouhi đcnyrúitqlng nhỉipuy?

Trịbkthnh Xáluxivvkyfolri lạauuqnh đcnyráluxip, dưvvkyvouhi châjshen sửdhmm ra Thếaunb, lao vềefxu phíedkta Phụhzexc Chếaunb Thểsfbw, Hổitql hồdtsfn đcnyrao trong tay dùcukang sứluxic chésyjpm ra. Quang mang tỏluxia ra trêrisdn thâjshen đcnyrao khôickrng hềefxuzons vẻojfn mờfolr mịbktht nhưvvky khi truyềefxun châjshen nguyêrisdn lựrqcac, cũqaizng khôickrng phảkabli làoblj cảkablm giáluxic áluxip bứluxic cựrqcac mạauuqnh nhưvvky khi truyềefxun ma lựrqcac màobljzons vẻojfn hỗobljn đcnyrgdgxn mờfolrkablo, phảkablng phấqhwnt nhưvvky mộgdgxt tầgrtnng sưvvkyơickrng khózonsi khôickrng thểsfbwcukang mắjgsvt thưvvkyfolrng nhìuestn xuyêrisdn qua đcnyrưvvkyycofc.

Trịbkthnh Xáluxiitqlc ban đcnyrgrtnu khi sửdhmm dụhzexng uy lựrqcac củhiuya Hổitql hồdtsfn đcnyrao thìuest chỉipuy truyềefxun cózons mộgdgxt mìuestnh châjshen nguyêrisdn lựrqcac vàobljo bêrisdn trong, sau nàobljy cózons ma lựrqcac thìuestcukang ma lựrqcac thay thếaunb, uy lựrqcac cũqaizng coi nhưvvky lớvouhn hơickrn rấqhwnt nhiềefxuu. Đhrerếaunbn bâjshey giờfolr cảkablnh giớvouhi củhiuya hắjgsvn khôickrng ngừipuyng tălkupng lêrisdn, đcnyrauuqc biệhzext làoblj đcnyrưvvkyycofc Sởjgsv Hiêrisdn hỗoblj trợycof trúitqlc cơickr thàobljnh côickrng, giúitqlp hắjgsvn cózonslkupng lựrqcac khốkablng chếaunb đcnyrưvvkyycofc châjshen nguyêrisdn lựrqcac vàoblj ma lựrqcac. Tuy vẫsiddn chưvvkya thểsfbw giốkablng nhưvvky Hủhiuyy diệhzext, hìuestnh thàobljnh trạauuqng tháluxii Hủhiuyy diệhzext trong nháluxiy mắjgsvt, tạauuqo nêrisdn trạauuqng tháluxii Hồdtsfng hoang trong nháluxiy mắjgsvt nhưvvkyng chỉipuy riêrisdng việhzexc truyềefxun châjshen nguyêrisdn lựrqcac vàoblj ma lựrqcac ngưvvkyng tụhzex lạauuqi mộgdgxt chỗoblj, uy lựrqcac cũqaizng đcnyrãibonvvkyycoft xa bấqhwnt kỳyvrv mộgdgxt loạauuqi châjshen nguyêrisdn lựrqcac vàoblj ma lựrqcac đcnyrơickrn đcnyrgdgxc nàobljo rồdtsfi. Nếaunbu giảkabli thíedktch tửdhmm tếaunb ra thìuest luồdtsfng sứluxic mạauuqnh đcnyrózonszons nguyêrisdn lýhilm cựrqcac kỳyvrvvvkyơickrng tựrqca vớvouhi Ma đcnyrgdgxng pháluxio, do vậekkly uy lựrqcac cũqaizng mạauuqnh đcnyrếaunbn kinh khủhiuyng.

Hổitql pháluxich đcnyroa nhưvvky mộgdgxt luồdtsfng hỗobljn đcnyrgdgxn, khôickrng hềefxuzons chúitqlt màoblju mèziepuest, chỉipuy vung ngang chésyjpm tớvouhi, cảkabl tốkablc đcnyrgdgx lẫsiddn sứluxic mạauuqnh đcnyrefxuu lớvouhn đcnyrếaunbn mứluxic khôickrng thểsfbwvvkyjgsvng tưvvkyycofng đcnyrưvvkyycofc, lạauuqi côickrng thêrisdm uy lựrqcac củhiuya Hồdtsfng hoang bảkabln sơickr cấqhwnp, thậekklt sựrqcazons chúitqlt vẻojfn "trọkablng kiếaunbm vôickr phong, đcnyrauuqi xảkablo bấqhwnt côickrng"[80]. Mặauuqc cho ngưvvkyơickri cózons ngàobljn cáluxich vạauuqn cáluxich, ta chỉipuyzons mộgdgxt chiêrisdu lấqhwny lựrqcac pháluxi đcnyrauuqo, pháluxi hếaunbt ngàobljn vạauuqn chiêrisdu thứluxic củhiuya ngưvvkyơickri.

Quảkabl nhiêrisdn vừipuya mớvouhi va chạauuqm, cựrqca kiếaunbm hắjgsvc viêrisdm trong tay Phụhzexc Chếaunb Thểsfbw liềefxun ầgrtnm mộgdgxt tiếaunbng nổitql tung, bảkabln thâjshen hắjgsvn càobljng bịbkth sứluxic nổitql củhiuya câjshey kiếaunbm thổitqli bay ra xa mấqhwny trălkupm mésyjpt. Đhrerang lúitqlc Trịbkthnh Xáluxi muỗobljn xôickrng tớvouhi tiếaunbp tụhzexc côickrng kíedktch thìuest ngọkabln lửdhmma màoblju đcnyren vôickrcukang vôickr tậekkln lạauuqi vụhzext ngưvvkyng tụhzex lạauuqi. Đhreráluxim lửdhmma chỗoblj thìuest ngưvvkyng tụhzex thàobljnh kiếaunbm, chỗoblj thìuest ngừipuyng tụhzex thàobljnh đcnyrao, chỗoblj thìuest ngưvvkyng tụhzex thàobljnh giáluxio, cũqaizng cózons cảkabl cung têrisdn, dao, búitqla, roi, kíedktch. Nhấqhwnt thờfolri bao quanh ngưvvkyfolri Trịbkthnh Xáluxi đcnyrâjsheu chỉipuyzons thậekklp báluxit ban vũqaiz khíedkt chửdhmm, tíedktnh tổitqlng sốkabl lạauuqi íedktt nhấqhwnt cũqaizng phảkabli tớvouhi hơickrn trălkupm mózonsn. Khôickrng nhữtmltng thếaunb, trêrisdn sốkablqaiz khíedktobljy lửdhmma đcnyren bậekklp bùcukang, khíedkt thếaunb khôickrng hềefxu thua késyjpm thanh cựrqca kiếaunbm hắjgsvc viêrisdm lúitqlc trưvvkyvouhc chúitqlt nàobljo, khiếaunbn cho Trịbkthnh Xáluxi bịbkthjshey ởjgsvrisdn trong nhìuestn màoblj phảkabli khẽhebh nuốkablt nưvvkyvouhc bọkablt.

"Khốkabln kiếaunbp, hắjgsvn cózonsjajhn làoblj ngưvvkyfolri nữtmlta khôickrng? Pháluxi đcnyrưvvkyycofc mộgdgxt thanh cựrqca kiếaunbm đcnyrãibon tốkabln nhiềefxuu khíedkt lựrqcac nhưvvky vậekkly rồdtsfi, ởjgsv đcnyrâjshey íedktt nhấqhwnt cũqaizng phảkabli cózons cảkabl trălkupm mózonsn vũqaiz khíedkt hắjgsvc viêrisdm, áluxinh sáluxing tâjshem linh củhiuya hắjgsvn nhiềefxuu vôickrcukang vôickr tậekkln sao?"

- Lệhzex viêrisdm. Báluxich binh trủhiuyng[81]...

Phụhzexc Chếaunb Thểsfbwjgsvluxich đcnyrózons mấqhwny trălkupm mésyjpt lặauuqng lẽhebh đcnyrluxing dậekkly, hắjgsvn đcnyrưvvkya tay vềefxu phíedkta mộgdgxt trălkupm mózonsn vũqaiz khíedkt hắjgsvc viêrisdm, khẽhebh vung lêrisdn, sốkablqaiz khíedkt đcnyrózons liềefxun ầgrtnm ầgrtnm lao xuốkablng. Đhrerâjshey khôickrng phảkabli làoblj loạauuqi thểsfbw ngưvvkyng tụhzexuestnh thưvvkyfolrng nhưvvky lốkablc xoáluxiy hắjgsvc viêrisdm màobljoblj vậekklt thấqhwnt thậekklt sựrqca do ngọkabln lửdhmma đcnyren cụhzex thểsfbwzonsa ra, uy lựrqcac so vớvouhi lốkablc xoáluxiy hắjgsvc viêrisdm còjajhn cao hơickrn cảkabl trălkupm lầgrtnn. Trịbkthnh Xáluxicukang trạauuqng tháluxii Hủhiuyy diệhzext đcnyrsyjp lấqhwny ba bốkabln mózonsn vũqaiz khíedkt thìuestjajhn đcnyrưvvkyycofc, nhưvvkyng theo sau làobljvvkyfolri, hai mưvvkyơickri mózonsn vũqaiz khíedkt kháluxic liêrisdn tụhzexc đcnyráluxinh xuốkablng. Nếaunbu nhưvvky hắjgsvn dùcukang Hổitql hồdtsfn đcnyrao ngưvvkyng tụhzex châjshen nguyêrisdn lựrqcac vàoblj ma lựrqcac đcnyrsfbw chốkablng lạauuqi sốkablqaiz khíedkt hắjgsvc viêrisdm nàobljy thìuest sẽhebh khiếaunbn chúitqlng pháluxit nổitql kịbkthch liệhzext, chỉipuy vỏluxin vẹitqln vàoblji mózonsn thôickri đcnyrãibonobljm thâjshen thểsfbw Tiềefxum long biếaunbn củhiuya hắjgsvn chấqhwnn đcnyrgdgxng đcnyrếaunbn gầgrtnn nộgdgxi thưvvkyơickrng, dầgrtnn dầgrtnn, hắjgsvn đcnyrãibon cảkablm thấqhwny khôickrng thểsfbw chốkablng đcnyrsyjp đcnyrưvvkyycofc nữtmlta.

"....Hồdtsfng hoang..."

- Hồdtsfng hoang, khai thiêrisdn tíedktch đcnyrbktha!

Châjshen nguyêrisdn lựrqcac trong cơickr thểsfbw Trịbkthnh Xáluxi từipuy trong Tửdhmm Phủhiuy trong nãibono đcnyritql dồdtsfn xuốkablng, ma lựrqcac cũqaizng từipuy đcnyran đcnyriềefxun cuộgdgxn thẳhzexng lêrisdn, hai luồdtsfng nălkupng lưvvkyycofng thuộgdgxc tíedktnh hoàobljn toàobljn tưvvkyơickrng phảkabln giao hòjajha vớvouhi nhau ởjgsv chỗoblj tráluxii tim hắjgsvn. Ngay lậekklp tứluxic, mộgdgxt luồdtsfng sứluxic mạauuqnh khổitqlng lồdtsf đcnyrếaunbn mứluxic khózonsobljvvkyjgsvng tưvvkyycofng nổitqli bộgdgxc pháluxit trong thâjshen thểsfbw hắjgsvn. Luồdtsfng sứluxic mạauuqnh đcnyrózons thậekklt sựrqca quáluxi lớvouhn, đcnyrếaunbn cảkabl thâjshen thểsfbw Tiềefxum long biếaunbn củhiuya hắjgsvn cũqaizng khôickrng cáluxich nàobljo chứluxia đcnyrrqcang nổitqli, khi sửdhmm dụhzexng làoblj thâjshen thểsfbw lậekklp tứluxic bắjgsvt đcnyrgrtnu hưvvky hỏluxing. Nhưvvkyng sứluxic mạauuqnh chung quy vẫsiddn làoblj sứluxic mạauuqnh, Trịbkthnh Xáluxiitqlt cuộgdgxc cũqaizng sửdhmm dụhzexng đcnyrưvvkyycofc luồdtsfng sứluxic mạauuqnh kinh khủhiuyng đcnyrózons ra.

Mộgdgxt luồdtsfng sứluxic mạauuqnh khổitqlng lồdtsf truyềefxun nhậekklp vàobljo trong Hổitql hồdtsfn đcnyrao, chỉipuy thấqhwny vung tay chésyjpm ra, trong nháluxiy mắjgsvt đcnyrãibonzons mấqhwny chụhzexc mózonsn vũqaiz khíedkt hắjgsvc viêrisdm bịbkth đcnyráluxinh bay lêrisdn cao, sau đcnyrózons bịbkth luồdtsfng sứluxic mạauuqnh to lớvouhn kia pháluxiluxit, lạauuqi biếaunbn thàobljnh lửdhmma đcnyren vôickr tậekkln. Nhữtmltng vũqaiz khíedkt hắjgsvc viêrisdm còjajhn lạauuqi călkupn bảkabln khôickrng thểsfbw kịbkthp tiếaunbp tụhzexc chésyjpm xuốkablng, Trịbkthnh Xáluxi chỉipuy vỏluxin vẹitqln bưvvkyvouhc tớvouhi mộgdgxt bưvvkyvouhc, mặauuqt đcnyrqhwnt liềefxun bịbkth lựrqcac lưvvkyycofng từipuyvvkyvouhc châjshen hạauuq xuốkablng pháluxiluxit bấqhwny, khíedktvvkyu kịbkthch liệhzext thổitqli vălkupng tấqhwnt cảkablqaiz khíedkt hắjgsvc viêrisdm ra xa, phảkablng phấqhwnt nhưvvkyzons lốkablc xoáluxiy, khôickrng, làoblj nhưvvkyzons mộgdgxt vòjajhi rồdtsfng vừipuya quésyjpt qua. Khi Trịbkthnh Xáluxivvkyvouhc lêrisdn phíedkta trưvvkyvouhc, sau lưvvkyng hắjgsvn liềefxun sinh ra khíedktvvkyu hủhiuyy diệhzext kinh khủhiuyng nhưvvky vậekkly, đcnyrdtsfng thờfolri hắjgsvn đcnyrãibon lao đcnyrếaunbn trưvvkyvouhc mặauuqt Phụhzexc Chếaunb Thểsfbw, vung đcnyrao chésyjpm ngang tớvouhi.

Vậekklt cựrqcac tấqhwnt phảkabln, trong thếaunb giớvouhi màobljluxic tiểsfbwu đcnyrgdgxi luâjshen hồdtsfi trảkabli qua, chỉipuyzons tốkablc đcnyrgdgxcukang sứluxic mạauuqnh thìuestcukang lắjgsvm cũqaizng chỉipuyoblj mộgdgxt têrisdn tay sai, hơickrn nữtmlta còjajhn làoblj tay sai hạauuqng hai hạauuqng ba. Nếaunbu muốkabln mạauuqnh hơickrn nữtmlta thìuest nhấqhwnt đcnyrbkthnh phảkabli cưvvkyfolrng hózonsa cáluxic loạauuqi thuộgdgxc tíedktnh hoặauuqc làoblj nắjgsvm giữtmltluxic loạauuqi kỹjshelkupng cáluxic nhau, víedkt dụhzex nhưvvky kỹjshelkupng áluxim sáluxit cáluxic loạauuqi. Nhưvvkyng chíedktnh nhưvvky bốkabln chữtmlt "vậekklt cựrqcac tấqhwnt phảkabln", khi tốkablc đcnyrgdgxcukang sứluxic mạauuqnh vưvvkyycoft qua giớvouhi hạauuqn củhiuya sứluxic tưvvkyjgsvng tưvvkyycofng, đcnyrauuqt tớvouhi mứluxic đcnyrgdgx khôickrng thểsfbwcukang lờfolri lẽhebh đcnyrsfbw biểsfbwu đcnyrauuqt thìuest chúitqlng sẽhebhobljluxit chiêrisdu tốkabli cao thậekklt sựrqca, khôickrng cózons bấqhwnt kỳyvrv thuộgdgxc tíedktnh, kỹjshelkupng nàobljo cózons thểsfbw đcnyrkabli kháluxing đcnyrưvvkyycofc. Chíedktnh nhưvvky Hồdtsfng hoang khai thiêrisdn tíedktch đcnyrbktha củhiuya Trịbkthnh Xáluxi vậekkly, giơickr tay nhấqhwnc châjshen đcnyrãibonzons uy lựrqcac khổitqlng lồdtsf nhưvvky dựrqcang trờfolri mởjgsv đcnyrqhwnt, cho dùcukaoblj Lệhzex viêrisdm thầgrtnn diệhzexu khôickrn lưvvkyfolrng củhiuya clone Trịbkthnh Xáluxi, khi đcnyrkabli mặauuqt cũqaizng khôickrng thểsfbw ngălkupn cảkabln đcnyrưvvkyycofc chúitqlt nàobljo. Nếaunbu nhưvvky hắjgsvn khôickrng cózons chiêrisdu thứluxic cùcukang đcnyrhzexng cấqhwnp... Vậekkly thìuest chắjgsvc chắjgsvn phảkabli chếaunbt.

Khi Hổitql hồdtsfn đcnyrao kềefxuluxit đcnyrếaunbn ngưvvkyfolri, hắjgsvc viêrisdm quanh ngưvvkyfolri Phụhzexc Chếaunb Thểsfbw mộgdgxt lầgrtnn nữtmlta thuậekkln theo sáluxit ýhilm củhiuya Trịbkthnh Xáluxioblj biếaunbn đcnyritqli, chỉipuyoblj lầgrtnn nàobljy nózons khôickrng biếaunbn thàobljnh vậekklt chấqhwnt thựrqcac thểsfbw nhưvvkyqaiz khíedkt hắjgsvc viêrisdm cáluxic loạauuqi màobljzonsa thàobljnh mộgdgxt loạauuqi vậekklt chấqhwnt màoblju đcnyren tuyềefxun còjajhn u tốkabli hơickrn cảkabl hắjgsvc viêrisdm. Ngọkabln lửdhmma đcnyren dàobljy tớvouhi mấqhwny mésyjpt biếaunbn thàobljnh mộgdgxt lớvouhp màobljng mỏluxing chỉipuyobljy vỏluxin vẹitqln cózons mộgdgxt, hai phâjshen, cứluxi nhưvvky vậekkly ngălkupn cảkabln trưvvkyvouhc lưvvkysyjpi Hổitql hồdtsfn đcnyrao. Tấqhwnt cảkabl mọkabli chuyệhzexn chỉipuy diễhrern ra trong chưvvkya tớvouhi mộgdgxt nháluxiy mắjgsvt, Hổitql hồdtsfn đcnyrãibon chésyjpm thẳhzexng xuốkablng lớvouhp màobljng mỏluxing màoblju đcnyren nhưvvkyng khôickrng ngờfolroblj lớvouhp màobljng đcnyrózons lạauuqi dẻojfno dai vôickrcukang, mộgdgxt đcnyrao mang theo sứluxic mạauuqnh kinh ngưvvkyfolri chésyjpm xuốkablng vậekkly màoblj lạauuqi chỉipuy chésyjpm ngậekklp vàobljo nózons mộgdgxt quãibonng, khôickrng thểsfbw hoàobljn toàobljn pháluxi vỡsyjp đcnyrưvvkyycofc. Sứluxic mạauuqnh trêrisdn đcnyrao khôickrng ngừipuyng giảkablm xuốkablng, chỉipuy sau nửdhmma giâjshey ngắjgsvn ngủhiuyi đcnyrãibon khôickrng còjajhn lạauuqi mộgdgxt chúitqlt lựrqcac lưvvkyycofng nàobljo. Trịbkthnh Xáluxiqaizng khôickrng hoảkablng hốkablt, buôickrng tay thảkabl Hổitql hồdtsfn đcnyrao ra, vung quyềefxun đcnyráluxinh thẳhzexng vàobljo chỗoblj lớvouhp màobljng mỏluxing bịbkth pháluxiluxich. Mộgdgxt quyềefxun nàobljy tuy cũqaizng xuyêrisdn qua lớvouhp màobljng, bịbkthitqlt đcnyri mấqhwnt hơickrn mộgdgxt nửdhmma sứluxic mạauuqnh nhưvvkyng lựrqcac lưvvkyycofng còjajhn lạauuqi vẫsiddn ầgrtnm ầgrtnm đcnyráluxinh thẳhzexng vàobljo vai tráluxii Phụhzexc Chếaunb Thểsfbw, pháluxiluxit vụhzext cảkabl mộgdgxt nửdhmma thâjshen thểsfbw hắjgsvn.

Sứluxic mạauuqnh củhiuya Hồdtsfng hoang khai thiêrisdn tíedktch đcnyrbktha quảkabl nhiêrisdn làobljzons uy lựrqcac dựrqcang trờfolri mởjgsv đcnyrqhwnt, mộgdgxt quyềefxun chỉipuyjajhn lạauuqi tốkabli đcnyra bốkabln nălkupm phầgrtnn lựrqcac lưvvkyơickrng khôickrng ngờfolr lạauuqi cózons thểsfbw đcnyrdtsfng thờfolri đcnyráluxinh náluxit cảkabl ngọkabln lửdhmma đcnyreo bao trùcukam bêrisdn ngoàoblji cùcukang vớvouhi mộgdgxt nửdhmma thâjshen thểsfbw Phụhzexc Chếaunb Thểsfbw. Phầgrtnn xáluxic còjajhn lạauuqi cũqaizng bịbkth đcnyráluxinh bay ra xa mấqhwny trălkupm mésyjpt, rơickri bịbkthch xuốkablng đcnyrqhwnt, sốkablng chếaunbt chưvvkya rõziep.

Trịbkthnh Xáluxi vốkabln còjajhn đcnyrbkthnh tiếaunbp tụhzexc truy kíedktch nhưvvkyng lớvouhp màobljng mỏluxing đcnyrózons khôickrng biếaunbt làoblj bằdtsfng loạauuqi vậekklt chấqhwnt gìuest, khôickrng ngờfolr lạauuqi mang theo lựrqcac húitqlt cựrqcac mạauuqnh tràobljn vềefxu phíedkta hắjgsvn. Bấqhwnt đcnyrjgsvc dĩjzsn, hắjgsvn chỉipuyzons thểsfbw nhặauuqt Hổitql hồdtsfn đcnyrao, nhảkably lùcukai vềefxu phíedkta sau, tuy nhiêrisdn chỉipuy trong mộgdgxt thoáluxing chốkablc đcnyrózons, chỗobljickr thểsfbw clone Trịbkthnh Xáluxiickri xuốkablng đcnyrãiboncukang lêrisdn lửdhmma đcnyren cuồdtsfn cuộgdgxn.

- Tưvvkyơickrng truyềefxun... Phưvvkyycofng hoàobljng cózons thểsfbw hồdtsfi sinh từipuy trong ngọkabln lửdhmma. Lệhzex viêrisdm cózons thểsfbwzonsa thàobljnh vạauuqn vậekklt, cũqaizng cózons thểsfbw biếaunbn thàobljnh thâjshen thểsfbw ta... Rấqhwnt tốkablt, rấqhwnt mạauuqnh mẽhebh. Cózons thểsfbw bứluxic ta đcnyrếaunbn mứluxic đcnyrgdgxobljy, bảkabln chíedktnh củhiuya ta, ngưvvkyơickri cózons thểsfbw tựrqcaobljo rồdtsfi đcnyrqhwny. Vậekkly tiếaunbp theo làoblj đcnyráluxip lễhrer củhiuya ta, coi nhưvvky sựrqcaickrn trọkablng vớvouhi thựrqcac lựrqcac vàoblj niềefxum tin củhiuya ngưvvkyơickri...

- Nguyêrisdn áluxim, vũqaiz trụhzex kếaunbt thúitqlc! [82]

Đhrerưvvkyycofc xưvvkyng tụhzexng làoblj kẻojfn mạauuqnh nhấqhwnt...

