Tu La Vũ Thần

Chương 4888 : Sự thật sai lầm

    trước sau   

Chưvmzoơywhxng 4878: Sựqekv thậzeret sai lầiwipm

Tháonmbnh Cốyfukc, chỉerkdnh thểhteu cấmvshu tạsrjyo, thậzeret sựqekvmvsh mộuradt tòbyala thâzonfm cốyfukc .

Chỉerkdmvsh toàmvshmvshy thâzonfm cốyfukc lạsrjyi vôsfqw cùng lơywhx́n .

Lớkkcxn đgrruếeisln, trong cốyfukc nàmvshy cógpaummbai non sôsfqwng ngòbyali, đgrrusrjyi dưvmzoơywhxng mêqlgfnh môsfqwng, nghiễadhqm nhiêqlgfn tạsrjyo thàmvshnh mộuradt cáonmbi hoàmvshn chỉerkdnh trong cốyfukc thếeisl giớkkcxi .

mvsh tạsrjyi trong cốyfukc nàmvshy trung tâzonfm nhấmvsht, cógpau mộuradt viêqlgfn đgrrusrjyi thụyfuk che trờmtfti .

Viêqlgfn nàmvshy đgrrusrjyi thụyfuk che trờmtfti, cao tớkkcxi 38,000 médrmit (m) .


Nhưvmzong nógpaui nógpaumvshzonfy, lạsrjyi khôsfqwng quáonmb chuẩywhxn xáonmbc, chủrazu thểhteumvshzonfy, thếeisl nhưvmzong làmvsh trêqlgfn càmvshnh câzonfy mặdgtat, nhưvmzong lạsrjyi mởkkcx ra từumjong đgrruonmb từumjong đgrruonmb to lớkkcxn hoa sen .

Hoa sen tổuradng cộuradng táonmbm mưvmzoơywhxi táonmbm đgrruógpaua .

Mỗsrjyi đgrruógpaua nởkkcx rộurad vềjgwy sau, đgrruưvmzomtftng kíolidnh cũgrrung cógpau thểhteu đgrrusrjyt mấmvshy ngàmvshn médrmit (m), khôsfqwng chỉerkdgpau tảxwozn ra nồuxtrng đgrruzerem hưvmzoơywhxng hoa khíolid, còbyaln tảxwozn ra áonmbnh sáonmbng màmvshu trắuxsvng .

mvshvmzokkcxi mắuxsvt, viêqlgfn nàmvshy trêqlgfn đgrrusrjyi thụyfuk che trờmtfti mặdgtat táonmbm mưvmzoơywhxi táonmbm đgrruógpaua hoa sen, toàmvshn bộurad nởkkcx rộurad ra .

Dạsrjyng nàmvshy cảxwoznh tưvmzoonmbng, từumjovmzoa đgrruếeisln nay còbyaln làmvsh lầiwipn đgrruiwipu tiêqlgfn xuấmvsht hiệywhxn .

Cho nêqlgfn cấmvshp tốyfukc hấmvshp dẫkkcxn đgrrusrjyi lưvmzoonmbng Tháonmbnh Cốyfukc ngưvmzomtfti .

vmzomvshonmbi nàmvshy đgrrusrjyi thụyfuk che trờmtfti chung quanh, đgrruãjqzjmvsh tụyfuk tậzerep khôsfqwng íolidt ngưvmzomtfti, nhưvmzong vẫkkcxn cógpau khôsfqwng íolidt bógpaung dáonmbng, chíolidnh đgrruang nhanh chógpaung hưvmzokkcxng nơywhxi đgrruâzonfy chạsrjyy đgrruếeisln .

"Chẳxyndng lẽbyalgpaui, đgrruâzonfy làmvsh trong truyềjgwyn thuyếeislt toàmvshn diệywhxn nởkkcx rộurad sao?"

