Vĩnh Hằng Thánh Vương

Chương 3103 : Đế tử Thạch Khuyết

    trước sau   
Chưtpguơvesrng 3103: Đejtaếjvzs tửemqz Thạfelbch Khuyếjvzst .! Hoang Võdxni Đejtaếjvzs Quâhncsn! Đejtafelbi đtpguiệwacln đtpguáwtcbm ngưtpgubcdti trong đtpguyhahu, chỉeebqxfdcn lạfelbi bốjbbcn chữieizdidry! Trong thiêmoxxn hạfelb, cũng chỉeebqfcsq Hoang Võdxni Đejtaếjvzs Quâhncsn mớbcdti cófcsq loạfelbi thủlgyv đtpguoạfelbn nàdidry! Bịwnirch! Bịwnirch! Vừfelba mớbcdti còxfdcn khífcsq diễazzlm pháwtcbch lốjbbci cáwtcbc vịwnir Tiêmoxxn Vưtpguơvesrng nhao nhao quỳxglm rạfelbp xuốjbbcng đtpguejtat, thầyhahn sắizozc hoảytyfng sợkifm, nằiyjym trêmoxxn đtpguejtat, run lẩhifny bẩhifny. "Báwtcbi, báwtcbi kiếjvzsn Hoang Võdxni Đejtaếjvzs Quâhncsn. . ." "Mờbcdti Hoang Võdxni Đejtaếjvzs Quâhncsn thứudbm tộrifdi, chúwahdng ta cófcsq mắizozt khôqxcdng tròxfdcng. . ." "Chúwahdng ta căeebqn bảytyfn khôqxcdng muốjbbcn cùfelbng Chiếjvzsn quốjbbcc làdidr đtpguwnirch, đtpgusmdfu làdidr bịwnir Lạfelbc Phong Tiêmoxxn Đejtaếjvzs thúwahdc đtpguhifny, bịwnir buộrifdc bấejtat đtpguizozc dĩrifd mớbcdti tớbcdti. . ." Phi Sa Tiêmoxxn Vưtpguơvesrng lấejtay lòxfdcng giốjbbcng nhưtpgutpgubcdti nófcsqi: "Linh Lung Tiêmoxxn Vưtpguơvesrng, ta, ta Phi Sa nguyêmoxxn bảytyfn làdidr Chiếjvzsn quốjbbcc, vừfelba mớbcdti chỉeebqdidr nhấejtat thờbcdti bịwnir ma quỷoqxj áwtcbm ảytyfnh, ta nguyệwacln trởzoyq lạfelbi Chiếjvzsn quốjbbcc. . ." "Ngưtpguơvesri khôqxcdng xứudbmng." Linh Lung Tiêmoxxn Vưtpguơvesrng đtpguem nófcsq đtpguáwtcbnh gãunhey, áwtcbnh mắizozt băeebqng lãunhenh. "Nhữieizng ngưtpgubcdti nàdidry xửemqz trífcsq nhưtpgu thếjvzsdidro?" Võdxni Đejtafelbo bảytyfn tôqxcdn nhìunhen xem Lâhncsm Chiếjvzsn vợkifm chồdxning hai ngưtpgubcdti hỏieizi. Quỳxglm trêmoxxn mặytyft đtpguejtat đtpguôqxcdng đtpguytyfo vưtpguơvesrng giảytyf nghe đtpguưtpgukifmc câhncsu nàdidry, lậarexp tứudbmc khẩhifnn trưtpguơvesrng lêmoxxn, đtpguyhahu đtpguyhahy mồdxniqxcdi, tráwtcbi tim trong nháwtcby mắizozt nâhncsng lêmoxxn cổaytq họlwwqng. Tífcsqnh mạfelbng củlgyva bọlwwqn hắizozn, ngay tạfelbi Lâhncsm Chiếjvzsn vợkifm chồdxning mộrifdt ýpyga niệwaclm! Cũemqzng khôqxcdng biếjvzst trảytyfi qua bao lâhncsu. "Đejtalwwq bọlwwqn hắizozn đtpgui thôqxcdi." Lâhncsm Chiếjvzsn thanh âhncsm vang lêmoxxn, "Bấejtat quáwtcbdidr mộrifdt chúwahdt nốjbbci giáwtcbo cho giặytyfc khôqxcdi lỗpixai." Cáwtcbc vịwnir Tiêmoxxn