-Trong tấqhwnt cảkablluxic đcnyrgdgxi ngũqaiz củhiuya toàobljn thếaunb giớvouhi luâjshen hồdtsfi, nhữtmltng ngưvvkyfolri mởjgsvickr nhâjshen tỏluxia tầgrtnng thứluxivvky trởjgsvrisdn, thôickrng thưvvkyfolrng đcnyrefxuu cózons chiếaunbn pháluxip đcnyrauuqc trưvvkyng củhiuya riêrisdng mìuestnh, sứluxic chiếaunbn đcnyrqhwnu cũqaizng vưvvkyycoft xa cựrqcac hạauuqn củhiuya ngưvvkyfolri bìuestnh thưvvkyfolrng. Nózonsi kháluxii quáluxit mộgdgxt chúitqlt, đcnyráluxim cưvvkyfolrng giảkabl mởjgsvickr nhâjshen tỏluxia tầgrtnng thứluxi ba nàobljy khi trởjgsv vềefxu thếaunb giớvouhi hiệhzexn thựrqcac, cózons thựrqcac lựrqcac hủhiuyy diệhzext mộgdgxt quâjshen đcnyrobljn hay khôickrng chưvvkya nózonsi, íedktt nhấqhwnt làoblj hoàobljn toàobljn khôickrng cózons vấqhwnn đcnyrefxuuest khi đcnyrkabli phózons vớvouhi sốkablvvkyycofng sưvvky đcnyrobljn. Tấqhwnt nhiêrisdn, trong sốkablobljy cũqaizng cózons nhữtmltng kẻojfn cựrqcac đcnyroan cáluxi biệhzext, chỉipuy lợycofi hạauuqi trong táluxic chiếaunbn đcnyrơickrn đcnyrgdgxc, khi đcnyrkabli đcnyrgrtnu vớvouhi kẻojfn đcnyrbkthch trêrisdn phạauuqm vi lớvouhn thìuest lộgdgxziep sựrqca yếaunbu késyjpm, nhưvvkyng tózonsm lạauuqi, cơickr nhâjshen tỏluxia tầgrtnng thứluxi ba làoblj mộgdgxt tiêrisdu chuẩsfbwn đcnyrsfbw đcnyráluxinh giáluxi thựrqcac lựrqcac mộgdgxt thàobljnh viêrisdn tiểsfbwu đcnyrgdgxi luâjshen hồdtsfi cózons đcnyrhiuy thựrqcac lựrqcac hay khôickrng. Cũqaizng đcnyrưvvkyơickrng nhiêrisdn, chuyệhzexn nàobljy khôickrng phảkabli làoblj tuyệhzext đcnyrkabli, mộgdgxt sốkabl ngưvvkyfolri ởjgsvvvkyvouhi tầgrtnng thứluxi ba, cózons đcnyrưvvkyycofc rấqhwnt nhiềefxuu đcnyriểsfbwm thưvvkyjgsvng vàoblj chi tiếaunbt, hoáluxin đcnyritqli đcnyrhiuy loạauuqi thuộgdgxc tíedktnh, vũqaiz khíedkt, kỹjshelkupng, mạauuqnh đcnyrếaunbn mứluxic loạauuqn xìuest ngầgrtnu, nhữtmltng ngưvvkyfolri nhưvvky vậekkly cũqaizng tồdtsfn tạauuqi, cho nêrisdn tầgrtnng thứluxi ba chỉipuy vẻojfnn vẹitqln làobljzons thựrqcac lựrqcac, còjajhn chưvvkya đcnyrếaunbn mứluxic đcnyrgdgx chiếaunbm ưvvkyu thếaunb tuyệhzext đcnyrkabli.

jajhn cơickr nhâjshen tỏluxia tầgrtnng thứluxivvky thìuest lạauuqi làoblj mộgdgxt ranh giớvouhi chíedktnh thứluxic xáluxic đcnyrbkthnh mộgdgxt thàobljnh viêrisdn tiểsfbwu đcnyrgdgxi luâjshen hồdtsfi cózons phảkabli làobljvvkyfolrng giảkabl hay khôickrng. Phàobljm nhữtmltng ngưvvkyfolri tiếaunbn vàobljo lĩjzsnnh vựrqcac nàobljy, cho dùcukazonsi thếaunbobljo cũqaizng đcnyrefxuu làobljvvkyfolrng giảkabl siêrisdu cấqhwnp hàobljng thậekklt giáluxi đcnyrúitqlng, trong bấqhwnt kỳyvrv đcnyrgdgxi ngũqaizobljo cũqaizng chắjgsvc chắjgsvc thuộgdgxc vàobljo thàobljnh phầgrtnn chủhiuy chiếaunbn lựrqcac củhiuya chủhiuy chiếaunbn lựrqcac. Nhữtmltng ngưvvkyfolri nhưvvky vậekkly trong toàobljn thếaunb giớvouhi luâjshen hồdtsfi cũqaizng khôickrng quáluxi hai mưvvkyơickri ngưvvkyfolri, cózons thểsfbw nhậekkln đcnyrbkthnh họkablobljvvkyfolrng giảkabl đcnyrluxing tạauuqi đcnyripuynh cao củhiuya thếaunb giớvouhi luâjshen hồdtsfi. Bọkabln họkabl từipuy trêrisdn cao khinh bỉipuy nhìuestn xuốkablng nhữtmltng kẻojfn thựrqcac lựrqcac thấqhwnp késyjpm hơickrn mìuestnh ởjgsv phíedkta dưvvkyvouhi, cho dùcuka đcnyrkabli phưvvkyơickrng làoblj cảkabl mộgdgxt đcnyrgdgxi ngũqaizqaizng khôickrng lọkablt vàobljo trong mắjgsvt họkabl.

oblj clone Trịbkthnh Xáluxi lạauuqi càobljng làoblj kẻojfnluxi biệhzext nhấqhwnt trong sốkabl nhữtmltng ngưvvkyfolri nàobljy, cũqaizng làobljvvkyfolrng giảkablickr đcnyrbkthch mạauuqnh mẽhebh nhấqhwnt, sứluxic nặauuqng đcnyrózons cựrqcac kỳyvrv kinh ngưvvkyfolri. Càobljng huốkablng chi, Áipuyc Ma đcnyrgdgxi vốkabln làoblj đcnyrgdgxi ngũqaiz tồdtsfn tạauuqi bằdtsfng phésyjpp tắjgsvc củhiuya rừipuyng rậekklm, trong mộgdgxt đcnyrgdgxi ngũqaiz nhưvvky vậekkly muốkabln xưvvkyng làoblj kẻojfn mạauuqnh nhấqhwnt trong thếaunb giớvouhi luâjshen hồdtsfi, nếaunbu khôickrng cózons thựrqcac lựrqcac thìuest đcnyripuyng cózonsobljickr. Phảkabli biếaunbt rằdtsfng, trong Áipuyc Ma đcnyrgdgxi cózons sựrqca tồdtsfn tạauuqi củhiuya têrisdn bệhzexnh hoạauuqn Triệhzexu Chếaunb khôickrng, chẳhzexng cózons việhzexc gìuestqaizng késyjpo ngưvvkyơickri đcnyráluxinh mộgdgxt trậekkln đcnyrưvvkyycofc, bêrisdn cạauuqnh cózons mộgdgxt kẻojfn biếaunbn tháluxii nhưvvky thếaunb, hắjgsvn vẫsiddn cózons thểsfbw vữtmltng vàobljng ởjgsv vịbkth tríedkt mạauuqnh nhấqhwnt, cózons thểsfbw thấqhwny danh hiệhzexu nàobljy hoàobljn toàobljn khôickrng cózons chúitqlt khoa trưvvkyơickrng nàobljng, quảkabl thựrqcac làobljobljng thậekklt đcnyrúitqlng giáluxi.

Bảkabln thâjshen Trịbkthnh Xáluxiqaizng đcnyrãibon trảkabli qua vôickr sốkabl lầgrtnn chiếaunbn đcnyrqhwnu, trảkabli qua vôickr sốkabl thửdhmm tháluxich sinh tửdhmm, từipuyng bưvvkyvouhc từipuyng bưvvkyvouhc khôickrng ngừipuyng mạauuqnh lêrisdn. Mỗoblji lầgrtnn thay đcnyritqli, mỗoblji lầgrtnn nỗoblj lựrqcac, mỗoblji lầgrtnn cảkablm đcnyrgdgxng, mỗoblji lầgrtnn cốkabl gắjgsvng, tấqhwnt cảkabl mọkabli thứluxi hợycofp lạauuqi mớvouhi giúitqlp hắjgsvn cózons đcnyrưvvkyycofc tưvvkyluxich đcnyrhiuy đcnyrsfbw khiêrisdu chiếaunbn Phụhzexc Chếaunb Thểsfbw. Nhưvvkyng cũqaizng chỉipuy vỏluxin vẹitqln làobljzonsvvkyluxich màoblj thôickri, cho dùcuka hắjgsvn sửdhmm dụhzexng Hồdtsfng hoang khai thiêrisdn tíedktch đcnyrbktha cũqaizng tuyệhzext khôickrng dáluxim đcnyrkablm bảkablo cózons thểsfbw giảkabli quyếaunbt Phụhzexc Chếaunb Thểsfbw. Hơickrn trălkupm thanh vũqaiz khíedkt hắjgsvc viêrisdm đcnyrózons thậekklt sựrqca mang uy lựrqcac vôickrcukang, thiếaunbu chúitqlt nữtmlta thìuest hắjgsvn đcnyrãibon bịbkthjshey bêrisdn trong màoblj mấqhwnt mạauuqng, nhưvvkyng đcnyrkabli vớvouhi kẻojfn đcnyrưvvkyycofc gọkabli làoblj mạauuqnh nhấqhwnt nhưvvky clone Trịbkthnh Xáluxi thìuest... Sứluxic mạauuqnh cấqhwnp đcnyrgdgx đcnyrózons vẫsiddn còjajhn quáluxi yếaunbu, quáluxi yếaunbu.

Sau khi Trịbkthnh Xáluxi sửdhmm dụhzexng Hồdtsfng hoang khai thiêrisdn tíedktch đcnyrbktha, cáluxic lựrqcac lưvvkyycofng khôickrng cùcukang đcnyrhzexng cấqhwnp nàobljy quảkabl nhiêrisdn đcnyrãibon khôickrng còjajhn táluxic dụhzexng gìuest nữtmlta, dễhrerobljng pháluxi tan trălkupm thanh vũqaiz khíedkt hắjgsvc viêrisdm, lầgrtnn đcnyrgrtnu tiêrisdn đcnyráluxinh thẳhzexng vàobljo thâjshen thểsfbw clone Trịbkthnh Xáluxi. Vếaunbt thưvvkyơickrng nhưvvky vậekkly đcnyrhiuy khiếaunbn ngưvvkyfolri bìuestnh thưvvkyfolrng lậekklp tứluxic mấqhwnt mạauuqng, nhưvvkyng ai màoblj biếaunbt Phụhzexc Chếaunb Thểsfbw đcnyrưvvkyycofc ngọkabln lửdhmma đcnyren thiêrisdu đcnyrkablt mộgdgxt trậekkln, khôickrng ngờfolr lạauuqi hồdtsfi phụhzexc trong nháluxiy mắjgsvt, toàobljn thâjshen khôickrng vưvvkyơickrng mộgdgxt chúitqlt máluxiu tưvvkyơickri nàobljo. Đhrerưvvkyơickrng nhiêrisdn, nếaunbu chỉipuy vẻojfnn vẹitqln nhưvvky vậekkly thôickri thìuestqaizng chẳhzexng sao, Trịbkthnh Xáluxi hoàobljn toàobljn tựrqca tin vàobljo uy lựrqcac củhiuya Hồdtsfng hoang khai thiêrisdn tíedktch đcnyrbktha. Bấqhwnt kỳyvrv sựrqca vậekklt nàobljo cũqaizng phảkabli cózons giớvouhi hạauuqn, cho dùcukaoblj khảkabllkupng hồdtsfi phụhzexc khủhiuyng bốkablickrn cũqaizng đcnyrưvvkyycofc, chỉipuy cầgrtnng côickrng kíedktch nhanh chózonsng hơickrn, mãibonnh liệhzext hơickrn khảkabllkupng hồdtsfi phụhzexc thìuest clone Trịbkthnh Xáluxi sẽhebh thậekklt sựrqca phảkabli chếaunbt, nhưvvkyng màoblj... Chiêrisdu thứluxic đcnyrsfbw Phụhzexc Chếaunb Thểsfbwluxic lậekklp vịbkth thếaunb kẻojfn mạauuqnh nhấqhwnt cũqaizng đcnyrãibon xuấqhwnt hiệhzexn, têrisdn nózonsoblj Nguyêrisdn áluxim, vũqaiz trụhzex kếaunbt thúitqlc!

Lấqhwny tấqhwnm màobljn vậekklt chấqhwnt mỏluxing vừipuya ngălkupn cảkabln Hổitql hồdtsfn đcnyrao lúitqlc trưvvkyvouhc làobljm chủhiuy thểsfbw, ngọkabln lửdhmma màoblju đcnyren xung quanh nhanh chózonsng dung nhậekklp vàobljo trong khiếaunbn cho tấqhwnm màobljn mỏluxing càobljng lúitqlc càobljng to lớvouhn. Nhưvvkyng khôickrng biếaunbt tấqhwnm màobljn nàobljy rúitqlt cuộgdgxc làoblj do vậekklt chấqhwnt nàobljo tạauuqo nêrisdn, ngọkabln lửdhmma màoblju đcnyren vôickrcukang vôickr tậekkln vậekkly màoblj chỉipuy vỏluxin vẹitqln biếaunbn thàobljnh mộgdgxt phầgrtnn nhỏluxi củhiuya tấqhwnm màobljn dàobljy mộgdgxt phâjshen, đcnyrếaunbn khi toàobljn bộgdgx ngọkabln lửdhmma đcnyren gầgrtnn nhưvvky phủhiuyedktn bầgrtnu trờfolri lúitqlc trưvvkyvouhc đcnyrefxuu hózonsa thàobljnh màobljn mỏluxing thìuest khi co lạauuqi cũqaizng chỉipuy đcnyrưvvkyycofc mộgdgxt quảkabl cầgrtnu tròjajhn đcnyrưvvkyfolrng kíedktnh khoảkablng mộgdgxt mésyjpt. Quảkabl cầgrtnu đcnyren tuyềefxun nhưvvky mựrqcac, áluxinh sáluxing xung quanh tớvouhi gầgrtnn nózons liềefxun bịbkth uốkabln cong, hấqhwnp thu, đcnyrqhwnt đcnyráluxivvkyvouhi đcnyrqhwnt khôickrng ngừipuyng bịbkthsyjpo lêrisdn, húitqlt vàobljo bêrisdn trong quảkabl cầgrtnu màoblj bảkabln thâjshen quảkabl cầgrtnu thìuest lạauuqi càobljng khôickrng ngừipuyng thu nhỏluxi, đcnyrếaunbn khi còjajhn lớvouhn khoảkablng bằdtsfng quảkablzonsng bàobljn thìuest đcnyrgdgxt nhiêrisdn co rụhzext vàobljo trong, mộgdgxt lỗoblj đcnyren xésyjpluxich khôickrng gian đcnyrãibon xuấqhwnt hiệhzexn.

Lỗoblj đcnyren nàobljy cũqaizng khôickrng phảkabli lỗoblj đcnyren theo nghĩjzsna củhiuya thiêrisdn vălkupn họkablc phổitql thong, chỉipuy vỏluxin vẹitqln làoblj mộgdgxt cáluxii lỗoblj lớvouhn màobljy đcnyren khôickrng nhìuestn thấqhwny rõzieprisdn trong màoblj thôickri. Lỗoblj đcnyren cao khoảkablng bốkabln, nălkupm mésyjpt, rộgdgxng ba, bốkabln mésyjpt, cưvvky nhưvvky vậekkly xésyjpluxich khôickrng gian đcnyrluxing đcnyrózons, ngưvvkyfolri ngoàoblji nhìuestn vàobljo khôickrng khỏluxii toàobljn thâjshen pháluxit lạauuqnh.

hrerâjshey làoblj đcnyráluxip lễhrer củhiuya ta vớvouhi ngưvvkyơickri, mộgdgxt loạauuqi sứluxic mạauuqnh màoblj đcnyrếaunbn cảkabl ta cũqaizng cảkablm thấqhwny run sợycof. Luôickrn tiệhzexn cũqaizng phảkabli nózonsi, nhấqhwnt đcnyrbkthnh phảkabli giảkabli quyếaunbt ngưvvkyơickri trong vòjajhng mưvvkyfolri phúitqlt, nếaunbu khôickrng mộgdgxt khi ta khôickrng khốkablng chếaunb nổitqli sứluxic mạauuqnh củhiuya nózons thìuestzons sẽhebh thậekklt sựrqca pháluxit triểsfbwn thàobljnh lỗoblj đcnyren, ngoàoblji ta ra khôickrng ai kháluxic cózons thểsfbw sốkablng sózonst. Ta nghĩjzsn ngưvvkyơickri cũqaizng khôickrng hy vọkablng nhưvvky vậekkly phảkabli khôickrng...

Phụhzexc Chếaunb Thểsfbw nhìuestn Trịbkthnh Xáluxi, thìuest thàobljo nózonsi. Khôickrng biếaunbt tạauuqi sao...Cózons lẽhebhobljkablo giáluxic, Trịbkthnh Xáluxi đcnyrgdgxt nhiêrisdn cảkablm thấqhwny nhưvvky trôickrng thấqhwny trong mắjgsvt hắjgsvn thoáluxing mộgdgxt tia côickr đcnyrgdgxc... Trong mắjgsvt cưvvkyfolrng giảkabl mạauuqnh nhấqhwnt, tâjshem chíedkt kiêrisdn đcnyrbkthnh vôickr song nhưvvky hắjgsvn, xuấqhwnt hiệhzexn vẻojfnickr đcnyrgdgxc?

-Rấqhwnt tốkablt! Hồdtsfng hoang khai thiêrisdn tíedktch đcnyrbktha củhiuya ta cũqaizng khôickrng duy trìuest đcnyrưvvkyycofc bao lâjsheu. Nếaunbu đcnyrâjshey đcnyrefxuu làobljickrng phu giữtmlt nhàoblj củhiuya chúitqlng ta rồdtsfi thìuestqaizng chẳhzexng cầgrtnn nózonsi nhiềefxuu nữtmlta làobljm gìuest... Tớvouhi đcnyri! Clone củhiuya ta, đcnyrâjshey làoblj sứluxic mạauuqnh cuốkabli cùcukang đcnyrsfbw khốkabli kháluxing vớvouhi ngưvvkyơickri củhiuya ta!

Trịbkthnh Xáluxiedktt sâjsheu mộgdgxt hơickri, háluxi miệhzexng hésyjpt lớvouhn, vung Hổitql hồdtsfn đcnyrao xôickrng vềefxu phíedkta Phụhzexc Chếaunb Thếaunb

"Thậekklt tịbkthch mịbkthch...."

Trong mơickr hồdtsf, Trịbkthnh Xáluxi phảkablng phấqhwnt nhưvvky nghe thấqhwny tiếaunbng củhiuya Phụhzexc Chếaunb Thểsfbw, nhưvvkyng giờfolr phúitqlt nàobljy hắjgsvn đcnyrãibon khôickrng thểsfbw suy nghĩjzsn đcnyrưvvkyycofc gìuest nhiểsfbwu nữtmlta rồdtsfi. Sau khi sửdhmm dụhzexng Hồdtsfng hoang khai thiêrisdn tíedktch đcnyrbktha, hắjgsvn dùcukang tốkablc đcnyrgdgx khôickrng gìuestluxinh đcnyrưvvkyycofc, tráluxinh qua cáluxii lỗoblj đcnyren quáluxii dịbkth kia, lao vọkablt tớvouhi bêrisdn cạauuqnh Phụhzexc Chếaunb Thểsfbw, đcnyrdtsfng thờfolri Hổitql hồdtsfn đcnyrao mang theo sứluxic mạauuqnh cựrqcac lớvouhn, chésyjpm thẳhzexng xuốkablng.

Hiệhzexn tạauuqi, chiếaunbn đcnyrqhwnu trong cảkabl thếaunb giớvouhi luâjshen hồdtsfi đcnyrãibon tớvouhi thờfolri khắjgsvc nózonsng bỏluxing nhấqhwnt, quyếaunbt đcnyrbkthnh đcnyrgdgxi ngũqaiz mạauuqnh nhấqhwnt, quyếaunbt đcnyrbkthnh kẻojfnobljo mạauuqnh nhấqhwnt, trậekkln chiếaunbn cuốkabli cùcukang nàobljy đcnyrãibon sắjgsvp sửdhmma kếaunbt thúitqlc. Nhữtmltng ngưvvkyfolri cózons thựrqcac lựrqcac cao nhấqhwnt củhiuya hai đcnyrgdgxi Trung Châjsheu, Áipuyc Ma đcnyrãibon sớvouhm đcnyrqhwnu đcnyrếaunbn lưvvkysyjpng bạauuqi câjsheu thưvvkyơickrng, ngoạauuqi trừipuy Hạauuqo Thiêrisdn đcnyrang khôickrng biếaunbt tung tíedktch ra thìuest nhữtmltng kẻojfnzons thểsfbwkablnh hưvvkyjgsvng tớvouhi kếaunbt quảkabl củhiuya trậekkln chiếaunbn cuốkabli cùcukang ngoàoblji hai têrisdn Trịbkthnh Xáluxi thìuest chỉipuyjajhn lạauuqi hai têrisdn Sởjgsv Hiêrisdn, đcnyrâjshey cũqaizng làoblj kếaunbt quảkabl đcnyráluxing sợycof nhấqhwnt củhiuya chiếaunbn thuậekklt Vưvvkyơickrng đcnyrkabli vưvvkyơickrng, binh đcnyrkabli binh.... Cùcukang bạauuqi!

-...Lạauuqi câjshen bằdtsfng, quảkabl nhiêrisdn...

Clone Sởjgsv Hiêrisdn đcnyrgdgxt nhiêrisdn thầgrtnn sắjgsvc khẽhebh đcnyrgdgxng, vàoblji giâjshey sau hắjgsvn mớvouhi nózonsi vớvouhi Sởjgsv Hiêrisdn trưvvkyvouhc mặauuqt.

-Khôickrng, khôickrng phảkabli lạauuqi câjshen bằdtsfng, màobljoblj nhấqhwnt đcnyrbkthnh sẽhebhjshen bằdtsfng. Trậekkln chiếaunbn cuốkabli cùcukang tiếaunbn hàobljnh theo phưvvkyơickrng thứluxic nàobljy mớvouhi thựrqcac sựrqcaoblj trậekkln chiếaunbn cuốkabli cùcukang, cũqaizng làoblj trậekkln chiếaunbn cuốkabli cùcukang duy nhấqhwnt phùcuka hợycofp vớvouhi mụhzexc đcnyríedktch.

Sởjgsv Hiêrisdn bỗobljng ngẩsfbwn đcnyrgrtnu nhìuestn lêrisdn trờfolri, đcnyráluxip lạauuqi,

itqlc nàobljy hai ngưvvkyfolri vẫsiddn đcnyrang lơickr lửdhmmng giữtmlta khôickrng trung, sau lưvvkyng clone Sởjgsv Hiêrisdn còjajhn cózons mộgdgxt côickrluxii, đcnyrózons chíedktnh làoblj Trưvvkyơickrng Tiểsfbwu Tuyếaunbt đcnyrang nắjgsvm giữtmlt Phong Thầgrtnn bảkablng. Tớvouhi giờfolr phúitqlt nàobljy, hai ngưvvkyfolri đcnyrãibon đcnyráluxinh nhau hơickrn nửdhmma tiếaunbng đcnyrdtsfng hồdtsf, đcnyripuyng nózonsi làoblj trêrisdn mặauuqt Sởjgsv Hiêrisdn đcnyrãibon xuấqhwnt hiệhzexn nếaunbp nhălkupn, tózonsc đcnyrãibon bạauuqc mấqhwnt mộgdgxt nửdhmma, ngay cảkabl sắjgsvc mặauuqt trắjgsvng xanh củhiuya Trưvvkyơickrng Tiểsfbwu Tuyếaunbt cũqaizng nózonsi rõziep, hai bêrisdn kỳyvrv thựrqcac đcnyrãibon hoàobljn toàobljn kiệhzext sứluxic rồdtsfi.

Clone Sởjgsv Hiêrisdn chắjgsvm chúitql nhìuestn Sởjgsv Hiêrisdn hồdtsfi lâjsheu rồdtsfi mớvouhi nózonsi:

-...Trậekkln chiếaunbn cuốkabli cùcukang duy nhấqhwnt phùcuka hợycofp vớvouhi mụhzexc đcnyríedktch? Ta dựrqcaa vàobljo Phong Thầgrtnn bảkablng mớvouhi biếaunbt, trong tay ngưvvkyơickri cũqaizng cózonsickrng nghệhzex kỹjshe thuậekklt tu châjshen, vìuest thếaunb biếaunbt chuyệhzexn nàobljy cũqaizng khôickrng cózonsuestoblj lạauuq.... Quay lạauuqi vấqhwnn đcnyrefxu chíedktnh, ngưvvkyơickri còjajhn đcnyrưvvkyycofc bao nhiêrisdu sinh mệhzexnh lựrqcac đcnyrsfbwoblj tiêrisdu xàoblji? Thâjshen thểsfbw ngưvvkyơickri lúitqlc nàobljy bao nhiêrisdu tuổitqli rồdtsfi, bốkabln mưvvkyơickri? Nălkupm mưvvkyơickri? Hay làobljluxiu mưvvkyơickri!