"Bạsrjych Mi đgrrusrjyi nhâzonfn, Bấmvsht Ngữcdad đgrrusrjyi nhâzonfn, đgrruâzonfy thậzeret làmvsh truyềjgwyn thuyếeislt kia bêqlgfn trong toàmvshn diệywhxn nởkkcx rộurad sao?"

Tháonmbnh Cốyfukc đgrruáonmbm ngưvmzomtfti, ngắuxsvm nhìmvshn cáonmbi kia trong cốyfukc Tháonmbnh Liêqlgfn Thụyfuk, kinh tháonmbn khôsfqwng thôsfqwi .

Khôsfqwng íolidt ngưvmzomtfti, còbyaln hưvmzokkcxng Tháonmbnh Quang Bạsrjych Mi cùvmzong Tháonmbnh Quang Bấmvsht Ngữcdad, tiếeisln hàmvshnh hỏmqusi thăhctnm .

Mặdgtac dùvmzo trong lòbyalng đgrrujgwyu cógpau suy đgrruonmbn, màmvshvmzo sao Tháonmbnh Quang Bạsrjych Mi cùvmzong Tháonmbnh Quang Bấmvsht Ngữcdad thâzonfn phậzeren đgrrudgtac thùvmzo, bọnieon hắuxsvn nógpaui chuyệywhxn, càmvshng cógpau phâzonfn lưvmzoonmbng .

"Chưvmzo vịjhwr, mắuxsvt thấmvshy mớkkcxi làmvsh thậzeret, nếeislu nhưvmzo đgrruâzonfy khôsfqwng phảxwozi toàmvshn diệywhxn nởkkcx rộurad ."


"Cáonmbi kia lạsrjyi phảxwozi bộuradonmbng gìmvsh, mớkkcxi làmvsh toàmvshn diệywhxn nởkkcx rộurad đgrruâzonfu?"

Tháonmbnh Quang Bấmvsht Ngữcdadvmzomtfti đgrruáonmbp lạsrjyi nógpaui .

mvsh Tháonmbnh Quang Bạsrjych Mi, thìmvshmvsh mộuradt mựqekvc nhìmvshn chăhctnm chúmmbaonmbi kia trong cốyfukc Tháonmbnh Liêqlgfn Thụyfuk, so vớkkcxi ngưvmzomtfti bêqlgfn ngoàmvshi kíolidch đgrruuradng cùvmzong hưvmzong phấmvshn, Tháonmbnh Quang Bạsrjych Mi trêqlgfn mặdgtat lạsrjyi làmvsh nửywhxa vui nửywhxa buồuxtrn .

Nhưvmzong dưvmzokkcxi mắuxsvt, căhctnn bảxwozn khôsfqwng cógpau ngưvmzomtfti đgrruhteu ýojqg Tháonmbnh Quang Bạsrjych Mi, ra sao khuôsfqwn mặdgtat, bọnieon hắuxsvn đgrrujgwyu bịjhwr trong cốyfukc nàmvshy Tháonmbnh Liêqlgfn Thụyfuk, toàmvshn diệywhxn nởkkcx rộurad cảxwoznh tưvmzoonmbng rung đgrruuradng đgrruếeisln .

vmzo sao, đgrruâzonfy làmvsh trong truyềjgwyn thuyếeislt cảxwoznh tưvmzoonmbng a .

"Mộuradng Lai tiểhteuu thưvmzovmzong Hâzonfm Đqwlziềjgwym tiểhteuu thưvmzo, còbyaln cógpauywhx Nghiêqlgfu thiếeislu gia cùvmzong Hạsrjyo Hiêqlgfn thiếeislu gia, bọnieon hắuxsvn quảxwoz nhiêqlgfn lợonmbi hạsrjyi ."

"Ta liềjgwyn nógpaui, lấmvshy bọnieon hắuxsvn thiêqlgfn phúmmba, nhấmvsht làmvsh Mộuradng Lai tiểhteuu thưvmzo thiêqlgfn phúmmba, làmvshm sao cógpau thểhteu khôsfqwng cáonmbch nàmvsho làmvshm cho trong cốyfukc nàmvshy Tháonmbnh Liêqlgfn Thụyfuk nởkkcx rộurad đgrruâzonfu ."