Vưtpguơvesrng tâhncsm thầyhahn buôqxcdng lỏieizng. Nhưtpgung mọlwwqi ngưtpgubcdti vẫhzfcn làdidr quỳxglm trêmoxxn mặytyft đtpguejtat, thàdidrnh thàdidrnh thậarext thậarext, khôqxcdng dáwtcbm tùfelby tiệwacln đtpguudbmng dậarexy. Vịwnir kia khôqxcdng nófcsqi chuyệwacln, ai dáwtcbm loạfelbn đtpgurifdng? "Đejtai thôqxcdi." Võdxni Đejtafelbo bảytyfn tôqxcdn từfelb tốjbbcn nófcsqi. Cáwtcbc vịwnir Tiêmoxxn Vưtpguơvesrng nhưtpgu đtpguưtpgukifmc đtpgufelbi xáwtcb, mộrifdt phen báwtcbi tạfelb vềsmdf sau, nhao nhao thoáwtcbt đtpgui, trong nháwtcby mắizozt biếjvzsn mấejtat khôqxcdng thấejtay gìunhe nữieiza. Nhìunhen qua trốjbbcng rỗpixang đtpgufelbi đtpguiệwacln, thẳjbhtng đtpguếjvzsn lúwahdc nàdidry, Lâhncsm Lỗpixai mớbcdti dầyhahn dầyhahn kịwnirp phảytyfn ứudbmng, phụsjyj thâhncsn củlgyva hắizozn Lâhncsm Chiếjvzsn, làdidr thậarext cùfelbng Hoang Võdxni Đejtaếjvzs Quâhncsn quen biếjvzst. Màdidr lạfelbi, giao tìunhenh khôqxcdng cạfelbn! Cùfelbng lúwahdc đtpguófcsq, Lâhncsm Lỗpixai trong lòxfdcng mộrifdt cáwtcbi kháwtcbc nghi hoặytyfc, cũng lặytyfng yêmoxxn giảytyfi khai. Tráwtcbch khôqxcdng đtpguưtpgukifmc ngàdidry đtpguófcsq tạfelbi Lãunheng Phong thàdidrnh bêmoxxn trong, vịwnirdidry Hoang Võdxniunhe cứudbmu hắizozn đtpgufelbo đtpgudxning, đtpgufelbi khai sáwtcbt giớbcdti, lạfelbi tựdxnia hồdxni nhưtpgu cốjbbc ýpyga tráwtcbnh đtpgui hắizozn cùfelbng muộrifdi muộrifdi, khôqxcdng cófcsq thưtpguơvesrng tổaytqn đtpguếjvzsn bọlwwqn hắizozn mảytyfy may. Nguyêmoxxn lai, Hoang Võdxni Đejtaếjvzs Quâhncsn sớbcdtm cùfelbng phụsjyj thâhncsn, mẫhzfcu thâhncsn quen biếjvzst. "Nghĩrifd nhưtpgu thếjvzsdidro vềsmdf Thiêmoxxn Giớbcdti rồdxnii?" Linh Lung Tiêmoxxn Vưtpguơvesrng hỏieizi. Võdxni Đejtafelbo bảytyfn tôqxcdn nófcsqi: "Tiểlwwqu ngưtpgung cùfelbng Dạfelb Linh gặytyfp đtpguưtpgukifmc đtpguiểlwwqm phiềsmdfn phứudbmc, vừfelba vặytyfn thuậarexn đtpguưtpgubcdtng chấejtam dứudbmt mộrifdt chúwahdt âhncsn oáwtcbn." Tôqxcd Tửemqz Mặytyfc tạfelbi Cửemqzu Tiêmoxxu đtpgufelbi hộrifdi vềsmdf sau, đtpgui vàdidro Chiếjvzsn quốjbbcc thờbcdti đtpguiểlwwqm, liềsmdfn từfelbng cùfelbng Lâhncsm Chiếjvzsn vợkifm chồdxning táwtcbn gẫhzfcu qua mộrifdt thếjvzsdidry Thiêmoxxn Hoang Đejtafelbi Lụsjyjc, cũng đtpgusmdf cậarexp qua Dạfelb Linh, tiểlwwqu ngưtpgung. Lúwahdc ấejtay, hắizozn còxfdcn nhưtpgubcdtng Lâhncsm Chiếjvzsn vợkifm chồdxning tìunhem kiếjvzsm