-Bêrisdn ngưvvkyơickri thìuest sao? Còjajhn bao nhiêrisdu đcnyriểsfbwm nhâjshen quảkabl? Đhrerãibon gặauuqp sứluxic bàoblji xíedktch củhiuya thếaunb giớvouhi đcnyrếaunbn mứluxic nàobljo rồdtsfi? Nếaunbu thiêrisdn tai bìuestnh thưvvkyfolrng cũqaizng khôickrng đcnyrhiuy triệhzext tiêrisdu sựrqcaoblji xíedktch nàobljy thìuest sẽhebhzons thiêrisdn thạauuqc rơickri xuốkablng nhỉipuy? Hoặauuqc làobljluxic ngưvvkyơickri sẽhebh bịbkth sứluxic bàoblji xíedktch vôickr hạauuqn trựrqcac tiếaunbp đcnyrsfbwy ra khỏluxii vịbkth diệhzexn vũqaiz trụhzexobljy, khôickrng biếaunbt ngưvvkyơickri sẽhebh lựrqcaa chọkabln cáluxii nàobljo đcnyrâjshey?

Sởjgsv Hiêrisdn cũqaizng khôickrng do dựrqca, hắjgsvn lậekklp tứluxic đcnyráluxip lạauuqi.

-…Đhrerefxuu cózons khảkabllkupng. Nhưvvkyng chuyệhzexn làobljm ta thấqhwny tòjajhjajhoblj, ngưvvkyơickri liêrisdn tụhzexc đcnyrsfbw Đhrerôickrng Hoàobljng chung hấqhwnp thu nălkupng lưvvkyycofng lưvvkyu táluxin xung quanh, ngoàoblji mộgdgxt bộgdgx phậekkln cózons thểsfbwcukang đcnyrsfbw khôickri phụhzexc sinh mệhzexnh lựrqcac cho ngưvvkyơickri, phầgrtnn lớvouhn nălkupng lưvvkyycofng đcnyrefxuu đcnyrưvvkyycofc dựrqca trữtmlt lạauuqi. Ngưvvkyơickri muốkabln làobljm gìuest đcnyrâjshey? Đhrersfbw ta đcnyrluxin thửdhmm xem... Ngưvvkyơickri muốkabln can thiệhzexp vàobljo kếaunbt quảkabl trậekkln chiếaunbn cuốkabli cùcukang nàobljy.

Clone Sởjgsv Hiêrisdn lạauuqi mởjgsv miệhzexng nózonsi.

-...Đhrerâjshey cũqaizng làoblj thắjgsvc mắjgsvc củhiuya ta. Đhreriểsfbwm nhâjshen quảkabluest đcnyrqhwny ta khôickrng thểsfbw biếaunbt đcnyrưvvkyycofc làobljjajhn bao nhiêrisdu nhưvvkyng trong thâjshen thểsfbwickrluxii sau lưvvkyng ngưvvkyơickri cũqaizng bắjgsvt đcnyrgrtnu tíedktch trữtmltlkupng lưvvkyycofng, ngưvvkyơickri đcnyrang chuẩsfbwn bịbkthobljm gìuest vậekkly?

Sởjgsv Hiêrisdn cũqaizng lậekklp tứluxic trảkabl lờfolri.

-Ồbnrp, vậekkly àoblj?

Clone Sởjgsv Hiêrisdn lạauuqi tựrqcaa nhưvvky kháluxi ngạauuqc nhiêrisdn, hắjgsvn yêrisdn lặauuqng liếaunbc nhìuestn Trưvvkyơickrng Tiểsfbwu Tuyếaunbt mộgdgxt cáluxii, nhưvvkyng cũqaizng khôickrng hỏluxii gìuest cảkabl, đcnyroạauuqn tiếaunbp tụhzexc nózonsi vớvouhi Sởjgsv Hiêrisdn:

-Hiệhzexn tạauuqi đcnyrãibon khôickrng cầgrtnn ta phảkabli làobljm gìuest nữtmlta rồdtsfi. Thựrqcac lựrqcac clone Trịbkthnh Xáluxi nhấqhwnt đcnyrbkthnh cózons thểsfbw dễhrerobljng chiếaunbn thắjgsvng, vìuest thếaunb tiếaunbp tụhzexc giằdtsfng co xuốkablng nữtmlta cũqaizng chẳhzexng sao. Ta tốkabli đcnyra chỉipuy bịbkthoblji xíedktch, chỉipuy cầgrtnn rờfolri khỏluxii vịbkth diệhzexn vũqaiz trụhzexobljy làoblj đcnyrưvvkyycofc, còjajhn ngưvvkyơickri thìuest sao? Mộgdgxt khi thấqhwnt bạauuqi sẽhebh chếaunbt khôickrng chỗoblj chôickrn thâjshey, ngưvvkyơickri đcnyrãibon hoàobljn toàobljn rơickri vàobljo thếaunb yếaunbu rồdtsfi.

-...Sao màoblj bằdtsfng ngưvvkyơickri đcnyrưvvkyycofc. Lúitqlc trưvvkyvouhc ta đcnyrãibonzonsi rồdtsfi, coi đcnyrgdgxi viêrisdn làoblj quâjshen cờfolr ngay từipuy đcnyrgrtnu đcnyrãibonluxic đcnyrbkthnh sựrqca thấqhwnt bạauuqi củhiuya ngưvvkyơickri rồdtsfi. Thựrqcac lựrqcac thàobljnh viêrisdn Áipuyc Ma đcnyrgdgxi củhiuya ngưvvkyơickri mạauuqnh hơickrn thàobljnh viêrisdn trong đcnyrgdgxi ta đcnyrâjsheu chỉipuyoblji lầgrtnn? Dùcuka sao cũqaizng đcnyrãibonvvkysyjpng bạauuqi câjsheu thưvvkyơickrng rồdtsfi, khôickrng phảkabli ngưvvkyơickri muốkabln biếaunbt tìuestnh cảkablm làoblj thứluxiuest sao? Trậekkln chiếaunbn cuốkabli cùcukang nàobljy cũqaizng sắjgsvp đcnyrếaunbn lúitqlc kếaunbt thúitqlc rồdtsfi, đcnyrâjshey làobljitqlc tốkablt nhấqhwnt đcnyrsfbw cho ngưvvkyơickri biếaunbt đcnyráluxip áluxin... Ta sắjgsvp đcnyrsfbwy mạauuqnh tấqhwnn côickrng đcnyrâjshey!

Hai Sởjgsv Hiêrisdn đcnyrefxuu lặauuqng lẽhebh nhìuestn nhau, vẻojfn mặauuqt họkabljzsnnh viễhrern lạauuqnh lùcukang vàoblj trầgrtnm tĩjzsnnh nhưvvky vậekkly, chỉipuyzons Trưvvkyơickrng Tiểsfbwu Tuyếaunbt ởjgsv sau lưvvkyng làoblj thầgrtnn sắjgsvc thoáluxing vẻojfn khẩsfbwn trưvvkyơickrng. Nàobljng dùcuka sao cũqaizng khôickrng phảkabli hai ngưvvkyfolri trong cuộgdgxc, cũqaizng khôickrng phảkabli làoblj Sởjgsv Hiêrisdn khôickrng tìuestnh cảkablm, làoblj ngưvvkyfolri bàobljng quan trong trậekkln chiếaunbn đcnyripuynh cao nàobljy, cũqaizng làoblj "vũqaiz khíedkt" quan trọkablng nhấqhwnt, tâjshem tìuestnh nàobljng hiệhzexn tạauuqi chắjgsvc chắjgsvn làoblj vừipuya lo lắjgsvng vừipuya khẩsfbwn trưvvkyơickrng, còjajhn cózons mộgdgxt tia dựrqca cảkablm mơickr hồdtsf, nhưvvkyzons nhưvvky khôickrng...

"Chẳhzexng lẽhebh, thậekklt sựrqca phảkabli dùcukang đcnyrếaunbn sốkabl đcnyriểsfbwm nhâjshen quảkabl dựrqca trữtmlt cuốkabli cùcukang đcnyrózons? Chỉipuyobljobljm nhưvvky vậekkly, cảkabl ta vàoblj hắjgsvn đcnyrefxuu sốkablng chếaunbt khózons đcnyrluxin..."

Hai Sởjgsv Hiêrisdn cuốkabli cùcukang cũqaizng thậekklt sựrqca dốkablc toàobljn lựrqcac, mộgdgxt ngưvvkyfolri rung đcnyrgdgxng Đhrerôickrng Hoàobljng chung, từipuyng đcnyrycoft sốkablng chấqhwnn đcnyrgdgxng lan truyềefxun ra cảkabl trălkupm dặauuqm, trong phạauuqm vi trălkupm dặauuqm đcnyrózons, phảkablng phấqhwnt nhưvvky cảkabl khôickrng gian, thờfolri gian cũqaizng đcnyrefxuu hoàobljn toàobljn đcnyrózonsng bălkupng, ngưvvkyfolri duy nhấqhwnt khôickrng bịbkthkablnh hưvvkyjgsvng chỉipuyzons Trưvvkyơickrng Tiểsfbwu Tuyếaunbt cùcukang Phong Thầgrtnn bảkablng nàobljng đcnyrang cầgrtnm trong tay. Khi mấqhwny luồdtsfng tíedktn niệhzexm lựrqcac củhiuya Sởjgsv Hiêrisdn bắjgsvn tớvouhi, Phong Thầgrtnn bảkablng liềefxun rung lêrisdn, xoay chuyểsfbwn càobljn khôickrn nhâjshen quảkabl, mấqhwny luôickrng tíedktn niệhzexm lựrqcac đcnyrefxuu khôickrng bắjgsvn trúitqlng clone Sởjgsv Hiêrisdn, lệhzexch khỏluxii quỹjshe đcnyrauuqo bay ra xa. Theo Phong Thầgrtnn bảkablng đcnyrưvvkyycofc pháluxit đcnyrgdgxng, clone Sởjgsv Hiêrisdn cũqaizng thoáluxit ra khỏluxii sựrqca giam cầgrtnm củhiuya Đhrerôickrng Hoàobljng chung, lậekklt tay bắjgsvn trảkabl lạauuqi mấqhwny luồdtsfng tíedktn niệhzexm lựrqcac nhưvvkyng lậekklp tứluxic bịbkth chấqhwnn đcnyrgdgxng củhiuya Đhrerôickrng Hoàobljng chung làobljm tiêrisdn tan. Hai bêrisdn lạauuqi bắjgsvt đcnyrgrtnu giao chiếaunbn kịbkthch liệhzext nhưvvkyitqlc trưvvkyvouhc... Chỉipuyzons đcnyriềefxuu khôickrng biếaunbt làoblj ngẫsiddu nhiêrisdn hay cốkabl ýhilm, phưvvkyơickrng hưvvkyvouhng chiếaunbn đcnyrqhwnu củhiuya hai ngưvvkyfolri đcnyrãibonobljng lúitqlc càobljng tớvouhi gầgrtnn chiếaunbn trưvvkyfolrng chíedktnh củhiuya hai têrisdn Trịbkthnh Xáluxi.

hrerúitqlng làoblj cuộgdgxc đcnyrqhwnu nhàobljm cháluxin, hai kẻojfn biếaunbt rõziep tậekkln châjshen tơickr kẽhebhzonsc vềefxu nhau, thựrqcac lựrqcac cũqaizng khôickrng cózonsluxich biệhzext lớvouhn, thậekklm chíedkt ngưvvkyfolri cũqaizng đcnyrưvvkyycofc nhâjshen bảkabln hoàobljn chỉipuynh lạauuqi, muốkabln phâjshen thắjgsvng bạauuqi trong thờfolri gian ngắjgsvn thậekklt quáluxi khózons... Trịbkthnh Xáluxi, cózons gắjgsvng kiêrisdn trìuest, biệhzexn pháluxip pháluxi cụhzexc cuốkabli cùcukang củhiuya kếaunb hoạauuqch nàobljy sắjgsvp tớvouhi rồdtsfi..."

Sởjgsv Hiêrisdn lặauuqng lẽhebh liếaunbc nhìuestn vềefxu phíedkta xa, tiếaunbp đcnyrózons liềefxun khôickrng đcnyrsfbw ýhilm tớvouhi bêrisdn đcnyrózons chúitqlt nàobljo nữtmlta, toàobljn bộgdgxjshem tríedkt đcnyrefxuu tậekklp trung vàobljo clone Sởjgsv Hiêrisdn trưvvkyvouhc mặauuqt. Hai ngưvvkyfolri vừipuya đcnyráluxinh vừipuya bay, khôickrng lâjsheu sau đcnyrãibon bay đcnyri xa cảkabl mấqhwny chụhzexc dặauuqm, càobljng lúitqlc càobljng tiếaunbp cậekkln nơickri hai têrisdn Trịbkthnh Xáluxi giao chiếaunbn.

cukang lúitqlc đcnyrózons, ởjgsvrisdn kia, Trịbkthnh Xáluxi đcnyrãibon bắjgsvt đcnyrgrtnu giao đcnyrqhwnu vớvouhi Nguyêrisdn áluxim, vũqaiz trụhzex kếaunbt thúitqlc củhiuya Phụhzexc Chếaunb Thểsfbw. Nózonsi cũqaizng lạauuq, lỗoblj đcnyren đcnyrózonsziepobljng làoblj mộgdgxt phưvvkyơickrng thứluxic xésyjpluxich khôickrng gian, nhưvvkyng vậekkly màoblj lạauuqi cũqaizng đcnyrưvvkyycofc hắjgsvn sửdhmm dụhzexng dễhrerobljng nhưvvky Lệhzex viêrisdm. Khi Trịbkthnh Xáluxicukang tốkablc đcnyrgdgxoblj sứluxic mạauuqnh cấqhwnp đcnyrgdgx Hồdtsfng hoang lao vềefxu phíedkta Phụhzexc Chếaunb Thểsfbw, vôickr sốkabl lỗoblj đcnyren bésyjp nhỏluxi nhưvvky hạauuqt đcnyrekklu liềefxun xuấqhwnt hiệhzexn, lơickr lửdhmmng quanh ngưvvkyfolri hắjgsvn. Hổitql hồdtsfn đcnyrao chésyjpm trúitqlng mộgdgxt hạauuqt lỗoblj đcnyren liềefxun lậekklp tứluxic nhưvvky thoáluxit lựrqcac, sứluxic mạauuqnh đcnyrao tiêrisdu tan vớvouhi tốkablc đcnyrgdgx cựrqcac kỳyvrv nhanh, màoblj hạauuqt lỗoblj đcnyren lạauuqi chẳhzexng hềefxuzons chúitqlt biếaunbn đcnyritqli nàobljo, vốkabln trôickrng thếaunbobljo thìuest vẫsiddn nhưvvky thếaunbqhwny, vốkabln lớvouhn bằdtsfng nàobljo thìuest vẫsiddn lớvouhn bằdtsfng đcnyrózons. Thấqhwny vậekkly, Trịbkthnh Xáluxiqaizng khôickrng dáluxim dùcukang thâjshen thểsfbwickrng kíedktch nhưvvkyitqlc trưvvkyvouhc, chỉipuyzons thểsfbw pháluxit lựrqcac chésyjpm mạauuqnh mộgdgxt đcnyrao xuốkablng khoảkablng đcnyrqhwnt trưvvkyvouhc mặauuqt hai ngưvvkyfolri.

"Ta khôickrng tin nhữtmltng hạauuqt lỗoblj đcnyren nàobljy lạauuqi cózons thểsfbw phòjajhng ngựrqca đcnyrưvvkyycofc cảkabl khôickrng gian dưvvkyvouhi châjshen ngưvvkyơickri. Cho dùcuka ta nảkably sinh mộgdgxt niệhzexm, Lệhzex viêrisdm củhiuya ngưvvkyơickri liềefxun cózons thểsfbw lậekklp tứluxic tựrqca đcnyrgdgxng phòjajhng ngựrqca, nhưvvkyng cũqaizng phảkabli cózons tốkablc đcnyrgdgx di chuyểsfbwn đcnyrsfbw phòjajhng ngựrqca chứluxi? Hồdtsfng hoang củhiuya ta... Hảkabl?"

Trịbkthnh Xáluxi vừipuya mớvouhi bổitql mộgdgxt đcnyrao xuốkablng đcnyrqhwnt, làobljm mặauuqt đcnyrqhwnt vỡsyjp vụhzexn ra, nhưvvkyng hắjgsvn còjajhn chưvvkya kịbkthp tung ngưvvkyfolri nhảkably xuốkablng thìuest Phụhzexc Chếaunb Thểsfbw, vốkabln đcnyrếaunbn cảkabl tốkablc đcnyrgdgx cấqhwnp đcnyrgdgx Hủhiuyy diệhzext cũqaizng khôickrng phảkabln ứluxing kịbkthp, khôickrng ngờfolr lạauuqi dùcukang tốkablc đcnyrgdgxoblj sứluxic mạauuqnh khôickrng thua késyjpm gìuest hắjgsvn xôickrng thẳhzexng tớvouhi trưvvkyvouhc, hung hălkupng đcnyráluxinh mộgdgxt quyềefxun vàobljo bụhzexng hắjgsvn. Mặauuqc cho thâjshen thểsfbw Tiềefxum long biếaunbn củhiuya Trịbkthnh Xáluxi cứluxing rắjgsvn đcnyrếaunbn mứluxic nàobljo, lựrqcac đcnyrauuqo cúitql đcnyrqhwnm nàobljy vẫsiddn làobljm bụhzexng hắjgsvn thủhiuyng ra mộgdgxt lỗoblj khôickrng sâjsheu lắjgsvm, đcnyrdtsfng thờfolri, Trịbkthnh Xáluxiqaizng bịbkth đcnyráluxinh vălkupng ra xa hơickrn nghìuestn mésyjpt, vạauuqch thàobljnh mộgdgxt rãibonnh dàoblji trêrisdn mặauuqt đcnyrqhwnt.

hrerâjshey làoblj sứluxic mạauuqnh củhiuya ta... Sao ngưvvkyơickri cózons thểsfbwzons đcnyrưvvkyycofc sứluxic mạauuqnh Hồdtsfng hoang, khai thiêrisdn tíedktch đcnyrbktha? Chờfolr đcnyrãibon... Lỗoblj đcnyren, hấqhwnp thu... Lỗoblj đcnyren củhiuya ngưvvkyơickri cózons thểsfbw hấqhwnp thu sứluxic mạauuqnh, sau đcnyrózons biếaunbn thàobljnh sứluxic mạauuqnh củhiuya ngưvvkyơickri?

Trịbkthnh Xáluxi chỉipuy cảkablm thấqhwny cổitql họkablng ngòjajhn ngọkablt, hắjgsvn cốkablvvkyycofng nuốkablt ngụhzexm máluxiu tưvvkyơickri đcnyrózons xuốkablng, bấqhwny giờfolr mớvouhi quay sang phíedkta Phụhzexc Chếaunb Thểsfbw, kinh ngạauuqc hỏluxii.

-Mặauuqc dùcuka chỉipuyoblj bảkabln sơickr khai củhiuya lỗoblj đcnyren nhưvvkyng dùcuka sao cũqaizng làoblj sứluxic mạauuqnh cuồdtsfng bạauuqo nhấqhwnt, tậekkln cùcukang nhấqhwnt củhiuya cảkablqaiz trụhzex, nếaunbu khôickrng trong khoảkablnh khắjgsvc lỗoblj đcnyren hìuestnh thàobljnh, tạauuqi sao chúitqlng ta lạauuqi bịbkthitqlt vàobljo bêrisdn trong biếaunbn thàobljnh nhữtmltng nguyêrisdn tốkabl hoặauuqc làoblj hạauuqt quark nguyêrisdn thủhiuyy nhấqhwnt... Ngưvvkyơickri muốkabln xem thửdhmm loạauuqi sứluxic mạauuqnh nàobljy khôickrng?

Clone Trịbkthnh Xáluxi tựrqcaa hồdtsfqaizng cózons chúitqlt ngạauuqc nhiêrisdn nhìuestn hai tay mìuestnh. Sứluxic mạauuqnh hấqhwnp thu đcnyrưvvkyycofc từipuy Trịbkthnh Xáluxi, kểsfbw cảkabl chỉipuyzons mộgdgxt chúitqlt íedktt thôickri thìuest đcnyrózonscuka sao cũqaizng làoblj sứluxic mạauuqnh vàoblj tốkablc đcnyrgdgx cấqhwnp Hồdtsfng hoang, trìuestnh đcnyrgdgx đcnyrózons khiếaunbn Phụhzexc Chếaunb Thểsfbwqaizng phảkabli thầgrtnm kinh ngạauuqc khôickrng thôickri.

Vừipuya dứluxit lờfolri, Phụhzexc Chếaunb Thểsfbw đcnyrauuqp mạauuqnh dưvvkyvouhi châjshen, khôickrng ngờfolr lạauuqi tạauuqo thàobljnh mứluxic đcnyrgdgx pháluxi hoạauuqi khôickrng thua gìuest khi Trịbkthnh Xáluxi di đcnyrgdgxng. Mặauuqt đcnyrqhwnt hoàobljn toàobljn nứluxit toáluxic, ngưvvkyfolri thìuest lao thẳhzexng vềefxu phíedkta Trịbkthnh Xáluxi đcnyrang ởjgsvluxich đcnyrózonsickrn nghìuestn mésyjpt. Chỉipuy thấqhwny Trịbkthnh Xáluxi vụhzext tráluxinh qua bêrisdn, tốkablc đcnyrgdgxoblj sứluxic phảkabln ứluxing tuy khôickrng késyjpm nhưvvkyng đcnyrluxing trưvvkyvouhc tốkablc đcnyrgdgxoblj sứluxic mạauuqnh nhưvvky củhiuya Phụhzexc Chếaunb Thếaunbitqlc nàobljy cũqaizng hoàobljn toàobljn khôickrng thểsfbwobljm đcnyrếaunbn mứluxic vôickr thanh vôickr tứluxic nhưvvkyitqlc trưvvkyvouhc nữtmlta. Phụhzexc Chếaunb Thểsfbw khẽhebh vung tay lêrisdn, vôickr sốkabl hạauuqt lỗoblj đcnyren nhỏluxisyjp đcnyrãibon bao trùcukam lấqhwny hai ngưvvkyfolri, quanh ngưvvkyfolri Trịbkthnh Xáluxi lạauuqi càobljng bịbkth lỗoblj đcnyren vâjshey kíedktn míedktt, cózons muốkabln trốkabln ra cũqaizng khôickrng đcnyrưvvkyycofc.

-Nhìuestn cho rõziep đcnyri, đcnyrâjshey làoblj bộgdgx mặauuqt thậekklt củhiuya Nguyêrisdn áluxim sau khi hấqhwnp thu sứluxic mạauuqnh....

Clone Trịbkthnh Xáluxi lạauuqi giơickr tay lêrisdn, nhữtmltng hạauuqt lỗoblj đcnyren lơickr lửdhmmng bốkabln phíedkta vụhzext ngưvvkyng tụhzex lạauuqi xung quanh nhữtmltng lỗoblj đcnyren lớvouhn nhấqhwnt. khôickrng chỉipuy nhưvvky thếaunb, mỗoblji lầgrtnn ngưvvkyng tụhzex mộgdgxt hạauuqt lỗoblj đcnyren, sứluxic húitqlt từipuyluxic lỗoblj đcnyren tậekklp trung lớvouhn kia lạauuqi càobljng mạauuqnh hơickrn, trong khoảkablnh khắjgsvc, Trịbkthnh Xáluxi khôickrng ngờfolr lạauuqi cảkablm giáluxic đcnyrưvvkyycofc bảkabln thâjshen mìuestnh đcnyrang từipuy từipuy bay lêrisdn khôickrng trung. Trêrisdn đcnyrgrtnu hắjgsvn, mộgdgxt đcnyrobljn khôickrng gian uốkabln khốkablc lớvouhn bằdtsfng quảkablzonsng rổitql đcnyrang từipuy từipuyuestnh thàobljnh. Đhrerobljn khôickrng gian đcnyrózonsoblj nhữtmltng lỗoblj đcnyren đcnyrãibon thấqhwny lúitqlc trưvvkyvouhc cózons chúitqlt kháluxic biệhzext, dùcukang mắjgsvt thưvvkyfolrng nhìuestn vàobljo phảkablng phấqhwnt nhưvvky thấqhwny vôickr sốkabl khôickrng gian đcnyrang hìuestnh thàobljnh vàoblj tan vỡsyjp. Nếaunbu coi lỗoblj đcnyren lúitqlc trưvvkyvouhc làoblj mộgdgxt lỗoblj đcnyren tĩjzsnnh thìuest đcnyrobljn khôickrng gian uốkabln khúitqlc hiệhzexn tạauuqi làoblj mộgdgxt lỗoblj đcnyren đcnyrang vậekkln đcnyrgdgxng, sứluxic húitqlt củhiuya hai bêrisdn hoàobljn toàobljn kháluxic nhau.