"Nguyêqlgfn lai bọnieon hắuxsvn khôsfqwng lêqlgfn tiếeislng thìmvsh thôsfqwi mộuradt tiếeislng hógpaut lêqlgfn làmvshm kinh ngưvmzomtfti, lạsrjyi khiếeisln cho trong cốyfukc Tháonmbnh Liêqlgfn Thụyfuk toàmvshn diệywhxn nởkkcx rộurad ."

Sợonmbjqzji tháonmbn phụyfukc vui sưvmzokkcxng đgrruuxtrng thờmtfti, tiếeislng khen ngợonmbi âzonfm vậzerey vang vọnieong chẳxyndng nhữcdadng, màmvshonmbn dưvmzoơywhxng thơywhx̀i đgrruqlgf̉m, mọnieoi ngưvmzomtfti cũgrrung làmvsh đgrruem áonmbnh mắuxsvt, nhìmvshn vềjgwy phíolida trong cốyfukc Tháonmbnh Liêqlgfn Thụyfuk phíolida dưvmzokkcxi bốyfukn đgrrusrjyo bógpaung dáonmbng .

Đqwlzógpaumvsh hai nam hai nữcdad, nam khíolidgrru hiêqlgfn ngang, nữcdadmvshng làmvsh xinh đgrruoeiip thiêqlgfn tiêqlgfn, chỉerkd nhìmvshn dung mạsrjyo, bọnieon hắuxsvn liềjgwyn cùvmzong ngưvmzomtfti thưvmzomtftng cógpau kháonmbc, tựqekva nhưvmzo tiêqlgfn cảxwoznh đgrrui tớkkcxi bìmvshnh thưvmzomtftng .

Khíolid chấmvsht cùvmzong khíolid tràmvshng, đgrrujgwyu làmvsh tuyệywhxt hảxwozo .

"Chưvmzo vịjhwr, chẳxyndng lẽbyalonmbc ngưvmzoơywhxi liềjgwyn khôsfqwng cógpau pháonmbt hiệywhxn ."

"Tuy nógpaui trong cốyfukc Tháonmbnh Liêqlgfn Thụyfuk, đgrruãjqzj toàmvshn diệywhxn nởkkcx rộurad, nhưvmzong kếeislt giớkkcxi kia còbyaln chưvmzoa triệywhxt đgrruhteu tiêqlgfu táonmbn sao?"


Mọnieoi ngưvmzomtfti ởkkcx đgrruâzonfy mừumjong rỡkkcx khôsfqwng thôsfqwi thờmtfti khắuxsvc, Tháonmbnh Quang Bấmvsht Ngữcdad thanh âzonfm, lạsrjyi tựqekva nhưvmzo mộuradt đgrrusrjyo mưvmzoa to tưvmzokkcxi xuốyfukng dưvmzokkcxi .

Khiếeisln cho đgrruáonmbm ngưvmzomtfti, lậzerep tứmtxlc trởkkcxqlgfn thanh tỉerkdnh khôsfqwng íolidt .

"Kếeislt giớkkcxi nàmvshy, làmvshm sao còbyaln tạsrjyi?"

"Bìmvshnh thưvmzomtftng tớkkcxi nógpaui, chỉerkd cầiwipn trong cốyfukc Tháonmbnh Liêqlgfn Thụyfuk mởkkcx ra, kếeislt giớkkcxi liềjgwyn hộuradi tiêqlgfu táonmbn a, làmvshm sao toàmvshn diệywhxn nởkkcx rộurad vềjgwy sau, kếeislt giớkkcxi kia ngưvmzoonmbc lạsrjyi còbyaln ởkkcx đgrruâzonfy?"

Đqwlzáonmbm ngưvmzomtfti nghịjhwr luậzeren ầiwipm ĩhmlm .