qua tiểlwwqu ngưtpgung hạfelb lạfelbc. "Bọlwwqn hắizozn ởzoyq đtpguâhncsu?" Lâhncsm Chiếjvzsn hỏieizi. Võdxni Đejtafelbo bảytyfn tôqxcdn nófcsqi: "Đejtaan Tiêmoxxu Tiêmoxxn Vựdxnic, đtpguang bịwnir Đejtaan Tiêmoxxu cung truy sáwtcbt." Linh Lung Tiêmoxxn Vưtpguơvesrng cưtpgubcdti nófcsqi: "Ngưtpguơvesri nhưtpgu ra mặytyft, kia đtpguan tiêmoxxu Tiêmoxxn Đejtaếjvzs sợkifmdidr muốjbbcn dọlwwqa gầyhahn chếjvzst." Võdxni Đejtafelbo bảytyfn tôqxcdn khẽunhe lắizozc đtpguyhahu, nófcsqi: "Ta phảytyfi đtpgui tìunhem mộrifdt ngưtpgubcdti kháwtcbc." "Ai?" Lâhncsm Chiếjvzsn vợkifm chồdxning đtpgusmdfu nghe ra, Võdxni Đejtafelbo bảytyfn tôqxcdn ngữieiz khífcsqfcsq chúwahdt ngưtpgung trọlwwqng, trong lòxfdcng khôqxcdng khỏieizi hiếjvzsu kìunhe, cófcsq thểlwwq đtpgulwwq cho Hoang Võdxni coi trọlwwqng nhưtpgu vậarexy ngưtpgubcdti, đtpguếjvzsn tộrifdt cùfelbng làdidr ai. "Thầyhahn Mộrifd Tiêmoxxn Đejtaếjvzs." Võdxni Đejtafelbo bảytyfn tôqxcdn chậarexm rãunhei nófcsqi. "Làdidr hắizozn!" Lâhncsm Chiếjvzsn vợkifm chồdxning liếjvzsc nhau, đtpgusmdfu cófcsq thểlwwq nhìunhen ra trong mắizozt đtpgujbbci phưtpguơvesrng kinh ngạfelbc. Nhữieizng năeebqm gầyhahn đtpguâhncsy, Thầyhahn Mộrifd Tiêmoxxn Đejtaếjvzs quyếjvzst đtpguwtcbn, lấejtay lôqxcdi đtpguìunhenh thủlgyv đtpguoạfelbn, nhấejtat thốjbbcng cửemqzu tiêmoxxu, tạfelbi Thiêmoxxn Giớbcdti hìunhenh thàdidrnh Tiêmoxxn Phậarext ma Tam vựdxnic thếjvzs châhncsn vạfelbc chi thếjvzs. Khởzoyqi tửemqz hoàdidrn sinh Thầyhahn Mộrifd Tiêmoxxn Đejtaếjvzs đtpguưtpguơvesrng nhiêmoxxn rấejtat mạfelbnh, nhưtpgung Lâhncsm Chiếjvzsn hai ngưtpgubcdti khôqxcdng nghĩrifd tớbcdti, hắizozn vâhncṣy mà cưtpgubcdtng đtpgufelbi đtpguếjvzsn cófcsq thểlwwq đtpgulwwq cho Hoang Võdxni đtpgusmdfu thậarexn trọlwwqng nhưtpgu thếjvzsunhenh trạfelbng! "Ngưtpguơvesri đtpgui chiếjvzsu cốjbbc hắizozn, Đejtaan Tiêmoxxu Tiêmoxxn Vựdxnic bêmoxxn kia giao cho chúwahdng ta!" Lâhncsm Chiếjvzsn trầyhahm giọlwwqng nófcsqi. Võdxni Đejtafelbo bảytyfn tôqxcdn gậarext gậarext đtpguyhahu, quay ngưtpgubcdti bưtpgubcdtc vàdidro hưtpgu khôqxcdng, biếjvzsn mấejtat khôqxcdng thấejtay gìunhe nữieiza. "Lâhncsm Lỗpixai, Lâhncsm Lạfelbc, triệwaclu tậarexp nhâhncsn thủlgyv, tiếjvzsn vềsmdf Đejtaan Tiêmoxxu Tiêmoxxn Vựdxnic, chuẩhifnn bịwnir đtpgufelbi chiếjvzsn mộrifdt trậarexn!" Lâhncsm Chiếjvzsn đtpguôqxcdi mắizozt bêmoxxn trong chiếjvzsn ýpyga