Trịbkthnh Xáluxi vỗoblj mạauuqnh đcnyrôickri cáluxinh rồdtsfng, dùcukang sứluxic cưvvkyfolrng hàobljnh ésyjpp mìuestnh cốkabl đcnyrbkthnh lạauuqi. Nhưvvkyng theo sứluxic húitqlt từipuy xung quanh liêrisdn tụhzexc tălkupng trưvvkyjgsvng, dựrqcaa vàobljo sứluxic mạauuqnh Hồdtsfng hoang, khai thiêrisdn tíedktch đcnyrbktha vậekkly màobljqaizng cảkablm thấqhwny cózons chúitqlt trúitqlc trắjgsvc. Phảkabli biếaunbt rằdtsfng đcnyrâjshey làoblj lựrqcac lưvvkyycofng cấqhwnp đcnyrgdgx Hồdtsfng hoang, mạauuqnh hơickrn Hủhiuyy diệhzext vôickr sốkabl lầgrtnn, vớvouhi sứluxic mạauuqnh nhưvvky thếaunboblj vẫsiddn cảkablm thấqhwny trúitqlc trắjgsvc thìuestzons thểsfbw hiểsfbwu sứluxic húitqlt từipuy đcnyrobljn khôickrng gian uốkabln khúitqlc kia mạauuqnh đcnyrếaunbn mứluxic nàobljo.

"Cózons đcnyriềefxuu... Đhrerâjshey cũqaizng làoblj mộgdgxt cơickr hộgdgxi..."

Trịbkthnh Xáluxi trong lòjajhng máluxiy đcnyrgdgxng, hắjgsvn đcnyrgdgxt nhiêrisdn pháluxit hiệhzexn nhữtmltng hạauuqt lỗoblj đcnyren phâjshen bốkabl xung quanh đcnyrãibon trởjgsvrisdn cựrqcac kỳyvrv thưvvkya thớvouht. Sau khi hợycofp thàobljnh mấqhwny đcnyrobljn khôickrng gian uốkabln khúitqlc, con đcnyrưvvkyfolrng thôickrng giữtmlta hắjgsvn vàoblj Phụhzexc Chếaunb Thểsfbw đcnyrãibon từipuy từipuy mởjgsv ra, tuy ởjgsv đcnyrózons vẫsiddn còjajhn hai đcnyrobljn khôickrng gian uốkabln khúitqlc canh phòjajhng nhưvvkyng đcnyrkabli vớvouhi Trịbkthnh Xáluxi thìuestzons thậekklt chẳhzexng kháluxic gìuest mộgdgxt lốkabli đcnyri tuyệhzext vờfolri.

qaizng khôickrng kịbkthp suy nghĩjzsn nhiềefxuu, Trịbkthnh Xáluxi vụhzext ngưvvkyng tụhzex sứluxic mạauuqnh toàobljn thâjshen lạauuqi. Đhrerếaunbn giờfolr phúitqlt nàobljy, hắjgsvn đcnyrãibon pháluxit đcnyrgdgxng Hồdtsfng hoang, khai thiêrisdn tíedktch đcnyrbktha đcnyrưvvkyycofc hơickrn mộgdgxt phúitqlt, gầgrtnn nhưvvky sắjgsvp sửdhmma tớvouhi giớvouhi hạauuqn chịbkthu đcnyrrqcang tốkabli đcnyra củhiuya thâjshen thểsfbw hắjgsvn rồdtsfi. Cho dùcuka trong Lord of the Rings hắjgsvn mớvouhi tậekklp đcnyrưvvkyycofc kỹjshelkupng hỗoblj trợycof nhưvvkyng cũqaizng khôickrng cáluxich nàobljo mãiboni mãiboni duy trìuest trạauuqng tháluxii nàobljy, vìuest thếaunbickr hộgdgxi duy nhấqhwnt nàobljy rấqhwnt cózons thểsfbwqaizng chíedktnh làobljickr hộgdgxi cuốkabli cùcukang củhiuya hắjgsvn...

Chỉipuy trong khôickrng phẩsfbwy khôickrng mấqhwny giâjshey ngắjgsvn ngủhiuyi, Trịbkthnh Xáluxi từipuyvvkyvouhi đcnyrqhwnt xôickrng lêrisdn, sứluxic mạauuqnh cựrqcac lớvouhn làobljm hắjgsvn giốkablng nhưvvky mộgdgxt cơickrn giózons xoáluxiy, dễhrerobljng vưvvkyycoft qua nhữtmltng hạauuqt lỗoblj đcnyren vàoblj đcnyrobljn khôickrng gian uốkabln khúitqlc. Ởoekp lốkabli thôickrng cuốkabli cùcukang cózons hai đcnyrobljn khôickrng gian ngălkupn trởjgsv, hắjgsvn dùcukang cáluxich chặauuqn lạauuqi mộgdgxt đcnyrobljn cáluxii. Trong khoảkablnh khắjgsvc, từipuy trong đcnyrobljn khôickrng gian uốkabln khúitqlc xuấqhwnt hiệhzexn mộgdgxt lựrqcac húitqlt khủhiuyng khiếaunbp, phảkablng phấqhwnt nhưvvkyjajhn mạauuqnh mẽhebhickrn cảkabl Hồdtsfng hoang, khai thiêrisdn tíedktch đcnyrbktha, chỉipuy nghe roạauuqt mộgdgxt tiếaunbng, thâjshen thểsfbw Tiềefxum long biếaunbn mạauuqnh mẽhebhickr song đcnyrãibonluxich toạauuqc, hai chiếaunbc cáluxinh rồdtsfng cụhzexng bíedktsyjp rờfolri ra khỏluxii sau lưvvkyng. Trịbkthnh Xáluxi vụhzext sửdhmm dụhzexng Nguyệhzext bộgdgx, trốkabln thoáluxit khỏluxii sứluxic húitqlt củhiuya đcnyrobljn khôickrng gian uốkabln khúitqlc, trong thờfolri gian đcnyrózons thậekklm chíedkt cảkabl Hổitql hồdtsfn đcnyrao cũqaizng rơickri lạauuqi trêrisdn đcnyrqhwnt, tuy vậekkly hắjgsvn cuốkabli cùcukang cũqaizng xôickrng đcnyrếaunbn trưvvkyvouhc mặauuqt Phụhzexc Chếaunb Thểsfbw.

-Tózonsm đcnyrưvvkyycofc ngưvvkyơickri rồdtsfi... Ta biếaunbt ngưvvkyơickri đcnyrang phảkabli gáluxinh chịbkthu nhữtmltng gìuest, nhưvvkyng vẫsiddn khôickrng thểsfbw khôickrng nózonsi vớvouhi ngưvvkyơickri, ngưvvkyơickri đcnyri sai đcnyrưvvkyfolrng rồdtsfi! Ta khôickrng thểsfbw cho ngưvvkyơickri biếaunbt cáluxii gìuestoblj đcnyrúitqlng, nhưvvkyng ta sẽhebh đcnyráluxinh bạauuqi ngưvvkyơickri, vưvvkyycoft qua ngưvvkyơickri! Bởjgsvi vìuest ta mang theo gáluxinh nặauuqng còjajhn quan trọkablng hơickrn tấqhwnt cảkabl thùcuka hậekkln, đcnyrrisdn cuồdtsfng, cùcukang tấqhwnt cảkabl cảkablm xúitqlc đcnyren tốkabli củhiuya ngưvvkyơickri nhiềefxuu! Ta nhấqhwnt đcnyrbkthnh cózons thểsfbwvvkyycoft qua ngưvvkyơickri!

Trịbkthnh Xáluxi vung tay bắjgsvt lấqhwny Phụhzexc Chếaunb Thểsfbw, cũqaizng mặauuqc kệhzex hắjgsvn còjajhn cózons thểsfbw dung sứluxic mạauuqnh củhiuya Hồdtsfng hoang, khai thiêrisdn tíedktch đcnyrbktha hay khôickrng, chỉipuy đcnyrrisdn cuồdtsfng đcnyrqhwnm thẳhzexng vàobljo mặauuqt hắjgsvn. Tiếaunbp đcnyrózons Trịbkthnh Xáluxiqaizng khôickrng cho hắjgsvn quyềefxun đcnyrưvvkyycofc bay ra xa, mộgdgxt tay bắjgsvt lấqhwny hắjgsvn, tay kia vung lêrisdn đcnyráluxinh loạauuqn vàobljo ngưvvkyfolri hắjgsvn, hếaunbt lầgrtnn nàobljy tớvouhi lầgrtnn kháluxic, khôickrng ngừipuyng côickrng kíedktch vàobljo nhữtmltng bộgdgx phậekkln quan trọkablng trêrisdn cơickr thểsfbw hắjgsvn. Đhrergrtnu tiêrisdn làoblj phầgrtnn bụhzexng Phụhzexc Chếaunb Thểsfbw bịbkth đcnyráluxinh náluxit bésyjpt, sau đcnyrózonsoblj tim vàoblj lồdtsfng ngựrqcac, rồdtsfi đcnyrếaunbn hai cáluxinh tay, đcnyrang lúitqlc Trịbkthnh Xáluxi muốkabln mộgdgxt quyềefxun đcnyráluxinh náluxit ózonsc hắjgsvn thìuest đcnyrgdgxt nhiêrisdn trôickrng thấqhwny Phụhzexc Chếaunb Thểsfbw nởjgsv mộgdgxt nụhzexvvkyfolri lạauuqnh lẽhebho.

-Vưvvkyycoft qua ta ưvvky? Dựrqcaa vàobljo cáluxii gìuest đcnyrsfbwvvkyycoft qua ta? Sứluxic mạauuqnh củhiuya ngưvvkyơickri? Hay làoblj khíedkt đcnyrgdgx củhiuya ngưvvkyơickri? Hay làobljluxii màoblj ngưvvkyơickri gọkabli làoblj niềefxum tin?

Phụhzexc Chếaunb Thểsfbw ngửdhmma mặauuqt lêrisdn trờfolri cưvvkyfolri lớvouhn, đcnyrdtsfng thờfolri hắjgsvn tung châjshen đcnyráluxi ra, mộgdgxt luồdtsfng sứluxic mạauuqnh hoàobljn toàobljn vưvvkyycoft trộgdgxi lựrqcac lưvvkyycofng cấqhwnp Hồdtsfng hoang đcnyráluxi thẳhzexng vàobljo bụhzexng Trịbkthnh Xáluxi. Cùcukang lúitqlc đcnyrózons, vôickr sốkabl lựrqcac húitqlt cựrqcac mạauuqnh cũqaizng xuấqhwnt hiệhzexn sau lưvvkyng Trịbkthnh Xáluxi, késyjpo hắjgsvn từipuyng chúitqlt, từipuyng chúitqlt mộgdgxt tiếaunbn vềefxu phíedkta mấqhwny đcnyrobljn khôickrng gian uốkabln khúitqlc kia. Sứluxic mạauuqnh củhiuya cáluxic đcnyrobljn khôickrng gian uốkabln khúitqlc đcnyrózons so vớvouhi lúitqlc trưvvkyvouhc thìuestjajhn mạauuqnh hơickrn vàoblji lầgrtnn, khiếaunbn cho đcnyrếaunbn cảkablvvkyycofng cấqhwnp đcnyrgdgx Hồdtsfng hoang củhiuya hắjgsvn cũqaizng chung quy khôickrng cáluxich nàobljo cưvvkyfolrng hàobljnh tráluxinh nésyjp.

-...Nhìuestn thấqhwny rõziep chưvvkya? Đhrerâjshey làoblj chêrisdnh lệhzexch giữtmlta chúitqlng ta.

Trêrisdn ngưvvkyfolri Phụhzexc Chếaunb Thểsfbwcukang lêrisdn ngọkabln lửdhmma màoblju đcnyren, cùcukang lấqhwny ấqhwny thâjshen thểsfbw hắjgsvn cũqaizng từipuy từipuy khôickri phụhzexc nguyêrisdn dạauuqng. Đhrerếaunbn tậekkln lúitqlc nàobljy, hắjgsvn mớvouhi khẽhebhvvkyơickrn tay ra, màoblj khi thâjshen thểsfbw hắjgsvn di đcnyrgdgxng, Trịbkthnh Xáluxi mớvouhi nhìuestn rõziep trêrisdn da hắjgsvn cózonsluxii gìuest. Mộgdgxt lớvouhp màobljng màoblju đcnyren cựrqcac kỳyvrv mỏluxing manh ésyjpp sáluxit vàobljo da thịbktht hắjgsvn, mỗoblji đcnyròjajhn côickrng kíedktch lúitqlc nàobljy đcnyrefxuu làobljm cho Nguyêrisdn áluxim, vũqaiz trụhzex kếaunbt thúitqlc củhiuya hắjgsvn càobljng thêrisdm mạauuqnh mẽhebh. Đhrerếaunbn bâjshey giờfolr, nhữtmltng đcnyrobljn khôickrng gian uốkabln khúitqlc kia chung quy đcnyrãibon khôickrng thểsfbw nghịbkthch chuyểsfbwn đcnyrưvvkyycofc nữtmlta.

"Thấqhwnt bạauuqi sao? Ta sắjgsvp thấqhwnt bạauuqi sao? Gáluxinh váluxic sựrqca tin tưvvkyjgsvng củhiuya đcnyrdtsfng đcnyrgdgxi, gáluxinh váluxic sựrqca hy sinh củhiuya đcnyrdtsfng đcnyrgdgxi, gáluxinh váluxic niềefxum tin màoblj họkabl trao cho ta, nhưvvky vậekkly ta cuốkabli cùcukang vẫsiddn phảkabli thua sao?"

Trịbkthnh Xáluxi đcnyrrisdn cuồdtsfng giãibony giụhzexa toàobljn thâjshen, cốkabl gắjgsvng tráluxinh khỏluxii sứluxic húitqlt củhiuya đcnyrobljn khôickrng gian uốkablng khúitqlc. Nhưvvkyng lựrqcac húitqlt củhiuya lỗoblj đcnyren mạauuqnh mẽhebh đcnyrếaunbn mứluxic nàobljo, cho dùcuka đcnyrâjshey khôickrng phảkabli làoblj lỗoblj đcnyren bảkabln hoàobljn chỉipuynh đcnyri nữtmlta thìuest vớvouhi Hồdtsfng hoang, khai thiếaunbn tíedktch đcnyrbktha củhiuya hắjgsvn.... Đhrerauuqc biệhzext làoblj hiệhzexn tạauuqi hắjgsvn đcnyrãibon dầgrtnn dầgrtnn khôickrng thểsfbw sửdhmm dụhzexng sứluxic mạauuqnh cấqhwnp đcnyrgdgxobljy nữtmlta, hồdtsfng hoàobljn chung quy đcnyrãibon khôickrng đcnyrbkthch nổitqli lỗoblj đcnyren rồdtsfi...

-Trịbkthnh Xáluxi... Ta khôickrng còjajhn nhiềefxuu thờfolri gian nữtmlta, nhấqhwnt làoblj sau khi áluxinh sáluxing tâjshem linh củhiuya ta dung hợycofp vàobljo cơickr thểsfbw ngưvvkyơickri thìuest mứluxic đcnyrgdgx tiêrisdu hao cũqaizng sẽhebhobljng lúitqlc càobljng lớvouhn. Trong thờfolri gian ngắjgsvn nhấqhwnt, mộgdgxt đcnyròjajhn giảkabli quyếaunbt đcnyrkabli thủhiuy đcnyri... Còjajhn nữtmlta, đcnyrgdgxi trưvvkyjgsvng, cảkablm ơickrn ngưvvkyơickri đcnyrãibon luôickrn quan tâjshem, cózons thểsfbwcukang mọkabli ngưvvkyfolri cùcukang nhau chiếaunbn đcnyrqhwnu, đcnyrózonsoblj nhữtmltng ngàobljy vui vẻojfn nhấqhwnt từipuy khi ta cózonshilmluxic tớvouhi nay, cáluxim ơickrn mọkabli ngưvvkyfolri...

Đhrerúitqlng lúitqlc Trịbkthnh Xáluxi đcnyrãibon hoàobljn toàobljn tuyệhzext vọkablng thìuest chợycoft mộgdgxt giọkablng nózonsi bìuestnh thảkabln khẽhebh vang lêrisdn bêrisdn tai hắjgsvn, giọkablng nózonsi nàobljy nghe qua hẳhzexn làoblj củhiuya Triệhzexu Anh Khôickrng, chỉipuyoblj tạauuqi sao côickrqhwny lạauuqi xuấqhwnt hiệhzexn ởjgsv đcnyrâjshey? Hơickrn nữtmlta vớvouhi sứluxic húitqlt củhiuya đcnyrobljn khôickrng gian uốkabln khúitqlc nàobljy, trong phạauuqm vi mưvvkyfolri dặauuqm călkupn bảkabln khôickrng thểsfbw tồdtsfn tạauuqi mộgdgxt bózonsng ngưvvkyfolri, côickrqhwny làobljm thếaunbobljo lẻojfnn đcnyrếaunbn cạauuqnh mìuestnh? Khôickrng đcnyrycofi Trịbkthnh Xáluxi nghĩjzsn ra đcnyrưvvkyycofc câjsheu trảkabl lờfolri, hắjgsvn đcnyrgdgxt nhiêrisdn cảkablm thấqhwny mộgdgxt thứluxiuest đcnyrózons thanh máluxit, thuầgrtnn tịbkthnh tiếaunbn vàobljo trong cơickr thểsfbw. Cảkablm giáluxic đcnyrózons thậekklt sựrqca rấqhwnt khózonsuestnh dung, phảkablng phấqhwnt nhưvvky chỉipuy trong nháluxiy mắjgsvt, lạauuqi phảkablng phấqhwnt nhưvvky đcnyrãibon trảkabli qua cảkabl mộgdgxt lưvvkyycofng kiếaunbp vũqaiz trụhzex luâjshen hồdtsfi, sáluxit na vàobljjzsnnh hằdtsfng nhưvvky đcnyrang hòjajha hợycofp vàobljo nhau lúitqlc nàobljy. Tiếaunbp đcnyrózons, toàobljn thâjshen Trịbkthnh Xáluxi khẽhebh rung lêrisdn, mộgdgxt luồdtsfng khíedktvvkyu hỗobljn đcnyrgdgxn khổitqlng lồdtsf bộgdgxc pháluxit ra. Luồdtsfng khíedktvvkyu hỗobljn đcnyrgdgxn đcnyrózons lấqhwnp đcnyrgrtny lựrqcac húitqlt củhiuya đcnyrobljn khôickrng gian uốkabln khúitqlc, còjajhn Trịbkthnh Xáluxi thìuest khẽhebh đcnyrauuqp châjshen, cảkabl ngưvvkyfolri nhảkably vọkablt ra xa mấqhwny trălkupm mésyjpt, tựrqcaa nhưvvky hoàobljn toàobljn thấqhwnt thầgrtnn đcnyrluxing ngâjshey ra đcnyrózons.

hrerâjshey làoblj trìuestnh đcnyrgdgxoblj ngưvvkyơickri đcnyrang đcnyrluxing sao? Clone củhiuya ta... Loạauuqi cảkablm giáluxic nàobljy, cùcukang vớvouhi đcnyrhiuy loạauuqi vậekklt chấqhwnt cơickrn bảkabln xung quanh, đcnyrhiuy loạauuqi nălkupng lưvvkyycofng lưvvkyu chuyểsfbwn trong cơickr thểsfbw, phưvvkyơickrng hưvvkyvouhng vậekkln chuyểsfbwn củhiuya tấqhwnt cảkabl mọkabli thứluxi trong vũqaiz trụhzex... Đhrerâjshey làoblj trìuestnh đcnyrgdgxoblj ngưvvkyơickri đcnyrang đcnyrluxing sao? Tầgrtnng thứluxivvky cao cấqhwnp, tiếaunbp cậekkln tớvouhi tầgrtnng thứluxilkupm?

Trịbkthnh Xáluxirisdn lặauuqng nhìuestn hai tay mìuestnh, lạauuqi quay sang phíedkta Phụhzexc Chếaunb Thểsfbw, hỏluxii.

Phụhzexc Chếaunb thểsfbw lạauuqi giốkablng nhưvvky khôickrng chúitqlt kinh ngạauuqc vềefxu việhzexc Trịbkthnh Xáluxi thoáluxit khốkabln, hắjgsvn phấqhwnt tay chỉipuy huy mấqhwny đcnyrobljn khôickrng gian uốkabln khúitqlc tậekklp hợycofp lạauuqi vớvouhi nhau, hìuestnh thàobljnh mộgdgxt đcnyrobljn khôickrng gian duy nhấqhwnt, cứluxi nhưvvky vậekkly đcnyrluxing yêrisdn trưvvkyvouhc mặauuqt hắjgsvn, đcnyroạauuqn bìuestnh tĩjzsnnh nózonsi:

- Đhrergdgxt pháluxi rồdtsfi? Trong khoảkablnh khắjgsvc sinh tửdhmm quan đcnyrgrtnu, đcnyrgdgxt pháluxi đcnyrếaunbn cấqhwnp đcnyrgdgx phi nhâjshen àoblj? Khôickrng, trêrisdn ngưvvkyfolri ngưvvkyơickri còjajhn cózons áluxinh sáluxing tâjshem linh củhiuya ngưvvkyfolri kháluxic? Hơickrn nữtmlta chỉipuyzons áluxinh sáluxing tâjshem linh khôickrng hoàobljn chỉipuynh mớvouhi cózons thểsfbw dung hợycofp vớvouhi áluxinh sáluxing tâjshem linh củhiuya ngưvvkyfolri kháluxic trong thờfolri gian ngắjgsvn... Đhrerúitqlng rồdtsfi, làoblj "hắjgsvn" sắjgsvp xếaunbp nhưvvky vậekkly, nếaunbu khôickrng vớvouhi sứluxic mạauuqnh củhiuya ngưvvkyơickri sao cózons thểsfbwzonsng sózonst qua đcnyròjajhn vừipuya rồdtsfi?

-"Hắjgsvn"? Àvvky đcnyrúitqlng, tầgrtnng thứluxivvky cao cấqhwnp, cózons thểsfbw cảkablm nhậekkln đcnyrưvvkyycofc rung đcnyrgdgxng tinh thầgrtnn màoblj chỉipuyzons tinh thầgrtnn lựrqcac khốkablng chếaunb giảkabl mớvouhi cózons thểsfbw cảkablm nhậekkln đcnyrưvvkyycofc. Đhrerdtsfng đcnyrgdgxi củhiuya ta...

Trịbkthnh Xáluxirisdn lặauuqng nhìuestn xuốkablng nhữtmltng sợycofi dâjshey thừipuyng trêrisdn cổitql tay. Nhữtmltng sợycofi dâjshey quấqhwnn kíedktn đcnyrauuqc, ngoàoblji dâjshey thừipuyng củhiuya ba ngưvvkyfolri Sởjgsv Hiêrisdn, Lưvvkyu Úycofc, Lâjshem Tuấqhwnn Thiêrisdn vẫsiddn chưvvkya bay đcnyrếaunbn ra thìuest nhữtmltng đcnyrdtsfng đcnyrgdgxi kháluxic đcnyrefxuu đcnyrãibon tửdhmm vọkablng. Trong đcnyrózons tạauuqi dâjshey thừipuyng củhiuya Chiêrisdm Lam còjajhn đcnyrsfbw lạauuqi mộgdgxt đcnyroạauuqn lờfolri nhắjgsvn, chỉipuyoblj Trịbkthnh Xáluxiitqlc nàobljy cũqaizng khôickrng cózonsjshem chíedkt đcnyrâjsheu đcnyrsfbw cẩsfbwn thậekkln xem xésyjpt, tấqhwnt cảkabl suy nghĩjzsn củhiuya hắjgsvn đcnyrefxuu đcnyrãibon đcnyrauuqt hếaunbt vàobljo kẻojfn đcnyrbkthch duy nhấqhwnt trưvvkyvouhc mắjgsvt.

Clone củhiuya ta, bâjshey giờfolr ta cuốkabli cùcukang cũqaizng thậekklt sựrqcazonsvvkyluxich đcnyrkabli chiếaunbn vớvouhi ngưvvkyơickri... Sau lưvvkyng gáluxinh váluxic quáluxi nhiềefxuu chuyệhzexn, ta đcnyrãibon khôickrng thểsfbw chịbkthu đcnyrưvvkyycofc đcnyrưvvkyycofc mộgdgxt lầgrtnn thấqhwnt bạauuqi nàobljo nữtmlta! Ta nhấqhwnt đcnyrbkthnh cózons thểsfbwvvkyycoft qua ngưvvkyơickri!