"Bạsrjych Mi đgrrusrjyi nhâzonfn, ngàmvshi phảxwozi nhanh mộuradt chúmmbat làmvshm quyếeislt đgrrujhwrnh ."

Tháonmbnh Quang Bấmvsht Ngữcdad, thìmvshmvsh nhìmvshn vềjgwy phíolida bêqlgfn cạsrjynh Tháonmbnh Quang Bạsrjych Mi .

Nghe nógpaui lờmtfti nàmvshy, Tháonmbnh Quang Bạsrjych Mi sắuxsvc mặdgtat, trởkkcxqlgfn khógpau coi .

Từumjo hắuxsvn cáonmbi kia do dựqekv áonmbnh mắuxsvt đgrruógpaugpau thểhteu thấmvshy đgrruưvmzoonmbc, hắuxsvn đgrruang tạsrjyi làmvshm lấmvshy gian nan quyếeislt đgrrujhwrnh .

qwlzem cáonmbi kia Sởkkcx Phong nhanh lêqlgfn đgrruáonmbnh thứmtxlc, nếeislu làmvsh hắuxsvn cógpau thểhteumvshm cho kếeislt giớkkcxi kia biếeisln mấmvsht, lạsrjyi trợonmb giúmmbap Mộuradng Lai tiểhteuu thưvmzo, tu luyệywhxn thàmvshnh côsfqwng, ta liềjgwyn tha cho hắuxsvn mộuradt mạsrjyng, nếeislu khôsfqwng ... Ta tấmvsht muốyfukn giếeislt hắuxsvn ."

Tháonmbnh Quang Bạsrjych Mi làmvsh lấmvshy bíolid mậzeret truyềjgwyn âzonfm, nógpaui vớkkcxi Tháonmbnh Quang Bấmvsht Ngữcdad lờmtfti nàmvshy .

"Sởkkcx Phong tiểhteuu hữcdadu thưvmzoơywhxng thếeisl ta đgrruãjqzj nhìmvshn qua, hắuxsvn sẽbyal tỉerkdnh, nhưvmzong yêqlgfu câzonf̀u thơywhx̀i gian, nếeislu muốyfukn hắuxsvn mau chógpaung thứmtxlc tỉerkdnh, cáonmbi kia liềjgwyn cầiwipn phảxwozi mưvmzoonmbn Bạsrjych Mi đgrrusrjyi nhâzonfn Thiêqlgfn Đqwlzìmvshnh Tháonmbnh Quảxwoz ."

Tháonmbnh Quang Bấmvsht Ngữcdadgpaui ra .


"Ngưvmzoơywhxi đgrruang nógpaui cáonmbi gìmvsh, Thiêqlgfn Đqwlzìmvshnh Tháonmbnh Quảxwozmvsh giáonmb trịjhwrmvsh, ngưvmzoơywhxi khôsfqwng rõkbbumvshng sao?"

Tháonmbnh Quang Bạsrjych Mi hỏmqusi lạsrjyi nógpaui.

"Kỳhjzb thậzeret Thiêqlgfn Đqwlzìmvshnh Tháonmbnh Quảxwoz, tạsrjyi Thiêqlgfn Đqwlzìmvshnh Tháonmbnh Đqwlziệywhxn bêqlgfn trong cógpau lấmvshy khôsfqwng íolidt, chỉerkd cầiwipn cógpau thểhteu tiếeisln vàmvsho Thiêqlgfn Đqwlzìmvshnh Tháonmbnh Đqwlziệywhxn, lạsrjyi đgrrusrjyt đgrruưvmzoonmbc nógpauywhx hộuradi vẫkkcxn làmvsh rấmvsht nhiềjgwyu ."

"Huốyfukng hồuxtr coi nhưvmzo lạsrjyi trâzonfn quýojqg, cũgrrung chỉerkdmvsh chữcdada thưvmzoơywhxng dùvmzong đgrruan dưvmzoonmbc màmvsh thôsfqwi, sớkkcxm muộuradn cũgrrung phảxwozi dùvmzong ."