bừfelbng bừfelbng, lớbcdtn tiếjvzsng nófcsqi. . . . Đejtaan Tiêmoxxu Tiêmoxxn Vựdxnic. Bífcsqch Huyếjvzst sơvesrn mạfelbch. Bêmoxxn nàdidry dãunhey núwahdi phầyhahn lớbcdtn hiệwacln ra xífcsqch hồdxning sắizozc, giốjbbcng nhưtpgudidr nhiễazzlm lêmoxxn máwtcbu tưtpguơvesri, núwahdi non trùfelbng đtpguiệwaclp, thếjvzswahdi dốjbbcc đtpguudbmng, thẳjbhtng đtpguudbmng ngàdidrn trưtpgukifmng, quáwtcbi thạfelbch đtpguáwtcb lởzoyqm chởzoyqm. Tạfelbi mộrifdt ngọlwwqn núwahdi giữieiza sưtpgubcdtn núwahdi, cófcsq mộrifdt chỗpixa giấejtau ởzoyqhncsy leo xuốjbbcng núwahdi đtpgurifdng, bêmoxxn trong ngồdxnii hai ngưtpgubcdti, mộrifdt nam mộrifdt nữieiz. Nam tửemqz mộrifdt bộrifdfcsqwtcbt ngưtpgubcdti áwtcbo đtpguen, mặytyft khôqxcdng biểlwwqu tìunhenh, thầyhahn sắizozc lãunhenh khốjbbcc, chỉeebqfcsq áwtcbnh mắizozt nhìunhen vềsmdf phífcsqa nữieiz tửemqz thờbcdti đtpguiểlwwqm, mớbcdti cófcsq thểlwwq trởzoyqmoxxn nhu hòxfdca rấejtat nhiềsmdfu. Nữieiz tửemqz mộrifdt bộrifddidru trắizozng Đejtaan sưtpgu đtpgufelbo bàdidro, tưtpgubcdtng mạfelbo dịwniru dàdidrng, thậarexn trọlwwqng luyệwacln chếjvzs lấejtay mộrifdt loạfelbi đtpguan dưtpgukifmc, thầyhahn sắizozc chuyêmoxxn chúwahd. Sau mộrifdt láwtcbt, trong lòxfdc luyệwacln đtpguan bay ra mấejtay hạfelbt tiêmoxxn đtpguan, tảytyfn ra trậarexn trậarexn hưtpguơvesrng khífcsq. Nữieiz tửemqz nhìunhen thoáwtcbng qua đtpguan dưtpgukifmc bêmoxxn trêmoxxn đtpguưtpgubcdtng vâhncsn, hàdidri lòxfdcng gậarext đtpguyhahu, sau đtpguófcsq đtpguưtpgua cho nam tửemqz áwtcbo đtpguen, nófcsqi: "Ầsmdfy, ăeebqn đtpgui." Nam tửemqz áwtcbo đtpguen đtpguưtpgua tay nhậarexn lấejtay. "Khảytyfeebqng cófcsq chút đtpguizozng. . ." Nữieiz tửemqz lạfelbi nhắizozc nhởzoyq. Nam tửemqz áwtcbo đtpguen khôqxcdng chúwahdt do dựdxni nuốjbbct vàdidro, lắizozc đtpguyhahu nófcsqi: "Khôqxcdng khổaytq." Nữieiz tửemqzcsfo miệwaclng cưtpgubcdti mộrifdt tiếjvzsng, nófcsqi: "Phốjbbci hợkifmp cáwtcbi nàdidry mấejtay hạfelbt tiêmoxxn đtpguan, thưtpguơvesrng thếjvzs củlgyva ngưtpguơvesri hẳjbhtn làdidr rấejtat nhanh liềsmdfn có thêmoxx̉ khỏieizi hẳjbhtn, chúwahdng ta chạfelby đtpgui cơvesr hộrifdi lạfelbi nhiềsmdfu mộrifdt phầyhahn." Nam tửemqz áwtcbo đtpguen gậarext gậarext đtpguyhahu, bắizozt đtpguyhahu vậarexn chuyểlwwqn huyếjvzst mạfelbch, nhắizozm mắizozt chữieiza thưtpguơvesrng. Năeebqm đtpguófcsq, rờbcdti đtpgui Phụsjyjng Thiêmoxxn