Trịbkthnh Xáluxi nghiếaunbn rălkupng, vung tay lêrisdn, Hổitql hồdtsfn đcnyrao đcnyrang cắjgsvm ngậekklp dưvvkyvouhi đcnyrqhwnt thuậekkln thếaunb bay vàobljo trong tay hắjgsvn. Đhrerkabli vớvouhi ngưvvkyfolri mởjgsvickr nhâjshen tỏluxia tầgrtnng thứluxivvky đcnyrãibonickr bộgdgx nhìuestn thấqhwny đcnyrưvvkyycofc lĩjzsnnh vựrqcac nălkupng lưvvkyycofng màobljzonsi, loạauuqi kỹjshe xảkablo cỏluxin con nàobljy gầgrtnn nhưvvkyvvkyơickrng đcnyrưvvkyơickrng vớvouhi bảkabln nălkupng. Ngoàoblji đcnyrózons ra, vớvouhi cấqhwnp đcnyrgdgx khốkablng chếaunb nhậekklp vi đcnyrauuqt tớvouhi mứluxic nguyêrisdn tửdhmmobljlkupng lưvvkyycofng, uy lựrqcac kỹjshelkupng càobljng mạauuqnh vưvvkyycoft quáluxi sứluxic tưvvkyjgsvng tưvvkyycofng.

Trịbkthnh Xáluxivvkyvouhi châjshen khẽhebh đcnyrgdgxng, khôickrng còjajhn tưvvky thếaunb di đcnyrgdgxng đcnyrrisdn cuồdtsfng nhưvvky khi sửdhmm dụhzexng Hồdtsfng hoang lúitqlc trưvvkyvouhc nữtmlta, dưvvkyvouhi châjshem thậekklm chíedkt khôickrng làobljm bắjgsvn lêrisdn nửdhmma phâjshen bụhzexi đcnyrqhwnt, nhưvvkyng tốkablc đcnyrgdgx lạauuqi hoàobljn toàobljn khôickrng késyjpm gìuest tốkablc đcnyrgdgx cấqhwnp Hồdtsfng hoang. Giờfolr phúitqlt nàobljy hắjgsvn vẫsiddn đcnyrang duy trìuest trạauuqng tháluxii Hồdtsfng hoang, khai thiêrisdn tíedktch đcnyrbktha, mộgdgxt trong nhữtmltng thay đcnyritqli lớvouhn nhấqhwnt củhiuya trìuestnh đcnyrgdgxickr nhâjshen tỏluxia tầgrtnng thứluxivvky cao cấqhwnp chíedktnh làoblj nhậekklp vi đcnyrkabli vớvouhi nălkupng lưvvkyycofng... Vạauuqn pháluxip giai thôickrng, vậekkln dụhzexng hai loạauuqi nălkupng lưvvkyycofng xung đcnyrgdgxt nhau, chỉipuy cầgrtnn cózonslkupng lưvvkyycofng tồdtsfn tạauuqi, loạauuqi xung đcnyrgdgxt nàobljy sẽhebhzons thểsfbw duy trìuest liêrisdn tụhzexc, chỉipuy cầgrtnn khôickrng vưvvkyycoft quáluxiluxinh nặauuqng tốkabli đcnyra củhiuya bảkabln thâjshen làoblj hoàobljn toàobljn khôickrng cózons vấqhwnn đcnyrefxuuest. Nózonsi cáluxich kháluxic, Trịbkthnh Xáluxi giờfolr phúitqlt nàobljy gầgrtnn nhưvvkyzons thểsfbw sửdhmm dụhzexng Hồdtsfng hoang, khai thiêrisdn tíedktch đcnyrbktha khôickrng hạauuqn chếaunb!

Nhưvvkyng vậekkly thìuest đcnyrãibonobljm sao? Nguyêrisdn áluxim củhiuya Phụhzexc Chếaunb Thểsfbw lạauuqi càobljng cózons uy lựrqcac vôickrcukang, phòjajhng ngựrqca, tấqhwnn côickrng đcnyrefxuu hoàobljn mỹjshe, hơickrn thếaunb nữtmlta còjajhn cózons thểsfbw hấqhwnp thu sứluxic mạauuqnh củhiuya kẻojfn tấqhwnn côickrng, làobljm uy lựrqcac củhiuya đcnyrobljn khôickrng gian uốkabln khúitqlc càobljng thêrisdm mạauuqnh mẽhebh. Đhrerâjshey gầgrtnn nhưvvky đcnyrãibonoblj thủhiuy đcnyroạauuqn, kỹjshelkupng củhiuya cáluxic Tháluxinh nhâjshen rồdtsfi, khôickrng thểsfbw ngờfolr đcnyrưvvkyycofc clone Trịbkthnh Xáluxi mớvouhi chỉipuy đcnyrếaunbn tầgrtnng thứluxivvky cao cấqhwnp màoblj đcnyrãibonzons thểsfbwluxing tạauuqo ra, chẳhzexng tráluxich hắjgsvn đcnyrưvvkyycofc xưvvkyng tụhzexng làoblj kẻojfn mạauuqnh nhấqhwnt, thậekklt sựrqca khôickrng hềefxuzons chúitqlt khoa trưvvkyơickrng.

Trịbkthnh Xáluxivvkyvouhc châjshen khẽhebh đcnyrgdgxng, trong lúitqlc chuyểsfbwn đcnyritqli đcnyrãibonickrng vềefxu phíedkta Phụhzexc Chếaunb Thểsfbw, tiếaunbp đcnyrózonsn hắjgsvn làoblj đcnyrobljn khôickrng gian uốkabln khúitqlc mang lựrqcac húitqlt kinh ngưvvkyfolri. Phụhzexc Chếaunb Thểsfbw lạauuqi vừipuya chia đcnyrobljn khôickrng gian uốkabln khúitqlc ra mấqhwny chụhzexc phầgrtnn, ngoàoblji mộgdgxt bộgdgx phậekkln xoay chuyểsfbwn quanh ngưvvkyfolri hắjgsvn thìuest nhữtmltng đcnyrobljn khôickrng gian uốkabln khúitqlc còjajhn lạauuqi liêrisdn tụhzexc bay vềefxu phíedkta Trịbkthnh Xáluxi. Trịbkthnh Xáluxiqaizng khôickrng dáluxim dùcukang thâjshen thểsfbw tiếaunbp xúitqlc vớvouhi nhữtmltng đcnyrobljn khôickrng gian cózons sứluxic húitqlt cựrqcac mạauuqnh nàobljy màoblj đcnyrưvvkya Hổitql hồdtsfn đcnyrao chésyjpm ngang ra, nghêrisdnh đcnyrózonsn mộgdgxt đcnyrobljn khôickrng gian. Ầzjeum mộgdgxt tiếaunbng cựrqcac lớvouhn, đcnyrobljn khôickrng gian uốkablng khúitqlc khôickrng ngờfolr lạauuqi bịbkth Hổitql hồdtsfn đcnyrao hoàobljn toàobljn chésyjpm thàobljnh hưvvkyickr, khôickrng còjajhn lạauuqi mộgdgxt chúitqlt dấqhwnu vếaunbt nàobljo. Trịbkthnh Xáluxiqaizng khôickrng dừipuyng lạauuqi, trong chốkablc láluxit đcnyrãibon lạauuqi cózons mấqhwny đcnyrobljn khôickrng gian bịbkth chésyjpm thàobljnh hưvvkyickr, cứluxi tiếaunbp tụhzexc thếaunbobljy cózons vẻojfn nhưvvky chỉipuy cầgrtnn hắjgsvn tiêrisdu hao hếaunbt sốkabl khôickrng gian uốkabln khúitqlc củhiuya Phụhzexc Chếaunb Thểsfbw thìuest thắjgsvng lợycofi nhấqhwnt đcnyrbkthnh sẽhebh thuộgdgxc vềefxu hắjgsvn.

hrerúitqlng thếaunb, tầgrtnng thứluxivvky cao cấqhwnp. Đhreròjajhn tấqhwnn côickrng củhiuya ngưvvkyơickri đcnyrãibonjshem nhậekklp vàobljo nguyêrisdn tửdhmmobljlkupng lưvvkyycofng, dưvvkyvouhi mộgdgxt kíedktch mọkabli thứluxi biếaunbn thàobljnh hưvvkyickr, thanh đcnyrao đcnyrózons nếaunbu chésyjpm trúitqlng ngưvvkyfolri ta thìuest sợycofoblj đcnyrếaunbn cảkabl Lệhzex viêrisdm cũqaizng khôickrng cáluxich nàobljo chưvvkya trịbkth... Thậekklt đcnyráluxing tiếaunbc, đcnyráluxing tiếaunbc. Tớvouhi tậekkln bâjshey giờfolr mớvouhi đcnyrauuqt tớvouhi tầgrtnng thứluxivvky cao cấqhwnp, ngưvvkyơickri thậekklt sựrqca nghĩjzsn rằdtsfng mìuestnh còjajhn cózons chúitqlt hy vọkablng chiếaunbn thắjgsvng sao? Chẳhzexng lẽhebh ngưvvkyơickri nghĩjzsnitqlc nãibony ta dẫsiddn dụhzex ngưvvkyơickri đcnyráluxinh mấqhwny chụhzexc quyềefxun, sứluxic mạauuqnh trong đcnyrózons đcnyrefxuu làobljvvky khôickrng ưvvky?

Phụhzexc Chếaunb Thểsfbw thoáluxing cưvvkyfolri lạauuqnh, sốkabl khôickrng gian uốkablng khúitqlc mộgdgxt lầgrtnn nữtmlta tụhzex họkablp lạauuqi, hìuestnh thàobljnh mộgdgxt khốkabli khôickrng gian lớvouhn khoảkablng hai mésyjpt, bao trùcukam lấqhwny hắjgsvn vàobljo bêrisdn trong, quanh ngưvvkyfolri Trịbkthnh Xáluxi khôickrng còjajhn lạauuqi mộgdgxt đcnyrobljn khôickrng gian uốkabln khúitqlc nàobljo nữtmlta.

-Từipuy Lệhzex viêrisdm đcnyrếaunbn lỗoblj đcnyren môickr phỏluxing, sau khi hấqhwnp thu đcnyrhiuy sứluxic mạauuqnh sẽhebh biếaunbn thàobljnh khôickrng gian uốkabln khúitqlc, nếaunbu tiếaunbp túitqlc truyềefxun thêrisdm sứluxic mạauuqnh nữtmlta thìuest khôickrng gian uốkabln khúitqlc sẽhebh biếaunbn thàobljnh lỗoblj đcnyren thu nhỏluxi thậekklt sựrqca... Nếaunbu ngay từipuyitqlccòjajhn làoblj Lệhzex viêrisdm cho đcnyrếaunbn khi lỗoblj đcnyren môickr phỏluxing, ngưvvkyơickri cózons đcnyrưvvkyycofc sứluxic mạauuqnh nhưvvkyjshey giờfolr thìuestzonsi khôickrng chừipuyng ta quảkabl thậekklt cózons thểsfbw bạauuqi trong tay ngưvvkyơickri. Nhưvvkyng đcnyrếaunbn tậekkln lúitqlc nàobljy, trậekkln chiếaunbn cuốkabli cùcukang cũqaizng đcnyrếaunbn lúitqlc đcnyrsfbw kếaunbt thúitqlc rồdtsfi...

Phụhzexc Chếaunb Thểsfbw lắjgsvc lắjgsvc đcnyrgrtnu, vẻojfnickr đcnyrgdgxc trong mắjgsvt hắjgsvn càobljng hiệhzexn lêrisdn rõziep rệhzext.

-Ngu xuẩsfbwn. Tin tưvvkyjgsvng vàobljo cáluxii màoblj ngưvvkyơickri gọkabli làoblj niềefxum tin, tin tưvvkyjgsvng vàobljo kỳyvrv vọkablng màoblj đcnyráluxim yếaunbu đcnyrózons đcnyrózonsobljnh cho ngưvvkyơickri, tin tưvvkyjgsvng vàobljo bảkabln tíedktnh yếaunbu đcnyruốkabli rõziepobljng làoblj giảkabl dốkabli đcnyrózons. Ngưvvkyơickri călkupn bảkabln khôickrng hềefxu trưvvkyjgsvng thàobljnh tớvouhi mứluxic màoblj ta kỳyvrv vọkablng... Bỏluxi đcnyri, đcnyrsfbw ngưvvkyơickri sốkablng thìuest đcnyrưvvkyycofc íedktch gìuest?

qaizng khôickrng biếaunbt Trịbkthnh Xáluxizons nghe rõziep nhữtmltng gìuest hắjgsvn nózonsi hay khôickrng, chỉipuy thấqhwny têrisdn nàobljy vụhzext nghiếaunbn rălkupng, vung Hổitql hồdtsfn đcnyrao chésyjpm vềefxu phíedkta đcnyrobljn khôickrng gian uốkabln khúitqlc bêrisdn ngoàoblji cơickr thểsfbw clone Trịbkthnh Xáluxi. Mộgdgxt đcnyrao nàobljy chésyjpm xuốkablng lạauuqi khôickrng giốkablng nhưvvkyitqlc trưvvkyvouhc, lấqhwny lựrqcac pháluxi xảkablo, biếaunbn tấqhwnt cảkabl mọkabli thứluxi chésyjpm xuốkablng thàobljnh hưvvkyickroblj ngưvvkyycofc lạauuqi, giốkablng nhưvvky đcnyráluxinh bùcukan sang ao, sứluxic mạauuqnh khổitqlng lồdtsf khôickrng ngừipuyng tan biếaunbn, còjajhn đcnyrobljn khôickrng gian uốkabln khúitqlc thìuestobljng lúitqlc càobljng to lớvouhn lêrisdn. Đhrerếaunbn khi đcnyrobljn khôickrng gian uốkabln khúitqlc sắjgsvp sửdhmma lan đcnyrếaunbn thâjshen thểsfbw hắjgsvn, Trịbkthnh Xáluxi mớvouhi rúitqlt đcnyrao lùcukai vềefxu, nhưvvkyng lúitqlc nàobljy đcnyrãibonickri chậekklm mấqhwnt mộgdgxt chúitqlt. Đhrerobljn khôickrng gian uốkabln khúitqlc chợycoft co rúitqlt lạauuqi, tấqhwnt cảkabl tậekklp trung tạauuqi cáluxich trưvvkyvouhc ngựrqcac Phụhzexc Chếaunb Thểsfbw khoảkablng hai mésyjpt, hìuestnh thàobljnh nêrisdn mộgdgxt đcnyrkablm đcnyren kịbktht nhỏluxi nhưvvkyqaizi kim. Tiếaunbp đcnyrózons, mộgdgxt lựrqcac húitqlt khôickrng thểsfbw diễhrern tảkabl nổitqli đcnyrgdgxt ngộgdgxt bùcukang pháluxit, đcnyrqhwnt đcnyrãibonvvkyvouhi châjshen nhanh chózonsng tan vỡsyjp, bịbkthsyjpo lêrisdn khôickrng trung, mâjshey bay trêrisdn trờfolri cũqaizng bịbkthsyjpo rúitqlt xuốkablng dưvvkyvouhi đcnyrqhwnt, Trịbkthnh Xáluxi đcnyrluxing mũqaizi chịbkthu sàobljo tuy còjajhn cózons thểsfbw miễhrern cưvvkysyjpng chốkablng chọkabli nhưvvkyng sứluxic mạauuqnh trêrisdn ngưvvkyfolri hắjgsvn lạauuqi từipuy từipuy mấqhwnt đcnyri. Tốkabli đcnyra chỉipuy sau vàoblji giâjshey nữtmlta, hắjgsvn sẽhebh hoàobljn toàobljn bịbkth lỗoblj đcnyren thu nhỏluxiobljy nuốkablt chửdhmmng....

"Cáluxic đcnyrdtsfng đcnyrgdgxi..."

Thờfolri gian quay ngưvvkyycofc lạauuqi trưvvkyvouhc đcnyrózons khoảkablng hơickrn mộgdgxt phúitqlt, phạauuqm vi giao chiếaunbn củhiuya Sởjgsv Hiêrisdn vàoblj clone Sởjgsv Hiêrisdn đcnyrãibon tớvouhi gầgrtnn phạauuqm vi giao chiếaunbn củhiuya hai têrisdn Trịbkthnh Xáluxi, thậekklm chíedktjgsv trêrisdn khôickrng, bọkabln hắjgsvn còjajhn cózons thểsfbw thấqhwny đcnyrưvvkyycofc đcnyrqhwnu trưvvkyfolrng hìuestnh trụhzexjgsv đcnyrdtsfng xa. Tuy nhiêrisdn cũqaizng chỉipuy đcnyrếaunbn nhưvvky vậekkly, hai bêrisdn tựrqcaa nhưvvky khôickrng hềefxuzons ýhilm đcnyrbkthnh tiêrisdn thêrisdm mộgdgxt bưvvkyvouhc, đcnyrrisdn cuồdtsfng giao đcnyrqhwnu vớvouhi nhau tạauuqi đcnyrâjshey. Đhreripuyng nózonsi bộgdgx dạauuqng Sởjgsv Hiêrisdn đcnyrãibon giàoblj nua đcnyrếaunbn mứluxic nàobljo, thậekklm chíedkt cảkabl clone Sởjgsv Hiêrisdn cózons Phong Thầgrtnn bảkablng xoay chuyểsfbwn càobljn khôickrn nhâjshen quảkablqaizng đcnyrãibon bắjgsvt đcnyrgrtnu giàoblj đcnyri, cózons thểsfbw thểsfbwzonsi hai bêrisdn đcnyrefxuu đcnyrãibon đcnyrếaunbn mứluxic đcnyrèziepn cạauuqn hếaunbt dầgrtnu.

Sởjgsv Hiêrisdn đcnyrgdgxt nhiêrisdn bỏluxi coilgun xuốkablng, cũqaizng khôickrng tiếaunbp túitqlc tấqhwnn côickrng màobljcukang Đhrerôickrng Hoàobljng chung chấqhwnn bay mấqhwny luồdtsfng tíedktn niệhzexm lựrqcac, chỉipuy thấqhwny hắjgsvn lêrisdn tiếaunbng hỏluxii:

- Clone củhiuya ta, tạauuqi sao ngưvvkyơickri lạauuqi sốkablng?

-...Ta muốkabln vưvvkyycoft lêrisdn

Clone Sởjgsv Hiêrisdn cũqaizng lặauuqng lẽhebh bỏluxi coilgun xuốkablng, hắjgsvn gậekklt đcnyrgrtnu đcnyráluxip.

-Vưvvkyycoft lêrisdn cáluxii gìuest? Vậekkly tìuestnh cảkablm thìuest sao?

Sởjgsv Hiêrisdn lạauuqi hỏluxii.

-Vưvvkyycoft lêrisdn cáluxii gìuest cảkabl ta vàoblj ngưvvkyơickri đcnyrefxuu biếaunbt, nózonsi ra lạauuqi khôickrng còjajhn gìuest hay nữtmlta... Còjajhn vềefxuuestnh cảkablm, nózons chẳhzexng qua chỉipuyvvkyycofng trưvvkyng cho việhzexc bịbkth tríedkt tuệhzex củhiuya ngưvvkyfolri bìuestnh thưvvkyfolrng làobljm ôickr nhiễhrerm, hoặauuqc làobljhilm do màoblj nhữtmltng kẻojfn yếaunbu đcnyruốkabli bịbktha ra đcnyrsfbwzons thểsfbw chạauuqy trốkabln. Bảkabln chíedktnh củhiuya ta, ngưvvkyơickri đcnyrếaunbn cảkabl đcnyriểsfbwm ấqhwny cũqaizng khôickrng thấqhwny rõziep sao? Hay làoblj... Ngưvvkyơickri đcnyrãibon bịbkth nhữtmltng kẻojfn trong Trung Châjsheu đcnyrgdgxi làobljm ôickr nhiễhrerm rồdtsfi?

Sởjgsv Hiêrisdn nghe vậekkly, cózons vẻojfn nhưvvky đcnyrang nhớvouh lạauuqi chuyệhzexn gìuest đcnyrózons, mộgdgxt lúitqlc lâjsheu sau mớvouhi nózonsi:

- Chỉipuy vỏluxin vẹitqln làobljvvkyycoft lêrisdn thôickri sao? Còjajhn nhớvouh bầgrtnu trờfolri sao màoblj cha đcnyrưvvkya chúitqlng ta đcnyri xem khôickrng? Chuyệhzexn ấqhwny...

-...Ngưvvkyơickri đcnyrúitqlng làoblj đcnyrãibon bịbkth ôickr nhiễhrerm rồdtsfi. Bảkabln chíedktnh củhiuya ta, theo nhữtmltng gìuestoblj ta biếaunbt đcnyrưvvkyycofc, quy tắjgsvc sinh tồdtsfn củhiuya Áipuyc Ma đcnyrgdgxi mạauuqnh hơickrn củhiuya Trung Châjsheu đcnyrgdgxi rấqhwnt nhiềefxuu. Cózons thểsfbw đcnyrkabli vớvouhi xãibon hộgdgxi loàoblji ngưvvkyfolri bìuestnh thưvvkyfolrng thìuest cầgrtnn phảkabli cózons giảkabl dốkabli mềefxum yếaunbu mớvouhi cózons thểsfbwzonsa nhàoblj đcnyrưvvkyycofc khúitqlc mắjgsvc trong xãibon hộgdgxi, nhưvvkyng đcnyrkabli vớvouhi nhữtmltng ngưvvkyfolri khốkablng chếaunbzons khảkabllkupng đcnyrsfbwvvkyycoft lêrisdn thìuestvvkyvvkyjgsvng củhiuya ngưvvkyơickri đcnyrãibon biếaunbn thàobljnh gáluxinh nặauuqng cho chíedktnh ngưvvkyơickri rồdtsfi.

Clone Sởjgsv Hiêrisdn lắjgsvc lắjgsvc đcnyrgrtnu, hắjgsvn giơickr coilgun lêrisdn, chỉipuy thẳhzexng vềefxu phíedkta Sởjgsv Hiêrisdn, nózonsi.

-Tìuestnh cảkablm củhiuya con ngưvvkyfolri bao hàobljm vôickr sốkabl khảkabllkupng. Hai chúitqlng ta ởjgsvobljo hai hoàobljn cảkablnh hoàobljn toàobljn kháluxic biệhzext, ngưvvkyơickri thủhiuyy chung vẫsiddn quáluxin triệhzext cáluxich làobljm củhiuya ta lúitqlc ban đcnyrgrtnu, tấqhwnt cảkabl nhắjgsvm tốkabli đcnyra hózonsa lợycofi íedktch. Còjajhn ta thìuest đcnyrãibon trảkabli qua rấqhwnt nhiềefxuu, cũqaizng hiểsfbwu rằdtsfng tiềefxum lựrqcac màoblj họkablzons đcnyrưvvkyycofc khôickrng phảkabli chỉipuyoblj mộgdgxt chuỗoblji con sốkabl. Nhữtmltng chuyệhzexn nhưvvky hy sinh... Ngưvvkyfolri củhiuya Áipuyc Ma đcnyrgdgxi đcnyrauuqi kháluxii chưvvkya bao giờfolr hiểsfbwu đcnyrưvvkyycofc ýhilm nghĩjzsna củhiuya hai chữtmlt đcnyrózons đcnyrúitqlng khôickrng?

Sởjgsv Hiêrisdn thấqhwny clone Sởjgsv Hiêrisdn giơickr coilgun lêrisdn, hắjgsvn vậekkly màoblj lạauuqi từipuy từipuy nhắjgsvm mắjgsvt lạauuqi. Dựrqcaa vàobljo đcnyrauuqc tíedktnh củhiuya Đhrerôickrng Hoàobljng chung, hắjgsvn nhanh chózonsng tìuestm thấqhwny vịbkth tríedkt củhiuya Trịbkthnh Xáluxi, lúitqlc nàobljy Trịbkthnh Xáluxi đcnyrãibon vung đcnyrao chésyjpm vàobljo đcnyrobljn khôickrng gian uốkabln khúitqlc, còjajhn lỗoblj đcnyren thu nhỏluxi bảkabln chíedktnh thứluxic thìuest đcnyrang dầgrtnn hìuestnh thàobljnh, đcnyrdtsfng thờfolri, hắjgsvn cũqaizng thấqhwny đcnyrưvvkyycofc nhữtmltng sợycofi dâjshey thừipuyng đcnyreo chi chíedktt trêrisdn cổitql tay Trịbkthnh Xáluxi.

hrerdtsfng đcnyrgdgxi... Hai tiếaunbng thậekklt xa lạauuqobljqaizng thậekklt thâjshen quen, cảkablm giáluxic nàobljy... Thậekklt ấqhwnm áluxip...

-Sởjgsv Hiêrisdn, muốkabln đcnyri ngắjgsvm sao khôickrng?

-Sao ưvvky?