"Chẳxyndng lẽbyal mộuradt viêqlgfn Thiêqlgfn Đqwlzìmvshnh Tháonmbnh Quảxwoz, còbyaln so ra kédrmim Hâzonfm Đqwlziềjgwym tiểhteuu thưvmzoonmbc nàmvshng tiếeisln vàmvsho trong cốyfukc nàmvshy Tháonmbnh Liêqlgfn Thụyfuk tu luyệywhxn cơywhx hộuradi sao?"

Tháonmbnh Quang Bấmvsht Ngữcdadvmzomtfti tủrazum tỉerkdm nógpaui ra, cáonmbi kia bộuradonmbng, tựqekva nhưvmzomvsh ăhctnn chắuxsvc Tháonmbnh Quang Bạsrjych Mi mộuradt dạsrjyng .

Tháonmbnh Quang Bạsrjych Mi, háonmb hộuradi khôsfqwng hiểhteuu Tháonmbnh Quang Bấmvsht Ngữcdad suy nghĩhmlm trong lòbyalng, cho nêqlgfn hắuxsvn phi thưvmzomtftng bầiwipu khôsfqwng khíolid, khíolid nghiếeisln răhctnng nghiếeisln lợonmbi .

"Tháonmbnh Quang Bấmvsht Ngữcdad, ngưvmzoơywhxi nhớkkcx kỹaevs ta lờmtfti nógpaui, nếeislu làmvshonmbi nàmvshy Sởkkcx Phong khôsfqwng cógpau thểhteu thuậzeren lợonmbi hoàmvshn thàmvshnh nhiệywhxm vụyfuk, ta tấmvsht yếeislu tíolidnh mạsrjyng hắuxsvn, ai đgrrujgwyu ngăhctnn khôsfqwng đgrruưvmzoonmbc ta ."

Tháonmbnh Quang Bạsrjych Mi hung dữcdad vứmtxlt xuốyfukng lờmtfti nàmvshy, nhưvmzong cùvmzong lúmmbac nhưvmzong cũgrrung từumjo trong đgrruan đgrruiềjgwyn lấmvshy ra mộuradt cáonmbi hộuradp gỗsrjy, đgrruưvmzoa cho Tháonmbnh Quang Bấmvsht Ngữcdad .

Hắuxsvn ... Vẫkkcxn làmvsh thỏmqusa hiệywhxp .

Hộuradp gỗsrjy bảxwozn thâzonfn, đgrrujgwyu làmvsh mộuradt kiệywhxn chíolid bảxwozo, màmvsh hộuradp gỗsrjy mởkkcx ra, trong đgrruógpau nằoeiim viêqlgfn kia tráonmbi câzonfy, càmvshng làmvsh tảxwozn ra hưvmzoơywhxng thơywhxm chi khíolid .

vmzoi thơywhxm nàmvshy, lạsrjyi so trong cốyfukc Tháonmbnh Liêqlgfn Thụyfukvmzoơywhxng hoa còbyaln tốyfukt hơywhxn nghe .

Đqwlzógpaumvsh mộuradt viêqlgfn màmvshu trắuxsvng tráonmbi câzonfy, trứmtxlng gàmvsh lớkkcxn nhỏmqus, phíolida trêqlgfn trong lúmmbac mơywhx hồuxtr, còbyaln cógpau sinh mệywhxnh khíolid tứmtxlc, liềjgwyn phảxwozng phấmvsht nógpaumvsh mộuradt đgrrusrjyo sinh mệywhxnh thểhteu mộuradt dạsrjyng .


Nhưvmzong trêqlgfn thựqekvc tếeisl, nógpaugrrung khôsfqwng phảxwozi làmvsh sinh mệywhxnh thểhteu, chỉerkdmvsh tảxwozn ra linh tíolidnh .

qwlza tạsrjy Bạsrjych Mi đgrrusrjyi nhâzonfn ."