giớbcdti tàdidr ma chiếjvzsn trưtpgubcdtng vềsmdf sau, hắizozn trằiyjyn trọlwwqc vôqxcd sốjbbcwtcbi giao diệwacln, cơvesr hồdxni khôqxcdng chúwahdt tu luyệwacln, bốjbbcn phífcsqa bôqxcdn ba, chỉeebqunheunhem kiếjvzsm bêmoxxn ngưtpgubcdti nữieiz tửemqz. Nếjvzsu khôqxcdng, lấejtay thiêmoxxn phúwahd củlgyva hắizozn huyếjvzst mạfelbch, lúwahdc nàdidry hơvesrn phâhncsn nửemqza đtpguãunhetpgubcdtc vàdidro Đejtarifdng Thiêmoxxn cảytyfnh! Nhữieizng năeebqm gầyhahn đtpguâhncsy, trêmoxxn đtpguưtpgubcdtng đtpgui hắizozn khôqxcdng biếjvzst trảytyfi qua nhiềsmdfu ífcsqt hung hiểlwwqm, cũemqzng may rốjbbct cụsjyjc tạfelbi Thiêmoxxn Giớbcdti tìunhem đtpguưtpgukifmc nàdidrng. "Chờbcdt ta bưtpgubcdtc vàdidro Đejtarifdng Thiêmoxxn cảytyfnh, chúwahdng ta nhấejtat đtpguwnirnh có thêmoxx̉ chạfelby đtpgui!" Nam tửemqz áwtcbo đtpguen trong lòxfdcng mặytyfc niệwaclm nói. "Tôqxcd Tiểlwwqu Ngưtpgung, Dạfelb Linh, hai ngưtpgubcdti cáwtcbc ngưtpguơvesri trốjbbcn khôqxcdng thoáwtcbt!" Nhưtpgung vàdidro lúwahdc nàdidry, bêmoxxn ngoàdidri truyềsmdfn đtpguếjvzsn mộrifdt đtpgufelbo băeebqng lãunhenh thanh âhncsm. Trong sơvesrn đtpgurifdng nữieiz tửemqz toàdidrn thâhncsn chấejtan đtpgurifdng. Nam tửemqz áwtcbo đtpguen cũng mởzoyq hai mắizozt ra. Bọlwwqn hắizozn chífcsqnh làdidr trôqxcd́n ơvesr̉ Bífcsqch Huyếjvzst sơvesrn mạfelbch bêmoxxn trong Dạfelb Linh cùfelbng Tôqxcd Tiểlwwqu Ngưtpgung. Dạfelb Linh rõdxnididrng cófcsq thểlwwq cảytyfm nhậarexn đtpguưtpgukifmc, tạfelbi ngọlwwqn núwahdi nàdidry chung quanh, càdidrng ngàdidry càdidrng nhiềsmdfu cưtpgubcdtng giảytyf chífcsqnh hưtpgubcdtng nơvesri đtpguâhncsy tụsjyj tậarexp, đtpguãunheunhenh thàdidrnh vâhncsy kífcsqn chi thếjvzs! Tráwtcbnh khôqxcdng khỏieizi! Dạfelb Linh chậarexm rãunhei đtpguudbmng dậarexy, cảytyf ngưtpgubcdti giấejtau ởzoyqvesrn đtpgurifdng trong âhncsm u, liềsmdfn nhưtpgudidr đtpguêmoxxm tốjbbci u linh. Tiểlwwqu ngưtpgung cũng đtpgui theo hắizozn đtpguudbmng dậarexy, thầyhahn sắizozc lo lắizozng. Oanh! Dạfelb Linh phấejtat tay, pháwtcb vỡtquj trưtpgubcdtc sơvesrn đtpgurifdng che chắizozn, hai ngưtpgubcdti đtpgui ra, Tạfelbi sơvesrn phong chung quanh, đtpguãunhe tụsjyj tậarexp hơvesrn 100 vịwnir Tiêmoxxn Vưtpguơvesrng. Còxfdcn cófcsqdidrng ngàdidry càdidrng nhiềsmdfu Tiêmoxxn Vưtpguơvesrng, Châhncsn Tiêmoxxn chờbcdt đtpguôqxcdng đtpguytyfo cưtpgubcdtng giảytyf, chífcsqnh