Cảkablnh tưvvkyycofng trong giâjshey phúitqlt đcnyrózons, dùcukang đcnyrôickri mắjgsvt mìuestnh đcnyrsfbw thậekklt sựrqca hiểsfbwu đcnyrưvvkyycofc thếaunb giớvouhi, hoặauuqc cózons thểsfbwzonsi làobljcukang đcnyrôickri mắjgsvt mìuestnh đcnyrsfbw thậekklt sựrqca hiểsfbwu đcnyrưvvkyycofc mộgdgxt cảkablnh tưvvkyycofng củhiuya thếaunb giớvouhi, màoblj khôickrng phảkabli mộgdgxt đcnyráluxim chữtmlt viếaunbt vàoblj con sốkabl, giâjshey phúitqlt đcnyrózons, phảkablng phấqhwnt nhưvvkyzons thứluxiuest trong tim hắjgsvn, vỡsyjp ra...

luxii chếaunbt củhiuya cha giàobljzonsc bạauuqc nhưvvkyvvkyơickrng, cảkablm giáluxic khózons chịbkthu đcnyrózons khiếaunbn tráluxii tim nhưvvkyitqlt lạauuqi, nhưvvkyng lạauuqi khôickrng cáluxich nàobljo diễhrern tảkabl, khôickrng cáluxich nàobljo hìuestnh dung, khôickrng cáluxich nàobljo bậekklt khózonsc, cảkablm giáluxic ấqhwny thậekklt khózons chịbkthu, khôickrng bao giờfolr muốkabln trảkabli qua mộgdgxt lầgrtnn nữtmlta...

Đhreráluxim ngưvvkyfolri Trung Châjsheu đcnyrgdgxi đcnyrúitqlng làoblj ngâjshey thơickr, vậekkly màobljjajhn mởjgsv miệhzexng ngậekklm miệhzexng toàobljn lưvvkyơickrng thiệhzexn vớvouhi đcnyrdtsfng đcnyrgdgxi. Chẳhzexng lẽhebh họkabl khôickrng biếaunbt rằdtsfng, nhữtmltng kẻojfnzons thểsfbw nhanh chózonsng báluxin rẻojfnuestnh nhấqhwnt, thưvvkyfolrng thưvvkyfolrng đcnyrefxuu chíedktnh làoblj đcnyrdtsfng đcnyrgdgxi củhiuya mìuestnh sao?

Nhưvvkyng loạauuqi cảkablm giáluxic đcnyrózonsobljuest vậekkly? Nhữtmltng gìuest đcnyrãibon nghe, đcnyrãibon thấqhwny sau khi hồdtsfi sinh, cảkablm giáluxic bềefxun chặauuqt hơickrn cảkabl chiếaunbn hữtmltu, kềefxu vai nhau đcnyrdtsfng sinh cộgdgxng tửdhmm, nhữtmltng chuyệhzexn đcnyrózons, hắjgsvn thậekklt sựrqca khôickrng thểsfbwobljo hiểsfbwu nổitqli... Đhrerâjshey làoblj đcnyrdtsfng đcnyrgdgxi sao?

Đhrerózonsoblj nhữtmltng lúitqlc Trịbkthnh Xáluxi cốkabl ýhilm đcnyráluxinh hắjgsvn mộgdgxt pháluxit, đcnyrózonsobljoblj nhữtmltng lúitqlc Trìuestnh Khiếaunbu luôickrn rấqhwnt "khôickrng cẩsfbwn thậekkln"zonsi xấqhwnu "sau lưvvkyng" hắjgsvn, đcnyrózonsoblj nhữtmltng lúitqlc mọkabli ngưvvkyfolri vôickr ýhilm lộgdgx ra nụhzexvvkyfolri dèziep dặauuqt... Thậekklt làobljqhwnm áluxip. Cảkablm giáluxic đcnyrózonsqaizng giốkablng nhưvvky lầgrtnn đcnyrgrtnu tiêrisdn nhìuestn thấqhwny trờfolri sao, khi đcnyrưvvkyfolrng chứluxing kiếaunbn mộgdgxt cảkablnh tưvvkyycofng châjshen thựrqcac nhấqhwnt củhiuya thếaunb giớvouhi nàobljy...

Cho nêrisdn, vìuest chúitqlt ấqhwnm áluxip khózonsobljzons đcnyrưvvkyycofc nàobljy, vìuest chúitqlt châjshen thựrqcac khózonsoblj thấqhwny đcnyrưvvkyycofc nàobljy, hắjgsvn khôickrng tiếaunbc hủhiuyy diệhzext tấqhwnt cảkabl nhữtmltng gìuest ngălkupn cảkabln trưvvkyvouhc mặauuqt!

Sởjgsv Hiêrisdn sửdhmm dụhzexng đcnyrauuqc tíedktnh củhiuya Đhrerôickrng Hoàobljng chung cảkablm thụhzex dấqhwnu ấqhwnn tinh thầgrtnn ẩsfbwn chứluxia trong nhữtmltng sợycofi dâjshey thừipuyng. Dấqhwnu ấqhwnn tinh thầgrtnn châjshen thựrqcac nhấqhwnt trong khoảkablnh khắjgsvc tửdhmm vong, mỗoblji ngưvvkyfolri bọkabln họkabl, tìuestnh cảkablm đcnyrdtsfng đcnyrgdgxi thuầgrtnn túitqly nhấqhwnt nhấqhwnt, vàoblji giâjshey sau, khózonse mắjgsvt Sởjgsv Hiêrisdn bỗobljng tràobljo ra hai giọkablt nưvvkyvouhc trong suốkablt.

-Ta... Khózonsc sao? Đhrerâjshey làoblj cảkablm giáluxic khózonsc ưvvky? Còjajhn cảkablvvkyvouhc mắjgsvt, tạauuqi sao....

Sởjgsv Hiêrisdn thoáluxing giậekklt mìuestnh, hắjgsvn khẽhebh quệhzext giọkablt lệhzexrisdn khózonse mắjgsvt, thìuest thàobljo nózonsi.

hrerózonsoblj dấqhwnu hiệhzexu ngưvvkyơickri đcnyrãibon trởjgsvrisdn yếaunbu đcnyruốkabli, ngưvvkyơickri đcnyrãibon bịbkth suy nghĩjzsn củhiuya nhữtmltng kẻojfn tầgrtnm thưvvkyfolrng làobljm ôickr nhiễhrerm...

Clone Sởjgsv Hiêrisdn trong lòjajhng cũqaizng thầgrtnm kinh ngạauuqc nhưvvkyng hắjgsvn vẫsiddn khôickrng chúitqlt biếaunbn sắjgsvc, đcnyráluxip.

Khôickrng, đcnyrâjshey làoblj... Nưvvkyvouhc mắjgsvt ta muốkabln cùcukang mọkabli ngưvvkyfolri sốkablng sózonst..

Sởjgsv Hiêrisdn vụhzext ngẩsfbwng đcnyrgrtnu lêrisdn, áluxinh mắjgsvt hắjgsvn chưvvkya từipuyng cózonsitqlc nàobljo kiêrisdn đcnyrbkthnh nhưvvky thếaunb, cho dùcukaoblj đcnyreo mắjgsvt kinh thôickri miêrisdn cũqaizng chỉipuy đcnyrếaunbn nhưvvky vậekkly. Cùcukang lúitqlc đcnyrózons, đcnyrdtsfuestnh vălkupn tựrqcahilm hiệhzexu trong mắjgsvt hắjgsvn cũqaizng hiệhzexn lêrisdn, áluxinh nhậekklp toàobljn bộgdgx chiếaunbn trưvvkyfolrng củhiuya Trịbkthnh Xáluxijgsvluxich đcnyrózons cựrqcac xa, tiếaunbp theo hắjgsvn khôickrng ngờfolr lạauuqi đcnyrưvvkya tay bắjgsvt lấqhwny Đhrerôickrng Hoàobljng chung đcnyrang lơickr lửdhmmng trêrisdn đcnyrgrtnu, késyjpo nózons xuốkablng.

-Clone củhiuya ta, ngưvvkyơickri khôickrng phảkabli muốkabln biếaunbt trong Đhrerôickrng Hoàobljng chung ngưvvkyng tụhzex sứluxic mạauuqnh lớvouhn nhưvvky vậekkly làoblj đcnyrsfbwobljm gìuest sao? Bâjshey giờfolr ta trảkabl lờfolri ngưvvkyơickri vậekkly. Cózons mộgdgxt loạauuqi quan hệhzex đcnyráluxing đcnyrsfbw tin tưvvkyjgsvng gọkabli làoblj đcnyrdtsfng đcnyrgdgxi, cózons mộgdgxt loạauuqi lờfolri thềefxu đcnyráluxing đcnyrsfbw vứluxit bỏluxi cảkabledktnh mạauuqng gọkabli làoblj kềefxu vai, cózons mộgdgxt chêrisdnh lệhzexch lớvouhn nhấqhwnt giữtmlta hai ngưvvkyfolri chúitqlng ta... Gọkabli làobljuestnh cảkablm. Trịbkthnh Xáluxi, đcnyrâjshey làoblj trợycof giúitqlp cuốkabli cùcukang củhiuya ta, hãibony chiếaunbn thắjgsvng nhésyjp!

Sởjgsv Hiêrisdn nózonsi xong, toàobljn thâjshen hắjgsvn liềefxun tỏluxia ra tíedktn niệhzexm lựrqcac rựrqcac rỡsyjp chózonsi lọkabli, luồdtsfng tíedktn niệhzexm lựrqcac nàobljy cựrqcac kỳyvrv mạauuqnh mẽhebh, áluxinh sáluxing sặauuqc sỡsyjp trêrisdn đcnyrgrtnu họkablng súitqlng củhiuya clone Sởjgsv Hiêrisdn so vớvouhi nózons chỉipuy nhưvvky đcnyrom đcnyrózonsm đcnyrua sáluxing vớvouhi trălkupng rằdtsfm. Tiếaunbp theo đcnyrózons, Sởjgsv Hiêrisdn đcnyrsfbwy toàobljn bộgdgxedktn niệhzexm vàobljo trong Đhrerôickrng Hoàobljng chung, đcnyroạauuqn nhẹitql nhàobljng nésyjpm nózons vềefxu phíedkta clone Sởjgsv Hiêrisdn.

"...Đhrerdtsfng đcnyrgdgxi? Hay làoblj... Ngưvvkyfolri thâjshen... Cózonsluxic ngưvvkyơickri ởjgsvrisdn cạauuqnh, thậekklt sựrqca cảkablm thấqhwny rấqhwnt ấqhwnm áluxip..."

Sau khi nésyjpm Đhrerôickrng Hoàobljng chung ra, thâjshen thểsfbw Sởjgsv Hiêrisdn lậekklp tứluxic từipuy từipuy tan ra, giốkablng nhưvvky đcnyrãibonzonsa thàobljnh tro bụhzexi, ngoàoblji mộgdgxt nhúitqlm tro nhỏluxizonst lạauuqi thìuest khôickrng còjajhn tìuestm thấqhwny mộgdgxt chúitqlt dấqhwnu vếaunbt nàobljo củhiuya hắjgsvn trong khôickrng gian nàobljy nữtmlta, phảkablng phấqhwnt nhưvvky hắjgsvn chưvvkya từipuyng tồdtsfn tạauuqi. Dấqhwnu ấqhwnn duy nhấqhwnt hắjgsvn đcnyrsfbw lạauuqi, Đhrerôickrng Hoàobljng chung thuậekkln theo hưvvkyvouhng nésyjpm đcnyrâjshem thẳhzexng vềefxu phíedkta clone Sởjgsv Hiêrisdn. Hai luồdtsfng tíedktn niệhzexm lựrqcac củhiuya clone Sởjgsv Hiêrisdn bắjgsvn trúitqlng vàobljo thâjshen chuôickrng nhưvvkyng chỉipuy nhưvvkyjajhn sỏluxii nhỏluxiickri giữtmlta biểsfbwn khơickri, biếaunbn mấqhwnt khôickrng chúitqlt tălkupm tíedktch. Khôickrng chỉipuy nhưvvky vậekkly, càobljng tớvouhi gầgrtnn clone Sởjgsv Hiêrisdn, Đhrerôickrng Hoàobljng chung càobljng lúitqlc càobljng to lớvouhn lêrisdn, mặauuqc cho Phong Thầgrtnn bảkablng xoay chuyểsfbwn nhâjshen quảkabl đcnyrếaunbn thếaunbobljo cũqaizng khôickrng thểsfbwobljm cho nózons lệhzexch khỏluxii phưvvkyơickrng hưvvkyvouhng. Nózonsi thìuest chậekklm, xảkably ra thìuest nhanh, Trưvvkyơickrng Tiểsfbwu Tuyếaunbt đcnyrãibon nhưvvky pháluxit đcnyrrisdn, liêrisdn tụhzexc truyềefxun đcnyriểsfbwm nhâjshen quảkablobljo trong Phong Thầgrtnn bảkablng, nhưvvkyng theo Đhrerôickrng Hoàobljng chung khẽhebh chạauuqm vàobljo ngưvvkyfolri clone Sởjgsv Hiêrisdn, Phong Thầgrtnn bảkablng vậekkly màoblj lạauuqi ráluxich ra làobljm đcnyrôickri, đcnyrdtsfng thờfolri Đhrerôickrng Hoàobljng chung nhẹitql rung lêrisdn, clone Sởjgsv Hiêrisdn cũqaizng dễhrerobljng bịbkth chấqhwnn thàobljnh bụhzexi phấqhwnn.

"Vậekkly sao? Ta thua rồdtsfi... Tìuestnh cảkablm... Làobljluxii gìuest?"

-Khôickrng! Khôickrng thểsfbwobljo! Vẫsiddn còjajhn, ta vẫsiddn còjajhn dựrqca trữtmlt đcnyriểsfbwm nhâjshen quảkabl, Sởjgsv Hiêrisdn! Cho dùcuka ta chếaunbt ngưvvkyơickri cũqaizng nhấqhwnt đcnyrbkthnh phảkabli sốkablng!

Trưvvkyơickrng Tiểsfbwu tuyếaunbt nhưvvky đcnyrãibon hoàobljn toàobljn đcnyrrisdn cuồdtsfng, nàobljng ta khôickrng hềefxu tráluxinh nésyjp Đhrerôickrng Hoàobljng chung màoblj chỉipuy khôickrng ngừipuyng chuyểsfbwn từipuyng luồdtsfng từipuyng luồdtsfng đcnyriểsfbwm nhâjshen quảkablobljo trong hai mảkablnh Phong Thầgrtnn bảkablng. Cũqaizng khôickrng biếaunbt cózons phảkabli làoblj nhâjshen quảkabl đcnyrkablo ngưvvkyycofc khi Phong Thầgrtnn bảkablng bịbkthsyjpluxich hay khôickrng, khi thâjshen thểsfbw Trưvvkyơickrng Tiểsfbwu Tuyếaunbt cũqaizng bịbkth Đhrerôickrng Hoàobljng chung pháluxiluxit, giữtmlta khôickrng gian chợycoft ráluxich xa mộgdgxt vệhzext nhỏluxi, húitqlt hai mảkablnh Phong Thầgrtnn bảkablng vàobljo bêrisdn trong, cảkabl mộgdgxt chúitqlt tro bụhzexi tàobljn khuyếaunbt củhiuya Sởjgsv Hiêrisdn vàoblj Trưvvkyơickrng Tiểsfbwu Tuyếaunbt cũqaizng bịbkthsyjpo theo vàobljo, tiếaunbp đcnyrózons khe hởjgsv thoáluxing hiệhzexn lêrisdn rồdtsfi lậekklp tứluxic khésyjpp lạauuqi, giốkablng nhưvvky nhưvvky chưvvkya bao giờfolr xuấqhwnt hiệhzexn.

Sau khi giếaunbt chếaunbt hai ngưvvkyfolri, Đhrerôickrng Hoàobljng chung lạauuqi thu nhỏluxi lạauuqi thàobljnh chiếaunbc chuôickrng đcnyrdtsfng cỡsyjpjajhng bàobljn tay, khẽhebh rung lêrisdn mộgdgxt cáluxii liềefxun biếaunbn mấqhwnt khôickrng thấqhwny đcnyrâjsheu nữtmlta. Đhrerếaunbn khi nózons xuấqhwnt hiệhzexn thìuest đcnyrãibon đcnyrâjshem thẳhzexng vàobljo lỗoblj đcnyren thu nhỏluxijgsv trưvvkyvouhc ngựrqcac clone Trịbkthnh Xáluxi khoảkablng hai mésyjpt. Hai luồdtsfng sứluxic mạauuqnh to lớvouhn vôickr biêrisdn va chạauuqm vàobljo nhau, mộgdgxt bêrisdn trấqhwnn áluxip thiêrisdn đcnyrbktha hồdtsfng môickrng, bêrisdn kia thìuestoblj thểsfbw hiệhzexn củhiuya sứluxic mạauuqnh cuồdtsfng bạauuqo nhấqhwnt, tậekkln cùcukang nháluxit củhiuya cảkablqaiz trụhzex. Cuộgdgxc va chạauuqm khôickrng ngờfolr lạauuqi khôickrng cózons chúitqlt sózonsng chấqhwnn đcnyrgdgxng hay pháluxit nổitql mạauuqnh mẽhebhobljo, chỉipuy nghe tiếaunbng chuôickrng đcnyrdtsfng vang lêrisdn thanh thúitqly, chiếaunbc chuôickrng cổitqlvvkya đcnyrãibon nứluxit ra mộgdgxt khe hởjgsv cựrqcac nhỏluxi, keng mộgdgxt tiếaunbng rơickri xuốkablng đcnyrqhwnt, còjajhn lỗoblj đcnyren thu nhỏluxi, bésyjp nhưvvkyqaizi kim cũqaizng biếaunbn mấqhwnt, hoàobljn toàobljn khôickrng đcnyrsfbw lạauuqi mộgdgxt dấqhwnu vếaunbt nàobljo.

Cảkabl hai têrisdn Trịbkthnh Xáluxi đcnyrefxuu ngẩsfbwn ra, cho đcnyrếaunbn khi mộgdgxt sợycofi giâjshey thừipuyng từipuy đcnyrdtsfng xa nghiêrisdng nghiêrisdng ngảkabl ngảkabl bay tớvouhi cổitql tay Trịbkthnh Xáluxi, hắjgsvn bấqhwny giờfolr mớvouhi tậekklp trung tâjshem thầgrtnn vàobljo nhữtmltng sợycofi giâjshey, cẩsfbwn thậekkln dùcukang tâjshem cảkablm thụhzexqhwnn kýhilm tinh thầgrtnn châjshen thựrqcac nhấqhwnt, cảkablm đcnyrgdgxng nhấqhwnt củhiuya cáluxic đcnyrdtsfng đcnyrgdgxi.

-Vậekkly sao? Sởjgsv Hiêrisdn khózonsc rồdtsfi. Têrisdn khốkabln kiếaunbp ấqhwny cuốkabli cùcukang cũqaizng cózonsuestnh cảkablm rồdtsfi sao?

Trịbkthnh Xáluxi lẩsfbwm bẩsfbwm nózonsi, hắjgsvn thậekklm chíedkt khôickrng thèziepm đcnyrsfbw ýhilm tớvouhi Phụhzexc Chếaunb Thểsfbwoblj hoàobljn toàobljn nhắjgsvm mắjgsvt lạauuqi.

-Sởjgsv Hiêrisdn? Hắjgsvn cũqaizng bịbkth nhữtmltng kẻojfnziepn nháluxit yếaunbu đcnyruốkabli nhưvvkyluxic ngưvvkyơickri làobljm liêrisdn lụhzexy sao? Thậekklt làoblj đcnyráluxing thưvvkyơickrng, rõziepobljng làoblj mộgdgxt kẻojfn mạauuqnh mẽhebh nhưvvky vậekkly... Trưvvkyvouhc khi chếaunbt còjajhn giúitqlp ngưvvkyơickri sáluxing tạauuqo ra mộgdgxt cơickr hộgdgxi tốkablt đcnyrếaunbn thếaunb, giúitqlp ngưvvkyơickri cózons đcnyrưvvkyycofc mộgdgxt tia hy vọkablng cózons thểsfbw đcnyráluxinh bạauuqi đcnyrưvvkyycofc ta, ngưvvkyfolri nhưvvky vậekkly... Đhrerúitqlng làoblj đcnyráluxing thưvvkyơickrng, đcnyráluxing buồdtsfn, nhữtmltng kẻojfn giảkabl dốkabli...

Phụhzexc Chếaunb thểsfbwvvkyfolri lạauuqnh mộgdgxt tiếaunbng, cũqaizng khôickrng nózonsi thêrisdm gìuest nhiềefxuu, quanh ngưvvkyfolri hắjgsvn lạauuqi hiệhzexn lêrisdn ngọkabln lửdhmma đcnyren vôickrcukang vôickr tậekkln. Tiếaunbp đcnyrózons ngọkabln lửdhmma đcnyren bắjgsvt đcnyrgrtnu trựrqcac tiếaunbp ngưvvkyng tụhzex biếaunbn hìuestnh, muốkabln mộgdgxt lầgrtnn nữtmlta biếaunbn thàobljnh sứluxic mạauuqnh cuốkabli cùcukang cuồdtsfng bạauuqo nhấqhwnt kia. Cho dùcuka lầgrtnn nàobljy Trịbkthnh Xáluxi khôickrng thểsfbw từipuy từipuy giúitqlp hắjgsvn truyềefxun sứluxic mạauuqnh vàobljo nhưvvkyng lựrqcac lựrqcac bảkabln thâjshen hắjgsvn cũqaizng đcnyrhiuy đcnyrsfbw pháluxit đcnyrgdgxng, chỉipuyoblj cầgrtnn tốkabln thờfolri gian hơickrn mộgdgxt chúitqlt màoblj thôickri.

Trịbkthnh Xáluxiqaizng chẳhzexng đcnyrsfbw ýhilm đcnyrếaunbn hắjgsvn, thậekklm chíedkt cảkabl châjshen nguyêrisdn lựrqcac lẫsiddn ma lựrqcac trêrisdn ngưvvkyfolri cũqaizng đcnyrefxuu ngừipuyng lạauuqi, hắjgsvn chỉipuyrisdn lặauuqng cảkablm thụhzexqhwnn kýhilm tinh thầgrtnn trêrisdn mỗoblji sợycofi dâjshey, thậekklt lâjsheu sau, hai dòjajhng nhiệhzext lệhzex trong mắjgsvt hắjgsvn khôickrng nhịbkthn đcnyrưvvkyycofc phảkabli tràobljo ra.

- Ngu ngốkablc, ngưvvkyơickri cũqaizng khózonsc? Bởjgsvi vìuest nhữtmltng kẻojfn yếaunbu đcnyruốkabli đcnyrózonsobljm cảkabln bưvvkyvouhc châjshen ngưvvkyơickri? Hay vìuest ngưvvkyơickri sợycof phảkabli đcnyrkabli mặauuqt vớvouhi cáluxii chếaunbt? Ngưvvkyơickri călkupn bảkabln khôickrng hềefxu trưvvkyjgsvng thàobljnh đcnyrếaunbn mứluxic cózons thểsfbw đcnyrkabli đcnyrbkthch vớvouhi ta, ngưvvkyơickri vẫsiddn làoblj kẻojfn nháluxit gan, nộgdgxi tâjshem nhu nhưvvkyycofc lúitqlc ấqhwny!

Phụhzexc Chếaunb Thểsfbw lạauuqi càobljng cưvvkyfolri lạauuqnh, hắjgsvn vừipuya nózonsi vừipuya khôickrng ngừipuyng ngưvvkyng tụhzexickr sốkabl lỗoblj đcnyren khôickrng gian, ởjgsv phầgrtnn trung tâjshem đcnyrãibonzons mộgdgxt bộgdgx phậekkln nhỏluxi bắjgsvt đcnyrgrtnu chuyểsfbwn hózonsa thàobljnh khôickrng gian uốkabln khúitqlc, chỉipuy cầgrtnn hoàobljn toáluxin biếaunbn thàobljnh khôickrng gian uốkabln khúitqlc thìuest hắjgsvn trưvvkyvouhc tiêrisdn sẽhebh đcnyrluxing ởjgsv vịbkth tríedkt bấqhwnt bạauuqi.

- Khôickrng, nưvvkyvouhc mắjgsvt nàobljy.... Làobljuestqaizng khíedkt, làobljuest sứluxic mạauuqnh, làobljuestjajhng tin, làobljuest đcnyrdtsfng đcnyrgdgxi... Ngưvvkyơickri khôickrng hiểsfbwu đcnyrưvvkyycofc đcnyrâjsheu, từipuyitqlc ngưvvkyơickri bưvvkyvouhc lêrisdn con đcnyrưvvkyfolrng tráluxii ngưvvkyycofc vớvouhi ta, ngưvvkyơickri sẽhebhjzsnnh viễhrern khôickrng thểsfbw hiểsfbwu đcnyrưvvkyycofc. Ta nhấqhwnt đcnyrbkthnh cózons thểsfbw đcnyráluxinh bạauuqi ngưvvkyơickri! Ta nhấqhwnt đcnyrbkthnh phảkabli đcnyráluxinh bạauuqi ngưvvkyơickri! Hồdtsfng hoang, khai thiêrisdn tíedktch đcnyrbktha!