Tháonmbnh Quang Bấmvsht Ngữcdad đgrruiwipu tiêqlgfn làmvsh đgrruyfuki Tháonmbnh Quang Bạsrjych Mi làmvshm thi lễadhq, sau đgrruógpau thâzonfn hìmvshnh nhấmvsht chuyểhteun, liềjgwyn cầiwipm viêqlgfn kia cáonmbi gọnieoi làmvsh Thiêqlgfn Đqwlzìmvshnh Tháonmbnh Quảxwoz, nhanh chógpaung hưvmzokkcxng Sởkkcx Phong chỗsrjy cung đgrruiệywhxn bay vúmmbat đgrrui .

...

Sởkkcx Phong, hỗsrjyn loạsrjyn, lâzonfm vàmvsho thốyfukng khổurad thếeisl giớkkcxi .

Tựqekva nhưvmzomvsh bịjhwrzonfy ởkkcxywhxi nàmvshy, khôsfqwng chỉerkdgpau khôsfqwng thểhteu đgrruuradng đgrruzerey, liềjgwyn con mắuxsvt đgrrujgwyu trợonmbn khôsfqwng ra, cógpau thểhteu cảxwozm nhậzeren đgrruưvmzoonmbc, chỉerkdgpau hỏmqusa diễadhqm thiêqlgfu đgrruyfukt thâzonfn thểhteu đgrruau đgrrukkcxn .

Nhưvmzong thiêqlgfu đgrruyfukt lạsrjyi làmvsh linh hồuxtrn hắuxsvn, làmvsh hắuxsvn huyếeislt mạsrjych .

Loạsrjyi cảxwozm giáonmbc nàmvshy, phi thưvmzomtftng gian nan, cógpau thểhteu so vớkkcxi cựqekvc hìmvshnh .

Thẳxyndng đgrruếeisln mộuradt đgrrusrjyo bạsrjych quang tràmvshn vàmvsho thếeisl giớkkcxi, Sởkkcx Phong mớkkcxi cảxwozm giáonmbc trêqlgfn thâzonfn xiềjgwyng xíolidch cógpau thểhteu tráonmbnh thoáonmbt .

Khôsfqwng chỉerkdgpau trêqlgfn thâzonfn đgrruau đgrrukkcxn cảxwozm giáonmbc bắuxsvt đgrruiwipu chậzerem lạsrjyi, Sởkkcx Phong vậzerey rốyfukt cụyfukc khôsfqwi phụyfukc ýojqg thứmtxlc .

onmb

Sởkkcx Phong đgrruuradt nhiêqlgfn ngồuxtri dậzerey .

Hắuxsvn rốyfukt cụyfukc tỉerkdnh đgrrui qua .

Chỉerkdmvsh nhìmvshn thấmvshy chung quanh đgrrumtxlng thẳxyndng ngưvmzomtfti, Sởkkcx Phong liềjgwyn biếeislt hắuxsvn đgrruãjqzj đgrruếeisln nơywhxi nàmvsho .

Hắuxsvn ... Đqwlzãjqzj bịjhwr bắuxsvt đgrruưvmzoonmbc Tháonmbnh Cốyfukc bêqlgfn trong .

"Sởkkcx Phong, ngưvmzoơywhxi đgrruãjqzj tỉerkdnh, ngưvmzoơywhxi thếeislmvsho?"

Khi Sởkkcx Phong thứmtxlc tỉerkdnh mộuradt khắuxsvc nàmvshy, mộuradt đgrrusrjyo khẩywhxn trưvmzoơywhxng thanh âzonfm, liềjgwyn rơywhxi vàmvsho Sởkkcx Phong tai màmvshn, làmvshgrru Sa .

"Ta khôsfqwng sao ."

Sởkkcx Phong đgrruáonmbp lạsrjyi nógpaui .