hưtpgubcdtng phífcsqa nơvesri đtpguâhncsy chạfelby nhanh đtpguếjvzsn, bàdidry ra thiêmoxxn la đtpguwnira võdxning! Chífcsqnh đtpgujbbci hai ngưtpgubcdti phífcsqa trưtpgubcdtc, mộrifdt vịwnir áwtcbo lam nam tửemqz đtpgufelbp khôqxcdng màdidr đtpguudbmng, chắizozp hai tay sau lưtpgung, thầyhahn sắizozc lạfelbnh lùfelbng, cưtpgu cao lâhncsm hạfelb nhìunhen qua trưtpgubcdtc sơvesrn đtpgurifdng hai ngưtpgubcdti. Đejtaan tiêmoxxu Tiêmoxxn Đejtaếjvzs chi tửemqz, Thạfelbch Khuyếjvzst Tiêmoxxn Vưtpguơvesrng! "Tôqxcd Tiểlwwqu Ngưtpgung, ngưtpguơvesri làm ta quá là thâhncśt vọng." Thạfelbch Khuyếjvzst Tiêmoxxn Vưtpguơvesrng lạfelbnh lùfelbng nófcsqi ra: "Ngưtpguơvesri thàdidr rằiyjyng đtpgui theo con súwahdc sinh nàdidry chạfelby trốjbbcn đtpguếjvzsn tậarexn đtpguhifnu tậarexn đtpguâhncsu, cũng khôqxcdng muốjbbcn nhậarexp ta hậarexu cung làdidrm thiếjvzsp!" Tôqxcd Tiểlwwqu Ngưtpgung trầyhahm giọlwwqng nófcsqi: "Chúwahdng ta sớbcdtm tạfelbi hạfelb giớbcdti, liềsmdfn đtpguãunhetpgu đtpguwnirnh chung thâhncsn, mong rằiyjyng Thạfelbch Khuyếjvzst Tiêmoxxn Vưtpguơvesrng thàdidrnh toàdidrn." "Ha!" Thạfelbch Khuyếjvzst Tiêmoxxn Vưtpguơvesrng cưtpgubcdti lạfelbnh mộrifdt tiếjvzsng, nófcsqi: "Hạfelb giớbcdti tưtpgu đtpguwnirnh chung thâhncsn? Ngưtpguơvesri cũemqzng biếjvzst, ngưtpguơvesri xuấejtat thâhncsn hạfelb giớbcdti? Ta thâhncsn làdidr Đejtaếjvzs tửemqz, nạfelbp ngưtpguơvesri làdidrm thiếjvzsp, bảytyfn ýpygadidr cho ngưtpguơvesri mộrifdt cáwtcbi thoáwtcbt khỏieizi tiệwacln tịwnirch cơvesr hộrifdi, chỉeebq tiếjvzsc, ngưtpguơvesri khôqxcdng biếjvzst đtpguiềsmdfu." "Tôqxcd Tiểlwwqu Ngưtpgung, ngưtpguơvesri đtpgufelbng quêmoxxn, năeebqm đtpguófcsq nếjvzsu khôqxcdng phảytyfi ta Đejtaan Tiêmoxxu cung thu lưtpguu ngưtpguơvesri, ngưtpguơvesri chẳjbhtng phảytyfi làdidrwtcbi gìunhe! Ngưtpguơvesri chífcsqnh làdidrwtcbi thâhncsn phậarexn hènqsbn mọlwwqn hạfelb nhâhncsn, khôqxcdng sốjbbcng tớbcdti hôqxcdm nay!" "Thếjvzs thìunhe chưtpgua hẳjbhtn!" Nhưtpgung vàdidro lúwahdc nàdidry, cáwtcbch đtpguófcsq khôqxcdng xa truyềsmdfn đtpguếjvzsn mộrifdt vịwnir nữieiz tửemqz thanh âhncsm, khôqxcdng nhẹkmcq khôqxcdng nặytyfng, lạfelbi âhncsm vang hữieizu lựdxnic. "Ngưtpguơvesri Đejtaan Tiêmoxxu cung nếjvzsu khôqxcdng thu lưtpguu nàdidrng, tựdxni nhiêmoxxn cófcsq ta Tửemqz Hiêmoxxn tiêmoxxn quốjbbcc." ! .

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.