Trịbkthnh Xáluxi ngẩsfbwng phắjgsvt lêrisdn, châjshen nguyêrisdn lựrqcac vàoblj ma lựrqcac trong cơickr thểsfbw mộgdgxt lầgrtnn nữtmlta đcnyrrisdn cuồdtsfng hòjajha trộgdgxn vớvouhi nhau, sứluxic mạauuqng khổitqlng lồdtsf củhiuya Hồdtsfng hoang, khai thiêrisdn tíedktch đcnyrbktha mộgdgxt lầgrtnn hìuestnh thàobljnh trong thâjshen thểsfbw hắjgsvn. Hắjgsvn chưvvkya bao giờfolr sai! Niềefxum tin củhiuya hắjgsvn, mụhzexc tiêrisdu củhiuya hắjgsvn, đcnyrdtsfng đcnyrgdgxi củhiuya hắjgsvn, dũqaizng khíedkt củhiuya hắjgsvn... Tấqhwnt cảkabl đcnyrefxuu làoblj cộgdgxi nguồdtsfn cho sứluxic mạauuqnh củhiuya hắjgsvn, vìuest thếaunb, giâjshey phúitqlt nàobljy, hắjgsvn nhấqhwnt đcnyrbkthnh phảkabli thắjgsvng, nhấqhwnt đcnyrbkthnh phảkabli nắjgsvm chặauuqt lấqhwny danh hiệhzexu mạauuqnh nhấqhwnt trong tay mìuestnh!

- Ngưvvkyơickri khôickrng thểsfbw thắjgsvng đcnyrưvvkyycofc ta! Chỉipuy cầgrtnn ngưvvkyơickri còjajhn chưvvkya bỏluxi đcnyrưvvkyycofc sựrqca giảkabl dốkabli trong tim, chỉipuy cầgrtnn trong lòjajhng ngưvvkyơickri vẫsiddn còjajhn sựrqca mềefxum yếaunbu, ngưvvkyơickri tuyệhzext đcnyrkabli khôickrng thểsfbw.... Nguyêrisdn áluxim, vũqaiz trụhzex kếaunbt thúitqlc!

Clone Trịbkthnh Xáluxi giốkablng nhưvvky đcnyrãibon pháluxit đcnyrrisdn, hắjgsvn ầgrtnm ầgrtnm chuyểsfbwn dờfolri vôickr sốkabl hạauuqt lỗoblj đcnyren cùcukang mộgdgxt sốkabl íedktt khôickrng gian uốkabln khúitqlc, mang theo sứluxic húitqlt khózonsobljvvkyjgsvng tưvvkyycofng nổitqli cuốkabln thẳhzexng vềefxu phíedkta Trịbkthnh Xáluxi. Luồdtsfng sứluxic mạauuqnh nàobljy cựrqcac kỳyvrv khổitqlng lồdtsf, cho dùcuka so vớvouhi sứluxic mạauuqnh củhiuya Hồdtsfng hoang, khai thiêrisdn tíedktch đcnyrbktha cũqaizng khôickrng hềefxu thua késyjpm, lựrqcac lưvvkyycofng hai bêrisdn mạauuqnh mẽhebh va chạauuqm vàobljo nhau...

Trong khoảkablnh khắjgsvc, toàobljn thâjshen Trịbkthnh Xáluxi vụhzext xoáluxiy tròjajhn, mũqaizi khoan dùcukang sứluxic mạauuqnh củhiuya Hồdtsfng hoang, khai thiêrisdn tíedktch đcnyrbktha đcnyrsfbw chuyểsfbwn đcnyrgdgxng, cho dùcukaobljitqli kim cưvvkyơickrng cũqaizng cózons thểsfbw dễhrerobljng xuyêrisdn thủhiuyng. Hắjgsvn cứluxi xoáluxiy tròjajhn nhưvvky vậekkly cưvvkyfolrng hàobljnh xuyêrisdn thẳhzexng vàobljo đcnyriểsfbwm mạauuqnh nhấqhwnt củhiuya cáluxic đcnyrobljn khôickrng gian uốkablng khúitqlc, cho dùcuka trong quáluxi trìuestnh đcnyrózons hắjgsvn đcnyrãibon mấqhwnt đcnyri khôickrng íedktt máluxiu thịbktht trêrisdn hai vai, hai châjshen, cũqaizng mấqhwnt mấqhwnt mộgdgxt cáluxinh tay nhưvvkyng chung quy cũqaizng vưvvkyycoft qua đcnyrưvvkyycofc cảkabl khu vựrqcac lỗoblj đcnyren. Cũqaizng khôickrng đcnyrycofi Phụhzexc Chếaunb Thểsfbw khốkablng chếaunb lạauuqi sốkabl lỗoblj đcnyren vàoblj khôickrng gian uốkabln khúitqlc đcnyrózons, Trịbkthnh Xáluxi mang theo mộgdgxt tia sứluxic mạauuqnh Hồdtsfng hoang, khai thiêrisdn tíedktch đcnyrbktha cuốkabli cùcukang chésyjpm thẳhzexng vàobljo ngựrqcac Phụhzexc Chếaunb Thểsfbw. Lựrqcac pháluxi hoạauuqi pháluxit sinh từipuy giữtmlta cáluxic nguyêrisdn tửdhmmobljlkupng lưvvkyycofng trựrqcac tiếaunbp táluxic đcnyrgdgxng vàobljo thâjshen thểsfbw Phụhzexc Chếaunb Thểsfbw, ngọkabln lửdhmma màoblju đcnyren kia cũqaizng khôickrng thểsfbw tiếaunbp tụhzexc bốkablc cháluxiy nữtmlta...

- Đhrerdtsfng đcnyrgdgxi củhiuya ta, Sởjgsv Hiêrisdn từipuyng nózonsi vớvouhi ta mộgdgxt câjsheu, thựrqcac lựrqcac mạauuqnh mẽhebh, khôickrng chỉipuy riêrisdng cózons lựrqcac lưvvkyycofng mạauuqnh mẽhebh, màoblj bảkabln thâjshen ngưvvkyfolri sửdhmm dụhzexng cùcukang kỹjshelkupng sửdhmm dụhzexng mớvouhi làobljlkupn bảkabln đcnyrsfbw quyếaunbt đcnyrbkthnh thựrqcac lựrqcac cózons thậekklt sựrqca mạauuqnh mẽhebh hay khôickrng...

Trịbkthnh Xáluxi nhẹitql nhàobljng nózonsi.

- Vậekkly àoblj? Đhrerauuqo ýhilmqhwny ta đcnyrãibon biếaunbt từipuy sớvouhm, nhưvvkyng clone Sởjgsv Hiêrisdn chưvvkya bao giờfolrzonsi vớvouhi ta nhưvvky thếaunb...

oblju đcnyrluxi sậekklm trong mắjgsvt Phụhzexc Chếaunb Thểsfbw đcnyrãibon biếaunbn mấqhwnt, hắjgsvn đcnyrgdgxt nhiêrisdn vỗobljluxinh bay đcnyrếaunbn bêrisdn rìuesta trụhzex đcnyrqhwnt, cứluxi nhưvvky vậekkly yêrisdn lặauuqng nhìuestn xuốkablng phíedkta dưvvkyvouhi.

- Cózons lẽhebh thếaunb... Chíedktnh vìuest mấqhwnt đcnyri thứluxi quýhilm giáluxi nhấqhwnt, cho nêrisdn khi thấqhwny ngưvvkyfolri kháluxic cózons đcnyrưvvkyycofc mớvouhi đcnyrrisdn cuồdtsfng muốkabln pháluxi hủhiuyy... Ta thậekklt muốkabln cózons nhữtmltng đcnyrdtsfng đcnyrgdgxi nhưvvky ngưvvkyơickri nózonsi, cùcukang vớvouhi côickrluxii màoblj ta yêrisdu...

Phụhzexc Chếaunb Thểsfbw ngẩsfbwng đcnyrgrtnu lêrisdn nhìuestn Trịbkthnh Xáluxi, nózonsi:

- Danh hiệhzexu mạauuqnh nhấqhwnt... Làoblj củhiuya ngưvvkyơickri! Nhưvvkyng ta sẽhebh khôickrng giúitqlp ngưvvkyơickri, muốkabln mộgdgxt tưvvkyơickrng lai nhưvvky thếaunbobljo... Hãibony tựrqcauestnh tìuestm kiếaunbm đcnyri!

Khôickrng biếaunbt tạauuqi sao, Trịbkthnh Xáluxi bỗobljng cózons chúitqlt buồdtsfn bãibon, hắjgsvn nózonsi:

- Ta khôickrng cầgrtnn ngưvvkyơickri giúitqlp đcnyrsyjp! Tưvvkyơickrng lai sẽhebh do mộgdgxt tay ta mởjgsv ra, kẻojfn đcnyrbkthch nhưvvky thếaunbobljo ta cũqaizng sẽhebh khôickrng sợycofiboni...

Phụhzexc Chếaunb Thểsfbw lặauuqng lẽhebh quay đcnyri, khẽhebhzonsi:

- La Cam Đhrerauuqo còjajhn chưvvkya chếaunbt, hai đcnyrgdgxi viêrisdn củhiuya ngưvvkyơickri cózons lẽhebh sắjgsvp bịbkth tấqhwnn côickrng rồdtsfi. Đhreri đcnyri, cứluxiu lấqhwny niềefxum tin củhiuya ngưvvkyơickri, cứluxiu lấqhwny sứluxic mạauuqnh củhiuya ngưvvkyơickri... Nếaunbu nhưvvky ngưvvkyơickri mãiboni mãiboni nắjgsvm giữtmlt niềefxum tin khôickrng chúitqlt dao đcnyrgdgxng nàobljy, cózons lẽhebh ngưvvkyơickri thậekklt sựrqcazons thểsfbw đcnyrkabli kháluxing vớvouhi "hắjgsvn"...

- Vậekkly thìuest... Tưvvkyơickrng lai, giao lạauuqi cho ngưvvkyơickri đcnyrózons.

zonsi dứluxit lờfolri, Phụhzexc Chếaunb thểsfbw tung ngưvvkyfolri nhảkably xuốkablng phíedkta dưvvkyvouhi, cảkabl ngưvvkyfolri còjajhn đcnyrang ởjgsv giữtmlta khôickrng trung thìuest trưvvkyvouhc ngựrqcac từipuy từipuy tỏluxia ra ngọkabln lửdhmma màoblju đcnyren. Nhưvvkyng lầgrtnn nàobljy ngọkabln lửdhmma khôickrng cózons chúitqlt táluxic dụhzexng nàobljo nữtmlta, chỉipuy từipuy chỗoblj vếaunbt thưvvkyơickrng khôickrng ngừipuyng lan tràobljn ra xung quanh, bốkablc cao lêrisdn tớvouhi mấqhwny chụhzexc mésyjpt, màoblj thâjshen thểsfbw clone Trịbkthnh Xáluxiqaizng dầgrtnn dầgrtnn biếaunbn thàobljnh tro bụhzexi, tan biếaunbn đcnyri. Đhrerếaunbn cuốkabli cùcukang, ngoàoblji mộgdgxt đcnyrkablm lửdhmma đcnyren còjajhn đcnyrang thiêrisdu đcnyrkablt ra, Phụhzexc Chếaunb Thểsfbw đcnyrãibon hoàobljn toàobljn biếaunbn mấqhwnt... Kẻojfn từipuyng đcnyrưvvkyycofc xưvvkyng làoblj mạauuqnh nhấqhwnt...

Trịbkthnh Xáluxi đcnyrluxing nhìuestn cho đcnyrếaunbn khi Phụhzexc Chếaunb Thểsfbw hoàobljn toàobljn biếaunbn mấqhwnt, hắjgsvn cũqaizng khôickrng nózonsi câjsheu gìuest nữtmlta. Mộgdgxt lúitqlc lâjsheu sau, từipuy phíedkta dưvvkyvouhi truyềefxun đcnyrếaunbn mộgdgxt tiếaunbng gầgrtnm cựrqcac lớvouhn, hắjgsvn mớvouhi vộgdgxi vàobljng lấqhwny Goblin glider ra, bay ra bêrisdn ngoàoblji cộgdgxt chiếaunbn trưvvkyfolrng hìuestnh trụhzex... Đhrerếaunbn tậekkln lúitqlc nàobljy hắjgsvn mớvouhi pháluxit hiệhzexn, áluxinh sáluxing tâjshem linh Triệhzexu Anh Khôickrng truyềefxun cho hắjgsvn đcnyrãibon tiêrisdu hao hếaunbt, nhưvvkyng bảkabln thâjshen hắjgsvn vẫsiddn duy trìuestlkupng lựrqcac củhiuya tầgrtnng thứluxivvky cao cấqhwnp, trong lúitqlc bấqhwnt tri bấqhwnt giáluxic đcnyrãibon đcnyrgdgxt pháluxi sao? Hay làobljlkupng lựrqcac nàobljy sẽhebhjajhn duy trìuest mộgdgxt thờfolri gian? Tuy nhiêrisdn tấqhwnt cảkabl nhữtmltng chuyệhzexn đcnyrózons đcnyrefxuu khôickrng quan trọkablng, hắjgsvn đcnyrãibonzons kinh nghiệhzexp trựrqcac tiếaunbp nhấqhwnt, chỉipuy cầgrtnn mộgdgxt chúitqlt thờfolri gian nữtmlta, hắjgsvn sẽhebhzons thểsfbw thậekklt sựrqca đcnyrauuqt tớvouhi hơickrn nữtmlta còjajhn củhiuyng cốkabl tầgrtnng thứluxivvky cao cấqhwnp. Cózons đcnyriềefxuu lúitqlc nàobljy, nhiệhzexm vịbkth đcnyrgrtnu tiêrisdn vẫsiddn làoblj cứluxiu hai đcnyrgdgxi viêrisdn kia.

Chỗoblj hai ngưvvkyfolri Lưvvkyu Úycofc đcnyrang ởjgsvluxich EVA 01 hơickrn mộgdgxt nghìuestn mésyjpt ởjgsv trêrisdn cao, tâjshem thầgrtnn cảkabl hai đcnyrefxuu run rẩsfbwy theo từipuyng bưvvkyvouhc châjshen củhiuya nózons. Con quáluxii vậekklt nàobljy sau khi bịbkth đcnyrkabledktch liêrisdn tụhzexc nhưvvky vậekkly màoblj vẫsiddn còjajhn cózons thểsfbw hồdtsfi phụhzexc hoàobljn toàobljn, tuy tốkablc đcnyrgdgx di chuyểsfbwn so vớvouhi lúitqlc trưvvkyvouhc thìuestjajhn chậekklm hơickrn nhiềefxuu nhưvvkyng cózons thểsfbw thấqhwny rõziepobljzons đcnyrang hồdtsfi phụhzexc. Cứluxi tiếaunbp tụhzexc thếaunbobljy, nózons sớvouhm muộgdgxn gìuestqaizng sẽhebh khôickri phụhzexc đcnyrếaunbn mứluxic nhưvvky trưvvkyvouhc khi bịbkth pháluxi nổitql, màobljzons lẽhebhjajhn lợycofi hạauuqi hơickrn, hai têrisdn tay mơickr bọkabln họkabl cho dùcuka trốkabln lêrisdn tậekkln trờfolri cũqaizng chếaunbt chắjgsvc.

-....Chúitqlng ta, chúitqlng ta mau chạauuqy tôickri. Nhâjshen lúitqlc con quáluxii vậekklt nàobljy còjajhn chưvvkya hoàobljn toàobljn hồdtsfi phụhzexc, chúitqlng ta dùcukang Goblon glider chạauuqy càobljng xa càobljng tốkablt, đcnyrếaunbn lúitqlc đcnyrózonszonszons muốkabln tìuestm chúitqlng ta cũqaizng khôickrng đcnyrưvvkyycofc nữtmlta, nózonsi khôickrng chừipuyng chúitqlng ta còjajhn cózons thểsfbwvvkyycoft qua đcnyrưvvkyycofc trậekkln chiếaunbn cuốkabli cùcukang nàobljy ấqhwny chứluxi?

jshem Tuấqhwnn Thiêrisdn đcnyrgdgxt nhiêrisdn mởjgsv miệhzexng nózonsi.

- Khôickrng!

vvkyu Úycofc bỗobljng trịbkthnh trọkablng nhìuestn Lâjshem Tuấqhwnn Thiêrisdn nózonsi:

- Lâjshem đcnyrauuqi ca, anh còjajhn nhớvouh trưvvkyvouhc khi chếaunbt Vưvvkyơickrng Hiệhzexp đcnyrauuqi ca nózonsi nhữtmltng gìuest khôickrng? Chúitqlng ta cuốkabli cùcukang sẽhebh trởjgsv thàobljnh thàobljnh viêrisdn củhiuya tiểsfbwu đcnyrgdgxi luâjshen hồdtsfi mạauuqnh nhấqhwnt, cho nêrisdn chúitqlng ta nhấqhwnt đcnyrbkthnh phảkabli cózonsqaizng khíedkt đcnyrkablm đcnyrưvvkyơickrng tráluxich nhiệhzexm vàobljluxinh nặauuqng củhiuya danh hiệhzexu nàobljy. Em tuyệhzext đcnyrkabli khôickrng chạauuqy chốkabln, nếaunbu anh muốkabln chạauuqy thìuest cứluxicukay ýhilm đcnyri. Em nhấqhwnt đcnyrbkthnh phảkabli mạauuqnh lêrisdn, mạauuqnh đcnyrếaunbn mứluxic đcnyrhiuy đcnyrsfbw xứluxing vớvouhi danh hiệhzexu đcnyrózons!

Thấqhwny Lưvvkyu Úycofc nózonsi nghiêrisdm trang nhưvvky vậekkly, Lâjshem Tuấqhwnn Thiêrisdn cũqaizng khôickrng thểsfbw nghĩjzsn đcnyrưvvkyycofc cáluxich nàobljo, chỉipuy biếaunbt nhìuestn chằdtsfm chằdtsfm vàobljo EVA 01 đcnyrang bưvvkyvouhc đcnyri càobljng lúitqlc càobljng nhanh phíedkta dưvvkyvouhi. Hiệhzexn tạauuqi tốkablc đcnyrgdgx củhiuya EVA 01 đcnyrãibonzons thểsfbw coi làoblj chạauuqy bộgdgx rồdtsfi, cứluxi tiếaunbp tụhzexc nhưvvky vậekkly, mộgdgxt khi áluxinh sáluxing tâjshem linh củhiuya nózons hồdtsfi phụhzexc, bọkabln họkabl sẽhebh...

- Ta rấqhwnt sợycof chếaunbt... Nhưvvkyng dùcuka thếaunbobljo cũqaizng khôickrng thểsfbw vứluxit bỏluxi mộgdgxt cậekklu bésyjp tựrqcauestnh chạauuqy trốkabln đcnyrưvvkyycofc. Dùcuka sao thìuest chếaunbt cũqaizng làoblj chếaunbt, chạauuqy trốkabln chẳhzexng qua chỉipuy sốkablng thêrisdm đcnyrưvvkyycofc vàoblji ngàobljy thôickri... Lưvvkyu Úycofc, nếaunbu nhưvvky muốkabln mạauuqnh lêrisdn, sau nàobljy chúitqlng ta cùcukang nhau mạauuqnh lêrisdn!

jshem Tuấqhwnn Thiêrisdn cũqaizng vụhzext nghiếaunbn rălkupng, nhìuestn Lưvvkyu Úycofc nózonsi vẻojfn khẳhzexng đcnyrbkthnh.

Bấqhwnt quáluxi, còjajhn chưvvkya đcnyrycofi Lưvvkyu Úycofc mởjgsv miệhzexng, mộgdgxt giọkablng nózonsi kháluxic đcnyrãibon vang lêrisdn:

- Sẽhebhzonsickr hộgdgxi, cáluxic ngưvvkyơickri nhấqhwnt đcnyrbkthnh sẽhebhzonsickr hộgdgxi mạauuqnh mẽhebhrisdn, đcnyrếaunbn khi đcnyrhiuy xứluxing vớvouhi danh hiệhzexu thàobljnh viêrisdn tiểsfbwu đcnyrgdgxi luâjshen hồdtsfi mạauuqnh nhấqhwnt mớvouhi thôickri. Chúitqlng ta làoblj thàobljnh viêrisdn Trung Châjsheu đcnyrgdgxi!

Hai ngưvvkyfolri giậekklt mìuestnh nhìuestn ngózons xung quanh, bấqhwny giờfolr mớvouhi pháluxit hiệhzexn trưvvkyvouhc mặauuqt EVA 01 xuấqhwnt hiệhzexn mộgdgxt ngưvvkyfolri. Ngưvvkyfolri nàobljy toàobljn thâjshen đcnyrsiddm máluxiu, mộgdgxt cáluxinh tay đcnyrãibon bịbkthsyjp đcnyrluxit ròjajhi, cáluxinh tay còjajhn lạauuqi đcnyrang cầgrtnm Hổitql hồdtsfn đcnyrao, nhìuestn qua hoàobljn toàobljn khôickrng tưvvkyơickrng xứluxing vớvouhi EVA 01 cao tớvouhi mấqhwny chụhzexc mésyjpt. Nhưvvkyng khôickrng đcnyrycofi hai ngưvvkyfolri đcnyrbkthnh thầgrtnn lạauuqi, ngưvvkyfolri đcnyrózons đcnyrãibon khẽhebh vung đcnyrao chésyjpm ra, EVA 01 đcnyrgdgxt nhiêrisdt bịbkth cắjgsvt đcnyrôickri thàobljnh hai mảkablnh, trong đcnyrózons mộgdgxt mảkablnh càobljng triệhzext đcnyrsfbw biếaunbn thàobljnh tro bụhzexi, tiếaunbp đcnyrózons ngưvvkyfolri nàobljy mớvouhi lấqhwny glider bay vềefxu phíedkta hai ngưvvkyfolri Lưvvkyu Úycofc.

- Trịbkthnh Xáluxi đcnyrauuqi ca!

- Đhrergdgxi trưvvkyjgsvng!

Hai ngưvvkyfolri vừipuya nhìuestn thấqhwny Trịbkthnh Xáluxi, trong đcnyrgrtnu lậekklp tứluxic tràobljn đcnyrgrtny cảkablm giáluxic buôickrng lỏluxing khôickrn tảkabl, nhấqhwnt thờfolri bọkabln họkabl khôickrng ngờfolrjajhn thấqhwny châjshen tay nhưvvky mềefxum ra, chỉipuy hậekkln khôickrng thểsfbw nằdtsfm dàoblji ra đcnyrqhwnt khôickrng dậekkly nữtmlta. Cózons đcnyriềefxuu Trịbkthnh Xáluxi lạauuqi nhìuestn hai ngưvvkyfolri cưvvkyfolri nózonsi:

- Đhrerưvvkyycofc rồdtsfi, đcnyri thôickri. Chúitqlng ta còjajhn phảkabli tớvouhi phòjajhng thíedkt nghiệhzexm sốkabl 1, ởjgsv khe núitqli bêrisdn kia... Bêrisdn trong còjajhn cózons mộgdgxt cuộgdgxc áluxic chiếaunbn nữtmlta. Nózonsi khôickrng chừipuyng còjajhn cózons rấqhwnt nhiềefxuu "ta" biếaunbt sửdhmm kỹjshelkupng Bạauuqo tạauuqc hoặauuqc Hủhiuyy diệhzext trong đcnyrózonsqhwny chứluxi....

Hai ngưvvkyfolri nhấqhwnt thờfolri cũqaizng khôickrng kịbkthp phảkabln ứluxing lạauuqi vớvouhi nhữtmltng gìuest Trịbkthnh Xáluxizonsi, chỉipuyzonsjshem Tuấqhwnn Thiêrisdn trôickrng thấqhwny EVA 01 ởjgsv phíedkta dưvvkyvouhi lạauuqi bắjgsvt đcnyrgrtnu hồdtsfi phụhzexc, hắjgsvn mớvouhi vộgdgxi kêrisdu lêrisdn:

- Đhrergdgxi trưvvkyjgsvng, nózonsjajhn chưvvkya chếaunbt, anh vừipuya rồdtsfi biếaunbn mộgdgxt đcnyroạauuqn thàobljnh tro bụhzexi, khôickrng bằdtsfng cho nózons thêrisdm mộgdgxt đcnyrao đcnyri?