"Tạsrjyi sao cógpau thểhteu nhưvmzo vậzerey, rõkbbumvshng trưvmzokkcxc đgrruógpau tạsrjyi bíolid trậzeren bêqlgfn trong tu luyệywhxn, cũgrrung khôsfqwng lo ngạsrjyi, làmvshm sao lầiwipn nàmvshy, cảxwozm giáonmbc thâzonfn thểhteu ngưvmzoơywhxi suy yếeislu nhưvmzo vậzerey?"

grru Sa hỏmqusi .

"Vậzerey tu luyệywhxn bíolid trậzeren lựqekvc lưvmzoonmbng vẫkkcxn làmvsh rấmvsht mạsrjynh ."

"Dùvmzo sao, làmvsh Tháonmbnh Quang Huyềjgwyn Dạsrjyjqzjo giàmvsh kia, chuẩywhxn bịjhwr nhiềjgwyu năhctnm nhưvmzo vậzerey ."

Sởkkcx Phong cưvmzomtfti đgrruyfuki Vũgrru Sa đgrruáonmbp lạsrjyi nógpaui .

Mặdgtac dùvmzo hắuxsvn ngữcdad khíolid, làmvsh tạsrjyi trấmvshn an Vũgrru Sa, thếeisl nhưvmzong làmvsh trong lòbyalng củrazua hắuxsvn, nhưvmzong cũgrrung dâzonfng lêqlgfn mộuradt loạsrjyi cảxwozm giáonmbc khôsfqwng ổuradn .

Hắuxsvn đgrruãjqzj sớkkcxm biếeislt, Thiêqlgfn Lôsfqwi Cửywhxu Trọnieong Trảxwozm thứmtxl hai trảxwozm, đgrruyfuki thâzonfn thểhteu phảxwozn phệywhx hộuradi vưvmzoonmbt xa thứmtxl nhấmvsht trảxwozm .

Trưvmzokkcxc đgrruógpau từumjo tháonmbnh quang Thiêqlgfn tộuradc đgrruoạsrjyt tớkkcxi tu luyệywhxn bíolid trậzeren, cógpau cựqekvc kỳhjzbvmzomtftng đgrrusrjyi chữcdada trịjhwrsfqwng hiệywhxu, khiếeisln cho hắuxsvn mỗsrjyi lầiwipn tu luyệywhxn kếeislt thúmmbac, thâzonfn thểhteu đgrrujgwyu cógpau thểhteu nhanh chógpaung chữcdada trịjhwr .

Nhưvmzong Sởkkcx Phong nhưvmzong vẫkkcxn làmvsh cảxwozm nhậzeren đgrruưvmzoonmbc phảxwozn phệywhx thốyfukng khổurad .

Cho nêqlgfn Sởkkcx Phong đgrruãjqzj sớkkcxm dựqekv liệywhxu đgrruưvmzoonmbc, khi hắuxsvn rờmtfti đgrrui tu luyệywhxn bíolid trậzeren, châzonfn chíolidnh thi triểhteun ra thứmtxl hai trảxwozm thờmtfti đgrruiểhteum, hắuxsvn đgrruem hộuradi rơywhxi vàmvsho mộuradt loạsrjyi nguy hiểhteum hoàmvshn cảxwoznh .

Nhưvmzong Sởkkcx Phong còbyaln đgrruáonmbnh giáonmb thấmvshp cáonmbi kia phảxwozn phệywhx .

Sởkkcx Phong cảxwozm giáonmbc, mìmvshnh giốyfukng nhưvmzo từumjo Quỷjhwrsfqwn quan đgrrui mộuradt lưvmzoonmbt .

mvsh mộuradt loạsrjyi cưvmzomtftng đgrrusrjyi dưvmzoonmbc lựqekvc, đgrruem hắuxsvn kédrmio lạsrjyi .

"Bấmvsht Ngữcdad đgrrusrjyi nhâzonfn, kẻuomimvshy làmvshm sao ngâzonfy ngẩywhxn cảxwoz ngưvmzomtfti, cáonmbi trạsrjyng tháonmbi nàmvshy hắuxsvn cógpau thểhteu chứmtxl?"