- Khôickrng... Cáluxic đcnyrdtsfng đcnyrgdgxi củhiuya chúitqlng ta còjajhn đcnyrang ngủhiuy say, cầgrtnn phảkabli cứluxiu sốkablng tấqhwnt cảkabl bọkabln họkabl. Vùcukang đcnyrqhwnt Narnia àoblj? Hơickrn nữtmlta trậekkln chiếaunbn cuốkabli cùcukang nàobljy kếaunbt thúitqlc vẫsiddn còjajhn tưvvkyơickrng lai củhiuya chúitqlng ta... Cózons "hắjgsvn" tồdtsfn tạauuqi, ta khôickrng thểsfbw cứluxi nhưvvky vậekkly màoblj hoàobljn thàobljnh trậekkln chiếaunbn cuốkabli cùcukang đcnyrưvvkyycofc. Chiếaunbn đcnyrqhwnu tiếaunbp theo củhiuya chúitqlng ta còjajhn dàoblji, nhanh chózonsng trưvvkyjgsvng thàobljnh đcnyri, đcnyrếaunbn khi thựrqcac lựrqcac củhiuya cáluxic ngưvvkyơickri đcnyrhiuy xứluxing vớvouhi thàobljnh viêrisdn tiểsfbwu đcnyrgdgxi mạauuqnh nhấqhwnt, ta sẽhebh giảkabli thíedktch lạauuqi tấqhwnt cảkabllkupn nguyêrisdn cho cáluxic ngưvvkyơickri...

zonsi đcnyrếaunbn đcnyrâjshey, Trịbkthnh Xáluxi khẽhebh dừipuyng lạauuqi mộgdgxt chúitqlt, liếaunbc nhìuestn EVA 01 dưvvkyvouhi châjshen, bấqhwny giờfolr mớvouhi chỉipuy vềefxu phíedkta trưvvkyvouhc, nózonsi:

- Đhreri thôickri, mởjgsv ra tưvvkyơickrng lai củhiuya chúitqlng ta, mộgdgxt tưvvkyơickrng lai tựrqca cho thậekklt sựrqca!

HẾcukaT. 

Đhrerkablc tiếaunbp: ickr Hạauuqn Thựrqca Quang - Phầgrtnn 3 củhiuya bộgdgx truyệhzexn nàobljy, còjajhn phầgrtnn 2 thìuest bịbkth nhàoblj sảkabln xuấqhwnt bêrisdn TQ mua bảkabln quyềefxun rồdtsfi nêrisdn khôickrng cózons text đcnyrsfbw dịbkthch, dịbkthch đcnyrưvvkyycofc mấqhwny chưvvkyơickrng đcnyrgrtnu thìuest bịbkth drop rồdtsfi nêrisdn TruyentienHiep khôickrng up.

LỜluxiI KẾcukaT

Cuốkabli cùcukang thìuest VHKB cũqaizng đcnyrãibon đcnyri đcnyrếaunbn kếaunbt cụhzexc cuốkabli cùcukang. Nếaunbu cózons ai hỏluxii tôickri rằdtsfng bộgdgx truyệhzexn nàobljy cózons hay ko thìuestickri cũqaizng châjshen thàobljnh màoblj đcnyráluxip rằdtsfng nózons chẳhzexng cózonsuest hay lắjgsvm. Mộgdgxt chúitqlt mớvouhi mẻojfn trong cốkablt truyệhzexn so vớvouhi cáluxic táluxic phẩsfbwm kháluxic, mộgdgxt chúitqlt triếaunbt lýhilm nho nhỏluxi, ko cao xa gìuest mấqhwny, chỉipuy đcnyrhiuy đcnyrsfbw ta thoáluxing ngẫsiddm qua mộgdgxt chúitqlt. Chẳhzexng cózonsluxic phẩsfbwm nàobljo làoblj hoàobljn hảkablo, vàoblj VHKB cũqaizng vậekkly, nózons đcnyrgrtny lỗoblji, đcnyrgrtny chỗoblj bấqhwnt hợycofp lýhilm, nhưvvkyng bêrisdn cạauuqnh đcnyrózonszonsqaizng tạauuqo đcnyrưvvkyycofc cho ngưvvkyfolri đcnyrkablc vàoblji giâjshey phúitqlt háluxio hứluxic mong đcnyrycofi, đcnyrôickri lúitqlc sụhzexc sôickri, đcnyrôickri lúitqlc cảkablm đcnyrgdgxng theo bưvvkyvouhc châjshen củhiuya "tinh tinh tháluxinh mẫsiddu" Trịbkthnh Xáluxi, củhiuya bésyjp Hiêrisdn Doraemon, củhiuya "ngưvvkyfolri đcnyràobljn ôickrng háluxim gáluxii châjshen chíedktnh" Trìuestnh Khiếaunbu.... Đhrerauuqi thi hàobljo Nguyễhrern Du khi viếaunbt Truyệhzexn Kiềefxuu cózons ghi "Mua vui cũqaizng đcnyrưvvkyycofc mộgdgxt vàoblji trốkablng canh", tôickri nghĩjzsn VHKB cózons thểsfbw đcnyrưvvkya bạauuqn đcnyrếaunbn đcnyrưvvkyycofc chưvvkyơickrng cuốkabli cùcukang nàobljy đcnyrãibon thàobljnh côickrng rồdtsfi.

ickri theo dịbkthch bộgdgx truyệhzexn nàobljy hơickrn 2 nălkupm, gầgrtnn 3 nălkupm, thậekklt lòjajhng nózons mang tớvouhi cho tôickri nhiềefxuu stress hơickrn làoblj vui vẻojfn. Nhưvvkyng ngẫsiddu nhiêrisdn đcnyrkablc lạauuqi vàoblji chưvvkyơickrng cũqaizng đcnyrgdgxt nhiêrisdn nhậekkln ra, suốkablt quáluxi trìuestnh đcnyrózonsuestnh đcnyrãibon trưvvkyjgsvng thàobljnh hơickrn đcnyrưvvkyycofc mộgdgxt chúitqlt. Khi bắjgsvt tay vàobljo dịbkthch, tôickri mớvouhi chỉipuyoblj tay mơickr chậekklp chữtmltng, cáluxic lỗoblji từipuy to nhưvvkyluxii đcnyrìuestnh đcnyrếaunbn nhỏluxi nhưvvky hạauuqt gạauuqo trong mộgdgxt chưvvkyơickrng nhiềefxuu chi chíedktt. Cózons thểsfbwzonsi tôickri tạauuqm hàoblji lòjajhng hơickrn vớvouhi nhữtmltng chưvvkyơickrng cuốkabli củhiuya tậekklp cuốkabli nàobljy nhưvvkyng nhữtmltng chưvvkyơickrng đcnyrgrtnu tiêrisdn tôickri post khi bắjgsvt đcnyrgrtnu dịbkthch vàoblj biêrisdn thìuest đcnyrếaunbn chíedktnh bảkabln thâjshen tôickri đcnyrkablc lạauuqi cũqaizng thấqhwny ko nuốkablt đcnyrưvvkyycofc. Tôickri luôickrn mong mộgdgxt bảkabln dịbkthch đcnyrếaunbn gầgrtnn vớvouhi tiếaunbng Việhzext hơickrn, nhưvvkyng mộgdgxt nguyêrisdn nhâjshen chíedktnh khiếaunbn VHKB vẫsiddn cózons nhữtmltng chỗobljvvkyng hôickr ngứluxia tai, vẫsiddn cózons nhữtmltng từipuy HV bấqhwnt hợycofp lýhilmoblj do tôickri quáluxivvkyfolri. Đhrerãibon dịbkthch sai từipuy đcnyrgrtnu thìuest lầgrtnn sau cho sai luôickrn, lưvvkyfolri sửdhmma, vớvouhi mộgdgxt lýhilm do mỹjshe miềefxuu làoblj đcnyrsfbw bảkabln dịbkthch đcnyrưvvkyycofc thốkablng nhấqhwnt. Lưvvkyfolri ko vàobljo đcnyrkablc gózonsp ýhilm, cózons đcnyrkablc cũqaizng lạauuqi lưvvkyfolri vàobljo trang truyệhzexn đcnyrsfbw sửdhmma lạauuqi, vâjsheng rấqhwnt lưvvkyfolri. Bêrisdn cạauuqnh đcnyrózons, dùcuka đcnyrãibonzonsi mộgdgxt lầgrtnn nhưvvkyng bâjshey giờfolr khi đcnyrãibon kếaunbt thúitqlc tôickri vẫsiddn muốkabln đcnyrưvvkyycofc xin lỗoblji nhữtmltng ngưvvkyfolri đcnyrãibon từipuyng cộgdgxng táluxic, giúitqlp đcnyrsyjpickri trong quáluxi trìuestnh dịbkthch bộgdgx truyệhzexn nàobljy, xin lỗoblji vìuest mọkabli ngưvvkyfolri đcnyrãibon phảkabli chịbkthu đcnyrrqcang mộgdgxt kẻojfn tráluxii tíedktnh tráluxii nếaunbt, sáluxing nắjgsvng chiềefxuu mưvvkya nhưvvkyickri. Vàoblj cuốkabli cùcukang, xin châjshen thàobljnh cảkablm ơickrn BQT, cáluxic mem tổitqljajhjajhuest đcnyrãibon tạauuqo đcnyriềefxuu kiệhzexn vàobljhiuyng hộgdgxickri nhiệhzext tìuestnh.

Chàobljo thâjshen áluxii vàoblj quyếaunbt thắjgsvng!
[1] Chủhiuyy thủhiuy chấqhwnn đcnyrgdgxng hạauuqt cao tầgrtnn, vũqaiz khíedkt xuấqhwnt hiệhzexn trong Anime Neon Genesis Evangelion

risdn tiếaunbng Anh: Progressive Knife gọkabli tắjgsvt làoblj "prog knife", sau nàobljy nếaunbu thấqhwny từipuyobljy xin tựrqca hiểsfbwu

Nguyêrisdn lýhilm hoạauuqt đcnyrgdgxng: nhữtmltng hạauuqt hạauuq nguyêrisdn tửdhmm (electron, proton, neutron) cấqhwnu tạauuqo nêrisdn chủhiuyy thủhiuyobljy cózons khảkabllkupng chấqhwnn đcnyrgdgxng vớvouhi tốkablc đcnyrgdgx cựrqcac cao nêrisdn nózonszons thểsfbw cắjgsvt qua vậekklt chấqhwnt ởjgsv cấqhwnp đcnyrgdgx phâjshen tửdhmm

[2] Ma vưvvkyơickrng tầgrtnng trờfolri thứluxiluxiu, nghe hơickri ngớvouh ngẩsfbwn vàoblj chẳhzexng cózonscukai "chưvvkyjgsvng"uest hếaunbt, đcnyrâjshey làoblj biệhzext danh củhiuya Oda Nobunaga trong manga Samurai Deeper Kyo.

第六天魔王 - Dai Rokuten Maou 

Tiếaunbng Nhậekklt, nếaunbu đcnyrsfbw nguyêrisdn háluxin việhzext làoblj Đhrerhzex Lụhzexc Thiêrisdn Ma Vưvvkyơickrng sẽhebh dễhrerjshey hiểsfbwu nhầgrtnm nêrisdn đcnyrưvvkyycofc dịbkthch hẳhzexn thàobljnh thuầgrtnn việhzext.

[3] Câjsheu trong bàoblji: Giang thàobljnh tửdhmm - Mậekklt châjsheu xuấqhwnt liệhzexp củhiuya Tôickr Đhrerôickrng Pha

老夫聊發少年狂,

左牽黃,

右擎蒼,

錦帽貂裘,

千騎卷平岡。

為報傾城隨太守,

親射虎,

看孫郎。

酒酣胸膽尚開張,

鬢微霜,

又何妨!

持節雲中,

何日遣馮唐?

會挽雕弓如滿月,

西北望,

射天狼。 

ibono phu liễhreru pháluxit thiếaunbu niêrisdn cuồdtsfng,

Tảkabl khiêrisdn hoàobljng,

Hữtmltu kìuestnh thưvvkyơickrng,

Cẩsfbwm mạauuqo đcnyrrisdu cầgrtnu,

Thiêrisdn kỵvvky quyểsfbwn bìuestnh cưvvkyơickrng.

Vịbkthluxio khuynh thàobljnh tùcukay tháluxii thúitql,

Thâjshen xạauuq hổitql,

Kháluxin Tôickrn lang.

Tửdhmmu hàobljm hung đcnyrjgsvm thưvvkyycofng khai trưvvkyơickrng,

Mấqhwnn vi sưvvkyơickrng,

Hựrqcau hàoblj phưvvkyơickrng?

Trìuest tiếaunbt Vâjshen Trung,

oblj nhậekklt khiểsfbwn Phùcukang Đhrerưvvkyfolrng?

Hộgdgxi vãibonn đcnyrrisdu cung nhưvvkyibonn nguyệhzext,

jshey bắjgsvc vọkablng,

Xạauuq Thiêrisdn Lang. 

Tạauuqm dịbkthch:

ibono đcnyrâjshey nổitqli thózonsi trẻojfn ngôickrng cuồdtsfng

Giắjgsvt chózonsobljng

Khiểsfbwn ưvvkyng xanh

qaiz gấqhwnm áluxio cừipuyu

Ngàobljn quâjshen phózonsng non bằdtsfng

luxio tạauuq chúitqlng thàobljnh theo tháluxii thúitql

Tựrqca bắjgsvn hổitql

Họkablc Tôickrn lang.

vvkyycofu vui gan bốkablc dạauuq thêrisdm hălkupng

zonsc pha sưvvkyơickrng

dtsfy chuyệhzexn thưvvkyfolrng!

Sứluxi đcnyrếaunbn Vâjshen Trung

Ngàobljy nàobljo pháluxii Phùcukang Đhrerưvvkyfolrng?

Giưvvkyơickrng cung călkupng tựrqcaa vầgrtnng nguyệhzext mãibonn

Vọkablng Tâjshey bắjgsvc

Bắjgsvn sao Lang.


[4] D&D: Dungeon&Dragon têrisdn game, cũqaizng làobljrisdn mộgdgxt bộgdgx quy tắjgsvc nổitqli tiếaunbng cho cáluxic game nhậekklp vai, 90% fantasy RPG áluxip dụhzexng quy tắjgsvc nàobljy, thôickrng tin chi tiếaunbt, google thầgrtnn côickrng, wiki thầgrtnn chưvvkyjgsvng

[5] Thầgrtnn Osiris (têrisdn Ai Cậekklp kháluxic: Asar, Aser, Ausar, Ausir, Wesir, hoặauuqc Ausare), mộgdgxt trong nhữtmltng vịbkth thầgrtnn quan trọkablng nhấqhwnt trong vălkupn hózonsa Ai Cậekklp cổitql, sau thầgrtnn mặauuqt trờfolri Ra.....

.... Ởoekp thờfolri kỳyvrv cổitql, Osiris mớvouhi làoblj vịbkth thầgrtnn tốkabli cao, vềefxu mặauuqt lýhilm thuyếaunbt phảkabli đcnyrếaunbn thờfolri củhiuya Pharaon Akhenaten, thầgrtnn Ra mớvouhi đcnyrưvvkyycofc khai sinh vàobljoblj mộgdgxt cáluxich đcnyrsfbw vịbkth Pharaon nàobljy đcnyrdtsfng nhấqhwnt bảkabln thâjshen ôickrng ta vớvouhi thầgrtnn tháluxinh....

....Osiris làoblj vịbkth thầgrtnn củhiuya đcnyrqhwnt vàobljjshey cỏluxi, ôickrng bịbkth anh trai mìuestnh làoblj Seth giếaunbt chếaunbt, chặauuqt xáluxic thàobljnh nhiềefxuu mảkablnh đcnyrsfbw tranh giàobljnh ngai vàobljng. Vợycof Osiris làoblj Isis cùcukang con trai Horus (thầgrtnn bầgrtnu trờfolri, thầgrtnn chiếaunbn tranh) đcnyrãibon thu thậekklp cáluxic mảkablnh xáluxic củhiuya Osiris, vàoblj khi hồdtsfi sinh ôickrng trởjgsv thàobljnh thầgrtnn cai quảkabln cõziepi Âefxum....

..... Osiris đcnyrózonsng vai tròjajh nhưvvky diêrisdm vưvvkyơickrng, Hades trong thầgrtnn thoạauuqi Hy Lạauuqp, Anubis, mộgdgxt vịbkth thầgrtnn nổitqli tiếaunbng kháluxic làoblj thầgrtnn chếaunbt vàobljoblj ngưvvkyfolri bảkablo vệhzex cho cáluxic linh hồdtsfn trêrisdn đcnyrưvvkyfolrng tớvouhi cõziepi âjshem, gầgrtnn tưvvkyơickrng đcnyrưvvkyơickrng vớvouhi Thanatos vàoblj Charon....

.... cáluxic chi tiếaunbt kháluxic vềefxu Osiris cózons thểsfbw tham khảkablo tạauuqi đcnyrâjsheyhttp://en.wikipedia.org/wiki/Osiris....

[6] Lạauuqi/lãibonn lưvvky đcnyrkabl cổitqln: (con lừipuya lưvvkyfolri lălkupn qua lălkupn lạauuqi dưvvkyvouhi đcnyrqhwnt) làoblj mộgdgxt thếaunb tráluxinh nésyjp khi đcnyrkabli phưvvkyơickrng ra chiêrisdu quáluxi mạauuqnh, khôickrng cáluxich gìuest ngạauuqnh đcnyrózonsn. Trong kiếaunbm hiệhzexp truyềefxun thốkablng, nózonsqaizng nhưvvky kiểsfbwu mắjgsvng làoblj "con rùcukaa đcnyren" nhằdtsfm đcnyrsfbw chỉipuy nhữtmltng ngưvvkyfolri bịbkth ngưvvkyfolri kháluxic coi làoblj kẻojfnziepn, kẻojfn nhụhzexc nhãibonuest khôickrng dáluxim trựrqcac tiếaunbp đcnyrưvvkyơickrng đcnyrgrtnu vớvouhi đcnyrkabli phưvvkyơickrng

[7] Nguyêrisdn vălkupn: tửdhmmibon đcnyrưvvkyơickrng trứluxi hoạauuqt mãibon y: chữtmlta ngựrqcaa chếaunbt thàobljnh ngựrqcaa sốkablng, ýhilmzonsi làoblj sựrqca việhzexc đcnyrãibon đcnyrếaunbn mứluxic chẳhzexng còjajhn cáluxich kháluxic, đcnyràobljnh phảkabli nhắjgsvm mắjgsvt liềefxuu thôickri.

[8] Bấqhwnt tửdhmm = Undead, ko phảkabli Immortal

[9] Gun kata, cózons thểsfbw gọkabli làoblj Gun fu, kỹjshe thuậekklt chiếaunbn đcnyrqhwnu dùcukang súitqlng.... Kỹjshe thuậekklt nàobljy đcnyrưvvkyycofc giớvouhi thiệhzexu kháluxi chi tiếaunbt trong bộgdgx phim Equilibrium, diễhrern viêrisdn chíedktnh Christian Bale.... Thựrqcac chấqhwnt trong phim, kỹjshe thuậekklt nàobljy giốkablng mộgdgxt trưvvkyfolrng pháluxii võziep thuậekklt chiếaunbn đcnyrqhwnu bằdtsfng súitqlng... Cózons thểsfbw thay đcnyrauuqn nhanh, tălkupng cưvvkyfolrng đcnyrgdgx chíedktnh xáluxic khi bắjgsvn, cảkabli biếaunbn gózonsc đcnyrgdgx bắjgsvn, giảkablm xáluxic suấqhwnt trúitqlng đcnyrauuqn, tậekkln dụhzexng cảkabljajhng súitqlng, thâjshen súitqlng, báluxing súitqlng đcnyrsfbw tấqhwnn côickrng...

Coilgun, têrisdn kháluxic Gauss gun, môickruestnh súitqlng dựrqcaa theo lýhilm thuyếaunbt tíedktnh toáluxin lựrqcac từipuy củhiuya Carl F.Gauss.... Ýoybjvvkyjgsvng làoblj đcnyrưvvkya viêrisdn đcnyrauuqn bay qua mộgdgxt hay nhiềefxuu cuộgdgxn nam châjshen đcnyriệhzexn, nhằdtsfm lợycofi dụhzexng từipuy trưvvkyfolrng chạauuqy qua vòjajhng dâjshey đcnyrsfbwlkupng tốkablc.... Đhrerãibon đcnyrưvvkyycofc nghiêrisdn cứluxiu rấqhwnt nhiềefxuu bởjgsvi cáluxic nhàoblj khoa họkablc chuyêrisdn vàoblj khôickrng chuyêrisdn nhưvvkyng ýhilmvvkyjgsvng vẫsiddn chưvvkya thàobljnh côickrng....

http://en.wikipedia.org/wiki/Coilgun

[10] Railgun, mộgdgxt môickruestnh súitqlng đcnyriệhzexn từipuy.... nguyêrisdn lýhilm kháluxic vớvouhi Coilgun, sửdhmm dụhzexng hai ốkablng thésyjpp song song..... Dòjajhng đcnyriệhzexn chạauuqy qua hai ốkablng sẽhebh sinh ra mộgdgxt từipuy trưvvkyfolrng đcnyrsfbwy viêrisdn đcnyrauuqn nằdtsfm ởjgsv giữtmlta ra.... Loạauuqi súitqlng nàobljy đcnyrãibon đcnyrưvvkyycofc nghiêrisdn cứluxiu vàobljzons thàobljnh côickrng bưvvkyvouhc đcnyrgrtnu.... Nguồdtsfn truyệhzexn: TruyenTienHiep.vn

http://en.wikipedia.org/wiki/Railgun

[11] Kali xyanua KCN, mộgdgxt chấqhwnt cựrqcac đcnyrgdgxc, ai đcnyrkablc Conan rấqhwnt hay gặauuqp, tộgdgxi phạauuqm nàobljo cũqaizng khoáluxii dùcukang, kìuest quặauuqc:D

[12] Thanh niêrisdn ba khôickrng (tam vôickr thanh niêrisdn) làoblj: khôickrng nhàoblj, khôickrng xe, khôickrng bạauuqn gáluxii/vợycof

[13] Đhrerâjshey làoblj loạauuqi bạauuqc đcnyrưvvkyycofc giớvouhi thiệhzexu trong Lord of the Rings: "nhẹitql tựrqcaa lôickrng chim, rắjgsvn chắjgsvc nhưvvky vảkably rồdtsfng". Chiếaunbc áluxio giáluxip Frodo mặauuqc làobljobljm từipuy loạauuqi vậekklt liệhzexu nàobljy.

[14] Đhreriệhzexn tưvvkyơickrng hay còjajhn gọkabli làoblj plasma: trạauuqng tháluxii khi vậekklt chấqhwnt bịbkth ion hoáluxi mạauuqnh (tham khảkablo thêrisdm trêrisdn wiki)

[15] Gấqhwnu Pooh, Winnie-the-Pooh, con gấqhwnu bésyjpo bésyjpo, màoblju vàobljng mặauuqc áluxio T-shirt đcnyrluxi, thíedktch ălkupn mậekklt ong trong hoạauuqt hìuestnh ấqhwny

[16] Loạauuqi đcnyrgdgxng cơickr đcnyrưvvkyycofc kiểsfbwm soáluxit bởjgsvi hệhzex thốkablng đcnyriệhzexn tửdhmm nhằdtsfm truyềefxun nhiêrisdn liệhzexu màobljjajhi phun dầgrtnu phun lêrisdn đcnyrgdgxng cơickrobljo trong hệhzex thốkablng đcnyrưvvkyycofc gọkabli làoblj đcnyrgdgxng cơickr phun đcnyriệhzexn

[17] Thựrqcac chấqhwnt Robotech đcnyrc làobljm dựrqcaa theo 3 series The Super Dimension Fortress Macross, The Super Dimension Cavalry Southern Cross, vàoblj Genesis Climber MOSPEADA, dòjajhng robot Valkyre (VF) xuấqhwnt hiệhzexn trong phim The Super Dimension Fortress Macross

[18] Vi tụhzex hợycofp (微聚合) phảkabln ứluxing nhiệhzext hạauuqch, hai phâjshen tửdhmm nhẹitql kếaunbt hợycofp tạauuqo thàobljnh 1 phâjshen tửdhmm nặauuqng vàoblj giảkabli phózonsng nălkupng lưvvkyycofng, đcnyrơickrn giảkabln nhấqhwnt làoblj hidro nặauuqng kếaunbt hợycofp tạauuqo thàobljnh Heli, phảkabln ứluxing xảkably ra trong bom khinh khíedkt.

[19] Cho nhữtmltng ai ko nhớvouh, dung nhậekklp long huyếaunbt vàobljo cơickr thểsfbw sẽhebhlkupng bốkabln chỉipuy sốkabl sứluxic số