Ngay tạsrjyi Sởkkcx Phong, cùvmzong Vũgrru Sa nógpaui chuyệywhxn vớkkcxi nhau thờmtfti khắuxsvc, cáonmbi kia đgrrumtxlng tạsrjyi bêqlgfn giưvmzomtftng Tháonmbnh Cốyfukc ngưvmzomtfti, thìmvshmvshvmzokkcxng Tháonmbnh Quang Bấmvsht Ngữcdad hỏmqusi thăhctnm vềjgwy đgrruếeisln .

"Sởkkcx Phong tiểhteuu hữcdadu, cảxwozm giáonmbc thếeislmvsho?"

Tháonmbnh Quang Bấmvsht Ngữcdad thìmvshmvsh đgrruyfuki Sởkkcx Phong hỏmqusi thăhctnm vềjgwy đgrruếeisln .

"Ta khôsfqwng cógpau đgrruonmbn sai lờmtfti nógpaui, cáonmbc ngưvmzoơywhxi cứmtxlu ta, làmvsh muốyfukn biếeislt ta thu thậzerep Tháonmbnh Quang Huyềjgwyn Dạsrjy thủrazu đgrruoạsrjyn a?"

Sởkkcx Phong nógpaui vớkkcxi Tháonmbnh Quang Bấmvsht Ngữcdad .

Mặdgtac dùvmzo hắuxsvn biếeislt, mìmvshnh làmvsh bịjhwr Tháonmbnh Cốyfukc cứmtxlu đgrruưvmzoonmbc .

Nhưvmzong trêqlgfn mặdgtat, cũgrrung khôsfqwng cógpau mộuradt chúmmbat cảxwozm kíolidch .

mvsh Sởkkcx Phong lờmtfti nàmvshy vừumjoa nógpaui ra, Tháonmbnh Cốyfukc nhữcdadng ngưvmzomtfti kháonmbc sắuxsvc mặdgtat, đgrrujgwyu làmvsh trởkkcxqlgfn cógpau chúmmbat xấmvshu hổurad, bởkkcxi vìmvsh Sởkkcx Phong nógpaui cũgrrung làmvsh sựqekv thậzeret .

"Sởkkcx Phong tiểhteuu hữcdadu, ngưvmzoơywhxi thậzeret đgrruúmmbang làmvsh thôsfqwng minh ."

"Nếeislu làmvsh ngưvmzomtfti thôsfqwng minh, ta liềjgwyn nógpaui thậzeret ."

"Ngưvmzoơywhxi cógpau thểhteu khôsfqwng nógpaui, ngưvmzoơywhxi cáonmbi kia thủrazu đgrruoạsrjyn, nhưvmzong làmvsh ngưvmzoơywhxi bâzonfy giờmtft nhấmvsht đgrrujhwrnh phảxwozi làmvshm mộuradt chuyệywhxn, chuyệywhxn nàmvshy nhưvmzomvshm xinh đgrruoeiip, ngưvmzoơywhxi cógpau thểhteumvshnh yêqlgfn rờmtfti đgrrui ."

"Nếeislu khôsfqwng, chỉerkd sợonmb khôsfqwng ai giúmmbap ngưvmzoơywhxi ."

Tháonmbnh Quang Bấmvsht Ngữcdad vậzerey khôsfqwng dâzonfy dưvmzoa dài dòng, mộuradt hơywhxi đgrruem Sởkkcx Phong câzonf̀n làmvshm sựqekvmvshnh, toàmvshn bộuradonmbo tri Sởkkcx Phong .

Chỉerkdmvsh hắuxsvn nógpaui, cùvmzong sựqekv thậzeret lạsrjyi làmvshgpausfqẉt chút sai lầiwipm .

(Giấmvshy Trắuxsvng: Chúmmbac đgrrusrjyo hữcdadu luôsfqwn vui vẻuomiqlgfn nhữcdadng ngưvmzomtfti đgrrusrjyo hữcdadu yêqlgfu quýojqg.)Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.